31.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 355/60


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1423/2013 AL COMISIEI

din 20 decembrie 2013

de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la cerințele de publicare a informațiilor privind fondurile proprii pentru instituții în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (1), în special articolul 437 alineatul (2) al treilea paragraf și articolul 492 alineatul (5) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 575/2013 încorporează standardele convenite la nivel internațional de Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară în cel de al treilea cadru de reglementare internațional aplicabil băncilor (2) (denumit în continuare „Basel III”). Prin urmare, și ținând cont de faptul că obiectivul cerințelor de publicare a informațiilor este acela de a contribui la îmbunătățirea transparenței în domeniul capitalului reglementat, din motive de comparabilitate, normele definite pentru publicarea informațiilor de către instituțiile supravegheate în temeiul Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (3) ar trebui să fie coerente cu cadrul internațional reflectat în „Cerințele de publicare privind compoziția capitalului” (4) ale Comitetului de la Basel pentru supraveghere bancară, adaptate pentru a ține cont de cadrul de reglementare european și de particularitățile acestuia.

(2)

Este necesar să se furnizeze un set de formulare pentru publicarea informațiilor, în scopul de a asigura aplicarea uniformă a Regulamentului (UE) nr. 575/2013. Formularele respective ar trebui să includă un formular pentru publicarea informațiilor privind fondurile proprii, având obiectivul de a prezenta poziția de capital detaliată a instituțiilor, precum și un formular pentru publicarea informațiilor privind caracteristicile instrumentelor de capital, având obiectivul de a prezenta nivelul de detaliu al informațiilor care trebuie publicate cu privire la caracteristicile instrumentelor de capital ale unei instituții.

(3)

Domeniul de aplicare al consolidării în scopuri contabile este diferit de cel al consolidării în scopuri de reglementare, ceea ce determină diferențe între informațiile utilizate pentru calculul fondurilor proprii și cele utilizate în situațiile financiare publicate, în special pentru elementele de fonduri proprii. Pentru a remedia disparitățile dintre datele utilizate pentru calculul fondurilor proprii și datele utilizate în situațiile financiare ale instituțiilor, este necesar să se publice, de asemenea, informații privind modul în care elementele din situațiile financiare care sunt folosite pentru calcularea fondurilor proprii se modifică atunci când se aplică domeniul consolidării în scopuri de reglementare. Prin urmare, este necesar să se includă în prezentul regulament o metodologie de reconciliere a bilanțului care să ofere informații privind reconcilierea dintre elementele bilanțiere utilizate pentru calculul fondurilor proprii și cele utilizate pentru calculul fondurilor proprii reglementate. În acest scop, ar trebui utilizat un bilanț de reglementare, care să includă numai elementele fondurilor proprii.

(4)

Situațiile financiare ale unora dintre instituțiile care fac obiectul cerințelor de publicare a informațiilor sunt ample și complexe. Este necesar să se stabilească o abordare uniformă, care să urmeze etape prezentate în mod clar, pentru a ajuta instituțiile să realizeze reconcilierea bilanțului lor.

(5)

Dispozițiile prezentului regulament sunt strâns corelate, întrucât se referă la publicarea informațiilor privind elementele de fonduri proprii. Pentru a asigura coerența între aceste dispoziții, care trebuie să intre în vigoare în același timp, și pentru a oferi persoanelor supuse acestor obligații o imagine cuprinzătoare asupra dispozițiilor și un acces sintetic la acestea, este oportun ca toate standardele tehnice de punere în aplicare impuse prin Regulamentul (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește publicarea informațiilor privind fondurile proprii să fie incluse într-un singur regulament.

(6)

Regulamentul (UE) nr. 575/2013 conține un număr semnificativ de dispoziții tranzitorii în legătură cu fondurile proprii și cerințele de fonduri proprii. Pentru a oferi o imagine clară a situației solvabilității instituțiilor, este oportun să se introducă un formular diferit pentru publicarea informațiilor în perioada tranzitorie, care să reflecte dispozițiile tranzitorii din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(7)

Având în vedere că data de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 este 1 ianuarie 2014 și că instituțiile va trebui să își adapteze sistemele pentru a îndeplini cerințele regulamentului respectiv, acestea ar trebui să beneficieze de o perioadă suficientă de timp pentru a realiza adaptările necesare.

(8)

Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare prezentate Comisiei Europene de autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană).

