27.5.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 140/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 472/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 21 mai 2013

privind consolidarea supravegherii economice și bugetare a statelor membre din zona euro care întâmpină sau care sunt amenințate de dificultăți grave în ceea ce privește stabilitatea lor financiară

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 136 coroborat cu articolul 121 alineatul (6),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Criza mondială fără precedent care a debutat în 2007 a adus prejudicii grave creșterii economice și stabilității financiare și a determinat o puternică deteriorare a situației deficitului și a datoriei publice în statele membre, determinându-le pe unele dintre acestea să solicite asistență financiară în interiorul și în afara cadrului Uniunii.

(2)

Articolul 9 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că, în definirea și punerea în aplicare a politicilor și activităților sale, Uniunea ține seama de cerințele privind promovarea unui nivel ridicat al ocupării forței de muncă, garantarea unei protecții sociale corespunzătoare, combaterea excluziunii sociale, precum și de cerințele privind un nivel ridicat de educație, de formare profesională și de protecție a sănătății umane.

(3)

Legislația Uniunii ar trebui să asigure coerența perfectă a cadrului de supraveghere multilaterală al Uniunii, instituit prin TFUE, cu eventualele condiții de politică ce însoțesc asistența financiară. Pentru a se asigura integrarea economică și financiară a tuturor statelor membre, în special a statelor membre a căror monedă este euro, se impune o supraveghere mai strictă, astfel încât să se evite contaminarea altor state membre din zona euro și, într-un sens mai larg, a întregii Uniuni, atunci când un stat membru întâmpină sau este amenințat de dificultăți grave în ceea ce privește stabilitatea sa financiară.

(4)

Intensitatea supravegherii economice și bugetare ar trebui să fie proporțională și corespunzătoare cu gravitatea dificultăților financiare întâmpinate și ar trebui să fie adaptată în funcție de natura asistenței financiare primite, care poate varia de la un simplu sprijin preventiv, acordat pe baza unor condiții de eligibilitate, până la un program complet de ajustare macroeconomică, cu o condiționalitate politică strictă. Orice program de ajustare macroeconomică ar trebui să țină seama de programul național de reformă al statului membru în cauză în contextul strategiei Uniunii pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă.

(5)

Un stat membru a cărui monedă este euro ar trebui să facă obiectul unei supravegheri mai stricte în temeiul prezentului regulament atunci când întâmpină sau este amenințat de dificultăți financiare grave, pentru a se asigura revenirea rapidă la o situație normală și protecția celorlalte state membre din zona euro împotriva unor efecte negative potențiale de contagiune. Supravegherea mai strictă ar trebui să fie proporțională cu gravitatea problemelor și, în consecință, ar trebui ajustată în mod corespunzător. Aceasta ar trebui să includă un acces mai larg la informațiile necesare pentru o monitorizare amănunțită a situației economice, bugetare și financiare, precum și o raportare periodică către comisia competentă a Parlamentului European și către Comitetul economic și financiar (CEF) sau către orice subcomitet desemnat de CEF în acest scop. Aceleași aranjamente de supraveghere ar trebui să se aplice și statelor membre care solicită asistență preventivă din partea unuia sau mai multor alte state membre sau țări terțe, a Mecanismului european de stabilizare financiară (MESF), a Mecanismului european de stabilitate (MES), a Fondului european de stabilitate financiară (FESF), sau a unei alte instituții financiare internaționale relevante, cum ar fi Fondul Monetar Internațional (FMI).

(6)

De asemenea, un stat membru supus unei supravegheri mai stricte ar trebui să adopte, de asemenea, măsuri destinate să abordeze cauzele sau posibilele cauze ale dificultăților sale. În acest scop, ar trebui să se țină seama de toate recomandările care îi sunt adresate în cadrul procedurii de deficit excesiv sau al procedurii de dezechilibru macroeconomic excesiv.

(7)

Supravegherea economică și bugetară ar trebui să fie considerabil înăsprită în cazul statelor membre care fac obiectul unor programe de ajustare macroeconomică. Dată fiind complexitatea acestor programe, celelalte procese de supraveghere economică și bugetară ar trebui suspendate sau, după caz, simplificate pe durata programelor de ajustare macroeconomică, pentru a asigura coerența supravegherii politicii economice și pentru a se evita suprapunerea obligațiilor de raportare. Cu toate acestea, în elaborarea programului de ajustare macroeconomică ar trebui să se țină seama de toate recomandările care îi sunt adresate statului membru în cadrul procedurii de deficit excesiv sau al procedurii de dezechilibru macroeconomic excesiv.

