19.11.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 309/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 1159/2013 AL COMISIEI

din 12 iulie 2013

de completare a Regulamentului (UE) nr. 911/2010 al Parlamentului European și al Consiliului privind programul european de monitorizare a Pământului (GMES) prin stabilirea condițiilor de înregistrare și acordare a licențelor pentru utilizatorii GMES și prin definirea criteriilor de restricționare a accesului la datele specifice GMES și la informațiile provenite de la serviciile GMES

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 911/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2010 privind Programul european de monitorizare a Pământului (GMES) și exploatarea sa inițială (2011-2013) (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Politica în materie de date și informații GMES ar trebui să fie în concordanță cu alte politici, instrumente și acțiuni relevante ale Uniunii. În special, ar trebui să respecte cerințele din Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE) (2). Această politică ar trebui să respecte drepturile și principiile recunoscute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special dreptul la viața privată, protecția datelor cu caracter personal, dreptul la proprietate intelectuală, libertatea artelor și a științelor, libertatea de a desfășura activități economice.

(2)

Politica în materie de date și informații GMES ar trebui să aibă o contribuție importantă la politica de deschidere a datelor promovată de Uniune, inițiată prin Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (3) și consolidată prin Decizia 2011/833/UE a Comisiei din 12 decembrie 2011 privind reutilizarea documentelor Comisiei (4) adoptată în contextul Comunicării Comisiei din 26 august 2010 intitulată „O agendă digitală pentru Europa” (5).

(3)

Ar trebui stabilite condițiile de înregistrare și acordare a licențelor pentru utilizatorii GMES și ar trebui să fie definite criteriile de restricționare a accesului la datele specifice GMES și informațiile provenite de la serviciile GMES. Condițiile de acces la alte date și informații utilizate ca date de intrare pentru serviciile GMES ar trebui să fie definite de către furnizorii lor.

(4)

În comunicarea sa din 28 octombrie 2009 intitulată „Monitorizarea globală pentru mediu și securitate (GMES): provocări și pașii următori pentru componenta spațială” (6), Comisia și-a indicat intenția de a continua implementarea unei politici de acces gratuit și deschis pentru sateliții Sentinel.

(5)

Accesul la datele Sentinel ar trebui să fie gratuit, complet și deschis, în conformitate cu Principiile comune pentru o politică de date Sentinel (7) adoptate de Comitetul de gestionare a programului pentru observarea Pământului (PB-EO) al Agenției Spațiale Europene.

(6)

Țările terțe sau organizațiile internaționale care contribuie la operațiunile GMES, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 911/2010, ar trebui să aibă acces la datele specifice GMES și la informațiile provenite de la serviciile GMES în aceleași condiții care se aplică statelor membre.

(7)

Astfel cum se indică în considerentul 28 din Regulamentul (UE) nr. 911/2010, GMES ar trebui să fie considerat ca reprezentând o contribuție europeană la construcția Sistemului mondial de sisteme de observare a Pământului (GEOSS). Prin urmare, diseminarea deschisă a GMES ar trebui să fie pe deplin compatibilă cu principiile de schimb de date ale GEOSS.

(8)

Pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor politicii în materie de date și informații GMES stabilite la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 911/2010, utilizatorii ar trebui să fie aibă autorizarea necesară pentru a utiliza datele specifice GMES și informațiile provenite de la serviciile GMES cât mai complet posibil. Utilizatorii ar trebui să dispună și de posibilitatea de a redistribui datele specifice GMES și informațiile provenite de la serviciile GMES, cu sau fără modificări.

(9)

Datele specifice GMES și informațiile provenite de la serviciile GMES ar trebui să fie gratuite pentru ca utilizatorii să poată valorifica beneficiile sociale care decurg din utilizarea sporită a datelor specifice GMES și a informațiilor provenite de la serviciile GMES.

(10)

Politica de difuzare deschisă a GMES poate fi reexaminată și, dacă este necesar, se adaptează, luând în considerare nevoile utilizatorilor, nevoile industriei de observare a Pământului și evoluțiile tehnologice.

(11)

În interesul unei largi difuzări a datelor și informațiilor GMES, este adecvat să nu se prevadă nicio garanție, explicită sau implicită, inclusiv în ceea ce privește calitatea și pertinența pentru orice scop.

