7.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 168/105


DECIZIA CONSILIULUI

din 26 mai 2014

privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene

(2014/335/UE, Euratom)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 311 paragraful al treilea,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Parlamentului European,

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1)

Sistemul de resurse proprii ale Uniunii trebuie să asigure resurse adecvate pentru dezvoltarea corespunzătoare a politicilor Uniunii, fiind supus unei discipline bugetare stricte. Elaborarea sistemului de resurse proprii poate și ar trebui să contribuie la eforturile de consolidare bugetară mai vaste depuse de statele membre și să participe, în cea mai mare măsură posibilă, la dezvoltarea politicilor Uniunii.

(2)

Prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare numai după ce a fost aprobată de toate statele membre, în conformitate cu normele constituționale ale acestora, respectându-se astfel pe deplin suveranitatea națională.

(3)

Consiliul European din 7 și 8 februarie 2013 a concluzionat, între altele, că procedurile privind resursele proprii ar trebui să se bazeze pe obiectivele generale de simplitate, transparență și echitate. De aceea, aceste proceduri ar trebui să asigure, în corelare cu concluziile relevante ale Consiliului European de la Fontainebleau din 1984, faptul că niciun stat membru nu suportă o sarcină bugetară excesivă în raport cu nivelul său relativ de prosperitate. În consecință, este oportun să se introducă dispoziții referitoare la anumite state membre.

(4)

Consiliul European din 7 și 8 februarie 2013 a concluzionat că Germania, Țările de Jos și Suedia urmează să beneficieze de cote reduse ale resursei proprii bazate pe taxa pe valoarea adăugată (TVA) exclusiv pentru perioada 2014-2020. Acesta a concluzionat, de asemenea, că Danemarca, Țările de Jos și Suedia urmează să beneficieze de reduceri brute ale contribuției lor anuale bazate pe venitul național brut (VNB) exclusiv pentru perioada 2014-2020, iar Austria urmează să beneficieze de reduceri brute ale contribuției sale anuale bazate pe VNB exclusiv pentru perioada 2014-2016. Consiliul European din 7 și 8 februarie 2013 a concluzionat că mecanismul de corecție existent pentru Regatul Unit urmează să se aplice în continuare.

(5)

Consiliul European din 7 și 8 februarie 2013 a concluzionat că sistemul pentru colectarea resurselor proprii tradiționale rămâne neschimbat. Cu toate acestea, de la 1 ianuarie 2014, statele membre urmează să rețină, sub formă de costuri de colectare, 20 % din sumele colectate de acestea.

(6)

În vederea asigurării unei discipline bugetare stricte și ținând seama de Comunicarea Comisiei din 16 aprilie 2010 privind adaptarea plafonului resurselor proprii și a plafonului pentru creditele de angajament ca urmare a deciziei de a se aplica SIFMI în ceea ce privește resursele proprii, plafonul resurselor proprii ar trebui să fie egal cu 1,23 % din totalul VNB-urilor statelor membre la prețul pieței pentru creditele de plată, iar pentru creditele de angajament ar trebui stabilit plafonul de 1,29 % din totalul VNB-urilor statelor membre. Plafoanele respective se bazează pe SEC 95, inclusiv pe serviciile de intermediere financiară indirect măsurate (SIFIM), întrucât, la data adoptării prezentei decizii, nu sunt disponibile datele bazate pe Sistemul european de conturi revizuit instituit prin Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (1) (denumit în continuare „SEC 2010”). Pentru a menține nemodificată valoarea resurselor financiare puse la dispoziția Uniunii, este necesară adaptarea acestor plafoane exprimate în procente din VNB. Aceste plafoane ar trebui să fie adaptate după transmiterea de către toate statele membre a datelor lor, pe baza SEC 2010. În cazul în care există modificări la SEC 2010 care implică o schimbare semnificativă a nivelului VNB, plafoanele pentru resurse proprii și pentru credite de angajament ar trebui să fie adaptate din nou.

