24.9.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 252/5


REGULAMENTUL (UE) NR. 912/2013 AL COMISIEI

din 23 septembrie 2013

de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 452/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind producerea și dezvoltarea de statistici în materie de educație și învățare continuă, în ceea ce privește statisticile în materie de sisteme de educație și formare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 452/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2008 privind producerea și dezvoltarea de statistici în materie de educație și învățare continuă (1), în special articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 452/2008 stabilește un cadru comun pentru producerea sistematică de statistici europene în domeniul de studiu și al învățării pe tot parcursul vieții în trei domenii specificate, care urmează a fi pusă în aplicare prin acțiuni statistice.

(2)

Este necesar să se adopte măsuri de punere în aplicare a unor acțiuni statistice individuale pentru producerea de statistici privind sistemele de educație și formare, care fac obiectul domeniului 1 din Regulamentul (CE) nr. 452/2008.

(3)

În cursul producerii și difuzării statisticilor europene privind sistemele de educație și formare, autoritățile naționale și autoritățile din Uniune în materie de statistică ar trebui să țină seama de principiile stabilite în Codul de bune practici al statisticilor europene aprobat de Comitetul Sistemului Statistic European în septembrie 2011.

(4)

Măsurile de punere în aplicare pentru producerea de statistici privind sistemele de educație și formare ar trebui să ia în considerare sarcina potențială impusă instituțiilor educaționale și persoanelor, precum și cel mai recent acord încheiat între Institutul de Statistică al UNESCO (UIS), Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și Comisie (Eurostat) cu privire la conceptele, definițiile, prelucrarea de date, periodicitatea și termenele pentru transmiterea rezultatelor.

(5)

Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) a revizuit versiunea Clasificării Internaționale Standard a Educației (ISCED) utilizată până în prezent (ISCED 1997), cu obiectivul de a asigura conformitatea acesteia cu evoluțiile din cadrul politicilor și structurilor de educație și formare profesională.

(6)

Necesitatea comparabilității internaționale a statisticilor din domeniul educației impune folosirea de către statele membre și instituțiile Uniunii Europene a unor clasificări ale educației compatibile cu versiunea revizuită a Clasificării Internaționale Standard a Educației ISCED 2011 (denumită în continuare „ISCED 2011”), astfel cum a fost adoptată de statele membre ale UNESCO cu ocazia celei de a 36-a conferințe generale a acestora din noiembrie 2011.

(7)

Colectarea de date din surse administrative și alte surse cu privire la mobilitatea studenților pentru toate ciclurile de studii ar trebui îmbunătățită pentru a monitoriza progresul și a identifica provocările, precum și pentru a contribui la elaborarea politicilor bazate pe informații solide.

(8)

Regulamentul (UE) nr. 88/2011 al Comisiei din 2 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 452/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind producerea și dezvoltarea de statistici în materie de educație și învățare continuă, în ceea ce privește statisticile în materie de sisteme de educație și formare (2) trebuie să fie abrogat.

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește normele de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 452/2008 în ceea ce privește colectarea, transmiterea și prelucrarea datelor statistice din domeniul 1 privind sistemele de educație și formare.

Articolul 2

Subiectele și caracteristicile acestora

Selectarea și specificarea subiectelor care urmează să fie incluse în domeniul 1 privind sistemele de educație și formare, precum și lista detaliată a caracteristicilor și defalcărilor acestora sunt cele stabilite în anexa I.

Articolul 3

Perioadele de referință și transmiterea rezultatelor

(1)   Datele cu privire la înscrieri, numărul de persoane înscrise și personal se referă la anul școlar/universitar așa cum este definit la nivel național (an t/t + 1). Datele anuale cu privire la înscrieri, numărul de persoane înscrise și personal sunt transmise anual Comisiei (Eurostat) până la 30 septembrie în anul t + 2. Prima transmitere a datelor în septembrie 2014 urmează să se refere la anul școlar/universitar 2012/2013, așa cum este definit la nivel național.

