6.11.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/46


DECIZIA COMISIEI

din 24 octombrie 2014

de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produse igienice absorbante

[notificată cu numărul C(2014) 7735]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2014/763/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică (1), în special articolul 8 alineatul (2),

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE poate fi acordată produselor care au un impact redus asupra mediului pe durata întregului lor ciclu de viață.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea de criterii specifice de acordare a etichetei ecologice a UE, în funcție de grupurile de produse.

(3)

Aceste criterii, precum și cerințele de evaluare și de verificare aferente, ar trebui să fie valabile pentru o perioadă de patru ani de la data adoptării prezentei decizii, având în vedere ciclul de inovare pentru acest grup de produse.

(4)

Deoarece consumul de materiale poate contribui în mod semnificativ la impactul general asupra mediului al produselor igienice absorbante, este oportun să se stabilească criterii de acordare a etichetei ecologice a UE pentru acest grup de produse. Criteriile ar trebui, în special, să promoveze aprovizionarea sustenabilă cu materiale, utilizarea limitată de substanțe periculoase, precum și produse de înaltă calitate și de înaltă performanță, care să fie adecvate utilizării și să fie proiectate astfel încât să se reducă la minimum generarea de deșeuri.

(5)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Grupul de produse „produse igienice absorbante” cuprinde scutecele pentru copii, absorbantele igienice, tampoanele igienice și tampoanele pentru sân, de unică folosință, care sunt alcătuite dintr-un amestec de fibre naturale și polimeri, cu un conținut în fibre mai mic de 90 % în raport cu greutatea (cu excepția tampoanelor igienice).

(2)   Grupul de produse nu cuprinde produsele pentru incontinență și niciun alt tip de produs care intră în domeniul de aplicare al Directivei 93/42/CEE a Consiliului (2).

Articolul 2

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

1.

„pastă de celuloză” înseamnă un material fibros compus în principal din celuloză și obținut în urma tratării materialelor lignocelulozice cu una sau mai multe soluții apoase de substanțe chimice de transformare în pastă și/sau de albire;

2.

„înălbitor optic” și „agent de albire fluorescent” înseamnă orice aditiv utilizat cu singurul scop de a „albi” materialul sau de a accentua „albeața” acestuia;

3.

„material plastic”, denumit, de asemenea, „plastic”, înseamnă polimeri sintetici cărora este posibil să li se fi adăugat aditivi sau alte substanțe și care pot fi modelați și folosiți drept componente structurale principale ale materialelor și articolelor finite;

4.

„polimeri sintetici” înseamnă substanțe macromoleculare, altele decât pasta de celuloză, obținute în mod intenționat fie printr-un proces de polimerizare sau printr-o modificare chimică a unor macromolecule naturale sau sintetice, fie prin fermentare microbiană;

5.

„polimeri superabsorbanți” înseamnă polimeri sintetici concepuți pentru absorbția și reținerea unor cantități mari de lichid în comparație cu propria lor masă.

Articolul 3

Pentru a putea primi eticheta ecologică a UE în temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, un produs trebuie să se încadreze în grupul de produse „produse igienice absorbante”, definit la articolul 1 din prezenta decizie, și să respecte criteriile și cerințele de evaluare și de verificare aferente stabilite în anexă.

Articolul 4

Criteriile privind grupul de produse „produse igienice absorbante”, precum și cerințele de evaluare și de verificare aferente acestora sunt valabile pentru o perioadă de patru ani de la data adoptării prezentei decizii.

Articolul 5

În scopuri administrative, numărul de cod atribuit grupului de produse „produse igienice absorbante” este „047”.

Articolul 6

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 24 octombrie 2014.

Pentru Comisie

Janez POTOČNIK

Membru al Comisiei


(1)  JO L 27, 30.1.2010, p. 1.

(2)  Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale (JO L 169, 12.7.1993, p. 1).


ANEXĂ

CERINȚE DE EVALUARE ȘI DE VERIFICARE

Cerințele specifice de evaluare și de verificare sunt indicate pentru fiecare criteriu.

În cazul în care solicitantul trebuie să furnizeze declarații, documentație, analize, rapoarte de încercare sau alte dovezi care să ateste respectarea criteriilor, acestea pot proveni de la solicitant, de la furnizor sau de la ambii.

Organismele competente recunosc de preferință testele acreditate conform ISO 17025 și verificările efectuate de organisme acreditate conform standardului EN 45011 sau conform unui standard internațional echivalent.

După caz, pot fi folosite alte metode de testare decât cele indicate pentru fiecare criteriu, în cazul în care echivalența lor este acceptată de organismul competent care evaluează cererea.

După caz, organismele competente pot solicita documente justificative și pot efectua verificări independente.

Ca cerință prealabilă, produsul trebuie să îndeplinească toate cerințele legale din țara (țările) în care se intenționează comercializarea acestuia. Solicitantul declară conformitatea produsului cu această cerință.

CRITERIILE DE ACORDARE A ETICHETEI ECOLOGICE A UE

Criteriile de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produsele igienice absorbante:

1.

Descrierea produsului

2.

Fulgii de celuloză (fluff pulp)

3.

Fibre celulozice artificiale (inclusiv de tip viscoză, modal, lyocell, cupro, triacetat)

4.

Bumbac și alte fibre celulozice naturale din semințe

5.

Materialele plastice și polimeri superabsorbanți

6.

Alte materiale și componente

7.

Substanțe sau amestecuri excluse sau supuse restricțiilor

8.

Eficiența materialelor în procesul de fabricație

9.

Orientări privind eliminarea produsului

10.

Adecvarea pentru utilizare și calitatea produsului

11.

Aspecte sociale

12.

Informațiile care figurează pe eticheta ecologică a UE

Criteriile de acordare a etichetei ecologice a UE reflectă produsele care au cea mai bună performanță de mediu de pe piața produselor igienice absorbante.

Criteriul 1. Descrierea produsului

Se furnizează o descriere a produsului și a ambalajului (denumirea produsului, clasificare, funcționalități) împreună cu informații privind toate caracteristicile următoare:

greutatea totală a produsului și a ambalajului;

componentele, materialele și aditivii utilizați în produs, împreună cu greutățile respective ale acestora și, dacă este cazul, cu numerele lor CAS.

Informațiile privind greutatea produsului se afișează și pe ambalaj.

Evaluare și verificare:

Solicitantul prezintă o mostră a produsului și un raport care să includă descrierea tehnică și greutatea în ceea ce privește produsul și fiecare componentă, material și aditiv utilizat.

Criteriul 2. Fulgii de celuloză (fluff pulp)

2.1.   Identificarea surselor

Toate fibrele din componența pastei fac obiectul unor certificate valabile privind lanțul de custodie, eliberate de un sistem terț de certificare independent, precum FSC, PEFC sau un sistem echivalent.