(8)

Problemele ridicate de frauda și evaziunea fiscală au crescut considerabil. Globalizarea economiei, evoluția tehnologică, internaționalizarea fraudei și interdependența rezultată a statelor membre evidențiază limitele abordărilor exclusiv naționale și subliniază necesitatea luării unor măsuri comune.

(9)

Problemele ridicate de frauda și evaziunea fiscală în statele membre care fac obiectul unui program de ajustare macroeconomică ar trebui abordate prin îmbunătățirea încasării veniturilor în statele membre în cauză și prin consolidarea cooperării dintre administrațiile fiscale din Uniune și din țările terțe.

(10)

Este necesar să se instituie norme pentru a favoriza dialogul dintre instituțiile Uniunii, mai exact Parlamentul European, Consiliul și Comisia, și pentru a asigura o mai mare transparență și mai multă responsabilitate. Parlamentul unui stat membru care face obiectul unui program de ajustare macroeconomică sau al unei supravegheri mai stricte ar trebui să fie informat în permanență în conformitate cu normele și practicile naționale.

(11)

În conformitate cu normele și practicile naționale, statele membre ar trebui să implice partenerii sociali și organizațiile societății civile în pregătirea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea programelor de asistență financiară.

(12)

Înainte de adoptarea unei decizii a Consiliului cu privire la un program de ajustare macroeconomică în temeiul prezentului regulament, organele relevante ale MES și ale FESF ar trebui să aibă posibilitatea de a purta o discuție referitoare la rezultatul negocierilor dintre Comisie – acționând în numele MES sau al FESF, în cooperare cu Banca Centrală Europeană (BCE) și, după, caz, cu FMI – și statul membru beneficiar cu privire la condițiile posibile de politică asociate programului de asistență financiară al statului membru în cauză. Memorandumurile de înțelegere care prevăd în detaliu condițiile de acordare a asistenței financiare urmează să fie adoptate în temeiul Tratatului de instituire a Mecanismului european de stabilitate și al Acordului-cadru privind FESF.

(13)

Cu excepția cazului în care există dispoziții contrare, trimiterile la asistența financiară din cadrul prezentului regulament ar trebui să vizeze și sprijinul financiar acordat preventiv și creditele acordate pentru recapitalizarea instituțiilor financiare.

(14)

Comisia ar trebui să adopte decizia de a supune un stat membru unei supravegheri mai stricte în temeiul prezentului regulament în strânsă cooperare cu CEF, cu Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea bancară europeană) instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (3), cu Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale) instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (4) și cu Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (5) (denumite, în mod colectiv,„AES”) și cu Comitetul european pentru risc sistemic (CERS), înființat prin Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic (6). De asemenea, Comisia ar trebui să coopereze cu CEF și atunci când decide dacă prelungește sau nu supravegherea mai strictă.

(15)

Ca urmare a unei cereri motivate introduse de statul membru în cauză, sau, după caz, din motive legate de existența unor circumstanțe economice excepționale, Comisia poate recomanda reducerea sau anularea oricărui depozit cu dobândă, depozit fără dobândă sau a oricărei amenzi impuse de Consiliu în cadrul componentei preventive sau corective a Pactului de stabilitate și de creștere în cazul unui stat membru care face obiectul unui program de ajustare macroeconomică.

(16)

Accesul la informațiile privind activitățile pregătitoare desfășurate înaintea adoptării unei recomandări în temeiul prezentului regulament ar trebui să se afle sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (7).

(17)

Atunci când se adoptă o decizie în temeiul prezentului regulament conform căreia un stat membru nu îndeplinește cerințele cuprinse în programul său de ajustare macroeconomică și elementele de fapt și analizele indică în mod evident că este necesar un mecanism pentru a asigura respectarea obligațiilor statului respectiv față de creditorii săi, precum și stabilizarea situației sale economice și financiare, Comisia este invitată să prezinte propuneri privind un astfel de mecanism.

