28.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 354/86


REGULAMENTUL (UE) NR. 1385/2013 AL CONSILIULUI

din 17 decembrie 2013

de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 850/98 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și a Regulamentelor (CE) nr. 1069/2009, (UE) nr. 1379/2013, (UE) nr. 1380/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului, ca urmare a schimbării statutului Mayotte în raport cu Uniunea Europeană

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 349,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1)

Prin Decizia 2012/419/UE a Consiliului European (3), Consiliul European a modificat statutul Mayotte în raport cu Uniunea, începând cu 1 ianuarie 2014. Începând de la această dată, Mayotte încetează să mai fie o țară sau un teritoriu de peste mări pentru a deveni o regiune ultraperiferică a Uniunii în înțelesul articolului 349 și articolului 355 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). În urma acestei modificări a statutului juridic al Mayotte, dreptul Uniunii se aplică în Mayotte de la 1 ianuarie 2014. Ținând cont de situația structurală socială și economică specială a Mayotte, caracterizată prin izolare, insularitate, dimensiune mică, topografie și climă dificile, ar trebui să se prevadă anumite măsuri specifice în mai multe domenii.

(2)

În domeniul pescuitului și al sănătății animale, următoarele regulamente ar trebui să fie modificate.

(3)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 850/98 al Consiliului (4), apele din jurul insulei Mayotte, ca nouă regiune ultraperiferică, ar trebui să fie incluse în domeniul de aplicare al acestui regulament și utilizarea năvoadelor tip pungă asupra bancurilor de ton și a speciilor similare în interiorul zonei de până la 24 de mile de la liniile de bază ale insulei ar trebui interzisă în scopul de a păstra bancurile de pești migratori mari în vecinătatea insulei Mayotte.

(4)

În ceea ce privește Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (5), în perspectiva planurilor de comercializare foarte fragmentate și subdezvoltate din Mayotte, aplicarea normelor privind etichetarea produselor pescărești ar impune asupra comercianților cu amănuntul o sarcină disproporționată față de informațiile care ar fi transmise consumatorilor. Prin urmare, este adecvat să se prevadă o derogare temporară de la normele privind etichetarea produselor pescărești oferite spre vânzare cu amănuntul consumatorului final din Mayotte.

(5)

În ceea ce privește Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (6), ar trebui introduse măsuri specifice în ceea ce privește capacitatea de pescuit și registrul naval.

(6)

O parte importantă a flotei aflate sub pavilion francez și care operează în departamentul francez din Mayotte este compusă din nave de mai puțin de 10 metri, care sunt răspândite în jurul insulei, nu au zone specifice de debarcare și trebuie încă să fie identificate, măsurate și echipate cu echipamente minime de securitate pentru a fi incluse în registrul navelor de pescuit ale Uniunii; în consecință, Franța nu își va putea completa acest registru până la 31 decembrie 2021. Franța ar trebui, cu toate acestea, să țină un registru naval provizoriu care să garanteze identificarea minimă a navelor din acest segment pentru a evita proliferarea navelor de pescuit clandestine.

(7)

Având în vedere faptul că Franța a prezentat Comisiei Tonului din Oceanul Indian (IOTC) un plan de dezvoltare care descrie dimensiunea orientativă a flotei Mayotte și evoluția așteptată a flotei slab dezvoltate de nave cu paragate mecanice care au mai puțin de 23 de metri lungime și de nave cu plasă pungă bazate în Mayotte, ca nouă regiune ultraperiferică a sa, la care nicio parte contractantă din IOTC, inclusiv Uniunea, nu a formulat obiecții, este oportun să se utilizeze nivelurile de referință ale planului respectiv drept plafoane pentru capacitatea flotei de nave cu paragate mecanice care au mai puțin de 23 de metri lungime și de nave cu plasă pungă înregistrate în porturile din Mayotte. Prin derogare de la normele Uniunii general aplicabile, din cauza situației actuale sociale și economice speciale din Mayotte, ar trebui să se asigure suficient timp pentru a permite Franței să extindă capacitățile segmentului slab dezvoltat al flotei sale de nave mici până în 2025.

(8)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (7), este de remarcat faptul că Mayotte nu dispune de capacități industriale pentru prelucrarea subproduselor de origine animală. Prin urmare, este necesar să se acorde Franței o perioadă de cinci ani în vederea creării infrastructurii necesare pentru identificarea, manipularea, transportul, tratarea și eliminarea subproduselor de origine animală din Mayotte în deplină conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.

(9)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului (8), se pare că Franța nu va fi în măsură să se conformeze tuturor obligațiilor de control ale Uniunii pentru segmentul „Mayotte. Specii pelagice și demersale. Lungime < 10 m” al flotei din Mayotte până la data la care Mayotte devine o regiune ultraperiferică. Navele din acest segment, răspândite în jurul insulei, nu au zone specifice de debarcare și trebuie încă să fie identificate. În plus, este necesară formarea pescarilor și controlorilor, precum și stabilirea unei infrastructuri administrative și fizice corespunzătoare. Prin urmare, pentru acest segment al flotei, este necesar să se prevadă o derogare temporară de la anumite norme privind controlul navelor de pescuit și al caracteristicilor lor, al activităților lor în mare, al uneltelor acestora și al capturilor lor în toate etapele, de la navă până la piață. Cu toate acestea, pentru a atinge cel puțin unele din cele mai importante obiective ale Regulamentului (CE) nr. 1224/2009, Franța ar trebui să instituie un sistem de control național care să îi permită să controleze și să monitorizeze activitățile acestui segment al flotei și să se conformeze obligațiilor de raportare internaționale ale Uniunii.

(10)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 1069/2009,(CE) nr. 1224/2009, (UE) nr. 1379/2013 și (UE) nr. 1380/2013, ar trebui modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 850/98

Regulamentul (CE) nr. 850/98 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2 alineatul (1), litera (h) se înlocuiește cu următorul text:

„(h)

Regiunea 8

Toate apele din largul coastelor departamentelor franceze Réunion și Mayotte aflate sub suveranitatea sau jurisdicția Franței.”

2.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 34g

Restricții cu privire la activitățile de pescuit în zona de 24 mile în jurul Mayotte

Navelor li se interzice utilizarea oricăror năvoade tip pungă asupra bancurilor de ton și de specii similare în interiorul zonelor de 24 de mile distanță de coastele Mayotte, ca regiune ultraperiferică în înțelesul articolului 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, măsurate de la liniile de bază de la care sunt măsurate apele teritoriale.”

Articolul 2

Modificare la Regulamentul (UE) nr. 1379/2013

La articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 se introduce următorul alineat:

„(6)   Până la 31 decembrie 2021, alineatele (1), (2) și (3) nu se aplică produselor oferite spre vânzare cu amănuntul consumatorului final din Mayotte, ca regiune ultraperiferică în înțelesul articolului 349 din TFUE.”

Articolul 3

Modificări la Regulamentul (UE) nr. 1380/2013

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 23, se adaugă următorul alineat:

„(4)   Prin derogare de la alineatul (1), Franța este autorizată, până la 31 decembrie 2025, să introducă în Mayotte ca regiune ultraperiferică în înțelesul articolului 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (denumită în continuare „Mayotte”) noi capacități fără retragerea unei capacități echivalente pentru diferitele segmente menționate în anexa II.”

2.

La articolul 36, se adaugă următoarele alineate:

„(5)   Prin derogare de la alineatul (1), Franța este scutită până la 31 decembrie 2021 de obligația de a include în registrul său de nave de pescuit ale Uniunii navele care au mai puțin de 10 metri lungime totală și care își desfășoară activitatea în Mayotte.

(6)   Până la 31 decembrie 2021, Franța ține un registru provizoriu al navelor de pescuit care au mai puțin de 10 metri lungime totală și își desfășoară activitatea în Mayotte. Registrul conține cel puțin denumirea, lungimea totală și un cod de identificare pentru fiecare navă. Navele înregistrate în registrul provizoriu se consideră drept nave înregistrate în Mayotte.”

