29.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 95/56


DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 22 ianuarie 2014

de modificare a Deciziei BCE/2004/2 de adoptare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene

(BCE/2014/1)

(2014/179/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 12.3,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (1), în special articolul 25 alineatul (2) și articolul 26 alineatul (12),

întrucât:

(1)

Este necesar să se adapteze organizarea internă a BCE și a organelor de decizie ale acesteia la noile cerințe care decurg din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, pentru a clarifica interacțiunile dintre organismele implicate în procesul de pregătire și adoptare a deciziilor în materie de supraveghere.

(2)

Este necesar să se instituie un cod de conduită care să stabilească standarde etice conținând orientări pentru membrii Consiliului guvernatorilor și supleanții desemnați de aceștia în exercitarea funcțiilor lor.

(3)

Este necesar să se instituie un comitet de audit la nivel înalt pentru a întări nivelurile de control intern și extern și pentru a contribui la îmbunătățirea în continuare a guvernanței corporative a BCE și a Eurosistemului.

(4)

În conformitate cu articolul 21 din regulamentul de procedură, condițiile de angajare și Statutul personalului reglementează relațiile de muncă dintre BCE și personalul propriu. Condițiile de angajare și Statutul personalului au fost modificate pentru a include normele care reglementează selectarea și desemnarea candidaților. Articolul 20 din regulamentul de procedură privind selectarea, desemnarea și promovarea personalului a rămas fără obiect și, prin urmare, ar trebui abrogat.

(5)

De asemenea, este necesar să fie reflectate anumite modificări tehnice și de natură editorială minore, precum noua numerotare a articolelor din tratat și din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene.

(6)

Procedura privind nonobiecțiile în conformitate cu articolul 26 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 nu ar trebui să se aplice deciziilor referitoare la cadrul general în care vor fi luate deciziile în materie de supraveghere, precum cadrul de organizare prevăzut la articolul 6 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013.

(7)

Decizia BCE/2004/2 (2) ar trebui modificată pentru a lua în considerare aceste evoluții,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Modificări ale Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene

Decizia BCE/2004/2 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 1

Definiții

1.1.

Prezentul regulament de procedură completează Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene. Fără a aduce atingere dispozițiilor din articolul 1.2, termenii utilizați în prezentul regulament de procedură au același sens ca în tratat și în statut.

1.2.

Termenii «stat membru participant», «autoritate națională competentă» și «autoritate națională desemnată» au sensul definit în Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (3).

2.

Se introduce următorul nou articol 5a:

Articolul 5a

Codul de conduită pentru membrii Consiliului guvernatorilor

5a.1.

Consiliul guvernatorilor adoptă și actualizează un cod de conduită conținând orientări pentru membrii săi, care este publicat pe website-ul BCE.

5a.2.

Fiecare guvernator se asigură că însoțitorii acestuia în sensul articolului 3.2 și supleanții acestuia în sensul articolului 3.3 semnează o declarație de conformitate cu codul de conduită înainte de orice participare la reuniunile Consiliului guvernatorilor.”

3.

Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 9

Comitetele Eurosistemului/SEBC

9.1.

Consiliul guvernatorilor înființează și desființează comitete. Acestea asistă organele de decizie ale BCE în îndeplinirea sarcinilor lor și prezintă rapoarte Consiliului guvernatorilor prin intermediul Comitetului executiv.

9.2.

În ceea ce privește chestiunile de politică referitoare la supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, comitetele care asistă BCE cu privire la îndeplinirea atribuțiilor conferite BCE prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 raportează Consiliului de supraveghere și, după caz, Consiliului guvernatorilor. În conformitate cu procedurile proprii, Consiliul de supraveghere îl mandatează pe vicepreședinte să raporteze prin Comitetul executiv către Consiliul guvernatorilor cu privire la toate aceste activități.

9.3.

Comitetele sunt compuse din cel mult doi membri de la fiecare BCN din Eurosistem și de la BCE, desemnați de fiecare guvernator și, respectiv, de Comitetul executiv.

9.4.

Atunci când asistă organele de decizie ale BCE cu atribuțiile conferite BCE prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, comitetele includ un membru de la banca centrală și un membru de la autoritatea națională competentă din fiecare stat membru participant, desemnați de fiecare guvernator în urma consultării cu autoritatea națională competentă respectivă, atunci când autoritatea națională competentă nu este o bancă centrală.