(18)

Consiliului ar trebui să i se confere competența de a adopta recomandări privind adoptarea de măsuri corective preventive și pregătirea unui program de ajustare macroeconomică; competența de a aproba programele de ajustare macroeconomică; competența de a adopta decizii privind principalele cerințe de politică pe care MES sau FESF intenționează să le includă în condițiile de acordare a asistenței financiare preventive, a creditelor pentru recapitalizarea instituțiilor financiare sau în orice nou instrument financiar convenit în cadrul MES; și competența de a recomanda statelor membre să adopte măsuri corective în cadrul supravegherii ulterioare aplicării programului. Aceste competențe au o relevanță deosebită pentru politica de coordonare economică a statelor membre, care, în temeiul articolului 121 din TFUE, se realizează în cadrul Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

(1)   Prezentul regulament stabilește dispoziții pentru consolidarea supravegherii economice și bugetare a statelor membre a căror monedă este euro, în cazul în care statele membre respective:

(a)

întâmpină sau sunt amenințate de dificultăți grave în ceea ce privește stabilitatea lor financiară sau soliditatea finanțelor lor publice, care au efecte negative potențiale de contagiune asupra altor state membre din zona euro; sau

(b)

solicită sau primesc asistență financiară din partea unuia sau mai multor alte state membre sau țări terțe, a Mecanismului european de stabilizare financiară (MESF), a Mecanismului european de stabilitate (MES), a Fondului european de stabilitate financiară (FESF) sau a unei alte instituții financiare internaționale relevante, cum ar fi Fondul Monetar Internațional (FMI).

(2)   Prezentul regulament stabilește, de asemenea, dispoziții privind coordonarea consolidată a politicilor economice.

(3)   Prezentul regulament se aplică statelor membre a căror monedă este euro.

(4)   În aplicarea prezentului regulament, Consiliul, Comisia, și statele membre respectă în totalitate articolul 152 din TFUE. În aplicarea prezentului regulament și a recomandărilor adoptate în temeiul acestuia, Consiliul, Comisia, și statele membre țin cont de normele și practicile naționale și de articolul 28 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În consecință, aplicarea prezentului regulament și a recomandărilor respective nu aduce atingere dreptului de a negocia, de a încheia și de a pune în aplicare contracte colective de muncă sau dreptului de a iniția acțiuni colective în conformitate cu legislațiile naționale.

Articolul 2

State membre care fac obiectul unei supravegheri mai stricte

(1)   Comisia poate decide ca un stat membru să facă obiectul unei supravegheri mai stricte atunci când respectivul stat membru întâmpină sau este amenințat de dificultăți grave în ceea ce privește stabilitatea sa financiară, care pot avea efecte negative de contagiune asupra altor state membre din zona euro.

Atunci când evaluează dacă un stat membru este amenințat de dificultăți grave în ceea ce privește stabilitatea sa financiară, Comisia utilizează, printre alți parametri, mecanismul de alertă stabilit în temeiul articolului 3 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice (8) sau, atunci când este disponibilă, cea mai recentă analiză detaliată. Comisia efectuează și o evaluare cuprinzătoare, ținând seama în special de condițiile de creditare a statului membru respectiv, de profilul de rambursare a titlurilor sale de creanță, de soliditatea cadrului său bugetar, de sustenabilitatea pe termen lung a finanțelor sale publice, de nivelul datoriilor sale și de riscul ca tensiunile grave cu care se confruntă sectorul său financiar să se repercuteze asupra situației sale bugetare sau asupra sectoarelor financiare ale altor state membre.

Statului membru în cauză i se oferă posibilitatea să își exprime punctul de vedere înainte ca Comisia să adopte decizia de a supune statul membru respectiv unei supravegheri mai stricte. O dată la șase luni Comisia decide dacă prelungește sau nu supravegherea mai strictă a statului membru respectiv.

(2)   În cazul în care decide ca un stat membru să facă obiectul unei supravegheri mai stricte în temeiul alineatului (1), Comisia informează în mod corespunzător statul membru în cauză cu privire la toate rezultatele evaluării și notifică în mod corespunzător Banca Centrală Europeană (BCE), în exercitarea funcției sale de supraveghere, AES competentă (competente) și CCERS.

(3)   Atunci când un stat membru beneficiază de asistență financiară preventivă din partea unuia sau mai multor alte state membre sau țări terțe, a MESF, a MES, a FESF sau a unei alte instituții financiare internaționale relevante, cum ar fi FMI, Comisia decide ca respectivul stat membru să facă obiectul unei supravegheri mai stricte.

Comisia își face publice deciziile luate în conformitate cu alineatul (1) și cu prezentul alineat.

