6.9.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 239/136


REGULAMENTUL (UE) NR. 813/2013 AL COMISIEI

din 2 august 2013

de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică pentru instalațiile pentru încălzirea incintelor și instalațiile de încălzire cu funcție dublă

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (1), în special articolul 15 alineatul (1),

după consultarea Forumului consultativ privind proiectarea ecologică,

întrucât:

(1)

În temeiul Directivei 2009/125/CE, Comisia trebuie să stabilească cerințe în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic care reprezintă volume semnificative de vânzări și de schimburi comerciale, au un impact semnificativ asupra mediului și prezintă un potențial semnificativ de ameliorare a impactului asupra mediului prin proiectare, fără a antrena costuri excesive.

(2)

Prin Directiva 92/42/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind cerințele de randament pentru cazanele noi de apă caldă cu combustie lichidă sau gazoasă (2) au fost stabilite dispoziții privind randamentul cazanelor.

(3)

Articolul 16 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2009/125/CE prevede că, în conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (3) și cu criteriile prevăzute la articolul 15 alineatul (2) și după consultarea Forumului consultativ privind proiectarea ecologică, Comisia introduce, după caz, măsuri de punere în aplicare pentru produsele având un potențial mare de reducere necostisitoare a emisiilor de gaze cu efect de seră, cum ar fi echipamentele de încălzire și cele de încălzire a apei.

(4)

Comisia a realizat un studiu pregătitor cu privire la aspectele tehnice, economice și de mediu ale instalațiilor pentru încălzirea incintelor și ale instalațiilor de încălzire cu funcție dublă (incinte și apă) folosite în mod tipic în Uniunea Europeană. Studiul a fost elaborat în colaborare cu părțile implicate și interesate din Uniune și din țări terțe, iar rezultatele au fost publicate.

(5)

Aspectele de mediu legate de instalațiile pentru încălzirea incintelor și de instalațiile de încălzire cu funcție dublă, considerate semnificative în scopul aplicării prezentului regulament, sunt consumul de energie în etapa de utilizare și (pentru instalațiile de încălzire cu pompă de căldură) nivelurile de putere acustică. În plus, în cazul instalațiilor de încălzire care utilizează combustibili fosili, aspectele de mediu considerate semnificative sunt emisiile de oxizi de azot, de monoxid de carbon, de pulberi în suspensie și de hidrocarburi.

(6)

Nu este oportun să se stabilească cerințe de proiectare ecologică în ceea ce privește emisiile de monoxid de carbon, de pulberi în suspensie și de hidrocarburi, întrucât nu sunt încă disponibile, la nivel european, metode adecvate de măsurare a acestora. În vederea elaborării unor astfel de metode de măsurare, Comisia a mandatat organismele europene de standardizare să aibă în vedere elaborarea de cerințe de proiectare ecologică pentru emisiile respective în cursul revizuirii prezentului regulament. Dispozițiile naționale privind cerințele de proiectare ecologică pentru emisiile de monoxid de carbon, de pulberi în suspensie și de hidrocarburi generate de instalațiile pentru încălzirea incintelor și de instalațiile de încălzire cu funcție dublă pot fi menținute sau introduse până la intrarea în vigoare a cerințelor corespunzătoare de proiectare ecologică adoptate la nivelul Uniunii. Nu se aduce atingere dispozițiilor Directivei 2009/142/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind aparatele consumatoare de combustibili gazoși (3), care limitează, din motive legate de sănătate și de siguranță, produsele de ardere ale aparatelor consumatoare de combustibili gazoși.

(7)

Studiul pregătitor arată că, în cazul instalațiilor pentru încălzirea incintelor și al instalațiilor de încălzire cu funcție dublă, nu sunt necesare cerințe referitoare la ceilalți parametri de proiectare ecologică menționați în partea 1 din anexa I la Directiva 2009/125/CE. Concret, emisiile de gaze cu efect de seră legate de agenții frigorifici utilizați în instalațiile de încălzire cu pompă de căldură destinate încălzirii clădirilor europene de astăzi nu sunt considerate semnificative. Cu ocazia revizuirii prezentului regulament, se va reevalua necesitatea stabilirii de cerințe în materie de proiectare ecologică pentru aceste emisii de gaze cu efect de seră.

(8)

Domeniul de aplicare al prezentului regulament trebuie să includă instalațiile cu cazan pentru încălzirea incintelor, instalațiile cu cogenerare pentru încălzirea incintelor și instalațiile cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor care produc căldură în cadrul unor instalații de încălzire centrală pe bază de apă, în scopul încălzirii unor incinte, precum și instalațiile pentru încălzire cu cazan cu funcție dublă și instalațiile de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă care produc căldură în cadrul unor instalații de încălzire centrală pe bază de apă, în scopul încălzirii unor incinte și al furnizării de apă caldă potabilă și menajeră. Aceste instalații de încălzire sunt proiectate pentru a utiliza combustibili gazoși sau lichizi, inclusiv combustibili din biomasă (dacă aceștia nu predomină), energie electrică și căldură ambiantă sau reziduală.

(9)

Instalațiile de încălzire care sunt proiectate să utilizeze combustibili gazoși sau lichizi produși preponderent (în proporție de peste 50 %) din biomasă au caracteristici tehnice specifice care necesită analize suplimentare de ordin tehnic, economic și ecologic. În funcție de rezultatul analizelor, cerințele în materie de proiectare ecologică pentru instalațiile de încălzire respective trebuie stabilite într-o fază ulterioară, dacă este cazul.

(10)

Consumul anual de energie aferent instalațiilor pentru încălzirea incintelor și instalațiilor de încălzire cu funcție dublă a fost estimat la 12 089 PJ (aproximativ 289 Mtep) în Uniune în 2005, ceea ce corespunde unei cantități de emisii de 698 de milioane de tone CO2. În absența unor măsuri specifice, se preconizează că, în 2020, consumul anual de energie va fi de 10 688 PJ. În 2005, cantitatea anuală de emisii de oxizi de azot aferente instalațiilor pentru încălzirea incintelor și instalațiilor de încălzire cu funcție dublă din Uniune a fost estimată la 821 kt echivalent SOx. În absența unor măsuri specifice, se preconizează că, în 2020, cantitatea anuală de emisii va fi de 783 kt echivalent SOx. Studiul pregătitor demonstrează că emisiile de oxizi de azot și consumul de energie înregistrate în etapa de utilizare a instalațiilor pentru încălzirea incintelor și a instalațiilor de încălzire cu funcție dublă pot fi reduse semnificativ.

(11)

Consumul de energie al instalațiilor pentru încălzirea incintelor și al instalațiilor de încălzire cu funcție dublă poate fi redus prin utilizarea tehnologiilor nebrevetate și rentabile existente, ceea ce determină reducerea costurilor totale aferente achiziționării și funcționării acestor produse.

(12)

În Uniune există aproape cinci milioane de locuințe echipate cu sisteme mixte cu conductă deschisă. Din motive tehnice, în locuințele echipate cu un sistem mixt cu conductă deschisă este imposibilă înlocuirea instalațiilor cu cazan pentru încălzirea incintelor și a instalațiilor pentru încălzire cu cazan cu funcție dublă existente cu cazane cu condensare eficiente. Cerințele prevăzute de prezentul regulament permit menținerea pe piață a cazanelor fără condensare, special proiectate pentru o astfel de configurație, pentru a evita costurile inutile pentru consumatori, pentru a da timp producătorilor să fabrice cazane concepute pentru a funcționa cu ajutorul unor tehnologii de încălzire mai eficiente și pentru a da statelor membre timpul necesar să examineze codurile naționale din domeniul construcțiilor.

(13)

Se preconizează că, spre deosebire de scenariul statu-quo, efectul combinat al cerințelor de proiectare ecologică prevăzute în prezentul regulament și în Regulamentul delegat (UE) nr. 811/2013 al Comisiei din 18 februarie 2013 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a instalațiilor pentru încălzirea incintelor, a instalațiilor de încălzire cu funcție dublă, a pachetelor de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar și a pachetelor de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar (4) va avea ca rezultat, până în 2020, economii anuale de energie estimate la aproximativ 1 900 PJ (aproximativ 45 Mtep), ceea ce corespunde unei cantități de emisii de aproximativ 110 milioane de tone CO2, precum și o reducere a emisiilor anuale de oxizi de azot cu aproximativ 270 kt echivalent SOx.

(14)

Cerințele de proiectare ecologică trebuie să armonizeze, în întreaga Uniune, cerințele privind consumul de energie, nivelul de putere acustică și emisiile de oxizi de azot ale instalațiilor pentru încălzirea incintelor și ale instalațiilor de încălzire cu funcție dublă, contribuind astfel la îmbunătățirea funcționării pieței interne și la ameliorarea performanței de mediu a acestor produse.

(15)

Cerințele de proiectare ecologică nu trebuie să afecteze funcționalitatea sau accesibilitatea prețurilor instalațiilor pentru încălzirea incintelor sau ale instalațiilor de încălzire cu funcție dublă din perspectiva utilizatorului final și nu trebuie să aibă un impact negativ asupra sănătății, siguranței sau mediului.

(16)

Cerințele de proiectare ecologică trebuie introduse treptat, pentru a acorda producătorilor suficient timp pentru reproiectarea produselor lor care intră sub incidența prezentului regulament. La calcularea timpului trebuie să se țină seama de impactul asupra costurilor suportate de producători, în special de întreprinderile mici și mijlocii, asigurându-se totodată atingerea la timp a obiectivelor prezentului regulament.

(17)

Parametrii produselor trebuie măsurați și calculați prin metode fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare și de calcul de ultimă generație general recunoscute, inclusiv, dacă sunt disponibile, standardele armonizate adoptate de organismele europene de standardizare în temeiul unei cereri din partea Comisiei, în conformitate cu procedurile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană (5).

(18)

În conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE, prezentul regulament specifică procedurile de evaluare a conformității aplicabile.

(19)

Pentru a facilita verificarea conformității, producătorii trebuie să furnizeze informații în documentația tehnică menționată în anexele IV și V la Directiva 2009/125/CE, în măsura în care informațiile respective se raportează la cerințele prevăzute în prezentul regulament.

