20.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 347/259


REGULAMENTUL (UE) NR. 1299/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 17 decembrie 2013

privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 178,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)

Articolul 176 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) este destinat să contribuie la redresarea principalelor dezechilibre regionale din Uniune. În conformitate cu articolul respectiv, precum și cu al doilea și al treilea paragraf din articolul 174 din TFUE, FEDR trebuie să contribuie la reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni și a rămânerii în urmă a regiunilor defavorizate, dintre care ar trebui să se acorde o atenție specială zonelor rurale, zonelor afectate de tranziții industriale și regiunilor afectate de un handicap natural sau demografic grav și permanent, cum ar fi regiunile cele mai nordice cu densitate a populației foarte mică și regiunile insulare, transfrontaliere și muntoase.

(2)

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3) stabilește dispoziții comune pentru FEDR, Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM). Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (4) stabilește dispoziții specifice privind tipurile de activități care pot fi finanțate de către FEDR și definește obiectivele acestor activități. Regulamentele respective nu sunt pe deplin adaptate la nevoile specifice din cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană, în cazul în care cel puțin două state membre sau un stat membru și o țară terță cooperează. Prin urmare, este necesar să se stabilească dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană în ceea ce privește domeniul de aplicare și acoperirea geografică, resursele financiare, concentrarea tematică și prioritățile de investiții, programarea, monitorizarea și evaluarea, asistența tehnică, eligibilitatea, gestionarea, controlul și desemnarea, participarea țărilor terțe, precum și gestionarea financiară.

(3)

Pentru a spori valoarea adăugată a politicii de coeziune a Uniunii, dispozițiile specifice ar trebui să urmărească o simplificare considerabilă pentru toate părțile implicate: beneficiari, autorități ale programului, autorități din statele membre participante, la nivel local, regional sau național, după caz, și țările terțe care participă, precum și Comisia.

(4)

În scopul susținerii dezvoltării armonioase a teritoriului Uniunii la diferite niveluri, FEDR ar trebui să sprijine cooperarea transfrontalieră, transnațională și interregională în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană.

(5)

Cooperarea transfrontalieră ar trebui să aibă drept obiectiv abordarea unor provocări comune identificate în comun în regiunile de frontieră, cum ar fi: accesibilitatea redusă, în special în ceea ce privește conectivitatea tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) și a infrastructurii de transport, industriile locale în declin, un mediu de afaceri inadecvat, lipsa unor rețele între administrațiile locale și regionale, niveluri scăzute de cercetare și inovare și adoptarea TIC, poluarea mediului, prevenirea riscurilor, atitudinea negativă față de cetățenii țărilor învecinate și urmărește valorificarea potențialului de creștere neexploatat în zonele de frontieră (dezvoltarea instalațiilor și grupurilor de cercetare și inovare transfrontaliere, integrarea piețelor muncii transfrontaliere, cooperarea între furnizorii de educație, inclusiv universități sau între centre de sănătate), consolidând, în același timp, procesul de cooperare pentru dezvoltarea armonioasă generală a Uniunii.

(6)

Cooperarea transnațională ar trebui să aibă drept obiectiv consolidarea cooperării prin intermediul unor acțiuni care conduc la dezvoltarea teritorială integrată legată de prioritățile politicii de coeziune a Uniunii și ar trebui să includă și cooperarea maritimă transfrontalieră care nu intră sub incidența programelor de cooperare transfrontalieră.

(7)

Cooperarea interregională ar trebui să aibă drept obiectiv consolidarea eficienței politicii de coeziune prin încurajarea schimbului de experiență între regiuni în privința obiectivelor tematice și a dezvoltării urbane, inclusiv a legăturilor de tip urban-rural, în vederea îmbunătățirii implementării programelor și acțiunilor de cooperare teritorială, precum și prin promovarea analizării tendințelor în domeniul coeziunii teritoriale prin studii, colectări de date și alte măsuri. Schimbul de experiență în privința obiectivelor tematice ar trebui să amelioreze elaborarea și implementarea în principal a programelor operaționale în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă, dar și, dacă este cazul, a programelor din cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană, inclusiv promovarea cooperării reciproc avantajoase între grupuri inovatoare care desfășoară activități intense de cercetare și schimburile între cercetători și instituții de cercetare, atât în regiunile dezvoltate, cât și în cele mai puțin dezvoltate, ținând seama de experiența inițiativelor „Regiunilor cunoașterii” și „Potențialul de cercetare în regiunile de convergență și cele ultraperiferice” din cadrul celui de-al șaptelea program-cadru pentru cercetare.

(8)

Ar trebui fixate criterii obiective de definire a regiunilor și zonelor eligibile. În acest scop, identificarea regiunilor și a zonelor eligibile la nivelul Uniunii ar trebui să se bazeze pe sistemul comun de clasificare a regiunilor stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (5).

(9)

Cooperarea transfrontalieră ar trebui să sprijine regiunile situate la frontierele maritime sau terestre. Pe baza experienței din perioadele de programare anterioare, Comisia ar trebui să definească lista zonelor transfrontaliere care urmează să beneficieze de sprijin în cadrul programelor de cooperare transfrontalieră într-un mod mai simplu, printr-un program de cooperare. Pentru elaborarea listei respective, Comisia ar trebui să ia în considerare ajustările necesare pentru asigurarea coerenței, în special în ceea ce privește frontierele terestre și maritime, și continuitatea zonelor vizate de programele instituite pentru perioada de programare 2007-2013. Aceste ajustări ar putea duce la reducerea sau extinderea zonelor existente vizate de programe sau numărul de programe de cooperare transfrontalieră, permițând totodată suprapunerea geografică.

(10)

Comisia ar trebui să definească zonele de cooperare transnațională ținând cont de acțiunile necesare pentru a promova o dezvoltare teritorială integrată. Pentru definirea acestora Comisia ar trebui să ia în considerare experiența dobândită din programele anterioare și, după caz, strategii macroregionale și strategii vizând bazinele maritime.

(11)

Pentru a se asigura că toate regiunile Uniunii pot beneficia de schimbul de experiență și bune practici, programele de cooperare interregională ar trebui să vizeze întreaga Uniune.

(12)

Este necesar să se sprijine în continuare sau, după caz, să se stabilească o cooperare transfrontalieră, transnațională și interregională cu țările terțe învecinate cu Uniunea, deoarece o astfel de cooperare este un instrument important de politică vizând dezvoltarea regională și ar trebuie să fie în beneficiul regiunilor statelor membre care sunt limitrofe unor țări terțe. În acest scop, FEDR ar trebui să contribuie la programele transfrontaliere și de bazin maritim stabilite în cadrul unui act legislativ viitor al Uniunii privind Instrumentul european de vecinătate pentru perioada 2014-2020 („actul legislativ IEV” și al Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II) în temeiul unui act legislativ viitor al Uniunii privind asistența pentru preaderare pentru perioada 2014-2020 („actul legislativ IPA II”).

(13)

În afară de intervențiile cu privire la frontierele externe, sprijinite de instrumentele de politică externă ale Uniunii care vizează regiunile frontaliere din interiorul și din exteriorul Uniunii, ar trebui să fie posibil ca programele de cooperare sprijinite de FEDR să vizeze regiuni atât din interiorul, cât și, în anumite situații, din exteriorul Uniunii, în cazul în care regiunile din exteriorul Uniunii nu sunt vizate de instrumente de politică externă, fie din cauza faptului că acestea nu sunt definite ca fiind țări beneficiare, fie din cauza faptului că astfel de programe de cooperare externă nu pot fi instituite. Cu toate acestea, este necesar să se asigure că sprijinul din partea FEDR pentru operațiunile implementate pe teritoriul țărilor terțe este, în primul rând, în beneficiul regiunilor Uniunii. Ținând seama de aceste constrângeri, Comisia ar trebui, în momentul întocmirii listelor zonelor vizate de programele transfrontaliere și transnaționale, să vizeze, de asemenea, regiuni din țări terțe.

(14)

Este necesar să se stabilească resursele care vor fi alocate pentru fiecare dintre diferitele componente ale obiectivului de cooperare teritorială europeană, păstrând, în același timp, o concentrare semnificativă asupra cooperării transfrontaliere, inclusiv partea din sumele globale de cooperare transfrontalieră și transnațională corespunzătoare fiecărui stat membru, potențialul de care dispun statele membre în ceea ce privește flexibilitatea între aceste componente, și asigurând niveluri suficiente de finanțare pentru cooperarea regiunilor ultraperiferice.

(15)

Pentru a sprijini regiunile Uniunii, ar trebui să fie creat un mecanism de organizare a sprijinului din partea FEDR pentru instrumentele de politică externă precum IEV și IPA II, inclusiv în cazul în care programele de cooperare externă nu pot fi adoptate sau trebuie să fie suspendate. Mecanismul respectiv ar trebui să urmărească funcționarea optimă și coordonarea maximă posibilă între aceste instrumente.

(16)

Cea mai mare parte a fondurilor FEDR pentru programele de cooperare transfrontalieră și transnațională ar trebui să fie concentrată asupra unui număr limitat de obiective tematice pentru a maximiza impactul politicii de coeziune pe întreg teritoriul Uniunii. Cu toate acestea, concentrarea în cadrul programului de cooperare interregională asupra obiectivelor tematice ar trebui să se reflecte mai degrabă în scopul fiecărei operațiuni, și nu într-o limitare a numărului de obiective tematice, pentru a profita la maximum de cooperarea interregională pentru consolidarea eficienței politicii de coeziune în principal în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă, dar și, dacă este cazul, în cadrul obiectivului privind de cooperarea teritorială europeană. În cazul altor programe de cooperare interregională, concentrarea tematică ar trebui să rezulte din domeniul lor specific.

(17)

Pentru a realiza țintele și obiectivele stabilite în Strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, FEDR ar trebui să contribuie, în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană, la obiectivele tematice de dezvoltare a unei economii bazate pe cunoaștere, cercetare și inovare, inclusiv prin promovarea cooperării între întreprinderi, în special între IMM-uri, și prin promovarea creării de sisteme pentru schimbul transfrontalier de informații în domeniul TIC; de promovare a unei economii mai ecologice, mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor și mai competitive, inclusiv prin promovarea unei mobilități transfrontaliere sustenabile; de susținere a unui nivel ridicat al ocupării forței de muncă, care să genereze coeziune socială și teritorială, inclusiv prin activități de sprijinire a turismului sustenabil, a culturii și patrimoniului natural, ca parte a unei strategii teritoriale care urmărește obținerea unei creșteri economice favorabile ocupării forței de muncă; și de dezvoltare a capacității administrative. Cu toate acestea, lista de priorități în materie de investiții în temeiul diferitelor obiective tematice ar trebui să fie adaptată la nevoile specifice din cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană, prin prevederea de priorități investiționale suplimentare care să permită în special continuarea, în cadrul cooperării transfrontaliere, a cooperării judiciare și administrative, a cooperării între cetățeni și instituții și a cooperării în domeniul ocupării forței de muncă, al formării, al integrării comunităților și al incluziunii sociale din perspectivă transfrontalieră și prin dezvoltarea și coordonarea de strategii macroregionale și de bazin maritim în cadrul cooperării transnaționale. În plus, ar trebui să fie stabilite priorități de investiții specifice sau suplimentare pentru anumite programe de cooperare interregională pentru a reflecta activitățile lor specifice.