(2)   Datele cu privire la absolvenți se referă la anul școlar/universitar așa cum este definit la nivel național (anul t/t + 1) sau la anul calendaristic (anul t + 1). Datele anuale cu privire la absolvenți se transmit Comisiei (Eurostat) în fiecare an până la 30 noiembrie în anul t + 2.

(3)   Prima transmitere a datelor cu privire la absolvenți (cu excepția datelor referitoare la absolvenții care în cursul ciclului de studiu au efectuat o ședere în cadrul mobilității creditelor) se prezintă în noiembrie 2014 și se referă la anul școlar/universitar 2012/2013 așa cum este definit la nivel național sau la anul calendaristic 2013.

(4)   Prima transmitere a datelor cu privire la absolvenții care în cursul ciclului de studiu au efectuat o ședere în cadrul mobilității creditelor se prezintă în noiembrie 2017 și se referă la anul școlar/universitar 2015/2016 așa cum este definit la nivel național sau la anul calendaristic 2016.

(5)   Studenții/absolvenții din cadrul programelor de mobilitate, indiferent de cetățenia lor, sunt definiți în funcție de țara lor de origine (se acordă prioritate educației anterioare, în raport cu reședința și cu cetățenia). Înainte de anul 2016, datele referitoare la „studenții/absolvenții din cadrul programelor de mobilitate” se furnizează utilizându-se definiția națională a „țării de origine”. Începând cu 2016, definiția pentru termenul țării de origine care trebuie folosită se va referi la țara în care a fost acordată diploma de învățământ secundar superior sau cea mai bună estimare națională.

(6)   Cheltuielile pentru educație se referă la exercițiul financiar al statului membru astfel cum este definit la nivel național (anul t). Datele anuale cu privire la cheltuielile pentru educație și numărul de studenți cu acoperire ajustată la statisticile privind cheltuielile pentru educație sunt transmise anual Comisiei (Eurostat) până la data de 30 noiembrie a anului t + 2. Prima transmitere a datelor în noiembrie 2014 se referă la exercițiul financiar 2012.

Articolul 4

Cerințele de calitate a datelor și cadrul de raportare a calității

(1)   Cerințele de calitate a datelor și rapoartele de calitate standard privind sistemele de educație și formare sunt stabilite în anexa II.

(2)   Statele membre transmit Comisiei (Eurostat) raportul standard privind calitatea în conformitate cu cerințele stabilite în anexa II în fiecare an. Rapoartele standard privind calitatea se transmit împreună cu cartografierea integrată ISCED a programelor și a calificărilor naționale, utilizând formatul furnizat de Comisie (Eurostat).

Primul raport se referă la anul de colectare a datelor 2014 (anul școlar/universitar 2012/2013). Raportul de calitate referitor la perioadele de referință stabilite la articolul 3 se transmit Comisiei până la data de 31 ianuarie în anul t + 3.

(3)   Statele membre obțin datele necesare prin utilizarea unei combinații de surse diferite, precum anchetele prin sondaj, sursele de date administrative și alte surse de date.

(4)   Statele membre furnizează Comisiei (Eurostat) informații privind metodele și calitatea datelor din sursele utilizate, altele decât anchetele prin sondaj și sursele de date administrative menționate la alineatul (3).

Articolul 5

Abrogare

Regulamentul (UE) nr. 88/2011 se abrogă.

Articolul 6

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 septembrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 145, 4.6.2008, p. 227.

(2)  JO L 29, 3.2.2011, p. 5.


ANEXA I

Subiecte acoperite, lista detaliată a caracteristicilor și defalcărilor acestora

Datele care urmează sa fie transmise în funcție de nivelul ISCED se referă la ISCED 2011. Distincția dintre orientările academice și cele profesionale (ISCED 6 și 7 la nivelul de detaliere de două cifre), care nu a fost clar definită în ISCED 2011, așa cum a fost adoptată de statele membre ale UNESCO cu ocazia celei de a 36-a conferințe generale din noiembrie 2011, se efectuează în conformitate cu orientările detaliate pentru UNESCO/OCDE/Eurostat de colectare a datelor privind sistemele de învățământ.