9.5.

Consiliul guvernatorilor stabilește mandatele comitetelor și îi desemnează pe președinții acestora. În principiu, președintele este un membru al personalului BCE. Atât Consiliul guvernatorilor, cât și Comitetul executiv au dreptul de a solicita comitetelor să pregătească studii pe teme specifice. Secretariatul comitetelor este asigurat de BCE.

9.6.

Fiecare bancă centrală națională din afara Eurosistemului poate desemna, de asemenea, cel mult doi membri ai personalului său pentru a participa la reuniunile unui comitet, atunci când acesta examinează probleme care țin de competența Consiliului general, precum și atunci când președintele unui comitet și Comitetul executiv consideră că această participare este necesară.

9.7.

De asemenea, reprezentanții altor instituții și organisme ale Uniunii și orice alți terți pot fi invitați să participe la reuniunile unui comitet atunci când președintele unui comitet și Comitetul executiv consideră că acest lucru este necesar.”

4.

Se introduce următorul nou articol 9b:

Articolul 9b

Comitetul de audit

Pentru a întări nivelurile de control intern și extern deja existente și pentru a îmbunătăți în continuare guvernanța corporativă a BCE și a Eurosistemului, Consiliul guvernatorilor instituie un comitet de audit și stabilește mandatul și componența acestuia.”

5.

Articolul 11.3 se înlocuiește cu următorul text:

„11.3.

Comitetul executiv adoptă și actualizează un cod de conduită conținând orientări pentru membrii săi și pentru membrii personalului BCE, care se publică pe website-ul BCE.”

6.

Se introduc următoarele articole:

„CAPITOLUL IVa

ATRIBUȚII DE SUPRAVEGHERE

Articolul 13a

Consiliul de supraveghere

În conformitate cu articolul 26 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, un Consiliu de supraveghere instituit ca organism intern al BCE realizează integral planificarea și executarea atribuțiilor conferite BCE în ceea ce privește supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (denumite în continuare «atribuții de supraveghere»). Atribuțiile Consiliului de supraveghere nu aduc atingere competențelor organelor de decizie ale BCE.

Articolul 13b

Componența Consiliului de supraveghere

13b.1.

Consiliul de supraveghere este compus din președinte, vicepreședinte, patru reprezentanți ai BCE și un reprezentant al autorității naționale competente din fiecare stat membru participant. Toți membrii Consiliului de supraveghere acționează în interesul Uniunii în ansamblul ei.

13b.2.

Atunci când autoritatea națională competentă dintr-un stat membru participant nu este o bancă centrală, respectivul membru al Consiliului de supraveghere poate aduce un reprezentant al băncii centrale din statul membru al acestuia. În scopul exercitării dreptului de vot, reprezentanții unui stat membru sunt considerați un singur membru.

13b.3.

După ascultarea Consiliului de supraveghere, Consiliul guvernatorilor adoptă propunerea de numire a președintelui și a vicepreședintelui Consiliului de supraveghere, care urmează a fi prezentată spre aprobare Parlamentului European.

13b.4.

Termenii și condițiile de angajare a președintelui Consiliului de supraveghere, în special salariul acestuia, pensia și alte prestații de asigurări sociale, fac obiectul unui contract cu BCE și se stabilesc de către Consiliul guvernatorilor.

13b.5.

Mandatul vicepreședintelui Consiliului de supraveghere este de cinci ani și nu poate fi reînnoit. Acesta nu se prelungește dincolo de sfârșitul mandatului său ca membru al Comitetului executiv.

13b.6.

Consiliul guvernatorilor îi desemnează pe cei patru reprezentanți ai BCE în Consiliul supraveghetorilor, care nu îndeplinesc atribuții legate direct de funcția de politică monetară, la propunerea Comitetului executiv.

Articolul 13c

Votul în conformitate cu articolul 26 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013

În scopul adoptării proiectelor de decizie în conformitate cu articolul 26 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, precum și în temeiul articolului 16 din Tratatul privind Uniunea Europeană, al articolului 238 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al Protocolului (nr. 36) privind dispozițiile tranzitorii, se aplică următoarele reguli:

(i)

Până la 31 octombrie 2014, deciziile se consideră adoptate atunci când votează favorabil cel puțin 50 % dintre membrii Consiliului de supraveghere, reprezentând cel puțin 74 % din numărul total de voturi ponderate și 62 % din populația totală.