(18)

În cadrul obiectivului tematic de promovare a incluziunii sociale și de combatere a sărăciei, ținând seama de importanța practică a acestuia, este necesar să se asigure, în cazul programului transfrontalier PEACE, între Irlanda de Nord și comitatele de graniță din Irlanda, în sprijinul păcii și reconcilierii, că FEDR contribuie, de asemenea, la promovarea stabilității sociale și economice în regiunile în cauză, în special prin acțiuni menite să promoveze coeziunea între comunități. Având în vedere specificitățile acelui program transfrontalier, anumite norme privind selectarea operațiunilor din cadrul prezentului regulament nu ar trebui să se aplice programului transfrontalier respectiv.

(19)

Este necesar să se adapteze cerințele privind conținutul programelor de cooperare aferente obiectivului de cooperare teritorială europeană la nevoile lor specifice. Prin urmare, aceste cerințe ar trebui, de asemenea, să vizeze aspectele necesare pentru implementarea efectivă pe teritoriul statelor membre participante, cum ar fi cele privind organismele responsabile de audit și control, procedura pentru a înființa un secretariat comun și alocarea pasivelor în cazul corecțiilor financiare. În cazul în care statele membre și regiunile participă la strategii macroregionale și de bazin maritim, programele de cooperare în cauză ar trebui să stabilească modul în care intervențiile ar putea contribui la astfel de strategii. În plus, datorită caracterului orizontal al programelor de cooperare interregională, conținutul unor astfel de programe de cooperare ar trebui să fie adaptat, în special în ceea ce privește definiția beneficiarului sau a beneficiarilor în conformitate cu actualele programe INTERACT și ESPON.

(20)

Pentru a asigura o mai bună coordonare a sprijinului FEDR dedicat programelor de cooperare, adoptate în temeiul prezentului regulament, care implică regiunile ultraperiferice cu o posibilă finanțare suplimentară din partea Fondului european de dezvoltare (FED), IEV, IPA II și a Băncii Europene de Investiții (BEI), statele membre și țările terțe sau țările sau teritoriile de peste mări (acestea din urmă denumite în continuare „teritoriile”) care participă la aceste programe de cooperare ar trebui să stabilească norme pentru mecanismele de coordonare în respectivele programe.

(21)

Este oportună implicarea țărilor terțe sau a teritoriilor aflate deja în procesul de pregătire a programelor de cooperare, după ce acestea au acceptat invitația de a participa la astfel de programe. Proceduri speciale ar trebui să fie stabilite în cadrul prezentului regulament pentru o astfel de implicare. Prin derogare de la procedura standard, în cazul în care programele de cooperare implică regiuni ultraperiferice și țări terțe sau teritorii, statele membre participante ar trebui să consulte țările terțe sau teritoriile respective înainte de a transmite programele către Comisie. Pentru o implicare mai eficace și mai pragmatică a țărilor terțe sau teritoriilor în programele de cooperare, acordurile cu privire la conținutul programelor de cooperare și eventuala contribuție a țărilor terțe sau teritoriilor ar trebui, de asemenea, să poată fi exprimate în procesele-verbale aprobate în mod formal ale reuniunilor de consultare cu țările terțe sau teritoriile sau ale deliberărilor organizațiilor de cooperare regională. Ținând seama de principiile gestiunii partajate și simplificării, procedura de aprobare a programelor operaționale ar trebui să fie astfel încât Comisia să aprobe numai elementele esențiale ale programelor de cooperare, iar celelalte elemente ar trebui aprobate de statul membru participant sau statele membre participante. Pentru a asigura securitatea juridică și transparența este necesar să se garanteze că, în cazurile în care statul membru sau statele membre participante modifică un element al unui program de cooperare care nu face obiectul aprobării Comisiei, autoritatea de management pentru programul respectiv ar trebui să notifice Comisiei o astfel de decizie de modificare în termen de o lună de la data deciziei respective.

(22)

În concordanță cu Strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, fondurile europene structurale și de investiții ar trebui să ofere o abordare mai integrată și mai deschisă pentru rezolvarea problemelor de la nivel local. Pentru a consolida această abordare, sprijinul din partea FEDR în regiunile de frontieră ar trebui să fie coordonat cu sprijinul din partea Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și cel din partea Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) și ar trebui, dacă este cazul, să implice grupările europene de cooperare teritorială (GECT) înființate prin Regulamentul (CE) nr. 1302/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (6) în cazul în care dezvoltarea locală figurează printre obiectivele lor.

(23)

Pe baza experienței acumulate în perioada de programare 2007-2013, condițiile pentru selectarea operațiunilor ar trebui să fie clarificate și consolidate în scopul de a asigura numai selectarea operațiunilor cu adevărat comune. Datorită contextului special și caracteristicilor specifice ale programelor de cooperare între regiunile ultraperiferice și țările terțe sau teritoriile, ar trebui să fie stabilite și adaptate condiții de cooperare mai ușoare în ceea ce privește prelucrarea operațiunilor din cadrul acelor programe. Noțiunea de beneficiari unici ar trebui definită și acestor beneficiari ar trebui să le fie permis să desfășoare singuri operațiuni de cooperare.

(24)

Responsabilitățile beneficiarilor principali, care rămân, în mod global, responsabili pentru implementarea unei operațiuni, ar trebui să fie specificate.

(25)

Cerințele pentru rapoartele de implementare ar trebui să fie adaptate la contextul cooperării și să reflecte ciclul de implementare a programelor. În interesul unei gestionări corecte, ar trebui să fie posibil ca reexaminarea anuală să aibă loc în scris.

(26)

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, autoritatea de management ar trebui să se asigure că în cadrul evaluărilor programelor de cooperare sunt efectuate pe baza planului de evaluare, incluzând evaluări privind eficacitatea, eficiența și impactul acestor programe. Cel puțin o dată pe parcursul perioadei de programare, o evaluare ar trebui să examineze modul în care sprijinul acordat a contribuit la realizarea obiectivelor programului. Aceste evaluări ar trebui să includă informații cu privire la orice modificări propuse în perioada de programare.

(27)

Un set comun de indicatori de realizare, care permite evaluarea progresului înregistrat la implementarea programului, și care să fie adaptați la caracterul specific al programelor de cooperare, ar trebui să se stabilească într-o anexă la prezentul regulament. Indicatorii în cauză ar trebui să fie completați cu indicatori de rezultat specifici programului și, după caz, cu indicatori de realizare specifici programului.

(28)

Din cauza implicării mai multor state membre și a costurilor administrative mai mari care rezultă din aceasta, în special în ceea ce privește controalele și traducerea, plafonul pentru cheltuielile cu asistența tehnică ar trebui să fie mai ridicat decât în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă. Pentru a compensa aceste costuri administrative mai ridicate, statele membre ar trebui încurajate ori de câte ori este posibil să reducă sarcinile administrative legate de implementarea proiectelor comune. În plus, programele de cooperare cu sprijin limitat din partea FEDR ar trebui să primească o anumită sumă minimă destinată asistenței tehnice, care poate fi mai mare de 6 %, în scopul de a asigura o finanțare suficientă pentru eficacitatea activităților de asistență tehnică.

(29)

Datorită implicării mai multor state membre, regula generală prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 conform căreia fiecare stat membru își adoptă normele naționale privind eligibilitatea cheltuielilor nu este adecvată pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană. Pe baza experienței acumulate în perioada de programare 2007-2013, ar trebui să fie stabilită o ierarhie clară a normelor privind eligibilitatea cheltuielilor și o orientare clară către norme privind eligibilitatea cheltuielilor stabilite la nivelul Uniunii sau pentru un program de cooperare în ansamblul său, pentru a evita orice posibile contradicții sau neconcordanțe între diferite regulamente și între regulamente și normele naționale. În special, Comisia ar trebui, pe baza experienței acumulate în perioada de programare 2007-2013, să adopte norme privind eligibilitatea cheltuielilor pentru categoriile de costuri prevăzute în prezentul regulament.

(30)

Din cauza implicării frecvente a personalului mai multor state membre în implementarea operațiunilor și ținând seama de numărul de operațiuni pentru care cheltuielile de personal reprezintă un element semnificativ, rata forfetară aplicată costurilor de personal ar trebui aplicată pe baza celorlalte costuri directe ale operațiunilor de cooperare, evitându-se astfel operațiunile contabile individuale pentru administrarea acestor operațiuni.

(31)

Ar trebui să se simplifice normele cu privire la flexibilitate referitoare la situarea operațiunilor în afara zonei vizate de program. În plus, se impune sprijinirea și facilitarea, prin măsuri specifice, a unei cooperări transfrontaliere, transnaționale și interregionale eficiente cu țările terțe sau teritoriile învecinate cu Uniunea atunci când acest lucru este necesar pentru a garanta că regiunile statelor membre sunt asistate în mod efectiv în dezvoltarea lor. Prin urmare, este oportun să se autorizeze, în mod excepțional și în anumite condiții, sprijin din partea FEDR pentru operațiunile situate în afara părții din Uniune aflate în zona vizată de program și pe teritoriul țărilor terțe învecinate, atunci când operațiunile sunt în beneficiul regiunilor Uniunii.

(32)

Statele membre ar trebui să fie încurajate să atribuie funcțiile autorității de management unei GECT sau să facă o asemenea grupare responsabilă cu gestionarea părții dintr-un program de cooperare care se referă la teritoriul acoperit de gruparea respectivă.

(33)

Autoritatea de management ar trebui, inter alia, să instituie un secretariat comun care ar trebui, printre alte sarcini, să furnizeze informații pentru cei care solicită sprijin, să trateze cererile de proiecte și să ofere asistență beneficiarilor la implementarea operațiunilor acestora.

(34)

Autoritățile de management ar trebui să fie responsabile de toate funcțiile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, inclusiv de verificări privind gestionarea în scopul de a asigura standarde uniforme în întreaga zonă vizată de program. Cu toate acestea, în cazul în care se desemnează o GECT drept autoritate de management, astfel de verificări ar trebui să fie efectuate de autoritatea de management cel puțin în cazul acelor state membre și țări terțe sau teritorii care participă prin reprezentanți în GECT, în timp ce controlorii ar trebui utilizați doar în celelalte state membre și țări terțe sau teritorii. Dacă nu se desemnează nicio GECT, autoritatea de management ar trebui să fie autorizată de statele membre participante să efectueze verificări în întreaga zonă vizată de program.

(35)

Autoritățile de certificare ar trebui să fie responsabile de funcțiile autorității de certificare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Statele membre ar trebui să poată dispune ca autoritatea de management să îndeplinească și funcțiile autorității de certificare.

