25.10.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 283/28


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1034/2013 AL COMISIEI

din 24 octombrie 2013

de autorizare ca substanță activă a fosfurii de aluminiu care eliberează fosfină în vederea utilizării acesteia în produsele biocide pentru tipul de produs 20

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (1), în special articolul 89 alineatul (1) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei (2) stabilește o listă de substanțe active care trebuie evaluate, în vederea posibilității de a fi introduse la anexa I, IA sau IB din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3). Această listă include fosfura de aluminiu.

(2)

În temeiul articolului 11 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE, fosfura de aluminiu a fost evaluată în vederea utilizării acesteia în tipul de produs 23 – produs pentru controlul altor vertebrate –, definit în anexa V la directiva menționată, care corespunde tipului de produs 20 definit în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(3)

Germania a fost desemnată ca stat membru raportor și, în temeiul articolului 14 alineatele (4) și (6) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007, la 23 iulie 2010 a transmis Comisiei raportul autorității competente, însoțit de o recomandare.

(4)

Raportul autorității competente a fost examinat de statele membre și de Comisie. În temeiul articolului 15 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1451/2007, constatările examinării au fost incluse într-un raport de evaluare în cadrul reuniunii din 27 septembrie 2013 a Comitetului permanent pentru produse biocide.

(5)

Din raportul menționat rezultă că produsele biocide care sunt utilizate în tipul de produs 23 și care conțin fosfură de aluminiu sunt susceptibile să fie conforme cu cerințele prevăzute la articolul 5 din Directiva 98/8/CE.

(6)

Prin urmare, este oportun să se autorizeze fosfura de aluminiu care eliberează fosfină în vederea utilizării acesteia în produse biocide pentru tipul de produs 20.

(7)

Evaluarea nu se referă la nanomateriale, prin urmare, în temeiul articolului 4 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, autorizarea nu trebuie să includă aceste materiale.

(8)

Ar trebui să se prevadă o perioadă de timp rezonabilă înainte de autorizarea unei substanțe active, astfel încât statele membre, părțile interesate și Comisia, după caz, să se poată pregăti pentru a se conforma noilor cerințe care decurg din autorizarea respectivă.

(9)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se autorizează fosfura de aluminiu care eliberează fosfină ca substanță activă pentru a fi utilizată în produse biocide pentru tipul de produs 20, sub rezerva specificațiilor și a condițiilor prevăzute în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 octombrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor biocide (JO L 325, 11.12.2007, p. 3).

(3)  Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive (JO L 123, 24.4.1998, p. 1).


ANEXĂ

Denumirea comună

Denumirea IUPAC

Numere de identificare

Gradul minim de puritate a substanței active (1)

Data aprobării

Data de expirare a aprobării

Tipul de produs

Condiții specifice (2)

Fosfură de aluminiu care eliberează fosfină

Denumire IUPAC: Fosfură de aluminiu

Nr. CE: 244-088-0

Nr. CAS: 20859-73-8

830 g/kg

1 iulie 2015

30 iunie 2025

20

La evaluarea produsului se va acorda o atenție deosebită expunerilor, riscurilor și eficacității legate de toate utilizările vizate de o cerere de autorizare, dar care nu sunt abordate în evaluarea efectuată de Uniune cu privire la nivelul de risc al substanței active.

Autorizațiile sunt supuse următoarelor condiții:

1.

produsele se vând numai profesioniștilor care au beneficiat de o instruire specifică și se utilizează numai de către aceștia;

2.

având în vedere riscurile identificate pentru operatori, este obligatoriu să se aplice măsuri corespunzătoare de reducere a riscului. Acestea includ, printre altele, utilizarea unui echipament corespunzător de protecție individuală, folosirea de aplicatoare și prezentarea produsului într-o formă concepută în așa fel încât expunerea operatorului să fie redusă la un nivel acceptabil;

3.

având în vedere riscurile identificate pentru speciile de animale terestre care nu sunt vizate, este obligatoriu să se ia măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor. Acestea includ, printre altele, netratarea zonelor în care sunt prezente mamifere de vizuină, altele decât speciile vizate.


(1)  Puritatea menționată în această coloană corespunde gradului minim de puritate a substanței active utilizate pentru evaluarea efectuată în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012. Substanța activă din produsul comercializat poate avea o puritate egală sau diferită, dacă s-a demonstrat echivalența acesteia din punct de vedere tehnic cu substanța activă evaluată.

(2)  În vederea punerii în aplicare a principiilor comune din anexa VI la Regulamentul (UE) nr. 528/2012, conținutul și concluziile rapoartelor de evaluare sunt disponibile pe site-ul internet al Comisiei: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm