20.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 346/27


REGULAMENTUL (UE) NR. 1372/2013 AL COMISIEI

din 19 decembrie 2013

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004

(Text cu relevanță pentru SEE și Elveția)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (2), în special articolul 92,

întrucât:

(1)

Statele membre au înaintat solicitări către Comisia administrativă pentru coordonarea sistemelor de securitate socială în vederea modificării anexelor VIII și XI la Regulamentul (CE) nr. 883/2004 și a anexelor 1 și 5 la Regulamentul (CE) nr. 987/2009 pentru a armoniza anexele în cauză cu evoluțiile din legislația țărilor respective sau pentru a simplifica punerea în aplicare a regulamentelor menționate.

(2)

Anexele la Regulamentul (CE) nr. 883/2004 urmăresc prezentarea unei imagini de ansamblu a statelor membre care nu aplică metoda calculului pro-rata al pensiilor pentru limită de vârstă și al pensiilor de urmaș, precum și prezentarea unor dispoziții speciale cu privire la aplicarea legislației statelor membre.

(3)

Anexele la Regulamentul (CE) nr. 987/2009 urmăresc prezentarea unei imagini de ansamblu a dispozițiilor de punere în aplicare a acordurilor bilaterale care rămân sau intră în vigoare, precum și a statelor membre care stabilesc suma maximă de rambursare a prestațiilor de șomaj, pe baza cuantumului mediu al prestațiilor de șomaj acordate în anul calendaristic precedent în temeiul legislațiilor lor respective.

(4)

Comisia administrativă pentru coordonarea sistemelor de securitate socială a fost de acord cu modificările solicitate și a făcut propuneri relevante Comisiei pentru adaptările tehnice ale anexelor la Regulamentul (CE) nr. 987/2009 și la Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

(5)

Comisia poate fi de acord să includă propunerile pentru adaptările tehnice ale anexelor menționate la considerentul 4.

(6)

Prin urmare, este necesară modificarea în consecință a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 883/2004 se modifică după cum urmează:

1.

În anexa VIII, partea 2 se modifică după cum urmează:

(a)

în secțiunea „AUSTRIA”, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Pensiile pentru limită de vârstă și pensiile de urmaș derivate din acestea, pe baza unui cont de pensie în temeiul Legii generale a pensiilor (APG) din 18 noiembrie 2004;”;

(b)

după secțiunea „BULGARIA”, se introduce următoarea secțiune nouă:

„REPUBLICA CEHĂ

Pensiile plătite din schema celui de al doilea pilon, stabilită prin Legea nr. 426/2011 col. cu privire la economiile din pensii.”

2.

În anexa XI, în secțiunea „ȚĂRILE DE JOS”, după litera (a) se introduce punctul (fa) după cum urmează:

„(fa)

După cum se face referire la articolul 69 alineatul (1) din Zorgverzekeringswet (Legea privind asigurările de sănătate), orice persoană care, în ultima zi a lunii precedente lunii în care împlinește vârsta de 65 de ani, primește o pensie sau un beneficiu care, în temeiul alineatului (1) litera (f) din prezenta secțiune, este tratată drept pensie datorată în temeiul legislației neerlandeze, va fi considerată drept un solicitant de pensie în temeiul articolului 22 din prezentul regulament până când persoana respectivă atinge vârsta de pensionare după cum se face referire în articolul 7a din Algemene Ouderdomswet (Legea generală privind pensiile pentru limită de vârstă).”

Articolul 2

Regulamentul (CE) nr. 987/2009 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa 1 se modifică după cum urmează:

(a)

secțiunea „DANEMARCA-FRANȚA” se elimină;

(b)

secțiunea „DANEMARCA-ȚĂRILE DE JOS” se elimină;

(c)

secțiunea „GRECIA-ȚĂRILE DE JOS” se elimină;

(d)

secțiunea „SPANIA-ȚĂRILE DE JOS” se elimină;

(e)

în secțiunea „FRANȚA-LUXEMBURG”:

(i)

literele (a) și (b) se elimină;

(ii)

literele (c) și (d) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a)

Acordul din 2 iulie 1976 privind renunțarea la rambursarea costurilor controalelor administrative și medicale, prevăzută la articolul 105 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972.

(b)

Schimburile de scrisori din 17 iulie și 20 septembrie 1995 privind modalitățile de stingere a creanțelor reciproce în temeiul articolelor 93, 95 și 96 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72.”;

(f)

în secțiunea „FRANȚA-ȚĂRILE DE JOS”:

(i)

literele (b) și (c) se elimină;

(ii)

litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„Acordul din 28 aprilie 1997 privind renunțarea la rambursarea costurilor controalelor administrative și medicale în conformitate cu articolul 105 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72”;

(g)

secțiunea „ITALIA-ȚĂRILE DE JOS” se elimină;

(h)

în secțiunea „ȚĂRILE DE JOS-REGATUL UNIT”:

(i)

litera (b) se elimină;

(ii)

litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„Teza a doua de la articolul 3 din Acordul administrativ din 12 iunie 1956 privind punerea în aplicare a Convenției din 11 august 1954.”

2.

În anexa 5 se adaugă o nouă secțiune, „ȚĂRILE DE JOS”, după secțiunea „GERMANIA”.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 decembrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 166, 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 284, 30.10.2009, p. 1.