(20)

Pentru a limita și mai mult impactul instalațiilor pentru încălzirea incintelor și al instalațiilor de încălzire cu funcție dublă asupra mediului, producătorii trebuie să furnizeze informații cu privire la dezasamblare, reciclare și/sau eliminare.

(21)

Pe lângă cerințele obligatorii din punct de vedere juridic prevăzute în prezentul regulament, trebuie identificate valori indicative de referință privind cele mai bune tehnologii disponibile, pentru a se asigura o largă disponibilitate și accesibilitate a informațiilor cu privire la performanța de mediu pe durata ciclului de viață a instalațiilor pentru încălzirea incintelor și instalațiilor de încălzire cu funcție dublă.

(22)

Directiva 92/42/CEE trebuie abrogată, cu excepția articolului 7 alineatul (2), a articolului 8 și a anexelor III-V, și trebuie prevăzute noi dispoziții în prezentul regulament pentru a se asigura extinderea domeniului său de aplicare pentru a include instalațiile pentru încălzirea incintelor, altele decât cazanele, în scopul îmbunătățirii în continuare a randamentului energetic al instalațiilor pentru încălzirea incintelor și al instalațiilor de încălzire cu funcție dublă, precum și al ameliorării altor aspecte semnificative de mediu specifice radiatoarelor și instalațiilor de încălzire cu funcție dublă.

(23)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 19 alineatul (1) din Directiva 2009/125/CE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)   Prezentul regulament stabilește cerințe de proiectare ecologică pentru introducerea pe piață și/sau punerea în funcțiune a instalațiilor pentru încălzirea incintelor și a instalațiilor de încălzire cu funcție dublă cu o putere termică nominală ≤ 400 kW, inclusiv a celor integrate în pachete de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar sau în pachete de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul delegat (UE) nr. 811/2013.

(2)   Prezentul regulament nu se aplică:

(a)

instalațiilor de încălzire special proiectate pentru a utiliza combustibili gazoși sau lichizi produși preponderent din biomasă;

(b)

instalațiilor de încălzire care utilizează combustibili solizi;

(c)

instalațiilor de încălzire care intră sub incidența Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului (6);

(d)

instalațiilor de încălzire care generează căldură numai în scopul furnizării de apă caldă potabilă sau menajeră;

(e)

instalațiilor de încălzire destinate încălzirii și distribuirii unor agenți termici gazoși, precum vapori sau aer;

(f)

instalațiilor cu cogenerare pentru încălzirea incintelor ce au o capacitate electrică maximă de cel puțin 50 kW;

(g)

generatoarelor de căldură proiectate pentru instalații de încălzire și carcaselor de instalație de încălzire care urmează să fie echipate cu astfel de generatoare de căldură, introduse pe piață înainte de 1 ianuarie 2018 pentru a înlocui generatoare de căldură identice și carcase de instalație de încălzire identice. Pe produsul înlocuitor sau pe ambalajul acestuia trebuie să se indice în mod clar instalația de încălzire căruia îi este destinat.

Articolul 2

Definiții

În scopul prezentului regulament, pe lângă definițiile prevăzute la articolul 2 din Directiva 2009/125/CE, se aplică următoarele definiții:

1.

„instalație de încălzire” înseamnă o instalație pentru încălzirea incintelor sau un instalație de încălzire cu funcție dublă;

2.

„instalație pentru încălzirea incintelor” înseamnă un dispozitiv care

(a)

produce căldură în cadrul unei instalații de încălzire centrală pe bază de apă, pentru a atinge și a menține temperatura interioară la un nivel dorit, într-un spațiu închis, cum ar fi o clădire, o locuință sau o cameră; și

(b)

este echipat cu unul sau mai multe generatoare de căldură;

3.

„instalație de încălzire cu funcție dublă” înseamnă o instalație pentru încălzirea incintelor care este proiectată și pentru a produce căldură în scopul încălzirii apei potabile sau menajere la anumite niveluri de temperatură, în anumite cantități și la anumite debite, în anumite intervale de timp, și care este conectată la o sursă externă de apă potabilă sau menajeră;

4.

„instalație de încălzire centrală pe bază de apă” înseamnă un sistem care utilizează apa ca agent termic pentru a distribui căldura generată la nivel central unor emițători de căldură, în scopul încălzirii incintelor unor clădiri sau a unor părți din acestea;

5.

„generator de căldură” înseamnă componenta unei instalații de încălzire care generează căldură printr-unul sau mai multe dintre următoarele procese:

(a)

arderea combustibililor fosili și/sau a combustibililor din biomasă;

(b)

utilizarea efectului Joule în elemente de încălzire cu rezistență electrică;

(c)

captarea căldurii ambiante provenind de la o sursă de aer, de apă sau din sol și/sau a căldurii reziduale;

prin urmare, un generator de căldură proiectat pentru o instalație de încălzire și pentru o carcasă de instalație de încălzire care urmează să fie echipată cu un astfel de generator de căldură este considerat, de asemenea, o instalație de încălzire;

6.

„carcasă de instalație de încălzire” înseamnă partea unei instalații de încălzire proiectată pentru a fi echipată cu un generator de căldură;

7.

„putere termică nominală” (Prated) înseamnă puterea termică declarată, exprimată în kW, a instalației de încălzire în momentul încălzirii incintelor și, dacă este cazul, al încălzirii apei în condiții nominale de funcționare; în cazul instalațiilor cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor și al instalațiilor de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă, condițiile nominale de funcționare pentru stabilirea puterii termice nominale sunt condițiile de proiectare de referință, stabilite în tabelul 4 din anexa III;

8.

„condiții nominale de funcționare” înseamnă condițiile de funcționare a instalațiilor de încălzire în condiții climatice medii, utilizate în scopul determinării puterii termice nominale, a randamentului energetic sezonier aferent încălzirii incintelor, a randamentului energetic aferent încălzirii apei, a nivelului de putere acustică și a emisiilor de oxizi de azot;

9.

„biomasă” înseamnă fracțiunea biodegradabilă a produselor, deșeurilor și reziduurilor de origine biologică din agricultură (inclusiv substanțe vegetale și animale), silvicultură și industriile conexe, inclusiv pescuitul și acvacultura, precum și fracțiunea biodegradabilă a deșeurilor industriale și municipale;

10.

„combustibil din biomasă” înseamnă un combustibil gazos sau lichid produs din biomasă;

11.

„combustibil fosil” înseamnă un combustibil gazos sau lichid de origine fosilă;

12.

„instalație cu cazan pentru încălzirea incintelor” înseamnă o instalație pentru încălzirea incintelor care generează căldură prin arderea de combustibili fosili și/sau de combustibili din biomasă și/sau utilizând efectul Joule în elemente de încălzire cu rezistență electrică;

13.

„instalație pentru încălzire cu cazan cu funcție dublă” înseamnă o instalație cu cazan pentru încălzirea incintelor care este proiectată și pentru a produce căldură în scopul încălzirii apei potabile sau menajere la anumite niveluri de temperatură, în anumite cantități și la anumite debite, în anumite intervale de timp, și care este conectată la o sursă externă de apă potabilă sau menajeră;

14.

„instalație electrică cu instalație cu cazan pentru încălzirea incintelor” înseamnă o instalație cu cazan pentru încălzirea incintelor care generează căldură numai prin utilizarea efectului Joule în elemente de încălzire cu rezistență electrică;

15.

„instalație electrică de încălzire cu cazan cu funcție dublă” înseamnă o instalație pentru încălzire cu cazan cu funcție dublă care generează căldură numai prin utilizarea efectului Joule în elemente de încălzire cu rezistență electrică;

16.

„instalație cu cogenerare pentru încălzirea incintelor” înseamnă o instalație pentru încălzirea incintelor care generează simultan căldură și electricitate printr-un singur proces;

17.

„instalație cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor” înseamnă o instalație pentru încălzirea incintelor care generează căldură utilizând căldura ambiantă provenind de la o sursă de aer, de apă sau din sol și/sau căldura reziduală; o instalație cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor poate fi echipată cu unul sau mai multe instalații de încălzire suplimentare care utilizează efectul Joule în elemente de încălzire cu rezistență electrică sau arderea de combustibili fosili și/sau de combustibili din biomasă;

18.

„instalație de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă” înseamnă o instalație cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor care este proiectată și pentru a produce căldură în scopul încălzirii apei potabile sau menajere la anumite niveluri de temperatură, în anumite cantități și la anumite debite, în anumite intervale de timp, și care este conectată la o sursă externă de apă potabilă sau menajeră;

19.

„instalație de încălzire suplimentară” înseamnă o instalație de încălzire nepreferențială care generează căldură în cazul în care necesarul de căldură este mai mare decât puterea termică nominală a instalației de încălzire preferențiale;

20.

„randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor” (ηs ) înseamnă raportul, exprimat în %, dintre necesarul de încălzire a incintelor, pentru un anumit sezon de încălzire, furnizat de o instalație de încălzire, și consumul anual de energie de care este nevoie pentru satisfacerea acestui necesar;

21.

„randamentul energetic aferent încălzirii apei” (ηwh ) înseamnă raportul, exprimat în %, dintre energia utilă din apa potabilă sau menajeră furnizată de un instalație de încălzire cu funcție dublă și energia necesară pentru generarea acesteia;

22.

„nivel de putere acustică” (LWA ) înseamnă nivelul de putere acustică, ponderat cu A, în interior și/sau în exterior, exprimat în dB;

23.

„coeficient de conversie” (CC) înseamnă un coeficient care reflectă media randamentului de generare, estimată la 40 % la nivelul UE, la care se face referire în Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului (7); valoarea coeficientului de conversie este CC = 2,5.

În scopul anexelor II-V, sunt stabilite definiții suplimentare în anexa I.

Articolul 3

Cerințe în materie de proiectare ecologică și calendar

(1)   Cerințele în materie de proiectare ecologică pentru instalațiile de încălzire sunt stabilite în anexa II.