Un procent minim de 25 % din fibrele din componența pastei fac obiectul unor certificate valabile de gestionare durabilă a pădurilor eliberate de un sistem terț de certificare independent, precum FSC, PEFC sau un sistem echivalent.

Restul fibrelor din componența pastei fac obiectul unui sistem de verificare care să garanteze că acestea provin din surse legale și că îndeplinesc orice alte cerințe ale sistemului de certificare referitoare la materialele necertificate.

Organismele de certificare care eliberează certificate privind gestionarea pădurilor și/sau lanțul de custodie trebuie să fie acreditate/recunoscute de respectivul sistem de certificare.

Evaluare și verificare:

Solicitantul obține din partea producătorului (producătorilor) de pastă certificate valabile, emise de entități independente, privind lanțul de custodie, care să demonstreze că fibrele provin din lemn cultivat în conformitate cu principiile gestionării durabile a pădurilor și/sau provin din surse legale și controlate. Ca sisteme terțe de certificare independente se acceptă sistemele FSC, PEFC sau sisteme echivalente.

2.2.   Albirea

Pasta utilizată în produs nu se albește cu clor gazos. Cantitatea totală de emisii de AOX generate de procesul de fabricație a pastei nu depășește 0,170 kg/TUA.

Evaluare și verificare:

Solicitantul furnizează o declarație din partea producătorului de pastă care să arate că nu sa folosit clor gazos și un raport de încercare indicând conformitatea cu valoarea-limită a AOX. Ca metode de testare se acceptă ISO 9562 sau echivalentul acesteia, EPA 1650C, însoțite de calcule detaliate care să ateste conformitatea cu această cerință, împreună cu documente justificative aferente.

Documentele justificative includ o precizare privind frecvența de măsurare. AOX trebuie măsurat numai în procesele în care se utilizează compuși de clor pentru albirea pastei.

Măsurătorile se efectuează pe eșantioane nefiltrate și nedecantate, fie după tratarea în fabrică, fie după tratarea într-o instalație publică de tratare.

Perioada de măsurare este de 12 luni de producție. Măsurătorile se efectuează lunar pe baza unor eșantioane compozite reprezentative (compozit de 24 de ore).

În cazul unei noi instalații sau a unei instalații reconstruite ori în cazul unei modificări a procesului din instalația de producție, măsurătorile se efectuează săptămânal, pentru un total de 8 săptămâni consecutive, începând din momentul funcționării stabile a instalației. Măsurătorile trebuie să fie reprezentative pentru respectiva campanie de măsurare.

2.3.   Înălbitori optici și agenți coloranți

Pastei nu i se adaugă în mod intenționat înălbitori optici și agenți coloranți, inclusiv agenți de albire fluorescenți.

Evaluare și verificare:

Solicitantul furnizează o declarație din partea furnizorului care să ateste că cerințele au fost îndeplinite.

2.4.   Emisiile de CCO și de fosfor (P) în apă, precum și emisiile de compuși ai sulfului (S) și de NOx în aer, rezultate în urma producției

Emisiile în aer și apă rezultate din producția de pastă se exprimă în puncte (PCCO, PP, PS, PNOx). Punctele se calculează prin împărțirea emisiilor reale la valorile de referință menționate în tabelul 1.

Niciunul dintre punctele individuale PCCO, PP, PS sau PNOx nu depășește pragul de 1,5.

Numărul total de puncte (Ptotal = PCCO + PP + PS + PNOx) nu depășește pragul de 4,0.

Pentru fiecare tip de pastă „i” a cărei sursă a fost precizată, emisiile aferente măsurate [exprimate în kg/tonă uscată la aer (TUA)] se ponderează în funcție de proporția de pastă a cărei sursă a fost precizată (pasta „i” pe tonă de pastă uscată la aer) și se însumează. Valorile de referință pentru fiecare tip de pastă utilizată, precum și cele pentru producția de hârtie figurează în tabelul 1. La final, emisiile totale se împart la valoarea totală de referință, conform următoarei formule utilizate pentru CCO:

Formula

Tabelul 1

Valorile de referință pentru emisiile provenite de la diferitele tipuri de pastă

Tip de pastă

Valori de referință (kg/TUA)

CCOref

Pref

Sref

NOxref

Pastă chimică albită (alta decât cu sulfit)

18,0

0,045 (*1)

0,6

1,6

Pastă chimică albită (cu sulfit)

25,0

0,045

0,6

1,6

CTMP (pastă chimico-termomecanică)

15,0

0,01

0,2

0,3

În cazul cogenerării de energie termică și de energie electrică în aceeași instalație, emisiile de S și de NOx rezultate din generarea energiei electrice se deduc din emisiile totale. Pentru a calcula proporția din emisii care rezultă din generarea energiei termice, se utilizează următoarea ecuație: [MWh(energie termică) — MWh(energie termică)vândută]/[MWh(energie termică) + 2 × MWh(energie electrică)]

unde:

MWh(energie electrică) este energia electrică produsă în instalația de cogenerare;

MWh(energie termică) este energia termică utilă produsă într-un proces de cogenerare;

MWh(energie termică)vândută este energia termică utilă care este utilizată în afara instalației producătoare de pastă.

Evaluare și verificare:

Solicitantul prezintă calcule detaliate care să ateste conformitatea cu acest criteriu, împreună cu o documentație justificativă aferentă care include rapoarte de încercare pentru care se folosesc următoarele metode de testare:

CCO: ISO 6060, EPA SM 5220D sau HACH 8000;

P: ISO 6878, SM4500, APAT IRSA CNR 4110 sau Dr. Lange LCK 349;

S(oxidat): EPA 8 sau o metodă echivalentă;

S(redus): EPA 8, EPA 16A sau o metodă echivalentă;

conținutul de sulf al petrolului: ISO 8754 sau EPA 8;

conținutul de sulf al cărbunelui: ISO 351 sau EPA 8;

NOx: ISO 11564 sau EPA 7E.

Documentația justificativă include o referire la frecvența de măsurare și la calculul punctelor pentru CCO, P, S și NOx. Trebuie incluse toate emisiile de S și NOx care au loc în cursul producției pastei, inclusiv aburul generat în afara locului de producție, cu excepția emisiilor legate de producerea de energie electrică.

Măsurătorile trebuie efectuate și la cazanele de recuperare, cuptoarele de var, cazanele cu abur și furnalele pentru distrugerea gazelor puternic mirositoare. Trebuie luate în considerare și emisiile difuze.

Valorile raportate ale emisiilor de S în aer trebuie să includă atât emisiile de S oxidat, cât și emisiile de S redus (sulfură de dimetil, metil mercaptan, hidrogen sulfurat și emisii similare). Emisiile de S generate de producerea de energie termică din petrol, cărbune și alți combustibili externi cu conținut cunoscut de S pot fi calculate în loc să fie măsurate și trebuie luate în considerare.

