12.11.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 327/6


DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 21 octombrie 2014

privind dispoziții tranzitorii pentru aplicarea rezervelor minime obligatorii de către Banca Centrală Europeană în urma introducerii euro în Lituania

(BCE/2014/42)

(2014/781/UE)

COMITETUL EXECUTIV AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 19.1 și articolul 46.2 prima liniuță,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2531/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii de către Banca Centrală Europeană (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 al Băncii Centrale Europene din 12 septembrie 2003 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (BCE/2003/9) (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2532/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 cu privire la atribuțiile Băncii Centrale Europene în materie de sancțiuni (3),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (4), în special articolul 5 alineatul (1) și articolul 6 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind bilanțul sectorului instituții financiare monetare (BCE/2013/33) (5),

întrucât:

(1)

Ca urmare a adoptării monedei euro de către Lituania la 1 ianuarie 2015, instituțiile de credit și sucursalele instituțiilor de credit situate în Lituania vor fi supuse obligației de constituire a rezervelor minime obligatorii începând cu această dată.

(2)

Integrarea acestor entități în sistemul rezervelor minime obligatorii al Eurosistemului necesită adoptarea unor dispoziții tranzitorii pentru a asigura integrarea armonioasă a acestora, fără crearea unor sarcini disproporționate pentru instituțiile de credit din statele membre a căror monedă este euro, inclusiv Lituania.

(3)

Articolul 5 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene implică faptul că BCE, sprijinită de băncile centrale naționale, culege informațiile statistice necesare, fie de la autoritățile naționale competente, fie direct de la agenții economici, și în scopul de a asigura efectuarea la timp a pregătirilor necesare în domeniul statisticii în vederea adoptării euro de către un stat membru,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei decizii, termenii „instituție”, „obligație de constituire a rezervelor minime obligatorii”, „perioadă de aplicare” și „bază de calcul a rezervelor minime obligatorii” au același înțeles ca în Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9).

Articolul 2

Dispoziții tranzitorii pentru instituțiile situate în Lituania

(1)   Prin derogare de la articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9), se stabilește o perioadă de aplicare tranzitorie cuprinsă între 1-27 ianuarie 2015 pentru instituțiile situate în Lituania.

(2)   Baza de calcul a rezervelor minime obligatorii pentru fiecare instituție situată în Lituania pentru perioada de aplicare tranzitorie se definește pe baza elementelor din bilanțul instituției respective la 31 octombrie 2014. Instituțiile situate în Lituania raportează baza de calcul a rezervelor minime obligatorii către Lietuvos bankas în conformitate cu mecanismul BCE de raportare a statisticilor monetare și bancare, astfel cum este definit în Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33). Instituțiile situate în Lituania care beneficiază de derogarea prevăzută la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33) determină baza de calcul a rezervelor minime obligatorii pentru perioada de aplicare tranzitorie pe baza bilanțului acestora la 30 septembrie 2014.

(3)   Cu privire la perioada de aplicare tranzitorie, rezervele minime obligatorii ale unei instituții situate în Lituania sunt calculate de către aceasta sau de către Lietuvos bankas. Partea care calculează rezervele minime obligatorii transmite aceste calcule celeilalte părți, acordându-i acesteia o perioadă de timp suficientă pentru a le verifica și a transmite revizuirile. Rezervele minime obligatorii calculate, inclusiv orice revizuiri ale acestora, se vor confirma de cele două părți până la 9 decembrie 2014 cel târziu. În cazul în care partea care a primit notificarea nu confirmă valoarea rezervelor minime obligatorii până la 9 decembrie 2014, se consideră că aceasta a acceptat ca valoarea calculată să se aplice pentru perioada de aplicare tranzitorie.