(12)

Comisia ar trebui să aplice restricții privind difuzarea deschisă a datelor GMES, în cazul în care accesul gratuit, complet și deschis la unele date specifice GMES și informații provenite de la serviciile GMES ar afecta drepturile și principiile consacrate în Carta drepturilor fundamentale a UE, cum ar fi dreptul la viața privată, protecția datelor cu caracter personal sau drepturile de proprietate intelectuală privind datele utilizate ca input în cursul procesului de producție al serviciilor GMES.

(13)

În cazul în care este necesar, restricțiile ar trebui să protejeze interesele de securitate ale Uniunii, precum și interesele de securitate națională ale statelor membre. În ceea ce privește interesele de securitate națională, astfel de restricții ar trebui să respecte obligațiile statelor membre care au aderat la o organizație de apărare comună în temeiul tratatelor internaționale. Evaluarea criteriilor de sensibilitate pentru restricționarea difuzării datelor specifice GMES și a informațiilor provenite de la serviciile GMES ar trebui să asigure verificarea ex ante a aspectelor de securitate care să permită furnizarea neîntreruptă a datelor specifice GMES și a informațiilor provenite de la serviciile GMES.

(14)

Criteriile de sensibilitate ar trebui să surprindă diverșii parametri care sunt susceptibil să constituie un risc pentru securitatea Uniunii sau a statelor sale membre. Amenințările la adresa infrastructurii critice, astfel cum sunt definite la articolul 2 litera (a) din Directiva 2008/114/CE a Consiliului din 8 decembrie 2008 privind identificarea și desemnarea infrastructurilor critice europene și evaluarea necesității de îmbunătățire a protecției acestora (8), ar trebui să fie luate în considerare ca un important criteriu de sensibilitate.

(15)

În cazul în care este necesar, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita ca restricțiile să fie aplicate furnizării de anumite date specifice GMES și informații provenite de la serviciile GMES. În analizarea unor astfel de cereri sau din proprie inițiativă, Comisia ar trebui să asigure o reacție eficientă și eficace pentru a proteja interesele de securitate ale Uniunii sau ale statelor membre, vizând în același timp întreruperi ale fluxurilor de date și informații pentru utilizatori.

(16)

Platformele de difuzare GMES se pot confrunta cu limitări tehnice care ar putea să le pună în imposibilitatea de a onora toate cererile de date sau informații. În astfel de situații excepționale, accesibilitatea tehnică a datelor specifice GMES și a informațiilor provenite de la serviciile GMES ar trebui să fie rezervată pentru utilizatorii din țări și organizații internaționale care contribuie la derularea activităților GMES pentru asigurarea continuității serviciilor. Dacă este cazul, dreptul de a beneficia de rezervarea serviciilor ar trebui să fie condiționat de o anumită formă de înregistrare. Această rezervare nu ar trebui să împiedice acei utilizatori care au obținut date sau informații și care beneficiază de rezervare să își exercite drepturile conferite în temeiul prezentului regulament, inclusiv dreptul de a redistribui aceste date sau informații.

(17)

Ar trebui să fie asigurate patru niveluri de înregistrare a utilizatorilor pentru accesul la date specifice GMES și informații provenite de la serviciile GMES. În primul rând, din motive de utilizare pe scară largă a datelor specifice GMES și a informațiilor provenite de la serviciile GMES, serviciile de căutare și de vizualizare în sensul articolului 11 alineatul (1) literele (a) și (b) din Directiva 2007/2/CE, trebuie furnizate fără înregistrare. În al doilea rând, ar trebui să fie posibil să se solicite o formă de înregistrare facilă pentru serviciile de descărcare, în sensul articolului 11 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2007/2/CE. Procesul de înregistrare nu ar trebui să împiedice utilizatorii să aibă acces la date și informații, însă ar trebui să fie posibil ca acest proces să fie utilizat pentru a colecta statistici privind utilizatorii. În al treilea rând, un nivel intermediar de înregistrare ar trebui să permită implementarea rezervării de acces pentru anumite categorii de utilizatori. În al patrulea rând, o procedură de înregistrare strictă ar trebui să fie utilizată pentru a răspunde necesității de a restricționa accesul din motive de securitate, prin identificarea fără echivoc a utilizatorului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL 1

