20.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 346/12


REGULAMENTUL (UE) NR. 1370/2013 AL CONSILIULUI

din 16 decembrie 2013

privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „PAC în perspectiva anului 2020: Cum răspundem provocărilor viitorului legate de alimentație, resurse naturale și teritorii” a prezentat posibilele provocări, obiectivele și orientările pentru politica agricolă comună („PAC”) ulterior anului 2013. Din perspectiva dezbaterilor privind comunicarea menționată, PAC ar trebui să fie reformată cu efect de la 1 ianuarie 2014. Respectiva reformă ar trebui să includă toate instrumentele principale ale PAC, printre care Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului (1). În contextul cadrului de reglementare revizuit, ar trebui să fie adoptate măsuri de stabilire a prețurilor, a taxelor, a ajutoarelor și a contingentelor.

(2)

Din motive de claritate și transparență, ar trebui să se prevadă o structură comună pentru dispozițiile referitoare la intervenția publică, menținându-se în același timp politica urmată în fiecare sector. În acest scop, este important să se facă distincția între pragurile de referință prevăzute în Regulamentul(UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2), pe de o parte, și prețurile de intervenție, pe de altă parte, și să fie definite acestea din urmă. Numai prețurile de intervenție pentru intervenția publică corespund prețurilor administrate aplicate, menționate la punctul 8 prima teză din anexa 3 la Acordul OMC privind agricultura (și anume sprijinirea prețului pieței). În acest context, ar trebui să se înțeleagă faptul că intervenția pe piață poate lua forma unei intervenții publice, precum și a altor forme de intervenție care nu utilizează indicații de prețuri stabilite ex ante.

(3)

Ar trebui să fie prevăzut nivelul prețului de intervenție publică la care se fac achizițiile la preț fix sau în cadrul unei proceduri de licitație, inclusiv cazurile în care poate fi necesară o ajustare a prețurilor de intervenție publică. În egală măsură, este necesar să fie luate măsuri privind contingentele în vederea desfășurării achizițiilor la preț fix. În ambele cazuri, prețurile și contingentele ar trebui să reflecte practica și experiența dobândită îin cadrul organizărilor comune ale piețelor agricole anterioare.

(4)

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 prevede acordarea de ajutor pentru depozitarea privată ca o măsură de intervenție pe piață. Este necesar să se prevadă măsuri privind stabilirea cuantumului ajutorului. Având în vedere practica și experiența dobândită în cadrul organizărilor comune ale piețelor agricole anterioare, ar trebui să se stabilească cuantumurile ajutorului atât în prealabil cât și printr-o licitație și să se ia în considerare anumite elemente atunci când ajutorul este stabilit în prealabil.

(5)

Pentru a asigura o gestiune bugetară corectă a programului de încurajare a consumului de fructe și legume în școli, ar trebui să se prevadă un plafon fix al ajutorului Uniunii și rate maxime de cofinanțare. Pentru a permite tuturor statelor membre să pună în aplicare un program de încurajare a consumului de fructe și legume în școli rentabil din punctul de vedere al costurilor, ar trebui să se stabilească un cuantum minim determinat al ajutorului Uniunii.

(6)

Pentru a asigura buna funcționare a ajutoarelor pentru furnizarea laptelui și a produselor lactate destinate copiilor în instituțiile de învățământ și pentru a asigura flexibilitatea în administrarea programului respectiv, ar trebui să se stabilească cantitatea maximă de lapte eligibilă pentru ajutor, precum și cuantumul ajutorului Uniunii.

(7)

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013, o serie de măsuri din sectorul zahărului expiră la sfârșitul anului de comercializare 2016/2017 pentru zahăr atunci când se elimină regimul cotelor.

(8)

Prezentul regulament ar trebui să prevadă măsuri de stabilire a taxei pe producție care se percepe pentru zahărul, izoglucoza și siropul de inulină cărora li se aplică cotele prevăzute în sectorul zahărului, în conformitate cu prelungirea regimului cotelor până la 30 septembrie 2017.

(9)

Pentru a garanta eficiența regimului de restituții la producție în cazul anumitor produse din sectorul zahărului, ar trebui să se stabilească condițiile adecvate de fixare a valorii restituțiilor la producție.

