8.4.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 104/43


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 4 aprilie 2014

de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli contractate de statele membre în cadrul secțiunii Garantare a Fondului european de orientare și garantare agricolă (FEOGA), în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și în cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

[notificată cu numărul C(2014) 2008]

(Numai textele în limbile daneză, engleză, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, portugheză, română, slovenă, spaniolă și suedeză sunt autentice)

(2014/191/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1258/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind finanțarea politicii agricole comune (1), în special articolul 7 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (2), în special articolul 31,

după consultarea Comitetului pentru fondurile agricole,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 7 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1258/1999 și al articolului 31 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, Comisia are obligația de a efectua verificările necesare, de a comunica statelor membre rezultatele acestor verificări, de a lua notă de observațiile statelor membre, de a iniția discuții bilaterale în vederea ajungerii la un acord cu statele membre în cauză și de a le comunica acestora concluziile sale în mod oficial.

(2)

Statele membre au avut posibilitatea de a solicita lansarea unei proceduri de conciliere. În unele cazuri, această posibilitate a fost utilizată, iar rapoartele emise în urma acestei proceduri au fost examinate de Comisie.

(3)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1258/1999 și cu Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, se pot finanța numai cheltuielile agricole efectuate fără încălcarea normelor Uniunii Europene.

(4)

Verificările efectuate, rezultatele discuțiilor bilaterale și procedurile de conciliere au demonstrat că o parte dintre cheltuielile declarate de statele membre nu îndeplinesc această condiție și, prin urmare, nu pot fi finanțate în cadrul secțiunii Garantare a FEOGA, în cadrul FEGA sau în cadrul FEADR.

(5)

Ar trebui indicate sumele care nu sunt recunoscute ca fiind imputabile FEOGA secțiunea Garantare, FEGA și FEADR. Aceste sume nu privesc cheltuieli efectuate cu mai mult de 24 de luni înainte de notificarea scrisă privind rezultatele verificărilor adresată de Comisie statelor membre.

(6)

În ceea ce privește cazurile vizate de prezenta decizie, evaluarea sumelor care trebuie excluse din motive de neconformitate cu normele Uniunii Europene a fost comunicată de Comisie statelor membre într-un raport de sinteză pe această temă.

(7)

Prezenta decizie nu aduce atingere concluziilor de ordin financiar pe care Comisia ar putea să le tragă în urma hotărârilor Curții de Justiție în cauzele pendinte la 1 decembrie 2013, care privesc conținutul prezentei decizii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Cheltuielile indicate în anexa la prezenta decizie, contractate de agențiile de plăți acreditate ale statelor membre și declarate în cadrul secțiunii Garantare a FEOGA, în cadrul FEGA sau în cadrul FEADR se exclud de la finanțarea din fondurile Uniunii Europene, deoarece nu sunt conforme cu normele Uniunii Europene.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Regatului Danemarcei, Republicii Federale Germania, Republicii Elene, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Republicii Portugheze, României, Republicii Slovenia, Republicii Finlanda și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Adoptată la Bruxelles, 4 aprilie 2014.

Pentru Comisie

Dacian Cioloș

Membru al Comisiei


(1)  JO L 160, 26.6.1999, p. 103.

(2)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1.


ANEXĂ

SM

Măsură

Exercițiu financiar

Motiv

Tip

%

Monedă

Sumă

Deduceri

Impact financiar

POSTUL BUGETAR: 6701

DK

Fructe și legume — Programe operaționale

2008

deficiențe grave în ceea ce privește controlarea mai multor criterii de recunoaștere și deficiențe în ceea ce privește controalele administrative și la fața locului

FORFETARĂ

10,00 %

EUR

– 287 632,19

0,00

– 287 632,19

DK

Fructe și legume — Programe operaționale

2008

Costuri neeligibile pentru materiale ecologice pentru protecția plantelor

UNICĂ

 

EUR

– 4 765,48

0,00

– 4 765,48

DK

Fructe și legume — Programe operaționale

2008

organizație de producători neeligibilă

UNICĂ

 

EUR

– 181 675,81

0,00

– 181 675,81

DK

Fructe și legume — Programe operaționale

2009

deficiențe grave în ceea ce privește controlarea mai multor criterii de recunoaștere și deficiențe în ceea ce privește controalele administrative și la fața locului

FORFETARĂ

10,00 %

EUR

– 317 109,84

0,00

– 317 109,84

DK

Fructe și legume — Programe operaționale

2009

organizație de producători neeligibilă

UNICĂ

 

EUR

– 203 273,58

0,00

– 203 273,58

DK

Fructe și legume — Programe operaționale

2009

Costuri neeligibile pentru materiale ecologice pentru protecția plantelor

UNICĂ

 

EUR

– 27 548,70

0,00

– 27 548,70

DK

Fructe și legume — Programe operaționale

2010

deficiențe grave în ceea ce privește controlarea mai multor criterii de recunoaștere și deficiențe în ceea ce privește controalele administrative și la fața locului

FORFETARĂ

10,00 %

EUR

0,96

0,00

0,96

DK

Fructe și legume — Programe operaționale

2010

organizație de producători neeligibilă

UNICĂ

 

EUR

– 1 183,25

0,00

– 1 183,25

DK

Fructe și legume — Programe operaționale

2010

Costuri neeligibile pentru materiale ecologice pentru protecția plantelor

UNICĂ

 

EUR

– 9,57

0,00

– 9,57

DK

Ecocondiționalitate

2009

lipsa a 6 GAEC, lipsa verificării referitoare la cerințele minime pentru produsele de protecție a plantelor, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 4 879 877,97

– 7 357,88

– 4 872 520,09

DK

Ecocondiționalitate

2010

lipsa a 6 GAEC, lipsa verificării referitoare la cerințele minime pentru produsele de protecție a plantelor, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 1 753,74

– 4,49

– 1 749,25

DK

Ecocondiționalitate

2010

Calcularea incorectă a sancțiunilor, AC 2009

UNICĂ

 

EUR

– 31 895,68

– 301,59

– 31 594,09

DK

Ecocondiționalitate

2011

lipsa a 6 GAEC, lipsa verificării referitoare la cerințele minime pentru produsele de protecție a plantelor, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 119,58

0,00

– 119,58

DK

Ecocondiționalitate

2011

Calcularea incorectă a sancțiunilor, AC 2010

UNICĂ

 

EUR

– 3 230,67

0,00

– 3 230,67

TOTAL DK

EUR

– 5 940 075,10

– 7 663,96

– 5 932 411,14

ES

Nereguli

2007

Rambursare din cauza aplicării incorecte a regulii 50/50 în 4 cazuri

UNICĂ

 