(36)

O autoritate de audit unică ar trebui să răspundă de îndeplinirea funcțiilor care corespund unei autorități de audit, așa cum este stabilit în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 pentru a asigura standarde uniforme în întreaga zonă vizată de program. În cazul în care acest lucru nu este posibil, un grup de auditori ar trebui să poată oferi asistență autorității de audit a programului.

(37)

Pentru a consolida coeziunea economică, socială și teritorială a Uniunii și a spori eficacitatea politicii sale de coeziune, țărilor terțe ar trebui să li se permită să participe, prin intermediul contribuției bazate pe resursele din cadrul IPA II și IEV, la programele de cooperare transnațională și interregională. Cu toate acestea, operațiunile cofinanțate în cadrul unor astfel de programe ar trebui să urmărească în continuare îndeplinirea obiectivelor politicii de coeziune, chiar dacă sunt implementate, parțial sau integral, în afara teritoriului Uniunii. În acest context, contribuția la obiectivele acțiunii externe a Uniunii are doar un caracter accesoriu, întrucât centrul de interes al programelor de cooperare ar trebui stabilit de obiectivele tematice și de prioritățile de investiții ale politicii de coeziune. Pentru a se asigura o participare eficace a țărilor terțe la programele de cooperare, gestionate conform principiului gestiunii partajate, condițiile privind implementarea programului ar trebui stabilite în cadrul programelor de cooperare înseși, precum și, dacă este cazul, în cadrul acordurilor de finanțare încheiate între Comisie, guvernele fiecăreia dintre țările terțe și statul membru care găzduiește autoritatea de management a programului de cooperare relevant. Condițiile privind implementarea programului ar trebui să fie conforme cu dispozițiile aplicabile din dreptul Uniunii și, după caz, cu cele ale dreptului intern al statelor membre participante referitoare la aplicarea dispozițiilor respective din dreptul Uniunii.

(38)

Ar trebui să se stabilească un lanț clar al răspunderii financiare pentru recuperarea sumelor corespunzătoare neregulilor, de la beneficiari la Comisie, trecând prin beneficiarul principal și autoritatea de management. Ar trebui să existe dispoziții cu privire la răspunderea statelor membre în cazul în care nu este posibilă obținerea vreunei recuperări.

(39)

Pe baza experienței acumulate în perioada de programare 2007-2013, ar trebui să se stabilească o derogare explicită pentru conversia cheltuielilor efectuate în altă monedă decât euro, prin aplicarea ratei lunare de conversie la o dată cât mai aproape cu putință de momentul efectuării cheltuielilor sau în cursul lunii în care cheltuielile au fost transmise spre verificare sau în cursul lunii în care cheltuielile au fost raportate beneficiarului principal. Planurile de finanțare, rapoartele și conturile privind operațiunile comune de cooperare ar trebui să fie trimise doar în euro către secretariatul comun, autoritățile programului și comitetul de monitorizare. Ar trebui să se verifice corectitudinea conversiei.

(40)

În scopul de a stabili norme specifice privind modificarea indicatorilor de realizare comuni și privind eligibilitatea cheltuielilor, competența de a adopta acte legislative în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea listei indicatorilor de realizare comuni stabilite în anexa la prezentul regulament și în ceea ce privește normele specifice privind eligibilitatea cheltuielilor pentru programele de cooperare. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(41)

În scopul de a se asigura condiții uniforme pentru implementarea prezentului regulament, ar trebui să se confere Comisiei competențe de executare în ceea ce privește listele zonelor transfrontaliere și ale zonelor transnaționale, lista tuturor programelor de cooperare și suma globală de la sprijinul FEDR pentru fiecare program de cooperare, nomenclatura privind categoriile de intervenție, modelele pentru programele de cooperare și rapoartele de implementare. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (7).

(42)

Ar trebui conferite competențe de executare Comisiei pentru adoptarea deciziilor care aprobă anumite elemente ale programelor de cooperare și orice modificări subsecvente ale elementelor respective.

(43)

Prezentul regulament nu ar trebui să afecteze continuarea sau modificarea asistenței aprobate de Comisie în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (8) sau al altei legislații aplicabile respectivei asistențe la 31 decembrie 2013. Respectivul regulament sau acea altă legislație aplicabilă ar trebui să se aplice în continuare și după 31 decembrie 2013 asistenței sau operațiunilor în cauză până la finalizarea lor. Cererile de asistență prezentate sau aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 ar trebui să rămână valabile.

(44)

Deoarece obiectivul prezentului regulament, și anume consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale prin redresarea dezechilibrelor principale din Uniune, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de statele membre, dar, având în vedere amploarea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare ale diverselor regiuni, de rămânerea în urmă a regiunilor defavorizate și de mijloacele financiare limitate de care dispun statele membre și regiunile, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este definit la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului menționat.

(45)

Pentru a permite aplicarea fără întârziere a măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

(1)   Prezentul regulament stabilește domeniul de aplicare al FEDR în ceea ce privește obiectivul de cooperare teritorială europeană și stabilește dispoziții specifice privind acel obiectiv.

(2)   Prezentul regulament definește, pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană, obiectivele prioritare și organizarea FEDR, criteriile pentru ca statele membre și regiunile să fie eligibile pentru a beneficia de sprijin din partea FEDR, resursele financiare disponibile pentru sprijin din partea FEDR și criteriile de alocare a acestora.

De asemenea, stabilește dispozițiile necesare pentru a asigura implementarea eficientă, monitorizarea, gestionarea financiară și controlul programelor operaționale în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană („programe de cooperare”), inclusiv atunci când țări terțe participă la astfel de programe de cooperare.

(3)   Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și capitolul I din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 se aplică obiectivului de cooperare teritorială europeană și programelor de cooperare în temeiul acestuia, cu excepția cazului în care acest lucru este prevăzut în mod expres în cadrul prezentului regulament sau în care aceste dispoziții se pot aplica numai obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă.

Articolul 2

Componentele obiectivului de cooperare teritorială europeană

În cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană, FEDR sprijină următoarele componente:

(1)

cooperarea transfrontalieră între regiunile limitrofe pentru a promova o dezvoltare regională integrată între regiunile frontaliere terestre și maritime învecinate din două sau mai multe state membre sau între regiunile frontaliere învecinate din cel puțin un stat membru și o țară terță la frontierele externe ale Uniunii, altele decât cele vizate de programele din cadrul instrumentelor financiare externe ale Uniunii;

(2)

cooperarea transnațională pe teritorii transnaționale de dimensiuni mai mari, implicând parteneri naționali, regionali și locali și vizând, de asemenea, cooperarea transfrontalieră maritimă în cazurile care nu fac obiectul cooperării transfrontaliere, în vederea atingerii unui grad mai înalt de integrare teritorială a acestor teritorii.

(3)

cooperarea interregională pentru a spori eficacitatea politicii de coeziune prin promovarea:

(a)

schimbului de experiență concentrat pe obiectivele tematice între parteneri în întreaga Uniune, inclusiv în ceea ce privește dezvoltarea regiunilor menționată la articolul 174 din TFUE, privind identificarea și difuzarea de bune practici, în vederea transferului acestora în principal către programele operaționale din cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă, dar și, dacă este cazul, asupra programelor de cooperare;

(b)

schimbului de experiență privind identificarea, transferul și difuzarea de bune practici în legătură cu dezvoltarea urbană durabilă, inclusiv legăturile de tip urban-rural;

(c)

schimbului de experiență privind identificarea, transferul și difuzarea de bune practici și de abordări inovatoare în ceea ce privește implementarea programelor și acțiunilor de cooperare, precum și utilizarea GECT;

(d)

analizei tendințelor de dezvoltare în ceea ce privește obiectivele coeziunii teritoriale, inclusiv aspecte teritoriale ale coeziunii economice și sociale, și dezvoltarea armonioasă a teritoriului Uniunii prin studii, colectarea datelor și alte măsuri.

Articolul 3

Acoperire geografică

(1)   Pentru cooperarea transfrontalieră, regiunile care urmează să fie sprijinite sunt regiunile de nivelul NUTS 3 ale Uniunii de-a lungul tuturor frontierelor terestre interne și externe, altele decât cele vizate de programele din cadrul instrumentelor financiare externe ale Uniunii, și toate regiunile de nivelul NUTS 3 ale Uniunii de-a lungul frontierelor maritime separate de cel mult 150 de km, fără a aduce atingere eventualelor ajustări necesare pentru asigurarea coerenței și continuității zonelor vizate de programele de cooperare stabilite pentru perioada de programare 2007-2013.

Prin intermediul actelor de punere în aplicare, Comisia adoptă o decizie de stabilire a listei zonelor transfrontaliere care urmează să primească sprijin, defalcată pe programe de cooperare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 150 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Lista respectivă precizează, de asemenea, acele regiuni de nivelul NUTS 3 din Uniune luate în considerare pentru alocarea FEDR la cooperarea transfrontalieră privind toate frontierele interne și cele externe reglementate de instrumentele financiare externe ale Uniunii, cum ar fi IEV în temeiul actului legislativ IEV și IPA II în temeiul actului legislativ IPA II.

Atunci când înaintează proiectul de programe de cooperare transfrontalieră, statele membre pot solicita, în cazuri justificate corespunzător și pentru a asigura coerența zonelor transfrontaliere, ca și alte regiuni de nivelul NUTS 3, altele decât regiunile enumerate în decizia menționată la al doilea paragraf, să fie incluse într-o anumită zonă de cooperare transfrontalieră.

La cererea statului membru sau a statelor membre în cauză, pentru a facilita cooperarea transfrontalieră la frontierele maritime pentru regiunile ultraperiferice și fără a aduce atingere dispozițiilor de la primul paragraf, Comisia poate specifica, în decizia menționată la al doilea paragraf, ca zone transfrontaliere care pot beneficia de sprijin din alocarea corespunzătoare acelor state membre, regiunile de nivelul NUTS 3 din regiunile ultraperiferice de-a lungul frontierelor maritime, separate de o distanță mai mare de 150 km.

(2)   Fără a aduce atingere articolului 20 alineatele (2) și (3), programele de cooperare transfrontalieră pot viza regiuni din Norvegia și Elveția, precum și Liechtenstein, Andorra, Monaco și San Marino și țări terțe sau teritorii învecinate cu regiuni ultraperiferice, toate acestea trebuind să fie regiuni echivalente regiunilor de nivelul NUTS 3.

(3)   Pentru cooperarea transnațională, Comisia adoptă, prin intermediul actelor de punere în aplicare, o decizie de stabilire a listei zonelor transnaționale care urmează să primească sprijin, defalcată pe programe de cooperare și vizând regiunile de nivelul NUTS 2, asigurând, în același timp, continuitatea unei astfel de cooperări în domenii coerente mai extinse, pe baza programelor anterioare, luând în considerare, după caz, strategiile macroregionale și strategiile privind bazinele maritime. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 150 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Atunci când propune proiecte de programe de cooperare transnațională, statele membre pot solicita ca alte regiuni de nivelul NUTS 2 limitrofe cu regiunile enumerate în decizia menționată la primul paragraf să fie adăugate la o anumită zonă de cooperare transnațională. Statele membre comunică motivele care stau la baza unei astfel de solicitări.