(4)   Alineatul (3) nu se aplică în cazul unui stat membru care beneficiază de asistență financiară preventivă sub forma unei linii de credit care nu este condiționată de adoptarea unor noi măsuri de politică de către statul membru în cauză, atât timp cât nu se utilizează linia de credit.

(5)   Comisia publică, spre informare, o listă a instrumentelor de asistență financiară preventivă menționate la alineatul (3) și o actualizează în funcție de eventualele schimbări intervenite în politica de acordare a asistenței financiare de către MESF, MES, FESF sau o altă instituție financiară internațională relevantă.

Articolul 3

Supraveghere mai strictă

(1)   Pe baza consultărilor și cooperării cu Comisia, acționând în colaborare cu BCE, cu AES, cu CERS și, după caz, cu FMI, un stat membru care face obiectul unei supravegheri mai stricte adoptă măsuri care se concentrează asupra surselor reale sau potențiale de dificultăți. La adoptarea măsurilor respective, statul membru în cauză ține seama de recomandările care îi sunt adresate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1466/97 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor economice (9), al Regulamentului (CE) nr. 1467/97 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind accelerarea și clarificarea aplicării procedurii de deficit excesiv (10) sau al Regulamentului (UE) nr. 1176/2011, în ceea ce privește programul său național de reformă și programul său de stabilitate.

Comisia informează comisia competentă a Parlamentului European, CEF, grupul de lucru al Eurogrupului și parlamentul statului membru în cauză, dacă este cazul, și în conformitate cu practicile naționale cu privire la măsurile menționate în primul paragraf.

(2)   Supravegherea mai atentă a situației bugetare, prevăzută la articolul 10 alineatele (2), (3) și (6) din Regulamentul (UE) nr. 473/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind dispozițiile comune pentru monitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și pentru asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro (11) se aplică unui stat membru care face obiectul unei supravegheri mai stricte indiferent dacă există sau nu un deficit excesiv în respectivul stat membru. Raportul întocmit în conformitate cu articolul 10 alineatul (3) din respectivul regulament se transmite trimestrial.

(3)   La cererea Comisiei, un stat membru care face obiectul unei supravegheri mai stricte în temeiul articolului 2 alineatul (1):

(a)

comunică BCE, în exercitarea funcției sale de supraveghere, și, atunci când este cazul, AES competentă (competente), în conformitate cu articolul 35 din Regulamentele (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010, la intervalele solicitate, informații detaliate privind evoluțiile din sistemul său financiar, inclusiv o analiză a rezultatelor oricăror teste de rezistență sau a rezultatelor analizelor sensibilității realizate în temeiul literei (b) din prezentul alineat.

(b)

efectuează, sub supravegherea BCE, în exercitarea funcției sale de supraveghere sau, atunci când este cazul, sub supravegherea AES competentă (competente), teste de rezistență sau, după caz, analize ale sensibilității, pentru a evalua rezistența sectorului financiar la diversele șocuri macroeconomice și financiare, conform indicațiilor elaborate de Comisie și de BCE în colaborare cu AES competentă (competente) și cu CERS;

(c)

are obligația de a transmite evaluări periodice ale capacităților sale de supraveghere a sectorului financiar în cadrul unei evaluări inter pares specifice efectuate de BCE în exercitarea funcției sale de supraveghere sau, atunci când este cazul, de AES competentă (competente);

(d)

comunică Comisiei toate informațiile necesare pentru monitorizarea dezechilibrelor macroeconomice în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1176/2011.

Pe baza analizei rezultatelor testelor de rezistență și a rezultatelor analizelor sensibilității menționate la litera (a) de la primul paragraf și ținând cont de concluziile evaluării indicatorilor relevanți din tabloul de bord pentru supravegherea dezechilibrelor macroeconomice, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1176/2011, BCE, în exercitarea funcției sale de supraveghere, și AES competentă (competente) pregătesc, în colaborare cu CERS, o evaluare a posibilelor aspecte vulnerabile ale sistemului financiar, pe care o transmit Comisiei, la intervalele indicate de aceasta din urmă, și BCE.

