18.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 341/10


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1352/2013 AL COMISIEI

din 4 decembrie 2013

de stabilire a formularelor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 608/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 608/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului (1), în special articolul 6 alineatul (1) și articolul 12 alineatul (7),

după consultarea Autorității Europene pentru Protecția Datelor,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 608/2013 stabilește condițiile și procedurile aferente intervenției autorităților vamale, în cazul în care mărfurile suspectate de a încălca un drept de proprietate intelectuală sunt sau ar fi trebuit să fie supuse supravegherii vamale sau controalelor vamale în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului (2).

(2)

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 608/2013, persoanele și entitățile abilitate în mod corespunzător pot depune o cerere către serviciul vamal competent prin care să solicite ca autoritățile vamale să intervină în cazul acestor mărfuri (cerere) și pot, de asemenea, solicita o prelungire a perioadei în decursul căreia autoritățile vamale urmează să intervină în conformitate cu o cerere acceptată anterior (cerere de prelungire).

(3)

Pentru a asigura condiții uniforme referitoare la cereri și la cererile de prelungire, ar trebui să fie stabilite formulare standard.

(4)

Aceste formulare standard ar trebui să le înlocuiască pe cele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1891/2004 al Comisiei (3) de stabilire a dispozițiilor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului (4), care urmează să fie abrogat prin Regulamentul (UE) nr. 608/2013.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1891/2004 ar trebui abrogat.

(6)

Regulamentul (UE) nr. 608/2013 se aplică de la 1 ianuarie 2014 și, prin urmare, prezentul regulament ar trebui să se aplice de la aceeași dată.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului Vamal menționat la articolul 34 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 608/2013,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Cererea prin care se solicită intervenția autorităților vamale în ceea ce privește mărfurile suspectate de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală (cererea), menționată la articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 608/2013, se întocmește folosindu-se formularul prevăzut în anexa I la prezentul regulament.

(2)   Cererea de prelungire a perioadei în decursul căreia autoritățile vamale trebuie să intervină (cererea de prelungire), menționată la articolul 12 din Regulamentul (UE) nr. 608/2013, se întocmește folosindu-se formularul prevăzut în anexa II la prezentul regulament.

(3)   Formularele prevăzute în anexele I și II se completează în conformitate cu instrucțiunile de completare prevăzute în anexa III.

Articolul 2

Fără a aduce atingere articolului 5 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 608/2013, formularele prevăzute în anexele I și II la prezentul regulament pot fi completate, dacă este necesar, de mână, în mod lizibil.

Aceste formulare nu trebuie să conțină ștersături, adăugiri sau alte modificări și se compun din două exemplare.

Pentru formularele completate de mână se utilizează cerneală și majuscule.

Articolul 3

Regulamentul (CE) nr. 1891/2004 se abrogă.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 decembrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 181, 29.6.2013, p. 15.

(2)  Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (JO L 302, 19.10.1992, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1891/2004 al Comisiei din 21 octombrie 2004 de stabilire a dispozițiilor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului privind intervenția autorităților vamale împotriva mărfurilor suspectate de a aduce atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală, precum și măsurile care trebuie aplicate mărfurilor care aduc atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală (JO L 328, 30.10.2004, p. 16).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind intervenția autorităților vamale împotriva mărfurilor suspectate de a aduce atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală, precum și măsurile care trebuie aplicate mărfurilor care aduc atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală (JO L 196, 2.8.2003, p. 7).


ANEXA I

Image 1

Textul imaginii

Image 2

Textul imaginii