31.10.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 290/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1001/2013 AL COMISIEI

din 4 octombrie 2013

de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (1), în special articolele 9 și 12,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 a instituit o nomenclatură a mărfurilor, denumită în continuare „Nomenclatura combinată”, care respectă, în același timp, atât cerințele Tarifului vamal comun, cât și statistica de comerț exterior a Comunității, precum și alte politici comunitare referitoare la importul și exportul de mărfuri.

(2)

Din motive de simplificare legislativă, este oportun să se actualizeze Nomenclatura combinată și să se adapteze structura acesteia.

(3)

Este necesar să se aducă modificări Nomenclaturii combinate pentru a ține seama de: modificările cerințelor legate de statistică și de politica comercială, modificările efectuate în scopul respectării angajamentelor internaționale, evoluțiile tehnologice sau comerciale și necesitățile de aliniere sau de clarificare a textelor.

(4)

În conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, anexa I la acest regulament trebuie înlocuită, începând de la 1 ianuarie 2014, cu o versiune completă a Nomenclaturii combinate, însoțită de ratele autonome și convenționale ale taxelor vamale rezultate în urma măsurilor adoptate de Consiliu sau de Comisie.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 se înlocuiește cu textul anexei la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 octombrie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Algirdas ŠEMETA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.


ANEXA I

NOMENCLATURA COMBINATĂ

CUPRINS

PARTEA I — DISPOZIȚII PRELIMINARE

Secțiunea I — Reguli generale

A.

Reguli generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate

B.

Reguli generale referitoare la drepturi

C.

Reguli generale comune nomenclaturii și drepturilor

Secțiunea II — Dispoziții speciale

A.

Produse destinate anumitor categorii de nave și platforme de foraj sau de exploatare

B.

Aeronave civile și produse destinate aeronavelor civile

C.

Produse farmaceutice

D.

Impunere forfetară

E.

Containere și materiale de ambalare

F.

Tratament tarifar favorabil în funcție de natura mărfurilor

Lista semnelor, abrevierilor și simbolurilor

Lista unităților suplimentare

PARTEA II — TABELUL DREPTURILOR

Capitolul

Secțiunea I

Animale vii și produse ale regnului animal

1

Animale vii

2

Carne și organe comestibile

3

Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice

4

Lapte și produse lactate; ouă de păsări; miere naturală; produse comestibile de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte

5

Alte produse de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte

Secțiunea II

Produse ale regnului vegetal

6

Plante vii și produse de floricultură

7

Legume, plante, rădăcini și tuberculi, alimentare

8

Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni

9

Cafea, ceai, maté și mirodenii

10

Cereale

11

Produse ale industriei morăritului; malț; amidon și fecule; inulină; gluten de grâu

12

Semințe și fructe oleaginoase; semințe și fructe diverse; plante industriale sau medicinale; paie și furaje

13

Gume, rășini și alte seve și extracte vegetale

14

Materiale pentru împletit și alte produse de origine vegetală, nedenumite și necuprinse în altă parte

Secțiunea III

Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală; produse ale disocierii acestora; grăsimi alimentare prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală

15

Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală; produse ale disocierii acestora; grăsimi alimentare prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală

Secțiunea IV

Produse ale industriei alimentare; băuturi, lichide alcoolice și oțet; tutun și înlocuitori de tutun prelucrați

16

Preparate din carne, din pește sau din crustacee, din moluște sau din alte nevertebrate acvatice

17

Zaharuri și produse zaharoase

18

Cacao și preparate din cacao

19

Preparate pe bază de cereale, de făină, de amidon, de fecule sau de lapte; produse de patiserie

20

Preparate din legume, din fructe sau din alte părți de plante

21

Preparate alimentare diverse

22

Băuturi, lichide alcoolice și oțet

23

Reziduuri și deșeuri ale industriei alimentare; alimente preparate pentru animale

24

Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați

Secțiunea V

Produse minerale

25

Sare; sulf; pământuri și pietre; ipsos, var și ciment

26

Minereuri, zgură și cenușă

27

Combustibili minerali, uleiuri minerale și produse rezultate din distilarea acestora; materiale bituminoase; ceară minerală

Secțiunea VI

Produse ale industriei chimice sau ale industriilor conexe

28

Produse chimice anorganice; compuși anorganici sau organici ai metalelor prețioase, ai elementelor radioactive, ai metalelor de pământuri rare sau ai izotopilor

29

Produse chimice organice

30

Produse farmaceutice

31

Îngrășăminte

32

Extracte tanante sau colorante; tanini și derivații lor; pigmenți și alte substanțe colorante; vopsele și lacuri; masticuri; cerneluri

33

Uleiuri esențiale și rezinoide; produse preparate de parfumerie sau de toaletă și preparate cosmetice

34

Săpunuri, agenți de suprafață organici, preparate pentru spălat, preparate lubrifiante, ceară artificială, ceară preparată, produse pentru întreținere, lumânări și articole similare, paste pentru modelare, „ceară dentară” și preparate dentare pe bază de ipsos

35

Substanțe albuminoide; produse pe bază de amidon sau de fecule modificate; cleiuri; enzime

36

Pulberi și explozivi; articole de pirotehnie; chibrituri; aliaje piroforice; materiale inflamabile

37

Produse fotografice sau cinematografice

38

Produse diverse ale industriei chimice

Secțiunea VII

Materiale plastice și articole din material plastic; cauciuc și articole din cauciuc

39

Materiale plastice și articole din material plastic

40

Cauciuc și articole din cauciuc

Secțiunea VIII

Piei brute, piei finite, piei cu blană și produse din acestea; articole de curelărie sau de șelărie; articole de voiaj, bagaje de mână și articole similare; articole din intestine de animale (altele decât cele de la viermii de mătase)

41

Piei brute (altele decât pieile cu blană) și piei finite

42

Obiecte din piele; articole de curelărie sau de șelărie; articole de voiaj, bagaje de mână și articole similare; articole din intestine de animale (altele decât cele de la viermii de mătase)

43

Blănuri și blănuri artificiale; articole din acestea

Secțiunea IX

Lemn, cărbune de lemn și articole din lemn; plută și articole din plută; articole din împletituri de fibre vegetale sau din nuiele

44

Lemn, cărbune de lemn și articole din lemn

45

Plută și articole din plută

46

Articole din împletituri de fibre vegetale sau din nuiele

Secțiunea X

Pastă din lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; hârtie sau carton reciclabile (deșeuri și maculatură); hârtie și carton și articole din acestea

47

Pastă din lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; hârtie sau carton reciclabile (deșeuri și maculatură)

48

Hârtie și carton; articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton

49

Cărți, ziare, imagini imprimate și alte produse ale industriei de imprimare; manuscrise, texte dactilografiate și schițe sau planuri

Secțiunea XI

Materiale textile și articole din aceste materiale

50

Mătase

51

Lână, păr fin sau grosier de animale; fire și țesături din păr de cal

52

Bumbac

53

Alte fibre textile vegetale; fire din hârtie și țesături din fire de hârtie

54

Filamente sintetice sau artificiale; benzi și forme similare din materiale textile sintetice sau artificiale

55

Fibre sintetice sau artificiale discontinue

56

Vată, pâslă și materiale nețesute; fire speciale; sfori, funii, frânghii și articole din acestea

57

Covoare și alte acoperitoare de podea din materiale textile

58

Țesături speciale; țesături cu smocuri; dantele; tapiserii; pasmanterii; broderii

59

Țesături impregnate, îmbrăcate, acoperite sau stratificate; articole tehnice din materiale textile

60

Materiale tricotate sau croșetate

61

Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate

62

Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croșetate

63

Alte articole textile confecționate; seturi; îmbrăcăminte purtată sau uzată și articole textile purtate sau uzate; zdrențe

Secțiunea XII

Încălțăminte, obiecte de acoperit capul, umbrele de ploaie, umbrele de soare, bastoane, bice, cravașe și părți ale acestora; pene și puf prelucrate și articole din acestea; flori artificiale; articole din păr uman

64

Încălțăminte, ghetre și articole similare; părți ale acestor articole

65

Obiecte de acoperit capul și părți ale acestora

66

Umbrele de ploaie, umbrele de soare, bastoane, bastoane-scaun, bice, cravașe și părți ale acestora

67

Pene și puf prelucrate și articole din pene sau din puf; flori artificiale; articole din păr uman

Secțiunea XIII

Articole din piatră, ipsos, ciment, azbest, mică sau din materiale similare; produse ceramice; sticlă și articole din sticlă

68

Articole din piatră, ipsos, ciment, azbest, mică sau din materiale similare

69

Produse ceramice

70

Sticlă și articole din sticlă

Secțiunea XIV

Perle naturale sau de cultură, pietre prețioase sau semiprețioase, metale prețioase, metale placate sau dublate cu metale prețioase și articole din aceste materiale; imitații de bijuterii; monede

71

Perle naturale sau de cultură, pietre prețioase sau semiprețioase, metale prețioase, metale placate sau dublate cu metale prețioase și articole din aceste materiale; imitații de bijuterii; monede

Secțiunea XV

Metale comune și articole din metale comune

72

Fontă, fier și oțel

73

Articole din fontă, din fier sau din oțel

74

Cupru și articole din cupru

75

Nichel și articole din nichel

76

Aluminiu și articole din aluminiu

77

(Rezervat pentru o eventuală utilizare ulterioară în Sistemul armonizat)

78

Plumb și articole din plumb

79

Zinc și articole din zinc

80

Staniu și articole din staniu

81

Alte metale comune; metaloceramice; articole din aceste materiale

82

Unelte și scule, articole de cuțitărie și tacâmuri, din metale comune; părți ale acestor articole, din metale comune

83

Articole diverse din metale comune

Secțiunea XVI

Mașini și aparate, echipamente electrice și părți ale acestora; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus imagini și sunet de televiziune și părți și accesorii ale acestor aparate

84

Reactoare nucleare, cazane, mașini, aparate și dispozitive mecanice; părți ale acestora

85

Mașini, aparate și echipamente electrice și părți ale acestora; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de televiziune de înregistrat sau de reprodus imagine și sunet; părți și accesorii ale acestor aparate

Secțiunea XVII

Mijloace de transport și echipamente auxiliare

86

Vehicule și echipamente pentru căile ferate sau similare și părți ale acestora; aparate mecanice (inclusiv electromecanice) de semnalizare a traficului

87

Vehicule terestre, altele decât materialul rulant de cale ferată și tramvai; părți și accesorii ale acestora

88

Vehicule aeriene, nave spațiale și părți ale acestora

89

Vapoare, nave și dispozitive plutitoare

Secțiunea XVIII

Instrumente și aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, de control sau de precizie; instrumente și aparate medico-chirurgicale; ceasornicărie; instrumente muzicale; părți și accesorii ale acestora

90

Instrumente și aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsură, de control sau de precizie; instrumente și aparate medico-chirurgicale; părți și accesorii ale acestora

91

Ceasornicărie

92

Instrumente muzicale; părți și accesorii ale acestora

Secțiunea XIX

Arme, muniție, părți și accesorii ale acestora

93

Arme, muniție, părți și accesorii ale acestora

Secțiunea XX

Mărfuri și produse diverse

94

Mobilă; mobilier medico-chirurgical; articole de pat și similare; aparate de iluminat nedenumite și necuprinse în altă parte; lămpi pentru reclame luminoase, însemne luminoase, plăci indicatoare luminoase și articole similare; construcții prefabricate

95

Jucării, jocuri, articole pentru divertisment sau pentru sport; părți și accesorii ale acestora

96

Articole diverse

Secțiunea XXI

Obiecte de artă, obiecte de colecție și antichități

97

Obiecte de artă, obiecte de colecție și antichități

98

Fabrici complete

99

Coduri speciale din Nomenclatura combinată

PARTEA III — ANEXE TARIFARE

Secțiunea I — Anexe agricole

Anexa 1

Elemente agricole (EA), drepturi suplimentare privind zahărul (AD S/Z) și drepturi suplimentare privind făina (AD F/M)

Anexa 2

Produse cărora li se aplică un preț de intrare

Secțiunea II — Liste de substanțe farmaceutice care pot beneficia de scutire de drepturi

Anexa 3

Lista denumirilor comune internaționale (DCI) atribuite de către Organizația Mondială a Sănătății substanțelor farmaceutice, scutite de drepturi vamale

Anexa 4

Lista prefixelor și a sufixelor care, în combinație cu DCI din anexa 3, descriu sărurile, esterii sau hidrații din aceste DCI; sărurile, esterii și hidrații respectivi sunt scutiți de drepturi vamale, cu condiția să poată fi clasificați la aceeași subpoziție SA cu 6 cifre ca și DCI corespunzătoare

Anexa 5

Săruri, esteri și hidrați care nu sunt clasificați la aceeași poziție SA ca și DCI corespunzătoare, scutiți de drepturi vamale

Anexa 6

Lista produselor farmaceutice intermediare, adică acei compuși utilizați pentru fabricarea produselor farmaceutice finite, scutite de drepturi vamale

Secțiunea III

Anexa 7

(Rezervat pentru o eventuală utilizare ulterioară în Sistemul armonizat)

Secțiunea IV — Tratament tarifar favorabil ca urmare a naturii mărfurilor

Anexa 8

Mărfuri improprii pentru alimentație (lista agenților de denaturare)

Anexa 9

Certificate

Anexa 10

Coduri statistice TARIC

PARTEA I

DISPOZIȚII PRELIMINARE

SECȚIUNEA I

REGULI GENERALE

A.   Reguli generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate

Clasificarea mărfurilor în Nomenclatura combinată se efectuează în conformitate cu următoarele principii:

1.

Enunțul titlurilor secțiunilor, capitolelor sau subcapitolelor este considerat ca având numai o valoare indicativă, clasificarea mărfurilor considerându-se legal determinată atunci când este în concordanță cu textele pozițiilor și notelor de secțiuni și de capitole și, atunci când nu sunt contrare termenilor utilizați în acele poziții și note, după următoarele reguli.

2.

(a)

Orice referire la un articol de la o poziție determinată acoperă acest articol, chiar incomplet sau nefinit, cu condiția ca acesta să prezinte, ca atare, caracteristicile esențiale ale articolului complet sau finit. Această regulă se aplică și la articolul complet sau finit sau considerat ca atare, în temeiul dispozițiilor precedente, atunci cănd articolul este prezentat nemontat sau demontat.

(b)

Orice mențiune la un material de la o poziție determinată se referă la acest material fie în stare pură, fie amestecat sau asociat cu alte materiale. De asemenea, orice mențiune la produse dintr-un anumit material se referă la produsele alcătuite în întregime sau parțial din acest material. Clasificarea acestor produse amestecate sau a articolelor asociate se efectuează în conformitate cu principiile enunțate la regula 3.

3.

Atunci când mărfurile ar putea fi clasificate la două sau mai multe poziții prin aplicarea regulii 2 (b) sau în orice alt caz, clasificarea se face după cum urmează:

(a)

poziția cea mai specifică trebuie să aibă prioritate față de pozițiile cu un domeniu de aplicare mai general. Cu toate acestea, în cazul în care două sau mai multe poziții se referă fiecare numai la o parte din materialele care compun un produs amestecat sau un articol compozit sau numai la o parte dintre articolele mărfurilor prezentate în seturi, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul, aceste poziții se consideră, în raport cu produsul sau articolul, la fel de specifice, chiar dacă una dintre poziții oferă o descriere mai precisă sau mai completă;

(b)

produsele amestecate, articolele compuse din materiale diferite sau constituite prin asamblarea unor articole diferite și mărfurile prezentate în seturi condiționate pentru vânzarea cu amănuntul, care nu pot fi clasificate prin aplicarea regulii 3 (a), se clasifică după materialul sau articolul care le conferă caracterul esențial, în cazul în care este posibilă efectuarea acestei determinări;

(c)

în cazul în care regulile 3 (a) și 3 (b) nu permit efectuarea clasificării, marfa se clasifică la poziția cu numărul cel mai mare dintre cele susceptibile a fi luate în considerare.

4.

Mărfurile care nu pot fi clasificate prin aplicarea regulilor anterioare se clasifică la poziția corespunzătoare mărfurilor celor mai asemănătoare.

5.

În afara dispozițiilor precedente, pentru mărfurile specificate în continuare se aplică următoarele reguli:

(a)

cutiile pentru aparate fotografice, pentru instrumente muzicale, pentru arme, pentru instrumente de desen, cutiile pentru bijuterii și similare, special realizate pentru a conține un articol anume sau un set, care pot avea o utilizare îndelungată și prezentate împreună cu articolele cărora le sunt destinate, se clasifică împreună cu aceste articole atunci când în mod normal se vând împreună. Cu toate acestea, această regulă nu se aplică cutiilor care conferă ansamblului caracterul esențial;

(b)

sub rezerva dispozițiilor regulii 5 (a) de mai sus, ambalajele (1) care conțin mărfuri se clasifică împreună cu acestea din urmă atunci când fac parte din categoria celor utilizate în mod obișnuit pentru acest tip de mărfuri. Totuși, această dispoziție nu este obligatorie atunci când ambalajele pot fi utilizate în mod repetat.

6.

Clasificarea mărfurilor la subpozițiile unei aceleiași poziții se efectuează, în mod legal, cu respectarea textelor acelor subpoziții și a notelor de subpoziții, precum și, mutatis mutandis, cu respectarea regulilor anterioare, înțelegând prin aceasta că nu pot fi comparate decât subpozițiile aflate pe același nivel. În sensul acestei reguli, se utilizează și notele de secțiuni și capitole corespunzătoare, cu excepția cazului în care există dispoziții contrare.

B.   Reguli generale referitoare la drepturi

1.

Drepturile vamale care se aplică mărfurilor importate originare din țări care sunt părți contractante la Acordul General pentru Tarife și Comerț sau cu care Uniunii Europene a încheiat acorduri care prevăd clauza națiunii celei mai favorizate în domeniul tarifar sunt drepturile convenționale menționate în coloana 3 din tabelul drepturilor. Sub rezerva unei dispoziții contrare, aceste drepturi convenționale se aplică de asemenea altor mărfuri decât cele menționate anterior, importate din orice țară terță.

Drepturile vamale convenționale menționate în coloana 3 se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Drepturile vamale autonome menționate prin trimiteri la note de subsol se aplică atunci când sunt mai mici decât drepturile convenționale.

2.

Dispozițiile prevăzute la punctul 1 nu se aplică atunci când se prevăd drepturi vamale autonome speciale pentru mărfurile originare din anumite țări sau când se aplică drepturi vamale preferențiale în conformitate cu anumite acorduri.

3.

Dispozițiile prevăzute la punctele 1 și 2 nu aduc atingere aplicării de către statele membre a drepturilor vamale altele decât cele din Tariful vamal comun în situația în care o dispoziție din dreptul al Uniunii Europene justifică această aplicare.

4.

Atunci când drepturile se exprimă în procente, este vorba de drepturi vamale ad valorem.

5.

Mențiunea „EA” înseamnă că produsele prevăzute sunt supuse perceperii unui element agricol determinat în conformitate cu dispozițiile din anexa I.

6.

Mențiunea „AD S/Z” sau „AD F/M” de la capitolele 17-19 înseamnă că nivelul maxim al dreptului este constituit de un drept ad valorem plus un drept adițional care se aplică unor forme de zahăr sau făinii. Acest drept adițional se stabilește în conformitate cu dispozițiile din anexa I.

7.

La capitolul 22, utilizarea simbolului „€/% vol/hl” înseamnă că trebuie să se calculeze pentru fiecare procentaj de volum de alcool pe hectolitru un drept specific, exprimat în euro. Acest lucru înseamnă că o băutură care are un titru alcoolic volumic de 40 % ar fi taxată în următorul mod:

„1 €/% vol/hl” = 1 € × 40, care reprezintă un drept de 40 € pe hectolitru; sau

„1 €/% vol/hl + 5 €/hl” = 1 € × 40 + 5 €, care reprezintă un drept de 45 € pe hectolitru.

Atunci când apare și simbolul „MIN” (de exemplu „1,6 €/% vol/hl MIN 9 €/hl”) înseamnă că dreptul, calculat pe baza regulii menționate anterior, trebuie să fie comparat cu dreptul minim (de exemplu „9 €/hl”) și că trebuie să se aplice dreptul cel mai mare dintre cele două.

C.   Reguli generale comune nomenclaturii și drepturilor

1.

Cu excepția cazului în care există dispoziții speciale, se aplică dispozițiile referitoare la valoarea în vamă pentru a stabili, în afară de valoarea impozabilă drepturilor vamale ad valorem, valoarea utilizată drept criteriu de delimitare a unor poziții sau subpoziții.

2.

Greutatea impozabilă, în cazul mărfurilor la care impunerea se aplică în funcție de greutate, și greutatea folosită drept criteriu de delimitare a unor poziții sau subpoziții înseamnă:

(a)

în ceea ce privește „greutatea brută”, greutatea cumulată a mărfii și a tuturor materialelor de ambalare și containerelor de ambalare;

(b)

în ceea ce privește „greutatea netă” sau „greutatea” fără altă precizare, greutatea proprie a mărfii fără nici un fel de materiale de ambalare și containere de ambalare.

3.

Contravaloarea euro în monedă națională, pentru statele membre altele decât statele membre participante astfel cum au fost definite de Regulamentul (CE) nr. 974/98 al Consiliului (2) (denumite în continuare „state membre neparticipante”), se stabilește în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 18 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului (3).

4.

Tratamentul tarifar favorabil de care pot beneficia unele mărfuri datorită destinației lor speciale:

Orice marfă destinată unei utilizări speciale pentru care dreptul de import care i se aplică în cadrul destinației speciale nu este mai mic decât cel care i se aplică, făcându-se abstracție de această destinație, trebuie clasificată la subpoziția care include destinația specială, fără aplicarea dispozițiilor prevăzute la articolele 291-300 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (JO L 253, 11.10.1993, p. 1).

SECȚIUNEA II

DISPOZIȚII SPECIALE

A.   Produse destinate anumitor categorii de nave și platforme de foraj sau de exploatare

1.

Se suspendă perceperea de drepturi vamale pentru produsele destinate includerii în navele menționate în următorul tabel, în scopul construirii, reparării, întreținerii sau transformării acestora, precum și pentru produsele folosite la dotarea și echiparea acestor nave.

