18.11.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 331/24


DECIZIA 2014/800/PESC A CONSILIULUI

din 17 noiembrie 2014

privind lansarea misiunii Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securității civile în Ucraina (EUAM Ucraina) și de modificare a Deciziei 2014/486/PESC

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28, articolul 42 alineatul (4) și articolul 43 alineatul (2),

având în vedere Decizia 2014/486/PESC a Consiliului din 22 iulie 2014 privind misiunea Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securității civile în Ucraina (EUAM Ucraina) (1), în special articolul 4,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 22 iulie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/486/PESC.

(2)

La 20 octombrie 2014, Consiliul a aprobat planul de operații pentru EUAM Ucraina.

(3)

În urma recomandării comandantului operației civile și a atingerii de către EUAM Ucraina a capacității operaționale inițiale, EUAM Ucraina ar trebui să fie lansată la 1 decembrie 2014.

(4)

Decizia 2014/486/PESC a prevăzut valoarea de referință financiară de 2 680 000 EUR pentru perioada până la 30 noiembrie 2014. Ar trebui să se prevadă o nouă valoare de referință financiară pentru perioada de 12 luni care începe de la 1 decembrie 2014. Decizia 2014/486/PESC ar trebui modificată în consecință.

(5)

EUAM Ucraina se va desfășura în contextul unei situații care s-ar putea deteriora și care ar putea aduce atingere realizării obiectivelor acțiunii externe a Uniunii prevăzute la articolul 21 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Misiunea Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securității civile în Ucraina (EUAM Ucraina) se lansează la 1 decembrie 2014.

Articolul 2

Comandantul operației civile a EUAM Ucraina este autorizat cu aplicabilitate imediată să înceapă execuția operației.

Articolul 3

Articolul 14 alineatul (1) din Decizia 2014/486/PESC se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente EUAM Ucraina până la 30 noiembrie 2014 este de 2 680 000 EUR. Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente EUAM Ucraina în perioada 1 decembrie 2014-30 noiembrie 2015 este de 13 100 000 EUR. Valoarea de referință financiară pentru perioadele ulterioare este hotărâtă de Consiliu.”

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 17 noiembrie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

F. MOGHERINI


(1)  JO L 217, 23.7.2014, p. 42.