16.11.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 306/7


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 1155/2013 AL COMISIEI

din 21 august 2013

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare în ceea ce privește informațiile referitoare la absența sau prezența redusă a glutenului în produsele alimentare

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare (1), în special articolul 36 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Articolul 36 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 solicită ca informațiile care pot fi furnizate de operatorii din sectorul alimentar să nu inducă în eroare consumatorii, să nu fie ambigue sau să deruteze consumatorii și, după caz, să se bazeze pe date științifice relevante.

(2)

În conformitate cu alineatul (3) din articolul menționat, Comisia trebuie să adopte acte de punere în aplicare privind aplicarea respectivelor cerințe în cazurile menționate la alineatul respectiv.

(3)

Alineatul (4) din respectivul articol prevede posibilitatea de a completa alineatul (3) prin adăugarea altor cazuri specifice în care Comisia trebuie să pună în aplicare aceste cerințe pentru a garanta informarea corespunzătoare a consumatorilor.

(4)

Persoanele diagnosticate cu boala celiacă suferă de o intoleranță permanentă la gluten. Glutenul poate provoca efecte adverse asupra acestor persoane și, prin urmare, el ar trebui să fie absent sau prezent în valori foarte mici în dieta lor.

(5)

Regulamentul (CE) nr. 41/2009 al Comisiei (2) stabilește norme armonizate privind informarea consumatorilor cu privire la absența sau prezența redusă a glutenului în produsele alimentare. Regulamentul (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3) prevede abrogarea Regulamentului (CE) nr. 41/2009 de la 20 iulie 2016.

(6)

Consumatorii ar trebui să fie informați în mod adecvat în continuare și să nu fie induși în eroare sau derutați atunci când operatorii din sectorul alimentar furnizează informații cu privire la absența sau prezența redusă a glutenului în produsele alimentare după abrogarea Regulamentului (CE) nr. 41/2009. Prin urmare, este necesar să se modifice articolul 36 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011, pentru a permite Comisiei să stabilească condiții uniforme pentru informațiile cu privire la absența sau prezența redusă a glutenului în produsele alimentare care pot fi furnizate de operatorii din sectorul alimentar,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 36 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 se adaugă următorul punct (d):

„(d)

informații cu privire la absența sau prezența redusă a glutenului în produsele alimentare.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 august 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 304, 22.11.2011, p. 18.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 41/2009 din 20 ianuarie 2009 privind compoziția și etichetarea produselor alimentare adecvate pentru persoanele cu intoleranță la gluten (JO L 16, 21.1.2009, p. 3).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, alimentele destinate unor scopuri medicale speciale și înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății și de abrogare a Directivei 92/52/CEE a Consiliului, a Directivelor 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE și 2006/141/CE ale Comisiei, a Directivei 2009/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentelor (CE) nr. 41/2009 și (CE) nr. 953/2009 ale Comisiei (JO L 181, 29.6.2013, p. 35).