Datele care urmează să fie transmise în funcție de „domeniile de studiu” se referă la „Manualul privind domeniile de studiu și de formare, versiunea din 1999” și la clasificarea „domeniilor de studiu și de formare ISCED” începând cu anul școlar/universitar de referință care urmează adoptării ultimei versiuni revizuite a acestei clasificări.

Date privind înscrierile

numărul de studenți înscriși în funcție de nivelurile ISCED de la 0 la 8 (ISCED 0 și 2: nivelul de detaliere de două cifre; ISCED 1: nivelul de detaliere de o cifră; ISCED de la 3 la 7: nivelul de detaliere de trei cifre; ISCED 8: nivelul de detaliere de o cifră), tipul de instituție (publică, privată), frecvența participării (la zi, cu frecvență redusă, echivalent la zi) și sex. Transmiterea datelor pentru ISCED 01 este opțională;

numărul de studenți înscriși în funcție de nivelurile ISCED de la 0 la 8 (ISCED 0 și de la 2 la 5: nivelul de detaliere de două cifre; ISCED 1 și de la 6 la 8: nivelul de detaliere de o cifră), sex și vârstă. Transmiterea datelor pentru ISCED 01 este opțională. Transmiterea datelor pentru ISCED 6 și 7 la nivelul de detaliere de două cifre este opțională;

numărul de studenți înscriși în funcție de nivelurile ISCED de la 3 la 8 (nivelurile ISCED 3 și 4: numai profesional; ISCED 5: nivelul de detaliere de două cifre, nivelurile ISCED de la 6 la 8: nivelul de detaliere de o cifră), domeniul de studiu (al treilea nivel de detaliere) și sex. Transmiterea datelor pentru ISCED 6 și 7 la nivelul de detaliere de două cifre este opțională;

numărul de studenți înscriși în cadrul „programelor combinate desfășurate atât în cadrul școlii, cât și în mediul profesional” repartizați în funcție de nivelurile ISCED de la 3 la 5, numai profesional, tipul instituției (publică, privată), frecvența participării (la zi, cu frecvență redusă, echivalent la zi) și sex;

numărul de studenți înscriși în funcție de nivelurile ISCED de la 0 la 8 (ISCED 0 și de la 2 la 5: nivelul de detaliere de două cifre; ISCED 1 și de la 6 la 8: nivelul de detaliere de o cifră; regiuni NUTS2 (1) și sex. Transmiterea datelor pentru ISCED 01 este opțională;

numărul de studenți înscriși în nivelurile ISCED agregate de la 0 la 8, în funcție de regiunile NUTS2 (1), sex și vârstă;

numărul de studenți înscriși în funcție de nivelurile ISCED de la 1 la 3 (ISCED 1 și 2: nivelul de detaliere de o cifră; ISCED 3: nivelul de detaliere de două cifre) și limbile străine moderne studiate;

numărul de studenți înscriși în funcție de nivelurile ISCED de la 1 la 3 (ISCED 1 și 2: nivelul de detaliere de o cifră; ISCED 3: nivelul de detaliere de două cifre) și numărul de limbi străine moderne studiate.

Date cu privire la persoanele înscrise

numărul de persoane nou înscrise repartizate în funcție de nivelurile ISCED de la 3 la 8 (ISCED de la 3 la 5: nivelul de detaliere de două cifre; ISCED de la 6 la 8: nivelul de detaliere de o cifră), sex și vârstă. Transmiterea datelor pentru ISCED 6 și 7 la nivelul de detaliere de două cifre este opțională;

numărul de persoane nou înscrise în funcție de nivelurile ISCED de la 3 la 8 (nivelurile ISCED 3 și 4: numai profesional; ISCED 5: nivelul de detaliere de două cifre; ISCED de la 6 la 8: nivelul de detaliere de o cifră), sex și domeniul de studiu (al doilea nivel de detaliere) Transmiterea datelor pentru ISCED 6 și 7 la nivelul de detaliere de două cifre este opțională.

