28.9.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 258/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 909/2013 AL COMISIEI

din 10 septembrie 2013

privind specificațiile tehnice pentru sistemul de afișare a hărților electronice și de informații pentru navigația interioară (sistemul ECDIS interior) menționat în Directiva 2005/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2005/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind serviciile de informații fluviale (RIS) armonizate pe căile navigabile interioare de pe teritoriul Comunității (1), în special articolul 5 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Serviciile de informații fluviale (RIS) ar trebui să fie dezvoltate și implementate într-un mod armonizat, interoperabil și deschis.

(2)

Ar trebui definite specificațiile tehnice pentru sistemul electronic de afișare a hărților și de informații pentru navigația interioară (denumit în continuare „sistemul ECDIS interior”).

(3)

Specificațiile tehnice pentru sistemul ECDIS interior ar trebui să fie întemeiate pe principiile tehnice prevăzute în anexa II la Directiva 2005/44/CE.

(4)

Specificațiile tehnice trebuie să țină seama de activitatea desfășurată de organizațiile internaționale relevante, în special de Rezoluția 48 „Recomandare privind sistemul de afișare a hărților electronice și de informații pentru navigația interioară (ECDIS interior)”, adoptată de Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite (UNECE), precum și de reglementările pertinente stabilite de Comisia Centrală pentru Navigația pe Rin (CCNR).

(5)

În special, ediția 2.3 a specificațiilor de produs ECDIS interior pentru hărțile electronice de navigație interioară pentru navigația interioară (HEN) și statutul bibliotecii de reprezentare din Rezoluția 48 a UNECE „Recomandare privind sistemul de afișare a hărților electronice și de informații pentru navigația interioară (ECDIS interior)” au fost adoptate de către UNECE, în urma recomandărilor grupului de armonizare pentru hărțile ENC interioare și ale grupului de experți pentru ECDIS interior.

(6)

Specificațiile tehnice ar trebui să țină cont în mod corespunzător de activitățile desfășurate de grupul de experți pentru ECDIS interior compus din reprezentanți ai autorităților statelor membre responsabile cu punerea în aplicare a ECDIS interior și din membri oficiali ai altor organisme guvernamentale, precum și observatori din sectorul industrial.

(7)

Specificațiile tehnice ar trebui să corespundă stadiului actual al tehnicii. Experiența obținută cu punerea în aplicare a Directivei 2005/44/CE precum și progresul tehnic ar trebui luate în considerare la stabilirea specificațiilor tehnice. Specificațiile tehnice ar trebui să țină cont în mod corespunzător de activitățile desfășurate de grupul de experți pentru ECDIS interior, precum și de UNECE și CCNR.

(8)

Trimiterea la standardele UNECE din prezentul regulament nu creează precedent pentru viitoarele standarde UE în domeniul navigației interioare, RIS și ECDIS. Într-adevăr, Comisia a inițiat o evaluare a implementării politicii în domeniul RIS. Acordul administrativ dintre Direcția Generală Mobilitate și Transporturi a Comisiei Europene și CCNR poate fi extins la elaborarea standardelor în domeniul RIS, în funcție de rezultatele acestei evaluări, care ar trebui să fie disponibile în 2014. Atunci când ele devin disponibile, Comisia ar trebui, dacă este cazul, să modifice în consecință prezentul regulament.

(9)

În conformitate cu articolul 12 alineatul (2) din Directiva 2005/44/CE, statele membre ar trebui să ia măsurile necesare pentru a se conforma cerințelor prevăzute de prezentul regulament, în termen de 30 de luni de la data intrării sale în vigoare.

(10)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 7 din Directiva 91/672/CEE a Consiliului din 16 decembrie 1991 privind recunoașterea reciprocă a brevetelor naționale ale conducătorilor de navă pentru transportul de mărfuri și călători pe căile navigabile interioare (2).

(11)

Articolul 12 alineatul (2) din Directiva 2005/44/CE prevede că orientările și specificațiile tehnice intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Specificațiile tehnice pentru sistemul electronic de afișare a hărților și de informații pentru navigația interioară (ECDIS interior) sunt definite în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 septembrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 255, 30.9.2005, p. 152.

(2)  JO L 373, 31.12.1991, p. 29.


ANEXĂ

SISTEM DE AFIȘARE A HĂRȚILOR ELECTRONICE ȘI DE INFORMAȚII PENTRU NAVIGAȚIA INTERIOARĂ

(Sistemul ECDIS interior)

CUPRINS

SECȚIUNEA 1: STANDARD DE PERFORMANȚĂ PENTRU SISTEMUL ECDIS INTERIOR

1.

Introducere

2.

Referințe

3.

Conținutul, furnizarea și actualizarea informației cartografice

3.1.

Conținutul și furnizarea hărților ENC interioare

3.2.

Actualizări

4.

Reprezentarea informațiilor

4.1.

Cerințe de afișare

4,2.

Distanțe afișate (scări)

4.3.

Poziționarea și orientarea imaginii

4.4.

Afișarea informației SENC

4.5.

Afișarea informațiilor radar

4.6.

Afișarea altor informații de navigație

4.7.

Culori și simboluri

4.8.

Precizia datelor și a afișării

5.

Funcționare

5.1.

Modul informație

5.2.

Modul navigație

5.3.

Elemente de control și de comandă

6.

Conectarea cu alte echipamente

7.

Indicații și alarme

7.1.

Built in Test Equipment (BITE) – echipament de testare integrat

7.2.

Defecțiuni

8.

Proceduri alternative

8.1.

Precizie insuficientă a poziționării SENC

8.2.

Defecte

9.

Alimentarea cu electricitate în modul navigație

SECȚIUNEA 2: STANDARD DE DATE PENTRU HĂRȚILE ENC INTERIOARE

1.

Introducere

2.

Model teoretic de date

3.

Structura datelor

4.

Specificație de produs pentru hărțile ENC interioare

5.

Definiții pentru secțiunea 2

SECȚIUNEA 2A: CODURI PENTRU PRODUCĂTORI ȘI PENTRU CĂILE NAVIGABILE (ÎN COMPLETAREA CODURILOR PENTRU PRODUCĂTORI OHI S-62 ENC)

SECȚIUNEA 3: STANDARD DE REPREZENTARE PENTRU SISTEMUL ECDIS INTERIOR

1.

Introducere

2.

Biblioteca de reprezentare pentru sistemul ECDIS interior

2.1.

Componentele bibliotecii de reprezentare a S-52 și a sistemului ECDIS interior

2.2.

Tabele de căutare

2.3.

Proceduri de simbologie condiționată (SC)

2.4.

Culori

2.5.

Reprezentarea panourilor de semnalizare

SECȚIUNEA 4: CERINȚE OPERAȚIONALE ȘI DE PERFORMANȚĂ, METODE DE TESTARE ȘI REZULTATELE PREVĂZUTE ALE TESTELOR

1.

Introducere

1.1.

Subiectul prezentei secțiuni

1.2.

Referințe normative

2.

Moduri de operare și configurarea sistemelor

2.1.

Moduri de operare

2.2.

Configurațiile sistemului

2.2.1.

Echipament ECDIS interior, sistem autonom fără conectare la radar

2.2.2.

Echipament ECDIS interior, instalare în paralel și conectare la radar

2.2.3.

Echipament ECDIS interior, monitor în comun cu echipamentul radar conectat

2.2.4.

Echipament radar cu funcționalitate ECDIS interior integrată

3.

Cerințe de performanță

3.1.

Performanța hardware-ului

3.2.

Performanța software-ului

3.3.

Performanța comenzilor de operare

3.4.

Performanța afișajului

3.4.1.

Dimensiunile afișajului

3.4.2.

Orientarea afișajului

3.4.3.

Rezoluția afișajului

3.4.4.

Culori

3.4.5.

Luminozitatea afișajului

3.4.6.

Reînnoirea imaginii

3.4.7.

Tehnologie de afișare

4.

Funcții operaționale

4.1.

Mod de operare

4.2.

Presetări ale echipamentului (stocare/aducere din memorie)

4.3.

Reprezentarea informațiilor SENC

4.4.

Orientarea, poziționarea și schimbarea hărții

4.5.

Poziția și relevmentul propriei nave

4.6.

Densitatea informației

4.7.

Raze de acțiune/cercuri de distanță

4.8.

Luminozitatea imaginii

4.9.

Culorile imaginii

4.10.

Raport de obiect

4.11.

Funcții de măsurare

4.12.

Introducerea și editarea datelor cartografice individuale ale comandantului

4.13.

Încărcarea și actualizarea SENC

4.14.

Reprezentarea și suprapunerea imaginii radar

4.15.

Funcții cu acces imediat ale sistemului ECDIS interior

4.16.

Parametri funcționali vizibili în permanență

5.

Funcții de întreținere

5.1.

Corectarea statică a poziției pe hartă

5.2.

Corectarea statică a orientării hărții

5.3.

Configurarea interfețelor

6.

Testări ale hardware-ului și certificate solicitate

6.1.

Conformitate cu cerințele de mediu

6.2.

Documentația echipamentului

6.3.

Interfețe

6.4.

Caracteristici ale elementelor de comandă

6.5.

Caracteristici ale afișajului

7.

Testarea reprezentării hărții, a comenzilor și a funcționalității

7.1.

Pregătirea echipamentului supus testării

7.2.

Testarea modurilor de funcționare

7.3.

Testarea obiectelor afișate

7.4.

Testarea densității informațiilor în raport cu scara (SCAMIN)

7.5.

Testarea variației luminozității

7.6.

Testarea culorilor

7.7.

Testarea funcțiilor de măsurare

7.8.

Testarea funcției de actualizare a hărții

7.9.

Testarea obiectelor afișate în mai multe celule pentru aceeași zonă

8.

Testarea reprezentării și a comenzilor imaginii radar

8.1.

Pregătire

8.2.

Testarea imaginii radar fără hartă în fundal

8.3.

Testarea imaginii radar, a informațiile suprapuse provenind de la alte nave și a hărții din fundal

8.3.1.

Testarea suprapunerii imaginii radar

8.3.2.

Testarea poziționării și a orientării hărții

8.3.3.

Testarea conformității scării

9.

Testarea alarmelor și a indicațiilor

10.

Testarea opțiunilor alternative

SECȚIUNEA 4A: MĂSURI DE GARANTARE A CALITĂȚII SOFTWARE-ULUI

1.

Cerințe generale

1.1.

Cerințe de proiectare a software-ului

1.2.

Cerințe de implementare

1.3.

Cerințe de testare

1.4.

Cerințe privind componentele terțe

1.5.

Cerințe privind serviciile suplimentare în modul navigație

1.6.

Limbă

1.7.

Cerințe de documentație pentru utilizatori

2.

Metode de testare și rezultate prevăzute

2.1.

Test de funcționare în modul navigație

2.1.1.

Cerințe de performanță

2.1.1.1.

Poziția

2.1.1.2.

Direcția de deplasare

2.1.2.

Defectarea unui senzor

2.1.3.

Interfața pentru testul de performanță

2.2.

Testări generale ale software-ului

2.2.1.

Documentația echipamentului

2.2.2.

Test de rezistență

3.

Modificări ale sistemelor certificate

3.1.

Cerințe generale

3.2.

Modificări ale hardware-ului și software-ului

SECȚIUNEA 4B: CONFIGURAȚIILE SISTEMULUI (FIGURI)

SECȚIUNEA 5: GLOSAR DE TERMENI

SECȚIUNEA 1:   STANDARD DE PERFORMANȚĂ PENTRU SISTEMUL ECDIS INTERIOR

1.   INTRODUCERE

(a)

Sistemul ECDIS interior contribuie la siguranța și eficiența navigației interioare și, prin aceasta, la protecția mediului.

(b)

Sistemul ECDIS interior reduce volumul de muncă depusă pentru conducerea navei în raport cu metodele tradiționale de navigație și de informare.

(c)

Sistemul ECDIS interior poate fi conceput pentru a fi utilizat fie deopotrivă în modul informație și în modul navigație, fie doar în modul informație.

(d)

Pentru modul navigație prevăzut în secțiunea 4 din prezentele specificații tehnice, sistemul ECDIS interior (software-ul sistemului de operare, software-ul aplicațiilor și hardware-ul) trebuie să ofere un nivel ridicat de fiabilitate și de disponibilitate, cel puțin echivalent cu cel al altor sisteme de asistență în navigație.

(e)

Sistemul ECDIS interior trebuie să utilizeze informația cartografică specificată în secțiunile 2 și 3 din prezentele specificații tehnice.

(f)

Sistemul ECDIS interior trebuie să faciliteze actualizarea simplă și fiabilă a hărților electronice de navigație interioară (hărțile ENC interioare).

(g)

Sistemul ECDIS interior trebuie să furnizeze alarme și semnale adecvate pentru informațiile afișate sau pentru disfuncții ale echipamentului.

(h)

Sistemul ECDIS interior trebuie să îndeplinească cerințele prezentului standard de performanță.

2.   REFERINȚE

(a)

Publicația specială OHI nr. S-57 „IHO Transfer Standard for Digital Hydrographic Data” – Standardul OHI de transfer al datelor hidrografice digitale, ediția 3.1, suplimentul nr. 2, iunie 2009.

(b)

Publicația specială OHI nr. S-62 „ENC Producer Codes” – Coduri de producător ENC, ediția 2.5, decembrie 2009.

(c)

Publicația specială OHI nr. S-52 „Specifications for Chart Content and Display Aspects of ECDIS” – Specificații pentru conținutul cartografic și aspectele de afișare ale ECDIS, ediția a 6-a, martie 2010, inclusiv:

S-52 apendicele 1 „Guidance on Updating the Electronic Chart” – Orientări pentru actualizarea hărților electronice, ediția 3.0, decembrie 1996.

(d)

Rezoluția OMI A.817(82) „Standarde de performanță pentru sistemele de afișare a hărților electronice și de informații (ECDIS)”, noiembrie 1995.

(e)

Norma IEC 61174, ediția 3.0 „ECDIS – Operational and performance requirements, methods of testing and required test results” – ECDIS – Cerințe operaționale și de performanță, metode de testare și rezultatele prevăzute, 2008-9.

(f)

Anexa IX părțile III-VI din Directiva 2006/87/CE: Cerințe aplicabile aparatelor radar și indicatoarelor vitezei de girație.

(g)

Publicația specială OHI nr. S-32, apendicele 1 „Glossary of ECDIS-related Terms” – Glosar de termeni din domeniul ECDIS.

(h)

Ediția 2.3 a apendicelui 1 „Product Specification for Inland ENCs” – Specificații de produs pentru hărțile ENC interioare la Rezoluția 48 a UNECE „Recommendation on electronic chart display and information system for inland navigation (Inland ECDIS)” – Recomandare privind afișarea hărților electronice și sistemele de informare pentru navigația interioară, inclusiv apendicele 1.1 „IENC Feature catalogue” – Catalog de obiecte și 1.2 „Inland Electronic Navigational Chart Encoding Guide” – Ghid de codare a hărților nautice interioare electronice.