(ii)

De la 1 noiembrie 2014, deciziile se consideră adoptate atunci când votează favorabil cel puțin 55 % dintre membrii Consiliului de supraveghere, reprezentând cel puțin 65 % din populația totală. Minoritatea de blocare trebuie să includă cel puțin numărul minim de membri ai Consiliului de supraveghere, care reprezintă 35 % din populația totală, plus un membru, în caz contrar majoritatea calificată se consideră a fi întrunită.

(iii)

Între 1 noiembrie 2014 și 31 martie 2017, la cererea unui reprezentant al unei autorități naționale competente sau la cererea unui reprezentant al BCE din Consiliul de supraveghere, deciziile se consideră adoptate atunci când votează favorabil cel puțin 50 % dintre membrii Consiliului de supraveghere, reprezentând cel puțin 74 % din numărul total de voturi ponderate și 62 % din populația totală.

(iv)

Fiecare dintre cei patru reprezentanți ai BCE desemnați de Consiliul guvernatorilor are o pondere egală cu ponderea mediană a reprezentanților autorităților naționale competente din statele membre participante, calculată în baza metodei stabilite în anexă.

(v)

Voturile președintelui și ale vicepreședintelui au pondere zero și sunt luate în considerare numai pentru definirea majorității în raport cu numărul de membri ai Consiliului de supraveghere.

Articolul 13d

Regulamentul de procedură al Consiliului de supraveghere

Consiliul de supraveghere adoptă propriul regulament de procedură după consultarea Consiliului guvernatorilor. Regulamentul de procedură asigură tratamentul egal al tuturor statelor membre participante.

Articolul 13e

Codul de conduită pentru membrii Consiliului de supraveghere

13e.1.

Consiliul de supraveghere adoptă și actualizează un cod de conduită conținând orientări pentru membrii săi, care este publicat pe website-ul BCE.

13e.2.

Fiecare membru se asigură că orice însoțitori, supleanți și reprezentanți ai băncii centrale naționale a acestuia, în cazul în care autoritatea națională competentă nu este banca centrală, semnează o declarație de conformitate cu codul de conduită înainte de orice participare la reuniunile Consiliului de supraveghere.

Articolul 13f

Reuniunile Consiliului de supraveghere

De regulă, reuniunile Consiliului de supraveghere au loc la sediul BCE. Procesele-verbale ale lucrărilor Consiliului de supraveghere sunt transmise spre informare Consiliului guvernatorilor, imediat după adoptare.

Articolul 13g

Adoptarea deciziilor în scopul îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013

13g.1.

Consiliul de supraveghere propune Consiliului guvernatorilor proiecte complete de decizii în scopul îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, împreună cu note explicative care descriu contextul și principalele motive care stau la baza proiectului de decizie. Aceste proiecte de decizie sunt transmise simultan autorităților naționale competente ale statelor membre participante în cauză, împreună cu informații privind termenul acordat Consiliului guvernatorilor în conformitate cu articolul 13g.2.

13g.2.

Un proiect de decizie în sensul articolului 13g.1 este considerat adoptat, cu excepția cazului în care Consiliul guvernatorilor ridică obiecții față de acesta în termen de zece zile lucrătoare. În situații de urgență, Consiliul de supraveghere stabilește o perioadă de timp rezonabilă, care nu depășește 48 de ore. Consiliul guvernatorilor prezintă în scris motivele care stau la baza oricăror obiecții. Decizia este transmisă Consiliului de supraveghere și autorităților naționale competente ale statelor membre în cauză.

13g.3.

Un stat membru participant din afara zonei euro notifică BCE orice dezacord motivat privind un proiect de decizie al Consiliului de supraveghere în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea proiectului de decizie în conformitate cu articolul 13g.1. Președintele BCE transmite fără întârziere dezacordul motivat Consiliului guvernatorilor și Consiliului de supraveghere. Consiliul guvernatorilor ține seama pe deplin de motivele cuprinse într-o evaluare pregătită de Consiliul de supraveghere atunci când decide asupra chestiunii, în termen de cinci zile lucrătoare de la informarea cu privire la dezacordul motivat. Această decizie, împreună cu o explicație scrisă, este transmisă Consiliului de supraveghere și autorității naționale competente a statului membru în cauză.

