3.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 196/21


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 2 iulie 2014

de stabilire a unor măsuri privind anumite citrice originare din Africa de Sud, pentru a preveni introducerea și răspândirea în Uniune a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

[notificată cu numărul C(2014) 4191]

(2014/422/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (1), în special articolul 16 alineatul (3) a treia teză,

întrucât:

(1)

Guignardia citricarpa Kiely (toate sușele patogene la Citrus) figurează în anexa II partea A secțiunea I punctul 11 litera (c) la Directiva 2000/29/CE ca organism dăunător a cărui prezență în Uniune nu a fost constatată. Din 2011, în urma aprobării unui nou cod pentru nomenclatura fungică de către Congresul internațional de botanică, organismul respectiv a fost menționat ca Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa și va fi denumit în continuare „organismul specificat”.

(2)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a publicat, la 21 februarie 2014, o evaluare a riscului de dăunători în ceea ce privește organismul specificat (2). În lumina acestei evaluări a riscului de dăunători, se concluzionează că cerințele privind organismul specificat, stabilite în Directiva 2000/29/CE pentru introducerea în Uniune de citrice originare din culturi aflate în afara unei zone recunoscute ca indemne de organismul menționat, nu sunt suficiente pentru a proteja Uniunea împotriva introducerii organismului în cauză. Având în vedere numărul mare de interceptări recurente, din anii anteriori, a unor citrice originare din Africa de Sud, infestate cu organismul specificat, este necesară luarea fără întârziere a unor măsuri mai stricte, pentru a ameliora protecția Uniunii împotriva introducerii organismului în cauză. Având în vedere că multe dintre aceste interceptări au avut ca obiect fructe de Citrus sinensis (L.) Osbeck „Valencia”, pe lângă măsurile care se aplică tuturor citricelor, aceste fructe ar trebui supuse unor teste pentru detectarea infecțiilor latente.

(3)

Cu toate acestea, introducerea în Uniune a organismului specificat prin importurile de fructe de Citrus latifolia Tanaka este evaluată de autoritate ca fiind foarte puțin probabilă. Prin urmare, este oportună excluderea Citrus latifolia Tanaka din domeniul de aplicare al măsurilor prevăzute în prezenta decizie.

(4)

În cazul interceptării unor citrice originare din Africa de Sud, infectate cu organismul specificat, Comisia va evalua măsura în care sosirea fructelor infectate este rezultatul unor deficiențe ale procedurilor oficiale de monitorizare și de certificare din Africa de Sud. În cazul unor interceptări recurente, cauzate de proceduri de monitorizare și de certificare necorespunzătoare, efectuate pe parcursul aceluiași an, Comisia va revizui prezenta decizie înainte de notificarea celei de-a șasea interceptări.

(5)

Din motive de claritate, Decizia de punere în aplicare 2013/754/UE a Comisiei (3) ar trebui abrogată.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie ar trebui să se aplice de la 24 iulie 2014, pentru a acorda operatorilor suficient timp să se adapteze la noile cerințe.

(7)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului fitosanitar permanent,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Introducerea de citrice în Uniune

Fără a aduce atingere punctelor 16.1, 16.2, 16.3 și 16.5 și prin derogare de la punctul 16.4 literele (c) și (d) din secțiunea I partea A a anexei IV la Directiva 2000/29/CE, fructele de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. și hibrizii lor, cu excepția fructelor de Citrus aurantium L. și Citrus latifolia Tanaka, originare din Africa de Sud (denumite în continuare „fructele specificate”), sunt introduse în Uniune doar dacă ele se conformează cerințelor prevăzute în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Obligații de raportare

Înaintea datei de 31 decembrie a fiecărui an, statele membre importatoare prezintă Comisiei și celorlalte state membre un raport conținând informații referitoare la cantitățile de fructe specificate introduse în Uniune în temeiul prezentei decizii, în perioada campaniei de import anterioare. Raportul respectiv include și rezultatele inspecțiilor menționate la punctul 2 din anexă.

Articolul 3

Notificări

Statele membre notifică imediat Comisiei, celorlalte state membre și Africii de Sud orice constatare confirmată a organismului specificat.

Articolul 4

Abrogare

Decizia de punere în aplicare 2013/754/UE se abrogă.

Articolul 5

Data aplicării

Prezenta decizie se aplică de la 24 iulie 2014.

Articolul 6

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 2 iulie 2014.

Pentru Comisie

Tonio BORG

Membru al Comisiei


(1)  JO L 169, 10.7.2000, p. 1.