(4)   La cererea Comisiei, un stat membru care face obiectul unei supravegheri mai stricte în temeiul articolului 2 alineatul (3):

(a)

comunică Comisiei, BCE și, atunci când este cazul, AES competentă (competente), în conformitate cu articolul 35 din Regulamentele (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010, la intervalele solicitate, informații dezagregate privind evoluțiile din sistemul său financiar, inclusiv o analiză a rezultatelor oricăror teste de rezistență sau ale analizelor sensibilității realizate în temeiul literei (b);

(b)

efectuează, sub supravegherea BCE, în exercitarea funcției sale de supraveghere sau, atunci când este cazul, sub supravegherea AES competentă (competente), teste de rezistență sau, după caz, analize ale sensibilității, pentru a evalua rezistența sectorului financiar la diversele șocuri macroeconomice și financiare, conform indicațiilor elaborate de Comisie și de BCE în colaborare cu AES competentă (competente) și cu CERS, și le comunică acestora rezultatele detaliate;

(c)

are obligația de a transmite evaluări periodice ale capacităților sale de supraveghere a sectorului financiar în cadrul unei evaluări inter pares specifice efectuate de BCE, în exercitarea funcției sale de supraveghere, sau, atunci când este cazul, de AES competentă (competente);

(d)

comunică Comisiei toate informațiile necesare pentru monitorizarea dezechilibrelor macroeconomice în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1176/2011.

Comisia, BCE și AES competentă (competente) tratează informațiile dezagregate care le sunt comunicate drept confidențiale.

(5)   Comisia desfășoară, în colaborare cu BCE și AES competentă (competente) și, după caz, cu FMI, misiuni periodice de evaluare în statul membru care face obiectul unei supravegheri mai stricte, pentru a verifica progresele realizate de statul membru respectiv în punerea în aplicare a măsurilor menționate la alineatele (1), (2), (3) și (4).

Comisia comunică trimestrial evaluarea sa comisiei competente a Parlamentului European și CEF. În cadrul fiecărei evaluări, Comisia examinează, în special, dacă sunt necesare măsuri suplimentare.

Misiunile de evaluare menționate la primul paragraf înlocuiesc monitorizarea la fața locului prevăzută la articolul 10a alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1467/97.

(6)   Atunci când pregătește evaluarea prevăzută la alineatul (5), Comisia ține cont de rezultatele oricărui bilanț aprofundat efectuat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1176/2011, care să includă evaluarea efectelor de contagiune ale politicilor economice naționale asupra statului membru care face obiectul unei supravegheri mai stricte, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din regulamentul respectiv

(7)   În cazul în care Comisia constată, pe baza misiunilor de evaluare prevăzute la alineatul (5), că sunt necesare măsuri suplimentare și că situația financiară și economică din statul membru în cauză are efecte negative semnificative asupra stabilității financiare a zonei euro sau a statelor sale membre, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată pe baza unei propuneri din partea Comisiei, poate recomanda statului membru în cauză să adopte măsuri corective preventive sau să elaboreze un proiect de program de ajustare macroeconomică.

Consiliul poate decide să facă publice aceste recomandări.

(8)   În cazul în care o recomandare menționată la alineatul (7) se publică:

(a)

comisia competentă a Parlamentului European poate oferi statului membru în cauză și Comisiei ocazia de a participa la un schimb de opinii;

(b)

parlamentul statului membru în cauză poate invita reprezentanți ai Comisiei să participe la un schimb de opinii;

(c)

Consiliul informează comisia competentă a Parlamentului European în timp util cu privire la conținutul recomandării.

(9)   Pe parcursul procesului de supraveghere mai strictă, comisia competentă a Parlamentului European și parlamentul statului membru în cauză pot invita reprezentanți ai Comisiei, ai BCE și ai FMI să participe la un dialog economic.

Articolul 4

Raportarea în caz de sprijin financiar pentru recapitalizarea instituțiilor financiare

Statele membre care fac obiectul unei supravegheri mai stricte sau al unui program de ajustare macroeconomică și care beneficiază de sprijin financiar pentru recapitalizarea instituțiilor lor financiare prezintă CEF rapoarte semestriale cu privire la condițiile impuse instituțiilor financiare respective, inclusiv condițiile de remunerare a personalului cu funcții executive. Statele membre respective prezintă de asemenea rapoarte privind condițiile de creditare oferite economiei reale de sectorul financiar.

Articolul 5

Informații privind cererile de asistență financiară preconizate

Un stat membru care intenționează să solicite asistență financiară din partea unuia sau a mai multor alte state membre sau țări terțe, a MES, a FESF, sau a unei alte instituții financiare relevante cum ar fi FMI informează imediat președintele Grupului de lucru Eurogrup, membrul Comisiei responsabil pentru afaceri economice și monetare și președintele BCE cu privire la intenția sa.