13g.4.

Un stat membru participant din afara zonei euro notifică BCE orice dezacord motivat privind o obiecție a Consiliului guvernatorilor la adresa unui proiect de decizie al Consiliului de supraveghere în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea acestei obiecții în conformitate cu articolul 13g.2. Președintele BCE transmite fără întârziere dezacordul motivat Consiliului guvernatorilor și Consiliului de supraveghere. Consiliul guvernatorilor își dă avizul, în termen de 30 de zile, cu privire la dezacordul motivat exprimat de statul membru și își confirmă sau își retrage obiecția, prezentându-și motivele. Această decizie privind confirmarea sau retragerea obiecției sale este transmisă autorității naționale competente a statului membru în cauză. În cazul în care Consiliul guvernatorilor își retrage obiecția, proiectul de decizie al Consiliului de supraveghere se consideră adoptat la data retragerii obiecției.

Articolul 13h

Adoptarea deciziilor în scopul îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013

13h.1.

În cazul în care o autoritate națională competentă sau o autoritate națională desemnată notifică BCE intenția sa de a aplica cerințe privind amortizoarele de capital sau orice alte măsuri care vizează contracararea riscurilor sistemice sau macroprudențiale, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, notificarea, la primirea acesteia de către secretarul Consiliului de supraveghere, este transmisă fără întârziere Consiliului guvernatorilor și Consiliului de supraveghere. În urma unei propuneri a Consiliului de supraveghere pe baza inițiativei și ținând seama de contribuția comitetului relevant și a structurii interne relevante, Consiliul guvernatorilor decide în această privință în termen de trei zile lucrătoare. Atunci când Consiliul guvernatorilor obiectează cu privire la măsura notificată, acesta își va explica motivele în scris autorității naționale competente sau autorității naționale desemnate în cauză în termen de cinci zile lucrătoare de la notificarea BCE.

13h.2.

În cazul în care Consiliul guvernatorilor, la o propunere întocmită de Consiliul de supraveghere în baza inițiativei și ținând seama de contribuția comitetului relevant și a structurii interne relevante, intenționează să aplice cerințe mai stricte pentru amortizoarele de capital sau să aplice măsuri mai stringente care vizează contracararea riscurilor sistemice sau macroprudențiale în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, această intenție se notifică autorității naționale competente sau autorității naționale desemnate cu cel puțin zece zile lucrătoare înainte de luarea unei astfel de decizii. În cazul în care autoritatea națională competentă sau autoritatea națională desemnată notifică BCE în scris cu privire la obiecția sa motivată în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea notificării, această obiecție, la primirea ei de către secretarul Consiliului de supraveghere, este transmisă fără întârziere Consiliului guvernatorilor și Consiliului de supraveghere. Consiliul guvernatorilor decide în această privință pe baza unei propuneri întocmite de Consiliul de supraveghere pe baza inițiativei și ținând seama de contribuția comitetului relevant și a structurii interne relevante. Această decizie este transmisă autorității naționale competente sau autorității naționale desemnate.

13h.3.

Consiliul guvernatorilor are dreptul de a aproba, formula obiecții sau modifica propunerile Consiliului de supraveghere în sensul articolelor 13h.1 și 13h.2. De asemenea, Consiliul guvernatorilor are dreptul de a solicita Consiliului de supraveghere să prezinte o propunere în sensul articolelor 13h.1 și 13h.2 sau să efectueze o analiză specifică. În cazul în care Consiliul de supraveghere nu prezintă propuneri care să trateze aceste cereri, Consiliul guvernatorilor, ținând seama de contribuția comitetului relevant și a structurii interne relevante, poate lua o decizie în absența unei propuneri a Consiliului de supraveghere.

Articolul 13i

Adoptarea deciziilor în conformitate cu articolul 14 alineatele (2)-(4) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013

În cazul în care o autoritate națională competentă notifică BCE proiectul său de decizie în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, Consiliul de supraveghere transmite Consiliului guvernatorilor proiectul de decizie, împreună cu evaluarea pe care a pregătit-o cu privire la acesta, în termen de cinci zile lucrătoare. Proiectul de decizie este considerat ca fiind adoptat, cu excepția cazului în care Consiliul guvernatorilor ridică obiecții în termen de zece zile lucrătoare de la notificarea către BCE, termen care, în cazuri pe deplin justificate, se poate prelungi o singură dată, pentru aceeași perioadă.