(4)   Fără a aduce atingere articolului 20 alineatele (2) și (3), programele de cooperare transnațională pot viza regiuni din oricare dintre următoarele țări terțe sau teritorii:

(a)

țările terțe sau teritoriile enumerate sau menționate la alineatul (2) de la prezentul articol;

(b)

Insulele Feroe și Groenlanda.

Fără a aduce atingere articolului 20 alineatele (2) și (3), programele de cooperare transnațională pot, de asemenea, să vizeze regiuni din țări terțe reglementate de instrumentele financiare externe ale Uniunii, cum ar fi IEV în temeiul actului legislativ IEV, inclusiv regiunile relevante ale Federației Ruse, și IPA II în temeiul actului legislativ IPA II. Creditele anuale care corespund sprijinului din partea IEV și IPA II pentru aceste programe vor fi puse la dispoziție, în măsura în care programele abordează în mod adecvat obiectivele corespunzătoare de cooperare externă.

Astfel de regiuni trebuie să fie regiuni echivalente regiunilor de nivelul NUTS 2.

(5)   Pentru cooperarea interregională, sprijinul din partea FEDR vizează întregul teritoriu al Uniunii.

Fără a aduce atingere articolului 20 alineatele (2) și (3), programele de cooperare interregională pot viza întreg teritoriul sau o parte din teritoriul țărilor terțe sau teritoriilor menționate la alineatul (4) primul paragraf literele (a) și (b) de la prezentul articol.

(6)   În scop informativ, regiunile țărilor terțe sau ale teritoriilor la care se face trimitere la alineatele (2) și (4) se menționează în listele de la alineatele (1) și (3).

(7)   În cazuri justificate în mod corespunzător, pentru a îmbunătăți eficiența implementării programului, regiunile ultraperiferice pot combina într-un singur program de cooperare teritorială sumele FEDR alocate pentru cooperarea transfrontalieră și transnațională, inclusiv alocarea suplimentară prevăzută la articolul 4 alineatul (2), cu respectarea normelor aplicabile pentru fiecare dintre aceste alocări.

Articolul 4

Resurse pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană

(1)   Resursele pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană se ridică la suma de 2,75 % din resursele totale disponibile pentru angajamentul bugetar din FEDR, Fondul Social European (FSE) și Fondul de coeziune pentru perioada 2014 – 2020, stabilite la articolul 91 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (și anume un total de 8 948 259 330 EUR) și se alocă după cum urmează:

(a)

74,05 % (și anume, un total de 6 626 631 760 EUR) pentru cooperarea transfrontalieră;

(b)

20,36 % (și anume, un total de 1 821 627 570 EUR) pentru cooperarea transnațională;

(c)

5,59 % (și anume, un total de 500 000 000 EUR) pentru cooperarea interregională.

(2)   Pentru programele aferente obiectivului de cooperare teritorială europeană, regiunilor ultraperiferice li se alocă nu mai puțin de 150 % din sprijinul din partea FEDR pe care l-au primit în perioada de programare 2007-2013 pentru programe de cooperare. În plus, o sumă de 50 000 000 EUR din alocarea pentru cooperarea interregională se rezervă pentru cooperarea regiunilor ultraperiferice. În ceea ce privește concentrarea tematică, articolul 6 alineatul (1) se aplică acestei alocări suplimentare.

(3)   Comisia comunică fiecărui stat membru cota care îi revine din sumele globale aferente cooperării transfrontaliere și transnaționale, astfel cum se menționează la alineatul (1) literele (a) și (b), defalcate pe ani. Populația din zonele menționate la articolul 3 alineatul (1) al doilea paragraf și articolul 3 alineatul (3) primul paragraf este utilizată drept criteriu pentru defalcarea per stat membru.

Pe baza sumelor comunicate în temeiul primului paragraf, fiecare stat membru informează Comisia în privința eventualei utilizări a opțiunii de transfer prevăzute la articolul 5 și a modului de utilizare, precum și în privința distribuției rezultate a fondurilor între diverse programe transfrontaliere și transnaționale la care participă statul membru în cauză. Pe baza informațiilor furnizate de statele membre, Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, o decizie care stabilește o listă cu toate programele de cooperare și indică suma globală la care se ridică sprijinul total FEDR alocat fiecărui program. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 150 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(4)   Contribuția din partea FEDR la programele transfrontaliere și de bazin maritim în temeiul IEV și pentru programele transfrontaliere în temeiul IPA II se stabilește de către Comisie și de statele membre în cauză. Contribuția FEDR stabilită pentru fiecare stat membru nu este realocată ulterior între statele membre în cauză.

(5)   Sprijinul din partea FEDR pentru programele individuale transfrontaliere și de bazin maritim în temeiul IEV și pentru programe transfrontaliere în temeiul IPA II se acordă cu condiția ca IEV și IPA II să furnizeze sume cel puțin echivalente. Această echivalență face obiectul unei sume maxime stabilite în actul legislativ IEV sau în actul legislativ IPA II.

(6)   Creditele anuale care corespund sprijinului din partea FEDR pentru programele transfrontaliere și de bazin maritim în temeiul IEV și pentru programele transfrontaliere în temeiul IPA II se înscriu în rubricile bugetare corespunzătoare ale acestor instrumente pentru exercițiul bugetar din 2014.

(7)   În 2015 și 2016, contribuția anuală din partea FEDR la programele din cadrul IEV și IPA II pentru care până la 30 iunie nu a fost prezentat Comisiei niciun program în cadrul programelor transfrontaliere și de bazin maritim în temeiul IEV și al programelor transfrontaliere în temeiul IPA II și care nu a fost realocată altui program prezentat în cadrul aceleiași categorii de programe de cooperare externă se alocă programelor de cooperare transfrontalieră interne în conformitate cu alineatul (1) litera (a) la care participă statul membru sau statele membre în cauză.

În cazul în care până la 30 iunie 2017 există încă programe transfrontaliere și de bazin maritim în temeiul IEV și programe transfrontaliere în temeiul IPA II care nu au fost prezentate Comisiei, întreaga contribuție din partea FEDR menționată la alineatul (4) la programele respective pentru anii rămași până în 2020, care nu a fost realocată altui program adoptat în cadrul aceleiași categorii de programe de cooperare externă, se alocă programelor de cooperare transfrontalieră interne prevăzute la alineatul (1) litera (a) la care participă statul membru sau statele membre în cauză.

(8)   Programele transfrontaliere și de bazin maritim menționate la alineatul (4) care au fost adoptate de Comisie se suspendă sau alocarea în contul programelor se reduce, în conformitate cu normele și procedurile aplicabile, în special în cazul în care:

(a)

niciuna dintre țările partenere vizate de program nu a semnat acordul de finanțare relevant până la termenul stabilit în conformitate cu actul legislativ IEV sau cu actul legislativ IPA II; sau

(b)

programul nu poate fi implementat așa cum s-a prevăzut din cauza problemelor survenite în relațiile dintre țările participante.

În astfel de situații, contribuția din partea FEDR menționată la alineatul (4) care corespunde tranșelor anuale neangajate încă sau tranșelor anuale angajate și dezangajate în totalitate sau parțial în cursul aceluiași exercițiu financiar, care nu au fost realocate altui program din aceeași categorie de programe de cooperare externă se alocă programelor de cooperare transfrontalieră interne prevăzute la alineatul (1) litera (a) la care participă statul membru sau statele membre în cauză, la cererea acestuia sau a acestora.

(9)   Comisia prezintă comitetului înființat în temeiul articolului 150 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 un rezumat anual al execuției financiare a programelor transfrontaliere și de bazin maritim din cadrul IEV și a programelor transfrontaliere din cadrul IPA II la care FEDR contribuie în conformitate cu prezentul articol.

Articolul 5

Opțiunea de transfer

Fiecare stat membru poate transfera până la 15 % din alocarea financiară care îi revine pentru fiecare dintre componentele menționate la articolul 4 alineatul (1) literele (a) și (b), de la o componentă la cealaltă.

CAPITOLUL II

Concentrare tematică și priorități de investiții

Articolul 6

Concentrare tematică

(1)   Cel puțin 80 % din resursele FEDR alocate fiecărui program de cooperare transfrontalieră și transnațională se concentrează asupra a maxim patru dintre obiectivele tematice prevăzute la articolul 9 primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(2)   Toate obiectivele tematice prevăzute la articolul 9 primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 pot fi selectate pentru programele de cooperare interregională menționate la articolul 2 punctul (3) litera (a) din prezentul regulament.

Articolul 7

Priorități de investiții

(1)   FEDR, în domeniul său de aplicare, astfel cum este prevăzut la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013, contribuie la obiectivele tematice prevăzute la articolul 9 primul paragraf din Regulamentul (UE) nr 1303/2013, prin acțiuni comune în cadrul programelor de cooperare transfrontalieră, transnațională și interregională. În plus față de prioritățile de investiții prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013, FEDR poate sprijini, de asemenea, următoarele priorități de investiții în cadrul obiectivelor tematice indicate pentru fiecare componentă a cooperării teritoriale europene:

(a)

în cadrul cooperării transfrontaliere:

(i)

promovarea sustenabilității și calității locurilor de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă prin integrarea piețelor forței de muncă transfrontaliere, inclusiv mobilitatea transfrontalieră, inițiativele comune locale în domeniul ocupării forței de muncă, servicii de informare și de consiliere și formarea comună;

(ii)

promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare prin promovarea egalității de gen și a egalității de șanse și integrarea comunităților la nivel transfrontalier;

(iii)

investițiile în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin: elaborarea și implementarea unor programe comune de educație, învățământ profesional și formare;

(iv)

consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o administrație publică eficientă prin promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni și instituții;

(b)

în cadrul cooperării transnaționale: consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o administrație publică eficientă prin dezvoltarea și coordonarea strategiilor macroregionale și de bazin maritim;

(c)

în cadrul cooperării interregionale: consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o administrație publică eficientă prin:

(i)

diseminarea bunelor practici și a expertizei, precum și valorificarea rezultatelor schimburilor de experiență privind dezvoltarea urbană sustenabilă, inclusiv legăturile de tip urban-rural în conformitate cu articolul 2 punctul (3) litera (b).

(ii)

promovarea schimbului de experiență pentru a consolida eficiența programelor și acțiunilor de cooperare teritorială și utilizarea în conformitate cu articolul 2 punctul (3) litera (c);

(iii)

consolidarea bazei de date pentru a îmbunătăți eficiența politicii de coeziune și realizarea obiectivelor tematice, prin analizarea tendințelor de dezvoltare în conformitate cu articolul 2 punctul (3) litera (d);

(2)   În ceea ce privește programul transfrontalier PEACE și în cadrul obiectivului tematic de promovare a incluziunii sociale, de combatere a sărăciei și a oricărei forme de discriminare, FEDR contribuie, de asemenea, la promovarea stabilității sociale și economice în regiunile în cauză, în special prin acțiuni de promovare a coeziunii între comunități.