2.

Se suspendă perceperea de drepturi vamale pentru:

(a)

produsele destinate includerii în platformele de foraj sau de exploatare:

1.

fixe, de la subpoziția ex 8430 49, instalate în interiorul sau în afara mărilor teritoriale ale statelor membre;

2.

plutitoare sau submersibile, de la subpoziția 8905 20,

în scopul construirii, repararării, întreținerii sau transformării acestora, precum și pentru produsele folosite la echiparea acestor platforme.

Se consideră că pot fi de asemenea incluse în platformele de foraj sau de exploatare produse precum carburanții, lubrifianții și gazele care sunt necesare funcționării mașinilor și aparatelor care nu sunt afectate în permanență acestor platforme și nu fac deci parte integrantă din acestea și care sunt utilizate la bordul acestora pentru construirea, repararea, întreținerea, transformarea sau echiparea acestora;

(b)

tuburi, țevi, cabluri și piesele de racordare a acestora, care asigură legătura între platformele de foraj sau de exploatare și continent.

Coduri NC

Denumirea mărfurilor

(1)

(2)

8901

Pacheboturi, nave de croazieră, feriboturi, cargouri, șlepuri și nave similare pentru transportul persoanelor sau mărfurilor

8901 10

–  Pacheboturi, nave de croazieră și nave similare în principal concepute pentru transportul persoanelor; feriboturi de toate tipurile

8901 10 10

– –  Pentru navigația maritimă

8901 20

–  Nave-cisternă

8901 20 10

– –  Pentru navigația maritimă

8901 30

–  Nave frigorifice, altele decât cele de la subpoziția 8901 20

8901 30 10

– –  Pentru navigația maritimă

8901 90

–  Alte nave pentru transportul mărfurilor și alte nave concepute atât pentru transportul persoanelor cât și al mărfurilor

8901 90 10

– –  Pentru navigația maritimă

8902 00

Nave de pescuit; nave-uzină și alte nave pentru prelucrarea sau conservarea produselor de pescărie

8902 00 10

–  Pentru navigația maritimă

8903

Iahturi și alte nave și ambarcațiuni pentru agrement sau pentru sport; bărci cu rame și canoe

 

–  Altele

8903 91

– –  Nave cu vele, chiar cu motor auxiliar

8903 91 10

– – –  Pentru navigația maritimă

8903 92

– –  Nave cu motor, altele decât cele cu motor suspendat

8903 92 10

– – –  Pentru navigația maritimă

8904 00

Remorchere și împingătoare

8904 00 10

–  Remorchere

 

–  Împingătoare

8904 00 91

– –  Pentru navigația maritimă

8905

Nave-far, nave pentru stingerea incendiilor, nave de dragare, macarale plutitoare și alte nave pentru care navigația este numai subsidiară față de funcția principală; docuri plutitoare; platforme de forare sau de exploatare, plutitoare sau submersibile

8905 10

–  Nave de dragare

8905 10 10

– –  Pentru navigația maritimă

8905 90

–  Altele

8905 90 10

– –  Pentru navigația maritimă

8906

Alte nave, inclusiv nave de război și nave de salvare altele decât cele cu rame

8906 10 00

–  Nave de război

 

–  Altele

8906 90 10

– –  Pentru navigația maritimă

3.

Acordarea acestor suspendări se face în funcție de condițiile prevăzute de dispozițiile al Uniunii Europene adoptate în acest domeniu în vederea controlului vamal al destinației acestor produse.

B.   Aeronave civile și produse destinate aeronavelor civile

1.

Scutirea de drepturi vamale se acordă pentru:

aeronave civile;

unele produse destinate utilizării în aeronave civile și includerii în acestea în cursul construcției, reparării, întreținerii, refacerii, modificării sau transformării acestora;

aparate la sol pentru antrenament de zbor și părți ale acestora și piese detașate, pentru uz civil.

Aceste produse fac obiectul pozițiilor și subpozițiilor enumerate în tabelele de la punctul 5.

2.

Pentru aplicarea punctului 1, prima și a doua liniuță, expresia „aeronave civile” înseamnă aeronavele, altele decât cele utilizate în statele membre de către serviciile militare sau similare și care poartă o înmatriculare militară sau asimilată.

3.

Pentru aplicarea punctului 1 a doua liniuță, expresia „destinate aeronavelor civile” se referă de asemenea la produsele destinate aparatelor la sol pentru antrenament de zbor, de uz civil.

4.

Scutirea de drepturi vamale se face în funcție de condițiile prevăzute de dispozițiile Uniunii Europene adoptate în acest domeniu în vederea efectuării controlului vamal al destinației acestor produse [a se vedea articolele 291-300 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (JO L 253, 11.10.1993, p. 1)].

5.

Mărfurile eligibile pentru scutirea de drepturi vamale sunt reglementate de următoarele poziții și subpoziții:

3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 4017 00, 6812 99, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8443 32 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8517 70 11, 8517 70 15, 8517 70 19, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81 95, 8519 89 90, 8521 10, 8526, 8528 41, 8528 51, 8528 61, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9025, 9026, 9029 20 38, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 32, 9030 33, 9030 39, 9030 40, 9030 84, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9032, 9104, 9403 20, 9403 70.

Pentru următoarele subpoziții, scutirea de drepturi vamale pentru produsele destinate utilizării în aeronavele civile nu se acordă decât mărfurilor înscrise în coloana 2:

Subpoziții

Denumirea mărfurilor

3917 21 90, 3917 22 90, 3917 23 90, 3917 29 00, 3917 31, 3917 33, 3917 39 00, 7413 00, 8307 10, 8307 90

Prevăzute cu accesorii

4008 29

Profile, tăiate la dimensiune

4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42

Pentru transportul gazelor sau lichidelor

3926 90, 4016 10, 4016 93, 4016 99

Pentru uz tehnic

4504 90, 4823 90

Garnituri, șaibe și alte etanșări

6812 80

Altele decât îmbrăcăminte, accesorii de îmbrăcăminte, încălțăminte, obiecte de acoperit capul, hârtie, carton, pâslă sau azbest prelucrat în fibre comprimate, pentru îmbinări, în foi sau rulouri

6813 20, 6813 81, 6813 89

Pe bază de azbest sau de alte substanțe minerale

7007 21

Parbrize, neîncadrate

7312 10, 7312 90

Prevăzute cu accesorii sau fasonate în articole

7322 90

Generatoare și distribuitoare de aer cald, cu excepția părților acestora

7324 90

Articole de igienă, cu excepția părților acestora

7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 61, 7306 69, 7608 10, 7608 20

Prevăzute cu accesorii, pentru transportul gazelor sau lichidelor

8108 90

Tuburi și țevi, prevăzute cu accesorii, pentru transportul gazelor sau al lichidelor

8415 90

De mașini și aparate pentru condiționarea aerului de la subpozițiile 8415 81, 8415 82 sau 8415 83

8419 90

Părți de schimbătoare de căldură

8479 89

Acumulatoare hidropneumatice; acționări mecanice pentru inversori de forță; blocuri de toaletă special concepute; umidificatoare și dezumidificatoare de aer; servomecanisme neelectrice; demaroare neelectrice; demaroare pneumatice pentru turboreactoare, turbopropulsoare sau alte turbine cu gaz; ștergătoare de parbriz neelectrice, regulatoare de elice neelectrice

8501 20, 8501 40

De o putere de peste 735 W, dar de maximum 150 kW

8501 31

De o putere de peste 735 W, generatoare de current continuu

8501 33

Motoare de o putere de maximum 150 kW, generatoare

8501 34

Generatoare de o putere de peste 375 kW

8501 51

De o putere de peste 735 W

8501 53

De o putere de maximum 150 kW

8516 80 20

Montate pe un suport simplu din material izolant și legate la un circuit, pentru degivrare sau antigivrare

8517 69 31, 8517 69 39

Pentru radiotelefonie sau radiotelegrafie

8517 12, 8517 61, 8517 62, 8517 69 90

Aparate de emisie pentru radiotelegrafie sau radiotelefonie

8522 90

Ansambluri și subansambluri, formate din două sau mai multe părți sau piese asamblate, pentru aparatele menționate la subpozițiile 8519 81 95 și 8519 89 90

8529 90

Ansambluri și subansambluri, care se compun din două sau mai multe părți sau piese asamblate, pentru aparatele menționate la poziția 8526

8543 70 90

Aparate pentru înregistrarea zborului, sincronizatoare și transductoare electrice, dispozitive de îndepărtare a gheții și dispozitive antiaburire cu rezistențe electrice

8543 90

Ansambluri și subansambluri pentru înregistrarea parametrilor zborului, compuse din două sau mai multe părți sau piese asamblate

8803 90 90

Inclusiv planoarele

9014 90

De instrumente de la subpozițiile 9014 10 sau 9014 20

9020 00

Cu excepția părților

9029 10

Contoare de turații electrice sau electronice

9029 90

De contoare de turații, de indicatoare de viteză și de tahometre

9031 90

De la subpoziția 9031 80

9109 10, 9109 90

Cu lățimea sau diametrul de maximum 50 mm

9401 10

Altele decât cele acoperite cu piele

9405 10, 9405 60

Din material plastic sau din metale comune

9405 92, 9405 99

Ale articolelor de la subpozițiile 9405 10 sau 9405 60, din material plastic sau din metale comune

6.

Produsele menționate la punctul 5 sunt integrate în TARIC prin subpozițiile care conțin o trimitere la o notă de subsol care are următorul conținut: „Admiterea la această subpoziție se subordonează condițiilor prevăzute de dispozițiile al Uniunii Europene adoptate în domeniu [a se vedea articolele 291-300 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (JO L 253, 11.10.1993, p. 1)].”

C.   Produse farmaceutice

1.

Scutirea de drepturi vamale se acordă produselor farmaceutice din următoarele categorii:

1.

produsele farmaceutice reglementate de CAS RN (chemical abstracts service registry numbers) și de denumirile comune internaționale (DCI) enumerate în anexa 3;

2.

săruri, esteri și hidrați ale căror DCI, sunt obținute prin combinarea unei DCI din anexa 3 cu un prefix sau un sufix din anexa 4, cu condiția ca aceste produse să poată fi clasificate la aceeași subpoziție de 6 cifre din SA ca și produsul cu DCI respectiv;

3.

săruri, esteri și hidrați din DCI, enumerați în anexa 5, care nu pot fi clasificați la aceeași subpoziție din SA cu 6 cifre ca DCI corespunzătoare;

4.

produse farmaceutice intermediare, de exemplu, compuși de tipul celor utilizați la fabricarea produselor farmaceutice finite, reglementate de CAS RN și de denumirile chimice enumerate în anexa 6.

2.

Cazuri speciale:

1.

DCI reglementează numai substanțele descrise în listele recomandate și propuse publicate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Atunci când numărul de substanțe reglementate de o DCI este mai mic decât cel al celor reglementate de CAS RN, sunt scutite numai substanțele reglementate de DCI;

2.

atunci când un produs din anexele 3 sau 6 este identificat printr-un CAS RN corespunzător unui izomer specific, numai acest izomer poate beneficia de scutire:

3.

derivații dubli (săruri, esteri și hidrați) din DCI, desemnați de combinația dintre o DCI din anexa 3 și prefixe sau sufixe din anexa 4, cu condiția ca aceste produse să poată fi clasificate la aceeași subpoziție din SA cu 6 cifre ca și DCI corespunzătoare, beneficiază de scutire:

exemplu: ester metilic de alanină, clorhidrat;

4.

atunci când o DCI din anexa 3 este o sare (sau un ester), nici o altă sare (sau ester) al acidului corespunzător DCI nu beneficiază de scutire:

exemplu: oxprenoat de potasiu (DCI): scutit;

oxprenoat de sodiu: nu este scutit.

D.   Impunere forfetară

1.

Se aplică un drept vamal forfetar de 2,5 % ad valorem pentru mărfurile:

conținute în transporturile de la particular la particular; sau

conținute în bagajele personale ale călătorilor,

cu condiția ca importurile să nu aibă caracter comercial.

Taxa vamală forfetară de 2,5 % se aplică atunci când valoarea intrinsecă a mărfurilor supuse taxelor de import nu depășește, pe transport sau pe călător, 700 €.

Taxa vamală forfetară în cauză nu se aplică în cazul mărfurilor pentru care în tabelul taxelor figurează mențiunea „scutire” și în cazul mărfurilor incluse la capitolul 24 care se află într-un transport sau în bagajele personale ale călătorilor în cantități mai mari decât, după caz, limitele stabilite la articolul 27 sau în conformitate cu articolul 41 din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale (4).

2.

Se consideră lipsite de orice caracter comercial:

(a)

în ceea ce privește mărfurile conținute în transporturi de la particular la particular, importurile referitoare la transporturile care, în același timp:

prezintă un caracter ocazional;

conțin exclusiv mărfuri rezervate uzului personal sau familial al destinatarilor iar aspectul sau cantitatea acestor mărfuri nu indică nici o intenție de ordin comercial;

se adresează de către expeditor destinatarului fără nici un fel de plată;

(b)

în ceea ce privește mărfurile conținute în bagajele personale ale călătorilor, importurile care, în același timp:

prezintă un caracter ocazional; și

conțin exclusiv mărfuri rezervate uzului personal sau familial al călătorilor, sau destinate a fi oferite drept cadou; aspectul sau cantitatea acestor mărfuri nu trebuie să indice nici o intenție de ordin comercial.

3.

Dreptul vamal forfetar nu se aplică mărfurilor care sunt importate în condițiile stabilite la punctele 1 și 2 pentru care persoana interesată a solicitat, înainte de aplicarea dreptului respectiv, ca acestea să facă obiectul drepturilor de import care le sunt proprii. În acest caz, toate mărfurile care formează importul se supun drepturilor de import care le sunt proprii, fără a aduce atingere scutirii de drepturi vamale prevăzute la articolele 25-27 și 41 din Regulamentul (CEE) nr. 1186/2009.

În sensul primului paragraf, „drepturi de import” înseamnă atât drepturile vamale și taxele cu efect echivalent, cât și impunerile la import prevăzute în cadrul politicii agricole comune sau în cadrul regimurilor specifice aplicabile anumitor mărfuri care rezultă din transformarea produselor agricole.

4.

Statele membre neparticipante au dreptul de a rotunji suma care rezultă din conversia în monedă națională a sumei de 700 €.

5.

Statele membre neparticipante au dreptul de a menține neschimbată contravaloarea în monedă națională a sumei de 700 € în cazul în care, la adaptarea anuală prevăzută la articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92, conversia acestei sume duce, înainte de rotunjirea prevăzută la punctul 4, la o modificare a contravalorii exprimate în monedă națională de mai puțin de 5 % sau la o scădere a acestei contravalori.

E.   Containere și materiale de ambalare

Se aplică următoarele dispoziții pentru containerele și materialele de ambalare prevăzute la literele (a) și respectiv (b) de la regula generală de interpretare 5, puse în liberă circulație în același timp cu mărfurile cu care sunt prezentate sau pe care le conțin.

1.

Atunci când containerele sau materialele de ambalare sunt clasificate cu mărfurile cu care sunt prezentate sau pe care le conțin, în conformitate cu dispozițiile regulii generale de interpretare 5, acestea:

(a)

se supun aceluiași drept vamal care se aplică mărfii:

atunci când aceasta se supune unui drept vamal ad valorem; sau

atunci când trebuie incluse în greutatea impozabilă a mărfii;

(b)

se admit la scutirea de drepturi vamale:

atunci când marfa este scutită de drepturi vamale; sau

atunci când este impozabilă pe o bază alta decât greutatea sau valoarea; sau

atunci când greutatea acestor containere sau materiale de ambalare nu trebuie inclusă în greutatea impozabilă a mărfii.

2.

Atunci când containerele sau materialele de ambalare supuse dispozițiilor punctului 1 literele (a) și (b) conțin sau sunt prezentate cu mai multe mărfuri de natură diferită, greutatea și valoarea acestora se repartizează pe toate mărfurile, proporțional cu greutatea sau cu valoarea fiecăreia dintre acestea pentru a determina greutatea sau valoarea impozabilă.

F.   Tratament tarifar favorabil în funcție de natura mărfurilor

1.

În anumite condiții, se poate acorda pentru următoarele mărfuri un tratament tarifar favorabil în funcție de natura acestora:

mărfuri improprii pentru consum;

semințe;

pânze de sită, neconfecționate;

anumiți struguri proaspeți de masă, tutun și nitrați.

Aceste mărfuri fac obiectul subpozițiilor (5), care conțin o trimitere la o notă de subsol cu următorul conținut: „Admiterea la această subpoziție se subordonează condițiilor stabilite la secțiunea II litera F din dispozițiile preliminare” sau „Acest tratament tarifar favorabil se aplică sub rezerva îndeplinirii formalităților și condițiilor stabilite la secțiunea II litera F din dispozițiile preliminare”.

2.

Mărfurile improprii pentru consum, pentru care se acordă un tratament tarifar favorabil în funcție de natura lor, sunt enumerate în anexa 8 cu trimitere la poziția la care sunt clasificate și la numele și cantitatea denaturanților utilizați. Aceste mărfuri sunt considerate improprii pentru consum atunci când amestecul dintre produsul de denaturat și denaturant este omogen și separarea lor nu poate fi rentabilă din punct de vedere economic.

3.

Mărfurile enumerate mai jos sunt clasificate la subpozițiile corespunzătoare referitoare la însămânțare cu condiția să îndeplinească condițiile prevăzute de dispozițiile al Uniunii Europene adoptate în acest domeniu:

porumb dulce, alac, porumb hibrid de sămânță, orez și sorg pentru însămânțare: Directiva 66/402/CEE a Consiliului (6);

cartofi destinați însămânțării: Directiva 2002/56/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 (7);

semințe și fructe oleaginoase, destinate însămânțării: Directiva 2002/57/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 (8).

Cu toate acestea, fiind vorba de porumb dulce, alac, porumb hibrid, orez, sorg hibrid sau de semințe și fructe oleaginoase cărora nu li se aplică dispozițiile agricole, se acordă un tratament tarifar favorabil în funcție de natura lor cu condiția să se demonstreze în mod incontestabil că aceste produse sunt destinate însămânțării.

4.

Se acordă un tratament tarifar favorabil pânzelor de sită, neconfecționate, cu condiția ca aceste mărfuri să poarte o marcă de neșters care să le identifice ca fiind destinate cernerii sau altor utilizări industriale similare.

5.

Se acordă un tratament tarifar favorabil pentru anumiți struguri de masă proaspeți, tutun și nitrați pe baza prezentării unui certificat vizat în mod corespunzător. Dispozițiile speciale și modelele de certificate sunt incluse în anexa 9.

LISTA SEMNELOR, ABREVIERILOR ȘI SIMBOLURILOR

Desemnează un nou cod

Desemnează un cod care a fost utilizat și în anul precedent, dar cu un conținut diferit

AD F/M

Drept suplimentar pe făină

AD S/Z

Drept suplimentar pe zahăr

b/f

Recipient

cm/s

Centimetru(i) pe secundă

EA

Element agricol

Euro

DCI

Denumire comună internațională

DCIM

Denumire comună internațională modificată

ISO

Organizația Internațională de Standardizare

Kbit

1 024 biți

kg/br

Kilogram greutate brută

kg/net

Kilogram greutate netă

kg/net eda

Kilogram greutate netă a produsului scurs

kg/net mas

Kilogram net de substanță uscată

MAX

Maximum

Mbit

1 048 576 biți

MIN

Minimum

ml/g

Mililitru(i) pe gram

mm/s

Milimetru(i) pe secundă

COR

Cifră octanică Research

Observație:

O poziție plasată între paranteze drepte în coloana 1 din tabelul drepturilor indică faptul că această poziție a fost suprimată (exemplu, poziția [1519]). Dacă, într-o anexă la tabelul taxelor vamale, referința anexei este între paranteze pătrate, conținutul anexei respective a fost eliminat (de exemplu, [anexa 7]).

LISTA UNITĂȚILOR SUPLIMENTARE

c/k

Număr de carate (1 carat metric = 2 × 10–4 kg)

ce/el

Număr de elemente

ct/l

Capacitate de încărcare utilă în tone metrice (9)

g

Gram

gi F/S

Gram izotopi fisionabili

kg H2O2

Kilogram de peroxid de hidrogen

kg K2O

Kilogram de oxid de potasiu

kg KOH

Kilogram de hidroxid de potasiu (potasă caustică)

kg met.am.

Kilogram de metilamine

kg N

Kilogram de azot

kg NaOH

Kilogram de hidroxid de sodiu (sodă caustică)

kg/net eda

Kilogram greutate netă a produsului scurs

kg P2O5

Kilogram de pentaoxid de fosfor (anhidridă fosforică)

kg 90 % sdt

Kilogram de substanță uscată 90 %

kg U

Kilogram de uraniu

1 000 kWh

1 000 kilowatt oră

l

Litru

1 000 l

1 000 litri

l alc. 100 %

Litru de alcool pur (100 %)

m

Metru

m2

Metru pătrat

m3

Metru cub

1 000 m3

1 000 metri cubi

pa

Număr perechi

p/st

Număr de bucăți

100 p/st

100 bucăți

1 000 p/st

1 000 bucăți

TJ

Terajoule (putere calorică superioară)

Fără unitate suplimentară

PARTEA II

TABELUL DREPTURILOR

SECȚIUNEA I

ANIMALE VII ȘI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL

Note de secțiune

1.

Orice trimitere din această secțiune la un anumit gen sau la o anumită specie de animale se aplică, în cazul în care nu există dispoziții contrare, și animalelor tinere din acel gen sau din acea specie.

2.

În cazul în care nu există dispoziții contrare, orice trimitere din nomenclatură la produse „uscate” include și produsele deshidratate, evaporate sau liofilizate.

CAPITOLUL 1

ANIMALE VII

Notă de capitol

1.

Capitolul cuprinde toate animalele vii, cu excepția:

(a)

peștilor și crustaceelor, moluștelor și a altor nevertebrate acvatice de la pozițiile 0301, 0306, 0307 sau 0308;

(b)

culturilor de microorganisme și a altor produse de la poziția 3002;

(c)

animalelor de la poziția 9508.

