15.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 163/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 543/2013 AL COMISIEI

din 14 iunie 2013

privind transmiterea și publicarea datelor pe piețele energiei electrice și de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003 (1), în special articolul 18 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 714/2009, în special articolul 15, precum și punctul 5 din Liniile directoare privind gestionarea și alocarea capacității de transfer disponibile a interconexiunilor dintre sistemele naționale, stabilite în anexa I la respectivul regulament, stabilesc cerința ca operatorii de sisteme de transport (OST) să publice date cu privire la disponibilitatea rețelelor, la capacitățile de interconectare transfrontalieră și la generare, sarcină și întreruperile din rețea.

(2)

Articolul 4 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie (2) recunoaște faptul că publicarea unor informații privilegiate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 714/2009 sau cu orice linii directoare adoptate în temeiul acestuia constituie o comunicare publică simultană, completă și eficace.

(3)

Disponibilitatea unor astfel de date este indispensabilă pentru ca participanții la piață să poată lua decizii eficiente în ceea ce privește producția, consumul și comercializarea. O mai bună integrare a pieței și dezvoltarea rapidă a surselor regenerabile de energie intermitente, precum cele eoliene și cele solare, necesită comunicarea unor informații complete, disponibile în timp util, de înaltă calitate și ușor asimilabile referitoare la aspectele fundamentale ale cererii și ofertei.

(4)

Disponibilitatea în timp util a unor seturi complete de date privind aspectele fundamentale ar trebui să sporească, de asemenea, securitatea aprovizionării cu energie. Aceasta ar trebui să permită participanților la piață să echilibreze cu precizie cererea și oferta, reducând riscul producerii de întreruperi. Prin urmare, operatorii de sisteme de transport ar trebui să fie în măsură să își controleze mai eficient rețelele și să le exploateze în condiții mai previzibile și mai sigure.

(5)

Măsurile actuale privind transparența nu îndeplinesc integral aceste criterii. În plus, informațiile de piață relevante sunt distribuite în mod inegal între participanții la piață, marii participanți consacrați având acces exclusiv la informații privind activele proprii, ceea ce îi pune într-o poziție dezavantajoasă pe noii participanți la piață sau pe participanții care nu au active proprii.

(6)

Participanților la piață ar trebui să li se pună la dispoziție, în timp util, informații privind consumul preconizat. Aceste informații ar trebui să fie actualizate periodic și să fie oferite pentru diferite intervale de timp. Consumul efectiv, față de cel preconizat, ar trebui de asemenea pus la dispoziție la scurt timp după ce a avut loc.

(7)

Indisponibilitatea planificată și neplanificată a unităților generatoare și consumatoare de energie este una dintre cele mai importante informații relevante privind cererea și oferta pentru participanții la piață. Trebuie ca participanților la piață și OST să li se furnizeze informații detaliate cu privire la locul unde, momentul când și motivul pentru care unitățile nu sunt sau nu vor fi disponibile pentru generare sau consum, precum și momentul în care se preconizează că acestea vor redeveni operaționale. Acest lucru ar trebui să contribuie, de asemenea, la o mai bună realocare de către OST a rezervelor, reducând astfel probabilitatea întreruperilor.

(8)

Participanții la piață și OST ar trebui, de asemenea, să primească informații detaliate privind capacitatea totală de producție instalată, estimări referitoare la producția totală programată, inclusiv separat pentru generarea intermitentă, și date la nivel de unitate despre producția efectivă a instalațiilor de producție mari.

(9)

Pentru a putea să transfere energia electrică din locul unde este disponibilă în locul unde este necesară și pentru a putea adapta portofoliile în consecință, piața ar trebui să primească informații cu privire la indisponibilitatea planificată și neplanificată a infrastructurii de transport transfrontaliere existente și cu privire la planurile de dezvoltare a infrastructurii. OST ar trebui, de asemenea, să furnizeze și să actualizeze periodic datele privind capacitățile de transfer transfrontalier planificate și oferite pentru diferite orizonturi de timp, precum și informații referitoare la alocarea și utilizarea capacităților.

(10)

Prin instalarea rapidă a unor surse de generare intermitentă departe de centrele de consum, infrastructura de transport a devenit din ce în ce mai congestionată într-o mare parte a Europei. Pentru a rezolva situațiile de congestie, OST au intervenit din ce în ce mai mult în operațiunile de pe piață, instruind participanții la piață să își modifice angajamentele de producție sau de comercializare. Pentru a permite pieței să înțeleagă în ce cazuri și din ce motive au devenit necesare măsurile de gestionare a congestiei, OST trebuie să furnizeze, în timp util, informații detaliate și justificate cu privire la acțiunile lor.

(11)

Chiar și după o planificare atentă, producătorii, furnizorii și comercianții se pot găsi într-o stare de dezechilibru și pot fi expuși regimului OST de echilibrare și de regularizare. Pentru a atenua în mod optim riscul de dezechilibru, participanții la piață au nevoie de informații precise, clare și în timp util cu privire la piețele de echilibrare. OST ar trebui să furnizeze aceste informații într-un format comparabil la nivel transfrontalier, incluzând detalii cu privire la rezervele pe care le-au contractat, la prețurile plătite și la volumele activate în scopul echilibrării.

(12)

OST sunt adesea sursa primară de informații fundamentale relevante. De asemenea, ei sunt utilizați în vederea colectării și evaluării unor volume mari de informații în scopul operării sistemului. Pentru a oferi o imagine de ansamblu a informațiilor relevante la nivelul Uniunii, OST ar trebui să faciliteze colectarea, verificarea și prelucrarea datelor, iar Rețeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport de energie electrică („ENTSO pentru energie electrică”) ar trebui să pună datele la dispoziția publicului prin intermediul unei platforme pentru transparență centrale. Pentru a valorifica la maximum sursele existente de transparență, ENTSO pentru energie electrică ar trebui să poată primi pentru publicare informații prin intermediul unor părți terțe, precum bursele de energie și platformele pentru transparență.

