25.2.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 53/24


DECIZIA (UE) 2015/298 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 15 decembrie 2014

privind distribuirea provizorie a venitului Băncii Centrale Europene (BCE/2014/57)

(reformare)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 33,

întrucât:

(1)

Decizia BCE/2010/24 (1) prevede modul în care Banca Centrală Europeană (BCE) distribuie către BCN: (a) venitul rezultat din bancnotele euro în circulație realizat în fiecare exercițiu financiar; și (b) venitul provenit din titlurile de valoare achiziționate în cadrul programului privind piețele titlurilor de valoare (SMP) realizat în fiecare exercițiu financiar.

(2)

Decizia BCE/2010/24 trebuie să fie modificată pentru a lua în calcul distribuirea provizorie a venitului BCE rezultat din achiziționarea de obligațiuni garantate și de titluri garantate cu active în conformitate cu Decizia BCE/2014/40 (2) și cu Decizia BCE/2014/45 (3). În consecință, ar trebui să se procedeze la o reformare în scopul clarității.

(3)

Decizia BCE/2010/29 (4) stabilește repartizarea între BCN a bancnotelor euro aflate în circulație proporțional cu cotele vărsate de acestea la capitalul BCE. Articolul 4 din Decizia BCE/2010/29 și anexa la acea decizie alocă BCE 8 % din valoarea totală a bancnotelor euro aflate în circulație. BCE deține creanțe intra-Eurosistem asupra BCN proporțional cu cotele lor din grila de repartiție pentru capitalul subscris, pentru o valoare echivalentă cu valoarea bancnotelor euro pe care le emite.

(4)

În temeiul articolului 2 alineatul (2) din Decizia BCE/2010/23 (5), soldurile intra-Eurosistem aferente bancnotelor euro aflate în circulație se remunerează la rata de referință. În temeiul articolului 2 alineatul (3) din Decizia BCE/2010/23 această remunerare se decontează prin plăți Target2.

(5)

Considerentul 7 din Decizia BCE/2010/23 prevede că venitul obținut de BCE din remunerarea creanțelor sale intra-Eurosistem asupra BCN corespunzătoare părții deținute din bancnotele euro în circulație ar trebui să fie, în principiu, distribuit către BCN în mod proporțional cu cotele deținute de respectivele bănci în grila de repartiție pentru capitalul subscris și în același exercițiu financiar în care este obținut venitul, în conformitate cu deciziile Consiliului guvernatorilor.

(6)

De asemenea, venitul BCE provenit din titluri de valoare achiziționate în cadrul SMP, din cel de al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate (denumit în continuare „CBPP3”) și din programul de achiziționare de titluri garantate cu active (ABSPP) ar trebui să fie, în principiu, distribuit către BCN în mod proporțional cu cotele deținute de respectivele bănci din grila de repartiție pentru capitalul subscris și în același exercițiu financiar în care este obținut venitul.

(7)

Atunci când distribuie venitul BCE aferent bancnotelor euro aflate în circulație și venitul BCE provenit din titluri de valoare achiziționate în cadrul SMP, din CBPP3 și din ABSPP, BCE ar trebui să țină seama de o estimare a rezultatului său financiar pentru exercițiul respectiv care să ia în calcul necesitatea de a aloca fonduri în vederea constituirii unui provizion pentru riscul valutar, riscul ratei dobânzii, riscul de credit și riscul privind prețul aurului, precum și pentru disponibilitatea provizioanelor care ar putea fi eliberate pentru acoperirea unor cheltuieli anticipate.

(8)

Atunci când determină suma din profitul net al BCE care urmează să fie transferată în fondul general de rezervă în conformitate cu articolul 33.1 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „Statutul SEBC”), Consiliul guvernatorilor ar trebui să țină seama de faptul că orice parte din profitul în cauză care corespunde venitului rezultat din bancnotele euro în circulație și venitului provenit din titluri de valoare achiziționate în cadrul SMP, din CBPP3 și din ABSPP ar trebui să fie distribuită integral către BCN,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei decizii:

(a)

„BCN” înseamnă banca centrală națională a unui stat membru a cărui monedă este euro;

(b)

„solduri intra-Eurosistem privind bancnotele euro în circulație” înseamnă creanțele și datoriile născute între BCE și o BCN și între o BCN și alte BCN, ca rezultat al aplicării articolului 4 din Decizia BCE/2010/29;

