23.7.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 198/28


REGULAMENTUL (UE) NR. 697/2013 AL CONSILIULUI

din 22 iulie 2013

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2013/255/PESC a Consiliului din 31 mai 2013 privind măsuri restrictive împotriva Siriei (1),

având în vedere propunerile comune ale Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și ale Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 18 ianuarie 2012, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 36/2012 (2) pentru a pune în aplicare Decizia 2011/782/PESC a Consiliului din 1 decembrie 2011 privind măsuri restrictive împotriva Siriei (3).

(2)

La 29 noiembrie 2012, Consiliul a adoptat Decizia 2012/739/PESC (4) care a abrogat și a înlocuit Decizia 2011/782/PESC.

(3)

La 1 iunie 2013, Decizia 2012/739/PESC a expirat.

(4)

La 31 mai 2013, Consiliul a adoptat Decizia 2013/255/PESC.

(5)

Anexa IX la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 enumeră articolele care fac obiectul autorizării prealabile vânzării, furnizării, transferului sau exportului în conformitate cu articolul 2b din Regulamentul (UE) nr. 36/2012. Lista respectivă ar trebui extinsă pentru a include și alte articole. Ar trebui instituită o excepție pentru produse identificate drept bunuri de consum.

(6)

Măsurile menționate intră în domeniul de aplicare al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, fiind necesară o acțiune de reglementare la nivelul Uniunii pentru a se asigura aplicarea uniformă a unor astfel de măsuri de către operatorii economici din toate statele membre.

(7)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 36/2012 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 36/2012 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 2

(1)   Un stat membru poate interzice sau impune o cerință de autorizare pentru exportul, vânzarea, furnizarea sau transportul de echipamente care ar putea fi utilizate pentru represiunea internă, altele decât cele enumerate în anexa IA sau în anexa IX, originare din Uniune sau nu, către orice persoană, entitate sau organism din Siria sau pentru utilizare în Siria.

(2)   Un stat membru poate interzice sau impune o cerință de autorizare pentru asigurarea de asistență tehnică, finanțare sau asistență financiară în legătură cu echipamentele menționate la alineatul (1), către orice persoană, entitate sau organism din Siria sau pentru utilizare în Siria.”

2.

Articolul 2a se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 2a

(1)   Se interzice:

(a)

vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, direct sau indirect, de echipamente, produse sau tehnologii care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne sau pentru fabricarea și întreținerea de produse care ar putea fi utilizate pentru represiunea internă, astfel cum sunt enumerate în anexa IA, indiferent dacă provin sau nu din Uniune, către orice persoană, entitate sau organism din Siria sau în scopul utilizării în Siria;

(b)

participarea în cunoștință de cauză și deliberată la activități care au drept scop sau efect eludarea interdicțiilor menționate la litera (a).

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), autoritățile competente ale statelor membre, astfel cum sunt identificate pe site-urile internet enumerate în anexa III, pot acorda, în condițiile pe care le consideră adecvate, o autorizație pentru efectuarea unor tranzacții privind echipamente, produse sau tehnologii, astfel cum sunt enumerate în anexa IA, cu condiția ca aceste echipamente, produse sau tehnologii să fie destinate unor scopuri alimentare, agricole, medicale sau altor scopuri umanitare, sau în beneficiul personalului Organizației Națiunilor Unite, personalului Uniunii sau al statelor membre.”

3.

La articolul 2c, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Confiscarea și eliminarea echipamentelor, produselor sau tehnologiei a căror furnizare, vânzare, transfer sau export este interzisă la articolul 2a din prezentul regulament poate fi efectuată, în conformitate cu legislația națională sau cu hotărârile unei autorități competente, pe cheltuiala persoanei sau entității menționate la alineatul (1) sau, dacă nu este posibilă recuperarea cheltuielilor de la persoana sau entitatea respectivă, cheltuielile pot fi recuperate, în conformitate cu legislația națională, de la orice persoană sau entitate care își asumă responsabilitatea pentru transportul produselor sau echipamentelor în tentativa de furnizare, vânzare, transfer sau export ilicit.”

4.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 2d

Un stat membru poate interzice sau impune o cerință de autorizare pentru exportul către Siria al produselor cu dublă utilizare menționate la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 428/2009.”

5.

Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Se interzice:

(a)

furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică sau de servicii de brokeraj în legătură cu echipamente, produse sau tehnologii care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne sau pentru fabricarea și întreținerea de produse care ar putea fi utilizate pentru represiunea internă, astfel cum sunt enumerate în anexa IA, către orice persoană, entitate sau organism din Siria sau în scopul utilizării în Siria;

(b)

furnizarea, în mod direct sau indirect, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu produsele și tehnologiile enumerate în anexa IA, în special, granturi, împrumuturi și asigurări ale creditelor de export, precum și asigurări și reasigurări, pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul acestor produse sau pentru furnizarea de asistență tehnică conexă, către orice persoană, entitate sau organism din Siria sau în scopul utilizării în Siria;

(c)

participarea voluntară și deliberată la activități care au drept scop sau efect încălcarea interdicțiilor menționate la literele (a) și (b).”;

(b)

alineatul 2 se elimină;

(c)

alineatul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Prin derogare de la alineatul (1), autoritățile competente din statele membre, astfel cum sunt indicate pe site-urile internet enumerate în anexa III, pot acorda, în condițiile pe care le consideră adecvate, o autorizație pentru asistență tehnică sau servicii de brokeraj, finanțare sau asistență financiară privind echipamente, produse sau tehnologii, astfel cum sunt enumerate în anexa IA, cu condiția ca aceste echipamente, produse sau tehnologii să fie destinate unor scopuri alimentare, agricole, medicale sau altor scopuri umanitare, sau în beneficiul personalului Organizației Națiunilor Unite, al personalului Uniunii sau al statelor membre.

Statul membru respectiv informează celelalte state membre și Comisia, în termen de patru săptămâni, cu privire la orice autorizație acordată în temeiul primului paragraf.”

6.

Se introduce următorul articol:

“Articolul 6a

(1)   Prin derogare de la articolul 6, autoritățile competente din statele membre, astfel cum sunt menționate pe site-urile internet enumerate în anexa III, pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, importul, achiziția sau transportul de țiței sau de produse petroliere sau furnizarea de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu aceste activități, inclusiv de produse financiare derivate, precum și de servicii de asigurare și reasigurare, dacă se întrunesc următoarele condiții:

(a)

pe baza informațiilor pe care le are la dispoziție, inclusiv informații furnizate de persoana, entitatea sau organismul care solicită autorizarea, autoritatea competentă a stabilit că este rezonabil să considere că:

(i)

activitățile vizate au ca scop să acorde asistență populației civile din Siria, în special pentru a răspunde necesităților umanitare și pentru a acorda sprijin în vederea furnizării serviciilor de bază și a reorganizării sau refacerii activității economice, sau pentru alte scopuri civile;

(ii)

activitățile vizate nu presupun fonduri sau resurse economice care să fie puse la dispoziție, în mod direct sau indirect, pentru sau în favoarea unei persoane, a unei entități sau a unui organism la care se face referire la articolul 14;

(iii)

activitățile vizate nu încalcă niciuna dintre interdicțiile impuse prin prezentul regulament;

(b)

statul membru respectiv a consultat în prealabil persoana, entitatea sau organismul desemnat de Coaliția națională siriană a forțelor de opoziție și a forțelor revoluționare în ceea ce privește, între altele:

(i)

stabilirea de către autoritatea competentă a aspectelor de la litera (a) punctele (i) și (ii);

(ii)

disponibilitatea informațiilor care indică faptul că activitățile vizate ar putea implica punerea la dispoziție, direct sau indirect, de fonduri sau resurse economice către sau în beneficiul unei persoane, entități sa organism menționat la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului din 27 decembrie 2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului (5) sau la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 881/2002 din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu rețeaua Al-Qaida (6);

iar persoana, entitatea sau organismul desemnat de Coaliția națională siriană a forțelor de opoziție și a forțelor revoluționare și-a exprimat opinia către statul membru relevant;

(c)

Dacă opinia exprimată de persoana, entitatea sau organismul desemnat de Coaliția națională siriană a forțelor de opoziție și a forțelor revoluționare nu a fost primită în termen de 30 de zile de la momentul cererii către acestea, autoritatea competentă poate decide dacă eliberează sau nu autorizația.

(2)   În momentul aplicării condițiilor de la alineatul (1) literele (a) și (b), autoritatea competentă solicită informații corespunzătoare cu privire la utilizarea autorizației acordate, inclusiv informații privind părțile participante la tranzacție.

(3)   Statul membru respectiv informează, în termen de două săptămâni, celelalte state membre și Comisia, cu privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului articol.

7.