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește:

(a)

condițiile pentru accesul complet și deschis la informații produse de serviciile GMES și la datele colectate prin infrastructura specializată a GMES;

(b)

criteriile de restricționare a accesului la acele informații și date;

(c)

condițiile de înregistrare a utilizatorilor GMES.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„serviciile GMES” înseamnă componenta serviciilor menționate la articolul 2 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 911/2010;

(b)

„informații privind serviciile GMES” înseamnă informații și metadatele acestora produse de serviciile GMES;

(c)

„date specifice GMES” înseamnă datele colectate prin infrastructura specifică a GMES și metadatele acestora;

(d)

„metadate” înseamnă informații structurate pe date sau informații care să permită căutarea, inventarierea și utilizarea acestora;

(e)

„platforma de difuzare GMES” înseamnă sisteme tehnice utilizate pentru a difuza date specifice GMES și informații provenite de la serviciile GMES pentru utilizatori;

(f)

„servicii de căutare”, înseamnă serviciile de căutare, astfel cum sunt definite la articolul 11 alineatul 1 litera (a) din Directiva 2007/2/CE;

(g)

„servicii de vizualizare”, înseamnă serviciile de vizualizare, astfel cum sunt definite la articolul 11 alineatul 1 litera (b) din Directiva 2007/2/CE;

(h)

„servicii de descărcare”, înseamnă serviciile de descărcare, astfel cum sunt definite la articolul 11 alineatul 1 litera (c) din Directiva 2007/2/CE.

CAPITOLUL 2

DIFUZAREA DESCHISĂ A DATELOR SPECIFICE GMES ȘI A INFORMAȚIILOR PROVENITE DE LA SERVICIILE GMES – CONDIȚIILE DE ACORDARE A LICENȚELOR

Articolul 3

Principiile difuzării deschise

Utilizatorii trebuie să aibă acces gratuit, complet și deschis la datele specifice GMES și informațiile provenite de la serviciile GMES în condițiile stabilite la articolele 4-10, sub rezerva restricțiilor prevăzute la articolele 11-16.

Articolul 4

Condiții financiare

Accesul gratuit se acordă pentru datele specifice GMES și informațiile provenite de la serviciile GMES disponibile prin intermediul platformelor de difuzare GMES în temeiul condițiilor tehnice predefinite menționate la articolul 5 alineatul (1).

Articolul 5

Condiții referitoare la caracteristicile, formatul și mediile de difuzare

(1)   Pentru fiecare tip de date specifice GMES și informații provenite de la serviciile, furnizorii acestor date și informații trebuie să indice cel puțin un set de caracteristici, format și mediu de difuzare sub supravegherea Comisiei și comunică această definire pe platformele de difuzare GMES.

(2)   Datele specifice GMES și informațiile provenite de la serviciile GMES trebuie să fie în conformitate cu cerințele Directivei 2007/2/CE în măsura în care datele și informațiile se încadrează în domeniul de aplicare al acestor dispoziții.

Articolul 6

Condiții privind platformele de difuzare GMES

Datele specifice GMES și informațiile provenite de la serviciile GMES sunt difuzate către utilizatori prin intermediul platformelor de difuzare GMES asigurate de, sau sub supravegherea Comisiei.

Articolul 7

Condițiile privind utilizarea

(1)   Accesul la datele specifice GMES și informațiile provenite de la serviciile GMES este acordat pentru utilizările următoare, în măsura în care acestea sunt legale:

(a)

reproducere;

(b)

distribuire;

(c)

comunicare către public;

(d)

adaptare, modificare și combinare cu alte date și informații;

(e)

orice combinație de la literele (a)-(d).

(2)   Datele specifice GMES și informațiile provenite de la serviciile GMES pot fi utilizate la nivel mondial, fără limitări în timp.

Articolul 8

Condiții privind informațiile care trebuie prezentate de către utilizatori

(1)   În momentul distribuirii sau comunicării datelor specifice GMES și a informațiilor provenite de la serviciile GMES către publicul larg, utilizatori informează publicul cu privire la sursa de date și informații.

(2)   Utilizatorii se asigură că nu creează publicului impresia că activitățile utilizatorului sunt aprobate oficial de către Uniune.