După primirea unei evaluări din partea Comisiei, grupul de lucru Eurogrup organizează o discuție cu privire la cererea preconizată, pentru a examina, printre altele, posibilitățile existente în baza instrumentelor financiare existente ale Uniunii sau ale zonei euro, înainte ca statul membru în cauză să se adreseze potențialilor creditori.

Un stat membru care intenționează să solicite asistență financiară din partea MESF informează imediat președintele CEF, membrul Comisiei responsabil pentru afaceri economice și monetare și președintele BCE cu privire la intenția sa.

Articolul 6

Evaluarea sustenabilității datoriei publice

În cazul în care un stat membru solicită asistență financiară din partea MESF, a MES sau a FESF, Comisia evaluează, în colaborare cu BCE și, dacă este posibil, cu FMI, sustenabilitatea datoriei publice a statului membru respectiv și necesitățile sale de finanțare reale sau potențiale. Comisia prezintă această evaluare Grupului de lucru Eurogrup, dacă asistența financiară se acordă în cadrul MES sau FESF, respectiv CEF, dacă asistența financiară se acordă în cadrul MESF.

Evaluarea sustenabilității datoriei publice se bazează pe cel mai probabil scenariu macroeconomic sau pe un scenariu și previziuni bugetare mai prudente care utilizează cele mai recente informații și țin cont în mod corespunzător de rezultatele raportului menționat la articolul 3 alineatul (3) litera (a), precum și de orice activitate de supraveghere exercitată în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) litera (b). Comisia evaluează, de asemenea, impactul șocurilor macroeconomice și financiare și al evoluțiilor negative asupra sustenabilității datoriei publice.

Comisia face public scenariul macroeconomic, inclusiv scenariul de creștere, parametrii relevanți care stau la baza evaluării sustenabilității datoriei publice a statului membru respectiv și impactul estimat al măsurilor bugetare agregate asupra creșterii economice.

Articolul 7

Programul de ajustare macroeconomică

(1)   Atunci când un stat membru solicită asistență financiară din partea unuia sau mai multor alte state membre sau țări terțe, a MESF, a MES, a FESF sau a FMI, acesta elaborează, în acord cu Comisia, acționând în colaborare cu BCE și, dacă este cazul, cu FMI, un proiect de program de ajustare macroeconomică ce se bazează pe un program de parteneriat economic prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 473/2013, urmând să înlocuiască respectivul program, si care include obiective bugetare anuale.

Proiectul de program de ajustare macroeconomică tratează riscurile specifice provenite din statul membru în cauză pentru stabilitatea zonei euro și are drept scop restabilirea rapidă a unei situații economice și financiare solide și sustenabile și refacerea capacității de autofinanțare integrală de pe piețele financiare a statului membru.

Proiectul de program de ajustare macroeconomică se bazează pe evaluarea sustenabilității datoriei publice menționate la articolul 6, care se actualizează pentru a include impactul proiectului de măsuri corective negociate cu statul membru în cauză, și ține cont în mod adecvat de recomandările adresate statului membru în cauză în conformitate cu articolele 121, 126, 136 sau 148 din TFUE și de acțiunile întreprinse în vederea respectării acestora, vizând în același timp extinderea, consolidarea și aprofundarea măsurilor de politică necesare.

Proiectul de program de ajustare macroeconomică ține seama de practicile și sistemele de formare a salariilor și de programul național de reformă al statului membru în cauză în contextul strategiei Uniunii pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă.

Proiectul de program de ajustare macroeconomică respectă pe deplin articolul 152 din TFUE și articolul 28 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Comisia îi informează oral pe președintele și pe vicepreședinții comisiei competente a Parlamentului European cu privire la progresele înregistrate în elaborarea proiectului de program de ajustare macroeconomică. Aceste informații sunt confidențiale.

(2)   Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, aprobă programul de ajustare macroeconomică întocmit de statul membru care solicită asistență financiară în conformitate cu alineatul (1).

Comisia se asigură că memorandumul de înțelegere semnat de Comisie în numele MES sau al FESF este pe deplin consecvent cu programul de ajustare macroeconomică aprobat de Consiliu.

(3)   Comisia asigură coerența procesului de supraveghere economică și bugetară a oricărui stat membru și care face obiectul unui program de ajustare macroeconomică, pentru a evita suprapunerea obligațiilor de raportare.