(i)

Ediția 2.3 a apendicelui 2 „Statut of Presentation Library for Inland ECDIS” – Statutul Bibliotecii de reprezentare pentru sistemul ECDIS interior la Rezoluția 48 a UNECE „Recommendation on electronic chart display and information system for inland navigation (Inland ECDIS)” – Recomandare privind afișarea hărților electronice și sistemele de informare pentru navigația interioară.

3.   CONȚINUTUL, FURNIZAREA ȘI ACTUALIZAREA INFORMAȚIEI CARTOGRAFICE

3.1.   Conținutul și furnizarea hărților ENC interioare

(a)

Informația cartografică utilizată de sistemul ECDIS interior trebuie să se bazeze pe ediția cea mai recentă a informației.

(b)

Trebuie să se ia măsuri astfel încât conținutul edițiilor originale ale hărților ENC interioare să nu poată fi modificat de utilizator.

(c)

Dacă harta ENC este destinată unei utilizări în modul navigație (capitolul 5.2 din prezenta secțiune), ea trebuie să cuprindă cel puțin următoarele obiecte:

malul căii navigabile (la nivel mediu al apelor);

lucrări de-a lungul țărmului (de exemplu, epiuri, baraje de control longitudinal, diguri de ghidare – orice construcție considerată drept un pericol pentru navigație);

contururile ecluzelor și ale barajelor;

limitele pasei de navigație/șenalului navigabil (dacă este cazul);

puncte ale pasei de navigație/șenalului navigabil care prezintă pericole izolate, situate sub nivelul apei;

puncte ale pasei de navigație/șenalului navigabil care prezintă pericole izolate, situate deasupra nivelului apei, precum podurile, cablurile aeriene etc.;

dispozitive oficiale de asistență în navigație (de exemplu, geamanduri, balize, semnale luminoase, panouri de semnalizare);

axa căii navigabile, cu indicarea kilometrilor și a hectometrilor sau cu indicarea milelor;

amplasarea porturilor și a locurilor de transbordare;

date de referință privind indicatoarele nivelului apei relevante pentru navigație;

linkuri către fișierele externe xml conținând orarul de funcționare al structurilor restrictive, în special cel al ecluzelor și al podurilor.

(d)

Dacă harta este destinată utilizării în modul navigație (capitolul 5.2 din prezenta secțiune), autoritatea competentă în cauză determină pentru fiecare cale navigabilă sau pentru fiecare port din aria sa geografică de resort care dintre obiectele sus-menționate trebuie verificate. Autoritatea competentă în cauză declară care sunt hărțile ENC interioare aprobate pentru modul navigație în aria sa geografică de resort (pentru mai multe detalii, a se vedea secțiunea 2A din prezentele specificații tehnice).

3.2.   Actualizări

(a)

Sistemul ECDIS interior trebuie să permită integrarea actualizărilor oficiale ale datelor hărții ENC interioare puse la dispoziție conform standardelor agreate. Aceste actualizări trebuie aplicate automat hărții SENC. Această procedură de aplicare nu trebuie să afecteze afișajul utilizat.

(b)

Sistemul ECDIS interior trebuie să permită afișarea actualizărilor, astfel încât comandantul să poată examina conținutul acestora și să se asigure că ele au fost incluse în harta SENC.

(c)

Sistemul ECDIS interior trebuie să permită anularea actualizărilor automate ale datelor hărții ENC interioare.

(d)

Edițiile inițiale ale hărților ENC interioare și actualizările ulterioare nu trebuie să fie niciodată fuzionate.

(e)

Sistemul ECDIS interior și toate actualizările acestuia trebuie să fie afișate fără a se deteriora conținutul lor de informații.

(f)

Datele hărților ENC interioare și actualizările acestora trebuie să se distingă în mod clar de alte informații.

(g)

Sistemul ECDIS interior trebuie să asigure integrarea corectă în harta SENC a hărții ENC interioare și a tuturor actualizărilor acesteia.

(h)

Sistemul ECDIS interior trebuie să păstreze o înregistrare a actualizărilor, inclusiv ora actualizării hărții SENC.

(i)

Conținutul hărții SENC care urmează a fi utilizată trebuie să fie adecvat și actualizat pentru călătoria prevăzută.

4.   REPREZENTAREA INFORMAȚIILOR

4.1.   Cerințe de afișare

(a)

Metoda de afișare trebuie să asigure o perfectă vizibilitate a informațiilor afișate, pentru mai mult de o singură persoană, în condiții tipice de iluminare a timoneriei unei nave, atât ziua, cât și noaptea.

(b)

Dimensiunile reprezentării cartografice afișate trebuie să fie de cel puțin 270 mm × 270 mm în cazul echipamentelor proiectate și admise pentru modul navigație. În modul informație, aceste dimensiuni trebuie să fie determinate pe criterii de ergonomie.

(c)

Cerințele de afișare trebuie să fie îndeplinite atât în format peisaj, cât și în format portret.

4.2.   Distanțe afișate (scări)

(a)

În modul informație (a se vedea capitolul 5.1 din prezenta secțiune), este recomandată utilizarea acelorași distanțe afișate ca în modul navigație.

(b)

În modul navigație (a se vedea capitolul 5.2 din prezenta secțiune), sunt autorizate doar distanțele (scările) comutabile succesive specificate în secțiunea 4 capitolul 4.7 din prezentele specificații tehnice.

4.3.   Poziționarea și orientarea imaginii

(a)

În modul informație, sunt autorizate toate tipurile de orientare a hărților (a se vedea capitolul 5.1 din prezenta secțiune).

(b)

În modul navigație, harta trebuie poziționată și orientată în mișcare relativă, orientare verticală cu poziția propriei nave centrată sau descentrată (a se vedea capitolul 5.2 din prezenta secțiune).

4.4.   Afișarea informației SENC

(a)

Afișarea informației hărții SENC trebuie să fie împărțită în trei categorii de afișare:

afișare de bază;

afișare standard;

afișare completă.

Asocierea diverselor clase de obiecte cu categoriile de afișare este descrisă în detaliu în tabelele de căutare din apendicele 2 „Biblioteca de reprezentare pentru sistemul ECDIS interior” din prezentele specificații tehnice.

(b)

Categoria „afișare de bază” trebuie să conțină cel puțin următoarele obiecte:

malul căii navigabile (în perioade de ape medii);

lucrări de-a lungul țărmului (de exemplu, epiuri, baraje de control longitudinal, diguri de ghidare – orice construcție considerată drept un pericol pentru navigație);

contururile ecluzelor și ale barajelor;

limitele pasei de navigație/șenalului navigabil (dacă este cazul);

puncte ale pasei de navigație/șenalului navigabil care prezintă pericole izolate, situate sub nivelul apei;

puncte ale pasei de navigație/șenalului navigabil care prezintă pericole izolate, situate deasupra nivelului apei, precum podurile și cablurile aeriene etc.;

dispozitive oficiale de asistență în navigație (de exemplu, geamanduri, balize, semnale luminoase, panouri de semnalizare).

(c)

Categoria „afișare standard” trebuie să conțină cel puțin următoarele obiecte:

obiectele din categoria „afișare de bază”;

zonele interzise și cele supuse restricțiilor;

posturile de acostare destinate navigației comerciale (de mărfuri și de pasageri);

indicarea kilometrilor și a hectometrilor sau a milelor pe țărm.

(d)

Categoria „afișare completă” trebuie să afișeze toate obiectele hărții SENC interioare, în mod individual la cererea utilizatorului.

(e)

În momentul activării sistemului ECDIS interior, acesta trebuie să afișeze densitatea standard de informații la o scară adecvată disponibilă în harta SENC pentru zona afișată.

(f)

Sistemul ECDIS interior trebuie să poată fi comutat în orice moment în modul „densitate standard de informații”, printr-o singură manevră.

(g)

Sistemul ECDIS interior trebuie să afișeze în permanență cu claritate densitatea de informații aflată în uz.

(h)

Informațiile evolutive referitoare la adâncimea apei în harta SENC trebuie să fie prezentate în mod independent de cele trei categorii de afișare sus-menționate.

4.5.   Afișarea informațiilor radar

(a)

În modul navigație, imaginea radar trebuie să beneficieze de prioritatea maximă de afișare și trebuie să fie afișată doar în modul mișcare relativă, orientare verticală. (relative motion, head-up mode). Dacă sistemul deține de asemenea o omologare de tip pentru sistemul ECDIS maritim, poate fi utilizat modul mișcare reală și orientare nord. Dacă un astfel de sistem este utilizat în mod mișcare reală și/sau orientare nord pe căile navigabile europene interioare, este considerat ca funcționând în modul informație.

(b)

Harta SENC din al doilea plan trebuie să coincidă în ce privește poziția, raza de acțiune și orientarea. Imaginea radar și poziția determinată de senzorul de poziție trebuie să poată fi ajustate în raport cu direcția de deplasare a navei, pentru a compensa decalajul antenei.

(c)

Imaginea radar suprapusă trebuie să fie conformă cerințelor minime specificate în secțiunea 4 capitolul 4.14 din prezentele specificații tehnice.

(d)

Imaginea radar suprapusă poate conține informații nautice suplimentare. Cu toate acestea, informațiile nautice suplimentare, precum și simbolurile de localizare și de urmărire nu trebuie să afecteze în niciun fel afișarea conținutului radar inițial.

4.6.   Afișarea altor informații de navigație

(a)

Sistemul ECDIS interior și informațiile de navigație suplimentare trebuie să utilizeze un sistem de referință comun.

(b)

Trebuie să fie posibilă afișarea pe ecran a poziției navei proprii a comandantului.

(c)

Trebuie să fie posibilă selecția de către comandant a limitelor de siguranță.

(d)

Sistemul ECDIS interior trebuie să indice depășirea limitelor de siguranță.

4.7.   Culori și simboluri

(a)

Afișarea de culori și de simboluri în scopul reprezentării informațiilor referitoare la harta SENC trebuie să respecte cel puțin normele prevăzute în secțiunea 3 din prezentele specificații tehnice. Sunt autorizate în plus alte seturi de simboluri, la alegerea utilizatorului.

(b)

Pentru afișarea elementelor și a parametrilor de navigație menționați la apendicele 3 din Rezoluția OMI A.817(82), se utilizează culori și simboluri diferite de cele prevăzute la capitolul 4.7 litera (a).

4.8.   Precizia datelor și a afișării

(a)

Precizia datelor calculate care sunt prezentate trebuie să fie independentă de caracteristicile ecranului și să corespundă preciziei hărții SENC.

(b)

Sistemul ECDIS interior trebuie să indice dacă ecranul utilizează o rază de acțiune inferioară celei oferite de nivelul de precizie a hărții ENC interioare (indicație de scară superioară).

(c)

Precizia tuturor calculelor efectuate de sistemul ECDIS interior trebuie să fie independentă de caracteristicile dispozitivului de afișare și trebuie să corespundă preciziei hărții SENC.

(d)

Relevmentele și distanțele afișate pe ecran sau cele măsurate între obiectele deja afișate pe ecran nu trebuie să aibă o precizie inferioară rezoluției ecranului.

5.   FUNCȚIONARE

5.1.   Modul informație

(a)

Modul informație se utilizează exclusiv pentru informații și nu pentru navigație.

(b)

În modul informație, sunt autorizate toate opțiunile de orientare, rotire, zoomare și panoramare a hărților. Cu toate acestea, este recomandată utilizarea acelorași game fixe ca în modul navigație și orientarea hărții fie:

spre nord; fie

pe axul pasei de navigație în funcție de poziția sa reală; fie

pe direcția reală de deplasare a navei.

(c)

Trebuie să fie posibilă desfășurarea manuală a hărții pe ecran, axul pasei de navigație fiind aliniat cu axul vertical al ecranului.

(d)

Sistemul ECDIS interior poate fi conectat la un detector de poziționare care asigură desfășurarea automată a hărții și afișarea segmentului de hartă care corespunde sectorului selectat de operator.

(e)

Informațiile privind poziția și orientarea altor nave, colectate prin legături de comunicare precum AIS (sistem de identificare automată) trebuie afișate numai dacă sunt actualizate (aproape în timp real) și exacte. Reprezentarea poziției și a orientării altor nave:

printr-un triunghi orientat; sau

printr-un contur real (la scară),

nu trebuie afișată dacă direcția de deplasare a celorlalte nave nu este cunoscută. Se recomandă un simbol generic.

Următoarele valori de temporizare sunt recomandate (din IEC 62388):

Categorie de nave

Interval nominal de raportare

Valoare maximă de temporizare

Interval nominal de raportare

Valoare maximă de temporizare

clasa A

clasa A

clasa B

clasa B

Navă la ancoră sau acostată și nedeplasându-se cu mai mult de 3 noduri (clasa B nedeplasându-se cu mai mult de 2 noduri)

3 min.

18 min.

3 min.

18 min.

Navă la ancoră sau acostată și în mișcare la mai mult de 3 noduri

10 s

60 s

3 min.

18 min.

Navă funcționând în modul SOLAS, deplasându-se cu 0-14 noduri

10 s

60 s

30 s

180 s

Navă funcționând în modul SOLAS, deplasându-se cu 0-14 noduri și schimbând direcția

3 1/3 s

60 s

30 s

180 s

Navă funcționând în modul SOLAS, deplasându-se cu 14-23 de noduri

6 s

36 s

30 s

180 s

Navă funcționând în modul SOLAS, deplasându-se cu 14-23 de noduri și schimbând direcția

2 s

36 s

30 s

180 s

Navă funcționând în modul SOLAS, deplasându-se cu mai mult de 23 de noduri

2 s

30 s

30 s

180 s

Navă funcționând în modul SOLAS, deplasându-se cu mai mult de 23 de noduri și schimbând direcția

2 s

30 s

30 s

180 s

Navă funcționând în modul cale navigabilă interioară

2-10 s

60 s

Obiectivele AIS ar trebui marcate ca fiind depășite dacă informația de poziție a navelor în mișcare este mai veche de 30 de secunde.

Pot fi afișate informații privind intenția (semn albastru) sau numărul de conuri albastre ale altor nave, statutul semnalelor, avertizările meteorologice (EMMA) și nivelul apei, primite prin intermediul AIS interior. Informațiile privind intenția (semn albastru) se afișează numai pe partea dreaptă a simbolului, în cazul în care direcția de deplasare a navei este disponibilă. Dacă nu sunt disponibile informații privind direcția, informațiile se afișează numai într-o formă independentă de direcție. Tabelul de mai jos oferă un exemplu pentru afișare:

Visualisation of Blue Sign status 0 to 2 and dangerous goods

Blue sign

Not connected or not available

Not Set

Set

Blue cones

no

1 to 3

no

1 to 3

no

1 to 3

Heading

No

Symbol

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Yes

Symbol

Image

Image

Image

Image

Image

Image

True shape

Image

Image

Image

Image

Image

Image

5.2.   Modul navigație

(a)

În modul navigație, reprezentarea sistemului ECDIS interior trebuie să fie integrată informațiilor radar ale navei. Informațiile radar trebuie să se distingă în mod clar de informațiile hărții SENC.