(9)

Autoritatea Bancară Europeană a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (5),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament prevede formulare uniforme în scopul publicării informațiilor în temeiul articolului 437 alineatul (1) literele (a), (b), (d) și (e) și al articolului 492 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Articolul 2

Reconcilierea completă a elementelor de fonduri proprii cu situațiile financiare auditate

Pentru a îndeplini cerințele privind publicarea unei reconcilieri integrale a elementelor de fonduri proprii cu situațiile financiare auditate, astfel cum se descrie la articolul 437 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, instituțiile aplică metodologia menționată în anexa I și publică informațiile privind reconcilierea bilanțului care rezultă din aplicarea metodologiei respective.

Articolul 3

Descrierea principalelor caracteristici ale instrumentelor de fonduri proprii de nivel 1 de bază, de nivel 1 suplimentar și de nivel 2 emise de instituții

Pentru a îndeplini cerințele privind publicarea principalelor caracteristici ale instrumentelor de fonduri proprii de nivel 1 de bază, de nivel 1 suplimentar și de nivel 2 emise de instituții, astfel cum se menționează la articolul 437 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, instituțiile completează și publică formularul privind principalele caracteristici ale instrumentelor de capital prevăzut în anexa II, conform instrucțiunilor furnizate în anexa III.

Articolul 4

Publicarea informațiilor privind natura și valoarea unor elemente specifice referitoare la fondurile proprii

Pentru a îndeplini cerințele de publicare în ceea ce privește elementele specifice referitoare la fondurile proprii descrise la articolul 437 alineatul (1) literele (d) și (e) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, instituțiile completează și publică formularul general pentru publicarea informațiilor privind fondurile proprii prevăzut în anexa IV, conform instrucțiunilor furnizate în anexa V.

Articolul 5

Publicarea informațiilor privind natura și sumele unor elemente specifice referitoare la fondurile proprii în cursul perioadei de tranziție

Prin derogare de la articolul 4, în perioada cuprinsă între 31 martie 2014 și 31 decembrie 2017, pentru a îndeplini cerințele privind publicarea informațiilor suplimentare privind fondurile proprii, astfel cum se prevede la articolul 492 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, instituțiile completează și publică formularul tranzitoriu pentru publicarea informațiilor privind fondurile proprii furnizat în anexa VI, conform instrucțiunilor furnizate în anexa VII, în locul formularului general pentru publicarea informațiilor privind fondurile proprii prevăzut în anexa IV, conform instrucțiunilor furnizate în anexa V.

Articolul 6

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 31 martie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 decembrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 176, 27.6.2013, p. 1.

(2)  http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf

(3)  Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

(4)  http://www.bis.org/publ/bcbs221.pdf

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).


ANEXA I

Metodologie de reconciliere a bilanțului

1.

Instituțiile aplică metodologia descrisă în prezenta anexă pentru a furniza informații cu privire la reconcilierea dintre elementele bilanțiere utilizate pentru a calcula fondurile proprii și fondurile proprii reglementate. Elementele de fonduri proprii din situațiile financiare auditate includ toate elementele care constituie componente sau sunt deduse din fondurile proprii reglementate, inclusiv capitalurile proprii, pasive precum datoriile sau alte linii din bilanț care afectează fondurile proprii reglementate, precum imobilizările necorporale, fondurile comerciale, creanțele privind impozitul amânat.

2.

Instituțiile utilizează ca punct de plecare elementele bilanțiere relevante utilizate pentru a calcula fondurile proprii, la fel ca în situațiile lor financiare publicate. Situațiile financiare se consideră situații financiare auditate atunci când reconcilierea se raportează la situațiile financiare de la încheierea exercițiului.

3.

În cazul în care instituțiile îndeplinesc obligațiile prevăzute în partea a opta din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 pe bază consolidată sau subconsolidată, iar domeniul de aplicare al consolidării sau metoda de consolidare utilizate în bilanțul din situațiile financiare sunt diferite de domeniul de aplicare al consolidării și de metoda de consolidare prevăzute în partea întâi titlul II capitolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, instituțiile publică, de asemenea, informațiile privind bilanțul de reglementare, care este un bilanț întocmit în conformitate cu normele privind consolidarea prudențială prevăzute în partea întâi titlul II capitolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și care se limitează la elementele de fonduri proprii. Bilanțul de reglementare este cel puțin la fel de detaliat ca bilanțul din situațiile financiare pentru elementele de fonduri proprii, iar elementele sale sunt însoțite de indicarea în mod clar, pe coloane paralele, a corespondenței cu elementele de fonduri proprii ale bilanțului din situațiile financiare. Instituțiile furnizează informații calitative și cantitative privind diferențele dintre elementele de fonduri proprii care sunt determinate de domeniul de aplicare al consolidării și de metoda de consolidare utilizate pentru cele două bilanțuri.

4.