(3)

Rubricile referitoare la Mayotte cuprinse în anexa la prezentul regulament se introduc în tabelul din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 după rubrica „Guadelupa: Specii pelagice. L > 12 m”.

Articolul 4

Modificare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009

Articolul 56 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 56

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 4 martie 2011.

Cu toate acestea, articolul 4 se aplică Mayotte, ca regiune ultraperiferică în înțelesul articolului 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (denumită în continuare „Mayotte”) de la 1 ianuarie 2021. Subprodusele de origine animală și produsele derivate obținute în Mayotte înainte de 1 ianuarie 2021 se elimină în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) litera (b) din prezentul regulament.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.”

Articolul 5

Modificare a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009

Se introduce următorul articol în Regulamentul (CE) nr. 1224/2009:

„Articolul 2a

Aplicarea sistemului de control al Uniunii la anumite segmente ale flotei pentru Mayotte, ca regiune ultraperiferică

(1)   Până la 31 decembrie 2021, articolul 5 alineatul (3) și articolele 6, 8, 41, 56, 58 - 62, 66, 68 și 109 nu se aplică Franței în ceea ce privește navele de pescuit care au mai puțin de 10 metri lungime totală și își desfășoară activitatea în Mayotte, ca regiune ultraperiferică în înțelesul articolului 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (denumită în continuare „Mayotte”), activitățile și capturile lor.

(2)   Până la 30 septembrie 2014, Franța instituie un regim simplificat și provizoriu de control aplicabil navelor de pescuit care au mai puțin de 10 metri lungime totală și funcționează în Mayotte. Acest regim include elemente privind următoarele subiecte:

(a)

cunoașterea capacității de pescuit;

(b)

accesul la apele Mayotte;

(c)

punerea în aplicare a obligațiilor privind declarațiile;

(d)

desemnarea autorităților responsabile cu activitățile de control;

(e)

măsuri de asigurare a aplicării nediscriminatorii pentru nave cu lungime de peste 10 metri.

Până la 30 septembrie 2020, Franța prezintă Comisiei un plan de acțiune care stabilește măsurile care trebuie luate pentru a asigura punerea în aplicare deplină a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 de la 1 ianuarie 2022 în ceea ce privește navele de pescuit care au mai puțin de 10 metri lungime totală și care își desfășoară activitatea în Mayotte. Planul de acțiune va face obiectul unui dialog între Franța și Comisie. Franța adoptă toate măsurile necesare pentru punerea în aplicare a respectivului plan de acțiune.”

Articolul 6

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

L. LINKEVIČIUS


(1)  Avizul din 12 decembrie 2013 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO C 341, 21.11.2013, p. 97.

(3)  Decizia 2012/419/UE a Consiliului European din 11 iulie 2012 de modificare a statutului Mayotte în raport cu Uniunea Europeană (JO L 204, 31.7.2012, p.131.

(4)  Regulamentul (CE) nr. 850/98 al Consiliului din 30 martie 1998 pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine (JO L 125, 27.4.1998, p. 1).

(5)  A se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial.

(6)  A se vedea pagina 22 din prezentul Jurnal Oficial.

(7)  Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (JO L 300, 14.11.2009, p. 1).

(8)  Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (JO L 343, 22.12.2009, p. 1).


ANEXĂ

PLAFOANELE CAPACITĂȚII DE PESCUIT PENTRU FLOTA DE PESCUIT ÎNREGISTRATĂ ÎN MAYOTTE CA REGIUNE ULTRAPERIFERICĂ ÎN ÎNȚELESUL ARTICOLULUI 349 DIN TFUE

Mayotte. Nave de pescuit cu plasă pungă

13 916 (1)

24 000 (1)

Mayotte.

Nave cu paragate mecanice < 23 m

2 500 (1)

8 500 (1)

Mayotte.

Specii demersale și pelagice. Nave < 10 m

p.m. (2)

p.m. (2)


(1)  În conformitate cu planul de dezvoltare prezentat IOTC la 7 ianuarie 2011.

(2)  Plafoanele sunt indicate în acest tabel atunci când vor fi finalizate și cel târziu până la 31 decembrie 2025.