(10)

Ar trebui să se stabilească prețul minim aplicabil sfeclei căreia i se aplică o cotă, corespunzător unei calități standard care ar trebui definită, în scopul asigurării unui nivel de trai echitabil producătorilor de sfeclă de zahăr și de trestie de zahăr din Uniune.

(11)

Pentru a evita o situație de amenințare a pieței zahărului cauzată de acumularea cantităților de zahăr, izoglucoză și sirop de inulină pentru care nu sunt întrunite condițiile aplicabile, ar trebui să se prevadă o taxă pe excedent.

(12)

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 stabilește unui mecanism de asigurare a unei furnizări suficiente și echilibrate a zahărului pe piețele Uniunii, mecanism care autorizează Comisia să ia măsurile adecvate în acest sens. Dat fiind că instrumentele de gestionare a piețelor destinate punerii în practică a respectivului mecanism constă în ajustări temporare ale taxei pe import care se percepe pentru zahărul brut importat, precum și în aplicarea temporară a unei taxe pentru producția realizată în afara cotelor, introdusă pe piața internă în scopul corelării aprovizionării cu cererea, prezentul regulament ar trebui să includă o dispoziție specifică care să permită Comisiei să aplice o astfel de taxă și să stabilească cuantumul acesteia.

(13)

Pentru a se asigura buna funcționare a sistemului de restituții la export, ar trebui să se stabilească măsurile adecvate pentru fixarea cuantumului restituțiilor. De asemenea, în sectoarele cerealelor și orezului, ar trebui să se stabilească măsurile adecvate de stabilire a sumelor corective și ar trebui să se prevadă ajustarea valorii restituției în funcție de modificările survenite în ceea ce privește nivelul prețului de intervenție.

(14)

Pentru a se asigura o gestionare zilnică eficientă a PAC, măsurile de fixare a ajutoarelor, a restituțiilor și a prețurilor prevăzute de prezentul regulament ar trebui să se limiteze la condițiile generale pentru stabilirea unor sume concrete în fiecare caz în parte. Pentru a asigura condiții uniforme pentru implementarea prezentului regulament, Comisiei ar trebui să i se delege competențe de executare în vederea stabilirii sumelor respective. Competențele de executare respective ar trebui să se exercite cu asistența Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole și în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (3). De asemenea, pentru a garanta o reacție promptă la circumstanțele extrem de schimbătoare de pe piață, Comisiei ar trebui să i se delege competența de a stabili noi niveluri pentru restituții și, în sectoarele cerealelor și orezului, de a adapta suma corectivă fără aplicarea Regulamentului (UE) nr. 182/2011,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Domeniul de aplicare

Prezentul regulament prevede măsuri de stabilire a prețurilor, a taxelor, a ajutoarelor și a contingentelor legate de organizarea comună unică a piețelor agricole instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

Articolul 2

Prețurile de intervenție publică

(1)   Nivelul prețului de intervenție publică:

(a)

pentru grâul comun, grâul dur, orz, porumb, orez nedecorticat și lapte praf degresat este egal cu prețul de referință respectiv stabilit la articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 în cazul achiziționării la preț fix și nu depășește pragul de referință respectiv în cazul achiziționării prin procedură de licitație;

(b)

pentru unt este egal cu un procent de 90 % din prețul de referință stabilit la articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 în cazul achiziționării la preț fix și nu depășește 90 % din pragul de referință respectiv în cazul achiziționării prin licitație;

(c)

pentru carnea de vită și mânzat nu depășește nivelul menționat la articolul 13 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

(2)   Prețurile de intervenție publică pentru grâul comun, grâul dur, orz, porumb și orez nedecorticat menționate la alineatul (1) se ajustează prin aplicarea de majorări sau reduceri prețurilor respective, pe baza principalelor criteriile de calitate pentru produse.

(3)   Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care se stabilesc majorările sau reducerile prețurilor de intervenție publică ale produselor menționate la alineatul (2) din prezentul articol, în conformitate cu condițiile prevăzute la alineatul respectiv. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 15 alineatul (2).

Articolul 3

Prețuri de achiziție și contingente aplicabile

(1)   Pentru intervenția publică deschisă în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, achizițiile se fac la prețul fix menționat la articolul 2 din prezentul regulament și nu depășesc, pentru fiecare perioadă menționată la articolul 12 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, următoarele contingente:

(a)

pentru grâul comun, 3 milioane de tone;

(b)

pentru unt, 50 000 de tone;

(c)

pentru lapte praf degresat, 109 000 de tone.