EUR

721 332,88

0,00

721 332,88

ES

Nereguli

2007

Neraportarea unor dobânzi în tabelul din anexa III pentru exercițiul financiar 2006

UNICĂ

 

EUR

– 1 360 592,37

0,00

– 1 360 592,37

ES

Nereguli

2008

Neraportarea unor dobânzi în tabelul din anexa III pentru exercițiul financiar 2007

UNICĂ

 

EUR

– 230 803,77

0,00

– 230 803,77

ES

Nereguli

2011

Nerespectarea articolului 32 alineatul (8) litera (a) din Regulamentul (CE) 1290/2005

UNICĂ

 

EUR

– 165 390,13

0,00

– 165 390,13

ES

Nereguli

2011

Nerespectarea articolului 32 alineatul (4) litera (a) din Regulamentul (CE) 1290/2005

UNICĂ

 

EUR

– 754 473,76

0,00

– 754 473,76

ES

Nereguli

2011

Data incorectă a primei constatări administrative sau judiciare în tabelul din anexa III (cazul 02220090118)

UNICĂ

 

EUR

– 350 053,18

0,00

– 350 053,18

ES

Nereguli

2011

Neglijență în recuperarea unui caz de creanță

UNICĂ

 

EUR

– 6 447 032,48

0,00

– 6 447 032,48

TOTAL ES

EUR

– 8 587 012,81

0,00

– 8 587 012,81

FI

Ecocondiționalitate

2007

lipsa a 1 GAEC, sistem de sancționare indulgent, anul de cerere 2007

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

144,79

0,00

144,79

FI

Ecocondiționalitate

2007

lipsa a 1 GAEC, sistem de sancționare indulgent, anul de cerere 2006

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

52,13

0,00

52,13

FI

Ecocondiționalitate

2007

lipsa a 1 GAEC, sistem de sancționare indulgent, anul de cerere 2006

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 25 717,74

0,00

– 25 717,74

FI

Ecocondiționalitate

2007

Utilizarea unei sancțiuni de 0 %, anul de cerere 2006

UNICĂ

 

EUR

– 45 508,78

– 54,61

– 45 454,17

FI

Ecocondiționalitate

2008

lipsa a 1 GAEC, sistem de sancționare indulgent, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

0,00 %

EUR

221,44

0,00

221,44

FI

Ecocondiționalitate

2008

lipsa a 1 GAEC, sistem de sancționare indulgent, anul de cerere 2007

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

146,35

0,00

146,35

FI

Ecocondiționalitate

2008

lipsa a 1 GAEC, sistem de sancționare indulgent, anul de cerere 2006

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

2 726,86

– 2,99

2 729,85

FI

Ecocondiționalitate

2008

lipsa a 1 GAEC, sistem de sancționare indulgent, anul de cerere 2007

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 1 088 571,54

– 1 585,04

– 1 086 986,50

FI

Ecocondiționalitate

2009

lipsa a 1 GAEC, sistem de sancționare indulgent, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

0,00 %

EUR

119,47

0,00

119,47

FI

Ecocondiționalitate

2009

lipsa a 1 GAEC, sistem de sancționare indulgent, anul de cerere 2007

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 0,19

0,00

– 0,19

FI

Ecocondiționalitate

2009

lipsa a 1 GAEC, sistem de sancționare indulgent, anul de cerere 2007

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 219,63

– 86,94

– 132,69

FI

Ecocondiționalitate

2009

lipsa a 1 GAEC, sistem de sancționare indulgent, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 1 090 265,16

– 3 306,07

– 1 086 959,09

FI

Ecocondiționalitate

2009

lipsa a 1 GAEC, sistem de sancționare indulgent, anul de cerere 2006

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 0,59

0,00

– 0,59

FI

Ecocondiționalitate

2010

lipsa a 1 GAEC, sistem de sancționare indulgent, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

0,00 %

EUR

5,21

0,00

5,21

FI

Ecocondiționalitate

2010

lipsa a 1 GAEC, sistem de sancționare indulgent, anul de cerere 2007

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 91,71

0,00

– 91,71

FI

Ecocondiționalitate

2010

lipsa a 1 GAEC, sistem de sancționare indulgent, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 159,46

0,00

– 159,46

TOTAL FI

EUR

– 2 247 118,55

– 5 035,65

– 2 242 082,90

FR

Fructe și legume — Programe operaționale

2007

Diverse plăți de ajutoare neeligibile

UNICĂ

 

EUR

– 698 322,85

0,00

– 698 322,85

FR

Fructe și legume — Programe operaționale

2008

Diverse plăți de ajutoare neeligibile

UNICĂ

 

EUR

– 1 600 581,03

0,00

– 1 600 581,03

FR

Fructe și legume — Programe operaționale

2009

Diverse plăți de ajutoare neeligibile

UNICĂ

 

EUR

– 3 201 489,94

0,00

– 3 201 489,94

FR

Fructe și legume — Programe operaționale

2010

Diverse plăți de ajutoare neeligibile

UNICĂ

 

EUR

– 219 199,04

0,00

– 219 199,04

FR

Fructe și legume — Programe operaționale

2011

Diverse plăți de ajutoare neeligibile

UNICĂ

 

EUR

– 13 068,19

0,00

– 13 068,19

FR

Drepturi

2007

Alocare necuvenită a rezervei naționale

FORFETARĂ

10,00 %

EUR

– 12 098 866,64

– 72 593,20

– 12 026 273,44

FR

Drepturi

2007

Alocare necuvenită a rezervei naționale

UNICĂ

 

EUR

– 47 626 478,62

– 95 252,96

– 47 531 225,66

FR

Drepturi

2008

Alocare necuvenită a rezervei naționale

FORFETARĂ

10,00 %

EUR

– 12 098 866,64

– 60 494,33

– 12 038 372,31

FR

Drepturi

2008

Alocare necuvenită a rezervei naționale

UNICĂ

 

EUR

– 47 626 478,62

– 238 132,39

– 47 388 346,23

FR

Drepturi

2009

Alocare necuvenită a rezervei naționale

FORFETARĂ

10,00 %

EUR

– 12 098 866,64

– 60 494,33

– 12 038 372,31

FR

Drepturi

2009

Alocare necuvenită a rezervei naționale

UNICĂ

 

