18.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 341/47


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1357/2013 AL COMISIEI

din 17 decembrie 2013

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (1), în special articolul 247,

întrucât:

(1)

Regulile de origine nepreferențiale se aplică tuturor măsurilor nepreferențiale de politică comercială, inclusiv taxelor antidumping și compensatorii.

(2)

La articolul 24 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului este stabilit principiul de bază conform căruia mărfurile în producerea cărora intervin două sau mai multe țări sunt considerate originare din țara în care au fost supuse ultimei transformări sau prelucrări substanțiale, justificate economic, efectuate într-o întreprindere echipată în acest scop și din care a rezultat un produs nou sau care reprezintă un stadiu de fabricație important.

(3)

Declarația de punere în liberă circulație a modulelor sau panourilor fotovoltaice din siliciu cristalin și a componentelor lor cheie a fost supusă unor taxe antidumping provizorii prin Regulamentul (UE) nr. 513/2013 al Comisiei (2).

(4)

Pentru a garanta o punere în aplicare corectă și uniformă a taxelor antidumping provizorii, este necesar să se prevadă, în ceea ce privește modulele sau panourile fotovoltaice din siliciu cristalin și componentele lor cheie, celulele fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin, o normă detaliată de interpretare a principiului enunțat la articolul 24 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 pentru determinarea originii produselor vizate de măsurile respective.

(5)

Procesul de producție a modulelor sau panourilor fotovoltaice din siliciu cristalin poate fi împărțit în următoarele etape principale: producția de plachete din siliciu; prelucrarea plachetelor din siliciu pentru a obține celule fotovoltaice din siliciu cristalin; asamblarea mai multor celule fotovoltaice din siliciu cristalin într-un modul sau panou fotovoltaic din siliciu cristalin.

(6)

Cea mai importantă etapă a fabricării panourilor sau modulelor fotovoltaice din siliciu cristalin este prelucrarea plachetelor din siliciu în celulele fotovoltaice din siliciu cristalin. Aceasta este faza de producție decisivă în care se definitivează modul în care urmează să fie utilizate părțile componente ale panoului sau modulului și în care acestea dobândesc calitățile lor specifice.

(7)

Prin urmare, această transformare ar trebui considerată ca reprezentând ultima transformare substanțială din cadrul procesului de producție al modulelor sau panourilor fotovoltaice din siliciu cristalin în conformitate cu articolul 24 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului. Astfel, țara de fabricație a celulelor fotovoltaice din siliciu cristalin ar trebui să fie țara de origine nepreferențială a modulelor sau panourilor fotovoltaice din siliciu cristalin.

(8)

Prin Decizia 94/800/CE (3), Consiliul a aprobat, printre altele, Acordul privind regulile de origine (OMC-GATT 1994), anexat la actul final semnat în Marrakech la 15 aprilie 1994. În conformitate cu principiile stabilite în acordul respectiv în ceea ce privește programul de lucru pentru armonizare, determinarea țării în care mărfurile au fost supuse ultimei transformări substanțiale ar trebui înainte de toate să se bazeze pe țara în care procesul de producție a determinat o schimbare în clasificarea tarifară. Numai în cazul în care acest criteriu nu permite să se determine țara ultimei transformări substanțiale pot fi utilizate alte criterii, cum ar fi un criteriu de valoare adăugată sau stabilirea unei operațiuni specifice de prelucrare. Este oportun să se folosească aceleași principii în legislația vamală a UE.

(9)

Celulele fotovoltaice din siliciu cristalin sunt încadrate la poziția 8541 a Sistemului armonizat (SA). Modulele sau panourile fotovoltaice din siliciu cristalin sunt încadrate la aceeași poziție. Materialul de intrare, plachetele din siliciu, este încadrat la poziția 3818 în SA. Așadar, regula bazată pe o schimbare a poziției tarifare exprimă în mod adecvat ultima transformare substanțială a celulelor fotovoltaice din siliciu cristalin. În același timp, aceasta exclude asamblarea din celule a panourilor sau modulelor fotovoltaice din siliciu cristalin pentru a conferi originea produsului final, deoarece atât panourile, cât și celulele sunt încadrate la aceeași poziție.

(10)

O regulă de origine bazată pe valoarea adăugată, care este de obicei combinată cu schimbarea poziției tarifare pentru determinarea produselor pentru care ultima transformare este o operațiune de asamblare, nu este potrivită în cazul modulelor sau panourilor fotovoltaice din siliciu cristalin, deoarece previzibilitatea și securitatea juridică necesare ar fi mai ușor de atins pentru aceste produse specifice prin identificarea celei mai importante etape ale producției.

(11)

Pentru a determina originea panourilor sau modulelor fotovoltaice din siliciu cristalin atunci când nu se respectă regula schimbării poziției tarifare, este necesară o așa-zisă regulă „reziduală”. În acest caz, originea celulelor fotovoltaice din siliciu cristalin sau a celei mai mari părți, ca valoare, din celulele fotovoltaice din siliciu cristalin ar trebui să constituie originea panoului sau a modulului.

(12)

Modulele sau panourile fotovoltaice din siliciu cristalin se pot clasifica, în anumite condiții, și la poziția 8501 din SA. Și pentru respectivele module sau panouri fotovoltaice din siliciu cristalin ar trebui să se prevadă o regulă similară ca pentru poziția 8541 din SA.

(13)

Prin urmare, Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (4) ar trebui modificat în consecință.

(14)

Comitetul Codului Vamal nu a emis un aviz. S-a considerat necesar un act de punere în aplicare, iar președintele a prezentat proiectul actului de punere în aplicare Comitetului de apel în vederea unor deliberări suplimentare. Comitetul de apel nu a emis un aviz,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa 11 la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 513/2013 al Comisiei din 4 iunie 2013 de instituire a unei taxe antidumping provizorii la importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule și plachete) originare sau expediate din Republica Populară Chineză și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2013 prin care se supun înregistrării importurile de acest tip originare sau expediate din Republica Populară Chineză (JO L 152, 5.6.2013, p. 5).

(3)  Decizia 94/800/CE a Consiliului din 22 decembrie 1994 privind încheierea, în numele Comunității Europene, referitor la domeniile de competența sa, a acordurilor obținute în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay (1986-1994) (JO L 336, 23.12.1994, p. 1).

(4)  Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar (JO L 253, 11.10.1993, p. 1).


ANEXĂ

Anexa 11 la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 se modifică după cum urmează:

1.

între rubricile referitoare la produsele care se încadrează la codurile NC ex 8482 și ex 8520 se inserează următorul text:

„Ex85 01

Module sau panouri fotovoltaice din siliciu cristalin

Fabricare din materiale de la orice poziție, cu excepția celor de la aceeași poziție cu produsul și de la poziția 8541.

În cazul în care produsul este fabricat din materiale încadrate la poziția 8501 sau 8541, originea produsului este originea materialelor respective.

În cazul în care produsul este fabricat din materiale încadrate la poziția 8501 sau 8541, care provin din mai mult de o țară, originea produsului este originea celei mai mari părți, ca valoare, din materialele respective.”;

2.

între rubricile referitoare la produsele care se încadrează la codurile NC ex 8528 și ex 8542 se inserează următorul text:

„Ex85 41

Celule, module sau panouri fotovoltaice din siliciu cristalin

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul.

În cazul în care produsul este fabricat din materiale încadrate la poziția 8541, originea produsului este originea materialelor respective.

În cazul în care produsul este fabricat din materiale încadrate la poziția 8541, care provin din mai mult de o țară, originea produsului este originea celei mai mari părți, ca valoare, din materialele respective.”