(4)   Comisia, în colaborare cu BCE și, dacă este cazul, cu FMI, monitorizează progresele realizate de un stat membru în punerea în aplicare a programului său de ajustare macroeconomică. Comisia informează CEF o dată la trei luni cu privire la progresele respective.

Statul membru în cauză cooperează pe deplin cu Comisia și cu BCE. În mod concret, acesta furnizează Comisiei și BCE toate informațiile pe care acestea le consideră necesare pentru monitorizarea punerii în aplicare a programului de ajustare macroeconomică, în conformitate cu articolul 3 alineatul (4).

Comisia îi informează oral pe președintele și pe vicepreședinții comisiei competente a Parlamentului European cu privire la concluziile rezultate din monitorizarea programului de ajustare macroeconomică. Aceste informații sunt confidențiale.

(5)   Comisia – în colaborare cu BCE și, după caz, cu FMI – examinează împreună cu statul membru în cauză eventualele modificări și actualizări care ar trebui aduse programului de ajustare macroeconomică al acestuia, pentru a ține cont în mod corespunzător, printre altele, de eventualele decalaje semnificative existente între previziunile macroeconomice și cifrele realizate, inclusiv eventualele consecințe ce derivă din programul de ajustare macroeconomică, efectele negative potențiale de contagiune și șocurile macroeconomice și financiare. Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, decide cu privire la orice modificări care trebuie aduse programului respectiv.

(6)   Statul membru respectiv analizează, în strânsă cooperare cu Comisia, dacă să ia toate măsurile necesare pentru a încuraja investitorii privați să își mențină în mod voluntar expunerea globală.

(7)   În cazul în care, în urma monitorizării menționate la alineatul (4), se constată deviații semnificative de la programul de ajustare macroeconomică al statului membru respectiv, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, poate decide că statul membru în cauză nu respectă condițiile de politică prevăzute în programul său. Comisia evaluează în mod expres în propunerea sa dacă aceste devieri semnificative se datorează unor motive care nu se află sub controlul statului membru respectiv.

Eforturile de consolidare bugetară prevăzute în programul de ajustare macroeconomică țin cont de necesitatea de a asigura resurse suficiente pentru politicile de bază, cum ar fi educația și sănătatea.

În cazul în care se ia o decizie în conformitate cu prezentul alineat), statul membru în cauză adoptă, în strânsă cooperare cu Comisia și în colaborare cu BCE și, dacă este cazul, cu FMI, măsuri care au drept scop stabilizarea piețelor și menținerea bunei funcționări a sectorului său financiar.

(8)   Un stat membru care face obiectul unui program de ajustare macroeconomică și care nu are capacitate administrativă suficientă sau întâmpină dificultăți semnificative în punerea în aplicare a programului său solicită asistență tehnică din partea Comisiei, care poate constitui în acest scop grupuri de experți compuse din membri din alte state membre și din alte instituții ale Uniunii sau instituții financiare internaționale relevante. Obiectivele și mijloacele de asistență tehnică sunt precizate în mod explicit în versiunile actualizate ale programului de ajustare macroeconomică și se concentrează pe domeniul în care sunt identificate necesități majore. Asistența tehnică poate include desemnarea unui reprezentant rezident și a unor asistenți care să ofere autorităților consiliere cu privire la punerea în aplicare a programului.

Programul de ajustare macroeconomică, inclusiv obiectivele sale și distribuirea preconizată a eforturilor de ajustare, este făcut public.

Concluziile evaluării sustenabilității datoriei publice se anexează la programul de ajustare macroeconomică.

(9)   Un stat membru care face obiectul unui program de ajustare macroeconomică realizează un audit cuprinzător al finanțelor sale publice, printre altele, pentru a evalua motivele care au condus la acumularea unor datorii excesive, precum și pentru a identifica posibile nereguli.

(10)   Comisia competentă a Parlamentului European poate oferi statului membru în cauză și Comisiei posibilitatea de a participa la un schimb de opinii cu privire la progresele realizate în punerea în aplicare a programului de ajustare macroeconomică.

(11)   Parlamentul statului membru în cauză poate invita reprezentanți ai Comisiei să participe la un schimb de opinii cu privire la progresele realizate în punerea în aplicare a programului său de ajustare macroeconomică.

(12)   Prezentul articol nu se aplică instrumentelor de asistență financiară preventivă, împrumuturilor acordate pentru recapitalizarea instituțiilor financiare sau oricăror noi instrumente financiare din cadrul MES pentru care normele MES nu prevăd un program de ajustare macroeconomică.