În al doilea rând, instituțiile prezintă desfășurat elementele de fonduri proprii ale bilanțului de reglementare, astfel încât toate componentele care trebuie incluse în formularul tranzitoriu pentru publicarea informațiilor sau în formularul pentru publicarea informațiilor privind fondurile proprii să apară separat. Instituțiile prezintă desfășurat elementele bilanțiere numai până la nivelul de detaliu care este necesar pentru a deriva componentele care trebuie incluse în formularul tranzitoriu pentru publicarea informațiilor sau în formularul pentru publicarea informațiilor privind fondurile proprii.

5.

În al treilea rând, instituțiile stabilesc o corespondență între elementele care rezultă din prezentarea desfășurată a bilanțului de reglementare astfel cum se descrie la punctul 4 și elementele incluse în formularul tranzitoriu pentru publicarea informațiilor sau în formularul pentru publicarea informațiilor privind fondurile proprii.

6.

În cazul în care instituțiile îndeplinesc obligațiile prevăzute în partea a opta din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 pe bază consolidată sau subconsolidată, dar domeniul de aplicare al consolidării și metoda de consolidare utilizate pentru bilanțul din situațiile financiare sunt identice cu domeniul de aplicare al consolidării și metoda de consolidare definite în conformitate cu partea întâi titlul II capitolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, iar instituțiile afirmă în mod clar că nu există diferențe între domeniile de aplicare și metodele de consolidare respective, se aplică numai punctele 4 și 5 din prezenta anexă, pe baza bilanțului din situațiile financiare.

7.

În cazul în care instituțiile îndeplinesc obligațiile prevăzute în partea a opta din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 pe bază individuală, punctul 3 din prezenta anexă nu se aplică, aplicându-se în schimb punctele 4 și 5 din prezenta anexă pe baza bilanțului din situațiile financiare.

8.

Informațiile privind reconcilierea elementelor de fonduri proprii din bilanț rezultate din aplicarea metodologiei descrise în prezenta anexă pot fi furnizate într-un format neauditat.


ANEXA II

Formular privind caracteristicile principale ale instrumentelor de capital

Image

Image


ANEXA III

Instrucțiuni pentru completarea formularului privind caracteristicile principale ale instrumentelor de capital

1.

Instituțiile aplică instrucțiunile din prezenta anexă pentru a completa formularul privind caracteristicile principale ale instrumentelor de capital prevăzut în anexa II.

2.

Instituțiile completează formularul menționat pentru următoarele categorii: instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază, instrumente de nivel 1 suplimentar și instrumente de nivel 2.

3.

Formularele cuprind coloane cu caracteristicile diferitelor instrumente. În cazul în care instrumentele de capital din cadrul aceleiași categorii au caracteristici identice, instituțiile pot completa numai o coloană care să prezinte aceste caracteristici identice și identifica emisiunile la care se referă caracteristicile identice.

Image

Image

Image


ANEXA IV

Formular pentru publicarea informațiilor privind fondurile proprii

Image

Image

Image

Image

Image


ANEXA V

Instrucțiuni de completare a formularului pentru publicarea informațiilor privind fondurile proprii

În contextul modelului pentru publicarea informațiilor privind fondurile proprii, ajustările reglementare cuprind deducerile din fondurile proprii și filtrele prudențiale.

Image

Image

Image

Image

Image


ANEXA VI

Formular tranzitoriu pentru publicarea informațiilor privind fondurile proprii

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ANEXA VII

Instrucțiuni de completare a formularului tranzitoriu pentru publicarea informațiilor privind fondurile proprii

1.

În coloana (A) din formular, „data publicării”, instituțiile publică valoarea care se referă la elementul indicat în rândul corespunzător pentru care coloana (B), „articol de referință din CRR”, menționează reglementările aplicabile [prin „CRR” se înțelege Regulamentul (UE) nr. 575/2013]. Valorile publicate în coloana (A) reflectă poziția capitalului reglementat al instituțiilor la data publicării în cursul perioadei tranzitorii și nu includ ajustările reglementare care au fost introduse progresiv până la data publicării.

2.

În câmpurile vizibile din coloana (C), „Valori care fac obiectul tratamentului pre-CRR sau valoare reziduală prevăzută de CRR”, instituțiile publică valoarea care se referă la elementul indicat în rândul corespunzător pentru care coloana (B), „articol de referință din CRR”, menționează reglementările aplicabile [prin „CRR” se înțelege Regulamentul (UE) nr. 575/2013]. Valorile publicate reflectă valoarea reziduală a ajustării reglementare (i) care, în conformitate cu măsurile naționale de transpunere, va continua să se aplice pentru o parte a capitalului reglementat, alta decât partea care va face obiectul ajustării după încheierea perioadei tranzitorii; sau (ii) care nu este dedusă în alt mod la data publicării.