Codul NC

Denumirea mărfurilor

Rata dreptului convențional (%)

Unitate suplimentară

(1)

(2)

(3)

(4)

0101

Cai, măgari, catâri și bardoi, vii

 

 

 

–  Cai

 

 

0101 21 00

– –  Reproducători de rasă pură (11)

scutire

p/st

0101 29

– –  Altele

 

 

0101 29 10

– – –  Destinați sacrificării (12)

scutire

p/st

0101 29 90

– – –  Altele

11,5

p/st

0101 30 00

–  Măgari

7,7

p/st

0101 90 00

–  Altele

10,9

p/st

0102

Animale vii din specia bovine

 

 

 

–  Bovine

 

 

0102 21

– –  Reproducători de rasă pură (13)

 

 

0102 21 10

– – –  Juninci (care nu au fătat niciodată)

scutire

p/st

0102 21 30

– – –  Vaci

scutire

p/st

0102 21 90

– – –  Altele

scutire

p/st

0102 29

– –  Altele

 

 

0102 29 05

– – –  Din subgenul Bibos sau din subgenul Poephagus

scutire

p/st

 

– – –  Altele

 

 

0102 29 10

– – – –  Cu o greutate de maximum 80 kg

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – –  Cu o greutate peste 80 kg, dar de maximum 160 kg

 

 

0102 29 21

– – – – –  Destinate sacrificării

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 29

– – – – –  Altele

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – –  Cu o greutate peste 160 kg, dar de maximum 300 kg

 

 

0102 29 41

– – – – –  Destinate sacrificării

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 49

– – – – –  Altele

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – –  Cu o greutate peste 300 kg

 

 

 

– – – – –  Juninci (care nu au fătat niciodată)

 

 

0102 29 51

– – – – – –  Destinate sacrificării

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 59

– – – – – –  Altele

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – – –  Vaci

 

 

0102 29 61

– – – – – –  Destinate sacrificării

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 69

– – – – – –  Altele

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – – –  Altele

 

 

0102 29 91

– – – – – –  Destinate sacrificării

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 99

– – – – – –  Altele

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

–  Bivoli

 

 

0102 31 00

– –  Reproducători de rasă pură (13)

scutire

p/st

0102 39

– –  Altele

 

 

0102 39 10

– – –  De specie domestică

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

0102 39 90

– – –  Altele

scutire

p/st

0102 90

–  Altele

 

 

0102 90 20

– –  Reproducători de rasă pură (13)

scutire

p/st

 

– –  Altele

 

 

0102 90 91

– – –  De specie domestică

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

0102 90 99

– – –  Altele

scutire

p/st

0103

Animale vii din specia porcine

 

 

0103 10 00

–  Reproducători de rasă pură (14)

scutire

p/st

 

–  Altele

 

 

0103 91

– –  Cu o greutate sub 50 kg

 

 

0103 91 10

– – –  Animale domestice din specia porcină

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 91 90

– – –  Altele

scutire

p/st

0103 92

– –  Cu o greutate de minimum 50 kg

 

 

 

– – –  Animale domestice din specia porcină

 

 

0103 92 11

– – – –  Scroafe cu o greutate minimă de 160 kg, care au fătat cel puțin o dată

35,1 €/100 kg/net

p/st

0103 92 19

– – – –  Altele

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 92 90

– – –  Altele

scutire

p/st

0104

Animale vii din specia ovine sau caprine

 

 

0104 10

–  Din specia ovine

 

 

0104 10 10

– –  Reproducători de rasă pură (15)

scutire

p/st

 

– –  Altele

 

 

0104 10 30

– – –  Miei (până la 1 an)

80,5 €/100 kg/net (10)

p/st

0104 10 80

– – –  Altele

80,5 €/100 kg/net (10)

p/st

0104 20

–  Din specia caprine

 

 

0104 20 10

– –  Reproducători de rasă pură (15)

3,2

p/st

0104 20 90

– –  Altele

80,5 €/100 kg/net (10)

p/st

0105

Cocoși, găini, rațe, gâște, curcani, curci și bibilici, vii, din specii domestice

 

 

 

–  Cu o greutate de maximum 185 g

 

 

0105 11

– –  Cocoși și găini

 

 

 

– – –  Găini de selecție și de reproducție

 

 

0105 11 11

– – – –  De rase ouătoare

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 19

– – – –  Altele

52 €/1 000 p/st

p/st

 

– – –  Altele

 

 

0105 11 91

– – – –  De rase ouătoare

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 99

– – – –  Altele

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 12 00

– –  Curcani și curci

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 13 00

– –  Rațe

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 14 00

– –  Gâște

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 15 00

– –  Bibilici

52 €/1 000 p/st

p/st

 

–  Altele

 

 

0105 94 00

– –  Cocoși și găini

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 99

– –  Altele

 

 

0105 99 10

– – –  Rațe

32,3 €/100 kg/net

p/st

0105 99 20

– – –  Gâște

31,6 €/100 kg/net

p/st

0105 99 30

– – –  Curcani și curci

23,8 €/100 kg/net

p/st

0105 99 50

– – –  Bibilici

34,5 €/100 kg/net

p/st

0106

Alte animale vii

 

 

 

–  Mamifere

 

 

0106 11 00

– –  Primate

scutire

p/st

0106 12 00

– –  Balene, delfini și marsuini (mamifere din ordinul Cetacee); lamantini și dugongi (mamifere din ordinul Sirenia); foci, lei de mare și morse (mamifere din subordinul Pinnipedia)

scutire

p/st

0106 13 00

– –  Cămile și alte camelide (Camelidae)

scutire

p/st

0106 14

– –  Iepuri și iepuri de câmp

 

 

0106 14 10

– – –  Iepuri domestici

3,8

p/st

0106 14 90

– – –  Altele

scutire

0106 19 00

– –  Altele

scutire

0106 20 00

–  Reptile (inclusiv șerpi și broaște țestoase de mare)

scutire

p/st

 

–  Păsări

 

 

0106 31 00

– –  Păsări de pradă

scutire

p/st

0106 32 00

– –  Psittaciforme (inclusiv papagali, peruși, arakanga și cacaduu)

scutire

p/st

0106 33 00

– –  Struți; emu (Dromaius novaehollandiae)

scutire

p/st

0106 39

– –  Altele

 

 

0106 39 10

– – –  Porumbei

6,4

p/st

0106 39 80

– – –  Altele

scutire

 

–  Insecte

 

 

0106 41 00

– –  Albine

scutire

0106 49 00

– –  Altele

scutire

0106 90 00

–  Altele

scutire

CAPITOLUL 2

CARNE ȘI ORGANE COMESTIBILE

Notă de capitol

1.

Capitolul nu cuprinde:

(a)

produsele clasificate la pozițiile 0201-0208 și 0210, improprii alimentației umane;

(b)

intestinele, vezicile și stomacurile de animale (poziția 0504), nici sângele de animale (pozițiile 0511 sau 3002);

(c)

grăsimile animale, altele decât produsele de la poziția 0209 (capitolul 15).

Note complementare

1.

A.

Se consideră:

(a)

„carcasă din specia bovine”, în sensul subpozițiilor 0201 10 și 0202 10, corpul întreg al animalelor sacrificate, așa cum se prezintă după operațiunile de eliminare a sângelui, eviscerare și jupuire, prezentate cu sau fără cap, cu sau fără picioare și cu sau fără celelalte organe comestibile anexe. Atunci când carcasele sunt prezentate fără cap, acesta din urmă trebuie să fie separat de carcasă la nivelul articulației atloido-occipitale. Atunci când carcasele sunt prezentate fără picioare, acestea din urmă trebuie să fie secționate la nivelul articulațiilor carpometacarpiene sau tarso-metatarsiene; se consideră carcasă și partea anterioară a carcasei care conține toate oasele, precum și gâtul și spata, dar cu mai mult de zece perechi de coaste;

(b)

„semicarcasă din specia bovine”, în sensul subpozițiilor 0201 10 și 0202 10, produsele obținute prin separarea carcasei întregi după un plan de simetrie care trece prin mijlocul fiecărei vertebre cervicale, dorsale, lombare și sacrale și prin mijlocul sternului și al simfizei ischiopubiene; se consideră semicarcasă și partea anterioară a semicarcasei care conține toate oasele, precum și gâtul și spata, dar cu mai mult de zece coaste;

(c)

„sfert compensat”, în sensul subpozițiilor 0201 20 20 și 0202 20 10, ansamblul compus din:

fie sferturile anterioare care conțin toate oasele, precum și gâtul și spata, și sunt tranșate conținând zece coaste și sferturile posterioare care conțin toate oasele, precum și pulpa și vrăbioara anterior și sunt tranșate conținând trei coaste;

fie sferturile anterioare care conțin toate oasele, precum și gâtul și spata, și sunt tranșate, conținând cinci coaste neseparate de partea de torace și de burtă și sferturile posterioare care conțin toate oasele, precum și pulpa și vrăbioara anterior și sunt tranșate conținând opt coaste tăiate.

Sferturile anterioare și sferturile posterioare care constituie sferturi compensate trebuie să fie prezentate în vamă în același timp și în număr egal, greutatea totală a sferturilor anterioare trebuie să fie egală cu cea a sferturilor posterioare; cu toate acestea, între cele două greutăți totale se admite o diferență de maximum 5 % din greutatea cea mai mare (a sferturilor anterioare sau a sferturilor posterioare);

(d)

„sfert anterior neseparat”, în sensul subpozițiilor 0201 20 30 și 0202 20 30, partea anterioară a carcasei, care conține toate oasele, precum și gâtul și cele două spate, cu minimum patru perechi de coaste și cu maximum zece perechi de coaste (primele patru perechi trebuie să fie întregi, următoarele pot fi tăiate), cu sau fără fleică;

(e)

„sfert anterior separat”, în sensul subpozițiilor 0201 20 30 și 0202 20 30, partea anterioară a semicarcasei, care conține toate oasele, precum și gâtul și spata, cu minimum patru coaste și cu maximum zece coaste (primele patru coaste trebuie să fie întregi, următoarele pot fi tăiate), cu sau fără fleică;

(f)

„sfert posterior neseparat”, în sensul subpozițiilor 0201 20 50 și 0202 20 50, partea posterioară a carcasei, care conține toate oasele, precum și pulpa și vrăbioarele anterior, cu minimum trei perechi de coaste întregi sau tăiate, cu sau fără jaret, cu sau fără fleică;

(g)

„sfert posterior separat”, în sensul subpozițiilor 0201 20 50 și 0202 20 50, partea posterioară a semicarcasei, care conține toate oasele, precum și pulpa și vrăbioara anterior, cu minimum trei coaste întregi sau tăiate, cu sau fără jaret și cu sau fără fleică;

(h)

1.

„bucăți rezultate din sferturi anterioare numite „australiene””, în sensul subpoziției 0202 30 50, părțile dorsale ale sfertului anterior, inclusiv partea superioară a spatei, obținute dintr-un sfert anterior care are minimum patru coaste și maximum zece coaste tăiat drept după un plan care trece din punctul de legătură a primei coaste cu primul segment de os al pieptului până în punctul de reflecție al diafragmei situat pe a zecea coastă;

2.

„bucăți de piept numite „australiene””, în sensul subpoziției 0202 30 50, partea inferioară a sfertului anterior, formată din capul pieptului, zona mijlocie a pieptului și tendonul pieptului.

B.

Produsele menționate la nota complementară 1 A literele (a)-(g) pot fi prezentate cu sau fără coloana vertebrală.

C.

Pentru determinarea numărului de coaste întregi sau tăiate menționate la nota complementară 1 A, nu se iau în considerare decât coastele întregi sau tăiate, nedesprinse de coloana vertebrală. În cazul în care coloana vertebrală a fost îndepărtată, se vor lua în considerare numai coastele întregi sau tăiate care altfel ar fi fost nedesprinse de coloana vertebrală.

2.

A.

Se consideră:

(a)

„carcase sau semicarcase”, în sensul subpozițiilor 0203 11 10 și 0203 21 10, animale domestice din specia porcine, așa cum se prezintă ele după operațiunile de eliminare a sângelui, de eviscerare și de eliminare a părului și ongloanelor. Semicarcasele sunt obținute prin separarea carcasei întregi după un plan de simetrie trecând prin fiecare vertebră cervicală, dorsală, lombară și sacrală, prin lungul sternului și prin simfiza ischiopubiană. Aceste carcase sau semicarcase pot fi prezentate cu sau fără cap, cu sau fără partea gâtului denumită „partea din josul fălcilor”, picioare, osânză, rinichi, coadă sau diafragmă. Semicarcasele pot fi prezentate cu sau fără măduva spinării, creier și limbă. Carcasele și semicarcasele de scroafe pot fi prezentate cu sau fără mamele;

(b)

„jambon”, în sensul subpozițiilor 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 și 0210 11 31, partea posterioară (codală) a semicarcasei, care conține oasele, cu sau fără picior, jaret, șorici sau slănină.

Jambonul este separat de restul semicarcasei astfel încât include cel mult ultima vertebră lombară;

(c)

„partea anterioară”, în sensul subpozițiilor 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 și 0210 19 60, partea anterioară (cranială) a semicarcasei fără cap, cu sau fără partea gâtului denumită „partea din josul fălcilor”, care conține oasele, cu sau fără picior, jaret, șorici sau slănină.

Partea anterioară este separată de restul semicarcasei astfel încât include cel mult a cincea vertebră dorsală.

Partea superioară (dorsală) a părții anterioare (șira spinării), chiar cu omoplatul și musculatura aferentă (pulpa anterioară), este considerată ca o bucată de spinare, atunci când este separată de partea inferioară (ventrală) a părții anterioare printr-o tăietură care trece cel mult pe sub coloana vertebrală;

(d)

„spată”, în sensul subpozițiilor 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 și 0210 11 39, partea inferioară a părții anterioare, chiar cu omoplatul și musculatura aferentă, conținând oasele, cu sau fără picior, jaret, șorici sau slănină.

Omoplatul cu musculatura aferentă, prezentat separat, este clasificat la aceste subpoziții ca bucată de spată;

(e)

„spinare”, în sensul subpozițiilor 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 și 0210 19 70, partea superioară a semicarcasei cuprinsă între prima vertebră cervicală și vertebrele codale, conținând oasele cu sau fără file, omoplat, șorici sau slănină.

Spinarea este separată de partea inferioară a semicarcasei printr-o tăietură care trece chiar pe sub coloana vertebrală;

(f)

„piept”, în sensul subpozițiilor 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 și 0210 12 19, partea inferioară a semicarcasei numită „împănată”, situată între jambon și spată, cu sau fără oase, dar cu șorici și slănină;

(g)

„semicarcasă de bacon”, în sensul subpoziției 0210 19 10, semicarcasa de porc prezentată fără cap, falcă, gât, picioare, coadă, osânză, rinichi, file, omoplat, stern, coloana vertebrală, osul iliac și diafragmă;

(h)

„trei sferturi anterior”, în sensul subpoziției 0210 19 10, semicarcasa de bacon fără jambon, dezosată sau nu;

(ij)

„trei sferturi posterior”, în sensul subpoziției 0210 19 20, semicarcasa de bacon fără partea anterioară, dezosată sau nu;

(k)

„mijloc”, în sensul subpoziției 0210 19 20, semicarcasa de bacon fără jambon și fără partea anterioară, dezosată sau nu.

Subpoziția include și bucățile de mijloc conținând țesut de spinare sau de piept în proporția normală pentru mijlocul întreg.

B.

Bucățile provenite din tranșările menționate la nota complementară 2 A litera (f) nu se clasifică la aceleași subpoziții cu produsele respective decât în cazul în care conțin șorici și slănină.

Dacă bucățile clasificate la subpozițiile 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 și 0210 19 60, sunt obținute prin tăiere din semicarcase de bacon, la care oasele indicate la nota complementară 2 A litera (g) au fost deja eliminate, tăieturile trebuie să urmeze aceleași trasee cu cele descrise la nota complementară 2 A literele (b), (c) și respectiv (d); în orice caz, aceste bucăți sau părți ale acestora trebuie să conțină oase.

C.

La subpozițiile 0206 49 00 și 0210 99 49 sunt clasificate, în special, capetele și jumătățile de capete de porci domestici, cu sau fără creier, fălci sau limbă, inclusiv bucăți din acestea.

Capul este separat de restul semicarcasei astfel:

printr-o tăietură dreaptă paralelă cu craniul; sau

printr-o tăietură paralelă cu craniul până la nivelul ochilor și apoi înclinată spre partea din față a capului, astfel partea gâtului denumită „partea din josul fălcilor” rămânând atașată la semicarcasă.

Sunt considerate bucăți de capete, între altele, fălcile, râtul, urechile și carnea aderentă pe cap, în special carnea din spatele craniului. Cu toate acestea, bucățile de carne fără os, prezentate separat, aparținând părții din față („grumaz – parte spată”; partea de grumaz numită „partea din josul fălcii” sau partea care cuprinde „partea din josul fălcii” sau „parte din josul fălcii și grumaz – parte spată prezentate împreună”) sunt clasificate la subpozițiile 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 sau 0210 19 81, după caz.

D.

Se consideră „slănină”, în sensul subpozițiilor 0209 10 11 și 0209 10 19, țesutul adipos situat sub șorici, aderent pe el, indiferent de partea de porc de la care provine; în toate cazurile, greutatea țesutului adipos trebuie să depășească greutatea șoriciului.

La aceste subpoziții se clasifică și slănina de pe care a fost eliminat șoriciul.

E.

Sunt considerate ca „uscate sau afumate”, în sensul subpozițiilor 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 și 0210 19 60–0210 19 89, produsele în carnea cărora raportul apă/proteină (conținutul de azot × 6,25) este de maximum 2,8. Conținutul de azot trebuie să fie determinat după metoda ISO 937-1978.

3.

A.

Se consideră:

(a)

„carcasă”, în sensul subpozițiilor 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 și 0204 50 51, corpurile întregi ale animalelor sacrificate așa cum se prezintă după operațiunile de eliminare a sângelui, eviscerare și jupuire, prezentate cu sau fără cap, cu sau fără picioare și cu sau fără celelalte organe comestibile anexe. Atunci când carcasa este prezentată fără cap, acesta trebuie separat de carcasă la nivelul articulației atloido-occipitale. Atunci când carcasa este prezentată fără picioare, acestea trebuie să fie secționate la nivelul articulațiilor carpo-metacarpiene sau tarso-metatarsiene;

(b)

„semicarcasă”, în sensul subpozițiilor 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 și 0204 50 51, produsul obținut prin separarea carcasei întregi după un plan de simetrie care trece prin mijlocul fiecărei vertebre cervicale, dorsale, lombare și sacrale și prin mijlocul sternului și al simfizei ischio-pubiene;

(c)

„cască”, în sensul subpozițiilor 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 și 0204 50 53, partea anterioară a carcasei, cu sau fără piept, conținând toate oasele, precum și spata, gâtul și coastele descoperite, tăiată perpendicular pe coloana vertebrală și având minimum cinci și maximum șapte perechi de coaste, întregi sau tăiate;

(d)

„semicască”, în sensul subpozițiilor 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 și 0204 50 53, partea anterioară a semicarcasei, cu sau fără piept, conținând toate oasele, precum și spata, gâtul și coastele descoperite, tăiată perpendicular pe coloana vertebrală și având minimum cinci și maximum șapte coaste, întregi sau tăiate;

(e)

„spinal și șa”, în sensul subpozițiilor 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 și 0204 50 55, partea rămasă din carcasă, după eliminarea chiulotei și căștii, cu sau fără rinichi; șaua, separată de spinal, trebuie să conțină minimum cinci vertebre lombare; spinalul, separat de șa, trebuie să conțină minimum cinci perechi de coaste întregi sau tăiate;

(f)

„semispinal și semișa”, în sensul subpozițiilor 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 și 0204 50 55, partea rămasă din semicarcasă, după eliminarea semichiulotei și semicăștii, cu sau fără rinichi; semișaua, separată de semispinal, trebuie să conțină minimum cinci vertebre lombare; semispinalul, separat de semișa, trebuie să conțină minimum cinci coaste, întregi sau tăiate;

(g)

„chiulotă”, în sensul subpozițiilor 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 și 0204 50 59, partea posterioară a carcasei, care conține toate oasele, precum și jigoul, tăiată perpendicular pe coloana vertebrală la nivelul celei de-a șasea vertebre lombare sub osul iliac, sau la nivelul celei de-a patra vertebre sacrale, de-a curmezișul osului iliac, în fața simfizei ischio-pubiene;

(h)

„semichiulotă”, în sensul subpozițiilor 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 și 0204 50 59, partea posterioară a semicarcasei, care conține toate oasele, precum și jigoul, tăiată perpendicular pe coloana vertebrală la nivelul celei de-a șasea vertebre lombare sub osul iliac, sau la nivelul celei de-a patra vertebre sacrale, de-a curmezișul osului iliac, în fața simfizei ischio-pubiene.

B.

Pentru determinarea numărului de coaste întregi sau tăiate menționate la nota complementară 3 A, nu se iau în considerare decât coastele, întregi sau tăiate, nedesprinse de coloana vertebrală.

4.

Se consideră:

(a)

„bucăți de păsări de curte nedezosate”, în sensul subpozițiilor 0207 13 20-0207 13 60, 0207 14 20-0207 14 60, 0207 26 20-0207 26 70, 0207 27 20-0207 27 70, 0207 44 21–0207 44 61, 0207 45 21-0207 45 61, 0207 54 21-0207 54 61, 0207 55 21-0207 55 61 și 0207 60 21-0207 60 61, părțile menționate, care conțin toate oasele lor.