(13)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 714/2009 trebuie modificată în consecință.

(14)

Prezentul regulament a fost adoptat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 714/2009, pe care îl completează și din care face parte integrantă. Trimiterile la Regulamentul (CE) nr. 714/2009 din alte acte juridice se înțeleg și ca trimiteri la prezentul regulament.

(15)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului menționat la articolul 23 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 714/2009,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește setul minim comun de date referitoare la generarea, transportul și consumul energiei electrice care trebuie puse la dispoziția participanților la piață. De asemenea, acesta prevede colectarea și publicarea centralizată a datelor.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile de la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 714/2009. De asemenea, se aplică următoarele definiții:

1.

„rezerve de echilibrare” înseamnă toate resursele, achiziționate ex ante sau în timp real ori în conformitate cu obligațiile legale, care sunt disponibile OST în scopuri de echilibrare;

2.

„perioadă de echilibrare” înseamnă perioada de timp pentru care este stabilit prețul rezervelor de echilibrare;

3.

„zonă de licitare” înseamnă cea mai mare zonă geografică în care participanții la piață pot face schimb de energie fără alocarea de capacități;

4.

„alocare de capacitate” înseamnă atribuirea de capacitate interzonală;

5.

„unitate consumatoare” înseamnă o resursă care primește energie electrică pentru uz propriu, cu excepția OST și a operatorilor de sisteme de distribuție („OSD”);

6.

„zonă de control” înseamnă o parte coerentă a sistemului interconectat, exploatată de un singur operator de sistem, și include sarcini fizice conectate și/sau unități generatoare, dacă există;

7.

„capacitatea netă de transport coordonată” înseamnă o metodă de calculare a capacității pe baza principiului evaluării și definirii ex ante și a unui schimb maxim de energie între zone de licitare adiacente;

8.

„element critic de rețea” înseamnă un element de rețea, fie în cadrul unei zone de licitare, fie între zone de licitare, luat în considerare în cadrul procesului de calculare a capacității, care limitează volumul de energie electrică ce poate fi schimbat;

9.

„echilibrare între zone de control” înseamnă un sistem de echilibrare în cadrul căruia un OST poate primi oferte de activare provenite din zone ale altor OST. Aceasta nu include reexpedierea sau furnizarea de energie de urgență;

10.

„capacitate intrazonală” înseamnă capacitatea sistemului interconectat de a permite transferul de energie între zone de licitare;

11.

„monedă” este euro, dacă cel puțin o parte din zona (zonele) de licitare în cauză face parte dintr-o țară în care euro este un mijloc legal de plată. În orice alt caz este moneda locală;

12.

„ora limită” înseamnă momentul în care OST trebuie să confirme toate desemnările onorate pe piață. Ora limită se referă nu numai la piețele zilnice sau intrazilnice, ci și, de asemenea, la diferitele piețe care acoperă ajustările în caz de dezechilibru și alocarea de rezerve;

13.

„comercializarea în contrapartidă” înseamnă un schimb între zone, inițiat de operatorii de sistem între două zone de licitare pentru a soluționa cazurile de congestie fizică;

14.

„furnizor de date” înseamnă entitatea care trimite datele către platforma centrală pentru transparența informațiilor;

15.

„alocare explicită” înseamnă alocarea numai de capacitate interzonală, fără transfer de energie;

16.

„parametri bazați pe flux” înseamnă marjele disponibile pe elementele de rețea critice, cărora le sunt asociați factori de distribuție pentru transferul de energie;

17.

„unitate generatoare” înseamnă un singur generator de energie electrică care aparține de o unitate de producție;

18.

„alocare implicită” înseamnă o metodă de gestionare a congestiei conform căreia energia este obținută în același timp cu capacitatea intrazonală;

19.

„perioadă de piață” înseamnă perioada pentru care este stabilit prețul pieței sau cea mai scurtă perioadă posibilă comună pentru două zone de licitare, dacă perioadele lor de piață sunt diferite;

20.

„capacitate oferită” înseamnă capacitatea intrazonală oferită pe piață de entitatea responsabilă cu alocarea capacității de transport;

21.

„planificat” înseamnă un eveniment cunoscut ex ante de către proprietarul primar al datelor;

22.

„factor de distribuție pentru transferul de energie” înseamnă o reprezentare a fluxului fizic la un element de rețea critic determinat de modificarea poziției nete a unei zone de licitare;

23.

„proprietarul primar al datelor” înseamnă entitatea care generează datele;

24.

„unitate de producție” înseamnă o instalație pentru producerea energiei electrice alcătuită dintr-o singură unitate generatoare sau dintr-un grup de unități generatoare;

25.

„profil” înseamnă o limită geografică între o zonă de licitare și mai multe zone de licitare învecinate;

26.

„reexpediere” înseamnă o măsură activată de unul sau mai mulți operatori de sistem prin modificarea tiparului de generare și/sau de sarcină pentru a schimba fluxurile fizice din sistemul de transport și a soluționa o congestie fizică;

27.

„sarcina totală”, inclusiv pierderile, fără puterea utilizată pentru stocarea energiei, înseamnă o sarcină egală cu producția, la care se adaugă importurile și din care se scad exporturile și puterea utilizată pentru stocarea energiei;

28.

„entitatea responsabilă cu alocarea capacității de transport” înseamnă entitatea împuternicită de OTS să gestioneze alocarea capacităților intrazonale;

29.

„sarcină verticală” înseamnă cantitatea totală de energie care iese din rețeaua de transport către rețelele de distribuție, către clienții finali direct conectați sau către partea consumatoare a procesului de generare;

30.

„marja de prognoză pentru anul următor” înseamnă diferența dintre prognoza anuală privind capacitatea de generare disponibilă și prognoza anuală privind sarcina totală maximă, ținând seama de prognoza capacității de generare totale, de prognoza disponibilității generării și de prognoza rezervelor contractate pentru servicii de sistem;

31.

„ora” înseamnă ora locală la Bruxelles.

Articolul 3

Înființarea unei platforme centrale pentru transparența informațiilor

(1)   Se înființează o platformă centrală pentru transparența informațiilor, care va fi operată în mod eficient și rentabil în cadrul Rețelei europene a operatorilor de sisteme de transport de energie electrică („ENTSO pentru energie electrică”). ENTSO pentru energie electrică publică pe platforma centrală pentru transparența informațiilor toate datele pe care OST trebuie să le transmită ENTSO pentru energie electrică în conformitate cu prezentul regulament.

Platforma centrală pentru transparența informațiilor este pusă la dispoziția publicului în mod gratuit, pe internet, și trebuie să fie disponibilă cel puțin în limba engleză.

Datele trebuie să fie actualizate, ușor accesibile și să poată fi descărcate și disponibile timp de cel puțin 5 ani. Actualizările de date trebuie să poarte un marcaj temporal, să fie arhivate și să fie puse la dispoziția publicului.

(2)   ENTSO pentru energie electrică prezintă Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei („agenția”) o propunere privind funcționarea platformei centrale pentru transparența informațiilor și costurile asociate, la patru luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. Agenția emite avizul său în termen de trei luni de la data prezentării propunerii.

(3)   ENTSO pentru energie electrică trebuie să se asigure că platforma centrală pentru transparența informațiilor este operațională la 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 4

Transmiterea și publicarea datelor

(1)   Proprietarii primari ai datelor transmit datele către OST în conformitate cu articolele 6-17. Ei se asigură că datele pe care le transmit OST sau, dacă se prevede astfel în conformitate cu alineatul (2), furnizorilor de date sunt complete, au nivelul de calitate necesar și sunt furnizate într-un mod care permite OST sau furnizorilor de date să prelucreze și să transmită datele către ENTSO pentru energie electrică în timp util pentru ca ENTSO pentru energie electrică să își poată respecta obligațiile care îi revin în temeiul prezentului regulament în ceea ce privește publicarea la timp a informațiilor.

OST și, după caz, furnizorii de date prelucrează datele pe care le primesc și le pun la dispoziția ENTSO pentru energie electrică în timp util pentru publicare.

(2)   Proprietarii primari ai datelor își pot îndeplini obligația prevăzută la alineatul (1) prin transmiterea datelor direct către platforma centrală pentru transparența informațiilor, cu condiția să utilizeze o parte terță care acționează ca furnizor de date în numele lor. Acest mod de transmitere a datelor este supus acordului prealabil al OST în a cărui zonă de control este situat proprietarul primar. Când își dă acordul, OST trebuie să evalueze dacă furnizorul de date îndeplinește cerințele menționate la articolul 5 primul paragraf literele (b) și (c).

(3)   OST sunt considerați proprietari primari ai datelor în sensul articolelor 6-17, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

(4)   În cazul în care o zonă de licitare este compusă din mai multe zone de control din diferite state membre, ENTSO pentru energie electrică publică datele menționate la alineatul (1) separat pentru statele membre în cauză.

(5)   Fără a aduce atingere obligațiilor OST și ale ENTSO pentru energie electrică stabilite la alineatul (1) și la articolul 3, datele pot fi publicate, de asemenea, pe site-urile web ale OST sau ale altor părți.

(6)   Autoritățile naționale de reglementare se asigură că proprietarii primari ai datelor, OTS și furnizorii de date își respectă obligațiile care le revin în temeiul prezentului regulament.

Articolul 5

Manualul de proceduri

ENTSO pentru energie electrică elaborează un manual care specifică:

(a)

detaliile și formatul pentru transmiterea datelor prevăzute la articolul 4 alineatul (1);

(b)

modalități și forme standardizate de comunicare și schimb de date între proprietarii primari ai datelor, OST, furnizorii de date și ENTSO pentru energie electrică;

(c)

criterii tehnice și operaționale pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii de date atunci când furnizează date platformei centrale pentru transparența informațiilor;

(d)

clasificarea corespunzătoare a tipurilor de producție menționate la articolul 14 alineatul (1), articolul 15 alineatul (1) și articolul 16 alineatul (1).

ENTSO pentru energie electrică elaborează manualul în urma unei consultări deschise și transparente cu părțile interesate.

ENTSO pentru energie electrică pune manualul la dispoziția publicului.

