5.11.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 293/29


REGULAMENTUL (UE) NR. 1088/2013 AL COMISIEI

din 4 noiembrie 2013

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cererile de licențe de import și de export al produselor și echipamentelor care conțin sau depind de haloni pentru utilizări critice în aeronave

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon (1), în special articolul 18 alineatul (9),

întrucât:

(1)

Pentru importurile și exporturile de produse și echipamente care conțin sau depind de haloni pentru utilizările critice în aeronave prevăzute la punctele 4.1-4.6 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 sunt necesare licențe.

(2)

Articolul 18 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 stabilește lista elementelor care trebuie incluse în cererea de obținere a unei licențe. Nivelul de detaliere al listei respective necesită, în practică, o licență separată pentru fiecare export și fiecare import.

(3)

În cazul produselor și al echipamentelor care conțin sau depind de haloni pentru utilizările critice în aeronave prevăzute la punctele 4.1-4.6 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1005/2009, obligația de a deține o licență separată pentru fiecare export și import a stârnit îngrijorare în ceea ce privește anumite aspecte legate de programare specifice sectorului aviației, dat fiind că în unele cazuri este necesar ca licențele să fie obținute într-un timp foarte scurt, pentru a evita oprirea la sol a aeronavelor. În comparație cu alte sectoare de utilizări critice ale halonilor, sectorul aviației, prin natura sa, realizează mai frecvent importuri și exporturi, iar acest proces este foarte repetitiv.

(4)

Importurile și exporturile de produse și echipamente care conțin sau depind de haloni pentru utilizările critice în aeronave prevăzute la punctele 4.1-4.6 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 nu sunt supuse unor limite cantitative și, prin urmare, nu sunt necesare licențe separate pentru fiecare export și import care să fie verificate încrucișat în raport cu limitele cantitative.

(5)

Sistemele de stingere a incendiilor de la bordul aeronavelor sunt reglementate de Convenția privind aviația civilă internațională, care, în anexa 6 și în anexa 8, instituie standarde minime comune pentru operarea aeronavelor și navigabilitatea aeronavelor, precum și de Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației (2).

(6)

Prin urmare, pentru cazul specific al produselor și echipamentelor care conțin sau depind de haloni pentru utilizările critice în aeronave prevăzute la punctele 4.1-4.6 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1005/2009, este necesar ca lista elementelor de inclus într-o cerere de licență să fie simplificată pentru a permite eliberarea unor licențe generale, în locul unor licențe separate pentru fiecare import și export.

(7)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 ar trebui modificat în consecință.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2009,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 18 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 se adaugă următoarea literă (j):

„(j)

prin derogare de la literele (a)-(h), în cazul importurilor și al exporturilor de produse și echipamente care conțin sau depind de haloni pentru utilizările critice în aeronave prevăzute la punctele 4.1-4.6 din anexa VI:

1.

scopul și tipul produselor și echipamentelor care urmează să fie importate sau exportate, conform descrierii de la punctele 4.1-4.6 din anexa VI;

2.

tipurile de haloni pe care le conțin sau de care depind produsele și echipamentele care urmează să fie importate sau exportate;

3.

codul din Nomenclatura combinată al produselor sau al echipamentelor care urmează să fie importate sau exportate.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 noiembrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 286, 31.10.2009, p. 1.

(2)  JO L 79, 19.3.2008, p. 1.