EUR

– 47 626 478,62

– 238 132,39

– 47 388 346,23

FR

Drepturi

2010

Alocare necuvenită a rezervei naționale

FORFETARĂ

10,00 %

EUR

– 12 098 866,64

– 24 197,73

– 12 074 668,91

FR

Drepturi

2010

Alocare necuvenită a rezervei naționale

UNICĂ

 

EUR

– 47 626 478,62

– 285 758,87

– 47 340 719,75

FR

Ecocondiționalitate

2009

Rambursare pentru corecția inclusă în Decizia 43 legată de auditul XC/2009/003/FR

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

157 245,53

0,00

157 245,53

FR

Ecocondiționalitate

2010

Rambursare pentru corecția inclusă în Decizia 43 legată de auditul XC/2009/003/FR

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

26 673,71

0,00

26 673,71

TOTAL FR

EUR

– 244 450 122,85

– 1 075 056,20

– 243 375 066,65

GB

Fructe și legume — Programe operaționale

2006

Erori de contabilitate

UNICĂ

 

EUR

– 68 009,01

0,00

– 68 009,01

GB

Fructe și legume — Programe operaționale

2007

Erori de contabilitate

UNICĂ

 

EUR

– 62 104,18

0,00

– 62 104,18

GB

Fructe și legume — Programe operaționale

2008

Erori de contabilitate

UNICĂ

 

EUR

– 33 722,85

0,00

– 33 722,85

GB

_Recuperări

2009

Erori de contabilitate

UNICĂ

 

EUR

– 55 487,50

0,00

– 55 487,50

GB

_Recuperări

2010

Erori de contabilitate

UNICĂ

 

EUR

– 46 754,53

0,00

– 46 754,53

GB

_Recuperări

2011

Erori de contabilitate

UNICĂ

 

EUR

– 299 733,08

0,00

– 299 733,08

GB

Alte ajutoare directe — articolele 68-72 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009

2011

Neaplicarea unor reduceri/excluderi și plăți necuvenite pentru animale neidentificate

UNICĂ

 

EUR

– 194 394,22

0,00

– 194 394,22

GB

Ecocondiționalitate

2008

Control ineficace privind CLMG 8a, anul de cerere 2007

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 257 134,00

0,00

– 257 134,00

GB

Ecocondiționalitate

2008

Neaplicarea sau aplicarea incorectă a sancțiunilor regulamentare, anul de cerere 2007

UNICĂ

 

EUR

– 757 135,00

0,00

– 757 135,00

GB

Ecocondiționalitate

2009

Control ineficace privind CLMG 8a, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 240 326,00

0,00

– 240 326,00

GB

Ecocondiționalitate

2009

Neaplicarea sau aplicarea incorectă a sancțiunilor regulamentare, anul de cerere 2008

UNICĂ

 

EUR

– 423 317,00

0,00

– 423 317,00

GB

Ecocondiționalitate

2010

Control ineficace privind CLMG 8a, anul de cerere 2009

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 252 305,00

0,00

– 252 305,00

GB

Ecocondiționalitate

2010

Neaplicarea sau aplicarea incorectă a sancțiunilor regulamentare, anul de cerere 2009

UNICĂ

 

EUR

– 31 208,00

0,00

– 31 208,00

GB

Ecocondiționalitate

2009

Sistem de sancționare indulgent pentru CLMG 7 și 8, lipsa acțiunilor subsecvente în cazul unor neconformități minore, control ineficace în ceea ce privește GAEC, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 2 949 043,26

– 59 941,88

– 2 889 101,38

GB

Ecocondiționalitate

2010

Control ineficace în ceea ce privește GAEC și CLMG 2, 4 și 8, anul de cerere 2009

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 1 175 238,88

– 24 310,41

– 1 150 928,47

GB

Ecocondiționalitate

2010

Control ineficace în ceea ce privește GAEC și CLMG 2, 4 și 8, anul de cerere 2009

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

1 901,10

0,00

1 901,10

GB

Ecocondiționalitate

2010

Sistem de sancționare indulgent pentru CLMG 7 și 8, lipsa acțiunilor subsecvente în cazul unor neconformități minore, control ineficace în ceea ce privește GAEC, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 4 961,22

– 34,71

– 4 926,51

GB

Ecocondiționalitate

2011

Control ineficace în ceea ce privește GAEC și CLMG 2, 4 și 8, anul de cerere 2010

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

795,26

0,00

795,26

GB

Ecocondiționalitate

2011

Control ineficace în ceea ce privește GAEC și CLMG 2, 4 și 8, anul de cerere 2009

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 58,63

0,00

– 58,63

GB

Ecocondiționalitate

2011

Control ineficace în ceea ce privește GAEC și CLMG 2, 4 și 8, anul de cerere 2009

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 879,96

0,00

– 879,96

GB

Ecocondiționalitate

2011

Control ineficace în ceea ce privește GAEC și CLMG 2, 4 și 8, anul de cerere 2010

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 1 164 633,01

– 388,79

– 1 164 244,22

GB

Ecocondiționalitate

2011

Sistem de sancționare indulgent pentru CLMG 7 și 8, lipsa acțiunilor subsecvente în cazul unor neconformități minore, control ineficace în ceea ce privește GAEC, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 440,27

0,00

– 440,27

TOTAL GB

EUR

– 8 014 189,24

– 84 675,79

– 7 929 513,45

GR

Fructe și legume — Prelucrarea piersicilor și a perelor

2008

Controale fizice deficiente în cazul a 5 % dintre suprafețe și informații incomplete privind produsele vândute pe piața produselor proaspete în evidențele organizației de producători

FORFETARĂ

10,00 %

EUR

– 682 302,86

0,00

– 682 302,86

TOTAL GR

EUR

– 682 302,86

0,00

– 682 302,86

IT

Alte ajutoare directe — articolul 69 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 — numai ovine și bovine

2007

Calitate insuficientă și calendar neadecvat în cazul controalelor la fața locului, deficiențe în cazul controlului privind eligibilitatea animalelor vizate de cereri, aplicare greșită a sancțiunilor pentru bovine

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 1 639 734,17

– 4 187,86

– 1 635 546,31

IT

Drepturi

2007

Aplicare greșită a reglementării referitoare la alocarea drepturilor speciale

UNICĂ

 

EUR

– 475 405,85

– 2 852,44

– 472 553,41

IT

Alte ajutoare directe — articolul 69 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 — numai ovine și bovine

2008

Calitate insuficientă și calendar neadecvat în cazul controalelor la fața locului, deficiențe în cazul controlului privind eligibilitatea animalelor vizate de cereri, aplicare greșită a sancțiunilor pentru bovine