(b)

Reprezentarea integrată trebuie să fie în conformitate cu cerințele privind radarele utilizate pe căile de navigație interioare specificate la secțiunea 4 capitolul 4.14 din prezentele specificații tehnice.

(c)

Dimensiunile, poziția și orientarea hărții și a imaginii radar trebuie să se afle în limitele indicate în secțiunea 4 capitolul 3.4 și 8.3.2 din prezentele specificații tehnice.

(d)

Reprezentarea integrată trebuie să fie afișată doar în orientarea verticală. În sistemele care dețin și o omologare de tip pentru sistemul ECDIS maritim sunt autorizate și alte orientări. Dacă un astfel de sistem este utilizat în mod mișcare reală și/sau orientare nord pe căile navigabile europene interioare, este considerat ca funcționând în modul informație.

(e)

Trebuie să fie posibil ca operatorul să ajusteze valorile compensate între pozițiile senzorului de poziție și antena radar a navei, astfel încât afișajul SENC să se potrivească imaginii radar.

(f)

Trebuie să fie posibilă suprimarea temporară a sistemului ECDIS interior sau a informațiilor radar printr-o singură manevră efectuată de operator.

(g)

Poziția navei se determină printr-un sistem de poziționare permanentă a cărui precizie este conformă cerințelor unei navigații sigure.

(h)

În modul navigație, trebuie indicată o eventuală întrerupere a semnalului care provine de la sistemul de determinare a poziției. În modul navigație, trebuie repetată, însă doar ca indicație, orice alarmă sau semnal care provine de la un sistem de determinare a poziției.

(i)

Sistemul de determinare a poziției și SENC trebuie să se bazeze pe același sistem de referință geodezic.

(j)

În modul navigație, datele menționate în capitolul 3.1 litera (c) din prezenta secțiune trebuie să fie vizibile în permanență și nu trebuie să fie mascate de alte obiecte.

(k)

Informațiile referitoare la poziția și orientarea altor nave, colectate prin alte moduri de comunicare decât radarul respectivei nave, nu pot fi afișate decât dacă sunt actualizate (aproape în timp real) și dacă prezintă gradul de precizie solicitat pentru navigație tactică și operațională. Informațiile despre poziția navei proprii, primite de la o stație releu, nu se afișează.

(l)

Dat fiind faptul că informațiile de localizare și urmărire (de exemplu, AIS) ale altor nave sunt utile pentru planificarea întâlnirii, dar inutile în timpul întâlnirii propriu-zise, simbolurile de localizare și urmărire (AIS) nu trebuie să perturbe imaginea radar în timpul întâlnirii și, în consecință, trebuie să dispară gradual. Este de preferat ca această aplicație să permită comandantului să determine zona în care dispare simbolul.

(m)

Reprezentarea poziției și a orientării altor nave:

printr-un triunghi orientat; sau

printr-un contur real (la scară),

nu este autorizată decât dacă se cunoaște direcția de deplasare a acestora. În toate celelalte cazuri, se va utiliza un simbol generic (se recomandă un octogon; cercul nu trebuie utilizat pentru aplicații certificate în conformitate cu standardele maritime).

(n)

Informațiile privind faptul că o altă navă poartă conuri albastre sau lumini pot fi afișate cu ajutorul unei culori diferite de simbolul navei. Numărul de conuri albastre/lumini se afișează numai în raportul de obiect.

(o)

Informațiile privind intenția unei nave de a trece la tribord (semn albastru) pot fi afișate doar pe partea dreaptă a simbolului triunghiului direcționat sau a formei scalate dacă direcția de deplasare a acestei nave este disponibilă. Dacă nu sunt disponibile informații privind direcția, informațiile se afișează numai într-o formă independentă de direcție.

(p)

Informațiile privind poziția stațiilor de bază AIS, a ajutoarelor de navigație AIS (ATON) și a emițătoarelor de căutare și salvare AIS (SART) pot fi afișate dacă simbolurile pot fi diferențiate de alte simboluri (de exemplu, simbolurile 2.10 și 2.11 din IEC 62288 ediția 1, tabelul A.1).

5.3.   Elemente de control și de comandă

(a)

Sistemul ECDIS interior trebuie să fie proiectat conform principiilor de ergonomie astfel încât să permită o utilizare facilă.

(b)

Echipamentul sistemului ECDIS interior trebuie să cuprindă un minimum de comenzi și de elemente de control (a se vedea secțiunea 4 din prezentele specificații tehnice).

(c)

Comenzile și elementele de control și indicatorii pentru detectorii conectați pot fi integrați în sistemul ECDIS interior.

(d)

Setările standard și cele personalizate trebuie să poată fi restabilite cu ușurință.

6.   CONECTAREA CU ALTE ECHIPAMENTE

(a)

Sistemul ECDIS interior nu trebuie să afecteze performanța niciunui echipament la care acesta este conectat. De asemenea, conectarea de echipamente opționale nu trebuie să diminueze performanța sistemului ECDIS interior.

(b)

Sistemul ECDIS interior trebuie să permită furnizarea de informații altor sisteme, de exemplu, pentru editarea electronică a unui raport.

(c)

Trebuie să se respecte cerințele pertinente referitoare la elementele de control și la indicatorii echipamentelor la care se face conectarea.

7.   INDICAȚII ȘI ALARME

7.1.    Built in Test Equipment(BITE) – echipament de testare integrat

Sistemul ECDIS interior trebuie prevăzut cu mijloace pentru testarea la bord a funcțiilor majore, fie automat, fie manual. În cazul apariției unei defecțiuni, modulul respectiv trebuie afișat.

7.2.   Defecțiuni

Sistemul ECDIS interior trebuie să fie prevăzut cu alarme sau semnale adecvate pentru indicarea defecțiunilor (a se vedea secțiunea 4 capitolul 9 din prezentele specificații tehnice).

8.   PROCEDURI ALTERNATIVE

8.1.   Precizie insuficientă a poziționării SENC

În modul navigație, harta SENC trebuie dezactivată automat dacă poziționarea sa nu se potrivește cu imaginea radar în limitele secțiunii 4 capitolele 5.1 și 5.2 din prezentele specificații tehnice.

8.2.   Defecte

(a)

În caz de defect evident al sistemului ECDIS interior, trebuie să se declanșeze o alarmă adecvată (a se vedea secțiunea 4 capitolele 4.16 și 9 din prezentele specificații tehnice).

(b)

Trebuie să fie prevăzute măsuri care să garanteze reluarea în siguranță a funcțiilor sistemului ECDIS interior în scopul evitării unei situații critice cauzată de o defectare a sistemului.

9.   ALIMENTAREA CU ELECTRICITATE ÎN MODUL NAVIGAȚIE

Sistemul ECDIS interior trebuie să dispună de o alimentare cu electricitate distinctă și securizată.

SECȚIUNEA 2:   STANDARD DE DATE PENTRU HĂRȚILE ENC INTERIOARE

1.   INTRODUCERE

(a)

Prezentul standard de date pentru hărțile ENC interioare descrie specificațiile tehnice ce trebuie utilizate:

pentru schimbul de date hidrografice digitale între administrațiile naționale de navigație interioară; și

pentru distribuirea către fabricanți, comandanți de nave și alți utilizatori.

(b)

Prezentul standard de date servește la producerea de hărți ENC interioare. Transferul și distribuirea trebuie să se facă fără nicio pierdere de informație.

(c)

Prezentul standard de date se bazează pe „IHO Transfer Standard for Digital Hydrographic Data” („Standard OHI pentru transferul de date hidrografice digitale”), Publicația specială nr. 57, ediția 3.1, suplimentul nr. 2, cu toate apendicele și anexele (a se vedea tabelul de corespondență din apendicele de la sfârșitul prezentelor specificații tehnice pentru sistemul ECDIS interior), publicație denumită în continuare „S-57”.

(d)

Prezentul standard de date descrie completările și clarificările aduse S-57 și punerea în aplicare a S-57 pentru aplicațiile sistemului ECDIS interior.

(e)

Prezentul standard de date include trimiterea la standardele și reglementările aplicabile indicate în secțiunea 1 § 2.h.

2.   MODEL TEORETIC DE DATE

Descrierea modelului teoretic de date în S-57 partea 2 se aplică modelului teoretic de date a hărților ENC interioare.

3.   STRUCTURA DATELOR

Descrierea structurii datelor în S-57 partea 3 se aplică structurii datelor hărților ENC interioare.

4.   SPECIFICAȚIE DE PRODUS PENTRU HĂRȚILE ENC INTERIOARE

Specificația de produs pentru hărțile ENC interioare reprezintă un ansamblu de specificații destinate să permită producătorilor de hărți să realizeze o hartă ENC interioară coerentă și fabricanților să utilizeze eficient aceste date pentru a realiza un sistem ECDIS interior care să fie conform standardului de performanță pentru sistemul ECDIS interior (secțiunea 1 din prezentele specificații tehnice).

Datele necesare elaborării hărților ENC trebuie să fie puse la dispoziția tuturor producătorilor de aplicații. Hărțile ENC interioare trebuie să fie produse în conformitate cu normele definite în rezoluția UNECE privind ECDIS interior menționate la secțiunea 1 § 2.h și sunt codificate prin:

(a)

Catalogul de obiecte pentru harta ENC interioară; și

(b)

regulile enunțate în Ghidul de codare a hărții ENC interioare menționate în prezentul document.

Hărțile ENC interioare oficiale trebuie să fie produse în conformitate cu cea mai recentă versiune a „Standardului de date” și a „Specificației de produs”. Hărțile ENC interioare oficiale, care au fost produse în conformitate cu ediția 1.02 din standardul pentru sistemul ECDIS interior și înainte de intrarea în vigoare a prezentelor specificații tehnice, rămân valabile până la publicarea noilor ediții de hărți ENC interioare oficiale în conformitate cu prezentele specificații tehnice.

5.   DEFINIȚII PENTRU SECȚIUNEA 2

Definițiile termenilor pot fi găsite în următoarele documente:

(a)

IHO Transfer Standard for Digital Hydrographic Data” – Standardul OHI de transfer al datelor hidrografice digitale S-57 menționat în secțiunea 1, § 2.a, partea 1, clauza 5;

(b)

Glossary of ECDIS Related Terms” S-32 apendicele 1 menționat în secțiunea 1, § 2.g;

(c)

„Glosarul de termeni” din secțiunea 5 a prezentelor specificații tehnice.

SECȚIUNEA 2A:   CODURI PENTRU PRODUCĂTORI ȘI PENTRU CĂILE NAVIGABILE (ÎN COMPLETAREA CODURILOR PENTRU PRODUCĂTORI OHI S-62 ENC)

Codurile pentru producătorii de ENC interioare, precum și procedura de înregistrare, sunt cele menționate în OHI S-62.

Administrațiile sau companiile private care produc hărți ENC interioare și care nu sunt încă menționate în OHI S-62, precum și administrațiile sau companiile private care intenționează să producă ENC interioare trebuie să înregistreze un cod de producător în registrul S-100 al OHI la adresa http://registry.iho.int/s100_gi_registry/home.php

Întrucât codul producătorului nu este suficient pentru a se aprecia dacă o hartă ENC interioară este adecvată pentru modul navigație, autoritățile competente menționate la articolul 8 din Directiva 2005/44/CE mențin și furnizează prin intermediul website-ului lor oficial o listă actualizată a hărților ENC interioare aprobate pentru modul navigație în zona lor geografică de competență. Această listă trebuie să includă numele celulei, porțiunea căii navigabile acoperită, numărul ediției, data emiterii și o listă de fișiere de actualizare disponibilă la ediția valabilă momentan, de asemenea cu datele emiterii. Lista trebuie să includă toate hărțile ENC interioare pentru care celula respectă cerințele în ceea ce privește conținutul minim și este autorizată pentru modul navigație.

Notificarea autorităților competente în conformitate cu articolul 8 din Directiva 2005/44/CE trebuie să includă informații referitoare la sectorul geografic de responsabilitate și la site-ul oficial al autorităților competente. Statele membre trebuie să notifice imediat Comisiei orice modificare.

În numele fișierului hărților ENC interioare se recomandă utilizarea următoarelor coduri pentru căile navigabile:

Codul căii navigabile

Numele căii navigabile

Observație

BA

Balaton

 

BK

Boudewijn Kanaal

 

BSK

Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal

inclusiv Westhafenkanal și Charlottenburger Verbindungskanal

BZ

Beneden Zeeschelde

 

D

Dunărea

inclusiv brațul Sulina

DA

Brațul Dunăre Chilia

 

DB

Dunăre Borcea

 

DCC

Canalul Dunăre Cernavodă

 

DE

Dortmund-Ems Kanal

 

DD

Desna

 

DN

Dnipro

 

DNP

Prypiat

 

DNS

Sula

 

DNV

Vorskla

 

DR

Drava

 

DUK

Ráckevei-Duna

 

DUM

Mosoni-Duna

 

DUS

Szentendrei-Duna

 

DV

Dunărea Veche

 

EL

Elba

 

EH

Elbe-Havel-Kanal

 

EMS

Ems

 

ES

Elbe-Seiten-Kanal

 

EV

Estuaire Vaart

Transport pe estuar între Zeebrugge și frontiera neerlandeză

GA

Brațul Sf. Gheorghe

 

HO

Havel-Oder-Wasserstraße

inclusiv Westoder

KGT

Kanaal Gent-Terneuzen

 

MA

Main

 

MD

Main-Donau-Kanal

 

ME

Mueritz-Elde- Wasserstraße

 

ML

Mittelland-Kanal

 

MO

Mosel

 

NE

Neckar

 

NOK

Nord-Ostsee-Kanal

 

OD

Oder

 

OL

Olt

 

PK

Plassendale Kanaal

 

RH

Rin

 

RHK

Rhein-Herne-Kanal

 

RL

Nederrijn/Lek

 

RU

Ruhr

 

SA

Sava

 

SE

Schelde

 

SI

Sió-csatorna

 

SL

Saale

 

SO

Spree-Oder-Wasserstraße

 

SR

Saar

În prezent se utilizează SA, dar la următoarea ediție se va utiliza SR

TI

Tisa

 

UH

Untere Havel-Wasserstraße

 

UWE

Unterweser

de la km Uwe 0,00

WA

Waal

 

WE

Mittelweser

până la km 366,65/UWe 0,00

Coduri suplimentare pentru căile navigabile pot fi înregistrate la http://ienc.openecdis.org

SECȚIUNEA 3:   STANDARD DE REPREZENTARE PENTRU SISTEMUL ECDIS INTERIOR

1.   INTRODUCERE

(a)

Prezentul standard de reprezentare pentru sistemul ECDIS interior descrie specificațiile tehnice care trebuie utilizate pentru reprezentarea datelor sistemului ECDIS interior. Această reprezentare trebuie să se facă fără nicio pierdere de informație.

