20.11.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 311/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 1152/2013 AL COMISIEI

din 19 noiembrie 2013

de rectificare a versiunii în limba maghiară a Regulamentului (UE) nr. 1129/2011 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea unei liste a Uniunii a aditivilor alimentari

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari (1), în special articolul 10, articolul 30 alineatul (1) și articolul 30 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Versiunea în limba maghiară a Regulamentului (UE) nr. 1129/2011 al Comisiei (2) conține mai multe erori care trebuie rectificate. Celelalte versiuni lingvistice nu sunt afectate.

(2)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1129/2011 trebuie rectificat în consecință.

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și nu au întâmpinat nicio opoziție din partea Parlamentului European sau a Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se referă numai la versiunea în limba maghiară.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 noiembrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354, 31.12.2008, p. 16.

(2)  JO L 295, 12.11.2011, p. 1.