(2)   Fiecare cerință în materie de proiectare ecologică se aplică în conformitate cu următorul calendar:

(a)

de la 26 septembrie 2015:

(i)

instalațiile de încălzire trebuie să îndeplinească cerințele stabilite în anexa II punctul 1 litera (a), punctul 3 și punctul 5;

(ii)

instalațiile de încălzire cu funcție dublă trebuie să îndeplinească cerințele stabilite în anexa II punctul 2 litera (a);

(b)

de la 26 septembrie 2017:

(i)

instalațiile electrice pentru încălzirea incintelor, instalațiile electrice de încălzire cu funcție dublă, instalațiile cu cogenerare pentru încălzirea incintelor, instalațiile cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor și instalațiile de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă trebuie să îndeplinească cerințele stabilite în anexa II punctul 1 litera (b);

(ii)

instalațiile de încălzire cu funcție dublă trebuie să îndeplinească cerințele stabilite în anexa II punctul 2 litera (b);

(c)

de la 26 septembrie 2018, instalațiile de încălzire trebuie să îndeplinească cerințele stabilite în anexa II punctul 4 litera (a).

(3)   Conformitatea cu cerințele în materie de proiectare ecologică se măsoară și se calculează în conformitate cu cerințele stabilite în anexa III.

Articolul 4

Evaluarea conformității

(1)   Procedura de evaluare a conformității menționată la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE este controlul intern al proiectării prevăzut în anexa IV la directiva respectivă sau sistemul de management prevăzut în anexa V la directiva menționată, fără a aduce atingere articolului 7 alineatul (2), articolului 8 și anexelor III-V la Directiva 92/42/CEE a Consiliului.

(2)   În scopul evaluării conformității, documentația tehnică trebuie să conțină informațiile despre produs prevăzute la punctul 5 litera (b) din anexa II la prezentul regulament.

Articolul 5

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

Atunci când efectuează verificările de supraveghere a pieței menționate la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE în vederea asigurării conformității cu cerințele stabilite în anexa II la prezentul regulament, autoritățile din statele membre aplică procedura de verificare stabilită în anexa IV la prezentul regulament.

Articolul 6

Valori indicative de referință

Valorile indicative de referință pentru cele mai performante instalații de încălzire disponibile pe piață în momentul intrării în vigoare a prezentului regulament sunt stabilite în anexa V.

Articolul 7

Revizuire

Comisia revizuiește prezentul regulament în lumina progreselor tehnologice înregistrate în domeniul instalațiilor de încălzire și prezintă rezultatele acestei revizuiri Forumului consultativ privind proiectarea ecologică în termen de maximum cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Revizuirea include, în special, o evaluare a următoarelor aspecte:

(a)

oportunitatea stabilirii de cerințe în materie de proiectare ecologică pentru emisiile de gaze cu efect de seră legate de agenții frigorifici;

(b)

pe baza metodelor de măsurare aflate în curs de elaborare, nivelul cerințelor în materie de proiectare ecologică pentru emisiile de monoxid de carbon, de hidrocarburi și de pulberi în suspensie care poate fi introdus;

(c)

oportunitatea stabilirii de cerințe în materie de proiectare ecologică mai stricte cu privire la randamentul energetic al instalațiilor cu cazan pentru încălzirea incintelor și al instalațiilor pentru încălzire cu cazan cu funcție dublă, la nivelul de putere acustică și la emisiile de oxizi de azot;

(d)

oportunitatea stabilirii de cerințe în materie de proiectare ecologică privind instalațiile de încălzire special proiectate pentru a utiliza combustibili gazoși sau lichizi produși preponderent din biomasă;

(e)

valabilitatea valorii coeficientului de conversie;

(f)

oportunitatea certificării de către terți.

Articolul 8

Dispoziții tranzitorii

(1)   Până la 26 septembrie 2015, statele membre pot permite introducerea pe piață și/sau punerea în funcțiune a instalațiilor de încălzire care sunt conforme cu dispozițiile naționale în vigoare în momentul adoptării prezentului regulament în ceea ce privește randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor, randamentul energetic aferent încălzirii apei și nivelul de putere acustică.

(2)   Până la 26 septembrie 2018, statele membre pot permite introducerea pe piață și/sau punerea în funcțiune a instalațiilor de încălzire care sunt conforme cu dispozițiile naționale în vigoare în momentul adoptării prezentului regulament în ceea ce privește emisiile de oxizi de azot.

Articolul 9

Abrogare

Directiva 92/42/CEE se abrogă, cu excepția articolului 7 alineatul (2), a articolului 8 și a anexelor III-V, fără a se aduce atingere obligațiilor statelor membre legate de transpunerea în legislația națională și de aplicarea directivei respective până când încep să se aplice cerințele în materie de proiectare ecologică stabilite în anexa II la prezentul regulament.

Articolul 10

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 august 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 285, 31.10.2009, p. 10.

(2)  JO L 167, 22.6.1992, p. 17.

(3)  JO L 330, 16.12.2009, p. 10.

(4)  A se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial.

(5)  JO L 316, 14.11.2012, p. 12.

(6)  JO L 334, 17.12.2010, p. 17.

(7)  JO L 315, 14.11.2012, p. 1.


ANEXA I

Definiții aplicabile pentru anexele II-V

În scopul anexelor II-V, se aplică următoarele definiții:

Definiții referitoare la instalațiile de încălzire

1.

„mod standby” înseamnă starea în care instalația de încălzire este conectată la rețeaua electrică, depinde de alimentarea cu energie de la rețeaua electrică pentru a funcționa în mod corespunzător și asigură exclusiv desfășurarea următoarelor funcții, care pot continua pentru o perioadă de timp nedefinită: funcția de reactivare sau funcția de reactivare și doar o indicație a faptului că funcția de reactivare este activată și/sau afișarea unor informații sau a stării;

2.

„consum de energie electrică în modul standby” (PSB ) înseamnă consumul de energie electrică, exprimat în kW, al unei instalații de încălzire aflate în modul standby;

3.

„condiții climatice medii” înseamnă condițiile de temperatură caracteristice orașului Strasbourg;

4.

„regulator de temperatură” înseamnă echipamentul care servește drept interfață cu utilizatorul final în ceea ce privește valorile și programarea orară a temperaturii interioare dorite și care comunică date relevante unei interfețe a instalației de încălzire, cum ar fi o unitate centrală de procesare, contribuind astfel la reglarea temperaturii (temperaturilor) interioare;

5.

„putere calorifică superioară” (PCS) înseamnă cantitatea totală de căldură degajată prin arderea completă, cu oxigen, a unei unități de masă de combustibil și după ce produsele de ardere au revenit la temperatura ambiantă; această cantitate include căldura obținută prin condensarea tuturor vaporilor de apă din combustibil și a tuturor vaporilor de apă formați prin arderea întregii cantități de hidrogen prezent în combustibil;

6.

„model echivalent” înseamnă un model introdus pe piață cu aceiași parametri tehnici stabiliți în tabelul 1 sau în tabelul 2 (după caz) din anexa II punctul 5, ca și alt model introdus pe piață de același producător;

Definiții referitoare la instalațiile cu cazan pentru încălzirea incintelor, la instalațiile pentru încălzire cu cazan cu funcție dublă și la instalațiile cu cogenerare pentru încălzirea incintelor

7.

„instalație cu cazan care utilizează combustibil pentru încălzirea incintelor” înseamnă o instalație cu cazan pentru încălzirea incintelor care generează căldură prin arderea de combustibili fosili și/sau de combustibili din biomasă și care poate fi echipată cu unul sau mai multe generatoare de căldură suplimentare care utilizează efectul Joule în elemente de încălzire cu rezistență electrică;

8.

„instalație de încălzire cu cazan cu funcție dublă care utilizează combustibil” înseamnă o instalație pentru încălzire cu cazan cu funcție dublă care generează căldură prin arderea de combustibili fosili și/sau de combustibili din biomasă și care poate fi echipată cu unul sau mai multe generatoare de căldură suplimentare care utilizează efectul Joule în elemente de încălzire cu rezistență electrică;

9.

„cazan de tip B1” înseamnă o instalație cu cazan care utilizează combustibil pentru încălzirea incintelor care are încorporată o clapetă de tiraj, destinată a fi conectată la o țeavă de fum cu tiraj natural prin care reziduurile de ardere sunt evacuate în afara încăperii în care se află cazanul cu combustibil pentru încălzirea incintelor și care trage aerul pentru ardere direct din încăperea respectivă; un cazan de tip B1 este comercializat numai sub denumirea de cazan de tip B1;

10.

„cazan combinat de tip B1” înseamnă o instalație de încălzire cu cazan cu funcție dublă care utilizează combustibil care are încorporată o clapetă de tiraj destinată a fi conectată la o țeavă de fum cu tiraj natural prin care reziduurile de ardere sunt evacuate în afara încăperii în care se află cazanul cu combustibil combinat pentru încălzire și apă caldă și care trage aerul pentru ardere direct din încăperea respectivă; un cazan combinat de tip B1 este comercializat numai sub denumirea de cazan combinat de tip B1;

11.

„randament energetic sezonier al încălzirii incintelor în modul activ” (ηson ) înseamnă

în cazul instalațiilor cu cazan care utilizează combustibil pentru încălzirea incintelor și al instalațiilor de încălzire cu cazan cu funcție dublă care utilizează combustibil, media ponderată între randamentul util la puterea termică nominală și randamentul util la 30 % din puterea termică nominală, exprimat în %;

în cazul instalațiilor electrice cu instalație cu cazan pentru încălzirea incintelor și al instalațiilor electrice de încălzire cu cazan cu funcție dublă, randamentul util la puterea termică nominală, exprimat în %;

în cazul instalațiilor cu cogenerare pentru încălzirea incintelor neechipate cu instalații de încălzire suplimentare, randamentul util la puterea termică nominală, exprimat în %;

în cazul instalațiilor cu cogenerare pentru încălzirea incintelor echipate cu instalații de încălzire suplimentare, media ponderată între randamentul util la puterea termică nominală, cu instalația de încălzire suplimentară dezactivată, și randamentul util la puterea termică nominală, cu instalația de încălzire suplimentară activată, exprimată în %;

12.

„randament util” (η) înseamnă raportul dintre puterea termică utilă și energia totală consumată ale unei instalații cu cazan pentru încălzirea incintelor, ale unei instalații pentru încălzire cu cazan cu funcție dublă sau ale unei instalații cu cogenerare pentru încălzirea incintelor, exprimat în %, unde energia totală consumată este exprimată în termeni de PCS și/sau de energie finală înmulțită cu coeficientul de conversie (CC);

13.