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 1 697 012,09

– 8 100,59

– 1 688 911,50

IT

Drepturi

2008

Aplicare greșită a reglementării referitoare la alocarea drepturilor speciale

UNICĂ

 

EUR

– 577 691,90

– 3 466,14

– 574 225,76

IT

Alte ajutoare directe — articolul 69 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 — numai ovine și bovine

2009

Calitate insuficientă și calendar neadecvat în cazul controalelor la fața locului, deficiențe în cazul controlului privind eligibilitatea animalelor vizate de cereri, aplicare greșită a sancțiunilor pentru bovine

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 1 701 995,62

0,00

– 1 701 995,62

IT

Drepturi

2009

Aplicare greșită a reglementării referitoare la alocarea drepturilor speciale

UNICĂ

 

EUR

– 279 114,77

0,00

– 279 114,77

IT

Drepturi

2010

Aplicare greșită a reglementării referitoare la alocarea drepturilor speciale

UNICĂ

 

EUR

– 534 365,66

0,00

– 534 365,66

IT

Acreditarea agenției de plăți

2010

deficiențe la nivelul criteriilor de acreditare pentru FEGA (debitori)

FORFETARĂ

16,00 %

EUR

– 623 731,00

0,00

– 623 731,00

IT

Acreditarea agenției de plăți

2010

deficiențe la nivelul criteriilor de acreditare pentru FEGA

FORFETARĂ

16,00 %

EUR

– 398 672,00

0,00

– 398 672,00

IT

Verificarea și închiderea conturilor — regula 50/50

2006

Rambursare în urma hotărârii Curții de Justiție în cauza T-267/07

UNICĂ

 

EUR

2 114 199,16

0,00

2 114 199,16

TOTAL IT

EUR

– 58 13. 523,90

– 18 607,03

– 5 794 916,87

PT

Restituiri la export — neincluse în anexa I

2009

deficiențe la nivelul calității controalelor fizice și în ceea ce privește raportarea acestora; neefectuarea controalelor privind sigilarea și înlocuirea

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 6 321,77

0,00

– 6 321,77

PT

Restituiri la export — altele

2009

deficiențe la nivelul calității controalelor fizice și în ceea ce privește raportarea acestora; neefectuarea controalelor privind sigilarea și înlocuirea

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 172 665,34

0,00

– 172 665,34

PT

Restituiri la export — zahăr și izoglucoză

2009

deficiențe la nivelul calității controalelor fizice și în ceea ce privește raportarea acestora; neefectuarea controalelor privind sigilarea și înlocuirea

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 89,64

0,00

– 89,64

PT

Restituiri la export — neincluse în anexa I

2010

deficiențe la nivelul calității controalelor fizice și în ceea ce privește raportarea acestora; neefectuarea controalelor privind sigilarea și înlocuirea

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 14 305,09

0,00

– 14 305,09

PT

Restituiri la export — altele

2010

deficiențe la nivelul calității controalelor fizice și în ceea ce privește raportarea acestora; neefectuarea controalelor privind sigilarea și înlocuirea

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 240 513,80

0,00

– 240 513,80

PT

Restituiri la export — zahăr și izoglucoză

2010

deficiențe la nivelul calității controalelor fizice și în ceea ce privește raportarea acestora; neefectuarea controalelor privind sigilarea și înlocuirea

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 386,40

0,00

– 386,40

PT

Restituiri la export — neincluse în anexa I

2011

deficiențe la nivelul calității controalelor fizice și în ceea ce privește raportarea acestora; neefectuarea controalelor privind sigilarea și înlocuirea

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 5 946,75

0,00

– 5 946,75

PT

Restituiri la export — altele

2011

deficiențe la nivelul calității controalelor fizice și în ceea ce privește raportarea acestora; neefectuarea controalelor privind sigilarea și înlocuirea

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 183 177,64

0,00

– 183 177,64

PT

Alte ajutoare directe — ovine și caprine

2007

Calitate nesatisfăcătoare a controalelor la fața locului pentru anii de cerere 2006, 2007 și 2008; începerea cu întârziere a controalelor la fața locului pentru anii de cerere 2007 și 2008; plată pentru animale neidentificate pentru anii de cerere 2006 și 2007

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 1 356 820,10

– 41,59

– 1 356 778,51

PT

Alte ajutoare directe — ovine și caprine

2008

Calitate nesatisfăcătoare a controalelor la fața locului pentru anii de cerere 2006, 2007 și 2008; începerea cu întârziere a controalelor la fața locului pentru anii de cerere 2007 și 2008; plată pentru animale neidentificate pentru anii de cerere 2006 și 2007

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 1 272 636,94

0,00

– 1 272 636,94

PT

Alte ajutoare directe — ovine și caprine

2009

Calitate nesatisfăcătoare a controalelor la fața locului pentru anii de cerere 2006, 2007 și 2008; începerea cu întârziere a controalelor la fața locului pentru anii de cerere 2007 și 2008; plată pentru animale neidentificate pentru anii de cerere 2006 și 2007

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 1 267 788,94

0,00

– 1 267 788,94

PT

Alte ajutoare directe — ovine și caprine

2010

Calitate nesatisfăcătoare a controalelor la fața locului pentru anii de cerere 2006, 2007 și 2008; începerea cu întârziere a controalelor la fața locului pentru anii de cerere 2007 și 2008; plată pentru animale neidentificate pentru anii de cerere 2006 și 2007

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 44,73

0,00

– 44,73

PT

Alte ajutoare directe — ovine și caprine

2011

Calitate nesatisfăcătoare a controalelor la fața locului pentru anii de cerere 2006, 2007 și 2008; începerea cu întârziere a controalelor la fața locului pentru anii de cerere 2007 și 2008; plată pentru animale neidentificate pentru anii de cerere 2006 și 2007

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 620,76

0,00

– 620,76

PT

Ecocondiționalitate

2007

Mai multe GAEC nedefinite, lipsa controalelor privind CLMG 1, 2, 5, 11 și sistem de sancționare indulgent, fermieri fără animale, anul de cerere 2006

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 412 896,09

– 13 715,18

– 399 180,91

PT

Ecocondiționalitate

2007

Mai multe GAEC nedefinite, lipsa controalelor privind CLMG 1, 2, 5, 11, controale ineficace privind 6-8, 16-18 și sistem de sancționare indulgent, fermieri cu animale, anul de cerere 2006