(7)

Consiliul European din 7 și 8 februarie 2013 a solicitat Consiliului să își continue lucrările pe marginea propunerii Comisiei privind o nouă resursă proprie bazată pe TVA pentru ca aceasta să fie cât mai simplă și mai transparentă cu putință, pentru a consolida legătura cu politica UE în materie de TVA și încasările reale de TVA, precum și pentru a asigura tratamentul egal al contribuabililor în toate statele membre. Consiliul European a concluzionat că noua resursă proprie bazată pe TVA ar putea înlocui actuala resursă proprie bazată pe TVA. Consiliul European a menționat, de asemenea, că la 22 ianuarie 2013 Consiliul a adoptat Decizia Consiliului privind autorizarea unei cooperări consolidate în domeniul taxei pe tranzacțiile financiare (2). Acesta a invitat statele membre participante să examineze posibilitatea transformării acesteia într-o bază pentru o nouă resursă proprie pentru bugetul UE. Consiliul European a concluzionat că aceasta nu ar afecta statele membre neparticipante și nu ar afecta calcularea corecției în favoarea Regatului Unit.

(8)

Consiliul European din 7 și 8 februarie 2013 a conchis că se va institui un regulament al Consiliului de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii ale Uniunii, astfel cum este stabilit în articolul 311 al patrulea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). În consecință, în regulamentul respectiv ar trebui să fie incluse dispoziții cu caracter general, aplicabile tuturor tipurilor de resurse proprii și pentru care este necesară o supraveghere parlamentară adecvată, astfel cum este prevăzut în tratate, cum ar fi, în special, procedura privind calculul și includerea în buget a soldului bugetar anual și aspectele legate de controlul și supravegherea veniturilor.

(9)

Din motive de coerență, continuitate și securitate juridică, ar trebui prevăzute dispoziții care să permită tranziția de la sistemul introdus prin Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului (3) la sistemul care decurge din prezenta decizie.

(10)

Decizia 2007/436/CE, Euratom ar trebui abrogată.

(11)

În sensul prezentei decizii, toate sumele monetare ar trebui să fie exprimate în euro.

(12)

Curtea de Conturi Europeană și Comitetul Economic și Social European au fost consultate și au adoptat avize (4).

(13)

Pentru a asigura trecerea la sistemul revizuit de resurse proprii și pentru ca aceasta să coincidă cu exercițiul financiar, prezenta decizie ar trebui să se aplice începând cu 1 ianuarie 2014,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Obiect

Prezenta decizie stabilește normele privind alocarea resurselor proprii ale Uniunii pentru a asigura, în temeiul articolului 311 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), finanțarea bugetului anual al Uniunii.

Articolul 2

Categorii de resurse proprii și metode specifice pentru calcularea acestora

(1)   Constituie resurse proprii înscrise în bugetul Uniunii veniturile din:

(a)

resursele proprii tradiționale, care constau în taxe, prime, sume adiționale sau compensatorii, sume sau factori adiționali, taxe din Tariful vamal comun și alte taxe stabilite sau care urmează să fie stabilite de către instituțiile Uniunii în legătură cu comerțul cu țările terțe, taxe vamale la produsele care intră sub incidența Tratatului de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, expirat între timp, precum și contribuții și alte taxe prevăzute în cadrul organizării comune a piețelor în sectorul zahărului;

(b)

fără a aduce atingere alineatului (4) al doilea paragraf, aplicarea unei cote uniforme, valabile pentru toate statele membre, la bazele armonizate de evaluare a TVA, stabilite în conformitate cu normele Uniunii. Pentru fiecare stat membru, baza de evaluare care urmează să fie luată în calcul în acest scop nu depășește 50 % din venitul național brut (VNB), astfel cum este definit la alineatul (7);

(c)

fără a aduce atingere alineatului (5) al doilea paragraf, aplicarea unei cote uniforme, care urmează a fi stabilită în conformitate cu procedura bugetară în lumina sumei totale a tuturor celorlalte venituri, la suma tuturor VNB-urilor statelor membre.

(2)   Veniturile rezultate din orice taxă nouă instituită în cadrul unei politici comune, în conformitate cu TFUE, cu condiția ca procedura prevăzută la articolul 311 TFUE să fie respectată, reprezintă, de asemenea, resurse proprii înscrise în bugetul Uniunii.

(3)   Statele membre rețin 20 % din sumele menționate la alineatul (1) litera (a) sub formă de costuri de colectare.

(4)   Cota uniformă menționată la alineatul (1) litera (b) este fixată la 0,30 %.