„putere termică utilă” (P) înseamnă puterea termică a unei instalații cu cazan pentru încălzirea incintelor, a unei instalații pentru încălzire cu cazan cu funcție dublă sau a unei instalații cu cogenerare pentru încălzirea incintelor, transmisă agentului termic, exprimată în kW;

14.

„randament electric” (ηel ) înseamnă raportul dintre energia electrică produsă și energia totală consumată de o instalație cu cogenerare pentru încălzirea incintelor, exprimat în %, unde energia totală consumată este exprimată în termeni de PCS și/sau de energie finală înmulțită cu coeficientul de conversie (CC);

15.

„consum de energie electrică al arzătorului de aprindere” (Pign ) înseamnă consumul de energie electrică al unui arzător destinat să aprindă arzătorul principal, exprimat în W în termeni de GVC;

16.

„cazan cu condensare” înseamnă o instalație cu cazan pentru încălzirea incintelor sau o instalație pentru încălzire cu cazan cu funcție dublă în care, în condiții normale de funcționare și la anumite temperaturi operaționale ale apei, vaporii de apă din produsele de ardere sunt condensați parțial astfel încât căldura latentă a acestor vapori de apă să poată fi utilizată pentru încălzire;

17.

„consum auxiliar de energie electrică” înseamnă energia electrică anuală, exprimată în kWh în termeni de energie finală, necesară pentru funcționarea corespunzătoare a unei instalații cu cazan pentru încălzirea incintelor, a unui cazan combinat pentru încălzire și apă caldă sau a unei instalații cu cogenerare pentru încălzirea incintelor, calculată pornind de la consumul de energie electrică la sarcină completă (elmax), la sarcină parțială (elmin), în modul standby și la ore de funcționare stabilite implicit pentru fiecare mod;

18.

„pierdere de căldură în standby” (Pstby ) înseamnă cantitatea de căldură pierdută de o instalație cu cazan pentru încălzirea incintelor, de o instalație pentru încălzire cu cazan cu funcție dublă sau de o instalație cu cogenerare pentru încălzirea incintelor, în modurile de funcționare fără necesar de căldură, exprimată în kW;

Definiții referitoare la instalațiile cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor și la instalațiile de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă

19.

„temperatură exterioară” (Tj ) înseamnă temperatura termometrului uscat a aerului exterior, exprimată în grade Celsius; umiditatea relativă poate fi indicată de o temperatură corespunzătoare a termometrului umed;

20.

„coeficient nominal de performanță” (COPrated ) sau „coeficient nominal al energiei primare” (PERrated ) înseamnă capacitatea declarată de încălzire, exprimată în kW, împărțită la energia consumată, exprimată în kW în termeni de PCS și/sau în kW în termeni de energie finală înmulțită cu CC, pentru încălzire furnizată în condiții nominale de funcționare;

21.

„condiții de proiectare de referință” înseamnă combinația dintre temperatura de proiectare de referință, temperatura bivalentă maximă și temperatura limită maximă de funcționare, stabilite în tabelul 4 din anexa III;

22.

„temperatură de proiectare de referință” (Tdesignh) înseamnă temperatura exterioară, exprimată în grade Celsius, stabilită în tabelul 4 din anexa III, la care raportul sarcinii parțiale este egal cu 1;

23.

„raportul sarcinii parțiale” [pl(Tj )] înseamnă temperatura exterioară minus 16 °C împărțită la temperatura de proiectare de referință minus 16 °C;

24.

„sezon de încălzire” înseamnă un set de condiții de operare care descriu, pentru fiecare interval, combinația dintre temperaturile exterioare și numărul de ore în care sunt atinse aceste temperaturi în fiecare sezon;

25.

„interval” (binj ) înseamnă o combinație dintre o temperatură exterioară și orele per interval, în conformitate cu tabelul 5 din anexa III;

26.

„ore per interval” (Hj ) înseamnă numărul de ore per sezon de încălzire, exprimat în ore pe an, în care se atinge o anumită temperatură exterioară pentru fiecare interval, în conformitate cu tabelul 5 din anexa III;

27.

„sarcină parțială de încălzire” [Ph(Tj )] înseamnă sarcina de încălzire la o anumită temperatură exterioară, calculată prin înmulțirea sarcinii nominale cu raportul sarcinii parțiale, exprimată în kW;

28.

„coeficient sezonier de performanță” (SCOP) sau „coeficient sezonier al energiei primare” (SPER) înseamnă coeficientul global de performanță a unei instalații cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor sau a unei instalații de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă care utilizează energie electrică sau coeficientul global al energiei primare a unei pompe de căldură pentru încălzirea incintelor sau a unei pompe de căldură pentru încălzire și apă caldă care utilizează combustibili, reprezentativ pentru sezonul de încălzire dat, calculat prin împărțirea necesarului anual de căldură de referință la consumul anual de energie;

29.

„necesar anual de căldură de referință” (QH ) înseamnă necesarul de căldură de referință pentru un anumit sezon de încălzire, care trebuie utilizat ca bază pentru calcularea SCOP sau SPER și calculat ca produsul dintre sarcina nominală de încălzire și numărul anual de ore echivalente în modul activ, exprimat în kWh;

30.

„consum anual de energie” (QHE ) înseamnă consumul de energie necesar pentru a satisface necesarul anual de căldură de referință pentru un anumit sezon de încălzire, exprimat în kWh în termeni de GVC și/sau în kWh în termeni de energie finală înmulțită cu CC;

31.

„numărul anual de ore echivalente în modul activ” (HHE ) înseamnă numărul anual presupus de ore în care o instalație cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor sau o instalație de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă trebuie să producă sarcina nominală de încălzire pentru a satisface necesarul anual de căldură de referință, exprimat în h;

32.

„coeficient de performanță în modul activ” (SCOPon ) sau „coeficientul energiei primare în modul activ” (SPERon ) înseamnă coeficientul mediu de performanță a instalației cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor sau a instalației de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă care utilizează energie electrică în modul activ sau coeficientul mediu al energiei primare a pompei de căldură pentru încălzirea incintelor sau a pompei de căldură pentru încălzire și apă caldă care utilizează combustibili în modul activ, pentru un anumit sezon de încălzire;

33.

„capacitate suplimentară de încălzire” [sup(Tj )] înseamnă puterea termică nominală Psup, exprimată în kW, a unei instalații de încălzire suplimentare care completează capacitatea declarată de încălzire pentru a atinge sarcina parțială de încălzire, în cazul în care capacitatea termică declarată este mai mică decât sarcina parțială de încălzire;

34.

„coeficient de performanță specific unui interval” [COPbin(Tj )] sau „coeficientul energiei primare specific unui interval” [PERbin(Tj )] înseamnă coeficientul de performanță a instalației cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor sau a instalație de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă care utilizează energie electrică sau coeficientul energiei primare a pompei de căldură pentru încălzirea incintelor sau a pompei de căldură pentru încălzire și apă caldă care utilizează combustibil, specific pentru fiecare interval dintr-un sezon, derivat din sarcina parțială de încălzire, din capacitatea declarată de încălzire și din coeficientul de performanță declarat pentru intervalele specificate și calculat pentru alte intervale prin interpolare sau extrapolare, corectat, dacă este necesar, cu coeficientul de degradare;

35.

„capacitate declarată de încălzire” [Pdh(Tj )] înseamnă capacitatea de încălzire, exprimată în kW, pe care o poate produce o instalație cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor sau o instalație de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă, pentru o temperatură exterioară;

36.

„controlul capacității” înseamnă caracteristica unei instalații cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor sau a unei instalație de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă care constă în modificarea capacității prin modificarea debitului volumetric al cel puțin unuia dintre fluidele necesare pentru funcționarea ciclului de refrigerare, care trebuie indicat ca fiind „fix”, dacă debitului volumetric nu poate fi modificat, sau „variabil”, dacă debitul volumetric se modifică sau variază în serii de două sau mai multe etape;

37.

„sarcină nominală de încălzire” (Pdesignh) înseamnă puterea termică nominală (Prated), exprimată în kW, a unei instalații cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor sau a unei instalații de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă la temperatura de proiectare de referință, unde sarcina nominală de încălzire este egală cu sarcina parțială de încălzire, în condițiile unei temperaturi exterioare egale cu temperatura de proiectare de referință;

38.

„coeficient de performanță declarat” [COPd(Tj )] sau „coeficient declarat al energiei primare” [PERd(Tj )] înseamnă coeficientul de performanță sau coeficientul energiei primare pentru un număr limitat de intervale specificate;

39.

„temperatură bivalentă” (Tbiv ) înseamnă temperatura exterioară declarată de producător pentru încălzire, exprimată în grade Celsius, la care capacitatea declarată de încălzire este egală cu sarcina parțială de încălzire și sub care capacitatea declarată de încălzire necesită capacitate suplimentară de încălzire pentru a atinge sarcina parțială de încălzire;

40.

„temperatură limită de funcționare” (TOL) înseamnă temperatura exterioară declarată de producător pentru încălzire, exprimată în grade Celsius, sub care instalația cu pompă de căldură aer-apă pentru încălzirea incintelor sau instalația de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă aer-apă nu poate produce nicio capacitate de încălzire, iar capacitatea declarată de încălzire este egală cu zero;

41.

„temperatură limită de funcționare pentru încălzirea apei” (WTOL) înseamnă temperatura de ieșire a apei declarată de producător pentru încălzire, exprimată în grade Celsius, peste care instalație cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor sau instalația de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă nu poate produce nicio capacitate de încălzire, iar capacitatea declarată de încălzire este egală cu zero;

42.

„capacitate de încălzire în cursul unui interval ciclic” (Pcych) înseamnă capacitatea de încălzire integrată în cursul intervalului de testare ciclic pentru încălzire, exprimată în kW;

43.

„randament în cursul unui interval ciclic” (COPcyc sau PERcyc) înseamnă coeficientul mediu de performanță sau coeficientul mediu al energiei primare în cursul intervalului de testare ciclic, calculat prin împărțirea capacității termice integrate în cursul intervalului respectiv, exprimat în kW, la energia consumată integrată în cursul aceluiași interval, exprimată în kWh în termeni de PCS și/sau în kWh în termeni de energie finală înmulțită cu CC;

44.

„coeficient de degradare” (Cdh) înseamnă măsura pierderii de randament datorată ciclurilor instalațiilor cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor sau ale instalațiilor de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă; dacă Cdh nu este determinat prin măsurare, atunci coeficientul de degradare implicit este Cdh = 0,9;

45.

„modul activ” înseamnă starea care corespunde orelor în care, în incintă, se produce o sarcină de încălzire, funcția de încălzire fiind activată; această stare poate implica parcurgerea de cicluri de către instalația cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor sau instalația de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă pentru a atinge sau a menține temperatura interioară dorită a aerului;

46.

„modul oprit” înseamnă o stare în care instalația cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor sau instalația de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă este conectată la rețeaua electrică și nu asigură desfășurarea niciunei funcții, inclusiv stările în care este disponibilă numai o indicație a stării în „modul oprit” și stările în care sunt disponibile numai funcționalitățile destinate să asigure compatibilitatea electromagnetică în temeiul Directivei 2004/108/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1);

47.

„modul oprit prin termostat” înseamnă starea care corespunde orelor în care funcția de încălzire este activată, dar în care nu se produce nicio sarcină de încălzire, unde funcția de încălzire este pornită, dar instalație cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor sau instalația de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă nu funcționează; ciclurile din modul activ nu sunt considerate ca făcând parte din modul oprit prin termostat;

48.

„modul de funcționare a încălzitorului uleiului din carter” înseamnă o stare în care dispozitivul de încălzire este activat pentru a se evita migrarea agentului frigorific către compresor, cu scopul de a se limita concentrația de agent frigorific în ulei la pornirea compresorului;

49.

„consum de energie electrică în modul oprit” (POFF ) înseamnă consumul de energie electrică, exprimat în kW, al unei instalații cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor sau al unei instalații de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă aflate în modul oprit;

50.

„consum de energie electrică în modul oprit prin termostat” (PTO ) înseamnă consumul de energie electrică, exprimat în kW, al unei instalații cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor sau al unei instalații de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă aflate în modul oprit prin termostat;

51.

„consum de energie electrică în modul de funcționare a încălzitorului uleiului din carter” (PCK ) înseamnă consumul de energie electrică, exprimat în kW, al unei instalație cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor sau al unei instalații de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă aflate în modul de funcționare a încălzitorului uleiului din carter;

52.

„pompă de căldură pentru temperatură scăzută” înseamnă o instalație cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor care este proiectată în mod special pentru o aplicare la temperatură scăzută și care, în condițiile de proiectare de referință pentru climă medie, nu poate produce apă pentru încălzire cu o temperatură de ieșire de 52 °C la o temperatură de intrare a termometrului uscat (umed) de – 7 °C (– 8 °C);

53.

„aplicație la temperatură scăzută” înseamnă o aplicare în care instalația cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor produce capacitatea sa declarată de încălzire la o temperatură de ieșire a schimbătorului de căldură interior de 35 °C;

54.

„aplicație la temperatură medie” înseamnă o aplicație în care instalația cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor sau instalația de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă produce capacitatea sa declarată de încălzire la o temperatură de ieșire a schimbătorului de căldură interior de 55 °C;

Definiții referitoare la încălzirea apei în instalații de încălzire cu funcție dublă

55.

„profil de sarcină” înseamnă o anumită secvență de prelevări de apă, după cum se specifică în tabelul 7 din anexa III; fiecare instalație de încălzire cu funcție dublă respectă cel puțin un profil de sarcină;

56.

„prelevare de apă” înseamnă o anumită combinație de debit de apă util, temperatură utilă a apei, conținut energetic util și temperatură maximă, după cum se specifică în tabelul 7 din anexa III;

57.

„debit de apă util” (f) înseamnă debitul minim, exprimat în litri pe minut, la care apa caldă contribuie la energia de referință, după cum se specifică în tabelul 7 din anexa III;

58.

„temperatură utilă a apei” (Tm ) înseamnă temperatura apei, exprimată în grade Celsius, la care apa caldă începe să contribuie la energia de referință, după cum se specifică în tabelul 7 din anexa III;

59.

„conținut energetic util” (Qtap ) înseamnă conținutul energetic al apei calde, exprimat în kWh, furnizat la o temperatură cel puțin egală cu temperatura utilă a apei și la debite cel puțin egale cu debitul de apă util, după cum se specifică în tabelul 7 din anexa III;

60.

„conținut energetic al apei calde” înseamnă produsul dintre capacitatea calorifică specifică a apei, diferența medie de temperatură dintre apa caldă în ieșire și apa rece în intrare, și masa totală de apă caldă furnizată;

61.

„temperatură de vârf” (Tp ) înseamnă temperatura minimă a apei, exprimată în grade Celsius, care trebuie atinsă în timpul prelevării de apă, după cum se specifică în tabelul 7 din anexa III;

62.

„energie de referință” (Qref ) înseamnă conținutul energetic util total al prelevărilor de apă, exprimat în kWh, în cazul unui anumit profil de sarcină, după cum se specifică în tabelul 7 din anexa III;

63.

„profil de sarcină maxim” înseamnă profilul de sarcină cu cea mai mare energie de referință pe care este în măsură să o furnizeze o instalație de încălzire cu funcție dublă, respectând totodată condițiile de temperatură și de debit ale profilului de sarcină respectiv;

64.

„profil de sarcină declarat” înseamnă profilul de sarcină aplicat pentru evaluarea conformității;

65.

„consum zilnic de energie electrică” (Qelec ) înseamnă consumul de energie electrică pentru încălzirea apei într-o perioadă de 24 de ore consecutive în condițiile profilului de sarcină declarat, exprimat în kWh în termeni de energie finală;

66.

„consum zilnic de combustibil” (Qfuel ) înseamnă consumul de combustibil pentru încălzirea apei într-o perioadă de 24 de ore consecutive în condițiile profilului de sarcină declarat, exprimat în kWh în termeni de PCS.


(1)  JO L 390, 31.12.2004, p. 24.


ANEXA II

Cerințe în materie de proiectare ecologică

1.   CERINȚE PRIVIND RANDAMENTUL ENERGETIC SEZONIER AFERENT ÎNCĂLZIRII INCINTELOR

(a)

De la 26 septembrie 2015, randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor și randamentele utile ale instalațiilor de încălzire nu trebuie să scadă sub următoarele valori:

 

Instalații cu cazan care utilizează combustibil pentru încălzirea incintelor cu putere termică nominală ≤ 70 kW și instalații de încălzire cu cazan cu funcție dublă care utilizează combustibil cu putere termică nominală ≤ 70 kW, cu excepția cazanelor de tip B1 cu putere termică nominală ≤ 10 kW și a cazanelor combinate de tip B1 cu putere termică nominală ≤ 30 kW:

Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor nu trebuie să scadă sub 86 %.

 

Cazane de tip B1 cu putere termică nominală ≤ 10 kW și cazane combinate de tip B1 cu putere termică nominală ≤ 30 kW:

Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor nu trebuie să scadă sub 75 %.

 

Instalații cu cazan care utilizează combustibil pentru încălzirea incintelor cu putere termică nominală ≤ 70 kW și ≤ 400 kW, precum și instalații de încălzire cu cazan cu funcție dublă care utilizează combustibil cu putere termică nominală > 70 kW și ≤ 400 kW:

Randamentul util la 100 % din puterea termică nominală nu trebuie să scadă sub 86 %, iar randamentul util la 30 % din puterea termică nominală nu trebuie să scadă sub 94 %.

 

Instalații electrice cu cazan pentru încălzirea incintelor și instalații electrice de încălzire cu cazan cu funcție dublă:

Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor nu trebuie să scadă sub 30 %.

 

Instalații cu cogenerare pentru încălzirea incintelor:

Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor nu trebuie să scadă sub 86 %.

 

Instalații cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor și instalații de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă, cu excepția pompelor de căldură pentru temperatură scăzută:

Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor nu trebuie să scadă sub 100 %.

 

Pompe de căldură pentru temperatură scăzută:

Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor nu trebuie să scadă sub 115 %.

(b)

De la 26 septembrie 2017, randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor al instalațiilor electrice cu cazan pentru încălzirea incintelor, a instalațiilor electrice de încălzire cu cazan cu funcție dublă, a instalațiilor cu cogenerare pentru încălzirea incintelor, a instalațiilor cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor și a instalațiilor de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă nu trebuie să scadă sub următoarele valori:

 

Instalații electrice cu cazan pentru încălzirea incintelor și instalații electrice de încălzire cu cazan cu funcție dublă:

Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor nu trebuie să scadă sub 36 %.

 

Instalații cu cogenerare pentru încălzirea incintelor:

Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor nu trebuie să scadă sub 100 %.

 

Instalații cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor și instalație de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă, cu excepția pompelor de căldură pentru temperatură scăzută:

Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor nu trebuie să scadă sub 110 %.

 

Pompe de căldură pentru temperatură scăzută:

Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor nu trebuie să scadă sub 125 %.