FORFETARĂ

10,00 %

EUR

– 2 466 398,82

– 94 162,81

– 2 372 236,01

PT

Ecocondiționalitate

2008

Mai multe GAEC nedefinite, lipsa controalelor privind CLMG 1, 2, 5, 11 și sistem de sancționare indulgent, fermieri fără animale, anul de cerere 2007

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 811 952,21

– 46 814,35

– 765 137,86

PT

Ecocondiționalitate

2008

Mai multe GAEC nedefinite, lipsa controalelor privind CLMG 1, 2, 5, 11, controale ineficace privind 6-8, 16-18 și sistem de sancționare indulgent, fermieri cu animale, anul de cerere 2007

FORFETARĂ

10,00 %

EUR

– 3 535 313,88

– 208 399,51

– 3 326 914,37

PT

Ecocondiționalitate

2009

Mai multe GAEC nedefinite, lipsa controalelor privind CLMG 1, 2, 5, 11 și sistem de sancționare indulgent, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 2 978 076,83

– 151 490,51

– 2 826 586,32

PT

Ecocondiționalitate

2010

Mai multe GAEC nedefinite, lipsa controalelor privind CLMG 1, 2, 5, 11 și sistem de sancționare indulgent, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 52 701,86

– 6 051,95

– 46 649,91

TOTAL PT

EUR

– 14 778 657,59

– 520 675,90

– 14 257 981,69

RO

Ecocondiționalitate

2008

Nedefinirea și necontrolarea GAEC, nestabilirea criteriilor de evaluare, anul de cerere 2007

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 634 324,17

– 69 550,07

– 564 774,10

RO

Ecocondiționalitate

2009

Nedefinirea și necontrolarea GAEC, nestabilirea criteriilor de evaluare, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 1 579 209,93

– 122 547,37

– 1 456 662,56

RO

Ecocondiționalitate

2009

Nedefinirea și necontrolarea GAEC, nestabilirea criteriilor de evaluare, anul de cerere 2007

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 7 557,46

– 9 154,94

1 597,48

RO

Ecocondiționalitate

2010

Controale efectuate parțial și eșantionare a parcelelor care nu a fost bazată pe riscuri, anul de cerere 2009

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

189,50

0,00

189,50

RO

Ecocondiționalitate

2010

Controale efectuate parțial și eșantionare a parcelelor care nu a fost bazată pe riscuri, anul de cerere 2009

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 4 023,09

0,00

– 4 023,09

RO

Ecocondiționalitate

2010

Controale efectuate parțial și eșantionare a parcelelor care nu a fost bazată pe riscuri, anul de cerere 2009

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 1 226 850,84

– 139,75

– 1 226 711,09

RO

Ecocondiționalitate

2010

Nedefinirea și necontrolarea GAEC, nestabilirea criteriilor de evaluare, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 10 898,89

– 10 206,73

– 692,16

RO

Ecocondiționalitate

2010

Nedefinirea și necontrolarea GAEC, nestabilirea criteriilor de evaluare, anul de cerere 2007

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

2 764,61

– 493,12

3 257,73

RO

Ecocondiționalitate

2011

Controale efectuate parțial și eșantionare a parcelelor care nu a fost bazată pe riscuri, anul de cerere 2009

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

1,35

0,00

1,35

RO

Ecocondiționalitate

2011

Controale efectuate parțial și eșantionare a parcelelor care nu a fost bazată pe riscuri, anul de cerere 2009

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 250,64

0,00

– 250,64

RO

Ecocondiționalitate

2011

Nedefinirea și necontrolarea GAEC, nestabilirea criteriilor de evaluare, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

4 873,62

0,00

4 873,62

TOTAL RO

EUR

– 3 455 285,94

– 212 091,98

– 3 243 193,96

SI

Ecocondiționalitate

2006

Sistem de sancționare indulgent, lipsa a 4 GAEC, anul de cerere 2005

FORFETARĂ

5,00 %

SIT

– 10 718 970,58

– 414 437,68

– 10 304 532,90

SI

Ecocondiționalitate

2007

Sistem de sancționare indulgent, lipsa a 4 GAEC, anul de cerere 2005

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 147,83

– 0,07

– 147,76

SI

Ecocondiționalitate

2007

Sistem de sancționare indulgent, lipsa a 4 GAEC, anul de cerere 2006

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 127 940,81

– 935,76

– 127 005,05

SI

Ecocondiționalitate

2008

Sistem de sancționare indulgent, lipsa a 4 GAEC, anul de cerere 2005

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

0,05

0,00

0,05

SI

Ecocondiționalitate

2008

Sistem de sancționare indulgent, deficiențe în cazul controlului privind 5 GAEC, anul de cerere 2007

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

535,78

0,00

535,78

SI

Ecocondiționalitate

2008

Sistem de sancționare indulgent, lipsa a 4 GAEC, anul de cerere 2005

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 23,61

0,00

– 23,61

SI

Ecocondiționalitate

2008

Sistem de sancționare indulgent, lipsa a 4 GAEC, anul de cerere 2006

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 393,36

– 1,86

– 391,50

SI

Ecocondiționalitate

2008

Sistem de sancționare indulgent, deficiențe în cazul controlului privind 5 GAEC, anul de cerere 2007

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 279 213,39

– 12 630,25

– 266 583,14

SI

Ecocondiționalitate

2009

Sistem de sancționare indulgent, lipsa a 4 GAEC, anul de cerere 2006

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

0,59

0,00

0,59

SI

Ecocondiționalitate

2009

Sistem de sancționare indulgent, deficiențe în cazul controlului privind 5 GAEC, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

692,45

0,00

692,45

SI

Ecocondiționalitate

2009

Sistem de sancționare indulgent, deficiențe în cazul controlului privind 5 GAEC, anul de cerere 2007

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

68,69

0,00

68,69

SI

Ecocondiționalitate

2009

Sistem de sancționare indulgent, deficiențe în cazul controlului privind 5 GAEC, anul de cerere 2007

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 701,41

– 28,05

– 673,36

SI

Ecocondiționalitate

2009

Sistem de sancționare indulgent, lipsa a 4 GAEC, anul de cerere 2006

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 44,03

– 0,16

– 43,87

SI

Ecocondiționalitate

2009

Sistem de sancționare indulgent, deficiențe în cazul controlului privind 5 GAEC, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 350 086,56

– 6 095,01

– 343 991,55

SI

Ecocondiționalitate

2010

Sistem de sancționare indulgent, deficiențe în cazul controlului privind 5 GAEC, anul de cerere 2007