3.

Prin derogare de la punctul 2, pentru rândurile 26a, 26b, de la 41a la 41c, de la 56a la 56c, 59a și toate rândurile care derivă din acestea, instituțiile publică în coloana (A) valoarea reziduală a ajustării reglementare menționate la punctul 3, respectiv inclusă în calculul fondurilor proprii de nivel 1 de bază, de nivel 1 suplimentar, de nivel 2, precum și al fondurilor proprii totale.

4.

În ceea ce privește pierderile și câștigurile nerealizate evaluate la valoarea justă menționate la articolele 467 și 468 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, instituțiile publică valoarea exclusă din fondurile proprii de nivel 1 de bază în temeiul articolelor 467 și 468 în coloana (A), în rândul 26a. Instituțiile includ rânduri suplimentare aferente acestui rând pentru a specifica natura activelor sau a pasivelor, precum instrumentele de datorie sau de capital, pentru care pierderile sau câștigurile nerealizate sunt excluse din fondurile proprii de nivel 1 de bază.

5.

În ceea ce privește deducerile din fondurile proprii de nivel 1 de bază menționate la articolul 469 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, instituțiile publică valorile care trebuie deduse în coloana (A), iar valorile reziduale în coloana (C) în cadrul rândurilor referitoare la elementele care trebuie deduse. Valorile reziduale care trebuie deduse în conformitate cu articolul 472 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 se publică, de asemenea, în cadrul rândului 41a (și mai jos) pentru valoarea care trebuie dedusă din fondurile proprii de nivel 1 suplimentar și în cadrul rândului 56a pentru valoarea care trebuie dedusă din fondurile proprii de nivel 2. Instituțiile includ rânduri suplimentare aferente rândurilor 41a și 56a pentru a specifica elementele relevante care fac obiectul acestui tratament.

6.

În ceea ce privește deducerile din fondurile proprii de nivel 1 suplimentar menționate la articolul 474 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, instituțiile publică valorile care trebuie deduse în coloana (A), iar valorile reziduale în coloana (C) în cadrul rândurilor referitoare la elementele care trebuie deduse. Valorile reziduale care trebuie deduse în conformitate cu articolul 475 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 se publică de asemenea în cadrul rândului 56b pentru valoarea care va fi dedusă din fondurile proprii de nivel 2. Instituțiile includ rânduri suplimentare aferente rândului 56b pentru a specifica elementele relevante care fac obiectul acestui tratament.

7.

În ceea ce privește deducerile din fondurile proprii de nivel 2 menționate la articolul 476 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, instituțiile publică valorile care trebuie deduse în coloana (A), iar valorile reziduale în coloana (C) în cadrul rândurilor referitoare la elementele care trebuie deduse. Valorile reziduale care trebuie deduse în conformitate cu articolul 477 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 se publică, de asemenea, în cadrul rândului 41c pentru valoarea care va fi dedusă din fondurile proprii de nivel 1. Instituțiile includ rânduri suplimentare aferente rândului 41c pentru a specifica elementele relevante care fac obiectul acestui tratament.

8.

În ceea ce privește interesele minoritare, instituțiile publică în coloana (A) în rândul 5 suma dintre interesele minoritare care se califică drept fonduri proprii de nivel 1 de bază în conformitate cu partea a doua titlul II din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și interesele minoritare care s-ar califica drept rezerve consolidate astfel cum sunt menționate la articolele 479 și 480 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Instituțiile publică, de asemenea, în coloana (C) în rândul 5 interesele minoritare care s-ar califica drept rezerve consolidate astfel cum sunt menționate la articolele 479 și 480 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

9.

În ceea ce privește filtrele și deducerile menționate la articolul 481 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, instituțiile publică în coloana (A) valoarea ajustărilor care trebuie incluse în sau deduse din fondurile proprii de nivel 1 de bază, din fondurile proprii de nivel 1 și din fondurile proprii de nivel 2 în cadrul rândurilor 26b, 41c și respectiv 56c. Instituțiile includ rânduri suplimentare aferente rândurilor 26b, 41c și 56c pentru a specifica elementele relevante care fac obiectul acestui tratament.

10.

Valorile reziduale aferente fondurilor proprii de nivel 1 de bază, fondurilor proprii de nivel 1 suplimentar și fondurilor proprii de nivel 2 care sunt ponderate la risc în conformitate cu articolele 470, 472, 475 și 477 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 se publică în coloana (A) în cadrul rândului 59a. Valoarea publicată este valoarea ponderată la risc.