ENTSO pentru energie electrică actualizează manualul atunci când este necesar. Înainte de a publica sau actualiza manualul, ENTSO pentru energie electrică prezintă un proiect agenției pentru a obține avizul acesteia, pe care agenția îl furnizează în termen de două luni. Proiectul primei versiuni se transmite agenției în termen de patru luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 6

Informații privind sarcina totală

(1)   Pentru zonele lor de control, OST calculează și transmit ENTSO pentru energie electrică următoarele date privind fiecare zonă de licitare:

(a)

sarcina totală per perioadă de piață;

(b)

o prognoză pentru ziua următoare privind sarcina totală per perioadă de piață;

(c)

o prognoză pentru săptămâna următoare, privind sarcina totală pentru fiecare zi a săptămânii următoare, care trebuie să includă, pentru fiecare zi, o valoare maximă și o valoare minimă a sarcinii;

(d)

o prognoză pentru luna următoare, privind sarcina totală pentru fiecare săptămână a lunii următoare, care trebuie să includă, pentru o săptămână dată, o valoare maximă și o valoare minimă a sarcinii;

(e)

o prognoză pentru anul următor, privind sarcina totală pentru fiecare săptămână a anului următor, care trebuie să includă, pentru o săptămână dată, o valoare maximă și o valoare minimă a sarcinii.

(2)   Informațiile menționate:

(a)

la alineatul (1) litera (a) se publică cel târziu la o oră după perioada de operare;

(b)

la alineatul (1) litera (b) se publică cu cel puțin două ore înainte de închiderea tranzacționării pe piața pentru ziua următoare din zona de licitare și se actualizează atunci când au loc schimbări semnificative;

(c)

la alineatul (1) litera (c) se publică în fiecare zi de vineri, cu cel puțin două ore înainte de închiderea tranzacționării pe piața pentru ziua următoare din zona de licitare, și se actualizează atunci când au loc schimbări semnificative;

(d)

la alineatul (1) litera (d) se publică cu cel puțin o săptămână înainte de luna livrării și se actualizează atunci când au loc schimbări semnificative;

(e)

la alineatul (1) litera (e) se publică cel târziu în a 15-a zi calendaristică din luna dinaintea anului la care se referă datele.

(3)   Unitățile generatoare situate în zona de control a unui OST îi furnizează OST-ului respectiv toate informațiile relevante necesare pentru calcularea datelor menționate la alineatul (1) litera (a).

Unitățile generatoare sunt considerate proprietarii primari ai informațiilor relevante pe care le furnizează.

(4)   Operatorii de sisteme de distribuție („OSD”) situați în interiorul zonei de control a unui OST furnizează OST toate informațiile relevante necesare pentru calcularea datelor menționate la alineatul (1) literele (b)-(e).

OSD sunt considerați proprietarii primari ai informațiilor relevante pe care le furnizează.

Articolul 7

Informații privind indisponibilitatea unităților consumatoare

(1)   Pentru zonele lor de control, OST furnizează ENTSO pentru energie electrică următoarele informații:

(a)

indisponibilitatea planificată a 100 MW sau mai mult dintr-o unitate consumatoare, inclusiv modificările de 100 MW sau mai mult în cadrul indisponibilității planificate a unităților consumatoare, cu durata de cel puțin o perioadă de piață, precizând următoarele:

zona de licitare;

capacitatea disponibilă per perioadă de piață în cursul evenimentului;

motivul indisponibilității;

data estimată (ziua, ora) de începere și de încheiere a modificării disponibilității;

(b)

modificări ale disponibilității reale a unei unități consumatoare cu o putere nominală de 100 MW sau mai mult, precizând:

zona de licitare;

capacitatea disponibilă per perioadă de piață în timpul evenimentului;

motivul indisponibilității;

data de începere și data estimată de încheiere (zi, oră) a modificării disponibilității.

(2)   Informațiile prevăzute la alineatul (1) litera (a) se publică în formă agregată per zonă de licitare, indicând suma capacității de consum indisponibile per perioadă de piață, pentru o perioadă de timp dată, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de o oră de la luarea deciziei privind indisponibilitatea planificată.

Informațiile prevăzute la alineatul (1) litera (b) se publică în formă agregată per zonă de licitare, indicând suma capacității de consum indisponibile per perioadă de piață, pentru o perioadă de timp dată, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de o oră de la modificarea disponibilității reale.

(3)   Unitățile consumatoare situate în zona de control a unui OST trebuie să calculeze și să transmită OST-ului respectiv datele prevăzute la alineatul (1).

Unitățile consumatoare sunt considerate proprietarii primari ai datelor pe care le furnizează.

Articolul 8

Marja de prognoză pentru anul următor

(1)   Pentru zonele lor de control, OST calculează și transmit către ENTSO pentru energie electrică, pentru fiecare zonă de licitare, marja de prognoză pentru anul următor evaluată la perioada de piață locală.

Informațiile se publică cu o săptămână înainte de alocarea capacității anuale, dar nu mai târziu de cea de a 15-a zi calendaristică a lunii dinaintea anului la care se referă datele.

(2)   Unitățile generatoare și OSD situați în zona de control a unui OST îi furnizează OST-ului respectiv orice informație relevantă necesară pentru calcularea datelor menționate la alineatul (1).

Unitățile generatoare și OSD sunt considerați proprietarii primari ai informațiilor pe care le furnizează.

Articolul 9

Infrastructura de transport

OST stabilesc și furnizează ENTSO pentru energie electrică informații referitoare la modificările viitoare ale elementelor rețelei și la proiectele de interconectare care includ extinderea sau dezafectarea din cadrul rețelelor lor de transport în următorii trei ani. Aceste informații trebuie furnizate doar pentru măsurile care se preconizează că vor avea un impact de cel puțin 100 MW asupra capacității intrazonale între zone de licitare sau asupra profilurilor timp de cel puțin o perioadă de piață. Informațiile includ:

(a)

identificarea activelor în cauză;

(b)

amplasarea;

(c)

tipul activului;

(d)

impactul asupra capacității de interconectare per direcție între zonele de licitare;

(e)

data de finalizare estimată.