(b)

Prezentul standard de reprezentare se bazează pe documentul „S-52, Specification for Chart Content and Display Aspects of ECDIS” al OHI, ediția 6, martie 2010, cu toate anexele și apendicele sale (a se vedea apendicele 1).

(c)

Prezentul standard de reprezentare descrie completările și clarificările necesare care trebuie aduse publicației S-52 și punerea în aplicare a acesteia în scopul utilizării în aplicațiile sistemului ECDIS interior.

(d)

Prezentul standard de reprezentare include trimiterea la standardele și reglementările aplicabile indicate în secțiunea 1 § 2.i.

(e)

Definițiile termenilor pot fi găsite în:

S-57 al OHI, partea 1, clauza 5;

„Glosarul de termeni ECDIS” din S-52 apendicele 1;

„Glosarul pentru sistemul ECDIS interior”, în secțiunea 5 din prezentele specificații tehnice privind sistemul ECDIS interior.

2.   BIBLIOTECA DE REPREZENTARE PENTRU SISTEMUL ECDIS INTERIOR

Seturile de date din publicația S-57 nu conțin nicio informație privind modul de reprezentare a datelor. Reprezentarea hărților se generează online în aplicația ECDIS interior. În acest scop, aplicația ECDIS interior utilizează instrucțiuni de simbolizare care să poată fi citite automat, pentru fiecare obiect care este trasat pe ecran. Pentru reprezentarea hărților ENC, standardul documentului S-52 al OHI este obligatoriu. Acest standard conține toate normele necesare simbolizării și prezentării hărților pe ecran.

Deoarece obiectele, atributele și valorile de atribut pentru hărțile ENC au fost extinse pentru hărțile ENC interioare, este necesară o extindere a standardului S-52 astfel încât să se permită vizualizarea obiectelor specifice interioare. Toate extinderile se aplică ediției 3.4 a Bibliotecii de reprezentare a sistemului ECDIS interior al OHI (anexa A la S-52).

2.1.   Componentele bibliotecii de reprezentare a S-52 și a sistemului ECDIS interior

2.1.1.

Principalele componente ale bibliotecii de reprezentare a S-52 sunt următoarele:

o bibliotecă de simboluri, de stiluri de linii și de stiluri de umplere;

un sistem de codare a culorilor care include tabelele de culori ale OHI pentru zi, crepuscul și noapte;

un set de cuvinte de comandă pentru simbologie, de la care pot fi asamblate instrucțiuni lizibile automat. Rezultatul îl reprezintă o instrucțiune de simbologie utilizată pentru a simboliza obiectele de pe harta ENC;

un set de proceduri de simbologie condiționate pentru a alege simbolizarea adecvată în cazurile în care decizia aparține comandantului navei (de exemplu, contur de siguranță) sau pentru simbolurile complexe (de exemplu, semne de vârf pe geamanduri și pe balize);

un set de tabele de căutare care asociază descrierile obiectele de pe harta ENC cu instrucțiunile de simbologie adecvate, cu condiția ca:

legătura să fie evidentă, și anume atunci când există o relație directă între descrierea unui obiect și reprezentarea sa, de exemplu pentru o geamandură sau o porțiune terestră. În acest caz, tabelul de căutare furnizează instrucțiunea de simbologie care permite afișarea unui simbol, a unei arii de umplere sau a unui stil de linie;

legătura să fie condiționată, și anume în funcție de situație, de exemplu culoarea de umplere a unei arii de adâncime depinde de alegerea conturului de siguranță. În acest caz, tabelul de căutare se bazează pe o procedură de simbologie condiționată care selectează instrucțiunile de simbologie adecvate.

2.1.2.

Sistemul ECDIS interior utilizează toate componentele S-52, plus extinderi în:

tabelele de căutare;

biblioteca de simboluri;

procedurile de simbologie condițională.

Extinderile sunt descrise în apendicele 2 – Biblioteca de reprezentare pentru ECDIS interior din rezoluția UNECE privind ECDIS interior menționată la secțiunea 1 § 2.i.

2.2.   Tabele de căutare

2.2.1.

Pentru orice formă geometrică (punct, linie, arie) există un tabel distinct de căutare. Fiecare rubrică a unui tabel de căutare conține următoarele câmpuri:

(a)

cod de 6 caractere a clasei de obiecte (acronim);

(b)

combinație de atribute;

(c)

instrucțiuni de simbolizare;

(d)

prioritate de afișare, 0-9 (comparabilă cu straturile de vizualizare);

(e)

cod radar;

(f)

categorie de afișare (afișare de bază, standard, completă);

(g)

„grup de vizualizare”, o clasificare mai precisă decât cea a categoriilor de afișare.

Figura 1

Exemplu de intrare dintr-un tabel de căutare

"LNDMRK","CATLMK17|","SY(TOWERS01)","7","O","OTHER","32250"

În acest caz, caracteristica LNDMRK este afișată prin simbolul TOWERS01 cu prioritatea 7, dacă valoarea atributului CATLMK este egală cu 17. Obiectul este plasat deasupra imaginii radar.

Obiectele dintr-o zonă specifică care sunt conținute în câmpuri diferite, dar destinate aceleiași utilizări, sunt prezentate în funcție de rubricile tabelelor de căutare.

2.2.2.

Biblioteca de reprezentare pentru sistemul ECDIS cuprinde cinci tabele de căutare:

simboluri de puncte de hartă pe hârtie;

simboluri de puncte simplificate;

simboluri de linie;

simboluri de limite ale ariilor simple;

simboluri de limite ale ariilor simbolizate.

2.3.   Proceduri de simbologie condiționată (SC)

Simbologia condiționată este generată pentru obiecte a căror simbolizare:

depinde de setările aplicației, de exemplu, conturul de siguranță;

depinde de alte obiecte, de exemplu, de semnele de vârf și de structura acestora;

este prea complexă pentru a fi definită într-o rubrică directă din tabelul de căutare.

Procedurile de simbologie condiționată care trebuie să fie modificate sau implementate în sistemul ECDIS interior pe lângă procedurile de simbologie condiționată ale publicației S-52, sunt descrise în apendicele 2 Biblioteca de reprezentare pentru sistemul ECDIS interior din rezoluția UNECE privind ECDIS interior menționată la secțiunea 1 § 2.i.

2.4.   Culori

Culorile utilizate într-un ECDIS sunt definite în valoare absolută, independent de monitor (coordonate CIE). Acest lucru garantează că hărțile ECDIS arată similar pe monitoare de fabricație diferită. Prin intermediul unui program informatic de calibrare a culorilor care trebuie să fie utilizat de către fabricant, valorile CIE sunt convertite în valori RGB.

Ecranele comerciale utilizate în general în acest domeniu îndeplinesc aceste cerințe.

Datorită variațiilor de luminozitate de pe puntea unei nave, trebuie să se asigure o afișare cu mai multe niveluri de luminozitate. Pentru fiecare nivel de luminozitate, există un tabel de culori distinct.

Sistemul de culori reprezentat trebuie să fie ales pe baza unor factori ergonomici și fiziologici, iar reprezentarea indicațiilor în diferite culori nu trebuie să genereze un amestec de culori prin suprapunere.

2.5.   Reprezentarea panourilor de semnalizare

Panourile de semnalizare situate pe țărm sunt prezentate pe harta afișată prin simboluri generice (notmrk01, notmrk02 și notmrk03). Această dispoziție nu se aplică panourilor de semnalizare situate pe poduri.

Este nevoie de aplicații suplimentare pentru a afișa simbolul detaliat, care este similar indicației lumii reale, și setul de informații referitoare la caracteristicile unui panou de semnalizare selecționat de operator.

Panourile de semnalizare situate pe poduri trebuie să fie simbolizate în funcție de orientarea podului.

Panourile de semnalizare care precizează distanțele sau o viteză nu vor fi simbolizate cu numărul însuși, ci doar cu simbolul care corespunde reglementării sau informației generale.

SECȚIUNEA 4:   CERINȚE OPERAȚIONALE ȘI DE PERFORMANȚĂ, METODE DE TESTARE ȘI REZULTATELE PREVĂZUTE ALE TESTELOR

1.   INTRODUCERE

1.1.   Subiectul prezentei secțiuni

Prezenta secțiune specifică cerințele minime menționate în secțiunea 1 din prezentele specificații tehnice și descrie procedurile de testare și rezultatele testărilor solicitate privind echipamentele fizice, programele informatice, funcțiile, operarea, afișarea și interfețele cu alte aparate utilizate la bordul navelor.

1.2.   Referințe normative

Pe lângă trimiterile la secțiunea 1 capitolul 2 din prezentele specificații tehnice, în prezentul document se face trimitere la următoarele documente normative:

EN 60945 (2002):

Echipament de navigație maritimă; Cerințe generale – Metode de testare și rezultatele prevăzute

IEC 61174 ediția 3.0:

ECDIS – Cerințe operaționale și de performanță, metode de testare și rezultatele prevăzute

ISO 9000 (2005):

Standard de management și de asigurare a calității

Directiva 2006/87/CE:

Anexa IX părțile III-VI: Cerințe aplicabile aparatelor radar și indicatoarelor vitezei de girație

Decizia CCNR 2008-II-11:

Amendamentul la Regulamentul Poliției Rinului și la Regulamentul de inspecție a navelor pe Rin în ceea ce privește cerințele minime și condițiile de testare pentru echipamentele radar și indicatoarele de girație pe Rin și instalarea acestora, în sensul adaptării la directivele europene privind compatibilitatea electromagnetică și la standardele europene și mondiale și în sensul restructurării regulamentelor Comisiei centrale, cu apendicele 1 și 2, a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009

Directiva 1999/5/CE:

Echipamente de radiocomunicații și de telecomunicații și recunoașterea reciprocă a conformității acestora.

2.   MODURI DE OPERARE ȘI CONFIGURAREA SISTEMELOR

2.1.   Moduri de operare

(a)

În prezentele specificații tehnice se disting două moduri de operare a sistemului ECDIS interior: modul navigație și modul informație.

(b)

Echipamentul sistemului ECDIS interior destinat operării în mod navigație trebuie să îndeplinească cerințele prezentelor specificații tehnice, precum și standardele referitoare la aparatele radar de navigație și la indicatorii de viteză de girație, iar acest lucru trebuie dovedit în cadrul testelor de conformitate.

(c)

Pentru echipamentul sistemului ECDIS interior destinat în exclusivitate modului informație, cerințele prezentei secțiuni au valoare de recomandări.

2.2.   Configurațiile sistemului

2.2.1.   Echipament ECDIS interior, sistem autonom fără conectare la radar

În această configurație, este posibilă doar funcționarea în mod informație (a se vedea secțiunea 4B, figura 1).

2.2.2.   Echipament ECDIS interior, instalare în paralel și conectare la radar

Această configurație permite funcționarea concomitentă în mod informație și în mod navigație (a se vedea secțiunea 4B, figura 2).

2.2.3.   Echipament ECDIS interior, monitor în comun cu echipamentul radar conectat

În acest caz, monitorul aparatului radar este partajat și de echipamentul ECDIS interior. O condiție prealabilă pentru acest mod este alinierea parametrilor grafici pentru ambele semnale video și un comutator video, care să permită o schimbare rapidă a surselor video (a se vedea secțiunea 4B, figura 3).

Această configurație permite funcționarea concomitentă în mod informație și în mod navigație.

2.2.4.   Echipament radar cu funcționalitate ECDIS interior integrată

Aceasta este o instalație radar cu funcții ale sistemului ECDIS interior integrate, care poate funcționa în mod informație, precum și în mod navigație (a se vedea secțiunea 4B, figura 4).

3.   CERINȚE DE PERFORMANȚĂ

3.1.   Performanța hardware-ului

(a)

Echipamentul sistemului ECDIS interior trebuie să fie conceput și realizat astfel încât să suporte constrângerile și condițiile de mediu tipice întâlnite la bordul unei nave fără afectarea calității și a fiabilității acestuia. În plus, acesta nu trebuie să perturbe funcționarea unui alt echipament de comunicație și navigație instalat la bord.

(b)

În configurația descrisă la capitolul 2.2.4 din prezenta secțiune, toate componentele echipamentului sistemului ECDIS interior instalate în timoneria navei trebuie să îndeplinească cerințele aplicabile aparatelor clasei (b) „protejat împotriva intemperiilor” din standardul EN 60945, intervalul de temperatură de testare fiind totuși cuprins între 0 °C și +40 °C (în timp ce intervalul de temperatură de testare fixat prin norma EN 60945 este cuprins între – 15°C și +55 °C) cu excepția cazurilor în care prezentele specificații tehnice prevăd alte dispoziții. Pentru configurațiile descrise în capitolele 2.2.2 și 2.2.3 din prezenta secțiune CE, conformitatea este suficientă.

3.2.   Performanța software-ului

Programele informatice pentru operarea, vizualizarea și funcționalitatea echipamentului sistemului ECDIS interior trebuie să fie concepute, implementate și testate în conformitate cu cerințele pentru software descrise în secțiunea 4A din prezentele specificații tehnice.

3.3.   Performanța comenzilor de operare

(a)

Comenzile sistemului trebuie să fie simple, adecvate și conforme standardelor general aplicabile pentru interfețele utilizatori.

(b)

Numărul elementelor de comandă trebuie să fie cât mai mic posibil și limitat la numărul solicitat.

(c)

Comenzile fără fir nu sunt admise.

(d)

Întrerupătorul PORNIT/OPRIT trebuie să fie conceput și dispus în așa fel încât să prevină orice manipulare accidentală.

(e)

Simbolurile de pe elementele de comandă trebuie să aibă o înălțime de minimum 4 mm și trebuie să fie lizibile în toate condițiile care pot exista într-o timonerie.

(f)

Luminozitatea sau iluminarea elementelor de comandă sau a inscripțiilor trebuie să fie reglabilă în funcție de valoarea solicitată.

3.4.   Performanța afișajului

3.4.1.   Dimensiunile afișajului

În mod navigație, suprafața minimă a hărții și a imaginii radar trebuie să fie de cel puțin 270 mm × 270 mm.

3.4.2.   Orientarea afișajului

(a)

Un ecran rectangular poate fi orientat orizontal (peisaj) sau vertical (portret) cu condiția respectării dimensiunilor minime menționate anterior.

(b)

Datorită spațiului restrâns disponibil în general în timoneriile navelor de navigație interioară și ținând cont de faptul că, în mod normal, o navă parcurge căile de navigație interioară în sens longitudinal, se recomandă instalarea ecranului în orientarea verticală (portret).

3.4.3.   Rezoluția afișajului

Este necesar un afișaj cu rezoluție de 5 m în gama 1 200 m. Aceasta determină o dimensiune maximă a pixelului de 2,5 m × 2,5 m, și anume aproximativ 1 000 de pixeli pe partea îngustă a ecranului.

3.4.4.   Culori

Sistemul trebuie să fie în măsură să afișeze configurațiile de culori aprobate ergonomic pentru zi și noapte.

3.4.5.   Luminozitatea afișajului

Luminozitatea ecranului trebuie să poată fi adaptabilă tuturor situațiilor de operare. Acest lucru este valabil în special pentru valoarea cea mai scăzută în caz de utilizare noaptea.