Se introduce următorul articol:

“Articolul 9a

(1)   Prin derogare de la articolele 8 și 9, autoritățile competente din statele membre, astfel cum sunt menționate pe site-urile internet enumerate în anexa III, pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul echipamentelor sau a tehnologiilor-cheie, astfel cum sunt enumerate în anexa VI, sau furnizarea de asistență tehnică, servicii de brokeraj, finanțare sau asistență financiară în legătură cu aceste activități, dacă se întrunesc următoarele condiții:

(a)

pe baza informațiilor pe care le are la dispoziție, inclusiv informații furnizate de persoana, entitatea sau organismul care solicită autorizarea, autoritatea competentă a stabilit că este rezonabil să considere că:

(i)

activitățile vizate au ca scop să acorde asistență populației civile din Siria, în special pentru a răspunde necesităților umanitare și pentru a acorda sprijin în vederea furnizării serviciilor de bază și a reorganizării sau refacerii activității economice, sau pentru alte scopuri civile;

(ii)

activitățile vizate nu presupun fonduri sau resurse economice care să fie puse la dispoziție, în mod direct sau indirect, pentru sau în favoarea unei persoane, a unei entități sau a unui organism la care se face referire la articolul 14;

(iii)

activitățile vizate nu încalcă niciuna dintre interdicțiile impuse prin prezentul regulament;

(b)

statul membru respectiv a consultat în prealabil persoana, entitatea sau organismul desemnat de Coaliția națională siriană a forțelor de opoziție și a forțelor revoluționare în ceea ce privește, între altele:

(i)

stabilirea de către autoritatea competentă a aspectelor de la litera (a) punctele (i) și (ii);

(ii)

disponibilitatea informațiilor care indică faptul că activitățile vizate ar putea implica punerea la dispoziție, direct sau indirect, de fonduri sau resurse economice către sau în beneficiul unei persoane, entități sa organism menționat la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 sau la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 881/2002;

iar persoana, entitatea sau organismul desemnat de Coaliția națională siriană a forțelor de opoziție și a forțelor revoluționare și-a exprimat opinia către statul membru relevant.

(c)

Dacă opinia exprimată de persoana, entitatea sau organismul desemnat de Coaliția națională siriană a forțelor de opoziție și a forțelor revoluționare nu a fost primită în termen de 30 de zile de la momentul cererii către acestea, autoritatea competentă poate decide dacă eliberează sau nu autorizația;

(2)   În momentul aplicării condițiilor de la alineatul (1) literele (a) și (b), autoritatea competentă solicită informații corespunzătoare cu privire la utilizarea autorității acordate, inclusiv informații privind utilizatorul final și destinația finală a livrării.

(3)   Statul membru respectiv informează, în termen de două săptămâni, celelalte state membre și Comisia, cu privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului articol.”

8.

Se introduce următorul articol:

“Articolul 13a

(1)   Prin derogare de la articolul 13 alineatul (1), autoritățile competente din statele membre, astfel cum sunt menționate pe site-urile internet enumerate în anexa III, pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, acordarea oricărui împrumut sau credit financiar, achiziționarea sau extinderea unei participații la orice întreprindere mixtă sau crearea oricărei întreprinderi comune cu orice persoană, entitate sau organism sirian la care se face referire la articolul 13 alineatul (2) litera (a), dacă se întrunesc următoarele condiții:

(a)

pe baza informațiilor pe care le are la dispoziție, inclusiv informații furnizate de persoana, entitatea sau organismul care solicită autorizarea, autoritatea competentă a stabilit că este rezonabil să considere că:

(i)

activitățile vizate au ca scop să acorde asistență populației civile din Siria, în special pentru a răspunde necesităților umanitare și pentru a acorda sprijin în vederea furnizării serviciilor de bază și a reorganizării sau refacerii activității economice, sau pentru alte scopuri civile;

(ii)

activitățile vizate nu presupun fonduri sau resurse economice care să fie puse la dispoziție, în mod direct sau indirect, pentru sau în favoarea unei persoane, a unei entități sau a unui organism la care se face referire la articolul 14;

(iii)

activitățile vizate nu încalcă niciuna dintre interdicțiile impuse prin prezentul regulament;

(b)

statul membru respectiv a consultat în prealabil persoana, entitatea sau organismul desemnat de Coaliția națională siriană a forțelor de opoziție și a forțelor revoluționare în ceea ce privește, între altele:

(i)

stabilirea de către autoritatea competentă a aspectelor de la litera (a) punctele (i) și (ii);

(ii)

disponibilitatea informațiilor care indică faptul că activitățile vizate ar putea implica punerea la dispoziție, direct sau indirect, de fonduri sau resurse economice către sau în beneficiul unei persoane, entități sa organism menționat la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 sau la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 881/2002;

iar persoana, entitatea sau organismul desemnat de Coaliția națională siriană a forțelor de opoziție și a forțelor revoluționare și-a exprimat opinia către statul membru relevant;

(c)

Dacă opinia exprimată de persoana, entitatea sau organismul desemnat de Coaliția națională siriană a forțelor de opoziție și a forțelor revoluționare nu a fost primită în termen de 30 de zile de la momentul cererii către acestea, autoritatea competentă poate decide dacă eliberează sau nu autorizația.