(2)  Grupul EFSA PLH (Grupul EFSA pentru sănătatea plantelor), 2014. Aviz științific privind riscul de Phyllosticta citricarpa (Guignardia citricarpa) pe teritoriul UE, cu identificarea și evaluarea opțiunilor de reducere a riscului. EFSA Journal 2014;12(2):3557, 243 pp. doi:10.2903/j.efsa.2014.3557.

(3)  Decizia de punere în aplicare 2013/754/UE a Comisiei din 11 decembrie 2013 privind măsurile de prevenire a introducerii și a răspândirii în Uniune a Guignardia citricarpa Kiely (toate sușele patogene la Citrus), în ceea ce privește Africa de Sud (JO L 334, 13.12.2013, p. 44).


ANEXĂ

CERINȚE PRIVIND INTRODUCEREA FRUCTELOR SPECIFICATE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1

1.   Cerințe privind fructele specificate

1.1.

Fructele specificate trebuie să fie însoțite de un certificat fitosanitar, conform prevederilor articolului 13 alineatul (1) punctul (ii) primul paragraf din Directiva 2000/29/CE, care la rubrica „Declarație suplimentară” trebuie să conțină următoarele mențiuni:

(a)

fructele specificate provin de pe un teren de producție care a fost supus unor tratamente împotriva organismului specificat, efectuate la momentul oportun după începerea ultimului ciclu de vegetație;

(b)

s-a efectuat o inspecție oficială pe terenul de producție în timpul perioadei de vegetație și nu s-a detectat niciun simptom al organismului specificat la fructele specificate, după începerea ultimului ciclu de vegetație;

(c)

s-a prelevat un eșantion, în etapa dintre sosirea și ambalarea în unitățile de ambalare, de cel puțin 600 de fructe din fiecare specie la fiecare lot sau parte a unui lot de 30 de tone, selectate, pe cât posibil, pe baza tuturor simptomelor posibile ale organismului specificat; toate fructele eșantionate care prezentau simptome au fost testate și considerate indemne de prezența organismului specificat.

1.2.

În cazul Citrus sinensis (L.) Osbeck „Valencia”, la rubrica „Declarație suplimentară”, certificatul fitosanitar trebuie să includă și o declarație precizând că s-a testat un eșantion la fiecare lot sau parte a unui lot de 30 de tone pentru detectarea infecțiilor latente și că eșantionul a fost considerat indemn de prezența organismului specificat.

1.3.

Trasabilitatea completă a fructelor specificate este asigurată după cum urmează:

(a)

terenul de producție, unitățile de ambalare, exportatorii și orice alt operator implicat în manipularea fructelor specificate trebuie să fie înregistrat oficial în acest scop;

(b)

trebuie păstrate informații detaliate privind tratamentele aplicate înainte și după recoltare;

(c)

pe parcursul mișcării de la terenul de producție la punctul de export către Uniune, fructele specificate trebuie să fie însoțite de documente emise sub supravegherea Organizației naționale pentru protecția plantelor din Africa de Sud, ca parte a unui sistem documentar prin care informațiile sunt puse la dispoziția Comisiei de către Africa de Sud.

2.   Cerințe privind inspecțiile pe teritoriul Uniunii

2.1.

Fructele specificate trebuie să fie inspectate vizual la punctul de intrare sau la locul de destinație stabilit în conformitate cu Directiva 2004/103/CE a Comisiei (1). Aceste inspecții trebuie efectuate pe eșantioane de cel puțin 200 de fructe din fiecare specie de fructe specificate la fiecare lot sau parte a unui lot de 30 tone, selectate pe baza oricărui simptom posibil al organismului specificat.

2.2.

Dacă pe parcursul inspecțiilor menționate la punctul 2.1 sunt detectate simptome ale prezenței organismului specificat, prezența acestuia trebuie confirmată sau infirmată prin testarea fructelor care prezintă simptome. Dacă se confirmă prezența organismului specificat, lotul din care a fost prelevat eșantionul în cauză trebuie supus uneia dintre următoarele măsuri:

(i)

refuzul intrării pe teritoriul Uniunii;

(ii)

distrugerea, altfel decât prin prelucrare.


(1)  Directiva 2004/103/CE a Comisiei din 7 octombrie 2004 privind controalele de identitate și controalele de sănătate ale plantelor, produselor vegetale și altor obiecte incluse în partea B din anexa V la Directiva 2000/29/CE a Consiliului, care pot fi efectuate în alt loc decât punctul de intrare în Comunitate sau într-un loc situat în apropiere, și de stabilire a condițiilor care reglementează aceste controale (JO L 313, 12.10.2004, p. 16).