4.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 62/18


DECIZIA COMISIEI

din 3 martie 2014

privind constituirea Comitetului științific pentru stabilirea valorilor-limită de expunere profesională la agenți chimici și de abrogare a Deciziei 95/320/CE

(2014/113/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

întrucât:

(1)

Comitetul științific pentru stabilirea valorilor-limită de expunere profesională la agenți chimici (denumit în continuare „comitetul”) a fost constituit prin Decizia 95/320/CE a Comisiei (1) pentru a evalua efectele agenților chimici asupra sănătății lucrătorilor la locul de muncă. Activitatea comitetului sprijină în mod direct activitatea de reglementare a Uniunii în domeniul securității și sănătății în muncă. Comitetul elaborează cunoștințe analitice comparative de înaltă calitate și se asigură că propunerile, deciziile și politicile Comisiei referitoare la protecția securității și sănătății lucrătorilor se bazează pe dovezi științifice solide.

(2)

În special, Comitetul asistă Comisia la evaluarea celor mai recente date științifice disponibile și la elaborarea unor propuneri de limite de expunere profesională (LEP) pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor chimice, care urmează să fie stabilite la nivelul Uniunii în conformitate cu Directiva 98/24/CE a Consiliului (2) și cu Directiva 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3).

(3)

Membrii comitetului sunt experți cu un înalt grad de calificare, specializați, independenți, selectați pe baza unor criterii obiective. Aceștia sunt numiți cu titlu personal și furnizează Comisiei recomandări și avize care sunt necesare pentru elaborarea politicii UE referitoare la protecția lucrătorilor. Contribuția este de așa natură încât în lipsa acesteia Comisia nu ar putea să își atingă obiectivele de politică socială de protecție a sănătății și securității lucrătorilor. Prin urmare, acești experți independenți ar trebui să primească o remunerație pe lângă rambursarea cheltuielilor, care să fie proporțională cu sarcinile specifice atribuite acestora.

(4)

Activitatea comitetului aduce o contribuție efectivă la îmbunătățirea mediului de muncă în vederea protecției sănătății și securității lucrătorilor, furnizând Comisiei dovezi științifice privind efectele agenților chimici asupra sănătății lucrătorilor la locul de muncă, indispensabile pentru realizarea de către Comisie a obiectivelor de politică socială relevante ale Uniunii. Prin urmare, finanțarea activităților sale va fi efectuată din linia bugetară relevantă, dedicată sprijinirii inițiativelor în domeniul politicilor sociale și a condițiilor de muncă.

(5)

Există, de asemenea, necesitatea de a introduce îmbunătățiri ale structurii și procedurilor de lucru ale comitetului.

(6)

Membrii comitetului ar trebui să fie selecționați în urma unei cereri de exprimare a interesului. Acest lucru va garanta faptul că procedura respectă principiile egalității de șanse și ale transparenței.

(7)

Pentru asigurarea continuității și eficienței activității comitetului, membrii numiți prin Decizia 2009/985/UE a Comisiei (4) ar trebui să rămână în funcție până la numirea noilor membri ai comitetului.

(8)

Consultanța științifică oferită în legătură cu aspectele legate de protecția sănătății și securității lucrătorilor trebuie să se bazeze pe principiile etice de excelență, independență, imparțialitate și transparență, astfel cum sunt prevăzute în comunicarea Comisiei privind „Obținerea și utilizarea expertizei de către Comisie: principii și orientări. Îmbunătățirea cunoștințelor pentru politici mai bune” (5) și trebuie să fie organizată în conformitate cu principiile celor mai bune practici de evaluare a riscurilor.

(9)

Deoarece urmează să fie efectuate modificări substanțiale ale Deciziei 95/320/CE, din motive de claritate, decizia respectivă ar trebui să fie abrogată și înlocuită cu o nouă decizie,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Comitetul științific pentru stabilirea valorilor-limită de expunere profesională la agenți chimici

Se instituie un comitet științific pentru stabilirea valorilor-limită de expunere profesională la agenți chimici pentru a evalua efectele agenților chimici asupra sănătății lucrătorilor la locul de muncă (denumit în continuare „comitetul”).

