14.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 335/3


REGULAMENTUL (UE) NR. 1332/2013 AL CONSILIULUI

din 13 decembrie 2013

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2013/255/PESC a Consiliului din 31 mai 2013 privind măsuri restrictive împotriva Siriei (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 13 decembrie 2013 Consiliul a adoptat Decizia 2013/760/PESC (2) de modificare a Deciziei 2013/255/PESC.

(2)

Ar trebui să se acorde o derogare de la interzicerea finanțării și a asistenței financiare în cazul unor bunuri și tehnologii legate de activitățile desfășurate de Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) în conformitate cu punctul (10) din Rezoluția 2118(2013) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (ONU).

(3)

Este necesar să se prevadă măsuri restrictive suplimentare pentru a interzice importul, exportul sau transferul bunurilor aparținând patrimoniului cultural sirian care au fost scoase ilegal din Siria în vederea facilitării returnării acestora în condiții de siguranță către proprietarii legitimi.

(4)

Derogarea de la înghețarea fondurilor sau a resurselor economice necesare pentru asistența umanitară ar trebui să fie acordată numai în cazul în care fondurile sau resursele economice sunt deblocate în favoarea ONU în scopul acordării acestui tip de asistență în conformitate cu Planul de intervenții de asistență umanitară în Siria. La analizarea cererilor de autorizare, autoritățile competente ar trebui să ia în considerare principiile umanitare de umanitate, neutralitate, imparțialitate și independență prevăzute în Consensul european privind ajutorul umanitar.

(5)

Este necesar să se prevadă o derogare suplimentară de la înghețarea activelor și de la interzicerea punerii la dispoziție de fonduri sau resurse economice pentru a permite transferurile din partea unei persoane sau entități nedesemnate către o persoană sau entitate nedesemnată, prin intermediul unei entități desemnate, în legătură cu un contract comercial specific pentru materiale medicale, alimente, adăposturi, salubritate sau igienă pentru utilizare civilă.

(6)

Măsurile menționate mai sus intră în domeniul de aplicare al tratatului și, în consecință, în special pentru a se asigura aplicarea lor uniformă de către operatorii economici din toate statele membre, sunt necesare acțiuni la nivelul Uniunii pentru punerea lor în aplicare.

(7)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 36/2012 (3) al Consiliului ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 36/2012 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2a, se introduce următorul alineat:

„(3)   Prin derogare de la alineatul (1) litera (a), autoritățile competente ale statelor membre, astfel cum sunt identificate pe site-urile internet enumerate în anexa III, pot acorda, în condițiile pe care le consideră adecvate, o autorizație pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de echipamente, produse sau tehnologii, astfel cum sunt enumerate în anexa IA, desfășurate conform punctului (10) din Rezoluția 2118(2013) a Consiliului de Securitate al ONU și deciziilor relevante ale Consiliului executiv al Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), în conformitate cu obiectivul Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora („Convenția privind armele chimice”) și după consultarea OIAC.”;

2.

La articolul 3, se introduce următorul alineat:

„(5)   Prin derogare de la alineatul (1) literele (a) și (b), autoritățile competente ale statelor membre, astfel cum sunt identificate pe site-urile internet enumerate în anexa III, pot acorda, în condițiile pe care le consideră adecvate, o autorizație pentru furnizarea de asistență tehnică, servicii de brokeraj, finanțare sau asistență financiară privind echipamente, produse sau tehnologii, astfel cum sunt enumerate în anexa IA, în cazul în care astfel de asistență tehnică, servicii de brokeraj, finanțare sau asistență financiară sunt furnizate pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de echipamente, produse sau tehnologii desfășurate conform punctului (10) din Rezoluția 2118(2013) a Consiliului de Securitate al ONU și deciziilor relevante ale Consiliului executiv al OIAC, în conformitate cu obiectivul Convenției privind armele chimice și după consultarea OIAC.”