(2)   În momentul aplicării condițiilor de la alineatul (1) literele (a) și (b), autoritatea competentă solicită informații corespunzătoare cu privire la utilizarea autorității acordate, inclusiv informații privind scopul și părțile participante la tranzacție.

(3)   Statul membru respectiv informează, în termen de două săptămâni, celelalte state membre și Comisia, cu privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului articol.”

9.

Se introduce următorul articol:

“Articolul 25a

(1)   Prin derogare de la articolul 25 alineatul (1) literele (a) și (c), autoritățile competente din statele membre, astfel cum sunt menționate pe site-urile internet enumerate în anexa III, pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, deschiderea unui nou cont bancar sau a unui nou birou de reprezentanță sau înființarea unei noi sucursale sau filiale, dacă se întrunesc următoarele condiții:

(a)

pe baza informațiilor pe care le are la dispoziție, inclusiv informații furnizate de persoana, entitatea sau organismul care solicită autorizarea, autoritatea competentă a stabilit că este rezonabil să considere că:

(i)

activitățile vizate au ca scop să acorde asistență populației civile din Siria, în special pentru a răspunde necesităților umanitare și pentru a acorda sprijin în vederea furnizării serviciilor de bază și a reorganizării sau refacerii activității economice, sau pentru alte scopuri civile;

(ii)

activitățile vizate nu presupun fonduri sau resurse economice care să fie puse la dispoziție, în mod direct sau indirect, pentru sau în favoarea unei persoane, a unei entități sau a unui organism la care se face referire la articolul 14;

(iii)

activitățile vizate nu încalcă niciuna dintre interdicțiile impuse prin prezentul regulament;

(b)

statul membru respectiv a consultat în prealabil persoana, entitatea sau organismul desemnat de Coaliția națională siriană a forțelor de opoziție și a forțelor revoluționare în ceea ce privește, între altele:

(i)

stabilirea de către autoritatea competentă a aspectelor de la litera (a) punctele (i) și (ii);

(ii)

disponibilitatea informațiilor care indică faptul că activitățile vizate ar putea implica punerea la dispoziție, direct sau indirect, de fonduri sau resurse economice către sau în beneficiul unei persoane, entități sa organism menționat la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 sau la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 881/2002;

iar persoana, entitatea sau organismul desemnat de Coaliția națională siriană a forțelor de opoziție și a forțelor revoluționare și-a exprimat opinia către statul membru relevant;

(c)

Dacă opinia exprimată de persoana, entitatea sau organismul desemnat de Coaliția națională siriană a forțelor de opoziție și a forțelor revoluționare nu a fost primită în termen de 30 de zile de la momentul cererii către acestea, autoritatea competentă poate decide dacă eliberează sau nu autorizația.

(2)   În momentul aplicării condițiilor de la alineatul (1) literele (a) și (b), autoritatea competentă solicită informații corespunzătoare cu privire la utilizarea autorității acordate, inclusiv informații privind scopul și părțile participante la tranzacție.

(3)   Statul membru respectiv informează, în termen de două săptămâni, celelalte state membre și Comisia, cu privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului articol.”

10.

Anexa I se elimină.

11.

Anexa IX se modifică după cum urmează:

(a)

sub titlul „Lista de echipamente, produse și tehnologii menționate la articolul 2b” se introduce următorul paragraf:

„Lista cuprinsă în prezenta anexă nu cuprinde produse identificate ca bunuri de consum ambalate pentru vânzare cu amănuntul pentru uz personal sau ambalate pentru uz individual, cu excepția izopropanolului.”;

(b)

la secțiunea IX.A1 „Materiale, produse chimice, ‘microorganisme’ și ‘toxine’”, rubricile conținute în anexa I la prezentul regulament se adaugă la punctul IX.A1.004;

(c)

la secțiunea IX.A2 „Prelucrarea materialelor”, rubrica de la anexa II la prezentul regulament se adaugă la punctul IX.A2.010.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 iulie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  JO L 147, 1.6.2013, p. 14.

(2)  JO L 16, 19.1.2012, p. 1.

(3)  JO L 319, 2.12.2011, p. 56.

(4)  JO L 330, 30.11.2012, p. 21.

(5)  JO L 344, 28.12.2001, p. 70.

(6)  JO L 139, 29.5.2002, p. 9.”