(3)   În cazul în care datele sau informațiile au fost adaptate sau modificate, utilizatorul trebuie să menționeze în mod clar acest lucru.

Articolul 9

Absența garanției

Datele specifice GMES și informațiile provenite de la serviciile GMES sunt furnizate utilizatorilor fără nicio garanție, explicită sau implicită, inclusiv în ceea ce privește calitatea și pertinența pentru orice scop.

Articolul 10

Condiții în cazul restricțiilor privind difuzarea deschisă

Atunci când Comisia limitează accesul la datele specifice GMES și informațiile provenite de la serviciile GMES pentru anumiți utilizatori în conformitate cu articolul 12, acești utilizatori trebuie să se înregistreze în conformitate cu o procedură care să permită identificarea lor fără echivoc, înainte ei să poată avea acces.

CAPITOLUL 3

RESTRICȚII

Articolul 11

Drepturi conflictuale

În cazul în care difuzarea deschisă a anumitor date specifice GMES sau informații provenite de la serviciile GMES intră în conflict cu acordurile internaționale sau cu protecția drepturilor de proprietate intelectuală, atașate datelor și informațiilor folosite ca input în procesele de producere a informațiilor provenite de la serviciile GMES, sau ar afecta în mod disproporționat drepturile și principiile recunoscute în Carta drepturilor fundamentale a UE, cum ar fi dreptul la viața privată și la protecția datelor cu caracter personal, Comisia ia măsurile necesare în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 911/2010 pentru a evita orice astfel de conflict sau pentru a restricționa difuzarea respectivelor date specifice GMES sau informații provenite de la serviciile GMES.

Articolul 12

Protejarea intereselor de securitate

(1)   În cazul în care difuzarea deschisă a datelor specifice GMES sau a informațiilor provenite de la serviciile GMES prezintă un nivel inacceptabil de risc pentru interesele de securitate ale Uniunii sau ale statelor sale membre din cauza caracterului sensibil al datelor și informațiilor, Comisia trebuie să restricționeze difuzarea acestora în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 911/2010.

(2)   Comisia evaluează caracterul sensibil al datelor specifice GMES sau a informațiilor provenite de la serviciile GMES utilizând criteriile de sensibilitate stabilite la articolele 13-16.

Articolul 13

Criterii de sensibilitate pentru datele specifice GMES

(1)   În cazul în care datele specifice GMES sunt produse de un sistem de observare din spațiu care îndeplinește cel puțin una dintre caracteristicile enumerate în anexă, Comisia evaluează sensibilitatea datelor pe baza următoarelor criterii:

(a)

caracteristicile tehnice ale datelor, inclusiv rezoluția spațială și benzile spectrale;

(b)

perioada de timp dintre obținerea și difuzarea datelor;

(c)

existența unor conflicte armate, amenințări la adresa păcii și securității internaționale sau regionale, sau a infrastructurilor critice în sensul articolului 2 litera (a) din Directiva 2008/114/CE în zona la care se referă datele specifice GMES;

(d)

existența vulnerabilităților în materie de securitate sau utilizarea probabilă a datelor specifice GMES pentru activități tactice sau operaționale care prejudiciază interesele de securitate ale Uniunii, ale statelor sale membre sau ale partenerilor internaționali.

(2)   În cazul în care datele specifice GMES sunt produse de un sistem de observare din spațiu care nu îndeplinește una din caracteristicile enumerate în anexă, datele specifice GMES sunt considerate ca nefiind sensibile.

Articolul 14

Criterii de sensibilitate pentru datele specifice GMES

Comisia evaluează sensibilitatea informațiilor provenind de la serviciile GMES utilizând următoarele criterii:

(a)

sensibilitatea inputurilor utilizate în producerea de informații provenind de la serviciile GMES;

(b)

perioada de timp dintre obținerea inputurilor și difuzarea informațiilor provenind de la serviciile GMES;

(c)

existența unor conflicte armate, amenințări la adresa păcii și securității internaționale sau regionale, sau a infrastructurilor critice în sensul articolului 2 litera (a) din Directiva 2008/114/CE în zona la care se referă informațiile provenind de la serviciile GMES;

(d)

existența vulnerabilităților în materie de securitate sau utilizarea probabilă a informațiilor provenind de la serviciile GMES pentru activități tactice sau operaționale care prejudiciază interesele de securitate ale Uniunii, ale statelor sale membre sau ale partenerilor internaționali.