Articolul 2

Misiune

(1)   Misiunea comitetului este de a furniza Comisiei, la cerere, recomandări sau avize privind orice problemă referitoare la evaluarea toxicologică a substanțelor chimice cu privire la efectele acestora asupra sănătății lucrătorilor.

(2)   Comitetul, după consultarea secretariatului menționat la articolul 5 alineatul (3), adoptă o metodologie pentru determinarea limitelor de expunere profesională (LEP) pe care o reexaminează în mod regulat, care ține cont de toți factorii științifici relevanți în stabilirea LEP. Comitetul se asigură că metodologia sa reflectă practicile cele mai recente în materie de evaluare a riscurilor.

(3)   În special, comitetul recomandă LEP pe baza datelor științifice, astfel cum sunt definite în Directivele 98/24/CE și 2004/37/CE, care includ, dar nu se limitează la:

media ponderată în timp pentru opt ore (TWA);

valorile-limită de expunere pe termen scurt/marja valorilor-limită (STEL);

valori-limită biologice/valori de referință biologice (BLV/BGV).

LEP sunt suplimentate, după caz, cu alte notații care includ:

absorbția probabilă prin piele;

potențialul de sensibilizare;

proprietățile cancerigene.

Pot fi introduse notații relevante suplimentare prin modificări aduse documentului de metodologie al comitetului.

(4)   Orice recomandare pentru o LEP este susținută și explicată în detaliu prin informații privind datele de bază, o descriere a efectelor critice și a tehnicilor de extrapolare utilizate, precum și prin prezentarea tuturor datelor privind eventualele riscuri asupra sănătății. Se indică, de asemenea, fezabilitatea monitorizării expunerii pentru toate LEP propuse.

(5)   Comisia poate solicita comitetului să desfășoare și alte acțiuni de evaluare toxicologică a agenților chimici.

(6)   Comitetul identifică lipsa oricăror informații științifice specifice care ar putea fi necesare pentru evaluarea riscurilor legate de agenții chimici și informează Comisia în consecință.

(7)   Comitetul identifică aspectele prioritare actuale în ceea ce privește efectul substanțelor chimice asupra sănătății și informează Comisia în consecință.

(8)   La cererea Comisiei, comitetul constituie ateliere tematice pentru a revizui datele și cunoștințele științifice privind agenții chimici sau privind aspecte legate de metodologia sa. Aceste ateliere sunt organizate cu sprijinul secretariatului comitetului.

(9)   În îndeplinirea sarcinilor sale, comitetul, în conformitate cu articolul 5 alineatul (5), urmărește să asigure cooperarea cu alte organisme relevante prevăzute în temeiul legislației UE, inclusiv agențiile Uniunii care îndeplinesc sarcini similare referitoare la chestiuni de interes comun.

Articolul 3

Numirea membrilor comitetului

(1)   Comitetul este alcătuit din cel mult 21 de experți individuali selectați dintr-o listă de candidați eligibili stabilită în urma publicării unei cereri de exprimare a interesului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe site-ul internet al Comisiei. De asemenea, se furnizează un link din registrul grupurilor de experți și al altor entități similare al Comisiei (denumit în continuare „registrul”), la pagina de internet unde este publicată cererea.

Membrii sunt numiți cu titlu personal de către Comisie.

Membrii sunt aleși pe baza cunoștințelor și experienței lor științifice dovedite, având în vedere necesitatea de a asigura:

că aceștia reflectă întreaga gamă de competențe științifice necesare pentru îndeplinirea misiunii, printre care se numără în special cunoștințele de chimie, toxicologie, epidemiologie, medicina muncii și igiena industrială, precum și competența generală în stabilirea LEP;

o repartiție geografică echilibrată a membrilor comitetului.

(2)   Numele membrilor se publică în registru, precum și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în scop informativ.

Datele cu caracter personal sunt colectate, prelucrate și publicate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (6).

(3)   Membrii numiți prin Decizia 2009/985/UE în conformitate cu Decizia 95/320/CE rămân în funcție în temeiul prezentei decizii până la numirea membrilor pentru un nou mandat, în conformitate cu procedura prevăzută la alineatele (1) și (2).

