24.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 218/6


DECIZIA 2014/491/PESC A CONSILIULUI

din 22 iulie 2014

de modificare a Deciziei 2013/189/PESC de instituire a Colegiului European de Securitate și Apărare (CESA)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 42 alineatul (4),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 22 aprilie 2013, Consiliul a adoptat Decizia 2013/189/PESC (1) de instituire a Colegiului European de Securitate și Apărare (CESA).

(2)

Decizia 2013/189/PESC prevede o valoare de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor CESA pe perioada primelor 12 luni ulterioare încheierii acordului de finanțare, și anume pentru perioada 1 august 2013-31 iulie 2014.

(3)

La 25 martie 2014, Comitetul director instituit prin Decizia 2013/189/PESC a convenit că perioada acoperită de acordul de finanțare ar trebui aliniată la perioada contabilă anuală, și anume 1 ianuarie-31 decembrie, pentru a fi nevoie doar de un set de conturi începând cu 2016.

(4)

În consecință, ar trebui stabilită o nouă valoare de referință financiară pentru perioada 1 august 2014-31 decembrie 2015.

(5)

Decizia 2013/189/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Articolul 16 alineatul (2) din Decizia 2013/189/PESC se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Suma de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor CESA pe perioada primelor 12 luni ulterioare încheierii acordului de finanțare menționat la alineatul (3) este de 535 000 EUR.

Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor CESA în perioada 1 august 2014-31 decembrie 2015 este de 756 000 EUR.

Sumele de referință financiară destinate acoperirii cheltuielilor CESA pentru perioade ulterioare se decid de către Consiliu.”

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 22 iulie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  Decizia 2013/189/PESC a Consiliului din 22 aprilie 2013 de instituire a Colegiului European de Securitate și Apărare (CESA) și de abrogare a Acțiunii comune 2008/550/PESC (JO L 112, 24.4.2013, p. 22).