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

19,55

0,00

19,55

SI

Ecocondiționalitate

2010

Sistem de sancționare indulgent, deficiențe în cazul controlului privind 5 GAEC, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

30,66

0,00

30,66

SI

Ecocondiționalitate

2010

Sistem de sancționare indulgent, deficiențe în cazul controlului privind 5 GAEC, anul de cerere 2009

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

958,47

0,00

958,47

SI

Ecocondiționalitate

2010

Sistem de sancționare indulgent, deficiențe în cazul controlului privind 5 GAEC, anul de cerere 2007

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 2 761,46

– 138,02

– 2 623,44

SI

Ecocondiționalitate

2010

Sistem de sancționare indulgent, deficiențe în cazul controlului privind 5 GAEC, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 607,46

– 10,74

– 596,72

SI

Ecocondiționalitate

2010

Sistem de sancționare indulgent, deficiențe în cazul controlului privind 5 GAEC, anul de cerere 2009

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 413 940,70

– 742,42

– 413 198,28

SI

Ecocondiționalitate

2011

Sistem de sancționare indulgent, deficiențe în cazul controlului privind 5 GAEC, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 35,31

0,00

– 35,31

SI

Ecocondiționalitate

2011

Sistem de sancționare indulgent, deficiențe în cazul controlului privind 5 GAEC, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

2,85

0,00

2,85

SI

Ecocondiționalitate

2011

Sistem de sancționare indulgent, deficiențe în cazul controlului privind 5 GAEC, anul de cerere 2009

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

4,89

0,00

4,89

SI

Ecocondiționalitate

2011

Sistem de sancționare indulgent, deficiențe în cazul controlului privind 5 GAEC, anul de cerere 2009

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 569,66

0,00

– 569,66

SI

Ecocondiționalitate

2012

Sistem de sancționare indulgent, deficiențe în cazul controlului privind 5 GAEC, anul de cerere 2009

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

27,06

0,00

27,06

SI

Ecocondiționalitate

2012

Sistem de sancționare indulgent, deficiențe în cazul controlului privind 5 GAEC, anul de cerere 2009

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 195,93

0,00

– 195,93

TOTAL SI

SIT

– 10 718 970,58

– 414 437,68

– 10 304 532,90

TOTAL SI

EUR

– 1 174 320,48

– 20 582,34

– 1 153 738,14

TOTAL 6701

SIT

– 10 718 970,58

– 414 437,68

– 10 304 532,90

TOTAL 6701

EUR

– 295 142 609,32

– 1 944 388,85

– 293 198 220,47

POSTUL BUGETAR: 6711

DE

Dezvoltare rurală, FEADR, Axele 1 + 3 — Măsuri orientate înspre investiții (2007-2013)

2008

Deficiențe la nivelul selectării proiectelor

FORFETARĂ

10,00 %

EUR

– 239 484,15

0,00

– 239 484,15

DE

Dezvoltare rurală, FEADR, Axele 1 + 3 — Măsuri orientate înspre investiții (2007-2013)

2009

Deficiențe la nivelul selectării proiectelor

FORFETARĂ

10,00 %

EUR

– 1 638 636,95

0,00

– 1 638 636,95

DE

Dezvoltare rurală, FEADR, Axele 1 + 3 — Măsuri orientate înspre investiții (2007-2013)

2010

Deficiențe la nivelul selectării proiectelor

FORFETARĂ

10,00 %

EUR

– 781 262,31

0,00

– 781 262,31

DE

Dezvoltare rurală, FEADR, Axele 1 + 3 — Măsuri orientate înspre investiții (2007-2013)

2011

Deficiențe la nivelul selectării proiectelor

FORFETARĂ

10,00 %

EUR

– 166 944,39

0,00

– 166 944,39

TOTAL DE

EUR

– 2 826 327,80

0,00

– 2 826 327,80

DK

Ecocondiționalitate

2009

lipsa a 6 GAEC, lipsa verificării referitoare la cerințele minime pentru produsele de protecție a plantelor, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 126 902,55

– 1 356,80

– 125 545,75

DK

Ecocondiționalitate

2010

Lipsa controlului privind cerințele minime pentru produsele de protecție a plantelor, anul de cerere 2009

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 30 431,43

– 113,46

– 30 317,97

DK

Ecocondiționalitate

2010

lipsa a 6 GAEC, lipsa verificării referitoare la cerințele minime pentru produsele de protecție a plantelor, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 2 492,68

– 539,23

– 1 953,45

DK

Ecocondiționalitate

2010

Calcularea incorectă a sancțiunilor, AC 2009

UNICĂ

 

EUR

– 24,00

– 0,08

– 23,92

DK

Ecocondiționalitate

2011

lipsa a 6 GAEC, lipsa verificării referitoare la cerințele minime pentru produsele de protecție a plantelor, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 387,88

0,00

– 387,88

DK

Ecocondiționalitate

2011

Nicio sancțiune privind cerințele minime pentru produsele de protecție a plantelor, anul de cerere 2010

UNICĂ

 

EUR

– 133,07

0,00

– 133,07

TOTAL DK

EUR

– 160 371,61

– 2 009,57

– 158 362,04

FI

Ecocondiționalitate

2007

lipsa a 1 GAEC, sistem de sancționare indulgent, anul de cerere 2007

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 401 890,24

– 44,84

– 401 845,40

FI

Ecocondiționalitate

2008

lipsa a 1 GAEC, sistem de sancționare indulgent, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 406 777,26

0,00

– 406 777,26

FI

Ecocondiționalitate

2008

lipsa a 1 GAEC, sistem de sancționare indulgent, anul de cerere 2007

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 13 442,43

– 44,89

– 13 397,54

FI

Ecocondiționalitate

2009

lipsa a 1 GAEC, sistem de sancționare indulgent, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 16 504,68

0,00

– 16 504,68

FI

Ecocondiționalitate

2009

lipsa a 1 GAEC, sistem de sancționare indulgent, anul de cerere 2007

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

123,81

– 2,29

126,10

FI

Ecocondiționalitate

2010

lipsa a 1 GAEC, sistem de sancționare indulgent, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

124,79

0,00

124,79

FI

Ecocondiționalitate

2010

lipsa a 1 GAEC, sistem de sancționare indulgent, anul de cerere 2007

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

53,00

– 883,33

936,33

TOTAL FI

EUR

– 838 313,01

– 975,35

– 837 337,66

FR

Dezvoltare rurală, FEADR, axa 1 — măsuri ce implică sprijin forfetar (2007-2013)