2.   CERINȚE PRIVIND RANDAMENTUL ENERGETIC AFERENT ÎNCĂLZIRII APEI

(a)

De la 26 septembrie 2015, randamentul energetic aferent încălzirii apei al instalațiilor de încălzire cu funcție dublă nu trebuie să scadă sub următoarele valori:

Profilul de sarcină declarat

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Randamentul energetic aferent încălzirii apei

22 %

23 %

26 %

26 %

30 %

30 %

30 %

32 %

32 %

32 %

(b)

De la 26 septembrie 2017, randamentul energetic aferent încălzirii apei al instalațiilor de încălzire cu funcție dublă nu trebuie să scadă sub următoarele valori:

Profilul de sarcină declarat

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Randamentul energetic aferent încălzirii apei

32 %

32 %

32 %

32 %

36 %

37 %

38 %

60 %

64 %

64 %

3.   CERINȚE PRIVIND NIVELUL DE PUTERE ACUSTICĂ

De la 26 septembrie 2015, nivelul de putere acustică a instalațiilor cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor și a instalațiilor de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă nu trebuie să depășească următoarele valori:

Putere termică nominală ≤ 6 kW

Putere termică nominală > 6 kW și ≤ 12 kW

Putere termică nominală > 12 kW și ≤ 30 kW

Putere termică nominală > 30 kW și ≤ 70 kW

Nivelul de putere acustică (LWA ), în interior

Nivelul de putere acustică (LWA ), în exterior

Nivelul de putere acustică (LWA ), în interior

Nivelul de putere acustică (LWA ), în exterior

Nivelul de putere acustică (LWA ), în interior

Nivelul de putere acustică (LWA ), în exterior

Nivelul de putere acustică (LWA ), în interior

Nivelul de putere acustică (LWA ), în exterior

60 dB

65 dB

65 dB

70 dB

70 dB

78 dB

80 dB

88 dB

4.   CERINȚE PRIVIND EMISIILE DE OXIZI DE AZOT

(a)

De la 26 septembrie 2018, emisiile de oxizi de azot, exprimate în dioxid de azot, generate de instalațiile de încălzire nu trebuie să depășească următoarele valori:

instalațiile cu cazan care utilizează combustibil pentru încălzirea incintelor și instalațiile de încălzire cu cazan cu funcție dublă care utilizează combustibil care utilizează combustibili gazoși: consum de combustibil de 56 mg/kWh în termeni de PCS;

instalațiile cu cazan care utilizează combustibil pentru încălzirea incintelor și instalațiile de încălzire cu cazan cu funcție dublă care utilizează combustibil care utilizează combustibili lichizi: consum de combustibil de 120 mg/kWh în termeni de PCS;

instalațiile cu cogenerare pentru încălzirea incintelor echipate cu dispozitiv cu ardere externă, care utilizează combustibili gazoși: consum de combustibil de 70 mg/kWh în termeni de PCS;

instalațiile cu cogenerare pentru încălzirea incintelor echipate cu dispozitiv cu ardere externă, care utilizează combustibili lichizi: consum de combustibil de 120 mg/kWh în termeni de PCS;

instalațiile cu cogenerare pentru încălzirea incintelor echipate cu motor cu ardere internă, care utilizează combustibili gazoși: consum de combustibil de 240 mg/kWh în termeni de PCS;

instalațiile cu cogenerare pentru încălzirea incintelor echipate cu motor cu ardere internă, care utilizează combustibili lichizi: consum de combustibil de 420 mg/kWh în termeni de PCS;

instalațiile cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor și instalațiile de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă echipate cu dispozitiv cu ardere externă, care utilizează combustibili gazoși: consum de combustibil de 70 mg/kWh în termeni de PCS;

instalațiile cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor și instalațiile de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă echipate cu dispozitiv cu ardere externă care utilizează combustibili lichizi: consum de combustibil de 120 mg/kWh în termeni de PCS;

instalație cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor și instalațiile de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă echipate cu motor cu ardere internă care utilizează combustibili gazoși: consum de combustibil de 240 mg/kWh în termeni de PCS;

instalațiile cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor și instalațiile de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă echipate cu motor cu ardere internă care utilizează combustibili lichizi: consum de combustibil de 420 mg/kWh în termeni de PCS.

5.   CERINȚE PRIVIND INFORMAȚIILE DESPRE PRODUS

De 26 septembrie 2015, se furnizează următoarele informații despre produs referitoare la instalațiile de încălzire:

(a)

manualele cu instrucțiuni pentru instalatori și utilizatorii finali, precum și site-urile web cu acces liber ale producătorilor, ale reprezentanților autorizați ai acestora și ale importatorilor trebuie să conțină elementele următoare:

pentru instalațiile cu cazan pentru încălzirea incintelor, instalațiile pentru încălzire cu cazan cu funcție dublă și instalațiile cu cogenerare pentru încălzirea incintelor, parametrii tehnici prevăzuți în tabelul 1, măsurați și calculați în conformitate cu anexa III;

pentru instalațiile cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor și instalațiile de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă, parametrii tehnici prevăzuți în tabelul 2, măsurați și calculați în conformitate cu anexa III;

eventualele precauții speciale care trebuie luate în momentul asamblării, al instalării sau al întreținerii instalației de încălzire;

pentru cazanele de tip B1 și cazanele combinate de tip B1, caracteristicile acestora și următorul text standard: „Acest cazan cu tiraj natural este destinat să fie conectat exclusiv la o țeavă de fum care este comună mai multor locuințe din clădirile existente și prin care reziduurile de ardere sunt evacuate către exteriorul încăperii în care se află cazanul. Acesta trage aerul de ardere direct din încăpere și are încorporată o clapetă de tiraj. Din cauza eficienței mai reduse, orice altă utilizare a acestui cazan trebuie evitată, căci ar determina un consum de energie mai ridicat și costuri operaționale mai mari.”;

pentru generatoarele de căldură proiectate pentru instalațiile de încălzire și pentru carcasele de instalație de încălzire care urmează să fie echipate cu astfel de generatoare de căldură, caracteristicile acestora, cerințele privind asamblarea, pentru a se asigura conformitatea cu cerințele în materie de proiectare ecologică pentru instalațiile de încălzire, și, dacă este cazul, lista combinațiilor recomandate de producător;

informații relevante privind dezasamblarea, reciclarea și/sau eliminarea la sfârșitul ciclului de viață;

(b)

în scopul evaluării conformității în temeiul articolului 4, documentația tehnică trebuie să conțină următoarele elemente:

elementele specificate la litera (a);

pentru instalațiile cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor și instalațiile de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă, dacă informațiile privind un anumit model care include o combinație de unități interioare și exterioare au fost obținute prin calcul pe baza caracteristicilor de proiectare și/sau prin extrapolare de la alte combinații, detaliile referitoare la aceste calcule și/sau extrapolări, precum și ale eventualelor teste efectuate pentru verificarea preciziei calculelor, inclusiv detaliile privind modelul matematic utilizat pentru calcularea performanței combinațiilor respective și măsurătorile efectuate pentru a verifica acest model;

(c)

următoarele informații trebuie marcate în mod durabil pe instalația de încălzire:

dacă este cazul, „cazan de tip B1” sau „cazan combinat de tip B1”;

în cazul instalațiilor cu cogenerare pentru încălzirea incintelor, capacitatea electrică.

Tabelul 1

Cerințe privind informațiile, aplicabile instalațiilor cu cazan pentru încălzirea incintelor, instalațiilor pentru încălzire cu cazan cu funcție dublă și instalațiilor cu cogenerare pentru încălzirea incintelor

Model(e): [informații pentru identificarea modelului (modelelor) la care se referă informațiile]

Cazan cu condensare: [da/nu]

Cazan pentru temperatură scăzută (2): [da/nu]

Cazan de tip B1: [da/nu]

Instalație cu cogenerare pentru încălzirea incintelor: [da/nu]

Dacă da, echipat cu o instalație de încălzire suplimentar: [da/nu]

Instalație de încălzire cu funcție dublă: [da/nu]

Parametru

Simbol

Valoare

Unitate

 

Parametru

Simbol

Valoare

Unitate

Putere termică nominală

Prated

x

kW

Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor

ηs

x

%

Pentru instalațiile cu cazan pentru încălzirea incintelor și instalațiile pentru încălzire cu cazan cu funcție dublă: puterea termică utilă

Pentru instalațiile cu cazan pentru încălzirea incintelor și instalațiile pentru încălzire cu cazan cu funcție dublă: randament util

La puterea termică nominală și regim de temperatură ridicată (1)

P4

x,x

kW

La puterea termică nominală și regim de temperatură ridicată (1)

η4

x,x

%

La 30 % din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (2)

P1

x,x

kW

La 30 % din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (2)

η1

x,x

%

Pentru instalațiile cu cogenerare pentru încălzirea incintelor: puterea termică utilă

Pentru instalațiile cu cogenerare pentru încălzirea incintelor: randament util

La puterea termică nominală a instalației cu cogenerare pentru încălzirea incintelor cu instalația de încălzire suplimentară dezactivată

PCHP100 + Sup0

x,x

kW

La puterea termică nominală a instalației cu cogenerare pentru încălzirea incintelor cu instalația de încălzire suplimentară dezactivată

ηCHP100 + Sup0

x,x

%

La puterea termică nominală a instalației cu cogenerare pentru încălzirea incintelor cu instalația de încălzire suplimentară activată

PCHP100 + Sup100

x,x

kW

La puterea termică nominală a instalației cu cogenerare pentru încălzirea incintelor cu instalația de încălzire suplimentară activată

ηCHP100 + Sup100

x,x

%

Pentru instalațiile cu cogenerare pentru încălzirea incintelor: randament electric

Instalație de încălzire suplimentară

La puterea termică nominală a instalației cu cogenerare pentru încălzirea incintelor cu instalația de încălzire suplimentară dezactivată

ηel,CHP100 + Sup0

x,x

%

Puterea termică nominală

Psup

x,x

kW

La puterea termică nominală a instalației cu cogenerare pentru încălzirea incintelor cu instalația de încălzire suplimentară activată

ηel,CHP100 + Sup100

x,x

%

Tip de energie consumată

 

Consumul auxiliar de energie electrică

Alți parametri

În sarcină totală

elmax

x,xxx

kW

Pierderea de căldură în standby

Pstby

x,xxx

kW

În sarcină parțială

elmin

x,xxx

kW

Consumul de energie electrică al arzătorului de aprindere

Pign

x,xxx

kW

În modul standby

PSB

x,xxx

kW

Emisii de oxizi de azot

NOx

x

mg/kWh

Pentru instalațiile de încălzire cu funcție dublă:

Profilul de sarcină declarat

 

 

Randamentul energetic aferent încălzirii apei

ηwh

x

%

Consumul zilnic de energie electrică

Qelec

x,xxx

kWh

Consumul zilnic de combustibil

Qfuel

x,xxx

kWh

Date de contact

Denumirea și adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat.


Tabelul 2

Cerințe privind informațiile pentru instalațiile cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor și instalațiile de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă:

Model(e): [informații pentru identificarea modelului (modelelor) la care se referă informațiile]

Pompă de căldură aer-apă: [da/nu]

Pompă de căldură apă-apă: [da/nu]

Pompă de căldură apă sărată-apă: [da/nu]

Pompă de căldură pentru temperatură scăzută: [da/nu]

Echipat cu o instalație de încălzire suplimentară: [da/nu]

Instalație de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă: [da/nu]

Parametrii trebuie declarați pentru aplicația la temperatură medie, cu excepția pompelor de căldură pentru temperatură scăzută. În ceea ce privește pompele de căldură pentru temperatură scăzută, parametrii trebuie declarați pentru aplicația la temperatură scăzută.