Pentru perioada 2014-2020 exclusiv, cota de apel a resursei proprii bazate pe TVA pentru Germania, Țările de Jos și Suedia se stabilește la 0,15 %.

(5)   Cota uniformă prevăzută la alineatul (1) litera (c) se aplică VNB-ului fiecărui stat membru.

Pentru perioada 2014-2020 exclusiv, Danemarca, Țările de Jos și Suedia beneficiază de reduceri brute ale contribuției lor anuale bazate pe VNB de 130 de milioane EUR, 695 de milioane EUR și, respectiv, 185 de milioane EUR. Austria beneficiază de reduceri brute ale contribuției sale anuale bazate pe VNB de 30 de milioane EUR în 2014, 20 de milioane EUR în 2015 și 10 milioane EUR în 2016. Toate aceste sume se calculează în funcție de prețurile anului 2011 și se transformă în prețuri curente prin aplicarea celui mai recent deflator PIB pentru UE, exprimat în euro, astfel cum este furnizat de Comisie, care este disponibil la întocmirea proiectului de buget. Aceste reduceri brute se acordă după calcularea corecției în favoarea Regatului Unit și a finanțării sale menționate la articolele 4 și 5 din prezenta decizie și nu au niciun efect asupra acesteia. Reducerile brute menționate sunt finanțate de toate statele membre.

(6)   În cazul în care la începutul exercițiului financiar bugetul nu este încă adoptat, cotele de apel de TVA și VNB existente rămân aplicabile până la intrarea în vigoare a noilor cote.

(7)   VNB-ul menționat la alineatul (1) litera (c) înseamnă un VNB anual la prețul pieței, astfel cum este furnizat de Comisie în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 549/2013 (denumit în continuare „SEC 2010”).

În cazul în care modificările la SEC 2010 determină schimbări semnificative ale VNB menționat la alineatul (1) litera (c), Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European, decide dacă aceste modificări se aplică în sensul prezentei decizii.

Articolul 3

Plafonul resurselor proprii

(1)   Valoarea totală a resurselor proprii alocate Uniunii pentru a acoperi creditele anuale de plată nu depășește 1,23 % din totalul VNB-urilor tuturor statelor membre.

(2)   Valoarea anuală totală a creditelor de angajament înscrise în bugetul Uniunii nu depășește 1,29 % din totalul VNB-urilor tuturor statelor membre.

Se menține un raport sistematic între creditele de angajament și creditele de plată, pentru a garanta compatibilitatea dintre acestea și pentru a permite respectarea în anii următori a plafonului prevăzut la alineatul (1).

(3)   În scopul prezentei decizii, după transmiterea de către toate statele membre a datelor lor pe baza SEC 2010, Comisia recalculează plafoanele stabilite la alineatele (1) și (2), pe baza următoarei formule:

Formula

În această formulă, „t” reprezintă cel mai recent an integral pentru care sunt disponibile datele pentru calcularea VNB.

(4)   În cazul în care modificările la SEC 2010 determină schimbări semnificative ale nivelului VNB, Comisia recalculează plafoanele stabilite la alineatele (1) și (2), astfel cum au fost recalculate în conformitate cu alineatul (3), pe baza următoarei formule:

Formula

În această formulă, „t” reprezintă cel mai recent an integral pentru care sunt disponibile datele pentru calcularea VNB.

În aceeași formulă, „x” și, respectiv, „y” sunt plafoanele recalculate în conformitate cu alineatul (3).

Articolul 4

Mecanismul de corecție în favoarea Regatului Unit

Regatului Unit i se acordă o corecție privind dezechilibrele bugetare.

Corecția se stabilește prin:

(a)

calcularea diferenței, în anul financiar precedent, dintre:

partea procentuală a Regatului Unit în totalul bazelor de evaluare a TVA neplafonate; și

partea procentuală a Regatului Unit în totalul cheltuielilor alocate;

(b)

înmulțirea diferenței astfel obținute cu totalul cheltuielilor alocate;

(c)

înmulțirea rezultatului de la litera (b) cu 0,66;