Bucățile de păsări de curte, menționate la litera (a), din care au fost eliminate o parte din oase, se clasifică la subpozițiile 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 27 80, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 45 71, 0207 45 81, 0207 54 71, 0207 54 81, 0207 55 71, 0207 55 81 sau 0207 60 81;

(b)

„jumătăți”, în sensul subpozițiilor 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 și 0207 60 21, jumătățile rezultate din carcasele de păsări de curte prin tranșarea longitudinală după un plan format de coloana vertebrală și stern;

(c)

„sferturi”, în sensul subpozițiilor 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 și 0207 60 21, sferturile posterioare sau sferturile anterioare, obținute prin tranșarea transversală a unei jumătăți;

(d)

„aripi întregi, cu sau fără vârfuri”, în sensul subpozițiilor 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 44 31, 0207 45 31, 0207 54 31, 0207 55 31 și 0207 60 31, bucățile de păsări de curte, compuse din humerus, radius și cubitus, cu masa musculară care le îmbracă. Vârful, inclusiv osul carp, poate să fie eliminat sau nu. Tranșarea trebuie făcută prin articulații;

(e)

„piept”, în sensul subpozițiilor 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 44 51, 0207 45 51, 0207 54 51, 0207 55 51 și 0207 60 51, bucățile de păsări de curte, compuse din stern și coaste și având pe ambele părți masa musculară care le îmbracă;

(f)

„pulpe”, în sensul subpozițiilor 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 44 61, 0207 45 61, 0207 54 61, 0207 55 61 și 0207 60 61, bucățile de păsări de curte, compuse din femur, tibie și peroneu și masa musculară care le îmbracă. Cele două tăieturi trebuie făcute prin articulații;

(g)

„copane de curcani sau de curci”, în sensul subpozițiilor 0207 26 60, 0207 27 60, bucăți de curcani sau de curci, compuse din tibie și peroneu și masa musculară care le îmbracă. Cele două tranșări trebuie făcute prin articulații;

(h)

„pulpe de curcani sau de curci, altele decât copanele”, în sensul subpozițiilor 0207 26 70 și 0207 27 70, bucățile de curcani sau de curci, compuse din femur și masa musculară care îl îmbracă, sau din femur, tibie și peroneu cu masa musculară care le îmbracă. Cele două tranșări trebuie făcute prin articulații;

(ij)

„părți numite „trunchi” de rațe sau de gâște”, în sensul subpozițiilor 0207 44 71, 0207 45 71, 0207 54 71 și 0207 55 71:, produsele care constituie rațe sau gâște prezentate jumulite, golite complet, fără cap și fără labe și cărora le-au fost eliminate oasele carcasei (sternul, coastele, coloana vertebrală și osul sacral), dar care au femururile, tibiile și humerusurile.

5.

Dreptul de import care se aplică amestecurilor clasificate în prezentul capitol se calculează astfel:

(a)

atunci când unul din compuși reprezintă cel puțin 90 % din greutatea amestecului, rata dreptului care se aplică amestecului total este aceea a dreptului care se aplică pentru acest compus;

(b)

în celelalte cazuri, această rată este aceea a dreptului care se aplică pentru compusul care face obiectul celui mai ridicat drept de import.

6.

(a)

Carnea nepreparată termic și condimentată se clasifică la capitolul 16. Se consideră „carne condimentată”, carnea nepreparată termic, a cărei condimentare este realizată în profunzime sau pe toată suprafața produsului și este perceptibilă cu ochiul liber ori în mod evident perceptibilă la gust.

(b)

Produsele de la poziția 0210, cărora li s-au adăugat condimente în timpul fabricării, se clasifică la această poziție în cazul în care această condimentare nu le schimbă caracterul de produse descrise la poziția 0210.

7.

Sunt considerate „sărate sau în saramură”, în sensul subpozițiilor 0210 11-0210 93, carnea și organele comestibile care au fost supuse operațiunii de sărare prin impregnare în profunzime, în mod omogen în toate părțile și care au un conținut global de sare mai mare sau egal cu 1,2 %, în greutate, cu condiția ca sărarea să reprezinte operațiunea care asigură o conservare pe termen lung. În sensul subpoziției 0210 99, sunt considerate „sărate sau în saramură” carnea și organele comestibile care au fost supuse operațiunii de sărare prin impregnare în profunzime, în mod omogen în toate părțile și care au un conținut global de sare mai mare sau egal cu 1,2 %, în greutate.

Cod NC

Denumirea mărfurilor

Rata dreptului convențional (%)

Unitate suplimentară

(1)

(2)

(3)

(4)

0201

Carne de animale din specia bovine, proaspătă sau refrigerată

 

 

0201 10 00

–  În carcase sau semicarcase

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

0201 20

–  Alte bucăți nedezosate

 

 

0201 20 20

– –  Sferturi numite „compensate”

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

0201 20 30

– –  Sferturi anterioare neseparate sau separate

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (10)

0201 20 50

– –  Sferturi posterioare neseparate sau separate

12,8 + 212,2 €/100 kg/net (10)

0201 20 90

– –  Altele

12,8 + 265,2 €/100 kg/net (10)

0201 30 00

–  Dezosată

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (10)

0202

Carne de animale din specia bovine, congelată

 

 

0202 10 00

–  În carcase sau semicarcase

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

0202 20

–  Alte bucăți nedezosate

 

 

0202 20 10

– –  Sferturi numite „compensate”

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

0202 20 30

– –  Sferturi anterioare neseparate sau separate

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (10)

0202 20 50

– –  Sferturi posterioare neseparate sau separate

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10)

0202 20 90

– –  Altele

12,8 + 265,3 €/100 kg/net (10)

0202 30

–  Dezosată

 

 

0202 30 10

– –  Sferturi anterioare, întregi sau tăiate în maximum cinci bucăți, fiecare sfert anterior fiind prezentat într-un singur bloc congelat; sferturi numite „compensate” prezentate în două blocuri congelate, unul dintre ele conținând partea anterioară a carcasei, întreagă sau tranșată în maximum cinci bucăți, iar celălalt conținând sfertul posterior, într-o singură bucată, fără mușchiul file

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10)

0202 30 50

– –  Bucăți rezultate din sferturi anterioare și din piept numite „australiene” (17)

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10)

0202 30 90

– –  Altele

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (10)

0203

Carne de animale din specia porcine, proaspătă, refrigerată sau congelată

 

 

 

–  Proaspătă sau refrigerată

 

 

0203 11

– –  În carcase sau semicarcase

 

 

0203 11 10

– – –  De animale domestice din specia porcine

53,6 €/100 kg/net (10)

0203 11 90

– – –  Altele

scutire

0203 12

– –  Jamboane, spete și părți din acestea, nedezosate

 

 

 

– – –  De animale domestice din specia porcine

 

 

0203 12 11

– – – –  Jamboane și părți din acestea

77,8 €/100 kg/net (10)

0203 12 19

– – – –  Spete și părți din acestea

60,1 €/100 kg/net (10)

0203 12 90

– – –  Altele

scutire

0203 19

– –  Altele

 

 

 

– – –  De animale domestice din specia porcine

 

 

0203 19 11

– – – –  Părți anterioare și părți din acestea

60,1 €/100 kg/net (10)

0203 19 13

– – – –  Spinări și părți din acestea, nedezosate

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 19 15

– – – –  Piept (împănat) și părți de piept

46,7 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  Altele

 

 

0203 19 55

– – – – –  Dezosate

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 19 59

– – – – –  Altele

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 19 90

– – –  Altele

scutire

 

–  Congelată

 

 

0203 21

– –  În carcase sau semicarcase

 

 

0203 21 10

– – –  De la animale domestice din specia porcine

53,6 €/100 kg/net (10)

0203 21 90

– – –  Altele

scutire

0203 22

– –  Jamboane, spete și părți din acestea, nedezosate

 

 

 

– – –  De la animale domestice din specia porcine

 

 

0203 22 11

– – – –  Jamboane și părți din acestea

77,8 €/100 kg/net (10)

0203 22 19

– – – –  Spete și părți din acestea

60,1 €/100 kg/net (10)

0203 22 90

– – –  Altele

scutire

0203 29

– –  Altele

 

 

 

– – –  De la animale domestice din specia porcine

 

 

0203 29 11

– – – –  Părți anterioare și părți din acestea

60,1 €/100 kg/net (10)

0203 29 13

– – – –  Spinări și părți din acestea, nedezosate

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 29 15

– – – –  Piept (împănat) și părți de piept

46,7 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  Altele

 

 

0203 29 55

– – – – –  Dezosate

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 29 59

– – – – –  Altele

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 29 90

– – –  Altele

scutire

0204

Carne de animale din speciile ovine sau caprine, proaspătă, refrigerată sau congelată

 

 

0204 10 00

–  Carcase și semicarcase de miel, proaspete sau refrigerate

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10)

 

–  Altă carne de animale din specia ovine, proaspătă sau refrigerată

 

 

0204 21 00

– –  În carcase sau semicarcase

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10)

0204 22

– –  Alte părți nedezosate

 

 

0204 22 10

– – –  Cască sau semicască

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (10)

0204 22 30

– – –  Spinali și/sau șa sau semispinali și/sau semișa

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (10)

0204 22 50

– – –  Chiulotă sau semichiulotă

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

0204 22 90

– – –  Altele

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

0204 23 00

– –  Dezosată

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (10)

0204 30 00

–  Carcase și semicarcase de miel, congelate

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10)

 

–  Altă carne de animale din specia ovine, congelată

 

 

0204 41 00

– –  În carcase sau semicarcase

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10)

0204 42

– –  Alte părți nedezosate

 

 

0204 42 10

– – –  Cască sau semicască

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (10)

0204 42 30

– – –  Spinali și/sau șa sau semispinali și/sau semișa

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (10)

0204 42 50

– – –  Chiulotă sau semichiulotă

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

0204 42 90

– – –  Altele

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

0204 43

– –  Dezosată

 

 

0204 43 10

– – –  De miel

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10)

0204 43 90

– – –  Altele

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10)

0204 50

–  Carne de animale din specia caprine

 

 

 

– –  Proaspătă sau refrigerată

 

 

0204 50 11

– – –  Carcase sau semicarcase

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10)

0204 50 13

– – –  Cască sau semicască

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (10)

0204 50 15

– – –  Spinali și/sau șa sau semispinali și/sau semișa

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (10)

0204 50 19

– – –  Chiulotă sau semichiulotă

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Altele

 

 

0204 50 31

– – – –  Bucăți nedezosate

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

0204 50 39

– – – –  Bucăți dezosate

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (10)

 

– –  Congelată

 

 

0204 50 51

– – –  Carcase sau semicarcase

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10)

0204 50 53

– – –  Cască sau semicască

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (10)

0204 50 55

– – –  Spinali și/sau șa sau semispinali și/sau semișa

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (10)

0204 50 59

– – –  Chiulotă sau semichiulotă

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Altele

 

 

0204 50 71

– – – –  Bucăți nedezosate

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

0204 50 79

– – – –  Bucăți dezosate

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10)

0205 00

Carne de cal, de măgar sau de catâr, proaspătă, refrigerată sau congelată

 

 

0205 00 20

–  Proaspătă sau refrigerată

5,1

0205 00 80

–  Congelată

5,1

0206

Organe comestibile de animale din speciile bovine, porcine, ovine, caprine, de cai, de măgari sau de catâri, proaspete, refrigerate sau congelate

 

 

0206 10

–  De animale din specia bovine, proaspete sau refrigerate

 

 

0206 10 10

– –  Destinate fabricării de produse farmaceutice (12)

scutire

 

– –  Altele

 

 

0206 10 95

– – –  Mușchiul gros și mușchiul subțire ai diafragmei

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (10)

0206 10 98

– – –  Altele

scutire

 

–  Din specia bovine, congelate

 

 

0206 21 00

– –  Limbă

scutire

0206 22 00

– –  Ficat

scutire

0206 29

– –  Altele

 

 

0206 29 10

– – –  Destinate fabricării produselor farmaceutice (12)

scutire

 

– – –  Altele

 

 

0206 29 91

– – – –  Mușchiul gros și mușchiul subțire ai diafragmei

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (10)

0206 29 99

– – – –  Altele

scutire

0206 30 00

–  Din specia porcine, proaspete sau refrigerate

scutire

 

–  Din specia porcine, congelate

 

 

0206 41 00

– –  Ficat

scutire

0206 49 00

– –  Altele

scutire

0206 80

–  Altele, proaspete sau refrigerate

 

 

0206 80 10

– –  Destinate fabricării de produse farmaceutice (12)

scutire

 

– –  Altele

 

 

0206 80 91

– – –  De cai, măgari sau catâri

6,4

0206 80 99

– – –  Din speciile ovine sau caprine

scutire

0206 90

–  Altele, congelate

 

 

0206 90 10

– –  Destinate fabricării de produse farmaceutice (12)

scutire

 

– –  Altele

 

 

0206 90 91

– – –  De cai, măgari sau catâri

6,4

0206 90 99

– – –  Din speciile ovine sau caprine

scutire

0207

Carne și organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate, de păsări de la poziția 0105

 

 

 

–  De cocoși și de găini din specia Gallus domesticus

 

 

0207 11

– –  Netranșate în bucăți, proaspete sau refrigerate

 

 

0207 11 10

– – –  Fără pene, eviscerate, cu cap și picioare, denumite „pui 83 %”

26,2 €/100 kg/net (10)

0207 11 30

– – –  Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare, dar cu gât, inimă, ficat și pipotă, denumite „pui 70 %”

29,9 €/100 kg/net (10)

0207 11 90

– – –  Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare și fără gât, inimă, ficat și pipotă, denumite „pui 65 %” sau altfel prezentate

32,5 €/100 kg/net (10)

0207 12

– –  Netranșate în bucăți, congelate

 

 

0207 12 10

– – –  Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare, dar cu gât, inimă, ficat și pipotă, denumite „pui 70 %”

29,9 €/100 kg/net (10)

0207 12 90

– – –  Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare și fără gât, inimă, ficat și pipotă, denumite „pui 65 %”, sau altfel prezentate

32,5 €/100 kg/net (10)

0207 13

– –  Bucăți și organe, proaspete sau refrigerate

 

 

 

– – –  Bucăți

 

 

0207 13 10

– – – –  Dezosate

102,4 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  Nedezosate

 

 

0207 13 20

– – – – –  Jumătăți sau sferturi

35,8 €/100 kg/net (10)

0207 13 30

– – – – –  Aripi întregi, cu sau fără vârfuri

26,9 €/100 kg/net (10)

0207 13 40

– – – – –  Spate, gâturi, spate cu gâturi împreună, târtițe, vârfuri de aripi

18,7 €/100 kg/net (10)

0207 13 50

– – – – –  Piept și bucăți de piept

60,2 €/100 kg/net (10)

0207 13 60

– – – – –  Pulpe și bucăți de pulpe

46,3 €/100 kg/net (10)

0207 13 70

– – – – –  Altele

100,8 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Organe

 

 

0207 13 91

– – – –  Ficat

6,4

0207 13 99

– – – –  Altele

18,7 €/100 kg/net

0207 14

– –  Bucăți și organe, congelate

 

 

 

– – –  Bucăți

 

 

0207 14 10

– – – –  Dezosate

102,4 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  Nedezosate

 

 

0207 14 20

– – – – –  Jumătăți sau sferturi

35,8 €/100 kg/net (10)

0207 14 30

– – – – –  Aripi întregi, cu sau fără vârfuri

26,9 €/100 kg/net (10)

0207 14 40

– – – – –  Spate, gâturi, spate cu gâturi împreună, târtițe, vârfuri de aripi

18,7 €/100 kg/net (10)

0207 14 50

– – – – –  Piept și bucăți de piept

60,2 €/100 kg/net (10)

0207 14 60

– – – – –  Pulpe și bucăți de pulpe

46,3 €/100 kg/net (10)

0207 14 70

– – – – –  Altele

100,8 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Organe

 

 

0207 14 91

– – – –  Ficat

6,4

0207 14 99

– – – –  Altele

18,7 €/100 kg/net

 

–  De curcani și de curci

 

 

0207 24

– –  Netranșate în bucăți, proaspete sau refrigerate

 

 

0207 24 10

– – –  Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare, cu gât, inimă, ficat și pipotă, denumite „curcani 80 %”

34 €/100 kg/net (10)

0207 24 90

– – –  Fără pene, eviscerate, fără cap și gât, fără picioare, inimă, ficat și pipotă, denumite „curcani 73 %”, sau altfel prezentate

37,3 €/100 kg/net (10)

0207 25

– –  Netranșate în bucăți, congelate

 

 

0207 25 10

– – –  Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare, cu gât, inimă, ficat și pipotă, denumite „curcani 80 %”

34 €/100 kg/net (10)

0207 25 90

– – –  Fără pene, eviscerate, fără cap și gât, fără picioare, inimă, ficat și pipotă, denumite „curcani 73 %”, sau altfel prezentați

37,3 €/100 kg/net (10)

0207 26

– –  Bucăți și organe, proaspete sau refrigerate

 

 

 

– – –  Bucăți

 

 

0207 26 10

– – – –  Dezosate

85,1 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  Nedezosate

 

 

0207 26 20

– – – – –  Jumătăți sau sferturi

41 €/100 kg/net (10)

0207 26 30

– – – – –  Aripi întregi, cu sau fără vârfuri

26,9 €/100 kg/net (10)

0207 26 40

– – – – –  Spate, gâturi, spate cu gâturi împreună, târtițe, vârfuri de aripi

18,7 €/100 kg/net (10)

0207 26 50

– – – – –  Piept și bucăți de piept

67,9 €/100 kg/net (10)

 

– – – – –  Pulpe și bucăți de pulpe

 

 

0207 26 60

– – – – – –  Copane și bucăți de copane

25,5 €/100 kg/net (10)

0207 26 70

– – – – – –  Altele

46 €/100 kg/net (10)

0207 26 80

– – – – –  Altele

83 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Organe

 

 

0207 26 91

– – – –  Ficat

6,4

0207 26 99

– – – –  Altele

18,7 €/100 kg/net

0207 27

– –  Bucăți și organe, congelate

 

 

 

– – –  Bucăți

 

 

0207 27 10

– – – –  Dezosate

85,1 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  Nedezosate

 

 

0207 27 20

– – – – –  Jumătăți sau sferturi

41 €/100 kg/net (10)

0207 27 30

– – – – –  Aripi întregi, cu sau fără vârfuri

26,9 €/100 kg/net (10)

0207 27 40

– – – – –  Spate, gâturi, spate cu gâturi împreună, târtițe, vârfuri de aripi

18,7 €/100 kg/net (10)

0207 27 50

– – – – –  Piept și bucăți de piept

67,9 €/100 kg/net (10)

 

– – – – –  Pulpe și bucăți de pulpe

 

 

0207 27 60

– – – – – –  Copane și bucăți de copane

25,5 €/100 kg/net (10)

0207 27 70

– – – – – –  Altele

46 €/100 kg/net (10)

0207 27 80

– – – – –  Altele

83 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Organe

 

 

0207 27 91

– – – –  Ficat

6,4

0207 27 99

– – – –  Altele

18,7 €/100 kg/net

 

–  De rață

 

 

0207 41

– –  Netranșate în bucăți, proaspete sau refrigerate

 

 

0207 41 20

– – –  Fără pene și sânge, fără intestine, dar neeviscerate, cu cap și picioare, denumite „rațe 85 %”

38 €/100 kg/net

0207 41 30

– – –  Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare, cu gât, inimă, ficat și pipotă, denumite „rațe 70 %”

46,2 €/100 kg/net

0207 41 80

– – –  Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare și fără gât, inimă, ficat și pipotă, denumite „rațe 63 %”, sau altfel prezentate

51,3 €/100 kg/net

0207 42

– –  Netranșate în bucăți, congelate

 

 

0207 42 30

– – –  Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare, cu gât, inimă, ficat și pipotă, denumite „rațe 70 %”

46,2 €/100 kg/net

0207 42 80

– – –  Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare și fără gât, inimă, ficat și pipotă, denumite „rațe 63 %”, sau altfel prezentate

51,3 €/100 kg/net

0207 43 00

– –  Ficat gras, proaspăt sau refrigerat

scutire

0207 44

– –  Altele, proaspete sau refrigerate

 

 

 

– – –  Bucăți

 

 

0207 44 10

– – – –  Dezosate

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  Nedezosate

 

 

0207 44 21

– – – – –  Jumătăți sau sferturi

56,4 €/100 kg/net

0207 44 31

– – – – –  Aripi întregi, cu sau fără vârfuri

26,9 €/100 kg/net

0207 44 41

– – – – –  Spate, gâturi, spate cu gâturi împreună, târtițe, vârfuri de aripi

18,7 €/100 kg/net

0207 44 51

– – – – –  Piept și bucăți de piept

115,5 €/100 kg/net

0207 44 61

– – – – –  Pulpe și bucăți de pulpe

46,3 €/100 kg/net

0207 44 71

– – – – –  Părți numite „trunchi de rațe”

66 €/100 kg/net

0207 44 81

– – – – –  Altele

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Organe

 

 

0207 44 91

– – – –  Ficat, altul decât ficatul gras

6,4

0207 44 99

– – – –  Altele

18,7 €/100 kg/net

0207 45

– –  Altele, congelate

 

 

 

– – –  Bucăți

 

 

0207 45 10

– – – –  Dezosate

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  Nedezosate

 

 

0207 45 21

– – – – –  Jumătăți sau sferturi

56,4 €/100 kg/net

0207 45 31

– – – – –  Aripi întregi, cu sau fără vârfuri

26,9 €/100 kg/net

0207 45 41

– – – – –  Spate, gâturi, spate cu gâturi împreună, târtițe, vârfuri de aripi

18,7 €/100 kg/net

0207 45 51

– – – – –  Piept și bucăți de piept

115,5 €/100 kg/net

0207 45 61

– – – – –  Pulpe și bucăți de pulpe

46,3 €/100 kg/net

0207 45 71

– – – – –  Părți numite „trunchi de rațe”

66 €/100 kg/net

0207 45 81

– – – – –  Altele

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Organe

 

 

 

– – – –  Ficat

 

 

0207 45 93

– – – – –  Ficat gras

scutire

0207 45 95

– – – – –  Altele

6,4

0207 45 99

– – – –  Altele

18,7 €/100 kg/net

 

–  De gâscă

 

 

0207 51

– –  Netranșate în bucăți, proaspete sau refrigerate

 

 

0207 51 10

– – –  Fără pene și sânge, neeviscerate, cu cap și picioare, denumite „gâște 82 %”

45,1 €/100 kg/net

0207 51 90

– – –  Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare, cu sau fără inimă și pipotă, denumite „gâște 75 %”, sau altfel prezentate

48,1 €/100 kg/net

0207 52

– –  Netranșate în bucăți, congelate

 

 

0207 52 10

– – –  Fără pene și sânge, neeviscerate, cu cap și picioare, denumite „gâște 82 %”

45,1 €/100 kg/net

0207 52 90

– – –  Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare, cu sau fără inimă și pipotă, denumite „gâște 75 %”, sau altfel prezentate