Măsurătorile emisiilor în apă trebuie efectuate pe eșantioane nefiltrate și nedecantate, fie după tratarea în fabrică, fie după tratarea într-o instalație publică de tratare.

Perioada de măsurare este de 12 luni de producție. Măsurătorile pentru CCO și P se efectuează lunar, iar măsurătorile pentru S și NOx anual. Ca alternativă, se pot accepta măsurători continue dacă sunt verificate de o parte terță, cel puțin o dată pe an.

În cazul unei noi instalații sau a unei instalații reconstruite ori în cazul unei modificări a procesului din instalația de producție, măsurătorile se efectuează săptămânal, pentru un total de 8 săptămâni consecutive, începând din momentul funcționării stabile a instalației. Măsurătorile trebuie să fie reprezentative pentru respectiva campanie de măsurare.

2.5.   Emisiile de CO2 rezultate în urma producției

Emisiile de CO2 din surse de energie neregenerabile nu trebuie să depășească 450 kg pe tonă de pastă produsă, incluzând emisiile rezultate în urma producției de energie electrică (în incintă sau în afara acesteia). La calculul emisiilor de CO2 din combustibili se utilizează valorile de referință ale emisiilor, prezentate în tabelul 2.

Tabelul 2

Valorile de referință pentru emisiile de CO2 provenite din diferite surse de energie

Combustibil

Emisii de CO2 din combustibili fosili

Unitate

Cărbune

95

g CO2 fosil/MJ

Țiței

73

g CO2 fosil/MJ

Păcură 1

74

g CO2 fosil/MJ

Păcură 2-5

77

g CO2 fosil/MJ

GPL

69

g CO2 fosil/MJ

Gaz natural

56

g CO2 fosil/MJ

Energie electrică din rețea

400

g CO2 fosil/kWh

Evaluare și verificare:

Solicitantul prezintă calcule detaliate care să ateste conformitatea cu această cerință, împreună cu documentele justificative aferente.

Solicitantul prezintă date privind emisiile de dioxid de carbon în aer. Acestea includ toate sursele de combustibili neregenerabili utilizați în producția de pastă, inclusiv emisiile provenite din producerea de energie electrică (în incintă sau în afara acesteia).

Perioada de măsurare este de 12 luni de producție. Măsurătorile se efectuează anual.

În cazul unei noi instalații sau a unei instalații reconstruite ori în cazul unei modificări a procesului din instalația de producție, măsurătorile se efectuează săptămânal, pentru un total de 8 săptămâni consecutive, începând din momentul funcționării stabile a instalației. Rezultatele trebuie să fie prezentate, de asemenea, după 12 luni de producție. Măsurătorile trebuie să fie reprezentative pentru respectiva campanie de măsurare.

Cantitatea de energie din surse regenerabile (1) cumpărată și utilizată în procesele de producție nu se va include în calculul emisiilor de CO2: solicitantul furnizează documentația adecvată atestând că acest tip de energie este utilizat efectiv în fabrică sau este cumpărat din exterior.

Criteriul 3. Fibre celulozice artificiale (inclusiv de tip viscoză, modal, lyocell, cupro, triacetat)

3.1.   Identificarea surselor

(a)

Toate fibrele din componența pastei fac obiectul unor certificate valabile privind lanțul de custodie, eliberate de un sistem terț de certificare independent, precum FSC, PEFC sau un sistem echivalent.

Un procent minim de 25 % din fibrele din componența pastei fac obiectul unor certificate valabile de gestionare durabilă a pădurilor eliberate de un sistem terț de certificare independent, precum FSC, PEFC sau un sistem echivalent.

Restul fibrelor din componența pastei fac obiectul unui sistem de verificare care să garanteze că acestea provin din surse legale și că îndeplinesc orice alte cerințe ale sistemului de certificare referitoare la materialele necertificate.

Organismele de certificare care eliberează certificate privind gestionarea pădurilor și/sau lanțul de custodie trebuie să fie acreditate/recunoscute de respectivul sistem de certificare.

(b)

Pasta de dizolvare produsă din linters de bumbac respectă criteriul 4.1 pentru bumbac (identificarea surselor și trasabilitatea).

Evaluare și verificare:

(a)

Solicitantul obține din partea producătorului (producătorilor) de pastă certificate valabile, emise de entități independente, privind lanțul de custodie, care să demonstreze că fibrele provin din lemn cultivat în conformitate cu principiile gestionării durabile a pădurilor și/sau provin din surse legale și controlate. Ca sisteme terțe de certificare independente se acceptă sistemele FSC, PEFC sau sisteme echivalente.

(b)

Cererea aduce dovada respectării criteriului 4.1 pentru bumbac (identificarea surselor și trasabilitatea).

3.2.   Albirea

Pasta utilizată pentru a produce fibre nu se albește cu clor gazos. Cantitatea totală rezultată de compuși organici halogenați adsorbabili (AOX) și clor legat organic (OCl) nu trebuie să depășească niciunul dintre plafoanele următoare:

0,170 kg/TUA, dacă măsurătorile se realizează la nivelul apelor uzate rezultate din producția de pastă (AOX); sau

150 ppm, dacă acestea se realizează la nivelul fibrelor finite (OCl).

Evaluare și verificare:

Solicitantul furnizează o declarație din partea producătorului de pastă care să arate că nu s-a folosit clor gazos și un raport de încercare indicând conformitatea fie cu cerința privind AOX, fie cu cerința privind OCl, cu ajutorul metodei de testare adecvate:

ISO 9562 sau metoda echivalentă EPA 1650C pentru AOX;

ISO 11480 pentru OCl.

Frecvența măsurării AOX este stabilită în conformitate cu criteriul 2.2 pentru fulgii de celuloză.

3.3.   Înălbitori optici și agenți coloranți

Fibrelor nu li se adaugă în mod intenționat înălbitori optici și agenți coloranți, inclusiv agenți de albire fluorescenți.

Evaluare și verificare:

Solicitantul furnizează o declarație din partea furnizorului potrivit căreia cerințele au fost îndeplinite.

3.4.   Producția de fibre

(a)

Mai mult de 50 % din pasta utilizată pentru producerea fibrelor trebuie să fie obținută din instalații de pastă de dizolvare care valorifică leșia reziduală prin:

generarea în incintă de energie electrică și abur; sau prin

fabricarea de produse auxiliare chimice.

(b)

În procesul de producție al fibrelor de viscoză și de modal trebuie respectate următoarele valori-limită pentru emisiile de compuși ai sulfului în aer:

Tabelul 3

Valorile emisiilor de sulf pentru fibrele de viscoză și de modal

Tipul fibrei

Emisiile de sulf în aer — Valoarea-limită (g/kg)

Fibre discontinue

30

Fibre filamentare

 

Spălare pe loturi

40

Spălare integrată

170

Notă: Valori-limită exprimate ca medie anuală.

