6.11.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 294/34


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1096/2013 AL COMISIEI

din 4 noiembrie 2013

de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Poulet des Cévennes / Chapon des Cévennes (IGP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 52 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1151/2012, cererea de înregistrare a denumirii „Poulet des Cévennes” / „Chapon des Cévennes” depusă de Franța a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2).

(2)

Deoarece Comisiei nu i s-a comunicat nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, denumirea „Poulet des Cévennes” / „Chapon des Cévennes” trebuie, prin urmare, înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înregistrează denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 noiembrie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 33, 5.2.2013, p. 10.


ANEXĂ

Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.1.   Carne și organe comestibile proaspete

FRANȚA

Poulet des Cévennes / Chapon des Cévennes (IGP)