ANEXA I

Rubricile menționate la punctul 11 litera (b)

Compuși cu compoziție chimică definită, prezentați separat, în conformitate cu nota 1 din capitolele 28 și 29 din Nomenclatura combinată (1), cu o concentrație de cel puțin 90 %, dacă nu se indică altfel, după cum urmează:

Acetonă,

(CAS RN 67-64-1)

(Cod NC 2914 11 00)

Acetilenă,

(CAS RN 74-86-2)

(Cod NC 2901 29 00)

Amoniac,

(CAS RN 7664-41-7)

(Cod NC 2814 10 00)

Antimoniu,

(CAS RN 7440-36-0)

(poziția 8110)

Benzaldehidă (aldehidă benzoică),

(CAS RN 100-52-7)

(Cod NC 2912 21 00)

Benzoină,

(CAS RN 119-53-9)

(Cod NC 2914 40 90)

1-Butanol,

(CAS RN 71-36-3)

(Cod NC 2905 13 00)

2-Butanol,

(CAS RN 78-92-2)

(Cod NC 2905 14 90)

Izobutanol,

(CAS RN 78-83-1)

(Cod NC 2905 14 90)

Tert-Butanol,

(CAS RN 75-65-0)

(Cod NC 2905 14 10)

Carbură de calciu,

(CAS RN 75-20-7)

(Cod NC 2849 10 00)

Monoxid de carbon,

(CAS RN 630-08-0)

(Cod NC 2811 29 90)

Clor,

(CAS RN 7782-50-5)

(Cod NC 2801 10 00)

Ciclohexanol,

(CAS RN 108-93-0)

(Cod NC 2906 12 00)

Diciclohexilamină (DCA),

(CAS RN 101-83-7)

(Cod NC 2921 30 99)

Etanol,

(CAS RN 64-17-5)

(Cod NC 2207 10 00)

Etilenă,

(CAS RN 74-85-1)

(Cod NC 2901 21 00)

Oxid de etilenă,

(CAS RN 75-21-8)

(Cod NC 2910 10 00)

Fluorapatită,

(CAS RN 1306-05-4)

(Cod NC 2835 39 00)

Acid clorhidric,

(CAS RN 7647-01-0)

(Cod NC 2806 10 00)

Hidrogen sulfurat,

(CAS RN 7783-06-4)

(Cod NC 2811 19 80)

Izopropanol, concentrație de cel puțin 95 %,

(CAS RN 67-63-0)

(Cod NC 2905 12 00)

Acid mandelic,

(CAS RN 90-64-2)

(Cod NC 2918 19 98)

Metanol,

(CAS RN 67-56-1)

(Cod NC 2905 11 00)

Clorometan,

(CAS RN 74-87-3)

(Cod NC 2903 11 00)

Iodură de metil,

(CAS RN 74-88-4)

(Cod NC 2903 39 90)

Metil mercaptan,

(CAS RN 74-93-1)

(Cod NC 2930 90 99)

Monoetilenglicol,

(CAS RN 107-21-1)

(Cod NC 2905 31 00)

Clorură de oxalil,

(CAS RN 79-37-8)

(Cod NC 2917 19 90)

Sulfură de potasiu,

(CAS RN 1312-73-8)

(Cod NC 2830 90 85)

Tiocioanat de potasiu (KSCN),

(CAS RN 333-20-0)

(Cod NC 2842 90 80)

Hipoclorit de sodiu,

(CAS RN 7681-52-9)

(Cod NC 2828 90 00)

Sulf,

(CAS RN 7704-34-9)

(Cod NC 2802 00 00)

Dioxid de sulf,

(CAS RN 7446-09-5)

(Cod NC 2811 29 05)

Trioxid de sulf,

(CAS RN 7446-11-9)

(Cod NC 2811 29 10)

Clorură de tiofosforil,

(CAS RN 3982-91-0)

(Cod NC 2853 00 90)

Fosfat de triizobutil,

(CAS RN 1606-96-8)

(Cod NC 2920 90 85)

Fosfor alb/galben,

(CAS RN 12185-10-3, 7723-14-0)

(Cod NC 2804 70 00)


(1)  În conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 927/2012 al Comisiei din 9 octombrie 2012 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 304, 31.10.2012, p. 1).


ANEXA II

Rubrica menționată la punctul 11 litera (c)

IX.A2.010

Echipamente

Echipamente de laborator, inclusiv componente și accesorii pentru astfel de echipamente destinate analizei (distructive sau nedistructive) sau depistării de substanțe chimice, cu excepția echipamentului, inclusiv componente sau accesorii proiectate special pentru uz medical.