Evaluare și verificare:

(a)

Solicitantul cere producătorilor de fibre să furnizeze o listă a furnizorilor de pastă la care se recurge pentru fabricarea fibrelor și proporția pe care aceștia o furnizează. Trebuie puse la dispoziție documente justificative și dovezi care să ateste îndeplinirea proporției obligatorii de furnizori care dispun de echipamente adecvate de generare a energiei sau sisteme de recuperare și fabricare a produselor auxiliare instalate în unitățile lor de producție conexe.

(b)

Solicitantul prezintă documente detaliate și rapoarte de încercare, demonstrând îndeplinirea acestui criteriu, împreună cu o declarație de conformitate.

Criteriul 4. Bumbac și alte fibre celulozice naturale din semințe

4.1.   Identificarea surselor și trasabilitatea

(a)

Bumbacul se cultivă conform cerințelor stabilite de Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului (2), de Programul național privind agricultura ecologică al SUA sau conform unor obligații legale echivalente stabilite de parteneri comerciali ai Uniunii. Conținutul de bumbac ecologic poate include bumbac provenind din culturi ecologice și bumbac provenind din culturi ecologice de tranziție.

(b)

Trasabilitatea bumbacului cultivat în conformitate cu criteriul 4.1 litera (a) și utilizat la fabricarea produselor igienice absorbante trebuie să poată fi stabilită începând din punctul de verificare a standardului de producție.

Evaluare și verificare:

(a)

Conținutul de bumbac ecologic se certifică de un organism de control independent ca fiind produs în conformitate cu cerințele de producție și inspecție prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 834/2007 sau de Programul național privind agricultura ecologică al SUA ori cu cele stabilite de alți parteneri comerciali. Verificarea se efectuează anual pentru fiecare țară de origine.

(b)

Solicitantul demonstrează respectarea cerinței privind conținutul de bumbac pentru volumul anual de bumbac achiziționat pentru fabricarea produsului (produselor) finit(e), în conformitate cu fiecare gamă de produse și pe o bază anualizată: se furnizează evidențe ale tranzacțiilor sau facturi care să ofere informații privind cantitatea de bumbac achiziționată anual de la fermieri sau grupuri de producători și greutatea totală a baloturilor certificate.

4.2.   Albirea

Bumbacul nu se albește cu clor gazos.

Evaluare și verificare:

Solicitantul furnizează o declarație din partea furnizorului potrivit căreia nu se utilizează clor gazos.

4.3.   Înălbitori optici și agenți coloranți

Bumbacului nu i se adaugă în mod intenționat înălbitori optici și agenți coloranți, inclusiv agenți de albire fluorescenți.

Evaluare și verificare:

Solicitantul furnizează o declarație din partea furnizorului potrivit căreia cerințele au fost îndeplinite.

Criteriul 5. Materiale plastice și polimeri superabsorbanți

5.1.   Producția de polimeri sintetici și materiale plastice

Toate instalațiile care produc polimerii sintetici și materialele plastice utilizate la fabricarea produsului trebuie să fi introdus sisteme pentru:

economisirea apei (de exemplu, monitorizarea debitului de apă într-o instalație și asigurarea circulației apei în sisteme închise);

un plan integrat de gestionare a deșeurilor pentru a optimiza prevenirea, reutilizarea, reciclarea, recuperarea și eliminarea finală a deșeurilor (de exemplu, separarea diferitelor fracțiuni de deșeuri);

optimizarea eficienței energetice și a gestionării energiei (de exemplu, reutilizarea aburului generat în procesul de fabricare a polimerilor superabsorbanți).

Evaluare și verificare:

Solicitantul furnizează o declarație din partea furnizorilor potrivit căreia cerința a fost respectată. Declarația trebuie să fie coroborată de un raport care descrie în detaliu procedurile adoptate de furnizori pentru a îndeplini cerința pentru fiecare dintre locurile de producție vizate.

5.2.   Aditivii din materialele plastice

(a)

Conținutul de plumb, cadmiu, crom hexavalent și compuși înrudiți ai acestora este mai mic de 0,01 % (100 ppm) din masa fiecărui material plastic și polimer sintetic utilizat în produs.

(b)

Aditivii utilizați în plastic într-o concentrație de peste 0,10 % în greutate nu se clasifică în nicio categorie corespunzătoare frazelor de pericol enumerate mai jos, în conformitate cu normele de clasificare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (3):

substanțe cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, categoriile 1a, 1b și 2 (H340, H350, H350i, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df);

substanțe cu toxicitate acută, categoriile 1 și 2 (H300, H310, H330, H304);

substanțe toxice pentru organe-țintă specifice (STOT), categoria 1: (H370, H372);

substanțe periculoase pentru mediul acvatic, categoriile 1 și 2 (H400, H410, H411).

Evaluare și verificare:

(a), (b) Solicitantul furnizează o declarație din partea furnizorilor potrivit căreia cerințele au fost respectate. Se furnizează, de asemenea, o listă cu substanțele adăugate, care să indice concentrațiile și frazele de pericol/frazele de risc aferente, coroborată de fișele cu date de securitate.

Pentru a facilita urmărirea și monitorizarea documentației furnizate, poate fi examinat un eșantion aleatoriu de furnizori. Furnizorul oferă acces la instalațiile de producție, la depozite și la instalațiile similare. Confidențialitatea se aplică tuturor documentelor și informațiilor prezentate și puse în comun.

5.3.   Polimeri superabsorbanți

(a)

Produsului nu i se adaugă în mod intenționat acrilamidă (numărul CAS: 79-06-1).

(b)

Polimerii superabsorbanți utilizați în produs pot conține maximum 1 000 ppm de monomeri reziduali care sunt clasificați cu frazele de pericol raportate la criteriul 7 privind substanțele sau amestecurile excluse sau supuse restricțiilor. În cazul poliacrilatului de sodiu, este vorba despre cantitatea totală de acid acrilic și agenți de reticulare care nu au intrat în reacție.

(c)

Polimerii superabsorbanți utilizați în produs pot conține maximum 10 % (greutate/greutate) de extracte solubile în apă și acestea trebuie să respecte criteriul 7 privind substanțele sau amestecurile excluse sau supuse restricțiilor. În cazul poliacrilatului de sodiu, este vorba despre monomeri și oligomeri ai acidului acrilic cu o greutate moleculară mai mică decât a polimerului superabsorbant, în conformitate cu ISO 17190.

Evaluare și verificare:

(a)

Solicitantul furnizează o declarație de neutilizare a substanței.

(b)

Solicitantul furnizează o declarație din partea furnizorului care să ofere informații despre compoziția polimerului superabsorbant (polimerilor superabsorbanți) utilizat (utilizați) în produs. Acest lucru se realizează prin intermediul unor fișe cu date de securitate privind produsul care să specifice denumirea completă și numărul CAS, monomerii reziduali conținuți în produs și clasificați în conformitate cu această cerință, precum și cantitățile acestora. Metodele de testare recomandate sunt ISO 17190 și WSP 210. Se descriu metodele utilizate pentru analize și se menționează denumirile laboratoarelor utilizate pentru analize.