CAPITOLUL III

Programare

Articolul 8

Conținutul, adoptarea și modificarea programelor de cooperare

(1)   Un program de cooperare se compune din axe prioritare. Fără a aduce atingere articolului 59 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, o axă prioritară corespunde unui obiectiv tematic și cuprinde una sau mai multe priorități de investiții ale obiectivului tematic respectiv în conformitate cu articolele 6 și 7 din prezentul regulament. Dacă este cazul și pentru a-i mări impactul și eficiența într-o abordare integrată coerentă din punct de vedere tematic pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, o axă prioritară poate, în cazuri justificate în mod corespunzător, combina una sau mai multe priorități de investiții complementare, din diferite obiective tematice, pentru a realiza contribuția maximă pentru acea axă prioritară.

(2)   Un program de cooperare contribuie la Strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și la realizarea coeziunii economice, sociale și teritoriale și stabilește:

(a)

o justificare pentru alegerea obiectivelor tematice, a priorităților de investiții corespunzătoare și a alocărilor financiare, având în vedere cadrul strategic comun prevăzut în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013; și pe baza unei analize a necesităților din zona vizată de program în ansamblu și a strategiei selectate pentru a răspunde acestor necesități, ocupându-se, dacă este cazul, de legăturile care lipsesc din infrastructura transfrontalieră, luând în considerare rezultatele evaluării ex ante realizate în conformitate cu Articolul 55 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

(b)

pentru fiecare axă prioritară cu excepția celei privind asistența tehnică:

(i)

prioritățile de investiții și obiectivele specifice corespunzătoare;

(ii)

pentru a consolida orientarea către rezultate a programării, rezultatele preconizate pentru obiectivele specifice și indicatorii de rezultat aferenți, cu o valoare de bază și o valoare țintă, cuantificată, dacă este cazul, în conformitate cu articolul 16;

(iii)

o descriere a tipurilor și a exemplelor de acțiuni care urmează să fie sprijinite în cadrul fiecărei priorități de investiții și contribuția lor estimată la obiectivele specifice menționate la punctul (i), inclusiv principiile directoare pentru selectarea operațiunilor și, după caz, identificarea principalelor grupuri-țintă, a teritoriilor specifice vizate și a tipurilor de beneficiari și utilizarea planificată a instrumentelor financiare și a proiectelor majore;

(iv)

indicatorii de realizare comuni și specifici, inclusiv valoarea-țintă cuantificată, care se estimează că vor contribui la rezultate, în conformitate cu articolul 16, pentru fiecare prioritate de investiții;

(v)

identificarea etapelor de implementare, a indicatorilor financiari și de realizare, precum și, unde este cazul, a indicatorilor de rezultat, care vor servi drept ținte și obiective de etapă pentru cadrul de performanță în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și cu anexa II la regulamentul respectiv;

(vi)

dacă este cazul, un rezumat al folosirii planificate a asistenței tehnice, inclusiv, dacă sunt necesare, acțiuni de consolidare a capacității administrative a autorităților implicate în gestiunea și controlul programelor și beneficiarilor, și, dacă sunt necesare, acțiuni de consolidare a capacității administrative a partenerilor relevanți care vor participa la implementarea programelor;

(vii)

categoriile aferente de intervenții bazate pe o nomenclatură adoptată de Comisie și o defalcare orientativă a resurselor planificate;

(c)

pentru fiecare axă prioritară privind asistența tehnică:

(i)

obiectivele specifice;

(ii)

rezultatele preconizate pentru fiecare obiectiv specific și, atunci când conținutul acțiunilor justifică acest lucru în mod obiectiv, indicatorii de rezultat asociați, cu o valoare de bază și o valoare țintă, în conformitate cu articolul 16;

(iii)

o descriere a acțiunilor care urmează să fie sprijinite și contribuția lor preconizată la obiectivele specifice menționate la punctul (i);

(iv)

indicatorii specifici de realizare preconizați să contribuie la rezultate;

(v)

categoriile aferente de intervenții bazate pe o nomenclatură adoptată de Comisie și o defalcare orientativă a resurselor planificate;

Punctul (ii) nu se aplică în cazurile în care contribuția Uniunii la axa prioritară sau la axele prioritare privind asistența tehnică în cadrul unui program de cooperare nu depășește 15 000 000 EUR;

(d)

un plan de finanțare care conține următoarele tabele (fără nicio repartizare per stat membru participant):

(i)

un tabel care specifică, pentru fiecare an, în conformitate cu normele privind ratele de cofinanțare prevăzute la articolele 60, 120 și 121 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, suma creditului financiar total preconizat pentru sprijinul din partea FEDR;

(ii)

un tabel care specifică, pentru întreaga perioadă de programare, pentru programul de cooperare și pentru fiecare axă prioritară, suma creditului financiar total al sprijinului din partea FEDR și a cofinanțării naționale. Pentru axele prioritare care combină priorități de investiții din diferite obiective tematice, tabelul specifică suma creditului financiar total și cofinanțarea națională pentru fiecare dintre obiectivele tematice corespunzătoare. Atunci când cofinanțarea națională este constituită din cofinanțări publice și private, tabelul prezintă defalcarea indicativă între componentele publice și private. Acesta prezintă, în scop informativ, contribuția eventuală a țărilor terțe care participă la program, precum și participarea preconizată din partea BEI;

(e)

o listă a proiectelor majore a căror implementare este planificată în timpul perioadei de programare.

Comisia adoptă acte de punere în aplicare privind nomenclatura menționată la primul paragraf litera (b) punctul (vii) și la litera (c) punctul (v). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 150 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(3)   Ținând cont de conținutul și obiectivele sale, un program de cooperare descrie abordarea integrată a dezvoltării teritoriale, inclusiv în ceea ce privește regiunile și domeniile menționate la articolul 174 alineatul (3) din TFUE, având în vedere acordurile de parteneriat ale statelor membre participante și arată modul în care programul de cooperare contribuie la realizarea obiectivelor sale și a rezultatelor preconizate, precizând, după caz, următoarele:

(a)

abordarea utilizării instrumentelor pentru dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității și principiile de identificare a zonelor în care se va implementa programul;

(b)

principiile de identificare a zonelor urbane în care acțiunile integrate pentru dezvoltarea urbană durabilă urmează să fie implementate și alocarea orientativă a sprijinului din partea FEDR pentru aceste acțiuni;

(c)

abordarea privind utilizarea instrumentului de investiții teritoriale integrate menționat la articolul 11 în alte cazuri decât cele care fac obiectul literei (b) și alocările financiare orientative aferente acestor cazuri, din fiecare axă prioritară;

(d)

în cazul în care statele membre și regiunile participă la strategii macro-regionale și de bazin maritim, contribuția intervențiilor planificate în cadrul programului de cooperare la astfel de strategii, sub rezerva nevoilor din zona vizată de program, identificate de către statele membre în cauză și luând în considerare, dacă este cazul, proiectele importante din punct de vedere strategic identificate în strategiile respective.

(4)   Programul de cooperare identifică de asemenea:

(a)

dispozițiile referitoare la implementare care:

(i)

identifică autoritatea de management, autoritatea de certificare, dacă este cazul, și autoritatea de audit;

(ii)

identifică organismul sau organismele desemnat(e) să efectueze sarcini de control;

(iii)

identifică organismul sau organismele desemnat(e) să fie responsabil(e) pentru efectuarea sarcinilor de audit;

(iv)

stabilește procedura pentru înființarea secretariatului comun;

(v)

stabilește o descriere sumară modalităților de gestionare și control;

(vi)

stabilește repartizarea pasivelor între statele membre participante în cazul unor corecții financiare impuse de autoritatea de management sau de Comisie.

(b)

organismul către care urmează să fie efectuate plățile de către Comisie;

(c)

acțiunile întreprinse pentru a implica partenerii menționați la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 în pregătirea programului de cooperare și rolul acestor parteneri în pregătirea și implementarea programului de cooperare, inclusiv implicarea acestora în comitetul de monitorizare.

(5)   Programul de cooperare stabilește și următoarele, având în vedere conținutul acordurilor de parteneriat și ținând seama de cadrul instituțional și legal al statelor membre:

(a)

mecanismele care asigură o coordonare eficientă între FEDR, FSE, Fondul de coeziune, FEADR, FEPAM și alte instrumente de finanțare ale Uniunii și naționale, inclusiv coordonarea și posibila combinare între Mecanismul pentru Interconectarea Europei în temeiul Regulamentului (UE) nr 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (9), IEV, FED și IPA II, precum și cu BEI, ținând cont de dispozițiile prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr 1303/2013 în cazul în care statele membre și țările terțe sau teritoriile participă la programe de cooperare care includ utilizarea de credite FEDR pentru regiuni ultraperiferice și resurse de la FED, mecanisme de coordonare la nivelul adecvat pentru a facilita o coordonare efectivă a utilizării acestor credite și resurse;

(b)

un rezumat al evaluării sarcinii administrative pentru beneficiari și, dacă este cazul, acțiunile planificate, însoțite de un calendar orientativ, pentru a reduce sarcina administrativă.

(6)   Informațiile solicitate în temeiul alineatului (2) primul paragraf litera (a), alineatului (2) primul paragraf litera (b) punctele (i) - (vii), alineatului (3) și alineatului (5) litera (a) se adaptează la caracterul specific al programelor de cooperare care au drept temei articolul 2 punctul (3) literele (b), (c) și (d).

Informațiile solicitate în conformitate cu alineatul (2) primul paragraf litera (e) și alineatul (5) litera (b) nu se includ în programele de cooperare care au drept temei articolul 2 punctul (3) literele (c) și (d).

(7)   Fiecare program de cooperare, acolo unde este cazul și cu condiția unei evaluări temeinic justificate a statelor membre relevante privind relevanța lor pentru conținutul și obiectivele programului, include o descriere a:

(a)

acțiunilor specifice pentru a lua în considerare cerințele de protecție a mediului, eficiența resurselor, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, rezistența în fața dezastrelor și prevenirea și gestionarea riscurilor, în selectarea operațiunilor;

(b)

acțiunilor specifice pentru a promova egalitatea de șanse și pentru a preveni orice formă de discriminare bazată pe sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, în timpul pregătirii, elaborării și implementării programului de cooperare și, în special, în ceea ce privește accesul la finanțare, luând în considerare nevoile diferitelor grupuri-țintă care sunt expuse la o astfel de discriminare și, în special, cerințele de a garanta accesibilitatea pentru persoanele cu handicap;

(c)

contribuției programului de cooperare la promovarea egalității între bărbați și femei și, după caz, măsurile pentru a asigura integrarea perspectivei de gen la nivelul programelor și al operațiunilor.