(2)   În cazul în care intervenția publică este deschisă în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013:

(a)

pentru grâul comun, unt și laptele praf degresat, peste contingentele menționate la alineatul (1) din prezentul articol; și

(b)

pentru grâul dur, orz, porumb, orez nedecorticat și carne de vită și de mânzat,

achizițiile se fac prin intermediul unei proceduri de licitație pentru a se stabili prețul maxim de achiziție.

Prețul maxim de achiziție nu depășește nivelul relevant menționat la articolul 2 alineatul (1) din prezentul regulament și se stabilește prin intermediul unor acte de punere în aplicare.

(3)   În condiții speciale și justificate corespunzător, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare:

(a)

care limitează procedurile de licitație pentru fiecare stat membru sau fiecare regiune a unui stat membru; sau

(b)

care stabilesc prețurile de achiziție pentru intervenția publică, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1), pentru fiecare stat membru sau pentru fiecare regiune a unui stat membru pe baza prețurilor medii de piață înregistrate.

(4)   Prețurile de intervenție publică menționate la alineatele (2) și (3) pentru grâul comun, grâul dur, orz, porumb și orez nedecorticat sunt ajustate prin aplicarea de majorări sau de reduceri la prețurile respective, pe baza principalelor criteriile de calitate pentru produsele respective.

Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc respectivele majorări sau reduceri.

(5)   Actele de punere în aplicare menționate la alineatele (2), (3) și (4) din prezentul articol se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 15 alineatul (2).

(6)   Comisia adoptă, fără aplicarea procedurii menționate la articolul 15 alineatul (2), actele de punere în aplicare necesare pentru:

(a)

respectarea limitărilor de intervenție prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol; și

(b)

aplicarea procedurii de licitație menționate la alineatul (2) din prezentul articol pentru grâul comun, unt și lapte praf degresat peste contingentele stabilite la alineatul (1) din prezentul articol.

Articolul 4

Ajutoarele pentru depozitare privată

(1)   În vederea stabilirii cuantumului ajutorului pentru depozitare privată prevăzut la articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, în situația în care ajutoarele sunt acordate în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din regulamentul respectiv, se deschide o procedură de licitație pentru o perioadă limitată sau se stabilește în prealabil un ajutor. Ajutorul poate fi stabilit pentru fiecare stat membru sau pentru fiecare regiune a unui stat membru în parte.

(2)   Comisia adoptă acte de punere în aplicare:

(a)

care stabilesc cuantumului maxim al ajutorului pentru depozitare privată, atunci când se aplică o procedură de licitație;

(b)

care stabilesc cuantumului ajutorului în funcție de costurile de depozitare și/sau de alte elemente relevante de piață, atunci când ajutorul este stabilit în avans.

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 15 alineatul (2).

Articolul 5

Ajutoare pentru furnizarea fructelor și legumelor destinate copiilor

(1)   Ajutorul Uniunii pentru aprovizionarea cu fructe și legume, fructe și legume procesate și produse pe bază de banane destinate copiilor menționat la articolul 23 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013:

(a)

nu depășește niciuna dintre următoarele limite:

(i)

150 de milioane EUR pe an școlar;

(ii)

75 % din costurile de aprovizionare și din costurile conexe menționate la articolul 23 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 sau 90 % din aceste costuri în regiunile mai puțin dezvoltate și în regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din tratat; și nici

(b)

nu acoperă alte costuri decât costurile de aprovizionare și costurile conexe menționate la articolul 23 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

În sensul primului paragraf litera (a) punctul (ii), „regiuni mai puțin dezvoltate” înseamnă regiunile definite ca atare la articolul 90 alineatul (2) primul paragraf litera (a din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (4)

(2)   Statele membre care participă la programul de încurajare a consumului de fructe și legume în școli fiecare din partea Uniunii un ajutor de cel puțin 290 000 EUR.

Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc, pe baza criteriilor prevăzute la articolul 23 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, repartizarea orientativă a ajutoarelor prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol pentru fiecare stat membru.