(d)

scăderea din rezultatul de la litera (c) a efectelor care rezultă pentru Regatul Unit în urma trecerii la TVA plafonată și a plăților menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (c), și anume diferența dintre:

ceea ce ar fi trebuit Regatul Unit să plătească pentru sumele finanțate din resursele menționate la articolul 2 alineatul (1) literele (b) și (c), în cazul în care cota uniformă s-ar fi aplicat la bazele TVA neplafonate; și

plățile Regatului Unit în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) literele (b) și (c);

(e)

scăderea din rezultatul obținut la litera (d) a câștigurilor nete ale Regatului Unit rezultate din creșterea procentului resurselor menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (a) reținute de statele membre pentru a acoperi costurile de colectare și cele conexe;

(f)

ajustarea calculului prin scăderea din suma totală a cheltuielilor alocate a sumei totale a cheltuielilor alocate în statele membre care au aderat la Uniune după 30 aprilie 2004, cu excepția plăților agricole directe și a plăților legate de piață, precum și a acelei părți a cheltuielilor cu dezvoltarea rurală care derivă din FEOGA, Secțiunea Garantare.

Articolul 5

Finanțarea mecanismului de corecție în favoarea Regatului Unit

(1)   Costul corecției stabilite la articolul 4 este suportat de către statele membre, altele decât Regatul Unit, în conformitate cu următoarele reguli:

(a)

distribuția costului se calculează mai întâi în raport cu cota fiecărui stat membru din plățile menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (c), Regatul Unit fiind exclus și fără a ține cont de reducerile brute din contribuțiile bazate pe VNB ale Danemarcei, Țărilor de Jos, Austriei și Suediei, care sunt menționate la articolul 2 alineatul (5);

(b)

aceasta se ajustează apoi în așa fel încât să limiteze contribuția financiară a Germaniei, a Țărilor de Jos, a Austriei și a Suediei la o pătrime din contribuția normală a acestora, rezultată din acest calcul.

(2)   Corecția se acordă Regatului Unit printr-o reducere a plăților sale, rezultată din aplicarea articolului 2 alineatul (1) litera (c). Costurile suportate de celelalte state membre se adaugă plăților acestora rezultate din aplicarea pentru fiecare stat membru a articolului 2 alineatul (1) litera (c).

(3)   Comisia efectuează calculele necesare pentru aplicarea articolului 2 alineatul (5), a articolului 4 și a prezentului articol.

(4)   În cazul în care la începutul anului financiar bugetul nu a fost încă adoptat, corecția acordată Regatului Unit și costurile suportate de celelalte state membre, înscrise în ultimul buget adoptat, rămân aplicabile.

Articolul 6

Principiul universalității

Veniturile menționate la articolul 2 se folosesc fără distincție pentru a finanța toate cheltuielile înscrise în bugetul anual al Uniunii.

Articolul 7

Reportarea excedentului

Orice excedent de venit al Uniunii față de totalul cheltuielilor efective de pe parcursul unui exercițiu financiar se reportează în exercițiul financiar următor.

Articolul 8

Colectarea resurselor proprii și punerea acestora la dispoziția Comisiei

(1)   Resursele proprii ale Uniunii menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (a) sunt colectate de statele membre în conformitate cu dispozițiile de drept intern impuse prin acte cu putere de lege sau acte administrative, care, după caz, sunt adaptate pentru a respecta cerințele impuse de normele Uniunii.

Comisia examinează dispozițiile relevante de drept intern pe care i le comunică statele membre, notifică tuturor statelor membre ajustările pe care le consideră necesare pentru a asigura conformitatea acestora cu normele Uniunii și raportează, dacă este necesar, autorității bugetare.

(2)   Statele membre pun la dispoziția Comisiei resursele prevăzute la articolul 2 alineatul (1) literele (a), (b) și (c), în conformitate cu regulamentele adoptate în temeiul articolului 322 alineatul (2) TFUE.

Articolul 9

Măsuri de punere în aplicare

În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 311 al patrulea paragraf din TFUE, Consiliul stabilește măsuri de punere în aplicare privind următoarele elemente ale sistemului de resurse proprii:

(a)

procedura de calculare și includere în buget a soldului bugetar anual, astfel cum se prevede la articolul 7;

(b)

dispozițiile și procedurile necesare pentru controlul și supravegherea veniturilor menționate la articolul 2, inclusiv a oricăror obligații de raportare relevante.