Articolul 13j

Cadrul general prevăzut la articolul 6 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013

Consiliul guvernatorilor adoptă decizii de stabilire a cadrului general de organizare a modalităților practice de punere în aplicare a articolului 6 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, în consultare cu autoritățile naționale competente și pe baza unei propuneri a Consiliului de supraveghere în afara sferei procedurii privind nonobiecțiile.

Articolul 13k

Separarea atribuțiilor de politică monetară de cele de supraveghere

13k.1.

BCE îndeplinește atribuțiile care îi sunt conferite prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 separat de atribuțiile sale legate de politica monetară și de orice alte atribuții și fără să aducă atingere acestora.

13k.2.

BCE ia toate măsurile necesare pentru a asigura separarea între funcțiile de politică monetară și cele de supraveghere.

13k.3.

Separarea funcțiilor de politică monetară și de supraveghere nu exclude schimburi de informații între aceste două domenii funcționale, necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor BCE și SEBC.

Articolul 13l

Organizarea reuniunilor Consiliului guvernatorilor referitoare la atribuțiile de supraveghere

13l.1.

Reuniunile Consiliului de supraveghere referitoare la atribuțiile de supraveghere se desfășoară separat de reuniunile obișnuite ale Consiliului guvernatorilor și au ordini de zi separate.

13l.2.

La propunerea Consiliului de supraveghere, Comitetul executiv pregătește o ordine de zi provizorie și o transmite, împreună cu documentele relevante pregătite de Consiliul de supraveghere, membrilor Consiliului guvernatorilor și altor participanți autorizați cu cel puțin opt zile înainte de reuniunea relevantă. Acest lucru nu se aplică urgențelor, caz în care Comitetul executiv acționează în mod corespunzător, ținând seama de circumstanțe.

13l.3.

Consiliul guvernatorilor BCE se consultă cu guvernatorii BCN din statele membre participante din afara Eurosistemului înainte de a obiecta cu privire la orice proiect de decizie pregătit de Consiliul de supraveghere care este adresat autorităților naționale competente cu privire la instituțiile de credit cu sediul în state membre participante din afara zonei euro. Același lucru este valabil atunci când autoritățile naționale competente respective informează Consiliul guvernatorilor cu privire la dezacordul lor motivat referitor la un astfel de proiect de decizie al Consiliului de supraveghere.

13l.4.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul capitol, dispozițiile generale privind reuniunile Consiliului guvernatorilor stabilite în capitolul I se aplică și reuniunilor Consiliului guvernatorilor referitoare la atribuțiile de supraveghere.

Articolul 13m

Structura internă în ceea ce privește atribuțiile de supraveghere

13m.1.

Competența Comitetului executiv în ceea ce privește structura internă a BCE și personalul BCE include atribuțiile de supraveghere. Comitetul executiv consultă președintele și vicepreședintele Consiliului de supraveghere cu privire la această structură internă. Articolele 10 și 11 se aplică în consecință.

13m.2.

Consiliul de supraveghere, de comun acord cu Comitetul executiv, poate înființa și dizolva substructuri de natură temporară, precum grupuri de lucru sau grupuri operative. Acestea furnizează asistență în ceea ce privește atribuțiile de supraveghere și raportează Consiliului de supraveghere.

13m.3.

Președintele BCE, după consultarea președintelui Consiliului de supraveghere, desemnează un membru al personalului BCE ca secretar al Consiliului de supraveghere și al comitetului director. Secretarul îl asistă pe președinte sau, în absența acestuia, pe vicepreședinte în pregătirea reuniunilor Consiliului de supraveghere și este responsabil de întocmirea proceselor-verbale ale acestor reuniuni.

13m.4.

Secretarul ține legătura cu secretarul Consiliului guvernatorilor pentru pregătirea reuniunilor Consiliului guvernatorilor în ceea ce privește atribuțiile de supraveghere și este responsabil de întocmirea proceselor-verbale ale acestor reuniuni.