Comisia evaluează cel puțin la fiecare trei ani dacă repartizarea orientativă rămâne coerentă cu criteriile prevăzute la articolul 23 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013. Dacă este necesar, Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc o nouă repartizare orientativă.

În urma solicitărilor statelor membre, în conformitate cu articolul 23 alineatul (5) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, Comisia adoptă anual acte de punere în aplicare care stabilesc repartizarea definitivă a ajutoarelor menționate la alineatul (1) din prezentul articol, între statele membre participante, în conformitate cu condițiile prevăzute la alineatul respectiv.

Acte de punere în aplicare menționate la prezentul alineat sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 15 alineatul (2) din prezentul regulament.

Articolul 6

Ajutoare pentru furnizarea laptelui și a produselor lactate destinate copiilor

(1)   Ajutorul din partea Uniunii pentru furnizarea de lapte și produse lactate destinate copiilor prevăzut la articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 se acordă într-o cantitate maximă de 0,25 litri echivalent lapte pe copil și pe zi de școală.

(2)   Valoarea ajutorului din partea Uniunii este de 18,15 EUR/100 kg pentru întreaga cantitate de lapte.

(3)   Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc cuantumurile ajutoarelor pentru produsele lactate eligibile, altele decât laptele, în funcție, în special, de componentele lactate ale produsului respectiv. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 15 alineatul (2).

Articolul 7

Taxa pe producție în sectorul zahărului

(1)   Taxa pe producție pentru zahărul, izoglucoza și siropul de inulină cărora li se aplică o cotă, în conformitate cu articolul 128 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, este de 12,00 EUR/tonă pentru zahărul și siropul de inulină cărora li se aplică o cotă. Taxa pe producție aplicabilă izoglucozei se stabilește la 50 % din taxa aplicabilă zahărului.

(2)   Totalul taxei pe producție achitat în conformitate cu alineatului (1) se percepe de către statele membre de la întreprinderile aflate pe teritoriul lor în funcție de cota alocată pentru respectivul an de comercializare.

Întreprinderile efectuează plățile până cel târziu la sfârșitul lunii februarie a anului de comercializare corespunzător.

(3)   Întreprinderile producătoare de zahăr și de sirop de inulină din Uniune pot solicita producătorilor de sfeclă de zahăr, de trestie de zahăr sau de cicoare să își asume până la 50 % din respectiva taxă pe producție.

Articolul 8

Restituțiile la producție în sectorul zahărului

Restituțiile la producție pentru produsele din sectorul zahărului menționate la articolul 129 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 se stabilesc de către Comisie prin intermediul unor acte de punere în aplicare în funcție de:

(a)

costurile care sunt generate de utilizarea zahărului importat și care ar trebui suportate de industria de profil în eventualitatea unei aprovizionări de pe piața mondială; și

(b)

prețul zahărului excedentar disponibil pe piața Uniunii sau, dacă pe această piață nu există zahăr excedentar, prețul de referință al zahărului, stabilit la articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

Respectivele acte de punere în aplicare sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 15 alineatul (2) din prezentul regulament.

Articolul 9

Prețul minim la sfeclă

(1)   Prețul minim pentru sfecla căreia i se aplică o cotă menționat la articolul 135 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 este de 26,29 EUR/tonă până la 30 septembrie 2017 reprezentând sfârșitul anului de comercializare 2016/2017 pentru zahăr.

(2)   Prețul minim menționat la alineatul (1) se aplică sfeclei de zahăr de calitatea standard definită în anexa III partea B din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

(3)   Întreprinderile producătoare de zahăr care achiziționează sfeclă căreia i se aplică o cotă, adecvată pentru a fi procesată în zahăr și destinată fabricării de zahăr căruia i se aplică o cotă, au obligația de a achita cel puțin prețul minim, ajustat prin aplicarea de majorări sau de reduceri care corespund diferențelor de calitate față de calitatea standard. Aceste majorări sau reduceri de preț sunt stabilite de Comisie prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 15 alineatul (2).

(4)   Pentru cantitățile de sfeclă de zahăr care corespund cantităților de zahăr industrial sau de zahăr excedentar supuse taxei pe excedent prevăzute la articolul 11, întreprinderea producătoare de zahăr în cauză ajustează prețul de achiziție astfel încât să fie cel puțin egal cu prețul minim al sfeclei căreia i se aplică o cotă.