(c)

„venitul BCE rezultat din bancnotele euro în circulație” înseamnă venitul obținut de BCE din remunerarea creanțelor sale intra-Eurosistem asupra BCN, corespunzătoare părții sale deținute din bancnotele euro în circulație, ca rezultat al aplicării articolului 2 din Decizia BCE/2010/23;

(d)

„venitul BCE provenit din titluri de valoare” înseamnă venitul net provenit din achiziționarea de către BCE (i) de titluri de valoare în cadrul SMP în conformitate cu Decizia BCE/2010/5 (6); (ii) de obligațiuni garantate în cadrul CBPP3 în conformitate cu Decizia BCE/2014/40; și (iii) de titluri garantate cu active în cadrul ABSPP în conformitate cu Decizia BCE/2014/45.

Articolul 2

Distribuirea provizorie a venitului BCE rezultat din bancnotele euro în circulație și a venitului BCE provenit din titluri de valoare

(1)   Venitul BCE rezultat din bancnotele euro în circulație și venitul BCE provenit din titluri de valoare este datorat integral BCN în același exercițiu financiar în care este obținut și este distribuit BCN proporțional cu părțile lor vărsate la capitalul subscris al BCE.

(2)   În lipsa unei decizii contrare a Consiliului guvernatorilor, BCE distribuie către BCN venitul său rezultat din bancnotele euro în circulație și venitul său provenit din titlurile de valoare realizate în fiecare exercițiu financiar în ultima zi lucrătoare din luna ianuarie a anului următor.

(3)   Suma din venitul BCE rezultat din bancnotele euro în circulație poate fi redusă în conformitate cu orice decizie a Consiliului guvernatorilor pe baza Statutului SEBC, în temeiul cheltuielilor suportate de BCE în legătură cu emisiunea și prelucrarea bancnotelor euro.

Articolul 3

Derogare de la articolul 2

Prin derogare de la articolul 2, Consiliul guvernatorilor decide înainte de sfârșitul exercițiului financiar cu privire la necesitatea de a reține integral sau parțial venitul BCE menționat la articolul respectiv, în măsura necesară pentru a asigura faptul că valoarea venitului distribuit nu depășește profitul net al BCE pentru respectivul exercițiu financiar. O decizie în acest sens trebuie luată dacă, pe baza unei estimări justificate pregătite de Comitetul executiv, Consiliul guvernatorilor prevede că BCE va înregistra pierderi totale anuale sau va obține un profit net anual mai mic decât valoarea estimată a venitului său menționat la articolul 2. Consiliul guvernatorilor poate decide înainte de sfârșitul exercițiului financiar să transfere integral sau parțial venitul BCE menționat la articolul respectiv într-un provizion pentru riscul valutar, riscul ratei dobânzii, riscul de credit și riscul privind prețul aurului.

Articolul 4

Intrare în vigoare și abrogare

(1)   Prezenta decizie intră în vigoare la 31 decembrie 2014.

(2)   Decizia BCE/2010/24 se abrogă de la 31 decembrie 2014.

(3)   Trimiterile la Decizia BCE/2010/24 se interpretează ca trimiteri la prezenta decizie.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 15 decembrie 2014.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  Decizia BCE/2010/24 din 25 noiembrie 2010 privind distribuirea provizorie a venitului Băncii Centrale Europene rezultat din bancnotele euro în circulație și provenit din titlurile de valoare achiziționate în cadrul programului privind piețele titlurilor de valoare (JO L 6, 11.1.2011, p. 35).

(2)  Decizia BCE/2014/40 din 15 octombrie 2014 privind punerea în aplicare a celui de al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate (JO L 335, 22.11.2014, p. 22).

(3)  Decizia (UE) 2015/5 a Băncii Centrale Europene din 19 noiembrie 2014 privind punerea în aplicare a programului de achiziționare de titluri garantate cu active (ECB/2014/45) (JO L 1, 6.1.2015, p. 4).

(4)  Decizia BCE/2010/29 din 13 decembrie 2010 privind emisiunea de bancnote euro (JO L 35, 9.2.2011, p. 26).

(5)  Decizia BCE/2010/23 din 25 noiembrie 2010 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (JO L 35, 9.2.2011, p. 17).

(6)  Decizia BCE/2010/5 din 14 mai 2010 de instituire a unui program privind piețele titlurilor de valoare (JO L 124, 20.5.2010, p. 8).