Articolul 13n

Raportarea în conformitate cu articolul 20 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013

La propunerea Consiliului de supraveghere prezentată de Comitetul executiv, Consiliul guvernatorilor adoptă rapoartele anuale adresate Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Eurogrupului, în conformitate cu articolul 20 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013.

Articolul 13o

Reprezentanții BCE la Autoritatea bancară europeană

13o.1.

La propunerea Consiliului de supraveghere, președintele BCE desemnează sau revocă reprezentantul BCE în Consiliul supraveghetorilor Autorității bancare europene, astfel cum se prevede la articolul 40 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (4).

13o.2.

Președintele desemnează al doilea reprezentant însoțitor care are experiență în ceea ce privește atribuțiile băncilor centrale în Consiliul supraveghetorilor Autorității bancare europene.

7.

Articolul 15.1 se înlocuiește cu următorul text:

„15.1.

Înainte de sfârșitul fiecărui exercițiu financiar, Consiliul guvernatorilor, hotărând la propunerea Comitetului executiv în conformitate cu principiile prevăzute de acest Consiliu, adoptă bugetul BCE pentru exercițiul financiar următor. Cheltuielile pentru atribuțiile de supraveghere se evidențiază în mod separat în cadrul bugetului și sunt efectuate în consultare cu președintele și vicepreședintele Consiliului de supraveghere.”

8.

Articolul 17.5 se înlocuiește cu următorul text:

„17.5.

Fără a aduce atingere articolului 43 al doilea paragraf și articolului 46.1 prima liniuță din statut, avizele BCE sunt adoptate de Consiliul guvernatorilor. Cu toate acestea, în circumstanțe excepționale și cu excepția cazului în care cel puțin trei guvernatori își declară dorința de a păstra competența Consiliului guvernatorilor pentru adoptarea de avize specifice, avizele BCE pot fi adoptate de Comitetul executiv, în conformitate cu observațiile Consiliului guvernatorilor și ținând seama de contribuția Consiliului general. Comitetul executiv este competent să finalizeze avizele BCE în chestiuni foarte tehnice și să încorporeze modificări cu privire la fapte sau corecturi. Avizele BCE sunt semnate de președinte. Pentru avizele BCE care urmează să fie adoptate în legătură cu supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, Consiliul guvernatorilor se poate consulta cu Consiliul de supraveghere.”

9.

Articolul 17.8 se înlocuiește cu următorul text:

„17.8.

Regulamentul nr. 1 de stabilire a regimului lingvistic al Comunității Economice Europene (5) se aplică actelor juridice menționate la articolul 34 din statut.

10.

Se introduce următorul articol:

Articolul 17a

Instrumente juridice ale BCE legate de atribuțiile de supraveghere

17a.1.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în reglementările adoptate de BCE în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 și în prezentul articol, articolul 17 se aplică instrumentelor juridice ale BCE legate de atribuțiile de supraveghere.

17a.2.

Consiliul guvernatorilor adoptă orientările BCE referitoare la atribuțiile de supraveghere în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) și articolul 6 alineatul (5) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, iar acestea sunt ulterior notificate și semnate în numele Consiliului guvernatorilor de către președinte. Notificarea autorităților naționale competente se poate efectua prin fax, poștă electronică, telex sau pe suport de hârtie.

17a.3.

Consiliul guvernatorilor adoptă instrucțiunile BCE referitoare la atribuțiile de supraveghere în conformitate cu articolul 6 alineatul (3), articolul 6 alineatul (5) litera (a), articolul 7 alineatele (1) și (4), articolul 9 alineatul (1) și articolul 30 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, iar acestea sunt ulterior notificate și semnate în numele Consiliului guvernatorilor de către președinte. Instrucțiunile precizează motivele pe care se întemeiază. Notificarea autorităților naționale competente pentru supravegherea instituțiilor de credit se poate efectua prin fax, poștă electronică, telex sau pe suport de hârtie.

17a.4.

Deciziile BCE referitoare la entitățile supravegheate și entitățile care au depus o cerere de autorizare privind inițierea activității unei instituții de credit sunt adoptate de Consiliul guvernatorilor și semnate în numele acestuia de către președinte. Acestea sunt notificate ulterior persoanelor cărora le sunt adresate.”

11.