Articolul 10

Ajustarea cotelor naționale de zahăr

În conformitate cu articolul 43 alineatul (3) din tratat, la propunerea Comisiei, Consiliul poate ajusta cotele prevăzute în anexa XII la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, ca urmare a deciziilor luate de statele membre în conformitate cu articolul 138 din regulamentul menționat.

Articolul 11

Taxa pe excedent în sectorul zahărului

(1)   Inclusiv în conformitate cu articolul 142 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, se stabilește o taxă pe excedent la un nivel suficient de ridicat pentru a evita acumularea cantităților menționate la articolul respectiv. Taxa respectivă este stabilită de Comisie prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 15 alineatul (2) din prezentul regulament.

(2)   Taxa pe excedent menționată la alineatul (1) se percepe de către statele membre de la întreprinderile aflate pe teritoriul lor în funcție de cantitățile produse, prevăzute la alineatul respectiv, care s-au stabilit pentru respectivele întreprinderi pentru anul de comercializare în cauză.

Articolul 12

Mecanismul temporar de gestionare a pieței în sectorul zahărului

În vederea asigurării unei oferte de zahăr suficiente și echilibrate pe piața Uniunii până la 30 septembrie 2017 reprezentând sfârșitul anului de comercializare 2016/2017 pentru zahăr și fără a aduce atingere articolului 142 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, Comisia poate aplica temporar, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, pentru cantitatea și perioada de timp necesare, o taxă pe excedent pentru producția peste cotă menționată la articolul 139 alineatul (1) litera (e) din respectivul regulament.

Comisia stabilește cuantumul acestei taxe prin intermediul unor acte de punere în aplicare.

Actele de punere în aplicare menționate la prezentul articol se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 15 alineatul (2) din prezentul regulament.

Articolul 13

Stabilirea restituțiilor la export

(1)   În condițiile prevăzute la articolul 196 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și în temeiul articolului 198 din respectivul regulament, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare de stabilire a restituțiilor la export:

(a)

periodic, pentru produsele prevăzute în lista de la articolul 196 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013;

(b)

prin proceduri de ofertare pentru cereale, orez, zahăr, lapte și produse lactate.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 15 alineatul (2) din prezentul regulament.

(2)   La stabilirea restituțiilor la export pentru un produs, se ține cont de unul sau de mai multe dintre următoarele:

(a)

situația existentă și tendințele viitoare cu privire la:

(i)

prețul produsului respectiv și disponibilitatea sa pe piața Uniunii;

(ii)

prețul produsului respectiv pe piața internațională;

(b)

obiectivele organizării comune a piețelor, și anume de a asigura echilibrul și evoluția naturală a prețurilor și a schimburilor comerciale pe piață;

(c)

nevoia de a evita perturbările care pot cauza un dezechilibru prelungit între cerere și ofertă pe piața Uniunii;

(d)

aspectul economic al exporturilor propuse;

(e)

limitele care decurg din acordurile internaționale încheiate în conformitate cu tratatul;

(f)

necesitatea de a stabili un echilibru între utilizarea de produse de bază din Uniune la fabricarea de produse procesate destinate exportului către țări terțe și utilizarea de produse originare din țări terțe admise în temeiul regimului de procesare;

(g)

cele mai favorabile costuri de comercializare și costuri pentru transportul de pe piețele Uniunii către porturile Uniunii sau către alte locuri de export, precum și costurile de expediere până în țările de destinație;

(h)

cererea de pe piața Uniunii;

(i)

în sectoarele cărnii de porc, ouălor și cărnii de pasăre, diferența dintre prețurile din Uniune și prețurile de pe piața internațională pentru cantitatea de cereale furajere necesare producerii în Uniune a produselor din aceste sectoare.

(3)   Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia poate ajusta, dacă este necesar, cuantumul restituției, la solicitarea unui stat membru sau din proprie inițiativă, pentru a se garanta o reacție promptă la circumstanțele extrem de schimbătoare de pe piață. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă fără a se aplica procedura menționată la articolul 15 alineatul (2).