(c)

Solicitantul furnizează o declarație din partea furnizorului specificând cantitatea de extracte solubile în apă din polimerul superabsorbant (polimerii superabsorbanți). Metodele de testare recomandate sunt ISO 17190 și WSP 270. Se descriu metodele utilizate pentru analize și se menționează laboratoarele de analiză.

Criteriul 6. Alte materiale și componente

6.1.   Materiale adezive

Materialele adezive nu conțin niciuna dintre următoarele substanțe:

colofoniu (numerele CAS 8050-09-7, 8052-10-6, 73138-82-6);

ftalat de diizobutil (DIBP, numărul CAS 84-69-5);

ftalat de diizononil (DINP, numărul CAS 28553-12-0);

formaldehidă (numărul CAS 50-00-0).

Această cerință nu se aplică dacă aceste substanțe nu sunt adăugate în mod intenționat la materiale sau la produsul finit și dacă sunt prezente în materialele adezive în concentrații mai mici de 100 ppm (0,010 % în greutate).

Pentru formaldehidă, limita maximă pentru conținutul de formaldehidă generată în timpul producției de adeziv este de 250 ppm, măsurată în dispersia de polimer nou produsă. Conținutul de formaldehidă liberă din adezivul întărit (clei) nu depășește 10 ppm. Adezivii termofuzibili sunt exceptați de la această cerință.

Evaluare și verificare:

Solicitantul furnizează o declarație din partea furnizorului potrivit căreia cerințele au fost îndeplinite. Fișele cu date de securitate pot fi utilizate ca probă. Trebuie furnizate rezultatele testelor pentru formaldehidă, cu excepția adezivilor termofuzibili.

6.2.   Cerneluri și vopsele

Nici produsul, nici o parte omogenă a acestuia nu trebuie vopsite. Derogări de la această cerință se aplică:

șnururilor tampoanelor, materialelor și benzilor de ambalare;

dioxidului de titan din polimeri și viscoză;

materialele care nu sunt în contact direct cu pielea pot fi vopsite în cazul în care vopseaua îndeplinește unele funcții specifice (de exemplu, reducerea gradului în care produsul se poate vedea prin hainele albe sau de culoare deschisă, indicarea zonelor în care trebuie să fie fixate benzile, indicarea umezelii).

Cernelurile și vopselele utilizate trebuie să respecte, de asemenea, criteriul 7 privind substanțele sau amestecurile excluse sau supuse restricțiilor.

Evaluare și verificare:

Solicitantul prezintă și cere furnizorilor să prezinte o declarație potrivit căreia cerințele au fost îndeplinite. În cazul în care se folosesc vopsele, prezența acestora trebuie să fie justificată prin indicarea funcției specifice îndeplinite.

6.3.   Parfumuri

(a)

Nu se adaugă parfumuri produselor comercializate drept produse concepute și destinate copiilor și nici tampoanelor igienice sau celor pentru sân.

(b)

Toate substanțele sau amestecurile adăugate produsului ca parfum trebuie să fie produse și manipulate conform codului de bune practici al Asociației Internaționale pentru Parfumuri (IFRA). Acest cod poate fi consultat pe site-ul IFRA: http://www.ifraorg.org. Producătorul trebuie să respecte recomandările formulate în standardele IFRA în ceea ce privește interdicțiile, restricțiile de utilizare și criteriile de puritate prevăzute pentru materiale.

(c)

Orice parfum utilizat trebuie să respecte, de asemenea, criteriul 7 privind substanțele sau amestecurile excluse sau supuse restricțiilor, indiferent de concentrația din produsul finit.

(d)

Nu se utilizează nici parfumurile sau ingredientele din amestecurile de parfumuri care sunt identificate drept alergeni de contact deosebit de îngrijorători de către Comitetul științific pentru siguranța consumatorilor (4) și nici parfumurile a căror prezență trebuie indicată în lista de ingrediente, în conformitate cu anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (5). În plus, este interzisă utilizarea nitromoscului și a moscului policiclic.

(e)

Utilizarea oricărui parfum trebuie indicată pe ambalajul produsului. În plus, parfumurile și/sau ingredientele din amestecurile de parfumuri care sunt identificate de către Comitetul științific pentru siguranța consumatorilor drept alergeni de contact recunoscuți pentru om și care nu sunt restricționate de criteriul 6.3 literele (c) și (d) trebuie să fie, de asemenea, menționate.

Evaluare și verificare:

Solicitantul furnizează o declarație privind respectarea tuturor cerințelor prevăzute la literele (a)-(e), coroborată de o declarație a producătorului de parfumuri, dacă este cazul. Atunci când se utilizează parfumuri trebuie, de asemenea, furnizate lista parfumurilor utilizate și dovezile vizuale potrivit cărora au fost adăugate informațiile necesare pe ambalaj.

6.4.   Loțiuni

(a)

Nu se utilizează loțiuni în absorbantele igienice, în tampoanele igienice și în tampoanele pentru sân. Utilizarea loțiunilor în alte produse trebuie indicată pe ambalaj.

(b)

Orice loțiune utilizată în alte produse decât absorbantele igienice, tampoanele igienice și tampoanele pentru sân respectă criteriul 6.3 privind parfumurile și criteriul 7 privind substanțele sau amestecurile excluse sau supuse restricțiilor, indiferent de concentrația din produsul finit.

(c)

Următoarele substanțe nu se utilizează: triclosan, parabeni, formaldehidă și agenți eliberatori de formaldehidă.

Evaluare și verificare:

Solicitantul furnizează o declarație de conformitate, coroborată de o declarație a producătorului loțiunii, dacă este cazul. Atunci când se utilizează loțiuni trebuie, de asemenea, furnizate dovezi vizuale potrivit cărora au fost adăugate informațiile necesare pe ambalaj.

6.5.   Silicon

(a)

În cazul în care unele componente ale produsului sunt tratate cu silicon, producătorul se asigură că lucrătorii sunt protejați de solvenți.

(b)

În produsele chimice utilizate în tratamentul cu silicon al componentelor nu figurează nici octametilciclotetrasiloxan D4 (nr. CAS 556-67-2) și nici decametilciclopentasiloxan D5 (nr. CAS 541-02-6). Această cerință nu se aplică dacă substanțele D4 și D5 nu sunt adăugate în mod intenționat la materiale sau la produsul finit și dacă acestea sunt prezente în silicon în concentrații mai mici de 100 ppm (0,01 % în greutate).

Evaluare și verificare:

(a)

Solicitantul furnizează informații cu privire la metoda folosită pentru tratarea siliconului și documente care să ateste faptul că angajații sunt protejați.

(b)

Solicitantul furnizează o declarație din partea furnizorului potrivit căreia această cerință a fost îndeplinită.