2007

Control insuficient privind parcurgerea etapelor și îndeplinirea obiectivelor planului de afaceri

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 177 862,92

0,00

– 177 862,92

FR

Dezvoltare rurală, FEADR, axa 1 — măsuri ce implică sprijin forfetar (2007-2013)

2008

Control insuficient privind parcurgerea etapelor și îndeplinirea obiectivelor planului de afaceri

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 2 376 998,88

0,00

– 2 376 998,88

FR

Dezvoltare rurală, FEADR, axa 1 — măsuri ce implică sprijin forfetar (2007-2013)

2009

Control insuficient privind parcurgerea etapelor și îndeplinirea obiectivelor planului de afaceri

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 2 527 224,82

0,00

– 2 527 224,82

FR

Dezvoltare rurală, FEADR, axa 1 — măsuri ce implică sprijin forfetar (2007-2013)

2010

Control insuficient privind parcurgerea etapelor și îndeplinirea obiectivelor planului de afaceri

EXTRAPOLATĂ

 

EUR

– 2 127 518,80

0,00

– 2 127 518,80

FR

Dezvoltare rurală, FEADR, axa 1 — măsuri ce implică sprijin forfetar (2007-2013)

2010

Control insuficient privind parcurgerea etapelor și îndeplinirea obiectivelor planului de afaceri

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 2 541 264,35

0,00

– 2 541 264,35

FR

Dezvoltare rurală, FEADR, axa 1 — măsuri ce implică sprijin forfetar (2007-2013)

2011

Control insuficient privind parcurgerea etapelor și îndeplinirea obiectivelor planului de afaceri

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 279 802,33

0,00

– 279 802,33

TOTAL FR

EUR

– 10 030 672,10

0,00

– 10 030 672,10

GB

Ecocondiționalitate

2007

Neaplicarea sau aplicarea incorectă a sancțiunilor regulamentare, anul de cerere 2007

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 81 236,80

0,00

– 81 236,80

GB

Ecocondiționalitate

2008

Neaplicarea sau aplicarea incorectă a sancțiunilor regulamentare, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 40 221,10

– 3 187,50

– 37 033,60

GB

Ecocondiționalitate

2008

Neaplicarea sau aplicarea incorectă a sancțiunilor regulamentare, anul de cerere 2007

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 86 843,16

– 3 162,80

– 83 680,36

GB

Ecocondiționalitate

2009

Neaplicarea sau aplicarea incorectă a sancțiunilor regulamentare, anul de cerere 2009

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 12 481,44

0,00

– 12 481,44

GB

Ecocondiționalitate

2009

Neaplicarea sau aplicarea incorectă a sancțiunilor regulamentare, anul de cerere 2007

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 487,27

– 25,57

– 461,70

GB

Ecocondiționalitate

2009

Neaplicarea sau aplicarea incorectă a sancțiunilor regulamentare, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 51 617,56

– 4 078,41

– 47 539,15

GB

Ecocondiționalitate

2010

Neaplicarea sau aplicarea incorectă a sancțiunilor regulamentare, anul de cerere 2009

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 36 866,26

– 2 314,12

– 34 552,14

GB

Ecocondiționalitate

2010

Neaplicarea sau aplicarea incorectă a sancțiunilor regulamentare, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 3 266,99

0,00

– 3 266,99

GB

Ecocondiționalitate

2010

Neaplicarea sau aplicarea incorectă a sancțiunilor regulamentare, anul de cerere 2007

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 1 523,34

– 83,53

– 1 439,81

GB

Ecocondiționalitate

2011

Neaplicarea sau aplicarea incorectă a sancțiunilor regulamentare, anul de cerere 2009

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 396,43

0,00

– 396,43

GB

Ecocondiționalitate

2011

Neaplicarea sau aplicarea incorectă a sancțiunilor regulamentare, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 316,44

0,00

– 316,44

GB

Ecocondiționalitate

2009

Control ineficace în ceea ce privește GAEC și CLMG 2, 4 și 8, anul de cerere 2009

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 1 554,44

– 203,30

– 1 351,14

GB

Ecocondiționalitate

2009

Sistem de sancționare indulgent pentru CLMG 7 și 8, lipsa acțiunilor subsecvente în cazul unor neconformități minore, control ineficace în ceea ce privește GAEC, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 90 650,32

– 4 272,84

– 86 377,48

GB

Ecocondiționalitate

2010

Control ineficace în ceea ce privește GAEC și CLMG 2, 4 și 8, anul de cerere 2010

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 7 752,17

– 7,24

– 7 744,93

GB

Ecocondiționalitate

2010

Control ineficace în ceea ce privește GAEC și CLMG 2, 4 și 8, anul de cerere 2009

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 88 716,38

– 5 117,14

– 83 599,24

GB

Ecocondiționalitate

2010

Sistem de sancționare indulgent pentru CLMG 7 și 8, lipsa acțiunilor subsecvente în cazul unor neconformități minore, control ineficace în ceea ce privește GAEC, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 9 809,49

– 623,91

– 9 185,58

GB

Ecocondiționalitate

2011

Control ineficace în ceea ce privește GAEC și CLMG 2, 4 și 8, anul de cerere 2010

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 96 480,08

– 2 386,95

– 94 093,13

GB

Ecocondiționalitate

2011

Control ineficace în ceea ce privește GAEC și CLMG 2, 4 și 8, anul de cerere 2009

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 17 490,40

0,00

– 17 490,40

GB

Ecocondiționalitate

2011

Sistem de sancționare indulgent pentru CLMG 7 și 8, lipsa acțiunilor subsecvente în cazul unor neconformități minore, control ineficace în ceea ce privește GAEC, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 1 447,33

0,00

– 1 447,33

GB

Dezvoltare rurală, FEADR, Axa 2 (2007-2013, măsuri legate de suprafață)

2010

Lipsa unor metode de control alternative la controlul vizual

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 272 613,55

– 272 613,55

0,00

GB

Dezvoltare rurală, FEADR, Axa 2 (2007-2013, măsuri legate de suprafață)

2010

Nereguli depistate în urma controalelor retroactive

UNICĂ

 

EUR

– 22 801,38

– 1 140,06

– 21 661,32

GB

Dezvoltare rurală, FEADR, Axa 2 (2007-2013, măsuri legate de suprafață)

2011

Lipsa unor metode de control alternative la controlul vizual

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 546 873,59

0,00

– 546 873,59

GB

Dezvoltare rurală, FEADR, Axa 2 (2007-2013, măsuri legate de suprafață)

