15.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 45/29


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 13 februarie 2014

în ceea ce privește măsurile de prevenire a răspândirii în Uniune a Xylella fastidiosa (Well și Raju)

[notificată cu numărul C(2014) 726]

(2014/87/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (1), în special articolul 16 alineatul (3) teza a treia,

întrucât:

(1)

Xylella fastidiosa (Well și Raju) (denumită în continuare „organismul specificat”) figurează în partea A secțiunea I din anexa I la Directiva 2000/29/CE ca organism dăunător a cărui apariție nu s-a constatat în Uniune și ale cărui introducere în și răspândire pe teritoriul tuturor statelor membre sunt interzise.

(2)

La data de 21 octombrie 2013, Italia a informat celelalte state membre și Comisia cu privire la prezența organismului specificat pe teritoriul său, în două zone separate din provincia Lecce, în regiunea Puglia. Ulterior, în aceeași provincie au fost identificate alte două focare separate. Prezența organismului specificat a fost confirmată în ceea ce privește mai multe specii de plante, inclusiv Olea europaea L., Prunus amygdalus Batsch, Nerium oleander L. și Quercus sp. L., care prezintă simptome de uscare a frunzelor și de declin rapid. Aceasta este prima dată când se confirmă prezența organismului specificat pe teritoriul Uniunii. În ceea ce privește o serie de alte specii de plante, controalele referitoare la prezența sa nu sunt încă încheiate. Identificarea vectorului organismului specificat în Puglia este în curs de desfășurare.

(3)

La 29 octombrie 2013, regiunea Puglia a luat măsuri de urgență pentru prevenirea și eradicarea organismului specificat (2) în conformitate cu articolul 16 alineatul (1) din Directiva 2000/29/CE.

(4)

Italia a raportat că inspecțiile pe care le-a desfășurat nu au identificat prezența organismului specificat în provinciile învecinate Brindisi și Taranto.

(5)

Ca răspuns la solicitarea Comisiei, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, denumită în continuare „autoritatea”, a adoptat, la 25 noiembrie 2013 (3), o declarație care conține concluziile expuse în cele ce urmează. Organismul specificat are, probabil, o gamă foarte largă de plante gazdă, inclusiv multe plante cultivate și spontane comune în Europa.

(6)

Principala cale de pătrundere a organismului specificat este circulația plantelor destinate plantării, cu excepția semințelor. De asemenea, prezintă motive de îngrijorare și calea vectorilor infecțioși ai organismului specificat, care sunt introduși cu transporturile de plante. Fructele și lemnul sunt căi minore, cu probabilitate neglijabilă de introducere. Semințele, florile tăiate și frunzele pentru ornamente sunt căi minore cu probabilitate scăzută de introducere. Circulația plantelor infectate destinate plantării este cel mai eficace mod de răspândire a organismului specificat la mare distanță.

(7)

Ținând cont de natura organismului specificat, acesta se poate răspândi rapid și pe scară largă. Este necesar să se ia măsuri imediate pentru a garanta că organismul specificat nu se răspândește în restul Uniunii. Până când devin disponibile mai multe informații exacte privind gama de gazde, vectorii, căile de pătrundere și opțiunile de reducere a riscurilor, este oportun să se interzică circulația plantelor provenind din zonele susceptibile a conține plante infectate.

(8)

Ținând cont de locurile în care a fost constatată prezența organismului specificat, de situația geografică deosebită a provinciei administrative Lecce și de incertitudinile referitoare la criteriile de delimitare, întregul teritoriu al provinciei ar trebui să facă obiectul acestei interdicții, astfel încât această interdicție să se aplice în mod rapid și eficient.

(9)

Interdicția ar trebui să se refere la plantele destinate plantării, altele decât semințele, întrucât aceste plante sunt principala cale de răspândire a organismului specificat. Cu toate acestea, eșantionarea și testarea pe scară largă în provincia Lecce au permis să se constatate că există plante destinate plantării care aparțin anumitor genuri și specii și care provin din zone infectate din Lecce, dar care nu sunt infectate cu organismul specificat. Pe baza acestor dovezi, interdicția nu ar trebui să se refere la loturile de plante destinate plantării din genurile și speciile care au fost supuse eșantionării și testării în ceea ce privește prezența organismului specificat. În plus, ar fi oportun să fie exceptate de la această interdicție plantele destinate plantării care au fost cultivate în situri cu protecție fizică completă împotriva introducerii organismului specificat și care aparțin unor genuri și specii ce fac obiectul unui sistem de certificare în cadrul căruia acestea sunt supuse în mod obligatoriu unor teste oficiale privind organismul specificat, fiind declarate neafectate de el.

(10)

Având în vedere informațiile restrânse referitoare la posibila prezență a organismului specificat în restul Uniunii, statele membre ar trebui să efectueze investigații anuale în vederea stabilirii prezenței acestuia pe teritoriul lor. Având în vedere gama largă de potențiale plante gazdă, aceste investigații ar trebui să fie adaptate la particularitățile fiecăror zone, plante gazdă și produse vegetale și la caracteristicile vectorilor potențiali.

(11)

Pentru a obține cât mai multe informații posibile cu privire la organismul specificat și la prezența sa, statele membre ar trebui să se asigure că le sunt comunicate informațiile relevante.

(12)

Pentru a se garanta o imagine de ansamblu reală a punerii în aplicare a prezentei decizii, statele membre ar trebui să informeze imediat Comisia cu privire la măsurile pe care le iau pentru a se conforma prezentei decizii.