3.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 3b

Articolul 3a nu se aplică furnizării de finanțare sau de asistență financiară, inclusiv de produse financiare derivate, nici asigurărilor și reasigurărilor și serviciilor de brokeraj legate de asigurări și reasigurări pentru orice import sau transport de produse și tehnologii enumerate în Lista comună cuprinzând produsele militare în cazul în care acestea provin din Siria sau sunt exportate din Siria către orice altă țară, desfășurate conform punctului (10) din Rezoluția 2118(2013) a Consiliului de Securitate al ONU și deciziilor relevante ale Consiliului executiv al OIAC, în conformitate cu obiectivul Convenției privind armele chimice.”

4.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 11c

(1)   Se interzic importul, exportul, transferul sau furnizarea de servicii de brokeraj cu privire la importul, exportul sau transferul de bunuri culturale siriene și de alte bunuri de importanță arheologică, istorică, culturală, științifică rară sau religioasă, inclusiv cele enumerate în anexa XI, atunci când există motive rezonabile de a suspecta că bunurile au fost scoase din Siria fără consimțământul proprietarului lor legitim sau prin încălcarea dreptului sirian sau a dreptului internațional, în special în cazul în care bunurile fac parte integrantă fie din colecțiile publice enumerate în inventarele fondurilor de conservare ale muzeelor siriene, ale arhivelor sau ale bibliotecilor siriene, fie din inventarele instituțiilor religioase siriene.

(2)   Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică în cazul în care se demonstrează că:

(a)

produsele au fost exportate din Siria înainte de 9 mai 2011; sau

(b)

bunurile sunt restituite proprietarilor legitimi din Siria.”

5.

La articolul 16 primul paragraf, litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

„(f)

sunt necesare în scop umanitar, cum ar fi acordarea și facilitarea acordării de asistență, inclusiv produse medicale, alimente, personal care lucrează în domeniul umanitar și asistență conexă, și cu condiția ca, în cazul deblocării anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, fondurile sau resursele economice să fie deblocate în favoarea ONU în scopul acordării sau al facilitării acordării de asistență în Siria, în conformitate cu Planul de intervenții de asistență umanitară în Siria (SHARP);”

6.

La articolul 16 primul paragraf se adaugă următoarea literă:

„(h)

sunt necesare pentru evacuările din Siria;”

7.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 16a

(1)   Autorizațiile acordate în conformitate cu articolul 16 primul paragraf litera (f) înainte de 15 decembrie 2013 nu sunt afectate de modificările articolului 16 primul paragraf litera (f) prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1332/2013 al Consiliului (4).

(2)   Cererile de autorizare în conformitate cu articolul 16 primul paragraf litera (f) depuse înainte de 15 decembrie 2013 sunt considerate retrase cu excepția cazului în care persoana, entitatea sau organismul își confirmă intenția de a menține cererea după data respectivă.

8.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 21c

(1)   Prin derogare de la articolul 14, autoritățile competente ale statelor membre, astfel cum sunt identificate pe site-urile internet enumerate în anexa III, pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate:

(a)

un transfer efectuat de sau prin Banca Comercială a Siriei de fonduri sau resurse economice provenite din afara teritoriului Uniunii și înghețate după data desemnării acesteia în cazul în care transferul corespunde unei plăți datorate în legătură cu un contract comercial specific pentru materiale medicale, alimente, adăposturi, salubritate sau igienă pentru utilizare civilă; sau

(b)

un transfer de fonduri sau resurse economice provenite din afara teritoriului Uniunii efectuat de sau prin Banca Comercială a Siriei în cazul în care transferul corespunde unei plăți datorate în legătură cu un contract comercial specific pentru materiale medicale, alimente, adăposturi, salubritate sau igienă pentru utilizare civilă;

cu condiția stabilirii de către autoritatea competentă a statului membru relevant, de la caz la caz, a faptului că plata nu va fi primită în mod direct sau indirect de către nicio persoană sau entitate menționată în anexa II sau IIa și cu condiția ca transferul să nu fie interzis în alt mod de prezentul regulament.

(2)   Statele membre în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului articol, în termen de patru săptămâni.”

9.

Anexa la prezentul regulament se adaugă ca anexa XI.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 decembrie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

V. MAZURONIS


(1)  JO L 147, 1.6.2013, p. 14.