Articolul 14

Măsuri specifice privind restituțiile la export pentru cereale și orez

(1)   Comisia poate adopta acte de punere în aplicare de stabilire a unor sume corective aplicabile restituțiilor la export stabilite în sectoarele cerealelor și orezului. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 15 alineatul (2).

Dacă este necesar și pentru a se garanta o reacție promptă la circumstanțele extrem de schimbătoare de pe piață, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare, fără a se aplica procedura menționată la articolul 15 alineatul (2), pentru modificarea respectivelor sume corective.

Comisia poate aplica dispozițiile prezentului alineat produselor din sectoarele cerealelor și orezului care sunt exportate sub formă de mărfuri prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1216/2009 al Consiliului (5).

(2)   În cursul primelor trei luni ale anului de comercializare, în cazul exportului de malț aflat în depozit la sfârșitul anului de comercializare precedent sau produs din orzul aflat stoc la data respectivă, se aplică restituția care s-ar fi aplicat, pentru licența de export respectivă, exporturilor efectuate în ultima lună a anului de comercializare precedent.

(3)   Restituțiile la produsele enumerate la literele (a) și (b) din partea I a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, stabilite în conformitate cu articolul 199 alineatul (2) din respectivul regulament, pot fi ajustate de către Comisie, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, în funcție de modificările survenite în ceea ce privește nivelul prețului de intervenție.

Primul paragraf se poate aplica, integral sau parțial, produselor enumerate la literele (c) și (d) din partea I a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, precum și produselor enumerate în partea I a aceleiași anexe și exportate sub formă de mărfuri prelucrate, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1216/2009. În acest caz, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia poate rectifica ajustarea menționată la primul paragraf din prezentul alineat, aplicând un coeficient care exprimă raportul dintre cantitatea de produs de bază și cantitatea din produsul de bază conținută de produsul prelucrat exportat sau utilizată în mărfurile exportate.

Actele de punere în aplicare menționate în prezentul alineat se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 15 alineatul (2) din prezentul regulament.

Articolul 15

Procedura comitetelor

(1)   Comisia este asistată de Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor agricole, instituit la articolul 229 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013. Respectivul comitet este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 16

Tabel de corespondență

Trimiterile la dispozițiile relevante ale Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 în urma abrogării sale prin Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa la prezentul regulament.

Articolul 17

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Articolele 7-12 se aplică până la 30 septembrie 2017 reprezentând sfârșitul anului de comercializare 2016/2017 pentru zahăr.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 decembrie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

V. JUKNA


(1)  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul privind OCP unice) (JO L 299, 16.11.2007, p. 1).

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/01 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671)

(3)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 1216/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire a regimului comercial aplicabil anumitor mărfuri rezultate din transformarea produselor agricole (JO L 328, 15.12.2009, p. 10).


ANEXĂ

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

menționat la articolul 16

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007

Prezentul regulament

Articolul 18 alineatele (1) și (3)

Articolul 2

Articolul 18 alineatul (2) litera (a)

Articolul 13 alineatul (1) litera (c)

Articolul 13 alineatul (1) litera (d)

Articolul 18 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 18 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 18 alineatul (4)

Articolul 43 litera (aa)

Articolul 3 alineatul (1) litera (a)

Articolul 3 alineatul (1) litera (b)

Articolul 3 alineatul (1) litera (c)

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (2a)

Articolul 3 alineatul (2b)

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 31 alineatul (2)

Articolul 4

Articolul 103ga alineatul (4)

Articolul 103ga alineatul (5)

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 102 alineatul (4)

Articolul 102 alineatul (3)

Articolul 6 alineatul (1)

Articolul 6 alineatele (2) și (3)

Articolul 51 alineatul (2)

Articolul 51 alineatul (3)

Articolul 51 alineatul (4)

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 7 alineatul (3)

Articolul 97

Articolul 8

Articolul 49

Articolul 9

Articolul 64 alineatul (2)

Articolul 64 alineatul (3)

Articolul 11 alineatul (1)

Articolul 11 alineatul (2)

Articolul 164 alineatul (2)

Articolul 164 alineatul (3)

Articolul 164 alineatul (4)

Articolul 165

Articolul 166

Articolul 13 alineatele (1) și (3)

Articolul 13 alineatul (2)

Articolul 14 alineatul (1)

Articolul 14 alineatul (2)

Articolul 14 alineatul (3)