Informațiile se publică cu o săptămână înainte de alocarea capacității anuale, dar nu mai târziu de cea de a 15-a zi calendaristică a lunii dinaintea anului la care se referă alocarea. Informațiile se actualizează cu modificările relevante înainte de sfârșitul lunii martie, al lunii iunie și al lunii septembrie din anul la care se referă alocarea.

Articolul 10

Informații privind indisponibilitatea infrastructurii de transport

(1)   Pentru zonele lor de control, OST calculează și furnizează ENTSO pentru energie electrică:

(a)

indisponibilitatea planificată, inclusiv modificările indisponibilității planificate a interconexiunilor și ale rețelei de transport care reduc capacitățile intrazonale între zone de licitare cu 100 MW sau mai mult în decursul a cel puțin o perioadă de piață, precizând:

identificarea activelor în cauză;

amplasarea;

tipul activului;

impactul estimat asupra capacității intrazonale per direcție între zone de licitare;

motivele indisponibilității;

data estimată (ziua, ora) de începere și de încheiere a modificării disponibilității;

(b)

modificările disponibilității reale a interconexiunilor și ale rețelei de transport care reduc capacitățile intrazonale între zone de licitare cu 100 MW sau mai mult în decursul a cel puțin o perioadă de piață, precizând:

identificarea activelor în cauză;

amplasarea;

tipul activului;

impactul estimat asupra capacității intrazonale per direcție între zone de licitare;

motivele indisponibilității;

data de începere și data de încheiere estimată (ziua, ora) a modificării disponibilității;

(c)

modificările disponibilității reale a infrastructurii de rețea offshore care reduc aportul de energie eoliană cu 100 MW sau mai mult în decursul a cel puțin o perioadă de piață, precizând:

identificarea activelor în cauză;

amplasarea;

tipul activului;

capacitatea de generare a energiei eoliene instalată (MW) conectată la activ;

energia eoliană furnizată (MW) în momentul modificării disponibilității;

motivele indisponibilității;

data de începere și data de încheiere estimată (ziua, ora) a modificării disponibilității.

(2)   Informațiile prevăzute la alineatul (1) litera (a) se publică în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o oră de la luarea deciziei privind indisponibilitatea planificată.

(3)   Informațiile prevăzute la alineatul (1) literele (b) și (c) se publică în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o oră de la modificarea disponibilității reale.

(4)   Pentru informațiile prevăzute la alineatul (1) literele (a) și (b), OST pot decide să nu identifice activul în cauză și să nu precizeze amplasarea acestuia dacă datele respective sunt clasificate ca informații sensibile privind protecția infrastructurilor critice în statele lor membre, astfel cum se prevede la articolul 2 litera (d) din Directiva 2008/114/CE a Consiliului (3). Aceasta nu aduce atingere celorlalte obligații care le revin conform alineatului (1) din prezentul articol.

Articolul 11

Informații privind estimarea și furnizarea capacităților intrazonale

(1)   Pentru zonele lor de control, OST sau, dacă este cazul, entitățile responsabile cu alocarea capacităților de transport calculează și furnizează ENTSO pentru energie electrică următoarele informații, cu suficient timp înaintea procedurii de alocare:

(a)

capacitatea prognozată și oferită (MW) per direcție între zone de licitare, în cazul alocării de capacitate pe baza capacității nete de transfer coordonate; sau

(b)

parametrii relevanți bazați pe flux, în cazul alocării de capacitate pe baza fluxului.

OST sau, dacă este cazul, entitățile responsabile cu alocarea capacităților de transport sunt considerate proprietarii primari ai informațiilor pe care le calculează și le furnizează.

(2)   Informațiile prevăzute la alineatul (1) litera (a) se publică astfel cum se prevede în anexă.

(3)   În ceea ce privește legăturile de curent continuu, OST furnizează ENTSO pentru energie electrică, în cel mult o oră de când le-a aflat, informații actualizate privind orice restricție plasată asupra utilizării capacității transfrontaliere disponibile, inclusiv prin aplicarea de restricții de creștere a volumului de energie generat sau de limite de transfer intrazilnic.

Operatorii de legături de curent continuu sunt considerați proprietarii primari ai informații actualizate pe care le furnizează.

(4)   OST sau, dacă este cazul, entitățile responsabile cu alocarea capacităților de transport prezintă un raport anual către ENTSO pentru energie electrică, în care indică:

(a)

principalele elemente critice de rețea care limitează capacitatea oferită;

(b)

zona (zonele) de control de care aparțin elementele critice de rețea;

(c)

măsura în care eliberarea elementelor critice de rețea ar crește capacitatea oferită;

(d)

toate măsurile posibile care ar putea fi implementate pentru a spori capacitatea oferită, împreună cu o estimare a costurilor aferente.

La întocmirea raportului, OST pot decide să nu identifice activul în cauză și să nu precizeze amplasarea acestuia dacă datele respective sunt clasificate ca informații sensibile privind protecția infrastructurilor critice în statele lor membre, astfel cum se prevede la articolul 2 litera (d) din Directiva 2008/114/CE.

OST sau, dacă este cazul, entitățile responsabile cu alocarea capacităților de transport sunt considerate proprietarii primari ai raportului pe care îl prezintă.