3.4.6.   Reînnoirea imaginii

(a)

Rata reînnoirii imaginii nu trebuie să fie inferioară celei a imaginii radar (≥ 24 de imagini pe minut).

(b)

Între două reînnoiri consecutive, nu trebuie să intervină nicio variație de luminozitate.

(c)

Rata reînnoirii imaginii ecranelor raster scan trebuie să fie de minimum 60 Hz.

3.4.7.   Tehnologie de afișare

Este de preferat să se utilizeze aparate de vizualizare care nu sunt afectate de câmpurile magnetice care pot fi prezente în timoneria unei nave de navigație interioară.

4.   FUNCȚII OPERAȚIONALE

4.1.   Mod de operare

(a)

Dacă echipamentul poate fi utilizat pentru ambele moduri de operare, acesta trebuie să permită comutarea între modul navigație și modul informație.

(b)

Trebuie indicat modul de operare activ.

(c)

Sunt necesare măsuri adecvate pentru a se preveni dezactivarea accidentală a modului navigație.

4.2.   Presetări ale echipamentului (stocare/aducere din memorie)

(a)

După pornire, echipamentul ECDIS interior trebuie să prezinte o afișare presetată de o luminozitate moderată care evită orbirea într-un mediu întunecat, dar care permite totuși distingerea datelor într-un mediu luminos.

(b)

Alți parametri își pot afișa valorile în curs înaintea închiderii aparatului sau din setările înregistrate.

4.3.   Reprezentarea informațiilor SENC

(a)

Imaginea radar trebuie să se distingă cu ușurință de hartă, indiferent de combinația de culori aleasă.

(b)

Imaginea radar reală trebuie să fie afișată doar monocrom.

(c)

Informațiile cartografice trebuie să fie prezentate astfel încât să nu mascheze sau să afecteze părți importante ale imaginii radar. Acest lucru trebuie asigurat prin intrări corespunzătoare în tabelele de căutare (a se vedea secțiunea 3 din prezentele specificații tehnice, capitolul 2.2, câmpul „cod radar”).

(d)

În modul navigație, scara hărții trebuie să fie identică cu cea a imaginii radar.

(e)

Linia de direcție trebuie să fie mereu vizibilă.

(f)

În plus, pot fi afișate contururile propriei nave și liniile de siguranță.

4.4.   Orientarea, poziționarea și schimbarea hărții

(a)

În modul navigație, sunt permise doar orientarea hărții „mișcare relativă, capul sus” și poziționarea „centrat” sau „descentrat”, conform specificațiilor pentru imaginea radar.

(b)

În modul informație, sunt recomandate cel puțin orientările „nord” și „paralel cu axul căii navigabile”, precum și poziționările. Conectarea la un detector de poziție poate permite reîncadrarea automată a hărții în funcție de poziția navei proprii.

4.5.   Poziția și relevmentul propriei nave

(a)

În modul navigație, poziția propriei nave trebuie să fie întotdeauna vizibilă în zona de afișare, fie „centrat”, fie „descentrat”, conform cerințelor radarelor CCNR.

(b)

Linia de direcție, care unește centrul afișajului cu partea sa superioară și care trebuie să fie întotdeauna vizibilă, trebuie să reprezinte direcția propriei nave a navigatorului.

4.6.   Densitatea informației

Densitatea informației trebuie să permită cel puțin comutarea între următoarele trei niveluri: „de bază”, „standard” și „completă”. Ultimul nivel permite afișarea tuturor celorlalte elemente, pe lângă cele afișate la nivelul „standard”, în mod individual, la cererea utilizatorului. Toate obiectele vizibile corespunzătoare sunt definite în „Standardul de performanță” și în „Standardul de reprezentare” (inclusiv în Biblioteca de reprezentare pentru sistemele ECDIS interioare) (secțiunile 1 și 3 din prezentele specificații tehnice).

4.7.   Raze de acțiune/cercuri de distanță

(a)

În modul navigație se prescriu următoarele raze de acțiune și cercuri de distanță în conformitate cu reglementările radar:

Rază de acțiune

Cercuri de distanță

500 m

100 m

800 m

200 m

1 200 m

200 m

1 600 m

400 m

2 000 m

400 m

4 000 m

800 m

(b)

Se admit raze de acțiune mai mari și mai mici, cu un minimum de patru și un maximum de șase cercuri de distanță.

(c)

Echipamentele sistemului ECDIS interior trebuie să prezinte în modul navigație cercuri de distanță fixe, cu intervalele menționate mai sus și cu minimum un cerc de distanță variabilă (variable range marker, VRM).

(d)

Afișarea cercurilor de distanță fixe și variabile trebuie să poată fi activată sau dezactivată individual, iar afișarea lor trebuie să fie clar identificabilă.

(e)

Poziția VRM și distanța corespunzătoare afișată trebuie să prezinte aceleași gradații și aceeași rezoluție.

(f)

Funcțiile VRM și linia relevmentului electronic (EBL, electronic bearing line) pot fi realizate de asemenea printr-un cursor și printr-o afișare digitală corespunzătoare care să indice raza de acțiune și relevmentul poziției cursorului.

(g)

În cazul modului informație, se recomandă aceleași raze de acțiune.

4.8.   Luminozitatea imaginii

(a)

Luminozitatea afișajului trebuie să fie reglabilă, pentru a putea fi adaptată condițiilor de operare. Această cerință se aplică în special operării în întuneric.

(b)

Pentru hartă și imaginea radar trebuie să existe comenzi distincte de reglare a luminozității.

(c)

Pe lângă comenzile de reglare a combinațiilor de culori, în meniu trebuie să fie disponibilă o comandă de reglare a luminozității de bază a afișajului, din cauza variațiilor mari de luminozitate a mediului între o zi luminoasă și o noapte întunecată.

4.9.   Culorile imaginii

Trebuie să fie disponibile cel puțin combinațiile de culori menționate în documentul OHI S-52, Biblioteca de reprezentare, capitolele 4 și 13 (tabele de culori) pentru zi luminoasă, zi luminoasă cu cer acoperit, zi întunecată cu cer acoperit, seară și noapte.

4.10.   Raport de obiect

(a)

În modul navigație, trebuie să fie posibilă obținerea tuturor informațiilor subiacente în format scris și/sau grafic referitoare la obiectele selecționate de operator și afișate pe hartă.

(b)

Aceste informații suplimentare în format scris și/sau grafic nu trebuie să incomodeze vizualizarea căii navigabile pe harta de navigație.

4.11.   Funcții de măsurare

(a)

Trebuie prevăzute funcții de măsurare a distanțelor și a relevmentelor.

(b)

Rezoluția și precizia trebuie să fie cel puțin identice cu cele ale afișajului, însă ele nu trebuie să sugereze valori superioare celor utilizate pentru hărți.

4.12.   Introducerea și editarea datelor cartografice individuale ale comandantului

(a)

Echipamentul ECDIS interior trebuie să permită introducerea, stocarea, modificarea și ștergerea informațiilor cartografice suplimentare de către comandant (funcții proprii ale comandantului).

(b)

Aceste intrări cartografice individuale trebuie să se distingă de datele SENC și nu trebuie să se suprapună sau să afecteze imaginea radar.

4.13.   Încărcarea și actualizarea SENC

(a)

În modul navigație nu trebuie să fie posibilă efectuarea niciunei proceduri manuale de încărcare sau de actualizare a hărților.

(b)

Actualizarea automată nu trebuie să afecteze performanțele afișajului destinat navigației.

(c)

Trebuie prevăzută o funcție de repetare (rollback) care să permită revenirea la ultimul reglaj activ.

4.14.   Reprezentarea și suprapunerea imaginii radar

(a)

Reprezentarea imaginii radar este obligatorie pentru operarea în modul navigație.

(b)

Dimensiunile, rezoluția și atributele reprezentării radar respectă cerințele pertinente privind imaginile radar.

(c)

Calitatea imaginii radar nu trebuie să fie afectată de alte elemente de afișaj [a se vedea, de asemenea, capitolul 4.3 litera (c) din prezenta secțiune].

(d)

Suprapunerea mai multor niveluri de informație este admisă, cu condiția ca cerințele operaționale să fie îndeplinite.

(e)

Suprapunerea informațiilor privind poziția și orientarea altor nave este permisă doar atunci când:

informația este actualizată (aproape în timp real); și

durata de afișare a informației nu depășește valorile maxime de temporizare prevăzute în tabelul din secțiunea 1 Standard de performanță pentru sistemul ECDIS interior, punctul 5.1 litera (e). Pentru navele aflate în mișcare, afișajul trebuie să indice că simbolurile nu sunt actualizate dacă informațiile datează de mai mult de 30 de secunde. Informațiile privind poziția navei proprii nu trebuie afișate atunci când provin de la o stație repetoare.

(f)

Informațiile suprapuse privind poziția și orientarea altor nave, obținute de la dispozitive de localizare și de urmărire, trebuie mascate la o rază de acțiune selecționabilă de către operator.

(g)

Reprezentarea poziției și a orientării altor nave, cu ajutorul:

unui triunghi orientat; sau

al unui contur real (la scară),

este autorizată doar dacă se cunoaște direcția de deplasare a acestor nave. În toate celelalte cazuri, trebuie utilizat un simbol (se recomandă utilizarea unui octogon, cercul trebuind utilizat numai pentru aplicații interioare).

(h)

Trebuie să fie posibilă dezactivarea hărții și a oricărui alt nivel de informație și afișarea doar a imaginii radar, cu ajutorul unei comenzi unice sau al unui meniu ușor accesibile.

(i)

Dacă funcțiile de control al calității și al plauzibilității echipamentului ECDIS interior detectează faptul că harta nu poate fi orientată și/sau poziționată cu precizia cerută de prezentele specificații tehnice, pe afișaj apare o alarmă, iar harta se dezactivează automat.

4.15.   Funcții cu acces imediat ale sistemului ECDIS interior

(a)

Următoarele funcții operaționale necesită un acces imediat:

RAZA DE ACȚIUNE (RANGE);

LUMINOZITATEA (BRILLIANCE);

CULORILE (COLOURS);

DENSITATEA INFORMAȚIEI (INFORMATION DENSITY).

(b)

Aceste funcții necesită fie elemente proprii de comandă, fie zone proprii de meniu, care trebuie să apară în meniul principal și să fie vizibile în permanență.

4.16.   Parametri funcționali vizibili în permanență

Următorii parametri funcționali trebuie să fie vizibili în permanență:

RAZĂ DE ACȚIUNE reală;

STATUTUL senzorilor (reglajul radarului, calitatea poziției, alarme);

NIVELUL APEI selecționat (dacă este disponibil);

ADÂNCIMEA DE SECURITATE selecționată (dacă este disponibilă);

DENSITATEA INFORMAȚIILOR selecționată.

5.   FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE

Funcțiile de întreținere trebuie să fie protejate de accesul neautorizat printr-o parolă sau prin orice alte mijloace adecvate și nu trebuie să fie accesibile în modul navigație.

5.1.   Corectarea statică a poziției pe hartă

(a)

Poziția navei proprii a navigatorului trebuie reprezentată „centrat” sau „descentrat” pe afișaj, în conformitate cu cerințele radarului. Poziția pe hartă trebuie să coincidă cu imaginea radar. În termeni de poziție absolută, diferența statică dintre poziția radar reală și centrul imaginii radar afișate pe ecran nu trebuie să depășească 1 m.

(b)

Trebuie să fie posibilă corectarea unei erori de centrare (offset error) (distanța dintre punctul de montare al detectorului de poziție și cel al antenei radar).

5.2.   Corectarea statică a orientării hărții

(a)

Diferența dintre orientarea liniei de direcție și axa longitudinală a navei nu trebuie să fie mai mare de ± 1,0 grad.

(b)

Orientarea hărții trebuie să fie identică cu cea a imaginii radar. Eroarea direcțională statică dintre linia de direcție și orientarea hărții trebuie să fie mai mică de ± 0,5 grade.

5.3.   Configurarea interfețelor

(a)

Trebuie să fie posibilă configurarea interfețelor pentru senzorii, actorii și semnalele conectate (Actorul transformă o cantitate de electricitate într-o altă cantitate fizică, de exemplu optică. El este opusul senzorului).

(b)

Interfețele trebuie să respecte specificațiile existente privind interfețele, precum standardul NMEA 01/83 și specificațiile aplicabile indicatorilor vitezei de girație (20 mV/deg/min).

6.   TESTĂRI ALE HARDWARE-ULUI ȘI CERTIFICATE SOLICITATE

(a)

Testarea constă în compararea echipamentului supus testării cu cerințele stabilite prin prezentele specificații tehnice.

(b)

Testările echivalente atestate și rezultatele aprobate și documentate ale testărilor sunt acceptate fără a se proceda la o nouă testare.

6.1.   Conformitate cu cerințele de mediu

(a)

Echipamentul ECDIS interior menționat la capitolul 2.2.4 din prezenta secțiune trebuie să îndeplinească cerințele standardului EN 60945 privind condițiile de mediu (umiditate, vibrații și temperatură, aceasta din urmă fiind redusă în conformitate cu capitolul 3.1 din prezenta secțiune), precum și cele privind compatibilitatea electromagnetică.

(b)

Furnizorul sau reprezentantul acestuia trebuie să pună la dispoziție o declarație de conformitate întocmită de un laborator acreditat.

6.2.   Documentația echipamentului

Se verifică dacă documentația tehnică este completă, adecvată și comprehensibilă și dacă ea este suficientă pentru a permite instalarea, configurarea și utilizarea fără probleme a echipamentului.

6.3.   Interfețe

(a)

Toate interfețele trebuie să facă obiectul unei documentări exhaustive și exacte.

(b)

Circuitele electronice trebuie proiectate astfel încât să se prevină penele mecanice și electrice; de asemenea, ele nu trebuie să afecteze în mod negativ echipamentele conectate.

6.4.   Caracteristici ale elementelor de comandă

Toate elementele de comandă trebuie să fie verificate din punct de vedere al ergonomiei și al funcționalității modului lor de operare, ele trebuind să îndeplinească cerințele prezentelor specificații tehnice.

6.5.   Caracteristici ale afișajului

Ecranul trebuie să îndeplinească toate cerințele din prezentele specificații tehnice privind dimensiunile, culorile ce pot fi afișate, rezoluția și variația luminozității.

7.   TESTAREA REPREZENTĂRII HĂRȚII, A COMENZILOR ȘI A FUNCȚIONALITĂȚII

7.1.   Pregătirea echipamentului supus testării

Echipamentul supus testării trebuie să fie instalat, asamblat și conectat conform manualului de instalare. După punerea în funcțiune, se încarcă harta SENC de testare.

7.2.   Testarea modurilor de funcționare

Toate modurile de funcționare menționate în manualul de utilizare sunt încărcate și controlate consecutiv. Trebuie să fie îndeplinite cerințele prevăzute în capitolul 4 din prezenta secțiune.