(13)

Este oportună revizuirea măsurilor până cel târziu la 30 aprilie 2014, pentru a se lua în considerare informațiile științifice și tehnice mai precise care vor fi disponibile la acel moment, precum și rezultatele inspecțiilor și ale testelor în curs de desfășurare efectuate de autoritățile italiene.

(14)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului fitosanitar permanent,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Circulația plantelor destinate plantării

Se interzice circulația în afara provinciei Lecce, regiunea Puglia, Italia, a plantelor destinate plantării care provin din această provincie.

Această interdicție nu se aplică:

(a)

semințelor;

(b)

loturilor de plante destinate plantării din genurile și speciile enumerate în anexa I, care au fost supuse eșantionării și testării în ceea ce privește prezența Xylella fastidiosa (Well și Raju) (denumită în continuare „organismul specificat”) și care au fost declarate neafectate de aceasta;

(c)

plantelor destinate plantării din genurile și speciile enumerate în anexa II, care au fost cultivate în situri cu protecție fizică completă împotriva introducerii organismului specificat și care sunt certificate în mod oficial în cadrul unui sistem de certificare în care acestea sunt supuse în mod obligatoriu unor teste oficiale privind organismul specificat, fiind declarate neafectate de el.

Articolul 2

Investigații

(1)   Statele membre efectuează investigații oficiale anuale în vederea stabilirii prezenței organismului specificat pe plantele și produsele vegetale de pe teritoriul lor. Aceste investigații se efectuează, după caz, ținând seama de caracteristicile biologice, de condițiile de cultivare și de perioadele de creștere a plantelor care fac obiectul investigației, precum și de condițiile climatice, de caracteristicile biologice ale organismului specificat și de caracteristicile vectorilor potențiali.

(2)   Rezultatele investigațiilor menționate la alineatul (1) sunt notificate Comisiei și celorlalte state membre până la data de 31 octombrie a fiecărui an și se referă la perioada de un an care se încheie la data de 30 septembrie a aceluiași an. Rezultatele primei investigații sunt notificate până la 31 octombrie 2014 și se referă la perioada 1 februarie 2014-30 septembrie 2014.

Articolul 3

Notificarea prezenței

(1)   Statele membre se asigură că toate persoanele care constată prezența organismului specificat sau au motive să suspecteze o asemenea prezență informează autoritatea competentă în termen de zece zile calendaristice.

(2)   Statele membre se asigură că, în cazul în care autoritatea competentă solicită acest lucru, persoanele menționate la alineatul (1) furnizează autorității informațiile pe care le posedă cu privire la această prezență.

Articolul 4

Conformare

Statele membre informează imediat Comisia cu privire la măsurile pe care le-au luat pentru a se conforma prezentei decizii.

Articolul 5

Revizuire

Prezenta decizie se revizuiește până la 30 aprilie 2014.

Articolul 6

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 13 februarie 2014.

Pentru Comisie

Tonio BORG

Membru al Comisiei


(1)  JO L 169, 10.7.2000, p. 1.

(2)  Deliberazione della Giunta Regionale, Regione Puglia, N.2023 del 29.10.2013 (Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena Xylella fastidiosa associato al „Complesso del disseccamento rapido dell’olivo”).

(3)  Statement of EFSA on host plants, entry and spread pathways and risk reduction options for Xylella fastidiosa Wells et al. EFSA Journal 2013; 11(11):3468, 50 pp. doi:10.2903/j.efsa.2013.3468.


ANEXA I

Lista genurilor și speciilor menționate la articolul 1 al doilea paragraf litera (b)

 

Abelia R. Br.

 

Acacia dealbata Link

 

Acca sellowiana (O. Berg) Burret

 

Arbutus unedo L.

 

Begonia L.

 

Boronia crenulata Sm.

 

Brachychiton discolor F. Muell.

 

Buxus sempervirens L.

 

Callistemon citrinus (Curtis) Skeels

 

Camellia L.

 

Ceratonia siliqua L.

 

Cercis siliquastrum L.

 

Chamelaucium uncinatum Schauer

 

Cinnamomun camphora (L.) J.Presl.

 

Citrus L.

 

Crataegus Tourn. ex L.

 

Cyclamen L.

 

Diosma L.

 

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.

 

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch

 

Ficus L.

 

Grevillea R.Br. ex Knight

 

Ilex aquifolium L.

 

Jasminum L.

 

Laurus nobilis L.

 

Lavandula angustifolia Mill.

 

Ligustrum vulgare L.

 

Magnolia grandiflora L.

 

Mandevilla sanderi (Hemsl.) Woodson

 

Metrosideros Banks ex Gaertn.

 

Morus alba L.

 

Myrtus communis L.

 

Nandina domestica Thunb.

 

Polygala myrtifolia L.

 

Punica granatum L.

 

Rosa L.

 

Salvia officinalis L.

 

Schinus molle L.

 

Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.

 

Viburnum tinus L.

 

Viola L.

 

Vitis L.

 

Weigela florida (Bunge) A. DC.


ANEXA II

Lista genurilor și speciilor menționate la articolul 1 al doilea paragraf litera (c)

 

Apium graveolens L.

 

Brassica L.

 

Capsicum annuum L.

 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai

 

Cucumis melo L.

 

Cucurbita pepo L.

 

Foeniculum vulgare Mill.

 

Lactuca L.

 

Petroselinum Hill

 

Solanum lycopersicum L.

 

Solanum melongena L.