6.6.   Particule de nanoargint

Nici produsului și nici unei părți sau unui material omogen al acestuia nu i se adaugă în mod intenționat particule de nanoargint.

Evaluare și verificare

Solicitantul prezintă o declarație și cere furnizorilor să prezinte o declarație potrivit căreia această cerință a fost îndeplinită.

Criteriul 7. Substanțe sau amestecuri excluse sau supuse restricțiilor

7.1.   Substanțe și amestecuri periculoase

Eticheta ecologică a UE nu poate fi acordată dacă produsul sau orice articol din acesta, astfel cum este definit la articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (6), sau orice parte omogenă a acestuia conține substanțe sau amestecuri care întrunesc criteriile pentru atribuirea frazelor de pericol sau de risc specificate în tabelul 4, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 sau cu Directiva 67/548/CEE a Consiliului (7), sau conține substanțele sau amestecurile menționate la articolul 57 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, cu excepția cazului în care s-a acordat o derogare specifică în privința acestora.

Cele mai recente reguli de clasificare adoptate de Uniune au prioritate față de clasificările de pericol și frazele de risc enumerate mai jos. Prin urmare, solicitanții se asigură că toate clasificările se bazează pe cele mai recente reguli de clasificare.

Frazele de pericol și frazele de risc din tabelul 4 se referă în general la substanțe. Cu toate acestea, în cazul în care nu pot fi obținute informații despre substanțe, se aplică regulile de clasificare pentru amestecuri.

Substanțele sau amestecurile care își schimbă proprietățile prin prelucrare, nemaifiind biodisponibile sau suferind modificări chimice într-un mod care elimină pericolul identificat anterior, sunt exceptate de la criteriul 7.1. Printre acestea se numără, de exemplu, polimerii și monomerii sau aditivii modificați care se leagă covalent în materialele plastice.

Limitele de concentrație în cazul substanțelor sau al amestecurilor cărora le-ar putea fi atribuite sau le-au fost atribuite frazele de pericol sau de risc enumerate în tabelul 4 și care îndeplinesc criteriile de clasificare în clasele sau categoriile de pericol, precum și în cazul substanțelor care îndeplinesc criteriile de la articolul 57 litera (a), (b) sau (c) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 nu trebuie să depășească limitele de concentrație generice sau specifice determinate în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. Acolo unde se determină limite de concentrație specifice, acestea prevalează asupra celor generice.

Tabelul 4

Fraze de pericol și fraze de risc aferente

Fraza de pericol (1)

Fraza de risc (2)

H300 Mortal în caz de înghițire

R28

H301 Toxic în caz de înghițire

R25

H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii

R65

H310 Mortal în contact cu pielea

R27

H311 Toxic în contact cu pielea

R24

H330 Mortal în caz de inhalare

R23/26

H331 Toxic în caz de inhalare

R23

H340 Poate provoca anomalii genetice

R46

H341 Susceptibil de a provoca anomalii genetice

R68

H350 Poate provoca cancer

R45

H350i Poate provoca cancer în cazul inhalării

R49

H351 Susceptibil de a provoca cancer

R40

H360F Poate dăuna fertilității

R60

H360D Poate dăuna fătului

R61

H360FD Poate dăuna fertilității. Poate dăuna fătului

R60/61/60-61

H360Fd Poate dăuna fertilității. Susceptibil de a dăuna fătului

R60/63

H360Df Poate dăuna fătului. Susceptibil de a dăuna fertilității

R61/62

H361f Susceptibil de a dăuna fertilității

R62

H361d Susceptibil de a dăuna fătului

R63

H361fd Susceptibil de a dăuna fertilității. Susceptibil de a dăuna fătului.

R62-63

H362 Poate dăuna copiilor alăptați la sân

R64

H370 Provoacă leziuni ale organelor

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Poate provoca leziuni ale organelor

R68/20/21/22

H372 Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată

R48/25/24/23

H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată

R48/20/21/22

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic

R50

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung

R50-53

H411 Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung

R51-53

H412 Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung

R52-53

H413 Poate provoca efecte pe termen lung asupra mediului acvatic

R53

EUH059 Periculos pentru stratul de ozon

R59

EUH029 În contact cu apa, degajă un gaz toxic

R29

EUH031 În contact cu acizi, degajă un gaz toxic

R31

EUH032 În contact cu acizi, degajă un gaz foarte toxic

R32

EUH070 Toxic în caz de contact cu ochii

R39-41

H317 (subcategoria 1A): Poate provoca o reacție alergică a pielii (concentrația de declanșare ≥ 0,1 % g/g) (3)

R43

H317 (subcategoria 1 B): Poate provoca o reacție alergică a pielii (concentrația de declanșare ≥ 1,0 % g/g) (3)

H334: Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare

R42

Evaluare și verificare:

Solicitantul furnizează lista tuturor materialelor care compun produsul, inclusiv lista tuturor articolelor și părților omogene ale acestuia.

Solicitantul controlează prezența substanțelor și a amestecurilor cărora le pot fi atribuite frazele de pericol sau de risc indicate mai sus în cadrul criteriului. Solicitantul furnizează o declarație privind conformitatea cu acest criteriu pentru produs sau pentru orice articol ori parte omogenă a acestuia.

Solicitanții selectează modalitățile de verificare adecvate. Principalele modalități de verificare sunt următoarele:

părți omogene sau orice elemente de tratare sau impurități aferente (de exemplu, stratul de polimeri superabsorbanți): se furnizează fișe cu date de securitate pentru materialele care intră în compoziția acelei părți din produs și pentru substanțele și amestecurile utilizate în prepararea și tratarea materialelor rămase în partea finală a procesului într-o concentrație care depășește limita de 0,10 % g/g, cu excepția cazului în care se aplică o limită de concentrație generică sau specifică mai joasă, în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008;

preparate chimice utilizate pentru a conferi o funcție specifică produsului sau componentelor acestuia (de exemplu, cleiuri și adezivi, vopsele): se furnizează fișe cu date de securitate pentru substanțele și amestecurile utilizate la asamblarea produsului finit sau pentru substanțele și amestecurile aplicate componentelor produsului și care rămân în aceste componente.

Declarația include documente conexe, precum declarații de conformitate semnate de furnizori, declarații privind neclasificarea substanțelor, a amestecurilor și a materialelor în niciuna din clasele de pericol asociate cu frazele de pericol sau de risc menționate în tabelul 4, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, în măsura în care acest lucru poate fi stabilit cel puțin din informațiile care îndeplinesc cerințele incluse în anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Informațiile furnizate trebuie să se refere la acele forme sau stări fizice ale substanțelor sau ale amestecurilor care sunt utilizate în produsul finit.