(4)   Articolul 3 alineatele (2)-(4) se aplică mutatis mutandis instituțiilor situate în Lituania astfel încât, pentru perioadele de aplicare inițiale, aceste instituții să poată deduce din bazele de calcul ale rezervelor minime obligatorii orice elemente de pasiv datorate unor instituții din Lituania, chiar dacă, la momentul la care sunt calculate rezervele minime obligatorii, aceste instituții nu figurează pe lista instituțiilor care sunt supuse obligației de constituire a rezervelor minime obligatorii de la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9).

Articolul 3

Dispoziții tranzitorii pentru instituțiile situate în alte state membre a căror monedă este euro

(1)   Existența unei perioade de aplicare tranzitorii pentru instituțiile situate în Lituania nu afectează perioada de aplicare prevăzută pentru instituțiile situate în alte state membre a căror monedă este euro, stabilită în temeiul articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9).

(2)   Instituțiile situate în alte state membre a căror monedă este euro pot decide să deducă din baza de calcul a rezervelor minime obligatorii, pentru perioadele de aplicare de la 10 decembrie 2014 la 27 ianuarie 2015 și de la 28 ianuarie la 10 martie 2015, orice elemente de pasiv datorate unor instituții situate în Lituania, chiar dacă, la momentul la care sunt calculate rezervele minime obligatorii, aceste instituții nu figurează pe lista instituțiilor care sunt supuse obligației de constituire a rezervelor minime obligatorii de la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9).

(3)   Instituțiile situate în alte state membre a căror monedă este euro care doresc să deducă elemente de pasiv datorate unor instituții situate în Lituania calculează rezervele minime obligatorii, pentru perioadele de aplicare de la 10 decembrie 2014 la 27 ianuarie 2015 și de la 28 ianuarie la 10 martie 2015, pe baza bilanțului acestora la 31 octombrie 2014 și, respectiv, 30 noiembrie 2014 și raportează informațiile statistice în conformitate cu partea 1 din anexa III la Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33), considerând instituțiile situate în Lituania ca fiind deja supuse regimului rezervelor minime obligatorii al BCE.

Aceasta nu aduce atingere obligației instituțiilor de a raporta informațiile statistice pentru perioadele respective în conformitate cu tabelul 1 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33), considerând în continuare instituțiile situate în Lituania ca bănci situate în „Restul lumii”.

Tabelele se raportează în conformitate cu procedurile și termenele stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33).

(4)   Pentru perioadele de aplicare care încep în decembrie 2014 și ianuarie 2015, instituțiile situate în alte state membre a căror monedă este euro care beneficiază de derogarea prevăzută la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33) și care doresc să deducă elemente de pasiv datorate unor instituții situate în Lituania calculează rezervele minime obligatorii pe baza bilanțurilor la 30 septembrie 2014 și raportează informațiile statistice în conformitate cu partea 1 din anexa III la Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33), considerând instituțiile situate în Lituania ca fiind deja supuse regimului rezervelor minime obligatorii al BCE.

Aceasta nu aduce atingere obligației instituțiilor de a raporta informațiile statistice pentru perioadele respective în conformitate cu tabelul 1 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33), considerând în continuare instituțiile situate în Lituania ca bănci situate în „Restul lumii”.

Informațiile statistice se raportează în conformitate cu procedurile și termenele stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33).

Articolul 4

Intrare în vigoare și aplicare

(1)   Prezenta decizie se adresează Lietuvos bankas, instituțiilor situate în Lituania și instituțiilor situate în alte state membre a căror monedă este euro.

(2)   Prezenta decizie intră în vigoare la 1 noiembrie 2014.

(3)   În absența unor dispoziții specifice în prezenta decizie, se aplică dispozițiile Regulamentelor (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9) și (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33).

Adoptată la Frankfurt pe Main, 21 octombrie 2014.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 318, 27.11.1998, p. 1.

(2)  JO L 250, 2.10.2003, p. 10.

(3)  JO L 318, 27.11.1998, p. 4.

(4)  JO L 318, 27.11.1998, p. 8.

(5)  JO L 297, 7.11.2013, p. 1.