48,1 €/100 kg/net

0207 53 00

– –  Ficat gras, proaspăt sau refrigerat

scutire

0207 54

– –  Altele, proaspete sau refrigerate

 

 

 

– – –  Bucăți

 

 

0207 54 10

– – – –  Dezosate

110,5 €/100 kg/net

 

– – – –  Nedezosate

 

 

0207 54 21

– – – – –  Jumătăți sau sferturi

52,9 €/100 kg/net

0207 54 31

– – – – –  Aripi întregi, cu sau fără vârfuri

26,9 €/100 kg/net

0207 54 41

– – – – –  Spate, gâturi, spate cu gâturi împreună, târtițe, vârfuri de aripi

18,7 €/100 kg/net

0207 54 51

– – – – –  Piept și bucăți de piept

86,5 €/100 kg/net

0207 54 61

– – – – –  Pulpe și bucăți de pulpe

69,7 €/100 kg/net

0207 54 71

– – – – –  Părți numite „trunchi de gâște”

66 €/100 kg/net

0207 54 81

– – – – –  Altele

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Organe

 

 

0207 54 91

– – – –  Ficat, altul decât ficatul gras

6,4

0207 54 99

– – – –  Altele

18,7 €/100 kg/net

0207 55

– –  Altele, congelate

 

 

 

– – –  Bucăți

 

 

0207 55 10

– – – –  Dezosate

110,5 €/100 kg/net

 

– – – –  Nedezosate

 

 

0207 55 21

– – – – –  Jumătăți sau sferturi

52,9 €/100 kg/net

0207 55 31

– – – – –  Aripi întregi, cu sau fără vârfuri

26,9 €/100 kg/net

0207 55 41

– – – – –  Spate, gâturi, spate cu gâturi împreună, târtițe, vârfuri de aripi

18,7 €/100 kg/net

0207 55 51

– – – – –  Piept și bucăți de piept

86,5 €/100 kg/net

0207 55 61

– – – – –  Pulpe și bucăți de pulpe

69,7 €/100 kg/net

0207 55 71

– – – – –  Părți numite „trunchi de gâște”

66 €/100 kg/net

0207 55 81

– – – – –  Altele

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Organe

 

 

 

– – – –  Ficat

 

 

0207 55 93

– – – – –  Ficat gras

scutire

0207 55 95

– – – – –  Altele

6,4

0207 55 99

– – – –  Altele

18,7 €/100 kg/net

0207 60

–  De bibilică

 

 

0207 60 05

– –  Netranșate în bucăți, proaspete, refrigerate sau congelate

49,3 €/100 kg/net

 

– –  Altele, proaspete, refrigerate sau congelate

 

 

 

– – –  Bucăți

 

 

0207 60 10

– – – –  Dezosate

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  Nedezosate

 

 

0207 60 21

– – – – –  Jumătăți sau sferturi

54,2 €/100 kg/net

0207 60 31

– – – – –  Aripi întregi, cu sau fără vârfuri

26,9 €/100 kg/net

0207 60 41

– – – – –  Spate, gâturi, spate cu gâturi împreună, târtițe, vârfuri de aripi

18,7 €/100 kg/net

0207 60 51

– – – – –  Piept și bucăți de piept

115,5 €/100 kg/net

0207 60 61

– – – – –  Pulpe și bucăți de pulpe

46,3 €/100 kg/net

0207 60 81

– – – – –  Altele

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Organe

 

 

0207 60 91

– – – –  Ficat

6,4

0207 60 99

– – – –  Altele

18,7 €/100 kg/net

0208

Altă carne și organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate

 

 

0208 10

–  De iepuri domestici sau de iepuri de câmp

 

 

0208 10 10

– –  De iepuri domestici

6,4

0208 10 90

– –  Altele

scutire

0208 30 00

–  De primate

9

0208 40

–  De balene, delfini și marsuini (mamifere din ordinul Cetacee); de lamantini și dugongi (mamifere din ordinul Sirenia); de foci, lei de mare și morse (mamifere din subordinul Pinnipedia)

 

 

0208 40 10

– –  Carne de balenă

6,4

0208 40 20

– –  Carne de focă

6,4

0208 40 80

– –  Altele

9

0208 50 00

–  De reptile (inclusiv șerpi și broaște țestoase de mare)

9

0208 60 00

–  De cămile și alte camelide (Camelidae)

9

0208 90

–  Altele

 

 

0208 90 10

– –  De porumbei domestici

6,4

0208 90 30

– –  De vânat, altul decât iepurii domestici sau iepurii de câmp

scutire

0208 90 60

– –  De reni

9

0208 90 70

– –  Pulpe de broască

6,4

0208 90 98

– –  Altele

9

0209

Slănină fără părți slabe, grăsime de porc și de pasăre, netopite și nici altfel extrase, proaspete, refrigerate, congelate, sărate sau în saramură, uscate sau afumate

 

 

0209 10

–  De porc

 

 

 

– –  Slănină

 

 

0209 10 11

– – –  Proaspătă, refrigerată, congelată, sărată sau în saramură

21,4 €/100 kg/net

0209 10 19

– – –  Uscată sau afumată

23,6 €/100 kg/net

0209 10 90

– –  Grăsime de porc, alta decât cea de la subpozițiile 0209 10 11 și 0209 10 19

12,9 €/100 kg/net

0209 90 00

–  Altele

41,5 €/100 kg/net

0210

Carne și organe comestibile, sărate sau în saramură, uscate sau afumate; făină și pudră, comestibile, de carne sau de organe

 

 

 

–  Carne din specia porcine

 

 

0210 11

– –  Jamboane, spete și bucăți din acestea, nedezosate

 

 

 

– – –  De animale domestice din specia porcine

 

 

 

– – – –  Sărate sau în saramură

 

 

0210 11 11

– – – – –  Jamboane și bucăți de jamboane

77,8 €/100 kg/net

0210 11 19

– – – – –  Spete și bucăți din acestea

60,1 €/100 kg/net

 

– – – –  Uscate sau afumate

 

 

0210 11 31

– – – – –  Jamboane și bucăți de jamboane

151,2 €/100 kg/net

0210 11 39

– – – – –  Spete și bucăți din acestea

119 €/100 kg/net

0210 11 90

– – –  Altele

15,4

0210 12

– –  Piept (împănat) și bucăți din acesta

 

 

 

– – –  De animale domestice din specia porcine

 

 

0210 12 11

– – – –  Sărate sau în saramură

46,7 €/100 kg/net

0210 12 19

– – – –  Uscate sau afumate

77,8 €/100 kg/net

0210 12 90

– – –  Altele

15,4

0210 19

– –  Altele

 

 

 

– – –  De animale domestice din specia porcine

 

 

 

– – – –  Sărate sau în saramură

 

 

0210 19 10

– – – – –  Semicarcase de bacon sau trei sferturi anterior

68,7 €/100 kg/net

0210 19 20

– – – – –  Trei sferturi posterior sau mijloc

75,1 €/100 kg/net

0210 19 30

– – – – –  Părți anterioare și bucăți din acestea

60,1 €/100 kg/net

0210 19 40

– – – – –  Spinări și bucăți din acestea

86,9 €/100 kg/net

0210 19 50

– – – – –  Altele

86,9 €/100 kg/net

 

– – – –  Uscate sau afumate

 

 

0210 19 60

– – – – –  Părți anterioare și bucăți din acestea

119 €/100 kg/net

0210 19 70

– – – – –  Spinări și bucăți din acestea

149,6 €/100 kg/net

 

– – – – –  Altele

 

 

0210 19 81

– – – – – –  Dezosate

151,2 €/100 kg/net

0210 19 89

– – – – – –  Altele

151,2 €/100 kg/net

0210 19 90

– – –  Altele

15,4

0210 20

–  Carne din specia bovine

 

 

0210 20 10

– –  Nedezosată

15,4 + 265,2 €/100 kg/net

0210 20 90

– –  Dezosată

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

 

–  Altele, inclusiv făină și pudră, comestibile, de carne sau de organe

 

 

0210 91 00

– –  De primate

15,4

0210 92

– –  De balene, delfini și marsuini (mamifere din ordinul Cetacee); de lamantini și dugongi (mamifere din ordinul Sirenia); de foci, lei de mare și morse (mamifere din subordinul Pinnipedia)

 

 

0210 92 10

– – –  De balene, delfini și delfini bruni (mamifere din ordinul Cetacee); de lamantini și dugongi (mamifere din ordinul Sirenia)

15,4

 

– – –  Altele

 

 

0210 92 91

– – – –  Carne

130 €/100 kg/net

0210 92 92

– – – –  Organe

15,4

0210 92 99

– – – –  Făină și pudră, comestibile, de carne sau de organe comestibile

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 93 00

– –  De reptile (inclusiv șerpi și broaște țestoase de mare)

15,4

0210 99

– –  Altele

 

 

 

– – –  Carne

 

 

0210 99 10

– – – –  De cal, sărată, în saramură sau uscată

6,4

 

– – – –  Din specia ovine sau caprine

 

 

0210 99 21

– – – – –  Nedezosată

222,7 €/100 kg/net

0210 99 29

– – – – –  Dezosată

311,8 €/100 kg/net

0210 99 31

– – – –  De ren

15,4

0210 99 39

– – – –  Altele

130 €/100 kg/net

 

– – –  Organe

 

 

 

– – – –  De animale domestice din specia porcine

 

 

0210 99 41

– – – – –  Ficat

64,9 €/100 kg/net

0210 99 49

– – – – –  Altele

47,2 €/100 kg/net

 

– – – –  De animale din specia bovine

 

 

0210 99 51

– – – – –  Mușchiul gros și mușchiul subțire al diafragmei

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 99 59

– – – – –  Altele

12,8

 

– – – –  Altele

 

 

 

– – – – –  Ficat de pasăre

 

 

0210 99 71

– – – – – –  Ficat gras de gâscă sau de rață, sărat sau în saramură

scutire

0210 99 79

– – – – – –  Altele

6,4

0210 99 85

– – – – –  Altele

15,4

0210 99 90

– – –  Făină și pudră, comestibile, de carne sau de organe

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

CAPITOLUL 3

PEȘTI ȘI CRUSTACEE, MOLUȘTE ȘI ALTE NEVERTEBRATE ACVATICE

Note de capitol

1.

Capitolul nu cuprinde:

(a)

mamifere de la poziția 0106;

(b)

carne de mamifere de la poziția 0106 (poziția 0208 sau poziția 0210);

(c)

pești (inclusiv ficat, icre și lapți) și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice, moarte și improprii alimentației umane prin natura sau starea lor de prezentare (capitolul 5); făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete, din pește sau din crustacee, din moluște sau din alte nevertebrate acvatice, improprii alimentației umane (poziția 2301); sau

(d)

icre negre (caviar) și înlocuitori de caviar preparați din icre de pește (poziția 1604).

2.

În acest capitol, expresia „aglomerate sub formă de pelete” cuprinde produsele prezentate sub formă de cilindri, sfere etc., aglomerate fie prin simplă presare, fie prin adăugarea unui liant în cantitate redusă.

Cod NC

Denumirea mărfurilor

Rata dreptului convențional (%)

Unitate suplimentară

(1)

(2)

(3)

(4)

0301

Pești vii

 

 

 

–  Pești ornamentali

 

 

0301 11 00

– –  De apă dulce

scutire

0301 19 00

– –  Altele

7,5

 

–  Alte specii de pești vii

 

 

0301 91

– –  Păstrăvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache și Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0301 91 10

– – –  Din specia Oncorhynchus apache sau Oncorhynchus chrysogaster

8

0301 91 90

– – –  Altele

12

0301 92

– –  Anghile (Anguilla spp.)

 

 

0301 92 10

– – –  Cu lungimea mai mică de 12 cm

scutire

0301 92 30

– – –  Cu lungimea de minimum 12 cm, dar mai mică de 20 cm

scutire

0301 92 90

– – –  Cu lungimea de minimum 20 cm

scutire

0301 93 00

– –  Crapi (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

8

0301 94

– –  Ton roșu de Atlantic și ton roșu de Pacific (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

 

 

0301 94 10

– – –  Toni roșii de Atlantic (Thunnus thynnus)

16

0301 94 90

– – –  Toni roșii de Pacific (Thunnus orientalis)

16

0301 95 00

– –  Toni roșii din sud (Thunnus maccoyii)

16

0301 99

– –  Altele

 

 

 

– – –  De apă dulce

 

 

0301 99 11

– – – –  Somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou și Oncorhynchus rhodurus), somoni de Atlantic (Salmo salar) și lostriță (Hucho hucho)

2

0301 99 18

– – – –  Altele

8

0301 99 85

– – –  Altele

16

0302

Pește proaspăt sau refrigerat, cu excepția fileului de pește și a cărnii de pește de la poziția 0304

 

 

 

–  Salmonide, cu excepția ficatului, a icrelor și a lapților

 

 

0302 11

– –  Păstrăvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache și Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0302 11 10

– – –  Din specia Oncorhynchus apache sau Oncorhynchus chrysogaster

8

0302 11 20

– – –  Din specia Oncorhynchus mykiss, cu cap și branhii, eviscerați, cântărind peste 1,2 kg fiecare sau fără cap și fără branhii, eviscerați, cântărind peste 1 kg fiecare

12

0302 11 80

– – –  Altele

12

0302 13 00

– –  Somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou și Oncorhynchus rhodurus)

2

0302 14 00

– –  Somon de Atlantic (Salmo salar) și lostriță (Hucho hucho)

2

0302 19 00

– –  Altele

8

 

–  Pești plați (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae și Citharidae), cu excepția ficatului, a icrelor și a lapților

 

 

0302 21

– –  Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0302 21 10

– – –  Halibut negru (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0302 21 30

– – –  Halibut de Atlantic (Hippoglossus hippoglossus)

8

0302 21 90

– – –  Halibut de Pacific (Hippoglossus stenolepis)

15

0302 22 00

– –  Cambula (Pleuronectes platessa)

7,5

0302 23 00

– –  Calcan (Solea spp.)

15

0302 24 00

– –  Calcani (Psetta maxima)

15

0302 29

– –  Altele

 

 

0302 29 10

– – –  Calcani mici (Lepidorhombus spp.)

15

0302 29 80

– – –  Altele

15

 

–  Toni (de genul Thunnus), pești săritori sau bonite cu abdomenul vărgat [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], cu excepția ficatului, a icrelor și a lapților

 

 

0302 31

– –  Toni albi sau „germon” (Thunnus alalunga)

 

 

0302 31 10

– – –  Destinați fabricării industriale a produselor care fac obiectul poziției 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 31 90

– – –  Altele

22 (10)

0302 32

– –  Toni cu aripioare galbene (Thunnus albacares)

 

 

0302 32 10

– – –  Destinați fabricării industriale a produselor care fac obiectul poziției 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 32 90

– – –  Altele

22 (10)

0302 33

– –  Pești săritori sau bonite cu abdomenul vărgat

 

 

0302 33 10

– – –  Destinați fabricării industriale a produselor care fac obiectul poziției 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 33 90

– – –  Altele

22 (10)

0302 34

– –  Toni grași (Thunnus obesus)

 

 

0302 34 10

– – –  Destinați fabricării industriale a produselor care fac obiectul poziției 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 34 90

– – –  Altele

22 (10)

0302 35

– –  Ton roșu de Atlantic și ton roșu de Pacific (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

 

 

 

– – –  Toni roșii de Atlantic (Thunnus thynnus)

 

 

0302 35 11

– – – –  Destinați fabricării industriale a produselor care fac obiectul poziției 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 35 19

– – – –  Altele

22 (10)

 

– – –  Toni roșii de Pacific (Thunnus orientalis)

 

 

0302 35 91

– – – –  Destinați fabricării industriale a produselor care fac obiectul poziției 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 35 99

– – – –  Altele

22 (10)

0302 36

– –  Toni roșii din sud (Thunnus maccoyii)

 

 

0302 36 10

– – –  Destinați fabricării industriale a produselor care fac obiectul poziției 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 36 90

– – –  Altele

22 (10)

0302 39

– –  Altele

 

 

0302 39 20

– – –  Destinați fabricării industriale a produselor care fac obiectul poziției 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 39 80

– – –  Altele

22 (10)

 

–  Heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii), anșoa (Engraulis spp.), sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinele (Sardinella spp.), șprot (Sprattus sprattus), scrumbii (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), stavrizi (Trachurus spp.), cobie (Rachycentron canadum) și pește-spadă (Xiphias gladius), cu excepția ficatului, a icrelor și a lapților

 

 

0302 41 00

– –  Heringi (Clupea harengus, Clupea pallasi)

 (19)

0302 42 00

– –  Anșoa (Engraulis spp.)

15

0302 43

– –  Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinele (Sardinella spp.), șprot (Sprattus sprattus)

 

 

0302 43 10

– – –  Sardine din specia Sardina pilchardus

23

0302 43 30

– – –  Sardine din genul Sardinops; sardinele (Sardinella spp.)

15

0302 43 90

– – –  Șproturi (Sprattus sprattus)

 (20)

0302 44 00

– –  Scrumbii (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 (21)

0302 45

– –  Stavrizi (Trachurus spp.)

 

 

0302 45 10

– – –  Stavrid de Atlantic (Trachurus trachurus)

15

0302 45 30

– – –  Stavrid chilian (Trachurus murphyi)

15

0302 45 90

– – –  Altele

15

0302 46 00

– –  Cobie (Rachycentron canadum)

15

0302 47 00

– –  Pește-spadă (Xiphias gladius)

15

 

–  Pești din familiile Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae și Muraenolepididae, cu excepția ficatului, a icrelor și a lapților

 

 

0302 51

– –  Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0302 51 10

– – –  Din specia Gadus morhua

12

0302 51 90

– – –  Altele

12

0302 52 00

– –  Eglefin (Melanogramnus aeglefinus)

7,5

0302 53 00

– –  Cod negru (Pollachius virens)

7,5

0302 54

– –  Merluciu (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – –  Pești marini din genul Merluccius

 

 

0302 54 11

– – – –  Pești marini din specia Merluccius capensis sau Merluccius paradoxus

15

0302 54 15

– – – –  Pești marini din specia Merluccius australis

15

0302 54 19

– – – –  Altele

15 (10)

0302 54 90

– – –  Pești marini din genul Urophycis

15

0302 55 00

– –  Pește marin de Alaska (Theragra chalcogramma)

7,5

0302 56 00

– –  Merlani albaștri (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

7,5

0302 59

– –  Altele

 

 

0302 59 10

– – –  Pești din specia Boreogadus saida

12

0302 59 20

– – –  Merlani (Merlangus merlangus)

7,5

0302 59 30

– – –  Polac (Pollachius pollachius)

7,5

0302 59 40

– – –  Mihalți-de-mare (Molva spp.)

7,5

0302 59 90

– – –  Altele

15

 

–  Tilapia (Oreochromis spp.), specii de Anarhicatide (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), crapi (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anghile (Anguilla spp.), biban de Nil (Lates niloticus) și pești cap-de-șarpe (Channa spp.), cu excepția ficatului, a icrelor și a lapților

 

 

0302 71 00

– –  Tilapia (Oreochromis spp.)

8

0302 72 00

– –  Specii de Anarhicatide (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

8

0302 73 00

– –  Crapi (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

8

0302 74 00

– –  Anghile (Anguilla spp.)

scutire

0302 79 00

– –  Altele

8

 

–  Alte specii de pește, cu excepția ficatului, a icrelor și a lapților

 

 

0302 81

– –  Câini de mare și alte specii de rechini

 

 

0302 81 10

– – –  Câini de mare (Squalus acanthias)

6

0302 81 20

– – –  Rechini pisică (Scyliorhinus spp.)

6

0302 81 30

– – –  Rechinul Scrumbiilor (Lamna nasus)

8

0302 81 90

– – –  Altele

8

0302 82 00

– –  Pisici și vulpi-de-mare (Rajidae)

15

0302 83 00

– –  „Toothfish” (Dissostichus spp.)

15

0302 84

– –  Lupi de mare (Dicentrarchus spp.)

 

 

0302 84 10

– – –  Lupi de mare (Dicentrarchus labrax)

15

0302 84 90

– – –  Altele

15

0302 85

– –  Pagrus (Sparidae)

 

 

0302 85 10

– – –  Dorada de mare din specia Dentex dentex sau Pagellus spp.

15

0302 85 30

– – –  Dorade regale (Sparus aurata)

15

0302 85 90

– – –  Altele

15

0302 89

– –  Altele

 

 

0302 89 10

– – –  De apă dulce

8

 

– – –  Altele

 

 

 

– – – –  Pești din genul Euthynnus, alții decât peștii săritori sau bonitele cu abdomenul vărgat [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] menționați la subpoziția 0302 33

 

 

0302 89 21

– – – – –  Destinați fabricării industriale a produselor care fac obiectul poziției 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 89 29

– – – – –  Altele

22 (10)

 

– – – –  Sebaste (Sebastes spp.)

 

 

0302 89 31

– – – – –  Din specia Sebastes marinus

7,5

0302 89 39

– – – – –  Altele

7,5

0302 89 40

– – – –  Pești din specia Brama (Brama spp.)

15

0302 89 50

– – – –  Pește-undițar (Lophius spp.)

15

0302 89 60

– – – –  Țipari roz (Genypterus blacodes)

7,5

0302 89 90

– – – –  Altele

15

0302 90 00

–  Ficat, icre și lapți

10

0303

Pești congelați, cu excepția fileurilor de pește și a cărnii de pește de la poziția 0304

 

 

 

–  Salmonide, cu excepția ficatului, a icrelor și a lapților

 

 

0303 11 00

– –  Somon roșu (Oncorhynchus nerka)

2

0303 12 00

– –  Alți somoni de Pacific (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou și Oncorhynchus rhodurus)

2

0303 13 00

– –  Somon de Atlantic (Salmo salar) și lostriță (Hucho hucho)

2

0303 14

– –  Păstrăvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache și Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0303 14 10

– – –  Din specia Oncorhnchus apache sau Oncorhynchus chrysogaster

9

0303 14 20

– – –  Din specia Oncorhynchus mykiss, cu cap și branhii, eviscerați, cântărind peste 1,2 kg fiecare sau fără cap și fără branhii, eviscerați, cântărind peste 1 kg fiecare

12

0303 14 90

– – –  Altele

12

0303 19 00

– –  Altele

9 (10)

 

–  Tilapia (Oreochromis spp.), specii de Anarhicatide (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), crapi (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anghile (Anguilla spp.), biban de Nil (Lates niloticus) și pești cap-de-șarpe (Channa spp.), cu excepția ficatului, a icrelor și a lapților

 

 

0303 23 00

– –  Tilapia (Oreochromis spp.)