7.3.   Testarea obiectelor afișate

Se testează vizibilitatea și corectitudinea afișării tuturor obiectelor incluse în harta SENC. Pentru acest test, densitatea informațiilor este reglată la „completă” (all features). Sistemul trebuie să fie capabil cel puțin să afișeze toate obiectele în conformitate cu „Standardul de reprezentare pentru sistemul ECDIS interior” (secțiunea 3 din prezentele specificații tehnice). Pe lângă acestea, sunt autorizate și alte seturi de simboluri, la alegerea utilizatorului.

Dacă pentru reprezentarea unei informații cartografice sunt utilizate simboluri care se abat de la dispozițiile apendicelui 2 din rezoluția UNECE privind sistemele ECDIS interioare, menționat la secțiunea 1 paragraful 2 litera (i), intitulată Biblioteca de reprezentare a sistemelor ECDIS interioare, aceste simboluri trebuie:

să fie lizibile;

să fie certe și lipsite de ambiguitate din punct de vedere al semnificației;

să aibă o mărime suficientă pentru a garanta distanța nominală de vizibilitate.

Simbolurile adăugate Bibliotecii de reprezentare a sistemelor ECDIS trebuie să se distingă în mod clar de simbolurile din Biblioteca de reprezentare.

7.4.   Testarea densității informațiilor în raport cu scara (SCAMIN)

(a)

Se verifică dacă funcționalitatea SCAMIN este instalată corect (scara cea mai redusă la care poate fi utilizată funcția pentru o reprezentare ECDIS).

(b)

Pentru acest test, trebuie utilizat intervalul la care funcția este vizibilă în conformitate cu enumerarea SCAMIN (a se vedea apendicele 1.1 din rezoluția UNECE privind sistemele ECDIS interioare, menționat la secțiunea 1 paragraful 2 litera (h), intitulat „Catalogul de obiecte al sistemelor ENC interioare” și Manualul de utilizare al Bibliotecii de reprezentare, capitolul 8.4, din publicația S-52 a OHI).

7.5.   Testarea variației luminozității

Echipamentul ECDIS interior este pus în funcțiune într-o cameră întunecată, iar luminozitatea este reglată la cea mai scăzută valoare. Luminozitatea obiectelor nu trebuie să depășească valoarea de 15 cd/m2, iar cea a fundalului, valoarea de 0,5 cd/m2.

7.6.   Testarea culorilor

Toate tabelele de culori S-52 care pot fi selecționate de utilizator trebuie testate secvențial pentru a se garanta conformitatea cu prezentele specificații tehnice.

7.7.   Testarea funcțiilor de măsurare

(a)

Toate valorile numerice afișate ale liniei electronice a relevmentului (electronic bearing line, EBL) și ale cercului de distanță variabilă (variable range marker, VRM) trebuie să coincidă exact cu pozițiile analoage ale EBL și VRM (sau să corespundă cu coordonatele cursorului).

(b)

Rezoluția și incrementele afișajului numeric trebuie să fie identice cu valorile analoage ale EBL și VRM.

7.8.   Testarea funcției de actualizare a hărții

Numerele versiunilor hărților SENC încărcate și ale actualizărilor acestora sunt invocate în conformitate cu indicațiile din manualul de utilizare și sunt afișate pe ecran, înainte și după fiecare etapă de testare:

Etapa 1: Încărcarea hărții de testare SENC;

Etapa 2: Actualizarea hărții de testare SENC;

Etapa 3: Testarea funcției de repetare (roll-back);

Etapa 4: Încărcarea unei noi hărți SENC.

După o actualizare, este posibilă invocarea și afișarea tuturor obiectelor vizate.

7.9.   Testarea obiectelor afișate în mai multe celule pentru aceeași zonă

(a)

Se va testa vizibilitatea și corectitudinea afișării tuturor obiectelor conținute în harta de testare SENC și în harta suplimentară SENC suprapusă. În acest scop, densitatea informațiilor este reglată la „completă” (all features).

(b)

Se va controla dacă este posibilă selecționarea uneia sau a mai multor celule pentru afișare, în cazul în care există mai multe celule provenind de la diferiți fabricanți, care au aceeași utilizare și se referă la aceeași zonă.

8.   TESTAREA REPREZENTĂRII ȘI A COMENZILOR IMAGINII RADAR

8.1.   Pregătire

(a)

În scopul testării, sistemul supus aprobării (echipamentul supus testării) trebuie să fie dotat de fabricant sau de furnizor cu o interfață în serie care să furnizeze aceleași valori reale (de exemplu, șirurile NMEA 01/83) pentru poziția și orientarea hărții precum cele utilizate pentru poziționarea și orientarea hărții.

(b)

În timpul testării se utilizează un sistem de referință ale cărui valori privind poziția și orientarea sunt comparate cu acelea ale echipamentului supus testării.

(c)

Echipamentul supus testării trebuie conectat la o instalație radar certificată de tip, la alegerea fabricantului.

(d)

Raza de acțiune și relevmentul imaginii radar se ajustează în raport cu linia de direcție.

8.2.   Testarea imaginii radar fără hartă în fundal

(a)

Dacă echipamentul ECDIS interior afișează imaginea radar, însă comenzile radarului sunt operate de la instalația radar (secțiunea 4B, figurile 2 și 3), imaginea radar a echipamentului ECDIS interior trebuie considerată afișaj secundar al unui element al instalației radar. În acest caz, imaginea radar trebuie să respecte cerințele pertinente referitoare la afișaj și imagine care figurează în cerințele privind instalațiile radar și indicatorii de girație.

(b)

Dacă echipamentul supus testării este o instalație radar cu funcționalitate ECDIS interior integrată (secțiunea 4B, figura 4), trebuie respectate toate cerințele referitoare la instalațiile radar și indicatorii de girație.

8.3.   Testarea imaginii radar, a informațiile suprapuse provenind de la alte nave și a hărții din fundal

Echipamentul ECDIS interior trebuie să fie instalat într-un mediu de referință. Acesta poate fi real (la bordul unei nave) sau simulat. Informațiile referitoare la poziția și orientarea altor nave (în conformitate cu specificațiile tehnice SAI interior) trebuie aplicate cu diferite durate de afișare.

8.3.1.   Testarea suprapunerii imaginii radar

(a)

Imaginea radar nu trebuie să fie afectată în mod negativ de imaginea cartografică [a se vedea capitolul 4.3 litera (c) din prezenta secțiune].

(b)

Suprapunerea informației referitoare la poziția și orientarea altor nave este afișată doar atunci când:

informația este actualizată (aproape în timp real); și

durata de afișare a informației nu depășește valorile maxime de temporizare prevăzute în tabelul din secțiunea 1 „Standard de performanță pentru sistemul ECDIS interior”, punctul 5.1 litera (e). Pentru navele aflate în mișcare, afișajul trebuie să indice că simbolurile nu sunt actualizate dacă informațiile datează de mai mult de 30 de secunde. Informațiile privind poziția navei proprii nu trebuie afișate atunci când provin de la o stație repetoare.

(c)

Informația suprapusă referitoare la poziția și orientarea altor nave, provenind de la dispozitive de localizare și de urmărire, trebuie să fie eliminată la o rază de acțiune selectată de operator.

(d)

Poziția și orientarea altor nave, cu ajutorul:

unui triunghi orientat; sau

al unui contur real (la scară),

nu este autorizată decât dacă se cunoaște direcția de deplasare a acestora. Pentru orice altă navă, se va utiliza un simbol generic (se recomandă utilizarea unui octogon, cercurile trebuind utilizate doar pentru aplicațiile interioare).

(e)

Trebuie să fie posibilă dezactivarea hărții și a oricărui alt nivel de informație și afișarea doar a imaginii radar, cu ajutorul unei comenzi unice sau al unui meniu ușor accesibile.

(f)

Imaginea cartografică trebuie să fie reînnoită cel târziu în același timp cu imaginea radar.

8.3.2.   Testarea poziționării și a orientării hărții

(a)

Decalajul static al poziției hărții trebuie să depășească ± 5 m pentru toate razele de acțiune mai mici de 2 000 m.

(b)

Decalajul static al orientării azimutale dintre imaginea radar și imaginea cartografică nu trebuie să depășească ± 0,5 grade.

(c)

Corectarea acestor parametri trebuie să facă obiectul unei demonstrații în modul întreținere.

(d)

Devierea dinamică a orientării hărții nu trebuie să depășească ± 3 grade pentru o viteză de rotație mai mică de ± 60 grade/minut.

(e)

Aceste controale trebuie efectuate vizual sau prin analiza datelor măsurate.

8.3.3.   Testarea conformității scării

Informația cartografică trebuie să fie comparată cu puncte de referință familiare ale imaginii radar, pentru a se asigura că scara hărții corespunde în mod satisfăcător cu scara radarului.

9.   TESTAREA ALARMELOR ȘI A INDICAȚIILOR

(a)

Se testează alarmele generate de echipamentul ECDIS interior, precum și cele transmise echipamentului ECDIS interior de către senzorii conectați.

(b)

Procedura de control trebuie să cuprindă următoarele situații:

orice eroare dată de echipamentul ECDIS interior (echipament de testare integrat, BITE);

absența semnalului de poziționare;

absența semnalului radar;

absența semnalului privind viteza de girație;

absența semnalului de direcție;

ajustare radar-hartă imposibilă.

10.   TESTAREA OPȚIUNILOR ALTERNATIVE

(a)

Acest test trebuie să demonstreze reacția echipamentului ECDIS interior în caz de defecțiune a oricărei componente interne sau externe, precum și intervențiile posibile și necesare ale operatorului.

(b)

În plus, trebuie verificat manualul de utilizare pentru a a stabili dacă acesta descrie în mod suficient și adecvat măsurile care trebuie luate de operator.

SECȚIUNEA 4A:   MĂSURI DE GARANTARE A CALITĂȚII SOFTWARE-ULUI

1.   CERINȚE GENERALE

Software-ul utilizat în modul navigație joacă un rol determinant pentru siguranța sistemului de navigație. Furnizorii de sisteme de navigație trebuie să se asigure că toate componentele de software utilizate în modul navigație permit navigarea în condiții de siguranță, în orice situație.

1.1.   Cerințe de proiectare a software-ului

Componentele de software trebuie proiectate prin metode consacrate de proiectare a software-ului. Specificațiile de proiectare trebuie să indice modul în care sunt abordate cerințele de siguranță în cadrul proiectării software-ului.

Trebuie prevăzut un ghid stilistic al software-ului, care să specifice limbajul de programare, stilul de prezentare a documentației, structura modulară, analizele de conflict și testarea componentelor de software. Pentru fiecare componentă de software sunt necesare documente care să descrie specificațiile și modalitatea de proiectare.

1.2.   Cerințe de implementare

Implementarea modulelor de software trebuie să fie asigurată de programatori calificați, cu o perfectă cunoaștere a cerințelor de securitate și de proiectare.

Dacă la software-ul sistemului de navigație contribuie mai mulți dezvoltatori, trebuie utilizat un sistem de control al versiunilor, pentru a se garanta un proces de dezvoltare lipsit de conflicte.

Implementarea trebuie să respecte specificațiile de proiectare și să corespundă ghidului stilistic al software-ului. În plus, în momentul implementării trebuie avute în vedere problemele familiare ce apar în cadrul acestui proces (în funcție de limbajul utilizat). Printre ele se numără:

manipularea pointer-ului zero (null pointer handling);

variabilele neinițializate (uninitilised variables);

controlarea razei de acțiune (range checking);

verificarea dimensiunilor matricei (array size verification);

alocarea și dealocarea memoriei (memory allocation and de-allocation);

tratarea excepțiilor (exception handling).

În cazul în care se utilizează procesarea paralelă (de exemplu, thread-uri, task-uri sau procese multiple), în timpul implementării trebuie soluționate problemele legate de prezența conflictelor de procesare. Printre acestea se numără:

situațiile de concurență (race conditions);

problemele cauzate de reintrări (re-entrance problems);

inversarea priorităților (priority inversion);

blocajele (deadlocks).

1.3.   Cerințe de testare

În conformitate cu specificațiile de proiectare, trebuie testate module de software. Rezultatele testelor se compară cu orientările de proiectare și se documentează prin rapoarte de testare.

Testele trebuie să acopere atât modulele, cât și sistemul. Furnizorii de sisteme de navigație asigură stabilitatea propriilor sisteme cu ajutorul unor testări detaliate, efectuate pe simulatoare; acestea trebuie să permită simularea în întregime a mediului de navigație, inclusiv a tuturor senzorilor externi necesari.

1.4.   Cerințe privind componentele terțe

Componentele terțe (produsele OEM – original equipment manufacturer) includ software-ul care nu a fost dezvoltat de furnizorul sistemului de navigație. Printre acestea, se numără:

biblioteci cu link-uri statice sau dinamice;

instrumente de proiectare și de inginerie asistate de calculator, pentru producerea de coduri sursă sau de coduri date;

sisteme de operare.

Componentele de software terțe trebuie să fie alese în conformitate cu cerințele generale de siguranță. Furnizorul sistemului de navigație trebuie să ateste, prin certificate de calitate recunoscute sau prin testări proprii detaliate și verificabile, conformitatea componentelor terțe cu standardele ridicate necesare pentru asigurarea siguranței navigației.

1.5.   Cerințe privind serviciile suplimentare în modul navigație

Sistemele de navigație pot suporta servicii suplimentare în modul navigație, în cazul în care acestea sunt utile. Aceste servicii nu trebuie să afecteze modul navigație.

Furnizorul sistemului de navigație este responsabil pentru echipamentele de testare suplimentare necesare pentru verificarea specificațiilor interfețelor și ale protocoalelor, precum și pentru verificarea conformității cu specificațiile tehnice pentru sistemul ECDIS interior.

1.6.   Limbă

Versiunile naționale suplimentare ale unui sistem ECDIS interior care a făcut obiectul unei omologări de tip trebuie să fie supuse unei noi omologări de tip, al cărei scop este să verifice traducerea interfeței utilizatorului.

1.7.   Cerințe de documentație pentru utilizatori

Documentația (manualele) trebuie să conțină informații cuprinzătoare referitoare la instalarea, utilizarea și întreținerea sistemului de navigație. Prezentarea informațiilor necesare operatorului trebuie să fie clară, comprehensibilă și să nu conțină termeni tehnici superflui. Manualul de utilizare trebuie să fie disponibil cel puțin în limbile engleză, franceză, germană și neerlandeză. Documentația tehnică poate fi pusă la dispoziție doar în limba engleză.

2.   METODE DE TESTARE ȘI REZULTATE PREVĂZUTE

2.1.   Test de funcționare în modul navigație

2.1.1.   Cerințe de performanță

Sistemul de navigație trebuie să furnizeze estimări viabile ale poziției și direcției de deplasare. În plus, sistemul trebuie să verifice măsura în care aceste estimări ale poziției și direcției de deplasare respectă gradul de precizie cerut.