Literele (a) și (b) de la primul paragraf nu se aplică programelor de cooperare în temeiul articolului 2 punctul 3 literele (b), (c) și (d).

(8)   Programele de cooperare, care au drept temei articolul 2 punctul (3) literele (c) și (d), definesc beneficiarul sau beneficiarii pentru un astfel de program de cooperare și pot specifica procedura de acordare.

(9)   Statele membre participante și, atunci când au acceptat invitația de a participa la programul de cooperare, țările terțe sau teritoriile participante, dacă este cazul, confirmă în scris acordul lor cu privire la conținutul unui program de cooperare înainte ca acesta să fie transmis Comisiei. Acest acord include, de asemenea, un angajament al tuturor statelor membre participante, și, dacă este cazul al țărilor terțe sau teritoriilor, de a furniza cofinanțarea necesară pentru a implementa programul de cooperare și, dacă este cazul, angajamentul privind contribuția financiară din partea țărilor terțe sau a teritoriilor.

Prin derogare de la primul paragraf, în cazul programelor de cooperare care implică regiuni ultraperiferice și țări terțe sau teritorii, statele membre în cauză consultă respectivele țări terțe sau teritorii înainte de a prezenta programele de cooperare Comisiei. În acest caz, acordurile privind conținutul programelor de cooperare și eventuala contribuție a țărilor terțe sau teritoriilor pot fi exprimate în procesele-verbale aprobate în mod formal ale reuniunilor de consultare cu țările terțe sau teritoriile sau ale deliberărilor organizațiilor de cooperare regională.

(10)   Statele membre participante și, atunci când au acceptat invitația de a participa la programul de cooperare, țările terțe sau teritoriile participante, elaborează programele de cooperare în conformitate cu modelul adoptat de Comisie.

(11)   Comisia adoptă modelul prevăzut la alineatul (10) prin intermediul actelor de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 150 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(12)   Comisia adoptă o decizie, prin intermediul actelor de punere în aplicare, prin care aprobă toate elementele (inclusiv modificările viitoare) care intră sub incidența prezentului articol, cu excepția celor care intră sub incidența alineatului (2) litera (b) punctul (vii), alineatului (2) litera (c) punctul (v), alineatului (2) litera (e), alineatului (4) litera (a) punctul (i), alineatului (4) litera (c) și alineatelor (5) și (7) din prezentul articol, care rămân în responsabilitatea statelor membre participante.

(13)   Autoritatea de management notifică Comisiei orice decizie de modificare a elementelor din programul de cooperare care nu sunt acoperite de decizia Comisiei menționată la alineatul (12), în termen de o lună de la data acelei decizii de modificare. Decizia de modificare specifică data intrării sale în vigoare, care nu poate să fie anterioară datei adoptării sale.

Articolul 9

Plan de acțiune comun

În cazul în care un plan de acțiune comun menționat la articolul 104 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 se realizează sub responsabilitatea unei GECT în calitate de beneficiar, personalul secretariatului comun al programului de cooperare și membrii adunării GECT pot deveni membri ai comitetului director menționat la articolul 108 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Membrii adunării GECT nu constituie majoritatea în cadrul comitetului director respectiv.

Articolul 10

Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității

Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității în temeiul articolului 32 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 poate fi implementată prin programele de cooperare transfrontalieră, cu condiția ca grupul de dezvoltare locală să fie alcătuit din reprezentanți a cel puțin două țări, dintre care una este un stat membru.

Articolul 11

Investiția teritorială integrată

Pentru programele de cooperare, organismul intermediar pentru realizarea gestionării și implementării unei investiții teritoriale integrate astfel cum este menționată la articolul 36 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 este fie o entitate juridică înființată în conformitate cu legislația uneia dintre țările participante, cu condiția ca aceasta să fie instituită de autorități sau organisme publice din cel puțin două țări participante, fie o GECT.

Articolul 12

Selecția operațiunilor

(1)   Operațiunile din cadrul programelor de cooperare sunt selectate de către un comitet de monitorizare așa cum este menționat la articolul 47 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Comitetul de monitorizare respectiv poate institui un comitet director care să funcționeze în subordinea sa în scopul selectării operațiunilor.

(2)   Operațiunile selecționate în cadrul cooperării transfrontaliere și transnaționale implică beneficiari din cel puțin două țări participante, dintre care cel puțin unul este dintr-un stat membru. O operațiune poate fi implementată într-o singură țară, cu condiția să fie identificate influențe și beneficii transfrontaliere sau transnaționale.

Operațiunile din cadrul cooperării interregionale menționate la articolul 2 punctul (3) literele (a) și (b) implică beneficiari din cel puțin trei țări, dintre care cel puțin două sunt state membre.

Condițiile stabilite la primul paragraf nu se aplică operațiunilor din cadrul programului transfrontalier PEACE dintre Irlanda de Nord și comitatele de graniță din Irlanda în sprijinul păcii și reconcilierii, menționat la articolul 7 alineatul (2).

(3)   Fără a aduce atingere alineatului (2), o GECT sau altă entitate juridică înființată în conformitate cu legislația uneia dintre țările participante poate fi beneficiarul unic pentru o operațiune, cu condiția să fie instituită de autorități sau organisme publice din cel puțin două țări participante, în cazul cooperării transfrontaliere și transnaționale, și din cel puțin trei țări participante, în cazul cooperării interregionale.

O entitate juridică ce implementează un instrument financiar sau un fond de fonduri, după caz, poate fi unicul beneficiar al unei operațiuni fără aplicarea cerințelor privind compoziția sa prevăzute la primul paragraf.

(4)   Beneficiarii cooperează în ceea ce privește elaborarea și implementarea operațiunilor. În plus, aceștia cooperează fie pentru furnizarea personalului pentru operațiuni sau finanțarea operațiunilor, fie pentru ambele.

Pentru operațiunile din cadrul programelor instituite între regiunile ultraperiferice și țările terțe sau teritoriile, beneficiarilor li se cere să coopereze numai în două domenii din cele menționate la primul paragraf.

(5)   Pentru fiecare operațiune, autoritatea de management furnizează beneficiarului principal sau beneficiarului unic un document care stabilește condițiile aplicabile sprijinului pentru operațiuni, inclusiv cerințele specifice privind produsele sau serviciile care urmează să fie furnizate în cadrul operațiunii, planul de finanțare și termenul de executare.

Articolul 13

Beneficiari

(1)   În cazul în care există doi sau mai mulți beneficiari pentru o operațiune în cadrul unui program de cooperare, unul dintre ei este desemnat de către toți beneficiarii ca beneficiar principal.

(2)   Beneficiarul principal:

(a)

stabilește condițiile de lucru cu alți beneficiari într-un acord care cuprinde, printre altele, dispoziții care garantează buna gestionare financiară a fondurilor alocate operațiunii, inclusiv modalitățile de recuperare a sumelor plătite în mod nejustificat;

(b)

își asumă responsabilitatea de a asigura implementarea întregii operațiuni;

(c)

se asigură că cheltuielile prezentate de toți beneficiarii au fost suportate în implementarea operațiunii și corespund activităților convenite de către toți beneficiarii, precum și că aceste cheltuieli sunt în conformitate cu documentul furnizat de autoritatea de management în temeiul articolului 12 alineatul (5);

(d)

se asigură că cheltuielile prezentate de către alți beneficiari au fost verificate de către unul sau mai mulți controlori în cazul în care această verificare nu este efectuată de către autoritatea de management în temeiul articolului 23 alineatul (3).

(3)   Cu excepția existenței unei dispoziții contrare în acordurile încheiate în conformitate cu alineatul (2) litera (a), beneficiarul principal se asigură că ceilalți beneficiari primesc suma totală a contribuțiilor din fonduri cât se poate de repede și integral. Nu se poate deduce sau reține nicio sumă și nu se poate percepe nicio taxă specifică sau altă taxă cu efect echivalent care ar reduce sumele respective pentru ceilalți beneficiari.

(4)   Beneficiarii principali sunt situați într-un stat membru care participă la programul de cooperare. Cu toate acestea, este posibil ca statele membre și țările terțe sau teritoriile care participă la un program de cooperare să cadă de acord că beneficiarul principal poate fi situat într-o țară terță sau un teritoriu care participă la programul de cooperare respectiv, cu condiția ca autoritatea de management să fie satisfăcută de modul în care beneficiarul principal își poate îndeplini sarcinile prevăzute la alineatele (2) și (3), precum și ca cerințele referitoare la gestiune, verificări și audit să fie respectate.

(5)   Beneficiarii unici sunt înregistrați într-un stat membru care participă la programul de cooperare. Cu toate acestea, aceștia pot fi înregistrați într-un stat membru care nu participă la program cu condiția respectării condițiilor prevăzute la articolul 12 alineatul (3).

CAPITOLUL IV

Monitorizare și evaluare

Articolul 14

Rapoartele de implementare

(1)   Până la data de 31 mai 2016 și până la aceeași dată din fiecare an ulterior până în 2023 inclusiv, autoritatea de management prezintă Comisiei un raport anual de implementare în conformitate cu articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Raportul de implementare prezentat în 2016 trebuie să se refere la anii financiari 2014 și 2015, precum și la perioada dintre data de începere a eligibilității cheltuielilor și 31 decembrie 2013.

(2)   Pentru rapoartele depuse în 2017 și 2019, termenul menționat la alineatul (1) este 30 iunie.

(3)   Rapoartele de implementare anuale prezintă informații referitoare la:

(a)

implementarea programului de cooperare în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

(b)

în cazul în care este oportun, progresele realizate în ceea ce privește pregătirea și implementarea proiectelor majore și a planurilor de acțiune comune.

(4)   Rapoartele de implementare anuale prezentate în 2017 și 2019 stabilesc și evaluează informațiile necesare în conformitate cu articolul 50 alineatul (4) și alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și informațiile menționate la alineatul (2) din prezentul articol împreună cu următoarele informații:

(a)

progresele realizate în ceea ce privește implementarea planului de evaluare și transpunerii în practică a constatărilor evaluărilor;

(b)

rezultatele măsurilor de informare și de publicitate desfășurate în cadrul strategiei de comunicare;

(c)

implicarea partenerilor în implementarea, monitorizarea și evaluarea programului de cooperare.

