11.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 332/14


REGULAMENTUL (UE) NR. 1283/2013 AL COMISIEI

din 10 decembrie 2013

de rectificare a versiunii în limba franceză a Regulamentului (CE) nr. 865/2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (1), în special articolul 19 alineatele (2), (3) și (4),

întrucât:

(1)

Există o eroare în versiunea în limba franceză a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei din 4 mai 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (2). Eroarea, care nu afectează valabilitatea permiselor și a certificatelor sau a cererilor pentru permise și certificate, se referă la codul atribuit descrierii specimenului „Caviar”.

(2)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 865/2006 trebuie rectificat în consecință.

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru comerțul cu specii de faună și floră sălbatice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Vizează numai versiunea în limba franceză.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 decembrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 61, 3.3.1997, p. 1.

(2)  JO L 166, 19.6.2006, p. 1.