Parametrii trebuie declarați pentru condiții climatice medii.

Parametru

Simbol

Valoare

Unitate

 

Parametru

Simbol

Valoare

Unitate

Putere termică nominală  (3)

Prated

x

kW

Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor

ηs

x

%

Capacitatea declarată de încălzire pentru sarcină parțială la o temperatură interioară de 20 °C și la o temperatură exterioară Tj

Coeficientul de performanță declarat sau coeficientul declarat al energiei primare pentru sarcină parțială la o temperatură interioară de 20 °C și la o temperatură exterioară Tj

Tj = – 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = – 7 °C

COPd sau PERd

x,xx sau x,x

– sau %

Tj = + 2 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = + 2 °C

COPd sau PERd

x,xx sau x,x

– sau %

Tj = + 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = + 7 °C

COPd sau PERd

x,xx sau x,x

– sau %

Tj = + 12 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = + 12 °C

COPd sau PERd

x,xx sau x,x

– sau %

Tj = temperatură bivalentă

Pdh

x,x

kW

Tj = temperatură bivalentă

COPd sau PERd

x,xx sau x,x

– sau %

Tj = temperatura limită de funcționare

Pdh

x,x

kW

Tj = temperatura limită de funcționare

COPd sau PERd

x,xx sau x,x

– sau %

Pentru pompele de căldură aer-apă: Tj = – 15 °C (dacă TOL < – 20 °C)

Pdh

x,x

kW

Pentru pompele de căldură aer-apă: Tj = – 15 °C (dacă TOL < – 20 °C)

COPd sau PERd

x,xx sau x,x

– sau %

Temperatură bivalentă

Tbiv

x

°C

Pentru pompele de căldură aer-apă: temperatura limită de funcționare

TOL

x

°C

Capacitatea de încălzire a intervalului ciclic

Pcych

x,x

kW

Randamentul intervalului ciclic

COPcyc sau PERcyc

x,xx sau x,x

– sau %

Coeficientul de degradare (4)

Cdh

x,x

Temperatura limită de funcționare pentru încălzirea apei

WTOL

x

°C

Consumul de energie electrică în alte moduri decât în modul activ

Instalație de încălzire suplimentară

Modul oprit

POFF

x,xxx

kW

Putere termică nominală (3)

Psup

x,x

kW

Modul oprit prin termostat

PTO

x,xxx

kW

 

 

Modul standby

PSB

x,xxx

kW

Tip de energie consumată

Modul de funcționare a încălzitorului uleiului din carter

PCK

x,xxx

kW

 

Alți parametri

 

Controlul capacității

fix/variabil

Pentru pompele de căldură aer-apă: Debitul nominal de aer, în exterior

x

m3/h

Nivelul de putere acustică, în interior/în exterior

LWA

x/x

dB

Pentru pompele de căldură apă-apă/apă sărată-apă: Debitul nominal de apă sau de apă sărată, schimbător de căldură în exterior

x

m3/h

Emisii de oxizi de azot

NOx

x

mg/kWh

Pentru instalația de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă:

Profilul de sarcină declarat

x

 

Randamentul energetic aferent încălzirii apei

ηwh

x

%

Consumul zilnic de energie electrică

Qelec

x,xxx

kWh

Consumul zilnic de combustibil

Qfuel

x,xxx

kWh

Date de contact

Denumirea și adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat.


(1)  Regim de temperatură ridicată înseamnă o temperatură de retur de 60 °C la intrarea în instalația de încălzire și o temperatură de alimentare de 80 °C la ieșirea din instalația de încălzire.

(2)  Temperatură scăzută înseamnă o temperatură de retur de 30 °C pentru cazanele cu condensare, de 37 °C pentru cazanele pentru temperatură scăzută și de 50 °C pentru alte instalații de încălzire (la intrarea în instalația de încălzire).

(3)  Pentru instalațiile cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor și instalațiile de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă, puterea termică nominală Prated este egală cu sarcina nominală de încălzire Pdesignh, iar puterea termică nominală a unei instalații de încălzire suplimentare Psup este egală cu capacitatea suplimentară de încălzire sup(Tj).

(4)  Dacă Cdh nu este determinat prin măsurare, atunci coeficientul de degradare implicit este Cdh = 0,9.


ANEXA III

Măsurători și calcule

1.

Pentru măsurătorile și calculele efectuate în scopul conformității și al verificării conformității cu cerințele prezentului regulament se utilizează fie standardele armonizate ale căror numere de referință au fost publicate în acest scop în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, fie alte metode credibile, exacte și reproductibile care țin seama de tehnologiile de ultimă generație general recunoscute. Acestea îndeplinesc condițiile și parametrii tehnici prevăzuți la punctele 2-5.

2.

Condiții generale privind măsurătorile și calculele

(a)

În scopul efectuării măsurătorilor prevăzute la punctele 2-5, temperatura ambiantă interioară se stabilește la 20 °C ± 1 °C.

(b)

În scopul efectuării calculelor prevăzute la punctele 3-5, consumul de energie electrică se înmulțește cu un coeficient de conversie CC de 2,5.

(c)

Emisiile de oxizi de azot se măsoară ca fiind cantitatea totală de monoxid de azot și dioxid de azot și se exprimă în dioxid de azot.

(d)

În ceea ce privește instalațiile de încălzire echipate cu instalații de încălzire suplimentare, pentru măsurarea și calcularea puterii termice nominale, a randamentului energetic sezonier aferent încălzirii incintelor, a randamentului energetic aferent încălzirii apei, a nivelului de putere acustică și a emisiilor de oxizi de azot se ține seama de instalația de încălzire suplimentară.

(e)

Valorile declarate în ceea ce privește puterea termică nominală, randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor, randamentul energetic aferent încălzirii apei, nivelul de putere acustică și emisiile de oxizi de azot se rotunjesc la cel mai apropiat număr întreg.

(f)

Toate generatoarele de căldură proiectate pentru o instalație de încălzire și toate carcasele de instalații de încălzire care urmează să fie echipate cu astfel de generatoare de căldură se testează împreună cu o carcasă de instalație de încălzire corespunzătoare și, respectiv, cu un generator de căldură corespunzător.

3.

Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor a instalațiilor cu cazan pentru încălzirea incintelor, a instalațiilor pentru încălzire cu cazan cu funcție dublă și a instalațiilor cu cogenerare pentru încălzirea incintelor

Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor ηs se calculează ca randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor în modul activ ηson , corectat cu contribuții care țin seama de regulatoarele de temperatură, consumul auxiliar de energie electrică, pierderea de căldură în standby, consumul de energie electrică al arzătorului de aprindere (dacă este cazul) și, în ceea ce privește instalațiile cu cogenerare pentru încălzirea incintelor, corectat prin adăugarea randamentului electric înmulțit cu un coeficient de conversie CC de 2,5.

4.

Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor al instalațiile cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor și al instalațiilor de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă

(a)

Pentru stabilirea coeficientului de performanță nominal COPrated sau a coeficientului energiei primare PERrated , a nivelului de putere acustică sau a emisiilor de oxizi de azot, condițiile de funcționare trebuie să fie condițiile nominale de funcționare stabilite în tabelul 3 și se utilizează aceeași capacitate declarată de încălzire.

(b)

Coeficientul de performanță în modul activ SCOPon sau coeficientul energiei primare în modul activ SPERon se calculează pe baza sarcinii parțiale de încălzire Ph(Tj), a capacității suplimentare de încălzire sup(Tj) (dacă este cazul) și a coeficientului de performanță specific unui interval COPbin(Tj) sau a coeficientului energiei primare specific unui interval PERbin(Tj), ponderate cu orele din interval în care se aplică condițiile specifice intervalului respectiv, utilizând condițiile următoare:

condițiile de proiectare de referință stabilite în tabelul 4;

sezonul de încălzire european de referință în condițiile climatice medii stabilite în tabelul 5;

dacă este cazul, efectele eventualei scăderi a randamentului energetic cauzat de cicluri, în funcție de tipul de control al capacității termice.

(c)

Necesarul anual de căldură de referință QH este sarcina nominală de încălzire Pdesignh înmulțită cu numărul anual de ore echivalente în modul activ HHE , și anume 2 066.

(d)

Consumul anual de energie QHE se calculează ca suma:

raportului dintre necesarul anual de căldură de referință QH și coeficientul de performanță în modul activ SCOPon sau coeficientul energiei primare în modul activ SPERon și

a consumului de energie pentru modurile oprit, oprit prin termostat, standby și pentru modul de funcționare a încălzitorului uleiului din carter, în cursul sezonului de încălzire.

(e)

Coeficientul de performanță sezonier SCOP sau coeficientul sezonier al energiei primare SPER se calculează ca fiind raportul dintre necesarul anual de căldură de referință QH și consumul anual de energie QHE .

(f)

Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor ηs se calculează prin împărțirea coeficientului de performanță sezonier SCOP la coeficientul de conversie CC sau prin corectarea coeficientului sezonier al energiei primare SPER cu contribuțiile de la regulatoarele de temperatură și, pentru instalațiile cu pompă de căldură pe bază de apă sărată pentru încălzirea incintelor și instalațiile de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă, consumul de energie al uneia sau mai multor pompe de apă subterană.

5.

Randamentul energetic aferent încălzirii apei al instalațiilor de încălzire cu funcție dublă

Randamentul energetic aferent încălzirii apei ηwh al unui instalație de încălzire cu funcție dublă se calculează ca raportul dintre energia de referință Qref a profilului de sarcină declarat și energia necesară pentru generarea acesteia, în următoarele condiții:

(a)

măsurătorile se efectuează utilizând profilurile de sarcină stabilite în tabelul 7;

(b)

măsurătorile se efectuează utilizând un ciclu de măsurare de 24 de ore după cum urmează:

de la 00:00 la 06:59: fără prelevare de apă;

de la 07:00: prelevări de apă conforme profilului de sarcină declarat;

de la sfârșitul ultimei prelevări de apă până la 24:00: fără prelevare de apă;

(c)

profilul de sarcină declarat este profilul de sarcină maxim sau profilul de sarcină aflat imediat sub profilul de sarcină maxim;

(d)

în cazul instalațiilor de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă, se aplică următoarele condiții suplimentare:

instalațiile de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă se testează în condițiile stabilite în tabelul 3;

instalațiile de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă care utilizează aerul evacuat prin ventilație ca sursă de căldură se testează în condițiile stabilite în tabelul 6.