8

0303 24 00

– –  Specii de Anarhicatide (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

8

0303 25 00

– –  Crapi (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

8

0303 26 00

– –  Anghile (Anguilla spp.)

scutire

0303 29 00

– –  Altele

8

 

–  Pești plați (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae și Citharidae), cu excepția ficatului, a icrelor și a lapților

 

 

0303 31

– –  Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0303 31 10

– – –  Halibut negru (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0303 31 30

– – –  Halibut de Atlantic (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0303 31 90

– – –  Halibut de Pacific (Hippoglossus stenolepis)

15

0303 32 00

– –  Cambula (Pleuronectes platessa)

15

0303 33 00

– –  Limbă de mare (Solea spp.)

7,5

0303 34 00

– –  Calcani (Psetta maxima)

15

0303 39

– –  Altele

 

 

0303 39 10

– – –  Pești din specia Platichthys flesus

7,5

0303 39 30

– – –  Pești din genul Rhombosolea

7,5

0303 39 50

– – –  Pești din specia Pelotreis flavilatus sau Peltorhamphus novaezelandiae

7,5

0303 39 85

– – –  Altele

15

 

–  Toni (de genul Thunnus), pești săritori sau bonite cu abdomenul vărgat [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], cu excepția ficatului, a icrelor și a lapților

 

 

0303 41

– –  Toni albi sau „germon” (Thunnus alalunga)

 

 

0303 41 10

– – –  Destinați fabricării industriale a produselor de la poziția 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 41 90

– – –  Altele

22 (10)

0303 42

– –  Toni cu aripioare galbene (Thunnus albacares)

 

 

 

– – –  Destinați fabricării industriale a produselor de la poziția 1604 (12)

 

 

 

– – – –  Întregi

 

 

0303 42 12

– – – – –  Care cântăresc peste 10 kg fiecare

20 (18)  (10)

0303 42 18

– – – – –  Altele

20 (18)  (10)

 

– – – –  Altele

 

 

0303 42 42

– – – – –  Care cântăresc peste 10 kg fiecare

22 (18)  (10)

0303 42 48

– – – – –  Altele

22 (18)  (10)

0303 42 90

– – –  Altele

22 (10)

0303 43

– –  Pești săritori sau bonite cu abdomenul vărgat

 

 

0303 43 10

– – –  Destinați fabricării industriale a produselor de la poziția 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 43 90

– – –  Altele

22 (10)

0303 44

– –  Toni grași (Thunnus obesus)

 

 

0303 44 10

– – –  Destinați fabricării industriale a produselor de la poziția 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 44 90

– – –  Altele

22 (10)

0303 45

– –  Ton roșu de Atlantic și ton roșu de Pacific (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

 

 

 

– – –  Toni roșii de Atlantic (Thunnus thynnus)

 

 

0303 45 12

– – – –  Destinați fabricării industriale a produselor de la poziția 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 45 18

– – – –  Altele

22 (10)

 

– – –  Toni roșii de Pacific (Thunnus orientalis)

 

 

0303 45 91

– – – –  Destinați fabricării industriale a produselor de la poziția 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 45 99

– – – –  Altele

22 (10)

0303 46

– –  Toni roșii din sud (Thunnus maccoyii)

 

 

0303 46 10

– – –  Destinați fabricării industriale a produselor de la poziția 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 46 90

– – –  Altele

22 (10)

0303 49

– –  Altele

 

 

0303 49 20

– – –  Destinați fabricării industriale a produselor de la poziția 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 49 85

– – –  Altele

22 (10)

 

–  Heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinele (Sardinella spp.), șprot (Sprattus sprattus), scrumbii (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), stavrizi (Trachurus spp.), cobie (Rachycentron canadum) și pește-spadă (Xiphias gladius), cu excepția ficatului, a icrelor și a lapților

 

 

0303 51 00

– –  Heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (19)

0303 53

– –  Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinele (Sardinella spp.), șprot (Sprattus sprattus)

 

 

0303 53 10

– – –  Sardine din specia Sardina pilchardus

23

0303 53 30

– – –  Sardine din genul Sardinops; sardinele (Sardinella spp.)

15

0303 53 90

– – –  Șproturi (Sprattus sprattus)

 (20)

0303 54

– –  Scrumbii (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

0303 54 10

– – –  Din specia Scomber scombrus sau Scomber japonicus

 (21)

0303 54 90

– – –  Din specia Scomber australasicus

15

0303 55

– –  Stavrizi (Trachurus spp.)

 

 

0303 55 10

– – –  Stavrid de Atlantic (Trachurus trachurus)

15

0303 55 30

– – –  Stavrid chilian (Trachurus murphyi)

15

0303 55 90

– – –  Altele

15

0303 56 00

– –  Cobie (Rachycentron canadum)

15

0303 57 00

– –  Pește-spadă (Xiphias gladius)

7,5

 

–  Pești din familiile Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae și Muraenolepididae, cu excepția ficatului, a icrelor și a lapților

 

 

0303 63

– –  Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0303 63 10

– – –  Din specia Gadus morhua

12

0303 63 30

– – –  Din specia Gadus ogac

12

0303 63 90

– – –  Din specia Gadus macrocephalus

12

0303 64 00

– –  Eglefin (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0303 65 00

– –  Cod negru (Pollachius virens)

7,5

0303 66

– –  Merluciu (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – –  Pești marini din genul Merluccius

 

 

0303 66 11

– – – –  Pești marini din specia Merluccius capensis sau Merluccius paradoxus

15

0303 66 12

– – – –  Pești marini din specia Merluccius hubbsi

15

0303 66 13

– – – –  Pești marini din specia Merluccius australis

15

0303 66 19

– – – –  Altele

15 (10)

0303 66 90

– – –  Pești marini din genul Urophycis

15

0303 67 00

– –  Pește marin de Alaska (Theragra chalcogramma)

15

0303 68

– –  Merlani albaștri (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

 

 

0303 68 10

– – –  Merlani albaștri (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou)

7,5

0303 68 90

– – –  Merlani albaștri sudici (Micromesistius australis)

7,5

0303 69

– –  Altele

 

 

0303 69 10

– – –  Pești din specia Boreogadus saida

12

0303 69 30

– – –  Merlani (Merlangius merlangus)

7,5

0303 69 50

– – –  Polac (Pollachius pollachius)

15

0303 69 70

– – –  Grenadieri albaștri (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0303 69 80

– – –  Mihalți-de-mare (Molva spp.)

7,5

0303 69 90

– – –  Altele

15

 

–  Alți pești, cu excepția ficatului, a icrelor și a lapților

 

 

0303 81

– –  Câini de mare și alte specii de rechini

 

 

0303 81 10

– – –  Câini de mare (Squalus acanthias)

6

0303 81 20

– – –  Rechini pisică (Scyliorhinus spp.)

6

0303 81 30

– – –  Rechinul Scrumbiilor (Lamna nasus)

8

0303 81 90

– – –  Altele

8

0303 82 00

– –  Pisici și vulpi-de-mare (Rajidae)

15

0303 83 00

– –  „Toothfish” (Dissostichus spp.)

15

0303 84

– –  Lupi de mare (Dicentrarchus spp.)

 

 

0303 84 10

– – –  Lupi de mare (Dicentrarchus labrax)

15

0303 84 90

– – –  Altele

15

0303 89

– –  Altele

 

 

0303 89 10

– – –  Pești de apă dulce

8

 

– – –  Altele

 

 

 

– – – –  Pești din genul Euthynnus, alții decât peștii săritori și bonitele cu abdomenul vărgat [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] de la subpoziția 0303 43

 

 

0303 89 21

– – – – –  Destinați fabricării industriale a produselor de la poziția 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 89 29

– – – – –  Altele

22 (10)

 

– – – –  Sebaste (Sebastes spp.)

 

 

0303 89 31

– – – – –  Din specia Sebastes marinus

7,5

0303 89 39

– – – – –  Altele

7,5

0303 89 40

– – – –  Pești din specia Orcynopsis unicolor

 (22)

0303 89 45

– – – –  Anșoa (Engraulis spp.)

15

0303 89 50

– – – –  Dorada de mare din specia Dentex dentex sau Pagellus spp.

15

0303 89 55

– – – –  Dorade regale (Sparus aurata)

15

0303 89 60

– – – –  Pești din specia Brama (Brama spp.)

15

0303 89 65

– – – –  Pește-undițar (Lophius spp.)

15

0303 89 70

– – – –  Țipari roz (Genypterus blacodes)

7,5

0303 89 90

– – – –  Altele

15

0303 90

–  Ficat, icre și lapți

 

 

0303 90 10

– –  Icre și lapți folosiți pentru obținerea acidului dezoxiribonucleic sau a sulfatului de protamina (12)

scutire

0303 90 90

– –  Altele

10

0304

Fileuri de pește și carne de pește (chiar tocată), proaspete, refrigerate sau congelate

 

 

 

–  Fileuri proaspete sau refrigerate de tilapia (Oreochromis spp.), specii de Anarhicatide (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), crapi (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anghile (Anguilla spp.), biban de Nil (Lates niloticus) și pești cap-de-șarpe (Channa spp.)

 

 

0304 31 00

– –  Tilapia (Oreochromis spp.)

9

0304 32 00

– –  Specii de Anarhicatide (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

9

0304 33 00

– –  Biban de Nil (Lates niloticus)

9

0304 39 00

– –  Altele

9

 

–  Fileuri de alte specii de pește, proaspete sau refrigerate

 

 

0304 41 00

– –  Somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou și Oncorhynchus rhodurus), somon de Atlantic (Salmo salar) și lostriță (Hucho hucho)

2

0304 42

– –  Păstrăvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache și Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0304 42 10

– – –  Din specia Oncorhynchus mykiss cântărind peste 400 g fiecare

12

0304 42 50

– – –  Din specia Oncorhynchus apache sau Oncorhynchus chrysogaster

9

0304 42 90

– – –  Altele

12

0304 43 00

– –  Pești plați (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae și Citharidae)

18

0304 44

– –  Pești din familiile Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae și Muraenolepididae

 

 

0304 44 10

– – –  Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) și pești din specia Boreogadus saida

18

0304 44 30

– – –  Cod negru (Pollachius virens)

18

0304 44 90

– – –  Altele

18

0304 45 00

– –  De pești-spadă (Xiphias gladius)

18

0304 46 00

– –  De „Toothfish” (Dissostichus spp.)

18

0304 49

– –  Altele

 

 

0304 49 10

– – –  Pești de apă dulce

9

 

– – –  Altele

 

 

0304 49 50

– – – –  Sebaste (Sebastes spp.)

18

0304 49 90

– – – –  Altele

18

 

–  Altele, proaspete sau refrigerate

 

 

0304 51 00

– –  Tilapia (Oreochromis spp.), specii de Anarhicatide (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), crapi (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anghile (Anguilla spp.), biban de Nil (Lates niloticus) și pești cap-de-șarpe (Channa spp.)

8

0304 52 00

– –  Salmonide

8

0304 53 00

– –  Pești din familiile Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae și Muraenolepididae

15

0304 54 00

– –  Pește-spadă (Xiphias gladius)

15

0304 55 00

– –  „Toothfish” (Dissostichus spp.)

15

0304 59

– –  Altele

 

 

0304 59 10

– – –  Pești de apă dulce

8

 

– – –  Altele

 

 

0304 59 50

– – – –  Flanc de heringi

 (19)

0304 59 90

– – – –  Altele

15 (10)

 

–  Fileuri congelate de tilapia (Oreochromis spp.), specii de Anarhicatide (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), crapi (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anghile (Anguilla spp.), biban de Nil (Lates niloticus) și pești cap-de-șarpe (Channa spp.)

 

 

0304 61 00

– –  Tilapia (Oreochromis spp.)

9

0304 62 00

– –  Specii de Anarhicatide (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

9

0304 63 00

– –  Biban de Nil (Lates niloticus)

9

0304 69 00

– –  Altele

9

 

–  Fileuri congelate de pești din familiile Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae și Muraenolepididae

 

 

0304 71

– –  Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0304 71 10

– – –  Cod din specia Gadus macrocephalus

7,5

0304 71 90

– – –  Altele

7,5

0304 72 00

– –  Eglefin (Melanogramnus aeglefinus)

7,5

0304 73 00

– –  Cod negru (Pollachius virens)

7,5

0304 74

– –  Merluciu (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – –  Pești marini din genul Merluccius

 

 

0304 74 11

– – – –  Pești marini din specia Merluccius capensis sau Merluccius paradoxus

7,5

0304 74 15

– – – –  Pești marini din specia Merluccius hubbsi

7,5

0304 74 19

– – – –  Altele

6,1

0304 74 90

– – –  Pești marini din genul Urophycis

7,5

0304 75 00

– –  Pește marin de Alaska (Theragra chalcogramma)

13,7

0304 79

– –  Altele

 

 

0304 79 10

– – –  Pești din specia Boreogadus saida

7,5

0304 79 30

– – –  Merlani (Merlangius merlangus)

7,5

0304 79 50

– – –  Grenadieri albaștri (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0304 79 80

– – –  Mihalți-de-mare (Molva spp.)

7,5

0304 79 90

– – –  Altele

15

 

–  Fileuri de alte specii de pește, congelate

 

 

0304 81 00

– –  Somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou și Oncorhynchus rhodurus), somon de Atlantic (Salmo salar) și lostriță (Hucho hucho)

2

0304 82

– –  Păstrăvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache și Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0304 82 10

– – –  Din specia Oncorhynchus mykiss cântărind peste 400 g fiecare

12

0304 82 50

– – –  Din specia Oncorhynchus apache sau Oncorhynchus chrysogaster

9

0304 82 90

– – –  Altele

12

0304 83

– –  Pești plați (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae și Citharidae)

 

 

0304 83 10

– – –  Cambulă de Baltica (Pleuronectes platessa)

7,5

0304 83 30

– – –  Cambulă (Platichthys flesus)

7,5

0304 83 50

– – –  Cardină albă (Lepidorhombus spp.)

15

0304 83 90

– – –  Altele

15

0304 84 00

– –  De pești-spadă (Xiphias gladius)

7,5

0304 85 00

– –  De „Toothfish” (Dissostichus spp.)

15

0304 86 00

– –  Heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0304 87 00

– –  Toni (de genul Thunnus), pești săritori sau bonite cu abdomenul vărgat [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

18

0304 89

– –  Altele

 

 

0304 89 10

– – –  Pești de apă dulce

9

 

– – –  Altele

 

 

 

– – – –  Sebaste (Sebastes spp.)

 

 

0304 89 21

– – – – –  Din specia Sebastes marinus

7,5

0304 89 29

– – – – –  Altele

7,5

0304 89 30

– – – –  Pești din genul Euthynnus, alții decât peștii săritori și bonitele cu abdomenul vărgat [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] de la subpoziția 0304 87 00

18

 

– – – –  Macrou (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) și pești din specia Orcynopsis unicolor

 

 

0304 89 41

– – – – –  Macrou din specia Scomber australasicus

15

0304 89 49

– – – – –  Altele

15

 

– – – –  Câine de mare și alte specii de rechini

 

 

0304 89 51

– – – – –  Câine de mare (Squalus acanthias, Scyliorhinus spp.)

7,5

0304 89 55

– – – – –  Rechinul scrumbiilor (Lamna nasus)

7,5

0304 89 59

– – – – –  Alte specii de rechini

7,5

0304 89 60

– – – –  Pește-undițar (Lophius spp.)

15

0304 89 90

– – – –  Altele

15 (10)

 

–  Altele, congelate

 

 

0304 91 00

– –  Pești-spadă (Xiphias gladius)

7,5

0304 92 00

– –  „Toothfish” (Dissostichus spp.)

7,5

0304 93

– –  Tilapia (Oreochromis spp.), specii de Anarhicatide (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), crapi (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anghile (Anguilla spp.), biban de Nil (Lates niloticus) și pești cap-de-șarpe (Channa spp.)

 

 

0304 93 10

– – –  Surimi

14,2

0304 93 90

– – –  Altele

8

0304 94

– –  Pește marin de Alaska (Theragra chalcogramma)

 

 

0304 94 10

– – –  Surimi

14,2

0304 94 90

– – –  Altele

7,5

0304 95

– –  Pești din familiile Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae și Muraenolepididae, alții decât peștele marin de Alaska (Theraga chalcogramma)

 

 

0304 95 10

– – –  Surimi

14,2

 

– – –  Altele

 

 

 

– – – –  Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) și pești din specia Boreogadus saida

 

 

0304 95 21

– – – – –  Cod din specia Gadus macrocephalus

7,5

0304 95 25

– – – – –  Cod din specia Gadus morhua

7,5

0304 95 29

– – – – –  Altele

7,5

0304 95 30

– – – –  Eglefin (Melanogramnus aeglefinus)

7,5

0304 95 40

– – – –  Cod negru (Pollachius virens)

7,5

0304 95 50

– – – –  Pești marini din genul Merluccius

7,5

0304 95 60

– – – –  Merlani albaștri (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou)

7,5

0304 95 90

– – – –  Altele

7,5

0304 99

– –  Altele

 

 

0304 99 10

– – –  Surimi

14,2

 

– – –  Altele

 

 

0304 99 21

– – – –  Pești de apă dulce

8

 

– – – –  Altele

 

 

0304 99 23

– – – – –  Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (19)

0304 99 29

– – – – –  Sebaste (Sebastes spp.)

8

0304 99 55

– – – – –  Cardină albă (Lepidorhombus spp.)

15

0304 99 61

– – – – –  Pești din specia Brama (Brama spp.)

15

0304 99 65

– – – – –  Pește-undițar (Lophius spp.)

7,5

0304 99 99

– – – – –  Altele

7,5

0305

Pește uscat, sărat sau în saramură; pește afumat, chiar fiert, înainte sau în timpul afumării; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de pește, proprii alimentației umane

 

 

0305 10 00

–  Făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de pește, proprii alimentației umane

13

0305 20 00

–  Ficat de pește, icre și lapți , uscați, afumați, sărați sau în saramură

11

 

–  Fileuri de pește uscate, sărate sau în saramură, dar neafumate

 

 

0305 31 00

– –  Tilapia (Oreochromis spp.), specii de Anarhicatide (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), crapi (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anghile (Anguilla spp.), biban de Nil (Lates niloticus) și pești cap-de-șarpe (Channa spp.)

16

0305 32

– –  Pești din familiile Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae și Muraenolepididae

 

 

 

– – –  Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) și pești din specia Boreogadus saida

 

 

0305 32 11

– – – –  Cod din specia Gadus macrocephalus

16

0305 32 19

– – – –  Altele

20

0305 32 90

– – –  Altele

16

0305 39

– –  Altele

 

 

0305 39 10

– – –  Somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou și Oncorhynchus rhodurus), somoni de Atlantic (Salmo salar) și lostriță (Hucho hucho), sărați sau în saramură

15

0305 39 50

– – –  Halibut negru (Reinhardtius hippoglossoides), sărat sau în saramură

15

0305 39 90

– – –  Altele

16

 

–  Pești afumați, inclusiv fileuri, cu excepția organelor comestibile de pește

 

 

0305 41 00

– –  Somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou și Oncorhynchus rhodurus), somoni de Atlantic (Salmo salar) și lostriță (Hucho hucho)

13

0305 42 00

– –  Heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0305 43 00

– –  Păstrăvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache și Oncorhynchus chrysogaster)

14

0305 44

– –  Tilapia (Oreochromis spp.), specii de Anarhicatide (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), crapi (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anghile (Anguilla spp.), biban de Nil (Lates niloticus) și pești cap-de-șarpe (Channa spp.)

 

 

0305 44 10

– – –  Anghile (Anguilla spp.)

14

0305 44 90

– – –  Altele

14

0305 49

– –  Altele

 

 

0305 49 10

– – –  Halibut negru (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0305 49 20

– – –  Halibut de Atlantic (Hippoglossus hippoglossus)

16

0305 49 30

– – –  Specii de macrou (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0305 49 80

– – –  Altele

14

 

–  Pești uscați, cu excepția organelor comestibile de pește, sărați sau nesărați, dar neafumați

 

 

0305 51

– –  Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0305 51 10

– – –  Uscați, nesărați

13 (10)

0305 51 90

– – –  Uscați și sărați

13 (10)

0305 59

– –  Altele

 

 

0305 59 10

– – –  Pești din specia Boreogadus saida

13 (10)

0305 59 30

– – –  Heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 59 50

– – –  Anșoa (Engraulis spp.)

10

0305 59 70

– – –  Halibut de Atlantic (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 59 80

– – –  Altele

12

 

–  Pești sărați, neuscați, neafumați și pești în saramură, cu excepția organelor comestibile de pește

 

 

0305 61 00

– –  Heringi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 62 00

– –  Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13 (10)

0305 63 00

– –  Anșoa (Engraulis spp.)

10

0305 64 00

– –  Tilapia (Oreochromis spp.), specii de Anarhicatide (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), crapi (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anghile (Anguilla spp.), biban de Nil (Lates niloticus) și pești cap-de-șarpe (Channa spp.)

12

0305 69

– –  Altele

 

 

0305 69 10

– – –  Pești din specia Boreogadus saida

13 (10)

0305 69 30

– – –  Halibut de Atlantic (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 69 50

– – –  Somoni de Pacific (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou și Oncorhynchus rhodurus), somoni de Atlantic (Salmo salar) și lostriță (Hucho hucho)

11

0305 69 80

– – –  Altele

12

 

–  Înotătoare, capete, cozi, vezici înotătoare de pește și alte organe comestibile de pește

 

 

0305 71

– –  Înotătoare de rechin

 

 

0305 71 10

– – –  Afumați

14

0305 71 90

– – –  Altele

12

0305 72 00

– –  Capete, cozi și vezici înotătoare de pește

13

0305 79 00

– –  Altele

13

0306

Crustacee, atât decorticate, cât și nedecorticate, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; crustacee afumate, atât decorticate, cât și nedecorticate, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării; crustacee nedecorticate, fierte în apă sau în aburi, chiar refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de crustacee, adecvate pentru consumul uman

 

 

 

–  Congelate

 

 

0306 11

– –  Languste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

 

 

0306 11 05

– – –  Afumate, separate sau nu de cochilie, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării, nepreparate în alt fel

20

 

– – –  Altele

 

 

0306 11 10

– – – –  Cozi de languste

12,5

0306 11 90

– – – –  Altele

12,5

0306 12

– –  Homari (Homarus spp.)