Articolul 4

Mandatul

(1)   Membrii comitetului sunt aleși pentru un mandat de trei ani. După expirarea mandatului de trei ani, membrii comitetului rămân în funcție până la înlocuire sau până la reînnoirea mandatului.

(2)   Dacă un membru demisionează înainte de expirarea perioadei de trei ani sau dacă este absent la mai mult de o treime din reuniuni sau, din orice alt motiv, nu mai este în măsură să contribuie în mod eficient la deliberările comitetului, el este înlocuit pe durata rămasă a mandatului. În acest caz, Comisia numește un nou membru din lista precedentă de candidați, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 3.

Articolul 5

Președinția și secretariatul comitetului

(1)   La începutul fiecărui mandat, Comitetul își alege, dintre membrii săi, cu majoritate simplă, un președinte și doi vicepreședinți. Acești trei membri vor reprezenta președinția comitetului (denumită în continuare „președinția”).

(2)   Președinția este responsabilă de aspectele procedurale interne ale comitetului și prezidează reuniunile cu scopul de a atinge un consens științific cu privire la recomandările sau avizele care urmează să fie adoptate.

(3)   Comisia asigură activitatea de secretariat pentru comitet și grupurile sale de lucru, precum și sprijinul administrativ necesar pentru a facilita funcționarea eficientă a comitetului.

(4)   Secretariatul asigură cooperarea eficientă a comitetului cu alte comitete științifice și agenții ale Uniunii.

(5)   Secretariatul ia măsuri pentru a asigura identificarea din timp a eventualelor surse de conflict între recomandările și avizele comitetului și cele ale altor organisme înființate în temeiul dreptului UE, inclusiv agenții ale Uniunii, care execută sarcini similare în domenii de interes comun.

Articolul 6

Grupuri de lucru

(1)   La cererea președinției, comitetul poate institui grupuri de lucru dintre membrii săi, cu acordul serviciilor Comisiei.

(2)   Sarcinile grupurilor de lucru sunt discutarea unor chestiuni specifice, relevante pentru activitatea comitetului, pe baza unor termeni de referință definiți de comitet, precum și raportarea rezultatelor deliberărilor. Aceste grupuri de lucru se desființează de îndată ce își îndeplinesc sarcinile.

Articolul 7

Reuniunile plenare ale comitetului și reuniunile grupurilor de lucru

(1)   Grupul își adoptă propriul regulament de procedură pe baza regulamentului de procedură standard pentru grupurile de experți ale Comisiei.

(2)   Reuniunile plenare ale comitetului au loc, în general, de patru ori pe an.

(3)   Serviciile Comisiei convoacă și participă la reuniunile plenare ale comitetului și convoacă reuniunile grupurilor de lucru.

(4)   Comitetul și grupurile sale de lucru se reunesc de obicei într-unul dintre sediile Comisiei. Cu toate acestea, în cazuri excepționale, reuniunile pot avea loc în altă parte.

Articolul 8

Proceduri și metodologie

(1)   Deliberările comitetului se referă la orice solicitare de recomandare a unei LEP pentru o substanță specifică sau un grup de substanțe sau orice alt aviz științific (denumit în continuare „aviz”) solicitat de Comisie.

(2)   Atunci când solicită comitetului o recomandare sau un aviz, Comisia poate stabili un termen pentru livrarea acestora, în conformitate cu alineatul (1).

(3)   Comitetul, și în special președinția, depune toate eforturile necesare pentru a emite recomandările sau avizele sale pe baza unui consens. Deliberările comitetului nu sunt urmate de vot. În lipsa unui acord unanim, diferitele poziții luate în cursul deliberărilor sunt raportate de către comitet Comisiei.

(4)   Comitetul se asigură, cu sprijinul secretariatului, că metodologia sa reflectă cele mai recente standarde științifice și că aceasta este pusă în aplicare.

(5)   Fără a aduce atingere dispozițiilor privind confidențialitatea prevăzute la articolul 9 alineatul (3), Comisia publică metodologia actualizată, precum și recomandările și avizele adoptate de comitet pe paginile site-ului său internet dedicate comitetului.

Articolul 9

Principii etice

Membrii Comitetului se angajează să acționeze independent de orice influență externă. Aceștia nu își deleagă responsabilitățile niciunei alte persoane.