Tabelul 3

Condiții nominale de funcționare ale instalaților cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor și ale instalațiilor de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă

Sursă de căldură

Schimbător de căldură exterior

Schimbător de căldură interior

Temperatura de intrare a termometrului uscat (umed)

Instalații cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor și instalații de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă, cu excepția pompelor de căldură pentru temperatură scăzută

Pompe de căldură pentru temperatură scăzută

Temperatura de intrare

Temperatura de ieșire

Temperatura de intrare

Temperatura de ieșire

Aer exterior

+ 7 °C (+ 6 °C)

+ 47 °C

+ 55 °C

+ 30 °C

+ 35 °C

Aer evacuat

+ 20 °C (+ 12 °C)

 

Temperatura de intrare/de ieșire

Apă

+ 10 °C/+ 7 °C

Apă sărată

0 °C/– 3 °C


Tabelul 4

Condiții de proiectare de referință pentru instalațiile cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor și pentru instalațiile de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă, temperaturi exprimate în temperatura termometrului uscat (temperatura termometrului umed este indicată între paranteze)

Temperatura de proiectare de referință

Temperatura bivalentă

Temperatura limită de funcționare

Tdesignh

Tbiv

TOL

– 10 (– 11) °C

maximum + 2 °C

maximum – 7 °C


Tabelul 5

Sezonul de încălzire european de referință în condiții climatice medii pentru instalațiile cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor și pentru instalațiile de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă

binj

Tj [°C]

Hj [h/an]

de la 1 la 20

de la – 30 la – 11

0

21

–10

1

22

–9

25

23

–8

23

24

–7

24

25

–6

27

26

–5

68

27

–4

91

28

–3

89

29

–2

165

30

–1

173

31

0

240

32

1

280

33

2

320

34

3

357

35

4

356

36

5

303

37

6

330

38

7

326

39

8

348

40

9

335

41

10

315

42

11

215

43

12

169

44

13

151

45

14

105

46

15

74

Total ore:

4 910


Tabelul 6

Debitul maxim disponibil de aer evacuat prin ventilație [m3/h], la un nivel de umiditate de 5,5 g/m3

Profilul de sarcină declarat

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Debitul maxim disponibil de aer evacuat prin ventilație

109

128

128

159

190

870

1 021

2 943

8 830

Tabelul 7

Profilurile de sarcină aferente încălzirii apei ale instalațiilor de încălzire cu funcție dublă

h

3XS

XXS

XS

S

Q tap

f

Tm

Q tap

f

Tm

Q tap

f

Tm

Q tap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

07:05

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:15

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:26

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,105

3

25

 

07:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:30

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

08:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

11:45

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

12:00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

12:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

12:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,315

4

10

55

14:30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

18:15

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

40

 

18:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

19:00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

19:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20:00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20:30

 

 

 

 

 

 

1,05

3

35

0,42

4

10

55

20:45

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20:46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21:15

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21:30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

0,525

5

45

 

21:35

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21:45

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

Qref

0,345

 

 

2,100

 

 

2,100

 

 

2,100

 

 

 


h

M

L

XL

Q tap

f

Tm

Tp

Q tap

f

Tm

Tp

Q tap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

07:05

1,4

6

40

 

1,4

6

40

 

 

 

 

 

07:15

 

 

 

 

 

 

 

 

1,82

6

40

 

07:26

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

07:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

 

 

 

 

07:45

 

 

 

 

0,105

3

25

 

4,42

10

10

40

08:01

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

08:05

 

 

 

 

3,605

10

10

40

 

 

 

 

08:15

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

08:25

 

 

 

 

0,105

3

25

 

 

 

 

 

08:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

08:45

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

09:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

09:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

10:30

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

11:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

11:45

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:45

0,315

4

10

55

0,315

4

10

55

0,735

4

10

55

14:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

15:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

16:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

18:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

18:15

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

18:30

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

19:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

19:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:30

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

20:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:46

 

 

 

 

 

 

 

 

4,42

10

10

40

21:00

 

 

 

 

3,605

10

10

40

 

 

 

 

21:15

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

21:30

1,4

6

40

 

0,105

3

25

 

4,42

10

10

40

21:35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qref

5,845

 

 

 

11,655

 

 

 

19,07

 

 

 


h

XXL

3XL

4XL

Q tap

f

Tm

Tp

Q tap

f

Tm

Tp

Q tap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,105

3

25

 

11,2

48

40

 

22,4

96

40

 

07:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:15

1,82

6

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:26

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:45

6,24

16

10

40

 

 

 

 

 

 

 

 

08:01

0,105

3

25

 

5,04

24

25

 

10,08

48

25

 

08:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:15

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:30

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:45

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:00

0,105

3

25

 

1,68

24

25

 

3,36

48

25

 

09:30

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:30

0,105

3

10

40

0,84

24

10

40

1,68

48

10

40

11:00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:45

0,105

3

25

 

1,68

24

25

 

3,36

48

25

 

12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:45

0,735

4

10

55

2,52

32

10

55

5,04

64

10

55

14:30

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:30

0,105

3

25

 

2,52

24

25

 

5,04

48

25

 

16:00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:30

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:15

0,105

3

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:30

0,105

3

40

 

3,36

24

25

 

6,72

48

25

 

19:00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:30

0,735

4

10

55

5,88

32

10

55

11,76

64

10

55

20:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:46

6,24

16

10

40

 

 

 

 

 

 

 

 

21:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:15

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:30

6,24

16

10

40

12,04

48

40

 

24,08

96

40

 

21:35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qref

24,53

 

 

 

46,76

 

 

 

93,52

 

 

 


ANEXA IV

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

La efectuarea controalelor de supraveghere a pieței menționate la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2009/125/CE, autoritățile statelor membre aplică, în cazul cerințelor prevăzute în anexa II, următoarea procedură de verificare:

1.

Autoritățile statelor membre testează o singură unitate pentru fiecare model.

2.

Modelul de instalație de încălzire este considerat conform cu cerințele aplicabile stabilite în anexa II la prezentul regulament dacă:

(a)

valorile declarate respectă cerințele stabilite în anexa II;

(b)

Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor ηs este cu maximum 8 % mai mic decât valoarea declarată la puterea termică nominală a unității;

(c)

Randamentul energetic aferent încălzirii apei ηwh este cu maximum 8 % mai mic decât valoarea declarată la puterea termică nominală a unității;

(d)

nivelul de putere acustică LWA este cu maximum 2 dB mai mare decât valoarea declarată a unității; și

(e)

emisiile de oxizi de azot, exprimate în dioxid de azot, sunt cu maximum 20 % mai mari decât valoarea declarată a unității.

3.

Dacă nu se obține rezultatul menționat la punctul 2 litera (a), se consideră că modelul și toate celelalte modele echivalente nu sunt conforme cu prezentul regulament. Dacă nu se obține rezultatul menționat la punctul 2 literele (b)-(e), autoritățile statelor membre selecționează aleatoriu trei unități suplimentare din același model în vederea testării.

4.

Modelul de instalație de încălzire este considerat conform cu cerințele aplicabile stabilite în anexa II la prezentul regulament dacă:

(a)

valorile declarate ale fiecăreia dintre cele trei unități respectă cerințele stabilite în anexa II;

(b)

media celor trei unități în ceea ce privește randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor ηs este cu maximum 8 % mai mică decât valoarea declarată la puterea termică nominală a unității;

(c)

media celor trei unități în ceea ce privește randamentul energetic aferent încălzirii apei ηwh este cu maximum 8 % mai mică decât valoarea declarată la puterea termică nominală a unității;

(d)

media celor trei unități în ceea ce privește nivelul de putere acustică LWA este cu maximum 2 dB mai mare decât valoarea declarată a unității; și

(e)

media celor trei unități în ceea ce privește emisiile de oxizi de azot, exprimate în dioxid de azot, este cu maximum 20 % mai mare decât valoarea declarată a unității.

5.

În cazul în care nu se obțin rezultatele menționate la punctul 4, se consideră că modelul și toate celelalte modele echivalente nu sunt conforme cu prezentul regulament. Autoritățile statului membru în cauză comunică rezultatele testelor și alte informații relevante autorităților din celelalte state membre și Comisiei în termen de o lună de la luarea deciziei cu privire la neconformitatea modelului.

Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa III.


ANEXA V

Valorile indicative de referință menționate la articolul 6

În momentul intrării în vigoare a prezentului regulament, cea mai bună tehnologie disponibilă pe piață în materie de instalații de încălzire în ceea ce privește randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor, randamentul energetic aferent încălzirii apei, nivelul de putere acustică și emisiile de oxizi de azot a fost identificată după cum urmează:

1.

Valori de referință pentru randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor în aplicația la temperatură medie: 145 %.

2.

Valori de referință pentru randamentul energetic aferent încălzirii apei al instalațiilor de încălzire cu funcție dublă:

Profilul de sarcină declarat

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Randamentul energetic aferent încălzirii apei

35 %

35 %

38 %

38 %

75 %

110 %

115 %

120 %

130 %

130 %

3.

Valori de referință pentru nivelul de putere acustică (LWA ), în exterior, al instalațiilor cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor și al instalațiilor de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă cu putere termică nominală:

(a)

≤ 6 kW: 39 dB;

(b)

> 6 kW și ≤ 12 kW: 40 dB;

(c)

> 12 kW și ≤ 30 kW: 41 dB;

(d)

> 30 kW și ≤ 70 kW: 67 dB.

4.

Valori de referință pentru emisiile de oxizi de azot, exprimate în dioxid de azot:

(a)

generate de instalațiile cu cazan pentru încălzirea incintelor și de instalațiile pentru încălzire cu cazan cu funcție dublă care utilizează combustibili gazoși: consum de combustibil de 14 mg/kWh în termeni de PCS;

(b)

generate de instalațiile cu cazan pentru încălzirea incintelor și de instalațiile pentru încălzire cu cazan cu funcție dublă care utilizează combustibili lichizi: consum de combustibil de 50 mg/kWh în termeni de PCS.

Valorile de referință specificate la punctele 1-4 nu implică în mod necesar faptul că o combinație a acestor valori este realizabilă pentru o singură instalație de încălzire.