Articolul 18 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 18

Procedură în temeiul articolului 128 alineatul (2) din tratat

Aprobarea prevăzută la articolul 128 alineatul (2) din tratat se adoptă în ultimul trimestru al fiecărui an, pentru anul următor, printr-o decizie unică a Consiliului guvernatorilor adresată tuturor statelor membre a căror monedă este euro.”

12.

Articolul 20 se elimină.

13.

Articolul 23.1 se înlocuiește cu următorul text:

„23.1.

Lucrările organelor de decizie ale BCE sau ale oricărui comitet sau grup înființat de acestea, ale Consiliului de supraveghere, ale comitetului director al acestuia și ale oricăror substructuri ale acestuia de natură temporară sunt confidențiale, cu excepția cazului în care Consiliul guvernatorilor autorizează președintele să facă public rezultatul deliberărilor. Președintele îl consultă pe președintele Consiliului de supraveghere înainte de a lua orice decizie cu privire la lucrările Consiliului de supraveghere, ale comitetului director al acestuia și ale oricărei substructuri de natură temporară a acestuia.”

14.

La articolul 23.3, prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Documentele elaborate sau deținute de BCE sunt clasificate și tratate în conformitate cu normele organizatorice privind secretul profesional și gestionarea și confidențialitatea informațiilor.”

15.

Se introduce următorul articol:

Articolul 23a

Confidențialitatea și secretul profesional în ceea ce privește atribuțiile de supraveghere

23a.1.

Membrii Consiliului de supraveghere, ai comitetului director și ai oricăror substructuri înființate de Consiliul de supraveghere fac obiectul cerințelor referitoare la secretul profesional prevăzute la articolul 37 din statut, chiar și după încetarea atribuțiilor lor.

23a.2.

Observatorii nu au acces la informații confidențiale privind instituțiile individuale.

23a.3.

Documentele elaborate de Consiliul de supraveghere, comitetul director și orice substructuri de natură temporară înființate de Consiliul de supraveghere sunt documente BCE și, prin urmare, sunt clasificate și tratate în conformitate cu articolul 23.3.”

16.

Textul din anexă se adaugă ca anexă.

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la 24 ianuarie 2014.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 22 ianuarie 2014.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287, 29.10.2013, p. 63.

(2)  Decizia BCE/2004/2 din 19 februarie 2004 de adoptare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene (JO L 80, 18.3.2004, p. 33).

(3)  JO L 287, 29.10.2013, p. 63.”

(4)  JO L 331, 15.12.2010, p. 12.”

(5)  JO 17, 6.10.1958, p. 385/58.”


ANEXĂ

„ANEXĂ

[prevăzută la articolul 13c punctul (iv)]

1.

În scopul votului în conformitate cu articolul 13c, celor patru reprezentanți ai BCE trebuie să li se aloce, astfel cum se definește la punctele următoare, voturile mediane ponderate ale statelor membre participante în temeiul criteriului voturilor ponderate, populația mediană a statelor membre participante în temeiul criteriului populației și, în temeiul calității acestora de membru al Consiliului de supraveghere, un vot în temeiul criteriului numărului de membri.

2.

Ordonând crescător voturile ponderate alocate statelor membre participante prin articolul 3 din Protocolul (nr. 36) privind dispozițiile tranzitorii pentru membrii care reprezintă statele membre participante, votul median ponderat este definit ca votul mijlociu ponderat în cazul în care există un număr impar de state membre participante și ca medie a celor două valori mijlocii, rotunjite în plus până la următorul număr întreg, dacă numărul acestora este par. La numărul total de voturi ponderate ale statelor membre participante trebuie adăugat de patru ori votul median ponderat. Numărul rezultant de voturi ponderate constituie «numărul total de voturi ponderate».

3.

Populația mediană este definită în conformitate cu același principiu. În acest scop, se vor utiliza cifrele publicate de Consiliul Uniunii Europene, în conformitate cu anexa III articolele 1 și 2 din Decizia 2009/937/UE a Consiliului din 1 decembrie 2009 de adoptare a regulamentului său de procedură (1). La populația combinată a tuturor statelor membre participante trebuie adăugată de patru ori populația mediană a statelor membre participante. Nivelul rezultant al populației constituie «populația totală».


(1)  JO L 325, 11.12.2009, p. 35.”