10.7.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 189/4


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 652/2013 AL COMISIEI

din 9 iulie 2013

de modificare pentru a 195-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu rețeaua Al-Qaida

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu rețeaua Al-Qaida (1), în special articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7a alineatul (5),

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 conține lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului respectiv.

(2)

La 1 iulie 2013, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU) a hotărât să elimine o persoană fizică de pe lista sa de persoane, grupuri și entități cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice, după analizarea cererii de eliminare de pe listă prezentată de această persoană și a Raportului cuprinzător al Ombudsmanului întocmit în urma Rezoluției Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite 1904 (2009). În plus, la 25 iunie 2013, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a decis să modifice o mențiune aflată pe listă.

(3)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui modificată în consecință,

ADOPT PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 iulie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Șef al Serviciului Instrumente de Politică Externă


(1)  JO L 139, 29.5.2002, p. 9.


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

(1)

Se elimină următoarea mențiune de la rubrica „Persoane fizice”:

„Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed Al-Mujil [alias (a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, (b) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu’jil, (c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu’jil, (d) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu’ajjal, (e) Abd al-Hamid Mu’jil, (f) A.S. Mujel, (g) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil, (h) Abu Abdallah]. Data nașterii: (a) 28.4.1949, (b) 29.4.1949. Locul nașterii: Kuweit. Cetățenie: saudită. Nr. pașaport: F 137998 (Arabia Saudită, eliberat la 18.4.2004, expirat la 24.2.2009). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 4.8.2006.”

(2)

Mențiunea „Agha, Haji Abdul Manan (alias Saiyid; Abd Al-Manam), Pakistan.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următorul text:

„Abdul Manan Agha [alias (a) Abdul Manan, (b) Abdul Man’am Saiyid, (c) Saiyid Abd al-Man (desemnat anterior cu acest nume)]. Titlu: Haji. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 17.10.2001.”