Se furnizează următoarele informații tehnice pentru a corobora declarația privind clasificarea sau neclasificarea fiecărei substanțe și a fiecărui amestec:

(i)

pentru substanțele care nu au fost înregistrate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 sau pentru care nu există încă o clasificare CLP armonizată: informațiile care îndeplinesc cerințele menționate în anexa VII la regulamentul respectiv;

(ii)

pentru substanțele care au fost înregistrate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 și care nu îndeplinesc cerințele pentru clasificarea CLP: informațiile pe baza dosarului de înregistrare REACH, confirmând statutul de substanță neclasificată;

(iii)

pentru substanțele pentru care există o clasificare armonizată sau care sunt clasificate în regim propriu: fișe cu date de securitate, dacă acestea sunt disponibile. Dacă acestea nu sunt disponibile sau substanța este clasificată în regim propriu, se furnizează informații referitoare la clasificarea substanțelor în funcție de pericol în conformitate cu anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

(iv)

în cazul amestecurilor: fișe cu date de securitate, dacă acestea sunt disponibile. Dacă acestea nu sunt disponibile, se furnizează calculul clasificării amestecului conform normelor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, împreună cu informațiile relevante pentru clasificarea amestecurilor în funcție de pericol în conformitate cu anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Fișele cu date de securitate (FDS) se completează conform orientărilor prevăzute în secțiunile 2, 3, 9, 10, 11 și 12 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (Cerințe pentru completarea fișelor cu date de securitate). FDS incomplete vor trebui să fie însoțite de informații din declarațiile furnizorilor de substanțe chimice.

Informațiile privind proprietățile intrinseci ale substanțelor pot fi obținute cu ajutorul altor metode decât testele, de exemplu prin folosirea de metode alternative cum ar fi metodele in vitro, prin modele cantitative ale relației structură-activitate sau prin utilizarea grupării sau a trimiterilor încrucișate în conformitate cu anexa XI la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. Schimbul de date relevante în cadrul întregului lanț de aprovizionare este puternic încurajat.

7.2.   Substanțele enumerate în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Nu se acordă nicio derogare de la excluderea prevăzută la articolul 6 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 66/2010 în ceea ce privește substanțele identificate ca substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită și incluse în lista prevăzută la articolul 59 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, atunci când acestea sunt prezente în amestecuri, într-un articol sau în orice parte omogenă a produsului în concentrații mai mari de 0,10 % în greutate.

Evaluare și verificare:

La data depunerii cererii trebuie să se facă trimitere la cea mai recentă listă a substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită. Solicitantul prezintă o declarație de conformitate cu criteriul 7.2, împreună cu documentele aferente, printre care și declarații de conformitate semnate de furnizorii materialelor și copii ale FDS relevante pentru substanțe sau amestecuri, în conformitate cu anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind substanțele și amestecurile. Limitele de concentrație trebuie specificate în fișele cu date de securitate conform articolului 31 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind substanțele și amestecurile.

Criteriul 8. Eficiența materialelor în procesul de fabricație

Cantitatea de deșeuri generate în cursul fabricării și ambalării produselor, după deducerea fracțiunii care este reutilizată sau transformată în materiale utile și/sau energie, nu depășește:

10 % în greutate din produsele finite pentru tampoanele igienice;

5 % în greutate din produsele finite pentru toate celelalte produse.

Evaluare și verificare:

Solicitantul prezintă dovezi privind cantitatea de deșeuri care nu au fost reutilizate în cadrul procesului de fabricație sau care nu sunt transformate în materiale și/sau energie.

Calculele trebuie prezentate în conformitate cu ISO 14025 și solicitantul trebuie să precizeze toți următorii parametri privind:

greutatea produsului și a ambalajului;

toate fluxurile de deșeuri generate în cursul fabricării; și

procesele de tratare respective (de exemplu, reciclare, incinerare), inclusiv fracțiunea de deșeuri recuperate și cea de deșeuri eliminate.

Deșeurile nete se calculează ca diferența dintre cantitatea de deșeuri produse și cantitatea de deșeuri recuperate.

Criteriul 9. Orientări privind eliminarea produsului

Producătorii înscriu sau indică prin simboluri vizuale pe ambalaj:

că produsul nu trebuie aruncat în toaletă;

cum trebuie eliminat produsul în mod corect.

Evaluare și verificare:

Solicitantul prezintă o mostră a ambalajului.

Criteriul 10. Adecvarea pentru utilizare și calitatea produsului

Eficiența/calitatea produsului trebuie să fie satisfăcătoare și cel puțin echivalentă cu cea a produselor aflate deja pe piață. Adecvarea pentru utilizare se testează în ceea ce privește caracteristicile și parametrii raportați în tabelul 5. În cazul în care au fost identificate pragurile de performanță, acestea trebuie respectate.

Tabelul 5

Caracteristicile și parametrii care descriu adecvarea pentru utilizare a produsului ce urmează să fie testat

Caracteristici

Practica de testare necesară (prag de performanță)

Scutece pentru copii

Absorbante igienice

Tampoane igienice

Tampoane pentru sân

Teste în condiții de utilizare

U1.

Absorbția și protecția împotriva scurgerilor (*2)

Testele unui grup de consumatori (scurgerile survin în mai puțin de 5 % din utilizările produsului)

U2.

Menținerea uscată a pielii

Testele unui grup de consumatori (80 % din consumatorii care au testat produsul evaluează rezultatele ca fiind satisfăcătoare)

Nu se aplică

La fel ca în cazul scutecelor pentru copii

U3.

Adecvare și confort

Testele unui grup de consumatori (80 % din consumatorii care au testat produsul evaluează rezultatele ca fiind satisfăcătoare)

U4.

Performanța globală

Testele unui grup de consumatori (80 % din consumatorii care au testat produsul evaluează rezultatele ca fiind satisfăcătoare)

Teste tehnice

T1.

Absorbția și protecția împotriva scurgerilor

Rata de absorbție și absorbția înainte de scurgere

Metoda „Syngina”

Nicio metodă recomandată

T2.

Menținerea uscată a pielii

Pierderea transepidermică de apă, metoda reumidificării sau testul de corneometrie

Nu se aplică

Nicio metodă recomandată

Evaluare și verificare:

Se furnizează un raport de încercare privind testele în condiții de utilizare și testele tehnice care să descrie metodele de testare, rezultatele testelor și datele utilizate. Testele trebuie efectuate de către laboratoare autorizate să pună în aplicare sisteme de control al calității, fie interne, fie externe.

Testele se efectuează pentru tipul și mărimea specifice produselor care solicită obținerea etichetei ecologice a UE. Cu toate acestea, în cazul în care se poate demonstra că produsele au aceeași eficacitate, poate fi suficient să se testeze numai o mărime sau un ansamblu reprezentativ de mărimi pentru fiecare model de produs. Se acordă o atenție specială prelevării de probe, transportului și depozitării produselor, pentru a garanta rezultate reproductibile. Se recomandă să nu se bareze informațiile de pe produse sau să nu se plaseze produsele în ambalaje neutre, având în vedere riscul ca performanța produselor și/sau a ambalajelor să fie afectată.