Rapoartele anuale de implementare prezentate în 2017 și 2019 pot, cu respectarea conținutului și obiectivelor fiecărui program de cooperare, stabili informații și evalua următoarele:

(a)

progresele înregistrate în implementarea abordării integrate a dezvoltării teritoriale, inclusiv a dezvoltării urbane durabile și a dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității în cadrul programului de cooperare;

(b)

progresele realizate în ceea ce privește implementarea acțiunilor menite să consolideze capacitatea autorităților și beneficiarilor de a administra și de a utiliza FEDR;

(c)

după caz, contribuția strategiilor macroregionale și de bazin maritim;

(d)

acțiunile specifice luate pentru a promova egalitatea între bărbați și femei și pentru a promova nediscriminarea, în special accesibilitatea pentru persoanele cu handicap, și măsurile implementate pentru a asigura integrarea perspectivei de gen în programul de cooperare și în operațiuni;

(e)

acțiunile luate pentru promovarea dezvoltării durabile;

(f)

progresele în implementarea acțiunilor din domeniul inovării sociale;

(5)   Rapoartele de implementare anuale și finale se întocmesc pe baza modelelor adoptate de Comisie prin intermediul actelor de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 150 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Articolul 15

Reexaminare anuală

Reuniunea de reexaminare anuală se organizează în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Dacă nu se organizează o reuniune de reexaminare anuală în temeiul articolului 51 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, reexaminarea anuală poate fi efectuată în scris.

Articolul 16

Indicatori pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană

(1)   Indicatorii de realizare comuni prevăzuți în anexa la prezentul regulament, indicatorii de rezultat specifici programului și, dacă este cazul, indicatorii de realizare specifici programului se utilizează în conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și cu articolul 8 alineatul (2) primul paragraf litera (b) punctele (ii) și (iv) și litera (c) punctele (ii) și (iv) din prezentul regulament.

(2)   Pentru indicatorii de realizare comuni și cei specifici programului, nivelurile de referință se stabilesc la zero. Se fixează pentru anul 2023 valori-țintă cuantificate cumulative pentru acești indicatori.

(3)   Pentru indicatorii de rezultat specifici programului, care se referă la priorități de investiții, nivelurile de referință se stabilesc utilizând datele cele mai recente disponibile și se fixează ținte pentru anul 2023. Țintele pot fi exprimate în termeni cantitativi sau calitativi.

(4)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 29 pentru a modifica lista indicatorilor de realizare comuni prevăzuți în anexă pentru a face ajustări în cazurile care se impune pentru a asigura evaluarea eficientă a evoluției implementării programului.

Articolul 17

Asistență tehnică

Valoarea alocată asistenței tehnice din partea FEDR se limitează la 6 % din suma totală alocată programului de cooperare. Pentru programele cu o alocare totală ce nu depășește 50 000 000 EUR, suma din FEDR alocată pentru asistență tehnică se limitează la 7 % din suma totală alocată, dar nu este mai mică de 1 500 000 EUR și nici mai mare de 3 000 000 EUR.

CAPITOLUL V

Eligibilitate

Articolul 18

Norme privind eligibilitatea cheltuielilor

(1)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 29 pentru a stabili norme specifice privind eligibilitatea cheltuielilor pentru programele de cooperare în ceea ce privește costurile cu personalul, cheltuielile de birou și cheltuielile administrative, costurile de deplasare și de cazare, costurile de consultanță și servicii externe și cheltuielile cu echipamente. Până la 22 aprilie 2014, Comisia notifică simultan Parlamentului European și Consiliului actele delegate adoptate în conformitate cu articolul 29.

(2)   Fără a aduce atingere normelor de eligibilitate stabilite la articolele 65 - 71 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, în Regulamentul (UE) nr. 1301/2013, în prezentul regulament sau în actul delegat menționat la alineatul (1) din prezentul articol, sau pe baza acestora, statele membre participante la comitetul de monitorizare stabilesc norme suplimentare privind eligibilitatea cheltuielilor pentru programul de cooperare în ansamblu.

(3)   Pentru aspecte care nu sunt reglementate prin normele de eligibilitate stabilite la articolele 65 - 71 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, în Regulamentul (UE) nr. 1301/2013, în actul delegat menționat la alineatul (1) din prezentul articol sau în normele stabilite în comun de către statele membre participante în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol, sau nu sunt reglementate pe baza acestora, se aplică normele naționale ale statului membru în care sunt efectuate cheltuielile.

Articolul 19

Costuri de personal

Costurile de personal ale unei operațiuni pot fi calculate la o rată forfetară de până la 20 % din costurile directe, altele decât costurile de personal ale operațiunii respective.

Articolul 20

Eligibilitatea operațiunilor din cadrul programelor de cooperare în funcție de localizare

(1)   Operațiunile din cadrul programelor de cooperare, sub rezerva derogărilor menționate la alineatele (2) și (3), sunt situate în partea din zona vizată de program care cuprinde teritoriul Uniunii („partea din Uniune a zonei vizate de program”).

(2)   Autoritatea de management poate accepta ca totalitatea sau o parte a unei operațiuni să fie implementată în afara părții din Uniune a zonei vizate de program, cu condiția ca toate condițiile de mai jos să fie îndeplinite:

(a)

operațiunea este în beneficiul zonei vizate de program;

(b)

suma totală alocată în cadrul programului de cooperare operațiunilor situate în afara părții din Uniune a zonei vizate de program nu depășește 20 % din sprijinul din partea FEDR la nivel de program sau 30 % în cazul programelor de cooperare pentru care partea din Uniune a zonei vizate de program constă în regiunile ultraperiferice;

(c)

obligațiile autorităților de management și de audit în ceea ce privește gestionarea, controlul și auditul privind operațiunea sunt îndeplinite de către autoritățile programului de cooperare sau acestea încheie acorduri cu autoritățile din statul membru sau țara terță sau teritoriul în care operațiunea este implementată.

(3)   Pentru operațiunile care vizează asistența tehnică sau activitățile promoționale și consolidarea capacităților, cheltuielile pot fi efectuate în afara părții din Uniune a zonei vizate de program în cazul în care condițiile menționate la alineatul (2) literele (a) și (c) sunt îndeplinite.

CAPITOLUL VI

Gestionare, control și desemnare

Articolul 21

Desemnarea autorităților

(1)   Statele membre care participă la un program de cooperare desemnează, în sensul articolului 123 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, o autoritate de management unică; în sensul articolului 123 alineatul (2) din regulamentul respectiv, o autoritate de certificare unică; și, în sensul articolului 123 alineatul (4) din regulamentul respectiv, o autoritate de audit unică. Autoritatea de management și autoritatea de audit sunt situate în același stat membru.

Statele membre care participă la un program de cooperare pot desemna autoritatea de management ca fiind responsabilă și să exercite funcțiile autorității de certificare. O astfel de desemnare nu aduce atingere repartizării pasivelor între statele membre participante în ceea ce privește aplicarea corecțiilor financiare, astfel cum se prevede în programul de cooperare.

(2)   Autoritatea de certificare primește plățile efectuate de Comisie și efectuează, de regulă, plăți către beneficiarul principal, în conformitate cu articolul 132 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(3)   Procedura pentru desemnarea autorității de management și, după caz, a autorității de certificare, prevăzută la articolul 124 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, este pusă în aplicare de statul membru în care este situată autoritatea.

Articolul 22

Gruparea europeană de cooperare teritorială

Statele membre care participă la un program de cooperare pot apela la o GECT pentru a o însărcina cu gestionarea programului de cooperare respectiv sau a unei părți a acestuia, mai ales conferindu-i responsabilitățile unei autorități de management.

Articolul 23

Funcțiile autorității de management

(1)   Fără a aduce atingere alineatului (4) de la prezentul articol, autoritatea de management a unui program de cooperare îndeplinește funcțiile stabilite la articolul 125 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(2)   Autoritatea de management, după consultarea cu statele membre și toate țările terțe care participă la un program de cooperare, înființează un secretariat comun.

Secretariatul comun oferă asistență autorității de management și comitetului de monitorizare la îndeplinirea funcțiilor respective ale acestora. Secretariatul comun furnizează, de asemenea, informații pentru potențialii beneficiari cu privire la oportunitățile de finanțare din cadrul programelor de cooperare și asistă beneficiarii la implementarea operațiunilor.

(3)   În cazul în care autoritatea de management este o GECT, verificările în temeiul articolului 125 alineatul (4) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 se efectuează de către autoritatea de management sau sub supravegherea acesteia cel puțin pentru acele state membre și țări terțe sau teritorii din care există membri care participă în GECT.

(4)   În cazul în care autoritatea de management nu efectuează verificări în temeiul articolului 125 alineatul (4) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 în întreaga zonă vizată de program, sau în cazul în care verificările nu sunt efectuate de autoritatea de management sau sub supravegherea acesteia pentru acele state membre și țări terțe sau teritorii din care există membri care participă în GECT în conformitate cu alineatul (3), fiecare stat membru sau, în cazul în care a acceptat invitația de a participa la programul de cooperare, fiecare țară terță sau teritoriu desemnează organismul sau persoana responsabilă pentru efectuarea unor astfel de verificări în raport cu beneficiarii pe teritoriul său („controlor(i)”).

Controlorii prevăzuți la primul paragraf pot fi aceleași organisme responsabile pentru efectuarea acestor verificări pentru programele operaționale în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă sau, în cazul țărilor terțe, pentru efectuarea verificărilor comparabile în cadrul instrumentelor de politică externă ale Uniunii.

Autoritatea de management se asigură că cheltuielile fiecărui beneficiar care participă la o operațiune au fost verificate de către un controlor desemnat.

Fiecare stat membru se asigură că cheltuielile unui beneficiar pot fi verificate în termen de trei luni de la transmiterea documentelor de către beneficiarul respectiv.

Fiecare stat membru sau, în cazul în care a acceptat invitația de a participa la programul de cooperare, fiecare țară terță răspunde de verificările efectuate pe teritoriul său.

(5)   În cazul în care verificarea furnizării de produse sau a prestării de servicii care fac obiectul cofinanțării nu poate avea loc decât pentru întreaga operațiune, această verificare se realizează de autoritatea de management sau de controlorul din statul membru în care are este situat beneficiarul principal.

Articolul 24

Funcțiile autorității de certificare

Autoritatea de certificare a unui program de cooperare îndeplinește funcțiile prevăzute la articolul 126 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Articolul 25

Funcțiile autorității de audit

(1)   Statele membre și țările terțe care participă la un program de cooperare pot autoriza autoritatea de audit să exercite în mod direct funcțiile prevăzute la articolul 127 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 pe întreg teritoriul vizat de un program de cooperare. Acestea precizează momentul în care autoritatea de audit trebuie să fie însoțită de un auditor al unui stat membru sau al unei țări terțe.

(2)   În cazul în care autoritatea de audit nu deține autorizația menționată la alineatul (1), aceasta trebuie să fie asistată de un grup de auditori compus dintr-un reprezentant din fiecare stat membru sau țară terță care participă la programul de cooperare și care exercită funcțiile prevăzute la articolul 127 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Fiecare stat membru sau, în cazul în care a acceptat invitația de a participa la un program de cooperare, fiecare țară terță răspunde de auditurile efectuate pe teritoriul său.

Fiecare reprezentant din fiecare stat membru sau țară terță care participă la programul de cooperare este responsabil pentru furnizarea de elemente concrete legate de cheltuielile de pe teritoriul său, care sunt solicitate de autoritatea de audit pentru a efectua evaluarea.