Articolul 10

Dispoziții finale și tranzitorii

(1)   Sub rezerva dispozițiilor alineatului (2), Decizia 2007/436/CE, Euratom se abrogă. Orice trimiteri la Decizia 70/243/CECO, CEE, Euratom a Consiliului (5), la Decizia 85/257/CEE, Euratom a Consiliului (6), la Decizia 88/376/CEE, Euratom a Consiliului (7), la Decizia 94/728/CE, Euratom a Consiliului (8), la Decizia 2000/597/CE, Euratom a Consiliului (9) sau la Decizia 2007/436/CE, Euratom se interpretează ca trimiteri la prezenta decizie și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență prevăzut în anexa la prezenta decizie.

(2)   Articolele 2, 4 și 5 din Deciziile 94/728/CE, Euratom, 2000/597/CE, Euratom și 2007/436/CE, Euratom continuă să se aplice calculării și ajustării veniturilor care provin din aplicarea unei cote de apel la baza de calcul a TVA stabilită în mod unitar și limitată la un procent cuprins între 50 % și 55 % din PNB-ul sau VNB-ul fiecărui stat membru, în funcție de anul în cauză, precum și calculării corecției dezechilibrelor bugetare acordate în favoarea Regatului Unit pentru perioada 1995-2013.

(3)   Statele membre rețin în continuare, drept costuri de colectare, 10 % din sumele menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (a), care ar fi trebuit să fie puse la dispoziție de către statele membre înainte de 28 februarie 2001, în conformitate cu normele aplicabile ale Uniunii.

Statele membre rețin în continuare, drept costuri de colectare, 25 % din sumele menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (a), care ar fi trebuit să fie puse la dispoziție de către statele membre între 1 martie 2001 și 28 februarie 2014, în conformitate cu normele aplicabile ale Uniunii.

(4)   În sensul prezentei decizii, toate sumele monetare sunt exprimate în euro.

Articolul 11

Intrarea în vigoare

Secretarul General al Consiliului notifică statele membre cu privire la prezenta decizie.

Statele membre notifică fără întârziere Secretarul General al Consiliului cu privire la finalizarea procedurilor de adoptare a prezentei decizii, în conformitate cu normele lor constituționale.

Prezenta decizie intră în vigoare în prima zi a lunii care urmează primirii ultimei notificări menționate la al doilea paragraf.

Se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Articolul 12

Publicare

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 26 mai 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

Ch. VASILAKOS


(1)  Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (JO L 174, 26.6.2013, p. 1).

(2)  JO L 22, 25.1.2013, p. 11.

(3)  Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (JO L 163, 23.6.2007, p. 17).

(4)  Avizul nr. 2/2012 al Curții de Conturi Europene din 20 martie 2012 (JO C 112, 18.4.2012, p. 1) și avizul Comitetului Economic și Social European din 29 martie 2012 (JO C 181, 21.6.2012, p. 45).

(5)  Decizia 70/243/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 21 aprilie 1970 privind înlocuirea contribuțiilor financiare ale statelor membre cu resursele proprii ale Comunităților (JO L 94, 28.4.1970, p. 19).

(6)  Decizia 85/257/CEE, Euratom a Consiliului din 7 mai 1985 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților (JO L 128, 14.5.1985, p. 15).

(7)  Decizia 88/376/CEE, Euratom a Consiliului din 24 iunie 1988 privind sistemul de resurse proprii ale Comunităților (JO L 185, 15.7.1988, p. 24).

(8)  Decizia 94/728/CE, Euratom a Consiliului din 31 octombrie 1994 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților (JO L 293, 12.11.1994, p. 9).

(9)  Decizia 2000/597/CE, Euratom a Consiliului din 29 septembrie 2000 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (JO L 253, 7.10.2000, p. 42).


ANEXĂ

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Decizia 2007/436/CE, Euratom

Prezenta decizie

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 2

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 3 alineatul (4)

Articolul 4 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 4 primul paragraf

Articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf literele (a)-(e)

Articolul 4 al doilea paragraf literele (a)-(e)

Articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf litera (f)

Articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf litera (g)

Articolul 4 al doilea paragraf litera (f)

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 5

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 7

Articolul 8 alineatul (1) primul și al doilea paragraf

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (1) al treilea paragraf

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 9

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 10

Articolul 11

Articolul 11

Articolul 12

Articolul 12