Poziția și direcția de deplasare trebuie să fie calculate și afișate în raport cu același punct de referință. În mod normal, acest punct de referință trebuie să corespundă centrului antenei radar. Trebuie furnizată o nouă estimare a poziției cel puțin la fiecare rotație a antenei radar.

2.1.1.1.   Poziția

Sistemul de navigație trebuie să determine și să afișeze poziția navei. În condiții de funcționare normale, vor trebui îndeplinite următoarele cerințe minime:

(a)

estimarea medie a poziției nu trebuie să devieze cu mai mult de 5 metri de la poziția reală și trebuie să acopere toate erorile sistematice;

(b)

devierea standard σ trebuie să fie mai mică de 5 metri și trebuie să se bazeze doar pe erori aleatorii;

(c)

sistemul trebuie să poată detecta erori mai mari de 3 σ într-un interval de 30 de secunde.

Aceste rezultate trebuie verificate printr-o testare realistă cu durata minimă de 60 de minute.

2.1.1.2.   Direcția de deplasare

Sistemul de navigație trebuie să determine și să afișeze direcția de deplasare a navei. Trebuie respectate următoarele cerințe minime:

(a)

estimarea medie a unghiului de direcție nu trebuie să devieze cu mai mult de 1 grad de la direcția indicată de radar și trebuie să acopere erorile sistematice. Decalajul dintre direcția de deplasare a navei și direcția indicată de radar trebuie să fie mai mic de 1 grad;

(b)

devierea standard σ trebuie să fie mai mică de 2 grade și trebuie să se bazeze doar pe erori aleatorii.

Aceste rezultate trebuie verificate printr-o testare realistă cu durata de minimum 60 de minute.

2.1.2.   Defectarea unui senzor

Sistemul de navigație trebuie să verifice online funcționarea corectă a estimării poziției și direcției de deplasare. Problemele trebuie detectate într-un interval de maximum 30 de secunde. În caz de defecțiune, sistemul de navigație trebuie să aducă la cunoștința utilizatorului problema și consecințele acesteia pentru navigație.

Dacă alarma unui senzor critic semnalizează că poziția sau direcția de deplasare nu sunt estimate cu precizia necesară, harta nautică trebuie să fie dezactivată.

2.1.3.   Interfața pentru testul de performanță

În cursul testului de conformitate, fabricantul sistemului de navigație trebuie să-l echipeze pe acesta cu o interfață NMEA standard care să transmită informațiile referitoare la poziție și direcție utilizate de respectivul sistem. Aceste informații trebuie codificate prin sintaxele GGA și HDT ale NMEA. Sunt acceptate și alte sintaxe, precum RMC, ROT sau VTG.

Aceste șiruri se transmit de preferință la fiecare 0,1 secunde și cel puțin o dată pe secundă. Poziția și direcția trebuie să respecte definițiile menționate la capitolele 2.1.1.1 și 2.1.1.2 din prezenta secțiune.

2.2.   Testări generale ale software-ului

2.2.1.   Documentația echipamentului

Următoarele documente trebuie supuse aprobării și trebuie să însoțească fiecare sistem de navigație:

manualul de utilizare;

manualul de instalare;

manualul de întreținere.

Următoarele documente și fișiere trebuie puse la dispoziție cu ocazia testului de conformitate și nu sunt necesare pentru utilizatorii finali:

specificațiile de proiectare;

ghidul stilistic al software-ului;

certificatele componentelor terțe de software sau protocoalele de testare și de simulare.

Documentele și fișierele furnizate trebuie să permită o verificare exhaustivă a conformității cu specificațiile tehnice pentru sistemul ECDIS interior.

2.2.2.   Test de rezistență

Sistemul de navigație trebuie supus unui test de rezistență constând în 48 de ore de funcționare neîntreruptă, în condiții de funcționare normale. În acest scop, sistemul trebuie să fie echipat cu interfețe standard pentru monitorizarea performanțelor și a resurselor în timpul funcționării. Pe parcursul monitorizării sistemului nu trebuie să se detecteze niciun semn de instabilitate, pierdere de memorie sau scădere în timp a performanțelor sistemului. Sistemele de navigație care suportă servicii suplimentare în timpul funcționării în modul navigație trebuie să fie dotate cu echipamentul de testare necesar, inclusiv cu toate documentele menționate în capitolul 1.7 din prezenta secțiune.

3.   MODIFICĂRI ALE SISTEMELOR CERTIFICATE

3.1.   Cerințe generale

Sistemele de navigație instalate la bord trebuie să fie echivalente în plan funcțional cu un sistem certificat de autorități. Furnizorul trebuie să atașeze fiecărui sistem de navigație o declarație atestând conformitatea cu specificațiile tehnice ale sistemului ECDIS interior și echivalența funcțională cu sistemul certificat.

Autoritatea competentă are dreptul de a verifica în orice moment conformitatea sistemelor instalate cu cerințele aplicabile sistemului ECDIS interior.

3.2.   Modificări ale hardware-ului și software-ului

Furnizorul sistemului de navigație poate proceda la modificări ale hardware-ului și software-ului atâta timp cât se menține conformitatea cu cerințele aplicabile sistemului ECDIS interior. Modificările trebuie să facă obiectul unei documentări detaliate și trebuie să fie comunicate autorității competente, însoțite de o explicație a modului în care ele afectează sistemul de navigație. În cazul în care consideră necesar, autoritatea competentă poate solicita o reînnoire totală sau parțială a certificării. Prevederea menționată anterior se aplică și în cazul utilizării unui sistem ECDIS interior agreat cu o versiune națională diferită a sistemului de operare.

Următoarele modificări nu afectează certificarea sistemului și reclamă doar o notă informativă adresată autorității competente:

modificări minore ale componentelor terțe (de exemplu, actualizări ale sistemului de operare sau ale bibliotecii);

utilizarea unor componente de hardware echivalente sau mai performante (de exemplu, microprocesoare mai rapide, noi revizuiri ale chip-ului, card grafic echivalent etc.);

modificări minore ale codului sursă sau ale documentației.

SECȚIUNEA 4B:   CONFIGURAȚIILE SISTEMULUI (FIGURI)

Figura 1

Echipament ECDIS interior, sistem autonom fără conectare la radar

Image

Figura 2

Echipament ECDIS interior, instalare în paralel cu conectare la radar

Image

Figura 3

Echipament ECDIS interior cu conectare la radar și ecran comun

Image

Figura 4

Echipament radar de navigație cu funcționalitate ECDIS interior integrată

Image

SECȚIUNEA 5:   GLOSAR DE TERMENI

Surse utilizate pentru a defini termenii și abrevierile din textul documentului:

1.

OMI, rezoluție MSC.232(82)

2.

OHI, publicațiile S-52 și S-32, apendicele 1 „Glosar de termeni referitori la sistemul ECDIS”

3.

OHI, publicația S-57 (în special partea I „Introducere generală”, clauza 5 „Definiții”)

4.

Specificații tehnice pentru sistemul ECDIS interior

4.1.

Secțiunea 1: Standard de performanță pentru sistemul ECDIS interior

4.2.

Secțiunea 2: Standard de date pentru hărțile ENC interioare

4.3.

Secțiunea 2a: Coduri ale fabricanților și căilor interioare

4.4.

Secțiunea 3: Standard de reprezentare pentru sistemul ECDIS interior

4.5.

Secțiunea 4: Cerințe operaționale și de performanță, Metode de testare și rezultatele prevăzute ale testelor, inclusiv secțiunile 4A și 4B

5.

Domeniul hărților ENC interioare din Registrul S-100

6.

Specificațiile de produs ale IEHG pentru hărțile ENC interioare

7.

Catalogul de obiecte pentru hărțile ENC interioare al IEHG

8.

Orientările IEC 61174, ediția 3.0

9.

Anexa IX părțile III-VI la Directiva 2006/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1): Cerințe aplicabile aparatelor radar și indicatorilor de girație

10.

Regulamentul (CE) nr. 414/2007 al Comisiei din 13 martie 2007 privind orientările tehnice pentru planificarea, punerea în aplicare și utilizarea operațională a serviciilor de informații fluviale (RIS) (2)

Definițiile obiectelor și ale atributelor pot fi extrase din Catalogul de obiecte al ENC interioare din rezoluția UNECE privind sistemele ECDIS interioare menționată în secțiunea 1 paragraful 2 litera (h).

Termen sau abreviere

Definiție

Sursă

Acronim

Cod de 6 caractere al obiectului/atributului

3

SAI

Sistem automat de identificare: sistem automat de comunicare și de identificare destinat să amelioreze siguranța navigației prin facilitarea funcționării eficiente a serviciilor de trafic maritim, a raportării navale, precum și a operațiunilor navă-navă și a celor navă-țărm.

2

Densitatea maximă a informațiilor

Densitatea maximă a informațiilor (complet) înseamnă volumul maxim de informații al hărții SENC. Pe lângă afișajul standard, această configurație permite afișarea tuturor celorlalte obiecte, la cerere, în mod individual.

4.1

Atribut

Caracteristica definită a unei entități (de exemplu, categoria unui semnal luminos, limitele unui sector, caracteristicile de luminozitate etc.).

3

Atribut copiat

Atribute S-57/S-100 (cu lista completă a valorilor acestora) extinse în conformitate cu cerințele pentru sistemul ECDIS interior. Toate noile atribute poartă numele atributului sursă, scris însă cu minuscule.

7

CCNR/ZKR

Central Commission for Navigation on the Rhin – comisie internațională constituită pe baza convenției de la Mannheim. În prezent, statele membre ale acesteia sunt Belgia, Franța, Germania, Țările de Jos și Elveția. Printre obiectivele permanente principale ale CCNR se numără:

 

asigurarea prosperității navigației interioare pe Rin și în Europa;

 

menținerea unui nivel ridicat de siguranță pe căile navigabile și în împrejurimile acestora.

 

Celulă (celulă cartografică)

Celula este o arie geografică care conține date ale hărții ENC interioare.

3

Etalonarea culorilor CIE

Procedură menită să confirme reproducerea corectă pe ecranul ECDIS a culorilor specificate în documentul OHI S-52.

2

Obiect de colectare

Tip de obiect care conține informații cu privire la legăturile dintre alte obiecte.

3

Scară de compilare

Scară la care informația cartografică este conformă cerințelor documentului OHI referitoare la precizia hărții. Ea este stabilită de biroul hidrografic producător și încorporată sub formă de cod în harta ENC.

6

Datum

Set de parametri care specifică aria de referință sau sistemul de coordonate de referință utilizate în calculul geodezic la calcularea coordonatelor punctelor la sol. Acești parametri sunt în general definiți separat, ca datumuri orizontale și datumuri verticale. Aplicarea practică a datumurilor necesită existența unuia sau a mai multor puncte distincte, definite prin coordonate cuprinse în datumul respectiv.

2

Datum orizontal

Un set de parametri care specifică referința pentru controlul geodezic orizontal, în mod obișnuit dimensiunile și poziția unui elipsoid de referință. (Datumul orizontal trebuie să fie WGS 84.)

6

Datum vertical

O suprafață de referință în raport cu care se calculează elevațiile și/sau adâncimile (relevmente și măsurători ale înălțimii mareelor). Pentru elevații se utilizează în mod obișnuit o suprafață plană (echipotențială), aproximativ nivelul mediu al mării, în timp ce pentru adâncimi se utilizează deseori mareea joasă.

6

GPS diferențial (DGPS)

O variantă de GPS care permite ameliorarea fiabilității și a preciziei prin difuzarea unui mesaj temporizat de corectare provenit de la un receptor de monitorizare GPS (în mod diferențial) pentru o poziție cunoscută la sol. Corecțiile sunt transmise automat receptorului GPS aflat la bord și sunt utilizate pentru corectarea poziției.

4

Bază de afișare

Densitatea minimă a informațiilor: reprezintă volumul minim de informații SENC vizualizabil, care nu poate fi redus de utilizator și care constă în informații necesare în permanență, în toate ariile geografice și în orice condiții.

1

Scara afișajului

Raportul dintre distanța afișată și distanța la sol, normalizat și exprimat ca scară, de exemplu 1:10 000.

2

LRE

Linie de relevment electronic

4.5

ECDIS

Electronic Chart Display and Information System, ECDIS – înseamnă un sistem informatic de navigație care, dotat cu dispozitivele de siguranță adecvate, poate fi acceptat ca echivalent al hărții actualizate prevăzute de regulamentele V/19 și V/27 ale Convenției SOLAS din 1974 astfel cum au fost modificate și care, prin afișarea unor informații selecționate dintr-o hartă electronică de navigație funcțională (SENC), a unor date privind poziția furnizate de senzorii de navigație și, dacă este necesar, a altor informații necesare navigației, ajută navigatorul să planifice și să monitorizeze ruta.

1

Limită

Un obiect spațial unidimensional, localizat prin două sau mai multe perechi de coordonate (sau două puncte nodale) și prin parametri opționali de interpolare.

3

Hartă electronică

Termen cu accepțiune foarte largă, care desemnează datele, software-ul și sistemul electronic capabile să afișeze informații cartografice. Harta electronică nu este întotdeauna identică cu harta pe suport de hârtie, prevăzută de SOLAS.

2

ENC

Electronic Navigational Chart – hartă electronică de navigație; bază de date standardizată din punctul de vedere al conținutului, structurii și formatului, creată pentru a fi utilizată cu sistemul ECDIS, sub autoritatea serviciilor hidrografice agreate de autoritățile publice. Harta ENC conține toate informațiile cartografice necesare navigației în condiții de siguranță; pe lângă acestea, ea poate conține și informații neconținute de harta pe suport de hârtie (instrucțiuni de navigație, de exemplu) care pot fi considerate necesare pentru siguranța navigației.

1

Celulă ENC

Unitate geografică a hărții ENC, cu scop de distribuție.

8

Enumerare

O calitate sau cantitate specifică asignată unui atribut (de exemplu, „far de aliniament”, unghiuri limită, codul de specificare a culorii semnalului luminos – a se vedea „atribut”).

7

Format de schimb

O specificație privind structura și organizarea datelor pentru a facilita schimbul de date între sistemele informatice.

2

Set de schimb

Set de date ce reprezintă un transfer de date complet și cu obiectiv unic (adică specific unui anumit produs). Astfel, specificațiile de produs ale ENC definesc un set de schimb care conține un fișier catalog și cel puțin un fișier de date.

2

Obiect

Înseamnă un set de informații identificabil. Un obiect poate avea atribute și poate fi asociat altor obiecte.

Reprezentarea digitală a unei entități sau a unei părți a acesteia cu ajutorul caracteristicilor sale (atribute), al geometriei și, opțional, al relației sale cu alte obiecte (de exemplu, descrierea digitală a unui sector luminos, specificând, printre altele, limitele sectorului, culoarea luminii, raza de vizibilitate etc. și legătura cu un far, dacă aceasta există).

2

Catalog de obiecte

Lista completă a obiectelor, atributelor și enumerărilor actualmente identificate, a căror utilizare în hărțile ENC interioare este autorizată.