Ei depun o declarație prin care se angajează să acționeze în interesul public, precum și o declarație în care menționează absența sau existența unor interese directe sau indirecte care le-ar putea afecta independența.

Serviciile Comisiei iau notă de orice interese declarate și se pronunță asupra relevanței acestora.

Comitetul se asigură că recomandările și avizele sale prezintă în mod clar raționamentul utilizat în procesul de luare a deciziilor, conform descrierii din metodologia sa.

Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 339 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolului 12 din prezenta decizie, membrii comitetului au obligația de a nu dezvălui informațiile de care iau cunoștință în cadrul lucrărilor comitetului, al atelierelor tematice, al grupurilor de lucru sau al altor activități legate de prezenta decizie.

O declarație scrisă de confidențialitate este semnată de către membrii comitetului la începutul fiecărui mandat.

Articolul 10

Observatori și experți externi

(1)   Serviciile Comisiei invită țările SEE/AELS să propună oameni de știință care să participe la reuniuni în calitate de observatori.

(2)   După caz, serviciile Comisiei pot invita experți științifici din afara comitetului, care dețin competențe specifice în legătură cu un subiect de pe ordinea de zi, să participe la lucrările comitetului sau în cadrul unui grup de lucru ad-hoc.

Articolul 11

Indemnizații speciale

(1)   Membrii comitetului și experții externi invitați la inițiativa Comisiei au dreptul la o indemnizație specială de maximum 450 EUR sub forma unui cost unitar zilnic pentru fiecare zi lucrătoare întreagă. Indemnizația totală se calculează și se rotunjește în sus la valoarea corespunzătoare celei mai apropiate jumătăți de zi lucrătoare. Plata se efectuează în euro.

(2)   Cheltuielile de călătorie și diurnele participanților la activitățile comitetului se rambursează de către Comisie în conformitate cu dispozițiile în vigoare (7). Cheltuielile respective sunt rambursate în limitele creditelor disponibile alocate în cadrul procedurii anuale de alocare a resurselor.

(3)   Articolul 11 alineatul (1) produce efecte doar de la data la care sunt numiți membri pentru următorul mandat al comitetului, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 3.

Articolul 12

Transparență

(1)   Comisia publică toate documentele relevante (de exemplu, ordinile de zi, procesele verbale și contribuțiile participanților) fie în registru, fie prin intermediul unui link din registru către un site internet dedicat.

(2)   Excepții de la publicare sunt posibile pe baza unei evaluări de la caz la caz, dacă divulgarea unui document ar putea aduce atingere protecției unui interes public sau privat, astfel cum este definit la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (8).

Articolul 13

Abrogare

(1)   Decizia 95/320/CE se abrogă.

(2)   Trimiterile la decizia abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta decizie.

Articolul 14

Intrare în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 3 martie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  Decizia 95/320/CE a Comisiei din 12 iulie 1995 privind constituirea Comitetului științific pentru stabilirea valorilor-limită de expunere profesională la agenți chimici (JO L 188, 9.8.1995, p. 14).

(2)  Directiva 98/24/CE a Consiliului din 7 aprilie 1998 privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă [a paisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] (JO L 131, 5.5.1998, p. 11).

(3)  Directiva 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă [a șasea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE a Consiliului] (JO L 158, 30.4.2004, p. 50).

(4)  Decizia 2009/985/EU a Comisiei din 18 decembrie 2009 de numire a membrilor Comitetului științific pentru stabilirea valorilor-limită de expunere profesională la agenți chimici pentru un nou mandat (JO L 338, 19.12.2009, p. 98).

(5)  COM(2002) 713 final din 11 decembrie 2002.

(6)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

(7)  Decizia Comisiei C(2007) 5858. Reglementarea privind indemnizarea persoanelor din afara Comisiei convocate să participe la reuniuni în calitate de experți.

(8)  Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43). Scopul acestor excepții este de a proteja securitatea publică, afacerile militare, relațiile internaționale, politica financiară, monetară sau economică, viața privată și integritatea persoanelor, interesele comerciale, procedurile judiciare și consultanța juridică, anchetele/inspecțiile/auditurile și procesul decizional al instituției.