Articolul 12

Informații privind utilizarea capacităților intrazonale

(1)   Pentru zonele lor de control, OST calculează și furnizează ENTSO pentru energie electrică următoarele informații:

(a)

în cazul unor alocări explicite, pentru fiecare perioadă de piață și per direcție între zone de licitare:

capacitatea (MW) solicitată de piață;

capacitatea (MW) alocată pieței;

prețul capacității (monedă/MW);

veniturile din licitație (în moneda respectivă) per frontieră între zone de licitare;

(b)

pentru fiecare perioadă de piață și per direcție între zone de licitare, capacitatea totală desemnată;

(c)

înaintea fiecărei alocări de capacitate, capacitatea totală deja alocată prin proceduri de alocare anterioare per perioadă de piață și per direcție;

(d)

pentru fiecare perioadă de piață, prețurile pentru ziua următoare în fiecare zonă de licitare (monedă/MWh);

(e)

în cazul unor alocări implicite, pentru fiecare perioadă de piață, pozițiile nete ale fiecărei zone de licitare (MW) și veniturile din congestie (în moneda respectivă) per frontieră între două zone de licitare;

(f)

schimburile comerciale programate pentru ziua următoare, într-o formă agregată, între zone de licitare per direcție și per perioadă de piață;

(g)

fluxurile fizice între zone de licitare per perioadă de piață;

(h)

capacitățile intrazonale alocate între zone de licitare din state membre și țări terțe per direcție, per produs alocat și per perioadă.

(2)   Informațiile prevăzute:

(a)

la alineatul (1) literele (a) și (e) se publică cel târziu la o oră după fiecare alocare de capacitate;

(b)

la alineatul (1) litera (b) se publică cel târziu la o oră după fiecare rundă de desemnare;

(c)

la alineatul (1) litera (c) se publică cel mai târziu atunci când trebuie publicate, conform anexei, cifrele privind capacitatea oferită;

(d)

la alineatul (1) litera (d) se publică cel târziu la o oră după închiderea tranzacționării;

(e)

la alineatul (1) litera (f) se publică în fiecare zi, cel târziu la o oră după ultima oră limită și, dacă este cazul, se actualizează cel târziu la două ore după fiecare procedură de desemnare intrazilnică;

(f)

la alineatul (1) litera (g) se publică pentru fiecare perioadă de piață cât mai aproape posibil de timpul real, dar nu mai târziu de o oră după perioada de operare;

(g)

la alineatul (1) litera (h) se publică cel târziu la o oră de la alocare.

(3)   Entitățile responsabile cu alocarea capacității de transport sau, după caz, bursele de energie electrică furnizează OST toate informațiile relevante necesare pentru calcularea datelor menționate la alineatul (1).

Entitățile responsabile cu alocarea capacității de transport sunt considerate proprietarii primari ai informațiilor pe care le furnizează.

Bursele de energie sunt considerate proprietarii primari ai informațiilor pe care le furnizează.

Articolul 13

Informații privind măsurile de gestionare a congestiei

(1)   Pentru zonele lor de control, OST furnizează ENTSO pentru energie electrică următoarele informații:

(a)

informații privind reexpedierea per perioadă de piață, precizând:

măsura luată (respectiv creșterea sau scăderea producției, creșterea sau scăderea sarcinii);

identificarea, amplasarea și tipul elementelor de rețea vizate de măsură;

motivul luării măsurii;

capacitatea afectată de măsura luată (MW);

(b)

informații privind comercializarea în contrapartidă per perioadă de piață, precizând:

măsura luată (respectiv creșterea sau scăderea schimbului între zone);

zonele de licitare în cauză;

motivul care stă la baza măsurii;

modificarea schimbului între zone (MW);

(c)

costurile suportate într-o anumită lună în urma măsurilor menționate la literele (a) și (b) și în urma altor măsuri de remediere.

(2)   Informațiile menționate:

(a)

la alineatul (1) literele (a) și (b) se publică în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o oră după perioada de operare, cu excepția cazului în care există motive ce vor fi publicate în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o zi după perioada de operare;

(b)

la alineatul (1) litera (c) se publică cel târziu în termen de o lună de la sfârșitul lunii la care se referă.

Articolul 14

Generarea de prognoze

(1)   Pentru zonele lor de control, OST calculează și furnizează ENTSO pentru energie electrică următoarele informații:

(a)

suma capacității de producție (MW) instalate pentru toate unitățile de producție existente cu capacitate de producție instalată mai mare sau egală cu 1 MW, per tip de producție;

(b)

informații privind unitățile de producție (existente sau planificate) cu o capacitate de producție instalată mai mare sau egală cu 100 MW. Informațiile trebuie să cuprindă:

denumirea unității;

capacitatea de producție instalată (MW);

amplasarea;

nivelul legăturii de tensiune;

zona de licitare;

tipul de producție;

(c)

o estimare a producției programate totale (MW) per zonă de licitare, pentru fiecare perioadă de piață a zilei următoare;

(d)

o prognoză a producției de energie eoliană și solară (MW) per zonă de licitare, pentru fiecare perioadă de piață a zilei următoare.

(2)   Informațiile prevăzute:

(a)

la alineatul (1) litera (a) se publică anual, nu mai târziu de o săptămână înainte de sfârșitul anului;

(b)

la alineatul (1) litera (b) se publică anual pentru următorii trei ani, nu mai târziu de o săptămână înainte de începutul primului an la care se referă datele;

(c)

la alineatul (1) litera (c) se publică cel târziu la ora 18.00, ora Bruxelles-ului, în ziua precedentă livrării efective;

(d)

la alineatul (1) litera (d) se publică cel târziu la ora 18.00, ora Bruxelles-ului, în ziua precedentă livrării efective. Informațiile se actualizează regulat și se publică în decursul tranzacționării intrazilnice, cel puțin o actualizare fiind publicată la ora 8.00, ora Bruxelles-ului, în ziua livrării efective. Informațiile se furnizează pentru toate zonele de licitare doar în statele membre cu un aport de peste 1 % de energie eoliană sau solară pe an sau pentru zone de licitare cu un aport de peste 5 % de energie eoliană sau solară pe an.