Articolul 15

Cererea de reevaluare a sensibilității

În cazul în care condițiile în care evaluarea efectuată în conformitate cu articolul 13 sau 14 s-au schimbat, Comisia poate reevalua din proprie inițiativă sau la cererea unui stat membru caracterul sensibil al datelor specifice GMES sau al informațiilor provenite de la serviciile GMES în vederea restricționării, suspendării sau pentru a permite obținerea de date specifice GMES sau difuzarea de informații provenite de la serviciile GMES. În cazul în care un stat membru a depus o cerere, Comisia ia în considerare limitele în materie de durată și domeniu de aplicare ale restricției solicitate.

Articolul 16

Echilibrarea intereselor

(1)   În evaluarea sensibilității datelor specifice GMES și a informațiilor provenind de la serviciile GMES în conformitate cu articolul 12, interesele în materie de securitate se pun în balanță cu interesele utilizatorilor și beneficiile economice, sociale și de mediu ale culegerii, producerii și difuzării deschise a datelor și informațiilor în cauză.

(2)   Comisia ia în considerare, atunci când își prezintă evaluarea din punctul de vedere al securității, dacă restricțiile vor fi eficiente în cazul în care date similare sunt, în orice caz, disponibile din alte surse.

CAPITOLUL 4

REZERVAREA ACCESULUI ȘI ÎNREGISTRAREA

Articolul 17

Rezervarea accesului

(1)   În cazul în care cererile de acces depășesc capacitatea platformelor de difuzare GMES, accesul la resursele GMES poate fi rezervat oricăruia din următorii utilizatori:

(a)

servicii publice, industrie, organizații de cercetare și cetățeni din Uniune;

(b)

servicii publice, industrie, organizații de cercetare și cetățeni din țări terțe care contribuie la operațiunile GMES;

(c)

organizații internaționale care contribuie la operațiunile GMES.

(2)   Utilizatorii pentru care accesul este rezervat în conformitate cu alineatul (1) trebuie să se înregistreze pentru a avea acces, furnizând date privind identitatea, informații de contact, domeniul de activitate și țara în care sunt stabiliți.

Articolul 18

Înregistrare

(1)   Pentru a accesa serviciile de descărcare, utilizatorii se înregistrează online pe platformele de difuzare GMES. Înregistrarea este gratuită. Utilizatorii trebuie să se înregistreze o singură dată și sunt acceptați automat. Procesul de înregistrare necesită în special următoarele:

(a)

crearea de către utilizator a unui cont de utilizator și a unei parole;

(b)

informații statistice limitate la maximum 10 elemente care trebuie oferite de către utilizator.

(2)   Nu va fi necesară înregistrarea pentru servicii de vizualizare și servicii de căutare.

CAPITOLUL 5

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 19

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 iulie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 276, 20.10.2010, p. 1.

(2)  JO L 108, 25.4.2007, p. 1.

(3)  JO L 345, 31.12.2003, p. 90.

(4)  JO L 330, 14.12.2011, p. 39.

(5)  COM(2010) 245 final/2 din 26 august 2010.

(6)  COM(2009) 589 final.

(7)  ESA/PB-EO(2009)98, rev. 1.

(8)  JO L 345, 23.12.2008, p. 75.


ANEXĂ

Caracteristici ale sistemului de observare din spațiu astfel cum sunt menționate la articolul 13

(a)

Sistemul este tehnic capabil să genereze date de o rezoluție geometrică de 2,5 m sau mai puțin pe cel puțin o direcție orizontală.

(b)

Sistemul este tehnic capabil să genereze date de o rezoluție geometrică de 5 m sau mai puțin pe cel puțin o direcție orizontală în gama spectrală 8-12 microni (infraroșu termic).

(c)

Sistemul este tehnic capabil să genereze date de o rezoluție geometrică de 3 m sau mai puțin pe cel puțin o direcție orizontală în gama spectrală 1 milimetru-1 metru (microunde).

(d)

Sistemul are mai mult de 49 de canale spectrale și este tehnic capabil să genereze date de o rezoluție geometrică de 10 m sau mai puțin în cel puțin o direcție orizontală în cel puțin un canal spectral.