Informațiile privind testele trebuie puse la dispoziția organismelor competente cu respectarea aspectelor legate de confidențialitate. Rezultatele testelor trebuie să fie clar explicate și prezentate într-un limbaj, în unități și în simboluri care să fie inteligibile pentru utilizatorul datelor. Se menționează următoarele elemente: locul si data testelor; criteriile utilizate pentru a alege produsele testate și măsura în care acestea sunt reprezentative; caracteristicile alese pentru testare și, dacă este cazul, motivele pentru care unele caracteristici nu au fost incluse; metodele de testare utilizate și limitările acestora, dacă există. Se furnizează orientări clare privind utilizarea rezultatelor testelor.

Orientări suplimentare pentru testele efectuate de către utilizatori:

eșantionarea, structurarea testului, recrutarea grupului și analiza rezultatelor testelor trebuie să respecte practicile statistice standard (AFNOR Q 34-019, ASTM E1958-07e1 sau o practică echivalentă);

fiecare produs se evaluează pe baza unui chestionar. Testul trebuie să dureze cel puțin 72 de ore, o întreagă săptămână dacă este posibil, și se realizează în condiții normale de utilizare a produsului;

numărul recomandat de persoane care efectuează testele este de cel puțin 30. Toate persoanele care participă la anchetă trebuie să fie utilizatori curenți ai tipurilor/mărimilor specifice ale produselor testate;

în cazul în care produsul nu este conceput în mod specific pentru un singur sex, raportul dintre cele două sexe trebuie să fie de 1:1;

la anchetă trebuie să participe un eșantion de persoane care să reprezinte în mod proporțional diferitele grupuri de consumatori de pe piață. Se precizează în mod clar vârsta, țara și sexul;

persoanele bolnave și cele cu o afecțiune cronică de piele nu ar trebui să participe la test. În cazurile în care persoanele se îmbolnăvesc pe parcursul perioadei de testare a utilizatorilor, acest lucru trebuie să fie precizat în chestionar, iar răspunsurile nu vor fi luate în considerare pentru evaluare;

în ceea ce privește menținerea uscată a pielii, adecvarea și confortul, precum și performanța globală, 80 % din consumatorii care au testat produsul trebuie să evalueze performanța ca fiind satisfăcătoare, ceea ce ar putea însemna, de pildă, că o notă de peste 60 se atribuie de către consumator (pe o scară cantitativă de la 1 la 100) sau că produsul a fost evaluat ca fiind bun sau foarte bun (din cinci opțiuni calitative: foarte slab, slab, mediu, bun, foarte bun). În ceea ce privește absorbția și protecția împotriva scurgerilor, scurgerea trebuie să survină în mai puțin de 5 % dintre produsele testate;

rezultatele se evaluează statistic după ce perioada de testare de către utilizatori s-a încheiat;

factorii externi (precum brandingul, cotele de piață și publicitatea) care ar putea avea un impact asupra percepției în ceea ce privește performanța produselor trebuie comunicați.

Cerințe suplimentare pentru testele tehnice:

metodele de testare se bazează pe cât posibil pe metode relevante pentru produsul respectiv, reproductibile și riguroase;

trebuie testate minimum cinci eșantioane. Rezultatele medii se raportează împreună cu indicarea deviației standard.

Greutatea, dimensiunile și caracteristicile de proiectare ale produsului trebuie descrise și puse la dispoziție în conformitate cu criteriul 1.

Criteriul 11. Aspecte sociale

Solicitanții se asigură că principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă, astfel cum sunt stabilite de standardele fundamentale de muncă ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM), de inițiativa „Global Compact” a ONU și de Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale sunt respectate de toate unitățile de producție din cadrul lanțului de aprovizionare care participă la fabricarea produsului (produselor) aflat(e) sub incidența licenței. În scopul verificării, se face trimitere la următoarele standarde fundamentale de muncă ale OIM:

029

Munca forțată

087

Libertatea sindicală și apărarea dreptului sindical

098

Dreptul de organizare și negociere colectivă

100

Egalitatea de remunerare

105

Abolirea muncii forțate

111

Discriminarea (ocuparea forței de muncă și exercitarea profesiei)

138

Convenția privind vârsta minimă de încadrare în muncă

155

Sănătatea și securitatea la locul de muncă

182

Eliminarea celor mai grave forme ale muncii copiilor

Aceste standarde se comunică unităților de producție din cadrul lanțului de aprovizionare care participă la fabricarea produsului finit.

Evaluare și verificare:

Solicitantul demonstrează verificarea conformității efectuată de o parte terță, prin intermediul unei verificări independente sau al unor probe documentare, inclusiv al vizitelor la fața locului efectuate de auditori ca parte a procesului de verificare pentru acordarea etichetei ecologice referitor la unitățile de producție din cadrul lanțului de aprovizionare care participă la fabricarea produsului (produselor) aflat(e) sub incidența licenței. Verificarea se realizează în momentul depunerii cererii și ulterior în cursul perioadei de valabilitate a licenței dacă sunt introduse noi unități de producție.

Criteriul 12. Informațiile care figurează pe eticheta ecologică a UE

Logoul etichetei ecologice a UE se aplică pe ambalajul produsului. Caseta 2 de pe eticheta ecologică a UE include următorul text:

„Impact redus în urma consumului de resurse”;

„Utilizare restrictivă de substanțe periculoase”;

„Teste de performanță și de calitate îndeplinite”.

Pe ambalaj ar mai trebui să figureze următorul text: „Pentru informații suplimentare privind motivele pentru care acest produs a primit eticheta ecologică a UE, vă rugăm să consultați site-ul http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/”.

Evaluare și verificare:

Solicitantul furnizează o declarație de respectare a cerinței și probe vizuale în acest sens.


(*1)  Calculul ține seama de emisiile nete de fosfor. Fosforul conținut în mod natural în materiile prime lemnoase și în apă poate fi scăzut din emisiile totale de fosfor. Se acceptă reduceri de până la 0,010 kg/TUA.

(1)  Conform definiției din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE (JO L 140, 5.6.2009, p. 16).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 (JO L 189, 20.7.2007, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).

(4)  Avizul CSSC privind parfumurile alergene din produsele cosmetice, adoptat în iunie 2012 http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_102.pdf

(5)  Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice (JO L 342, 22.12.2009, p. 59).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).

(7)  Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase (JO 196, 16.8.1967, p. 1).

(1)  În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

(2)  În conformitate cu Directiva 67/548/CEE și cu Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase (JO L 200, 30.7.1999, p. 1).

(3)  În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 286/2011 al Comisiei din 10 martie 2011 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (JO L 83, 30.3.2011, p. 1).

(*2)  Această cerință nu se aplică absorbantelor subțiri destinate protejării lenjeriei femeiești (absorbante zilnice).