(3)   Unitățile de producție situate în zona de control a unui OST îi furnizează OST-ului respectiv toate informațiile relevante necesare pentru calcularea datelor menționate la alineatul (1).

Unitățile de producție sunt considerate proprietarii primari ai informațiilor relevante pe care le furnizează.

Articolul 15

Informații privind indisponibilitatea unităților generatoare și a unităților de producție

(1)   Pentru zonele lor de control, OST furnizează ENTSO pentru energie electrică următoarele informații:

(a)

indisponibilitatea planificată a 100 MW sau mai mult dintr-o unitate generatoare, inclusiv modificările de 100 MW sau mai mult ale indisponibilității planificate a unității generatoare respective, preconizată să dureze cel puțin o perioadă de piață, până la maximum trei ani după aceea, precizând:

denumirea unității de producție;

denumirea unității generatoare;

amplasarea;

zona de licitare;

capacitatea de producție instalată (MW);

tipul de producție;

capacitatea disponibilă în decursul evenimentului;

motivul indisponibilității;

data de începere și data estimată de încheiere (zi, oră) a modificării disponibilității;

(b)

modificările de 100 MW sau mai mult ale disponibilității reale a unei unități generatoare, preconizate să dureze cel puțin o perioadă de piață, precizând:

denumirea unității de producție;

denumirea unității generatoare;

amplasarea;

zona de licitare;

capacitatea de producție instalată (MW);

tipul de producție;

capacitatea disponibilă în decursul evenimentului;

motivul indisponibilității; și

data de începere și data estimată de încheiere (zi, oră) a modificării disponibilității;

(c)

indisponibilitatea planificată a unei unități de producție de 200 MW sau mai mult, inclusiv modificările de 100 MW sau mai mult ale indisponibilității planificate a acelei unități de producție, nepublicată în conformitate cu litera (a), preconizată să dureze cel puțin o perioadă de piață, până la maximum trei ani după aceea, precizând:

denumirea unității de producție;

amplasarea;

zona de licitare;

capacitatea de producție instalată (MW);

tipul de producție;

capacitatea disponibilă în decursul evenimentului;

motivul indisponibilității;

data de începere și data estimată de încheiere (zi, oră) a modificării disponibilității;

(d)

modificările de 100 MW sau mai mult ale disponibilității reale a unei unități de producție cu o capacitate de producție instalată de 200 MW sau mai mult, nepublicate în conformitate cu litera (b), preconizate să dureze cel puțin o perioadă de piață, precizând:

denumirea unității de producție;

amplasarea;

zona de licitare;

capacitatea de producție instalată (MW);

tipul de producție;

capacitatea disponibilă în decursul evenimentului;

motivul indisponibilității; și

data de începere și data estimată de încheiere (zi, oră) a modificării disponibilității.

(2)   Informațiile prevăzute la alineatul (1) literele (a) și (c) se publică în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o oră de la luarea deciziei privind indisponibilitatea planificată.

Informațiile prevăzute la alineatul (1) literele (b) și (d) se publică în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o oră de la modificarea disponibilității reale.

(3)   Unitățile generatoare situate în zona de control a unui OST furnizează OST-ului respectiv datele prevăzute la alineatul (1).

Unitățile generatoare sunt considerate proprietarii primari ai datelor pe care le furnizează.

Articolul 16

Producția efectivă

(1)   Pentru zonele lor de control, OST calculează și furnizează ENTSO pentru energie electrică următoarele informații:

(a)

producția efectivă (MW) per perioadă de piață și per unitate generatoare cu o capacitate instalată de producție de 100 MW sau mai mult;

(b)

producția agregată, per perioadă de piață și per tip de producție;

(c)

producția efectivă sau estimată de energie eoliană și solară (MW), în fiecare zonă de licitare, per perioadă de piață;

(d)

rata medie săptămânală agregată de umplere a tuturor rezervoarelor de apă și instalațiilor de acumulare a apei (MWh) per zonă de licitare, inclusiv cifra pentru aceeași săptămână a anului precedent.

(2)   Informațiile prevăzute:

(a)

la alineatul (1) litera (a) se publică la cinci zile după perioada de operare;

(b)

la alineatul (1) litera (b) se publică cel târziu la o oră după perioada de operare;

(c)

la alineatul (1) litera (c) se publică cel târziu la o oră după perioada de operare și se actualizează pe baza valorilor măsurate de îndată ce acestea devin disponibile. Informațiile se furnizează pentru toate zonele de licitare doar în statele membre cu un aport de peste 1 % de energie eoliană sau solară pe an sau pentru zone de licitare cu un aport de peste 5 % de energie eoliană sau solară pe an;

(d)

la alineatul (1) litera (d) se publică în a treia zi lucrătoare care urmează săptămânii la care se referă informațiile. Informațiile se furnizează pentru toate zonele de licitare doar în statele membre cu un aport de peste 10 % de energie generată în acest mod pe an sau pentru zone de licitare cu un aport de peste 30 % de energie generată în acest mod pe an.

(3)   Unitățile generatoare și unitățile de producție situate în zona de control a unui OST furnizează OST-ului respectiv informațiile relevante pentru calcularea datelor menționate la alineatul (1).

Unitățile generatoare și, respectiv, unitățile de producție sunt considerate proprietarii primari ai informațiilor relevante pe care le furnizează.