Grupul de auditori este constituit într-un termen de cel mult trei luni după decizia de aprobare a programului de cooperare. Acesta își elaborează propriul regulament de procedură și este prezidat de autoritatea de audit pentru programul de cooperare.

(3)   Auditorii sunt independenți din punct de vedere funcțional de controlorii care efectuează verificări în temeiul articolului 23.

CAPITOLUL VII

Participarea țărilor terțe la programe de cooperare transnațională și interregională

Articolul 26

Condiții de implementare pentru participarea țărilor terțe

Condițiile aplicabile de implementare a programului care reglementează gestionarea financiară, precum și programarea, monitorizarea, evaluarea și controlul participării țărilor terțe printr-o contribuție a resurselor IPA II sau IEV la programele de cooperare transnațională și interregională se stabilesc în programul de cooperare relevant și, de asemenea, după caz, în acordul de finanțare dintre Comisie, guvernele țărilor terțe vizate și statul membru care găzduiește autoritatea de management a programului de cooperare relevant. Condițiile de implementare a programului trebuie să fie în concordanță cu normele politicii de coeziune a Uniunii.

CAPITOLUL VIII

Gestiunea financiară

Articolul 27

Angajamente bugetare, plăți și recuperări

(1)   Sprijinul din partea FEDR pentru programele de cooperare se plătește într-un cont unic care nu are niciun subcont național.

(2)   Autoritatea de management se asigură că orice sumă plătită în urma unei nereguli se recuperează de la beneficiarul principal sau de la beneficiarul unic. Beneficiarii rambursează beneficiarului principal orice sume plătite în mod nejustificat.

(3)   În cazul în care beneficiarul principal nu reușește să obțină rambursarea de la alți beneficiari sau în cazul în care autoritatea de management nu reușește să obțină rambursarea de la beneficiarul principal sau de la beneficiarul unic, statul membru sau țara terță pe al cărui teritoriu este situat beneficiarul în cauză sau în care este înregistrată o GECT, după caz, rambursează autorității de management orice sume plătite în mod nejustificat beneficiarului respectiv. Autoritatea de management este responsabilă pentru rambursarea sumelor în cauză bugetului general al Uniunii, în conformitate cu repartizarea pasivelor între statele membre participante, astfel cum se prevede în programul de cooperare.

Articolul 28

Utilizarea monedei euro

Prin derogare de la articolul 133 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cheltuielile efectuate într-o altă monedă decât euro sunt convertite în euro de către beneficiari pe baza ratei de schimb contabile lunare a Comisiei din luna în care cheltuielile respective:

(a)

fie au fost efectuate;

(b)

fie au fost depuse spre verificare la autoritatea de management sau la controlor, în conformitate cu articolul 23 din prezentul regulament;

(c)

fie au fost raportate beneficiarului principal.

Metoda aleasă se stabilește în programul de cooperare și se aplică tuturor beneficiarilor.

Conversia este verificată de autoritatea de management sau de controlorul din statul membru sau țara terță în care este situat beneficiarul.

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale

Articolul 29

Exercitarea delegării

(1)   Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate, cu respectarea condițiilor stabilite în prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul la articolul 16 alineatul (4) și articolul 18 alineatul (1) se conferă Comisiei de la 21 decembrie 2013 până la 31 decembrie 2020.

(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 16 alineatul (4) și la articolul 18 alineatul (1) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 16 alineatul (4) sau al articolului 18 alineatul (1) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 30

Dispoziții tranzitorii

(1)   Prezentul regulament nu poate determina continuarea sau modificarea, inclusiv anularea totală sau parțială, a asistenței aprobate de Comisie în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 sau al unei alte legislații aplicabile acestei asistențe la 31 decembrie 2013. Regulamentul respectiv sau orice altă legislație aplicabilă continuă să se aplice în consecință și după 31 decembrie 2013 asistenței sau operațiunilor în cauză până la finalizarea lor. În înțelesul prezentului alineat, termenul asistență acoperă programele operaționale și proiectele majore.

(2)   Cererile de asistență prezentate sau aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 înainte de 1 ianuarie 2014 rămân valabile.

Articolul 31

Reexaminare

Parlamentul European și Consiliul reexaminează prezentul regulament până la data de 31 decembrie 2020, în conformitate cu articolul 178 din TFUE.

Articolul 32

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolele 4, 27 și 28 se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptată la Bruxelles, 17 decembrie 2013.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

R. ŠADŽIUS


(1)  JO C 191, 29.6.2012, p. 49.

(2)  JO C 277, 13.9.2012, p. 96.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (A se vedea pagina 320 din prezentul Jurnal Oficial).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 (A se vedea pagina 289 din prezentul Jurnal Oficial).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, p. 1).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 1302/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1082/2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT) în ceea ce privește clarificarea, simplificarea și îmbunătățirea constituirii și funcționării a unor astfel de grupări (A se vedea pagina 303 din prezentul Jurnal Oficial).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

(8)  Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1783/1999 (JO L 210, 31.7.2006, p. 1).

(9)  Regulamentul (UE) Nr 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010. (JO L 348, 20.12.2013, p. 129)


ANEXĂ

INDICATORI DE REALIZARE COMUNI PENTRU OBIECTIVUL DE COOPERARE TERITORIALĂ EUROPEANĂ

 

UNITATE

DENUMIRE

Investiție productivă

 

întreprinderi

Numărul de întreprinderi care beneficiază de sprijin

 

întreprinderi

Numărul de întreprinderi care beneficiază de granturi

 

întreprinderi

Numărul de întreprinderi care beneficiază de sprijin financiar, altul decât granturile

 

întreprinderi

Numărul de întreprinderi care beneficiază de sprijin nefinanciar

 

întreprinderi

Numărul de noi întreprinderi care beneficiază de sprijin

 

întreprinderi

Numărul de întreprinderi care participă la proiecte de cercetare transfrontaliere, transnaționale sau interregionale

 

organizații

Numărul de instituții de cercetare care participă la proiecte de cercetare transfrontaliere, transnaționale sau interregionale

 

EUR

Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (granturi)

 

EUR

Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (altele decât granturile)

 

echivalent normă întreagă

Creșterea ocupării forței de muncă în întreprinderile sprijinite

Turismul sustenabil

vizite/an

Creșterea numărului preconizat de vizite la obiectivele de patrimoniu cultural și natural și la atracțiile care beneficiază de sprijin

Infrastructuri TIC

gospodării

Noi gospodării care au acces la bandă largă de cel puțin 30 Mbps

Transport

Cale ferată

kilometri

Lungimea totală a noii linii de cale ferată din care:

 

 

TEN-T

 

kilometri

Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau modernizate din care:

 

TEN-T

Drumuri

kilometri

Lungimea totală a drumurilor nou construite din care:

 

 

TEN-T

kilometri

Lungimea totală a drumurilor renovate sau modernizate din care:

 

TEN-T

Transport urban

kilometri

Lungimea totală a liniilor de tramvai și de metrou noi sau îmbunătățite

Căi de navigație interioară

kilometri

Lungimea totală a căilor navigabile interioare îmbunătățite sau noi

Mediu

Deșeuri solide

tone/an

Capacitate suplimentară de reciclare a deșeurilor

Alimentare cu apă

persoane

Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă

Epurarea apelor uzate

echivalent populație

Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate

Prevenirea și gestionarea riscurilor

persoane

Populație care beneficiază de măsurile de protecție împotriva inundațiilor

 

persoane

Populație care beneficiază de protecție împotriva incendiilor forestiere

Reabilitarea solului

hectare

Suprafața totală de teren reabilitat

Natură și biodiversitate

hectare

Suprafața habitatelor sprijinite în vederea obținerii unui stadiu de conservare mai bun

Cercetare și inovare

 

 

 

echivalent normă întreagă

Număr de noi cercetători în cadrul entităților cărora li s-a acordat sprijin

 

echivalent normă întreagă

Numărul de cercetători care lucrează într-un mediu cu infrastructuri de cercetare îmbunătățite

 

întreprinderi

Numărul de întreprinderi care cooperează cu instituții de cercetare

 

EUR

Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D

 

întreprinderi

Numărul de întreprinderi cărora li s-a acordat sprijin în vederea introducerii de produse noi în oferta pieței (produse noi pentru piață)

 

întreprinderi

Numărul de întreprinderi cărora li s-a acordat sprijin în vederea introducerii de produse noi în oferta proprie (produse noi pentru întreprindere)

Energie și schimbări climatice

 

 

Energie din surse regenerabile

MW

Capacitatea suplimentară de producție de energie regenerabilă

Eficiență energetică

gospodării

Numărul de gospodării cu clasificare mai bună a consumului de energie

 

kWh/an

Scăderea consumului anual primar de energie al clădirilor publice

 

utilizatori

Numărul de utilizatori de energie suplimentari conectați la rețele inteligente

Reducerea gazelor cu efect de seră

echivalent tone de CO2

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră

Infrastructuri sociale

Îngrijirea copiilor și educația

persoane

Capacitatea infrastructurilor de îngrijire a copiilor sau de educație care beneficiază de sprijin

Sănătate

persoane

Populația acoperită de servicii de sănătate îmbunătățite

Indicatori specifici pentru dezvoltarea urbană

 

persoane

Populația care trăiește în zonele cu strategii de dezvoltare urbană integrate

 

metri pătrați

Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane

 

metri pătrați

Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane

 

unități de locuit

Locuințe reabilitate în zonele urbane

Piața forței de muncă și formare (1)

 

persoane

Numărul de participanți la inițiative de mobilitate transfrontalieră

 

persoane

Numărul de participanți la inițiative comune locale în domeniul ocupării forței de muncă și la formarea profesională comună

 

persoane

Numărul de participanți la proiecte de promovare a egalității de gen, a egalității de șanse și a incluziunii sociale dincolo de frontiere

 

persoane

Numărul de participanți la programe comune de educație și formare pentru sprijinirea încadrării în muncă a tinerilor, la oportunități educaționale și la învățământ superior și profesional dincolo de frontiere


(1)  Acolo unde este cazul, informațiile privind participanții vor fi defalcate în funcție de statutul acestora pe piața forței de muncă, indicând dacă aceștia sunt „salariați”, „șomeri”, „șomeri pe termen lung”, „inactivi” sau „inactivi și care nu urmează un program de educație sau formare profesională”.


Declarație comună a Parlamentului European și a Consiliului privind aplicarea articolului 6 din Regulamentul FEDER, a articolului 15 din Regulamentul CTE și a articolului 4 din Regulamentul privind Fondul de coeziune

Parlamentul European și Consiliul iau act de asigurările oferite de Comisie legiuitorului Uniunii cum că indicatorii comuni de realizare pentru Regulamentul FEDER, Regulamentul CTE și Regulamentul privind Fondul de coeziune care urmează să fie incluși într-o anexă la fiecare regulament în parte reprezintă rezultatul unui proces de pregătire îndelungat în care sunt implicați experți de evaluare atât din partea Comisiei, cât și din partea statelor membre și, în principiu, se presupune că aceștia vor rămâne stabili.