(2)  Decizia 2013/760/PESC a Consiliului din 13 decembrie 2013 de modificare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei (A se vedea pagina 50 din prezentul Jurnal Oficial.).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 36/2012 din 18 ianuarie 2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 442/2011 (JO L 16, 19.1.2012, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1332/2013 al Consiliului din 13 decembrie 2013 de modificare a Regulamentul (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria (JO L 335, 14.12.2013, p. 3).”


ANEXĂ

„ANEXA XI

Lista categoriilor de bunuri menționate la articolul 11c

ex cod NC

Descrierea produsului

9705 00 00

1.

Obiecte arheologice cu o vechime mai mare de 100 de ani care au fost obținute din:

9706 00 00

săpături și descoperiri terestre sau subacvatice

situri arheologice

colecții arheologice

9705 00 00

9706 00 00

2.

Elemente care formează o parte integrantă a unor monumente artistice, istorice sau religioase care au fost dezmembrate și care au o vechime mai mare de 100 de ani

9701

3.

Tablouri și picturi, altele decât cele incluse în categoria 4 sau 5, executate în întregime manual pe orice suport și pe orice material (1)

9701

4.

Acuarele, guașe și pasteluri executate în întregime manual pe orice material (1)

6914

9701

5.

Mozaicuri executate în întregime manual din orice material, altele decât cele incluse în categoria 1 sau 2, și desene executate în întregime manual pe orice material (1)

Capitolul 49

9702 00 00

8442 50 80

6.

Gravuri, stampe, serigrafii și litografii originale cu matrițele și afișele lor originale respective (1)

9703 00 00

7.

Sculpturi sau grupuri statuare originale și copiile produse prin același proces precum originalul (1), cu excepția celor din categoria 1

3704

3705

3706

4911 91 00

8.

Fotografii, filme și negative ale acestora (1)

9702 00 00

9706 00 00

4901 10 00

4901 99 00

4904 00 00

4905 91 00

4905 99 00

4906 00 00

9.

Incunabule și manuscrise, inclusiv hărți și partituri muzicale, exemplare individuale sau în colecții (1)

9705 00 00

9706 00 00

10.

Cărți cu o vechime mai mare de 100 de ani, exemplare individuale sau în colecții

9706 00 00

11.

Hărți tipărite cu o vechime mai mare de 200 de ani

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00

9706 00 00

12.

Arhive și elemente ale acestora, de orice fel și pe orice suport, care au o vechime mai mare de 50 de ani

9705 00 00

13.

(a)

Colecții (2) și specimene din colecții zoologice, botanice, minerale sau anatomice;

9705 00 00

(b)

Colecții (2) de interes istoric, paleontologic, etnografic sau numismatic

9705 00 00

Capitolele 86-89

14.

Mijloace de transport cu o vechime mai mare de 75 de ani

 

15.

Alte antichități care nu sunt incluse în categoriile 1 - 14

 

(a)

cu o vechime cuprinsă între 50 și 100 de ani:

Capitolul 95

jucării, jocuri

7013

sticlărie

7114

articole de aurărie sau de argintărie

Capitolul 94

mobilier

Capitolul 90

aparate optice, fotografice sau cinematografice

Capitolul 92

instrumente muzicale

Capitolul 91

ceasuri și orologii și componente ale acestora

Capitolul 44

articole din lemn

Capitolul 69

ceramică

5805 00 00

tapiserii

Capitolul 57

covoare

4814

tapet

Capitolul 93

arme

9706 00 00

(b)

cu o vechime mai mare de 100 de ani.


(1)  Care au o vechime mai mare de 50 de ani și nu aparțin autorilor lor

(2)  Conform definiției Curții de Justiție în hotărârea din cauza 252/84: „Obiectele de colecție în sensul poziției 97.05 din Tariful Vamal Comun sunt articole care au calitățile necesare pentru a fi incluse într-o colecție, și anume articole relativ rare, care nu sunt utilizate în mod obișnuit în scopul pentru care au fost produse, fac obiectul unor tranzacții speciale în afara comerțului obișnuit cu articole utilitare similare și au o valoare ridicată”.”