7

Obiect copiat

Obiecte S-57 (însoțite de seturile lor complete de atribute) care au fost extinse în conformitate cu cerințele sistemului ECDIS interior. Toate obiectele noi poartă numele sursei lor, scris însă cu minuscule.

7

Dicționar de date privind obiectele

Dicționarul de date privind obiectele precizează seturi independente de obiecte și atribute care pot fi utilizate pentru a descrie informații geografice într-un anumit context.

Un astfel de dicționar poate servi la elaborarea unui catalog de obiecte.

 

Fișier

O serie determinată de înregistrări S-57 compilată pentru un anumit scop. Conținutul și structura fișierului trebuie să fie definite printr-o specificație de produs.

2

Geo-obiect

Tip de obiect care conține caracteristicile descriptive ale unei entități a lumii reale.

2

Primitivă geometrică

Una dintre cele trei unități geometrice de reprezentare de bază: punct, linie și arie.

2

Direcție de deplasare

Direcția în care este îndreptată axa longitudinală a navei, în general exprimată în distanță angulară, în sensul acelor de ceasornic, de la 0 până la 360°, în raport cu nordul (real, magnetic sau al busolei).

2

Afișare verticală

Afișare pe ecran (radar sau ECDIS) orientată astfel încât direcția de deplasare a navei să fie îndreptată mereu spre partea de sus a ecranului. Orientarea corespunde vizualizării navei de pe un pod, privind în direcția de deplasare a acesteia. Ea poate necesita rotații frecvente ale conținutului afișat. Modificarea cursului sau un viraj brusc al navei poate face ilizibil acest mod de orientare instabil.

2

IEC

International Electrotechnical Commission (Comisia electrotehnică internațională) este o organizație (neguvernamentală) internațională de standardizare pe plan mondial în domeniul electric și electrotehnic care își propune facilitarea comerțului internațional.

2

OHI

International Hydrographic Organization (Organizația hidrografică internațională) coordonează activitățile institutelor hidrografice naționale; ea publică standarde și acordă consultanță statelor în curs de dezvoltare în domeniile studiului hidrografic și al producerii de hărți nautice și publicații.

2

Registrul OHI

Registrul infrastructurii de informații geospațiale al OHI. Un registru este sistemul informatic în care este stocat un registru. În cazul normei S-100, OHI dispune de un registru care permite stocarea mai multor registre de informații hidrografice.

5

(OHI-) S-52, apendicele 1

Dicționar hidrografic – glosar de termeni privind ECDIS.

2

(OHI-) S-52

Specificații ale conținutului hărților și aspecte legate de afișare ale sistemului ECDIS.

2

(OHI-) S-52, apendicele 1

Linii directoare pentru actualizarea hărților ENC.

2

(OHI-) S-57

Standard al OHI pentru transmisia digitală a datelor hidrografice.

3

(OHI-) S-57, apendicele A

Catalog de obiecte al OHI.

3

(OHI-) S-57, apendicele B

Specificații de produs pentru hărțile ENC.

3

(OHI-) S-62

Codurile fabricanților de hărți ENC.

 

OMI

Organizația Maritimă Internațională: denumită în trecut OMCI, OMI este agenția specializată a Națiunilor Unite responsabilă cu siguranța și eficiența navigației maritime, precum și cu prevenirea poluării marine de către nave.

2

Modul informație

Utilizarea sistemului ECDIS interior limitată informației, fără suprapunerea imaginii radar.

4.1

SAI interior

SAI destinat navigației interioare și interoperabil cu SAI (maritim), caracteristică posibilă din punct de vedere tehnic prin modificări și completări ale SAI maritim.

 

Sistemul ECDIS interior

Sistem de afișare a hărților electronice și de informații pentru navigația interioară care afișează informații selectate ale unei hărți electronice de navigație interioară funcțională (SENC interioară) și, opțional, date furnizate de alți senzori de navigație.

4.1

Hartă ENC interioară

Harta electronică de navigație interioară (IENC) înseamnă baza de date, standardizată în ceea ce privește conținutul, structura și formatul, destinată utilizării împreună cu sisteme de afișare a hărților electronice și de informații pentru navigația interioară, instalate la bordul navelor care tranzitează căi navigabile interioare. Hărțile IENC sunt publicate de către sau cu aprobarea unei autorități guvernamentale competente și sunt conforme cu standardele elaborate inițial de Organizația Hidrografică Internațională (OHI) și nuanțate de Grupul de armonizare a hărților ENC interioare. Harta IENC conține toate informațiile cartografice necesare navigației în condiții de siguranță pe căile navigabile interioare, ea putând conține, pe lângă acestea, informații neoferite de harta pe suport de hârtie (de exemplu, instrucțiuni de navigație, programe de exploatare care pot fi citite de mașină) dacă acestea sunt considerate necesare pentru siguranța navigației și pentru planificarea călătoriei.

4.1

Domeniul hărților ENC interioare

Domeniu al registrului informațiilor geospațiale al OHI dedicat intrărilor referitoare la hărțile ENC interioare.

5

Harta SENC interioară

Harta electronică pentru navigația interioară funcțională: o bază de date care rezultă din transformarea hărții ENC interioare prin sistemul ECDIS interior pentru o utilizare rațională, din actualizarea hărții ENC interioare prin mijloace adecvate și adăugarea altor date de către navigator. De fapt, sistemul ECDIS interior accesează această bază de date pentru a genera imaginea și pentru alte funcții de navigație. Harta SENC interioară poate conține de asemenea informații provenind de la alte surse.

4.1

INT 1

Hartă internațională 1: Specificația simbolurilor, abrevieri și termeni utilizați în cadrul seriei de hărți internaționale ale OHI. (Furnizează utilizatorului o cheie pentru a înțelege simbolurile, abrevierile și termenii utilizați pe hărțile compilate în conformitate cu publicația „Chart Specifications of the IHO”).

Conține rubrici care descriu obiecte și atribute. Poate fi considerată echivalentul trimiterilor la legenda hărților imprimate.

2

Afișare integrată

Înseamnă o imagine verticală de mișcare relativă în raport cu pământul, furnizată de harta SENC interioară, peste care este suprapusă o imagine radar la parametri de scară, de distanță și de orientare adaptată.

4.1

Tabel de căutare

Tabel care dă instrucțiunile de simbologie ce permit conectarea obiectelor hărții SENC la simbolizarea punctelor, liniilor și ariilor, și care oferă prioritate de afișare, prioritate radar, categoria OMI și grupul de vizualizare opțională.

2

M-4

Indică specificațiile de hărți ale OHI pentru compilarea de hărți nautice, precum și simbolurile și abrevierile convenite și adoptate pentru utilizare generală de către statele membre. Conține de asemenea regulamente referitoare la hărțile internaționale.

Conține rubrici care descriu obiecte și atribute.

3

Metaobiect

Obiect care conține informații privind alte obiecte.

2

Modul navigație

Utilizarea sistemului ECDIS interior pentru conducerea navei, cu suprapunerea imaginii radar.

4.1

Afișare nord în sus

Informații afișate pe ecran (radar sau ECDIS) cu nordul orientat în sus.

2

Alte informații de navigație

Informația nautică care nu este conținută în harta SENC, dar care poate fi afișată de sistemul ECDIS, de exemplu informația radar.

2

Suprascalare

Afișarea datelor la o scară mai mare decât cea reținută în momentul realizării.

2

Navă proprie

Termen care identifică nava pe care se află operatorul și la bordul căreia sistemul ECDIS este în curs de utilizare.

2

Contur de siguranță al navei proprii

Linia de adâncime selectată de navigator dintre cele disponibile în harta SENC și care este utilizată de sistemul ECDIS pentru a face distincția, pe ecran, între apele sigure și cele periculoase și pentru a declanșa alarme antieșuare.

2

Standard de performanțe pentru sistemul ECDIS interior

Standard elaborat în cadrul OMI pentru a descrie cerințele minime referitoare la performanțe pentru dispozitivele de navigație și alte echipamente, solicitate de Convenția SOLAS.

Adoptat de OMI la 5 decembrie 2006 și publicat sub denumirea MSC.232(82).

2

Informații succinte (raport de obiect)

Fereastră în care sunt afișate informații complementare referitoare la obiecte reprezentate pe hărțile ENC după activare prin pointer.

2

Biblioteca de reprezentare pentru sistemul ECDIS

Un set de specificații, în general digitale, compus din biblioteci de simboluri, palete de culori, tabele de căutare și reguli care asociază fiecare obiect și atribut reprezentării adecvate afișate de sistemul ECDIS. Publicat de OHI în anexa A din Publicația specială nr. 52 (S-52).

2

Specificații de produs

Parte definită a unei specificații complete asociată cu reguli și adaptată la transferul de date prevăzut.

(Specificația de produs a hărții ENC descrie conținutul, structura și alte aspecte obligatorii ale unei hărți ENC.)

2

Raza de acțiune (radar)

Distanța de la antena radar. Pentru navigația interioară, raza de acțiune a radarului trebuie să fie comutabilă secvențial în conformitate cu regulamentele CCNR aplicabile radarelor.

9

Afișarea mișcării relative

Afișarea pe ecran în mișcare relativă a informațiilor cartografice și a obiectelor detectate prin radar în raport cu poziția navei prezentată pe ecran.

2

Planificarea rutei

O funcție ECDIS care afișează sectorul solicitat pentru studiul rutei prevăzute, alegerea șenalului și pentru marcarea rutei, a reperelor acesteia și a observațiilor nautice utile.

1

SCAMIN

Cea mai mică scară la care este autorizată afișarea unui obiect, într-o reprezentare ECDIS, de exemplu.

3

SENC

System Electronic Navigational Chart: bază de date generată de transformarea hărții ENC de sistemul ECDIS pentru o utilizare rațională, de actualizările hărții ENC prin mijloace adecvate și adăugarea altor date de către navigator. De fapt, sistemul ECDIS interior accesează această bază de date pentru a genera imaginea și pentru alte funcții de navigație. Harta SENC interioară poate conține de asemenea informații provenite de la alte surse.

2

Obiect spațial

Un obiect care conține informații referitoare la poziția entităților lumii reale.

2

Afișare standard

Reprezintă densitatea standard de informații a hărții SENC care trebuie să fie vizibile în momentul primei afișări a hărții prin sistemul ECDIS.

4.1

Localizarea și urmărirea navelor

Localizarea navelor (vessel tracking) este funcția care menține actualizate informațiile referitoare la statutul unei nave, acest din urmă element putând integra, dacă este necesar, informații referitoare la încărcătură și la transferuri.

Urmărirea navelor (vessel tracing) este funcția care permite urmărirea navei și, dacă este necesar, a încărcăturii, a transferurilor și a echipamentului.

10

Afișarea mișcării reale

Afișare în care poziția navei și fiecare țintă de pe radar se mișcă cu mișcarea lor reală, în timp ce poziția tuturor informațiilor cartografice rămâne fixă.

2

Configurare de către utilizator

Posibilitatea de utilizare și înregistrare a unei configurații date pentru parametrii de afișare și de funcționare.

4.1

VRM

Variable Range Marker – cerc de distanță variabil.

4.5

SGM 84

SISTEM GEODEZIC MONDIAL: Baza geodezică a „Navigational Satellite Timing and Ranging – Global Positioning System” (NAVSTAR-GPS, sistem de poziționare globală), care permite studiul topografic al Pământului și al entităților sale. Elaborat de Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii, acest sistem geodezic mondial de referință este recomandat de OHI în domeniul hidrografiei și al cartografiei.

6


(1)  JO L 389, 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 105, 23.4.2007, p. 1.

Apendicele 1

Compararea structurilor standardului pentru sistemul ECDIS (maritim) cu specificațiile tehnice pentru sistemul ECDIS interior

Sistemul ECDIS (maritim)

Sistemul ECDIS interior

FORUM DESCHIS ECDIS

http://ienc.openecdis.org

OMI A.817(82) Standarde de performanță pentru sistemul ECDIS revizuite, decembrie 2006

Secțiunea 1:

Standard de performanță

 

Apendicele 1:

Documente de referință

Apendicele 2:

Informații SENC disponibile pentru afișare în timpul planificării și monitorizării traseului

Apendicele 3:

Elemente și parametri de navigație

Apendicele 4:

Zone în care se aplică condiții speciale

Apendicele 5:

Alarme și indicatori

Apendicele 6:

Cerințe de rezervă

Apendicele 7:

Mod de exploatare al RCDS

OHI S-57: Standard pentru transferul de date hidrografice digitale, ediția 3.1, suplimentul nr. 2, iunie 2009

Secțiunea 2:

Standard de date pentru hărțile ENC interioare

 

Partea 1:

Introducere generală

Partea 2:

Model teoretic de date

Partea 3:

Structura de date

Apendicele A:

Catalogul de obiecte al OHI

Catalogul de obiecte pentru harta ENC interioară

Introducere

 

Capitolul 1:

Clase de obiecte

Capitolul 2:

Atribute

Anexa B:

Referințe încrucișate între atribute/clase de obiecte

 

Apendicele B:

Specificații de produs

Specificație de produs pentru hărțile ENC interioare

Apendice B.1:

Specificație de produs pentru harta ENC

Anexa A:

Utilizarea Catalogului de obiecte pentru harta ENC

Ghidul de codare a hărții ENC interioare

Anexa B:

Exemplu de codare CRC

 

Apendice B.2:

Specificație de produs pentru dicționarul de date al catalogului de obiecte OHI

OHI S-62 Codurile fabricanților de hărți ENC, ediția 2.5, decembrie 2009

Secțiunea 2a:

Coduri pentru fabricanți și pentru căile navigabile

OEF (https://http://registry.iho.int/s100_gi_registry/home.php):

Coduri pentru producători și pentru căile navigabile

(neicluse în Specificațiile tehnice pentru sistemul ECDIS interior)

OHI S-52 Specificație privind conținutul hărții și aspecte legate de afișajul sistemului ECDIS,

Secțiunea 3:

Standard de reprezentare

 

ediția 6, martie 2010

Biblioteca de reprezentare pentru sistemul ECDIS interior

Anexa A:

Biblioteca de reprezentare pentru sistemul ECDIS a OHI

Tabele de căutare

Anexa B:

Procedura de etalonare inițială a monitoarelor color

Simboluri

Anexa C:

Procedură pentru menținerea etalonării monitoarelor color

Proceduri de simbologie condițională

Apendicele 1:

Orientări privind actualizarea hărții electronice

 

Anexa A:

Definiții și acronime

Anexa B:

Metoda actualizării actuale pentru hărțile din hârtie

Anexa D:

Estimarea volumului de date

IEC 61174, ediția 3.0: ECDIS – Cerințe operaționale și de performanță, Metode de testare și rezultatele prevăzute ale testelor, 2008-2009

Secțiunea 4:

Cerințe operaționale și de performanță, metode de testare și rezultatele prevăzute ale testelor

 

Secțiunea 4A:

Măsuri de garantare a calității software-ului

Secțiunea 4B:

Configurațiile sistemului

S-32 Apendicele 1: Dicționar hidrografic – Glosar de termeni ECDIS

Secțiunea 5:

Glosar de termeni