Date privind mobilitatea studenților

numărul de studenți din cadrul programelor de mobilitate înscriși, repartizați în funcție de nivelurile ISCED de la 5 la 8 (nivelul de detaliere de o cifră), domeniul de studiu (al treilea nivel de detaliere) și sex;

numărul de studenți din cadrul programelor de mobilitate înscriși, repartizați în funcție de nivelurile ISCED de la 5 la 8 (nivelul de detaliere de o cifră), țara de origine și sex;

numărul de absolvenți din cadrul programelor de mobilitate în funcție de nivelurile ISCED de la 5 la 8 (nivelul de detaliere de o cifră), țara de origine și sex. Transmiterea datelor pentru ISCED 5 la nivelul de detaliere de două cifre este opțională;

numărul de absolvenți care în cursul ciclului de studiu au efectuat o ședere de minimum trei luni în cadrul mobilității creditelor, în funcție de nivelurile ISCED de la 5 la 8 (nivelul de detaliere de o cifră) și tipul programului de mobilitate (programe UE, alte programe internaționale/naționale, alte programe). Transmiterea datelor pentru ISCED 5 la nivelul de detaliere de două cifre este opțională. Transmiterea datelor pentru o defalcare suplimentară în funcție de tipul de mobilitate (perioadă de studii, stagiu) este opțională;

numărul de absolvenți care în cursul ciclului de studiu au efectuat o ședere de minimum trei luni în cadrul mobilității creditelor, în funcție de nivelurile ISCED de la 5 la 8 (nivelul de detaliere de o cifră) și țara de destinație. Transmiterea datelor pentru ISCED 5 la nivelul de detaliere de două cifre este opțională. Transmiterea datelor pentru o defalcare suplimentară în funcție de tipul de mobilitate (perioadă de studii, stagiu) este opțională;

transmiterea opțională a datelor cu privire la numărul de absolvenți care în cursul ciclului de studiu au efectuat o ședere mai scurtă de trei luni în cadrul mobilității creditelor, în funcție de nivelurile ISCED de la 5 la 8 (ISCED 5: nivelul de detaliere de două cifre; ISCED de la 6 la 8: nivelul de detaliere de o cifră), țare de destinație și tipul de mobilitate (perioadă de studii, stagiu).

Date referitoare la absolvenți

numărul de absolvenți în funcție de nivelurile ISCED de la 3 la 8 (ISCED de la 3 la 7: nivelul de detaliere de trei cifre; ISCED 8: nivelul de detaliere de o cifră), sex și vârstă;

numărul de absolvenți în funcție de nivelurile ISCED de la 3 la 8 (nivelurile ISCED 3 și 4: numai profesional; ISCED 5: nivelul de detaliere de două cifre; ISCED de la 6 la 8: nivelul de detaliere de o cifră), domeniul de studiu (al treilea nivel de detaliere) și sex. Transmiterea datelor pentru ISCED 6 și 7 la nivelul de detaliere de două cifre este opțională.

Date privind personalul

Datele privind cadrele didactice sunt furnizate în funcție de nivelurile ISCED de la 0 la 4 cu următoarea defalcare: ISCED 0: nivelul de detaliere de două cifre; ISCED 1 și 2: nivelul de detaliere de o cifră; ISCED 3 și 4: nivelul de detaliere de două cifre. Datele privind personalul academic sunt transmise pentru nivelurile ISCED de la 5 la 8 agregate. Transmiterea datelor pentru ISCED 01 este opțională. Transmiterea datelor pentru agregarea nivelurilor ISCED de la 5 la 8 academic și agregarea nivelurilor ISCED de la 5 la 8 profesional este opțională:

numărul cadrelor didactice (în funcție de nivelurile ISCED de la 0 la 4) și al personalului academic, în funcție de sex și grupa de vârstă;

numărul cadrelor didactice (în funcție de nivelurile ISCED de la 0 la 4) și al personalului academic, în funcție de tipul de instituție (publică, privată), statut profesional (normă întreagă, cu fracțiune de normă, echivalent normă întreagă) și sex;

numărul de studenți înscriși ajustat la datele despre personalul din învățământ, în funcție de nivelurile ISCED de la 0 la 8 (nivelurile ISCED 0, 3 și 4: nivelul de detaliere de două cifre; ISCED 1 și 2: nivelul de detaliere de o cifră; ISCED de la 5 la 8 agregat), tipul de instituție (publică, privată), frecvența participării (la zi, cu frecvență redusă, echivalent la zi). Transmiterea datelor pentru ISCED 01 este opțională. Transmiterea datelor pentru agregarea nivelurilor ISCED de la 5 la 8 academic și agregarea nivelurilor ISCED de la 5 la 8 profesional este opțională;

transmiterea opțională a datelor referitoare la personalul de conducere la nivel școlar în funcție de nivelurile ISCED de la 0 la 3 (nivelul de detaliere de o cifră), statut profesional (normă întreagă, cu fracțiune de normă, echivalent normă întreagă) și sex.

Date privind cheltuielile pentru educație și numărul de studenți cu acoperire ajustată la cheltuielile pentru educație

Datele privind cheltuielile pentru educație și numărul de studenți cu acoperire ajustată la statisticile privind cheltuielile pentru educație trebuie furnizate pentru nivelurile ISCED de la 0 la 8 în conformitate cu următoarea defalcare: ISCED 0: nivelul de detaliere de două cifre (ISCED 01, opțional); ISCED 1 și ISCED 2: nivelul de detaliere de o cifră; ISCED 3-4 agregate la nivelul de detaliere de două cifre (general, profesional); ISCED 5: nivelul de detaliere de o cifră; ISCED de la 6 la 8 agregate. Transmiterea datelor pentru agregarea nivelurilor ISCED de la 5 la 8 academic și agregarea nivelurilor ISCED de la 5 la 8 profesional este opțională. Pentru toate datele privind cheltuielile pentru educație, există o defalcare facultativă a instituțiilor private în instituții private subvenționate de guvern și instituții private independente. Cheltuielile în materie de cercetare și dezvoltare se aplică numai pentru învățământul terțiar:

cheltuieli pentru educație în funcție de nivelul ISCED, sursă și tipul de tranzacție:

sursele cheltuielilor: cheltuieli publice (centrale, regionale și locale), fonduri provenite de la agenții internaționale și din alte surse străine, cheltuieli ale gospodăriilor și cheltuieli ale altor entități private;

tipuri de tranzacții pentru cheltuieli publice: cheltuieli directe pentru instituții publice, cheltuieli directe pentru instituții private, totalul cheltuielilor directe pentru toate tipurile de instituții educaționale (dintre care: cheltuieli directe destinate capitalului, serviciilor auxiliare și activităților în materie de cercetare și dezvoltare), transferuri către administrațiile regionale (nete), transferuri către administrațiile locale (nete), burse și alte subvenții pentru studenți/gospodării, împrumuturi pentru studii, transferuri și plăți către alte entități private;

tipurile de tranzacții pentru fonduri din partea agențiilor internaționale și din alte surse străine: plăți internaționale directe către toate tipurile de instituții (dintre care: plăți pentru cheltuieli în materie de cercetare și dezvoltare), transferuri din surse internaționale către toate nivelurile administrației; opțional: plăți internaționale directe către instituții publice, plăți internaționale directe către instituțiile private, transferuri din surse internaționale către administrațiile centrale, către administrațiile regionale și către administrațiile locale;