Articolul 17

Echilibrarea

(1)   Pentru zonele lor de control, OST sau, dacă este cazul, operatorii piețelor de echilibrare, acolo unde există asemenea piețe, furnizează ENTSO pentru energie electrică următoarele informații:

(a)

regulile de echilibrare, inclusiv:

procedurile pentru achiziționarea diferitelor tipuri de rezerve de echilibrare și a energiei de echilibrare;

metodologia de remunerare atât pentru furnizarea de rezerve, cât și pentru energia activată în vederea echilibrării;

metodologia de calcul al taxelor de dezechilibru;

dacă este cazul, descrierea modului în care se realizează echilibrarea transfrontalieră între două sau mai multe zone de control și condițiile de participare a generatoarelor și sarcinii;

(b)

volumul rezervelor de echilibrare contractate (MW) de OST, precizând:

sursa de rezervă (generare sau sarcină);

tipul de rezervă (de exemplu, rezervă de reglaj primar, secundar sau terțiar);

perioada de timp pentru care sunt contractate rezervele (de exemplu oră, zi, săptămână, lună, an etc.);

(c)

prețurile plătite de OST per tip de rezervă de echilibrare achiziționată și per perioadă de achiziție (monedă/MW/perioadă);

(d)

ofertele agregate acceptate per perioadă de echilibrare, separat pentru fiecare tip de rezervă de echilibrare;

(e)

volumul energiei de echilibrare activate (MW) per perioadă de echilibrare și per tip de rezervă;

(f)

prețurile plătite de OST pentru energia de echilibrare activată, per perioadă de echilibrare și per tip de rezervă; informațiile referitoare la prețuri trebuie furnizate separat pentru reglarea crescătoare și cea descrescătoare;

(g)

prețurile dezechilibrului per perioadă de echilibrare;

(h)

volumul total aferent dezechilibrului per perioadă de echilibrare;

(i)

bilanțul financiar lunar aferent zonei de control, precizând:

cheltuielile suportate de OST pentru achiziționarea rezervelor și pentru activarea energiei de echilibrare;

venitul net al OST după regularizarea conturilor de dezechilibru cu părțile responsabile de echilibrare;

(j)

dacă este cazul, informații cu privire la echilibrarea între zonele de control per perioadă de echilibrare, precizând:

volumele ofertelor schimbate și ofertele per perioadă de achiziție;

prețurile maxime și minime ale ofertelor schimbate și ofertele per perioadă de achiziție;

volumul energiei de echilibrare activate în zonele de control în cauză.

Operatorii piețelor de echilibrare sunt considerați proprietarii primari ai informațiilor pe care le furnizează.

(2)   Informațiile prevăzute:

(a)

la alineatul (1) litera (b) se publică în cel mai scurt timp posibil, dar cel târziu cu două ore înainte de a avea loc următoarea procedură de achiziție;

(b)

la alineatul (1) litera (c) se publică în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o oră de la încheierea procedurii de achiziție;

(c)

la alineatul (1) litera (d) se publică în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o oră după perioada de operare;

(d)

la alineatul (1) litera (e) se publică în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 30 de minute după perioada de operare. În cazul în care datele sunt preliminare, cifrele se actualizează atunci când datele devin disponibile;

(e)

la alineatul (1) litera (f) se publică în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o oră după perioada de operare;

(f)

la alineatul (1) litera (g) se publică în cel mai scurt timp posibil;

(g)

la alineatul (1) litera (h) se publică în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 30 de minute după perioada de operare. În cazul în care datele sunt preliminare, cifrele se actualizează atunci când datele devin disponibile;

(h)

la alineatul (1) litera (i) se publică cel târziu la trei luni după luna de operare. În cazul în care regularizarea este preliminară, cifrele se actualizează după regularizarea finală;

(i)

la alineatul (1) litera (j) se publică cel târziu la o oră după perioada de operare.

Articolul 18

Răspundere

Răspunderea proprietarului primar al datelor, a furnizorului de date și a ENTSO pentru energie electrică în temeiul prezentului regulament se limitează la cazurile de neglijență gravă și/sau de abatere săvârșită cu intenție. În orice caz, aceștia nu sunt obligați să despăgubească persoana care utilizează datele pentru nicio pierdere de profit, pierdere de oportunități de afaceri sau orice alte daune incidentale, speciale sau subsecvente indirecte de orice fel care rezultă dintr-o încălcare a obligațiilor ce le revin în temeiul prezentului regulament.

Articolul 19

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 714/2009

Punctele 5.5-5.9 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 714/2009 se elimină cu efect de la 5 ianuarie 2015.

Articolul 20

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4 alineatul (1) se aplică după 18 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 iunie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 211, 14.8.2009, p. 15.

(2)  JO L 326, 8.12.2011, p. 1.

(3)  JO L 345, 23.12.2008, p. 75.


ANEXĂ

Publicarea informațiilor menționate la articolul 11 alineatul (2)

Perioada de alocare a capacității

Capacitatea intrazonală prognozată care trebuie publicată

Capacitatea oferită care trebuie publicată

Anuală

Cu o săptămână înainte de procedura de alocare anuală, dar nu mai târziu de 15 decembrie, pentru toate lunile anului următor

Cu o săptămână înainte de procedura de alocare anuală, dar nu mai târziu de 15 decembrie

Lunară

Cu două zile lucrătoare înainte de procedura de alocare lunară pentru toate zilele lunii următoare

Cu două zile lucrătoare înainte de procedura de alocare lunară

Săptămânală

În fiecare vineri, pentru toate zilele săptămânii următoare

Cu o zi înainte de procedura de alocare săptămânală

Pentru ziua următoare

 

Cu o oră înainte de închiderea tranzacționării pe piața la vedere, pentru fiecare perioadă de piață

Intrazilnică

 

Cu o oră înainte de prima alocare intrazilnică și apoi în timp real, pentru fiecare perioadă de piață