2011

Lipsa monitorizării în cazul nedepunerii unor cereri de plată pentru handicapuri naturale

UNICĂ

 

EUR

– 25 763,75

0,00

– 25 763,75

GB

Dezvoltare rurală, FEADR, Axa 2 (2007-2013, măsuri legate de suprafață)

2011

Nereguli depistate în urma controalelor retroactive

UNICĂ

 

EUR

– 24 094,70

0,00

– 24 094,70

TOTAL GB

EUR

– 1 521 304,37

– 299 216,92

– 1 222 087,45

IT

Acreditarea agenției de plăți

2010

deficiențe la nivelul criteriilor de acreditare pentru FEADR

FORFETARĂ

16,00 %

EUR

– 2 417 690,00

0,00

– 2 417 690,00

IT

Acreditarea agenției de plăți

2010

deficiențe la nivelul criteriilor de acreditare pentru FEADR (debitori)

FORFETARĂ

16,00 %

EUR

– 7 132,00

0,00

– 7 132,00

TOTAL IT

EUR

– 2 424 822,00

0,00

– 2 424 822,00

PT

Ecocondiționalitate

2008

Mai multe GAEC nedefinite, lipsa controalelor privind CLMG 1, 2, 5, 11 și sistem de sancționare indulgent, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 232 548,55

– 118 567,43

– 113 981,12

PT

Ecocondiționalitate

2008

Mai multe GAEC nedefinite, lipsa controalelor privind CLMG 1, 2, 5, 11 și sistem de sancționare indulgent, fermieri fără animale, anul de cerere 2007

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 352 561,76

– 36 755,91

– 315 805,85

PT

Ecocondiționalitate

2008

Mai multe GAEC nedefinite, lipsa controalelor privind CLMG 1, 2, 5, 11, controale ineficace privind 6-8, 16-18 și sistem de sancționare indulgent, fermieri cu animale, anul de cerere 2007

FORFETARĂ

10,00 %

EUR

– 1 535 086,03

– 163 623,07

– 1 371 462,96

PT

Ecocondiționalitate

2009

Mai multe GAEC nedefinite, lipsa controalelor privind CLMG 1, 2, 5, 11 și sistem de sancționare indulgent, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 391 551,37

– 45 319,62

– 346 231,75

PT

Ecocondiționalitate

2010

Mai multe GAEC nedefinite, lipsa controalelor privind CLMG 1, 2, 5, 11 și sistem de sancționare indulgent, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 173 177,70

– 18 879,59

– 154 298,11

TOTAL PT

EUR

– 2 684 925,41

– 383 145,62

– 2 301 779,79

RO

Ecocondiționalitate

2009

Controale efectuate parțial și eșantionare a parcelelor care nu a fost bazată pe riscuri, anul de cerere 2009

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 3,15

0,00

– 3,15

RO

Ecocondiționalitate

2009

Nedefinirea și necontrolarea GAEC, nestabilirea criteriilor de evaluare, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 551 739,74

– 55 909,89

– 495 829,85

RO

Ecocondiționalitate

2009

Nedefinirea și necontrolarea GAEC, nestabilirea criteriilor de evaluare, anul de cerere 2007

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 52 672,92

0,00

– 52 672,92

RO

Ecocondiționalitate

2010

Controale efectuate parțial și eșantionare a parcelelor care nu a fost bazată pe riscuri, anul de cerere 2009

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 457 003,10

0,00

– 457 003,10

RO

Ecocondiționalitate

2010

Nedefinirea și necontrolarea GAEC, nestabilirea criteriilor de evaluare, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 1 497,60

0,00

– 1 497,60

RO

Ecocondiționalitate

2010

Nedefinirea și necontrolarea GAEC, nestabilirea criteriilor de evaluare, anul de cerere 2007

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

2 259,28

0,00

2 259,28

RO

Ecocondiționalitate

2011

Controale efectuate parțial și eșantionare a parcelelor care nu a fost bazată pe riscuri, anul de cerere 2009

FORFETARĂ

2,00 %

EUR

– 2 595,48

0,00

– 2 595,48

RO

Ecocondiționalitate

2011

Nedefinirea și necontrolarea GAEC, nestabilirea criteriilor de evaluare, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

7 412,84

0,00

7 412,84

TOTAL RO

EUR

– 1 055 839,87

– 55 909,89

– 999 929,98

SI

Ecocondiționalitate

2008

Sistem de sancționare indulgent, deficiențe în cazul controlului privind 5 GAEC, anul de cerere 2007

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 318 962,73

– 6 726,62

– 312 236,11

SI

Ecocondiționalitate

2009

Sistem de sancționare indulgent, deficiențe în cazul controlului privind 5 GAEC, anul de cerere 2009

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 217,53

0,00

– 217,53

SI

Ecocondiționalitate

2009

Sistem de sancționare indulgent, deficiențe în cazul controlului privind 5 GAEC, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 317 428,64

– 8 275,35

– 309 153,29

SI

Ecocondiționalitate

2009

Sistem de sancționare indulgent, deficiențe în cazul controlului privind 5 GAEC, anul de cerere 2007

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

66,00

0,00

66,00

SI

Ecocondiționalitate

2010

Sistem de sancționare indulgent, deficiențe în cazul controlului privind 5 GAEC, anul de cerere 2009

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 315 177,28

– 1 172,19

– 314 005,09

SI

Ecocondiționalitate

2010

Sistem de sancționare indulgent, deficiențe în cazul controlului privind 5 GAEC, anul de cerere 2007

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

523,44

0,00

523,44

SI

Ecocondiționalitate

2010

Sistem de sancționare indulgent, deficiențe în cazul controlului privind 5 GAEC, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 385,03

0,00

– 385,03

SI

Ecocondiționalitate

2011

Sistem de sancționare indulgent, deficiențe în cazul controlului privind 5 GAEC, anul de cerere 2009

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 90,49

0,00

– 90,49

SI

Ecocondiționalitate

2011

Sistem de sancționare indulgent, deficiențe în cazul controlului privind 5 GAEC, anul de cerere 2008

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 162,59

0,00

– 162,59

SI

Ecocondiționalitate

2012

Sistem de sancționare indulgent, deficiențe în cazul controlului privind 5 GAEC, anul de cerere 2009

FORFETARĂ

5,00 %

EUR

– 70,06

0,00

– 70,06

TOTAL SI

EUR

– 951 904,91

– 16 174,16

– 935 730,75

TOTAL 6711

EUR

– 22 494 481,08

– 757 431,51

– 21 737 049,57