tipuri de tranzacții pentru cheltuielile gospodăriilor: plăți către instituțiile publice (nete), plăți către instituțiile de învățământ private (nete), plăți pentru bunuri și servicii în scopuri educaționale, altele decât cele efectuate în favoarea instituțiilor de învățământ; opțional: onorarii plătite instituțiilor pentru servicii auxiliare, plăți privind bunuri solicitate în mod direct sau indirect de instituțiile de învățământ, plăți privind bunuri care nu sunt necesare în mod direct participării, plăți pentru meditații private;

tipuri de tranzacții pentru cheltuielile altor entități private: plăți către instituții publice, plăți către instituții private, plăți către toate tipurile de instituții (dintre care: plăți către alte entități private pentru cheltuieli în materie de cercetare și dezvoltare), burse și alte subvenții pentru studenți/gospodării, împrumuturi pentru studii; opțional: plățile către întreprinderi private pentru activități educaționale specificate, onorarii plătite instituțiilor pentru servicii auxiliare;

cheltuieli pentru educație în funcție de nivelul ISCED, natura și categoria de resurse. Natura cheltuielilor: cheltuieli în instituțiile publice și cheltuieli în instituțiile private. Categoriile de resurse: cheltuieli curente pentru remunerarea personalului, alte cheltuieli curente, cheltuieli de capital, ajustări pentru schimbări în soldurile fondurilor, cheltuieli pentru servicii auxiliare, cheltuieli pentru activități în materie de cercetare și dezvoltare. Există o defalcare facultativă a cheltuielilor curente pentru remunerarea personalului: profesori, alți membri ai personalului pedagogic, administrativ, profesional și auxiliar, salarii, cheltuieli pentru pensii, alte compensații nonsalariale;

numărul de studenți cu acoperire ajustată la statisticile privind cheltuielile pentru educație în funcție de nivelul ISCED, tipul de instituție și frecvența participării. Tipuri de instituții: instituții publice și private. Frecvența participării: la zi, cu frecvență redusă, echivalent la zi.


(1)  Nivel NUTS 2 pentru toate țările, cu excepția Germaniei și a Regatului Unit (nivel NUTS 1).


ANEXA II

Cerințele de calitate a datelor și raportarea standard privind calitatea

Cerințele de calitate a datelor

Cerințele de calitate a datelor pentru datele privind sistemele de educație și formare se referă la standardul de calitate SSE (1) care acoperă relevanța, precizia, actualitatea și punctualitatea, accesibilitatea și claritatea, comparabilitatea și coerența.

În special, datele trebuie să fie conforme cu definițiile și conceptele menționate în orientările detaliate pentru UNESCO/OCDE/Eurostat de colectare a datelor privind sistemele de învățământ.

Raportul standard privind calitatea datelor

În fiecare an, Comisia (Eurostat) furnizează statelor membre, cu trei luni înainte de termenul de transmitere a datelor menționat la articolul 4 alineatul (2), raportul standard de calitate anual, completat parțial cu informații deja aflate la dispoziția Comisiei (Eurostat). Statele membre transmit Comisiei (Eurostat) un raport de calitate finalizat, astfel cum este menționat la articolul 4 alineatul (2).

Raportul standard privind calitatea datelor consemnează conformitatea cu dimensiunile de relevanță, precizie, actualitate și punctualitate, accesibilitate și claritate, comparabilitate și coerență.

În special, raportul privind calitatea datelor consemnează conformitatea cu definițiile și conceptele menționate în orientările detaliate pentru UNESCO/OCDE/Eurostat de colectare a datelor privind sistemele de învățământ.

Abaterile de la definițiile și conceptele menționate în orientările detaliate pentru UNESCO/OCDE/Eurostat de colectare a datelor privind sistemele de învățământ trebuie să fie documentate și explicate și, dacă este posibil, cuantificate.

În special, statele membre furnizează o descriere a surselor utilizate la nivel de variabile, așa cum este descris în anexa I, iar utilizarea estimărilor și revizuirilor trebuie să fie clar identificată la nivelul tabelelor și defalcărilor.


(1)  Sistemul Statistic European.