 

 

0306 12 05

– – –  Afumate, separate sau nu de cochilie, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării, nepreparate în alt fel

20

 

– – –  Altele

 

 

0306 12 10

– – – –  Întregi

6

0306 12 90

– – – –  Altele

16

0306 14

– –  Crabi

 

 

0306 14 05

– – –  Afumate, separate sau nu de cochilie, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării, nepreparate în alt fel

8

 

– – –  Altele

 

 

0306 14 10

– – – –  Crabi din specia Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. sau Callinectes sapidus

7,5

0306 14 30

– – – –  Crabi din specia Cancer pagurus

7,5

0306 14 90

– – – –  Altele

7,5

0306 15

– –  Homari norvegieni (Nephrops norvegicus)

 

 

0306 15 10

– – –  Afumați, separați sau nu de cochilie, atât fierți, cât și nefierți înainte sau în timpul afumării, nepreparați în alt fel

20

0306 15 90

– – –  Altele

12

0306 16

– –  Creveți de apă rece (Pandalus spp., Crangon crangon)

 

 

0306 16 10

– – –  Afumați, separați sau nu de cochilie, atât fierți, cât și nefierți înainte sau în timpul afumării, nepreparați în alt fel

20

 

– – –  Altele

 

 

0306 16 91

– – – –  Creveți din specia Crangon crangon

18

0306 16 99

– – – –  Altele

12

0306 17

– –  Alți creveți

 

 

0306 17 10

– – –  Afumați, separați sau nu de cochilie, atât fierți, cât și nefierți înainte sau în timpul afumării, nepreparați în alt fel

20

 

– – –  Altele

 

 

0306 17 91

– – – –  Creveți de adâncime (Parapenaeus longirostris)

12

0306 17 92

– – – –  Creveți din genul Penaeus

12

0306 17 93

– – – –  Creveți din familia Pandalidae, cu excepția genului Pandalus

12

0306 17 94

– – – –  Creveți din genul Crangon, cu excepția speciei Crangon crangon

18

0306 17 99

– – – –  Altele

12

0306 19

– –  Altele, inclusiv făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de crustacee, proprii alimentației umane

 

 

0306 19 05

– – –  Afumate, separate sau nu de cochilie, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării, nepreparate în alt fel

20

 

– – –  Altele

 

 

0306 19 10

– – – –  Raci de apă dulce

7,5

0306 19 90

– – – –  Altele

12

 

–  Necongelate

 

 

0306 21

– –  Languste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

 

 

0306 21 10

– – –  Afumate, separate sau nu de cochilie, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării, nepreparate în alt fel

20

0306 21 90

– – –  Altele

12,5

0306 22

– –  Homari (Homarus spp.)

 

 

0306 22 10

– – –  Vii

8

 

– – –  Altele

 

 

0306 22 30

– – – –  Afumate, separate sau nu de cochilie, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării, nepreparate în alt fel

20

 

– – – –  Altele

 

 

0306 22 91

– – – – –  Întregi

8

0306 22 99

– – – – –  Altele

10

0306 24

– –  Crabi

 

 

0306 24 10

– – –  Afumați, separați sau nu de cochilie, atât fierți, cât și nefierți înainte sau în timpul afumării, nepreparați în alt fel

8

 

– – –  Altele

 

 

0306 24 30

– – – –  Crabi din specia Cancer pagurus

7,5

0306 24 80

– – – –  Altele

7,5

0306 25

– –  Homari norvegieni (Nephrops norvegicus)

 

 

0306 25 10

– – –  Afumați, separați sau nu de cochilie, atât fierți, cât și nefierți înainte sau în timpul afumării, nepreparați în alt fel

20

0306 25 90

– – –  Altele

12

0306 26

– –  Creveți de apă rece (Pandalus spp., Crangon crangon)

 

 

0306 26 10

– – –  Afumați, separați sau nu de cochilie, atât fierți, cât și nefierți înainte sau în timpul afumării, nepreparați în alt fel

20

 

– – –  Altele

 

 

 

– – – –  Creveți din specia Crangon crangon

 

 

0306 26 31

– – – – –  Proaspeți sau refrigerați sau fierți în apă sau în vapori

18

0306 26 39

– – – – –  Altele

18

0306 26 90

– – – –  Altele

12

0306 27

– –  Alți creveți

 

 

0306 27 10

– – –  Afumați, separați sau nu de cochilie, atât fierți, cât și nefierți înainte sau în timpul afumării, nepreparați în alt fel

20

 

– – –  Altele

 

 

0306 27 91

– – – –  Creveți din familia Pandalidae, cu excepția genului Pandalus

12

0306 27 95

– – – –  Creveți din genul Crangon, cu excepția speciei Crangon crangon

18

0306 27 99

– – – –  Altele

12

0306 29

– –  Altele, inclusiv făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de crustacee, proprii alimentației umane

 

 

0306 29 05

– – –  Afumate, separate sau nu de cochilie, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării, nepreparate în alt fel

20

 

– – –  Altele

 

 

0306 29 10

– – – –  Raci de apă dulce

7,5

0306 29 90

– – – –  Altele

12

0307

Moluște, separate sau nu de cochilie, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; moluște afumate, separate sau nu de cochilie, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de moluște, adecvate pentru consumul uman

 

 

 

–  Stridii

 

 

0307 11

– –  Vii, proaspete sau refrigerate

 

 

0307 11 10

– – –  Stridii plate (Ostrea spp.), vii, de maximum 40 g fiecare, inclusiv cochiliile

scutire

0307 11 90

– – –  Altele

9

0307 19

– –  Altele

 

 

0307 19 10

– – –  Afumate, separate sau nu de cochilie, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării, nepreparate în alt fel

20

0307 19 90

– – –  Altele

9

 

–  Scoici St. Jacques sau scoici-pieptăne, pecteni și alte scoici din genul Pecten, Chlamys sau Placopecten

 

 

0307 21 00

– –  Vii, proaspete sau refrigerate

8

0307 29

– –  Altele

 

 

0307 29 05

– – –  Afumate, separate sau nu de cochilie, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării, nepreparate în alt fel

20

 

– – –  Altele

 

 

0307 29 10

– – – –  Scoici St. Jacques (Pecten maximus), congelate

8

0307 29 90

– – – –  Altele

8

 

–  Midii (Mytilus spp., Perna spp.)

 

 

0307 31

– –  Vii, proaspete sau refrigerate

 

 

0307 31 10

– – –  Mytilus spp.

10

0307 31 90

– – –  Perna spp.

8

0307 39

– –  Altele

 

 

0307 39 05

– – –  Afumate, separate sau nu de cochilie, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării, nepreparate în alt fel

20

 

– – –  Altele

 

 

0307 39 10

– – – –  Mytilus spp.

10

0307 39 90

– – – –  Perna spp.

8

 

–  Sepii (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) și sepiole (Sepiola spp.); calmari (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41

– –  Vii, proaspete sau refrigerate

 

 

0307 41 10

– – –  Sepii (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) și sepiole (Sepiola spp.)

8

 

– – –  Calmari (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41 92

– – – –  Loligo spp.

6

0307 41 99

– – – –  Altele

8

0307 49

– –  Altele

 

 

0307 49 05

– – –  Afumate, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării, nepreparate în alt fel

20

 

– – –  Congelate

 

 

 

– – – –  Sepii (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) și sepiole (Sepiola spp.)

 

 

 

– – – – –  Din genul Sepiola

 

 

0307 49 09

– – – – – –  Sepiola rondeleti

6

0307 49 11

– – – – – –  Altele

8

0307 49 18

– – – – –  Altele

8

 

– – – –  Calmari (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

 

– – – – –  Loligo spp.

 

 

0307 49 31

– – – – – –  Loligo vulgaris

6

0307 49 33

– – – – – –  Loligo pealei

6

0307 49 35

– – – – – –  Loligo patagonica

6

0307 49 38

– – – – – –  Altele

6

0307 49 59

– – – – –  Altele

8

 

– – –  Altele

 

 

0307 49 71

– – – –  Sepii (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) și sepiole (Sepiola spp.)

8

 

– – – –  Calmari (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 49 92

– – – – –  Loligo spp.

6

0307 49 99

– – – – –  Altele

8

 

–  Caracatițe (Octopus spp.)

 

 

0307 51 00

– –  Vii, proaspete sau refrigerate

8

0307 59

– –  Altele

 

 

0307 59 05

– – –  Afumate, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării, nepreparate în alt fel

20

 

– – –  Altele

 

 

0307 59 10

– – – –  Congelate

8

0307 59 90

– – – –  Altele

8

0307 60

–  Melci, alții decât melcii de mare

 

 

0307 60 10

– –  Afumați, separați sau nu de cochilie, atât fierți, cât și nefierți înainte sau în timpul afumării, nepreparați în alt fel

20

0307 60 90

– –  Altele

scutire

 

–  Bivalve marine (familiile Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae și Veneridae)

 

 

0307 71 00

– –  Vii, proaspete sau refrigerate

11

0307 79

– –  Altele

 

 

0307 79 10

– – –  Afumate, separate sau nu de cochilie, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării, nepreparate în alt fel

20

0307 79 30

– – –  Pești vărgați sau alte specii din familia Veneridae, congelate

8

0307 79 90

– – –  Altele

11

 

–  Urechea mării (Haliotis spp.)

 

 

0307 81 00

– –  Vii, proaspete sau refrigerate

11

0307 89

– –  Altele

 

 

0307 89 10

– – –  Afumate, separate sau nu de cochilie, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării, nepreparate în alt fel

20

0307 89 90

– – –  Altele

11

 

–  Altele, inclusiv făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete, adecvate pentru consumul uman

 

 

0307 91

– –  Vii, proaspete sau refrigerate

 

 

0307 91 10

– – –  Calmar roșu (Todarodes sagittatus)

6

0307 91 90

– – –  Altele

11

0307 99

– –  Altele

 

 

0307 99 10

– – –  Afumate, separate sau nu de cochilie, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării, nepreparate în alt fel

20

 

– – –  Congelate

 

 

0307 99 11

– – – –  Illex spp.

8

0307 99 14

– – – –  Calmar roșu (Todarodes sagittatus)

6

0307 99 17

– – – –  Altele

11

 

– – –  Altele

 

 

0307 99 20

– – – –  Calmar roșu (Todarodes sagittatus)

6

0307 99 80

– – – –  Altele

11

0308

Nevertebrate acvatice, altele decât crustaceele și moluștele, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; nevertebrate acvatice afumate, altele decât crustaceele și moluștele, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de nevertebrate acvatice, altele decât crustaceele și moluștele, adecvate pentru consumul uman

 

 

 

–  Castraveți de mare (Stichopus japonicus, Holothurioidea)

 

 

0308 11 00

– –  Vii, proaspeți sau refrigerați

11

0308 19

– –  Altele

 

 

0308 19 10

– – –  Afumate, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării, nepreparate în alt fel

26

0308 19 30

– – –  Congelate

11

0308 19 90

– – –  Altele

11

 

–  Arici-de-mare (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus)

 

 

0308 21 00

– –  Vii, proaspeți sau refrigerați

11

0308 29

– –  Altele

 

 

0308 29 10

– – –  Afumate, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării, nepreparate în alt fel

26

0308 29 30

– – –  Congelate

11

0308 29 90

– – –  Altele

11

0308 30

–  Meduze (Rhopilema spp.)

 

 

0308 30 10

– –  Vii, proaspete sau refrigerate

11

0308 30 30

– –  Afumate, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării, nepreparate în alt fel

26

0308 30 50

– –  Congelate

scutire

0308 30 90

– –  Altele

11

0308 90

–  Altele

 

 

0308 90 10

– –  Vii, proaspete sau refrigerate

11

0308 90 30

– –  Afumate, atât fierte, cât și nefierte înainte sau în timpul afumării, nepreparate în alt fel

26

0308 90 50

– –  Congelate

11

0308 90 90

– –  Altele

11

CAPITOLUL 4

LAPTE ȘI PRODUSE LACTATE; OUĂ DE PĂSĂRI; MIERE NATURALĂ; PRODUSE COMESTIBILE DE ORIGINE ANIMALĂ, NEDENUMITE ȘI NECUPRINSE ÎN ALTĂ PARTE

Note de capitol

1.

Se consideră „lapte”, laptele complet și laptele parțial sau integral degresat.

2.

În sensul poziției 0405:

(a)

prin termenul „unt” se înțelege unt natural, unt din zer sau unt „recombinat” (proaspăt, sărat sau rânced, chiar dacă se află în recipiente închise ermetic) provenind numai din lapte, al cărui conținut de grăsimi din lapte este egal sau mai mare de 80 %, dar de maximum 95 % în greutate, având un conținut maxim de substanțe solide altele decât grăsimi din lapte de 2 % în greutate și un conținut maxim de apă de 16 % în greutate. Untul nu are adăugați emulsifianți, dar poate conține clorură de sodiu, coloranți alimentari, săruri de neutralizare și culturi de bacterii lactice inofensive;

(b)

prin expresia „pastă din lapte pentru tartine” se înțelege emulsia de tip „apă în ulei” care poate fi întinsă pe tartine, care conține ca grăsimi numai grăsimi din lapte și al cărei conținut de grăsimi din lapte este egal sau mai mare de 39 %, dar mai mic de 80 % în greutate.

3.

Produsele obținute prin concentrarea zerului cu adaos de lapte sau de grăsimi din lapte se clasifică ca brânzeturi, la poziția 0406, cu condiția ca acestea să prezinte următoarele trei caracteristici:

(a)

să aibă un conținut de grăsimi din lapte de minimum 5 %, calculat la greutate/substanță uscată;

(b)

să aibă un conținut de substanță uscată, calculat la greutate, de minimum 70 %, dar maximum 85 %;

(c)

să aibă o formă sau să li se poată da o formă.

4.

Prezentul capitol nu cuprinde:

(a)

produsele obținute din zer și care conțin în greutate peste 95 % lactoză, exprimată în lactoză anhidră calculată la substanța uscată (poziția 1702);

(b)

albuminele (inclusiv concentratele de mai multe proteine din zer, care conțin, în greutate calculată la substanța uscată, peste 80 % proteine din zer) (poziția 3502), și nici globulinele (poziția 3504).

Note de subpoziții

1.

În sensul subpoziției 0404 10, „zer modificat” înseamnă produsele care conțin componentele zerului, adică zerul din care s–au eliminat total sau parțial lactoza, proteinele sau sărurile minerale sau la care s–au adăugat componentele naturale ale zerului, precum și produsele obținute din amestecul de componente naturale ale zerului.

2.

În sensul subpoziției 0405 10, termenul „unt” nu include untul deshidratat și untul topit („ghee”) (subpoziția 0405 90).

Notă complementară

1.

Dreptul care se aplică amestecurilor de la pozițiile 0401-0406 se stabilește astfel:

(a)

pentru amestecurile în care una din componente reprezintă cel puțin 90 % în greutate din amestec, dreptul aplicabil este acela care se aplică acestei componente;

(b)

pentru celelalte amestecuri, dreptul aplicabil este acela care se aplică componentei supuse impozitării celei mai ridicate.

Cod NC

Denumirea mărfurilor

Rata dreptului convențional (%)

Unitate suplimentară

(1)

(2)

(3)

(4)

0401

Lapte și smântână din lapte, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori

 

 

0401 10

–  Cu un conținut de grăsimi de maximum 1 % din greutate

 

 

0401 10 10

– –  În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2 l

13,8 €/100 kg/net

0401 10 90

– –  Altele

12,9 €/100 kg/net

0401 20

–  Cu un conținut de grăsimi peste 1 %, dar maximum 6 % din greutate

 

 

 

– –  De maximum 3 %

 

 

0401 20 11

– – –  În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2 l

18,8 €/100 kg/net

0401 20 19

– – –  Altele

17,9 €/100 kg/net

 

– –  Peste 3 %

 

 

0401 20 91

– – –  În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2 l

22,7 €/100 kg/net

0401 20 99

– – –  Altele

21,8 €/100 kg/net

0401 40

–  Cu un conținut de grăsimi peste 6 %, dar maximum 10 % din greutate

 

 

0401 40 10

– –  În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2 l

57,5 €/100 kg/net

0401 40 90

– –  Altele

56,6 €/100 kg/net

0401 50

–  Cu un conținut de grăsimi de peste 10 % din greutate

 

 

 

– –  De maximum 21 %

 

 

0401 50 11

– – –  În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2 l

57,5 €/100 kg/net

0401 50 19

– – –  Altele

56,6 €/100 kg/net

 

– –  Peste 21 %, dar maximum 45 %

 

 

0401 50 31

– – –  În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2 l

110 €/100 kg/net

0401 50 39

– – –  Altele

109,1 €/100 kg/net

 

– –  Peste 45 %

 

 

0401 50 91

– – –  În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2 l

183,7 €/100 kg/net

0401 50 99

– – –  Altele

182,8 €/100 kg/net

0402

Lapte și smântână din lapte, concentrate sau cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori

 

 

0402 10

–  Sub formă de praf, granule sau alte forme solide, cu un conținut de grăsimi de maximum 1,5 % din greutate

 

 

 

– –  Fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori

 

 

0402 10 11

– – –  În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2,5 kg

125,4 €/100 kg/net

0402 10 19

– – –  Altele

118,8 €/100 kg/net (10)

 

– –  Altele

 

 

0402 10 91

– – –  În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2,5 kg

1,19 €/kg + 27,5 €/100 kg/net (26)

0402 10 99

– – –  Altele

1,19 €/kg + 21 €/100 kg/net (26)

 

–  Sub formă de praf, granule sau alte forme solide, cu un conținut de grăsimi de peste 1,5 % din greutate

 

 

0402 21

– –  Fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori

 

 

 

– – –  Cu un conținut de grăsimi de maximum 27 % din greutate

 

 

0402 21 11

– – – –  În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2,5 kg

135,7 €/100 kg/net

0402 21 18

– – – –  Altele

130,4 €/100 kg/net

 

– – –  Cu un conținut de grăsimi de peste 27 % din greutate

 

 

0402 21 91

– – – –  În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2,5 kg

167,2 €/100 kg/net

0402 21 99

– – – –  Altele

161,9 €/100 kg/net

0402 29

– –  Altele

 

 

 

– – –  Cu un conținut de grăsimi de maximum 27 % din greutate

 

 

0402 29 11

– – – –  Lapte special numit „pentru sugari”, în recipiente închise ermetic, cu un conținut net de maximum 500 g și cu un conținut de grăsimi de peste 10 % din greutate

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (26)

 

– – – –  Altele

 

 

0402 29 15

– – – – –  În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2,5 kg

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (26)

0402 29 19

– – – – –  Altele

1,31 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (26)

 

– – –  Cu un conținut de grăsimi de peste 27 % din greutate

 

 

0402 29 91

– – – –  În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2,5 kg

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (26)

0402 29 99

– – – –  Altele

1,62 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (26)

 

–  Altele

 

 

0402 91

– –  Fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori

 

 

0402 91 10

– – –  Cu un conținut de grăsimi de maxim 8 % din greutate

34,7 €/100 kg/net

0402 91 30

– – –  Cu un conținut de grăsimi de peste 8 %, dar de maximum 10 % din greutate

43,4 €/100 kg/net

 

– – –  Cu un conținut de grăsimi de peste 10 %, dar de maximum 45 % din greutate

 

 

0402 91 51

– – – –  În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2,5 kg

110 €/100 kg/net

0402 91 59

– – – –  Altele

109,1 €/100 kg/net

 

– – –  Cu un conținut de grăsimi de peste 45 % din greutate

 

 

0402 91 91

– – – –  În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2,5 kg

183,7 €/100 kg/net

0402 91 99

– – – –  Altele

182,8 €/100 kg/net

0402 99

– –  Altele

 

 

0402 99 10

– – –  Cu un conținut de grăsimi de maximum 9,5 % din greutate

57,2 €/100 kg/net

 

– – –  Cu un conținut de grăsimi de peste 9,5 %, dar de maximum 45 % din greutate

 

 

0402 99 31

– – – –  În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2,5 kg

1,08 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (26)

0402 99 39

– – – –  Altele

1,08 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (26)

 

– – –  Cu un conținut de grăsimi de peste 45 % din greutate

 

 

0402 99 91

– – – –  În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 2,5 kg

1,81 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (26)

0402 99 99

– – – –  Altele

1,81 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (26)

0403

Lapte acru, lapte și smântână covăsite, iaurt, chefir și alte sortimente de lapte și smântână fermentate sau acrite, chiar concentrate, sau cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori, sau aromatizate, sau cu adaos de fructe sau cacao

 

 

0403 10

–  Iaurt

 

 

 

– –  Nearomatizat, fără adaos de fructe sau cacao

 

 

 

– – –  Fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori și care are un conținut de grăsimi

 

 

0403 10 11

– – – –  De maximum 3 % din greutate

20,5 €/100 kg/net

0403 10 13

– – – –  Peste 3 %, dar maximum 6 % din greutate

24,4 €/100 kg/net

0403 10 19

– – – –  Peste 6 % din greutate

59,2 €/100 kg/net

 

– – –  Altele, cu un conținut de grăsimi

 

 

0403 10 31

– – – –  De maximum 3 % din greutate

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (26)

0403 10 33

– – – –  Peste 3 %, dar maximum 6 % din greutate

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (26)

0403 10 39

– – – –  Peste 6 % din greutate

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (26)

 

– –  Aromatizate sau cu adaos de fructe sau cacao

 

 

 

– – –  Sub formă de praf, granule sau alte forme solide, cu un conținut de grăsimi din lapte

 

 

0403 10 51

– – – –  De maximum 1,5 % din greutate

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 10 53

– – – –  Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 10 59

– – – –  Peste 27 % din greutate

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

– – –  Altele, cu un conținut de grăsimi din lapte

 

 

0403 10 91

– – – –  De maximum 3 % din greutate

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 10 93

– – – –  Peste 3 %, dar maximum 6 % din greutate

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 10 99

– – – –  Peste 6 % din greutate

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0403 90

–  Altele

 

 

 

– –  Nearomatizate, fără adaos de fructe sau cacao

 

 

 

– – –  Sub formă de praf, granule sau alte forme solide

 

 

 

– – – –  Fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori și cu un conținut de grăsimi

 

 

0403 90 11

– – – – –  De maximum 1,5 % din greutate

100,4 €/100 kg/net

0403 90 13

– – – – –  Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate

135,7 €/100 kg/net

0403 90 19

– – – – –  Peste 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

– – – –  Altele, cu un conținut de grăsimi

 

 

0403 90 31

– – – – –  De maximum 1,5 % din greutate

0,95 €/kg + 22 €/100 kg/net (26)

0403 90 33

– – – – –  Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (26)

0403 90 39

– – – – –  Peste 27 %

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (26)

 

– – –  Altele

 

 

 

– – – –  Fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori și cu un conținut de grăsimi

 

 

0403 90 51

– – – – –  De maximum 3 % din greutate

20,5 €/100 kg/net

0403 90 53

– – – – –  Peste 3 %, dar maximum 6 % din greutate

24,4 €/100 kg/net

0403 90 59

– – – – –  Peste 6 %

59,2 €/100 kg/net

 

– – – –  Altele, cu un conținut de grăsimi

 

 

0403 90 61

– – – – –  De maximum 3 % din greutate

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (26)

0403 90 63

– – – – –  Peste 3 %, dar maximum 6 % din greutate

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (26)

0403 90 69

– – – – –  Peste 6 %

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (26)

 

– –  Aromatizate sau cu adaos de fructe sau cacao

 

 

 

– – –  Sub formă de praf, granule sau alte forme solide, cu un conținut de grăsimi din lapte

 

 

0403 90 71

– – – –  De maximum 1,5 % din greutate

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 90 73

– – – –  Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 90 79

– – – –  Peste 27 % din greutate

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

– – –  Altele, cu un conținut de grăsimi din lapte

 

 

0403 90 91

– – – –  De maximum 3 % din greutate

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 90 93

– – – –  Peste 3 %, dar maximum 6 % din greutate

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 90 99

– – – –  Peste 6 % din greutate

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0404

Zer, chiar concentrat sau cu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori; produse obținute din compuși naturali ai laptelui, chiar cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori, nedenumite și necuprinse în altă parte

 

 

0404 10

–  Zer, modificat sau nu, chiar concentrat sau cu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori

 

 

 

– –  Sub formă de praf, granule sau alte forme solide

 

 

 

– – –  Fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori și cu un conținut de proteine (conținut de azot × 6,38)

 

 

 

– – – –  De maximum 15 % din greutate și cu un conținut de grăsimi

 

 

0404 10 02

– – – – –  De maximum 1,5 % din greutate

7 €/100 kg/net

0404 10 04

– – – – –  Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate

135,7 €/100 kg/net

0404 10 06

– – – – –  Peste 27 % din greutate

167,2 €/100 kg/net

 

– – – –  De peste 15 % din greutate și cu un conținut de grăsimi

 

 

0404 10 12

– – – – –  De maximum 1,5 % din greutate

100,4 €/100 kg/net

0404 10 14

– – – – –  Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate

135,7 €/100 kg/net

0404 10 16

– – – – –  Peste 27 % din greutate

167,2 €/100 kg/net

 

– – –  Altele, cu un conținut de proteine (conținut de azot × 6,38)

 

 

 

– – – –  De maximum 15 % din greutate și cu un conținut de grăsimi

 

 

0404 10 26

– – – – –  De maximum 1,5 % din greutate

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (26)

0404 10 28

– – – – –  Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26)

0404 10 32

– – – – –  Peste 27 % din greutate

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26)

 

– – – –  Peste 15 % din greutate și cu un conținut de grăsimi

 

 

0404 10 34

– – – – –  De maximum 1,5 % din greutate

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26)

0404 10 36

– – – – –  Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26)

0404 10 38

– – – – –  Peste 27 % din greutate

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26)

 

– –  Altele

 

 

 

– – –  Fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori și cu un conținut de proteine (conținut de azot × 6,38)

 

 

 

– – – –  De maximum 15 % din greutate și cu un conținut de grăsimi

 

 

0404 10 48

– – – – –  De maximum 1,5 % din greutate

0,07 €/kg/net (27)

0404 10 52

– – – – –  Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate

135,7 €/100 kg/net

0404 10 54

– – – – –  Peste 27 % din greutate

167,2 €/100 kg/net

 

– – – –  Peste 15 % din greutate și cu un conținut de grăsimi

 

 

0404 10 56

– – – – –  De maximum 1,5 % din greutate

100,4 €/100 kg/net

0404 10 58

– – – – –  Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate

135,7 €/100 kg/net

0404 10 62

– – – – –  Peste 27 % din greutate

167,2 €/100 kg/net

 

– – –  Altele, cu un conținut de proteine (conținut de azot × 6,38)

 

 

 

– – – –  De maximum 15 % din greutate și cu un conținut de grăsimi

 

 

0404 10 72

– – – – –  De maximum 1,5 % din greutate

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (28)

0404 10 74

– – – – –  Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26)

0404 10 76

– – – – –  Peste 27 % din greutate

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26)

 

– – – –  Peste 15 % din greutate și cu un conținut de grăsimi

 

 

0404 10 78

– – – – –  De maximum 1,5 % din greutate

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26)

0404 10 82

– – – – –  Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26)

0404 10 84

– – – – –  Peste 27 % din greutate

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26)

0404 90

–  Altele

 

 

 

– –  Fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori și cu un conținut de grăsimi

 

 

0404 90 21

– – –  De maximum 1,5 % din greutate

100,4 €/100 kg/net

0404 90 23

– – –  Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate

135,7 €/100 kg/net

0404 90 29

– – –  Peste 27 % din greutate

167,2 €/100 kg/net

 

– –  Altele, cu un conținut de grăsimi

 

 

0404 90 81

– – –  De maximum 1,5 % din greutate

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26)

0404 90 83

– – –  Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26)

0404 90 89

– – –  Peste 27 % din greutate

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26)

0405

Unt și alte grăsimi care provin din lapte; pastă din lapte pentru tartine

 

 

0405 10

–  Unt

 

 

 

– –  Cu un conținut de grăsimi de maximum 85 % din greutate

 

 

 

– – –  Unt natural

 

 

0405 10 11

– – – –  În ambalaje directe cu un conținut net de maximum 1 kg

189,6 €/100 kg/net (10)

0405 10 19

– – – –  Altele

189,6 €/100 kg/net (10)

0405 10 30

– – –  Unt recombinat

189,6 €/100 kg/net (10)

0405 10 50

– – –  Unt din zer

189,6 €/100 kg/net (10)

0405 10 90

– –  Altele

231,3 €/100 kg/net (10)

0405 20

–  Pastă din lapte pentru tartine

 

 

0405 20 10

– –  Cu un conținut de grăsimi egal cu sau mai mare de 39 %, dar mai mic de 60 % din greutate

9 + EA (23)

0405 20 30

– –  Cu un conținut de grăsimi egal cu sau mai mare de 60 %, dar de maximum 75 % din greutate

9 + EA (23)

0405 20 90

– –  Cu un conținut de grăsimi de peste 75 %, dar mai mic de 80 % din greutate

189,6 €/100 kg/net

0405 90

–  Altele

 

 

0405 90 10

– –  Cu un conținut de grăsimi egal cu sau mai mare de 99,3 % și cu un conținut de apă de maximum 0,5 % din greutate

231,3 €/100 kg/net (10)

0405 90 90

– –  Altele

231,3 €/100 kg/net (10)

0406

Brânză și caș

 

 

0406 10

–  Brânză proaspătă (nefermentată), inclusiv brânza din zer, și caș

 

 

0406 10 20

– –  Cu un conținut de grăsimi de maximum 40 % din greutate

185,2 €/100 kg/net (10)

0406 10 80

– –  Altele

221,2 €/100 kg/net (10)

0406 20

–  Brânză rasă sau pudră, de orice tip

 

 

0406 20 10

– –  Brânză Glarus cu ierburi (zisă și „Schabziger”), fabricată din lapte degresat cu adaos de ierburi fin măcinate (30)

7,7

0406 20 90

– –  Altele

188,2 €/100 kg/net (10)

0406 30

–  Brânză topită, alta decât cea rasă sau pudră

 

 

0406 30 10

– –  La fabricarea cărora nu s–au folosit alte brânzeturi decât Emmental, Gruyère și Appenzell și care pot avea adăugată brânză Glarus cu ierburi (zisă și „Schabziger”), condiționate pentru vânzarea cu amănuntul, cu un conținut de grăsimi în substanța uscată mai mic de sau egal cu 56 % din greutate

144,9 €/100 kg/net (10)

 

– –  Altele

 

 

 

– – –  Cu un conținut de grăsimi de maximum 36 % și cu un conținut de grăsimi în substanță uscată

 

 

0406 30 31

– – – –  De maximum 48 % din greutate

139,1 €/100 kg/net (10)

0406 30 39

– – – –  Peste 48 % din greutate

144,9 €/100 kg/net (10)

0406 30 90

– – –  Cu un conținut de grăsimi de peste 36 % din greutate

215 €/100 kg/net (10)

0406 40

–  Brânză cu mucegai și alte brânzeturi care conțin mucegai produs de Penicillium roqueforti

 

 

0406 40 10

– –  Roquefort

140,9 €/100 kg/net (10)

0406 40 50

– –  Gorgonzola

140,9 €/100 kg/net (10)

0406 40 90

– –  Altele

140,9 €/100 kg/net (10)

0406 90

–  Alte brânzeturi

 

 

0406 90 01

– –  Destinate prelucrării (29)

167,1 €/100 kg/net (10)

 

– –  Altele

 

 

0406 90 13

– – –  Emmental

171,7 €/100 kg/net (10)

0406 90 15

– – –  Gruyère, Sbrinz

171,7 €/100 kg/net (10)

0406 90 17

– – –  Bergkäse, Appenzell

171,7 €/100 kg/net (10)

0406 90 18

– – –  Brânză Fribourgeois, Vacherin Mont d'Or și Tête de Moine

171,7 €/100 kg/net (10)

0406 90 19

– – –  Brânză Glarus cu ierburi (zisă și „Schabziger”), fabricată din lapte degresat cu adaos de ierburi fin măcinate (30)

7,7

0406 90 21

– – –  Cheddar

167,1 €/100 kg/net (10)

0406 90 23

– – –  Edam

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 25

– – –  Tilsit

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 27

– – –  Butterkäse

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 29

– – –  Cașcaval

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 32

– – –  Feta

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 35

– – –  Kefalo-Tyri

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 37

– – –  Finlandia

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 39

– – –  Jarlsberg

151 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Altele

 

 

0406 90 50

– – – –  Brânză din lapte de oaie sau de bivoliță, în recipiente conținând saramură, sau în burduf din piele de oaie sau de capră

151 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  Altele

 

 

 

– – – – –  Cu un conținut de grăsimi de maximum 40 % din greutate și cu un conținut de apă, în substanța fără grăsimi

 

 

 

– – – – – –  De maximum 47 % din greutate

 

 

0406 90 61

– – – – – – –  Grana Padano, Parmigiano Reggiano

188,2 €/100 kg/net

0406 90 63

– – – – – – –  Fiore Sardo, Pecorino

188,2 €/100 kg/net (10)

0406 90 69

– – – – – – –  Altele

188,2 €/100 kg/net (10)

 

– – – – – –  Peste 47 %, dar de maximum 72 % din greutate

 

 

0406 90 73

– – – – – – –  Provolone

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 75

– – – – – – –  Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 76

– – – – – – –  Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 78

– – – – – – –  Gouda

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 79

– – – – – – –  Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 81

– – – – – – –  Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 82

– – – – – – –  Camembert

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 84

– – – – – – –  Brie

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 85

– – – – – – –  Kefalograviera, Kasseri

151 €/100 kg/net

 

– – – – – – –  Alte brânzeturi, cu un conținut de apă în substanța fără grăsimi

 

 

0406 90 86

– – – – – – – –  Peste 47 %, dar de maximum 52 % din greutate

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 87

– – – – – – – –  Peste 52 %, dar de maximum 62 % din greutate

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 88

– – – – – – – –  Peste 62 %, dar de maximum 72 % din greutate

151 €/100 kg/net (10)

0406 90 93

– – – – – –  Peste 72 % din greutate

185,2 €/100 kg/net (10)

0406 90 99

– – – – –  Altele

221,2 €/100 kg/net (10)

0407

Ouă de păsări, în coajă, proaspete, conservate sau fierte

 

 

 

–  Ouă fecundate pentru incubație

 

 

0407 11 00

– –  De găini din specia Gallus domesticus  (31)

35 €/1 000 p/st

p/st

0407 19

– –  Altele

 

 

 

– – –  De păsări de curte, altele decât cele de găini din specia Gallus domesticus  (31)

 

 

0407 19 11

– – – –  De curci sau de gâște

105 €/1 000 p/st

p/st

0407 19 19

– – – –  Altele

35 €/1 000 p/st

p/st

0407 19 90

– – –  Altele

7,7

p/st

 

–  Alte ouă proaspete

 

 

0407 21 00

– –  De găini din specia Gallus domesticus

30,4 €/100 kg/net (10)

1 000 p/st

0407 29

– –  Altele

 

 

0407 29 10

– – –  De păsări de curte, altele decât cele de găini din specia Gallus domesticus

30,4 €/100 kg/net (10)

1 000 p/st

0407 29 90

– – –  Altele

7,7

p/st

0407 90

–  Altele

 

 

0407 90 10

– –  De păsări de curte

30,4 €/100 kg/net (10)

1 000 p/st

0407 90 90

– –  Altele

7,7

p/st

0408

Ouă de păsări, fără coajă, și gălbenușuri, proaspete, uscate, fierte în apă sau în abur, turnate în formă, congelate sau altfel conservate, chiar cu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori

 

 

 

–  Gălbenușuri

 

 

0408 11

– –  Uscate

 

 

0408 11 20

– – –  Improprii consumului alimentar (32)

scutire

0408 11 80

– – –  Altele

142,3 €/100 kg/net (10)

0408 19

– –  Altele

 

 

0408 19 20

– – –  Improprii consumului alimentar (32)

scutire

 

– – –  Altele

 

 

0408 19 81

– – – –  Lichide

62 €/100 kg/net (10)

0408 19 89

– – – –  Altele, inclusiv congelate

66,3 €/100 kg/net (10)

 

–  Altele

 

 

0408 91

– –  Uscate

 

 

0408 91 20

– – –  Improprii consumului alimentar (32)

scutire

0408 91 80

– – –  Altele

137,4 €/100 kg/net (10)

0408 99

– –  Altele

 

 

0408 99 20

– – –  Improprii consumului alimentar (32)

scutire

0408 99 80

– – –  Altele

35,3 €/100 kg/net (10)

0409 00 00

Miere naturală

17,3

0410 00 00

Produse comestibile de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte

7,7

CAPITOLUL 5

ALTE PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ, NEDENUMITE ȘI NECUPRINSE ÎN ALTĂ PARTE

Note de capitol

1.

Capitolul nu cuprinde:

(a)

produsele comestibile, altele decât intestinele, vezicile și stomacurile de animale, întregi sau tranșate în bucăți și sângele de animal (în stare lichidă sau uscată);

(b)

pieile brute, pieile tăbăcite și blănurile, altele decât produsele de la poziția 0505 și resturile și deșeurile similare de piei brute de la poziția 0511 (capitolele 41 sau 43);

(c)

materiile prime textile de origine animală, altele decât părul de cal și deșeurile de păr de cal (secțiunea XI);

(d)

smocurile folosite la confecționarea periilor și a articolelor similare (poziția 9603).

2.

Părul uman sortat după lungime, nearanjat după sensul firului, este considerat ca păr brut (poziția 0501).

3.

În nomenclatură, se consideră „fildeș” materialul furnizat de colții de elefant, de hipopotam, de morsă, de balenă și de mistreț, de cornul de rinocer, precum și de dinții tuturor animalelor.

4.

În nomenclatură, se consideră „păr de cal” părul din coama sau coada ecvideelor sau bovinelor.

Codul NC

Denumirea mărfurilor

Rata dreptului convențional (%)

Unitate suplimentară

(1)

(2)

(3)

(4)

0501 00 00

Păr uman, brut, chiar spălat sau degresat; deșeuri de păr uman

scutire

0502

Păr de porc sau de mistreț; păr de bursuc și alte tipuri de păr pentru perii și articole similare; deșeuri din aceste tipuri de păr

 

 

0502 10 00

–  Păr de porc sau de mistreț și deșeuri din păr de porc sau de mistreț

scutire

0502 90 00

–  Altele

scutire

0503

 

 

 

0504 00 00

Intestine, vezici și stomacuri de animale, întregi sau bucăți, altele decât cele de pește, proaspete, refrigerate, congelate, sărate sau în saramură, uscate sau afumate

scutire

0505

Piei de păsări și alte părți de păsări, acoperite cu penele lor sau cu fulgii ori cu puful lor, pene și părți de pene (cu marginile fasonate sau nu), puf, brute sau simplu curățate, dezinfectate sau tratate în vederea conservării lor; pulbere și deșeuri de pene sau de părți de pene

 

 

0505 10

–  Pene de tipul celor utilizate pentru umplut; puf

 

 

0505 10 10

– –  În stare brută

scutire

0505 10 90

– –  Altele

scutire

0505 90 00

–  Altele

scutire

0506

Oase și coarne brute, degresate, prelucrate sumar (dar nedecupate în forme), tratate cu acid sau degelatinate; pulbere și deșeuri din acestea

 

 

0506 10 00

–  Oseină și oase tratate cu acid

scutire

0506 90 00

–  Altele

scutire

0507

Fildeș, carapace de broască țestoasă, fanoane (inclusiv filamentele de fanoane) de balenă sau de alte mamifere marine, coarne, ramuri de coarne de cerb, copite, unghii, gheare și ciocuri, brute sau prelucrate sumar, dar nedecupate în forme; pulbere și deșeuri din aceste materiale

 

 

0507 10 00

–  Fildeș; pulbere și deșeuri de fildeș

scutire

0507 90 00

–  Altele

scutire

0508 00 00

Corali și similare, brute sau preparate sumar, dar neprelucrate altfel; cochilii și carapace de moluște, de crustacee sau de echinoderme și oase de sepii, brute sau preparate sumar, dar nedecupate în forme, pulbere și deșeuri din acestea

scutire

0509

 

 

 

0510 00 00

Chihlimbar cenușiu, castoreum, zibeta, mosc; cantaride; bilă, chiar uscată; glande și alte substanțe de origine animală folosite la prepararea produselor farmaceutice, proaspete, refrigerate, congelate sau altfel conservate provizoriu

scutire

0511

Produse de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte; animale moarte de la capitolele 1 sau 3, improprii alimentației umane

 

 

0511 10 00

–  Spermă de bovine

scutire

p/st (33)

 

–  Altele

 

 

0511 91

– –  Produse din pește sau din crustacee, din moluște sau din alte nevertebrate acvatice; animale moarte de la capitolul 3

 

 

0511 91 10

– – –  Deșeuri de pește

scutire

0511 91 90

– – –  Altele

scutire

0511 99

– –  Altele

 

 

0511 99 10

– – –  Tendoane și vene; unghii și deșeuri similare de piei brute

scutire

 

– – –  Bureți naturali de origine animală

 

 

0511 99 31

– – – –  În stare brută

scutire

0511 99 39

– – – –  Altele

5,1

0511 99 85

– – –  Altele (37)

scutire

SECȚIUNEA II

PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL

Notă de secțiune

1.

În această secțiune, expresia „aglomerate sub formă de pelete” înseamnă produsele prezentate sub formă de cilindri, sfere etc., aglomerate fie prin simplă presare, fie prin adăugarea unui liant într-o proporție de maximum 3 % din greutate.

CAPITOLUL 6

PLANTE VII ȘI PRODUSE DE FLORICULTURĂ

Note de capitol

1.

Sub rezerva celei de-a doua părți a poziției 0601, prezentul capitol cuprinde numai produsele furnizate în mod obișnuit de horticultori, pepinieri sau florari, în vederea plantării sau realizării de ornamente. Cu toate acestea, din acest capitol sunt excluși cartofii, ceapa comestibilă, ceapa eșalotă, usturoiul comestibil și celelalte produse de la capitolul 7.

2.

Buchetele, coșurile, coroanele de flori și articolele similare sunt asimilate florilor sau frunzelor de la pozițiile 0603 sau 0604 și nu se iau în considerare accesoriile din alte materiale. Cu toate acestea, aceste poziții nu cuprind colajele sau plachete decorative similare de la poziția 9701.

Cod NC

Descrierea mărfurilor

Rata dreptului convențional (%)

Unitate suplimentară

(1)

(2)

(3)

(4)

0601

Bulbi, tuberculi, cepe, rădăcini tuberculate, grife și rizomi, în repaus vegetativ, în vegetație sau în floare; puieți, plante și rădăcini de cicoare, altele decât rădăcinile de la poziția 1212

 

 

0601 10

–  Bulbi, tuberculi, cepe, rădăcini tuberculate, grife și rizomi, în repaus vegetativ

 

 

0601 10 10

– –  Zambile

5,1

p/st

0601 10 20

– –  Narcise

5,1

p/st

0601 10 30

– –  Lalele

5,1

p/st

0601 10 40

– –  Gladiole

5,1

p/st

0601 10 90

– –  Altele

5,1

0601 20

–  Bulbi, tuberculi, cepe, rădăcini tuberculate, grife și rizomi, în vegetație sau în floare; puieți, plante și rădăcini de cicoare

 

 

0601 20 10

– –  Puieți, plante și rădăcini de cicoare

scutire

0601 20 30

– –  Orhidee, zambile, narcise și lalele

9,6

0601 20 90

– –  Altele

6,4

0602

Alte plante vii (inclusiv rădăcinile acestora), butași și altoi; spori de ciuperci

 

 

0602 10

–  Butași nerădăcinoși și altoi