Comisia întocmește, cu titlu informativ, o listă a instrumentelor de asistență financiară menționate la primul paragraf, pe care o actualizează pentru a ține seama de posibilele modificări a politicii de sprijin financiar a MES.

În ceea ce privește aceste instrumente, Consiliul aprobă, pe baza unei recomandări a Comisiei, printr-o decizie adresată statelor membre vizate, principalele cerințe de politică pe care MES sau FESF intenționează să le includă printre condițiile de acordare a sprijinului financiar, în măsura în care conținutul măsurilor respective intră în domeniul de competență a Uniunii în conformitate cu tratatele.

Comisia se asigură că memorandumul de înțelegere semnat de Comisie în numele MES sau al FESF este pe deplin consecvent cu o astfel de decizie a Consiliului.

Articolul 8

Implicarea partenerilor sociali și a societății civile

Statele membre solicită opinia partenerilor sociali, precum și a organizațiilor relevante din cadrul societății civile atunci când elaborează proiecte de programe de ajustare macroeconomică, cu scopul de a contribui la obținerea unui consens privind conținutul programului.

Articolul 9

Măsuri de garantare a venitului fiscal

Dacă este necesar, statele membre iau, în strânsă cooperare cu Comisia și în colaborare cu BCE și, dacă este cazul, cu FMI, măsuri destinate să consolideze eficiența și eficacitatea capacității de colectare a veniturilor, precum și să combată frauda și evaziunea fiscală cu scopul de a-și majora veniturile fiscale.

Articolul 10

Coerența cu Pactul de stabilitate și de creștere

(1)   Dacă un stat membru face obiectul unui program de ajustare macroeconomică și modificărilor acestuia, în temeiul articolului 7 din prezentul regulament, acesta este scutit de la obligația de a trimite un program de stabilitate în temeiul articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 1466/97, și integrează conținutul unui astfel de program de stabilitate în programul său de ajustare macroeconomică.

(2)   Dacă statului membru care face obiectul unui program de ajustare macroeconomică i s-a adresat, de asemenea, o recomandare în temeiul articolului 126 alineatul (7) din TFUE sau o somație în temeiul articolului 126 alineatul (9) din TFUE în vederea corectării unui deficit excesiv:

(a)

acesta este scutit de la obligația de a trimite, după caz, rapoartele prevăzute la articolul 3 alineatul (4a) și la articolul 5 alineatul (1a) din Regulamentul (CE) nr. 1467/97;

(b)

obiectivele bugetare anuale din fiecare program de ajustare macroeconomică sunt integrate în recomandare sau în somație, în conformitate cu articolul 3 alineatul (4) și cu articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1467/97 și, în cazul în care statului membru în cauză i s-a adresat o somație în temeiul articolului 126 alineatul (9) din TFUE, măsurile menite să contribuie la îndeplinirea obiectivelor respective din programul de ajustare macroeconomică sunt integrate în somație în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1467/97;

(c)

în ceea ce privește monitorizarea prevăzută la articolul 7 alineatul (4) din prezentul regulament, acesta este scutit de monitorizarea în temeiul articolului 10 alineatul (1) și a articolului 10a din Regulamentul (CE) nr. 1467/97 și monitorizarea pe care se bazează luarea deciziilor în temeiul articolului 4 alineatul (2) și al articolului 6 alineatul (2) din respectivul regulament.

Articolul 11

Coerența cu Regulamentul (UE) nr. 1176/2011

Dacă un stat membru face obiectul unui program de ajustare macroeconomică, Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 nu se aplică statului membru respectiv pe durata acelui program, cu excepția cazului în care indicatorii din tabloul de bord instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 sunt integrați în monitorizarea acelui program.

Articolul 12

Coerența cu Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice

Dacă un stat membru face obiectul unui program de ajustare macroeconomică, acesta este scutit de monitorizarea și evaluarea din cadrul Semestrului european pentru coordonarea politicilor economice în temeiul articolului 2a din Regulamentul (CE) nr. 1466/97 pe durata acelui program.

Articolul 13

Coerența cu Regulamentul (UE) nr. 473/2013

Dacă un stat membru face obiectul unui program de ajustare macroeconomică, Regulamentul (UE) nr. 473/2013 nu se aplică statului membru respectiv, pe durata acelui program, cu excepția articolelor 1-5 și articolelor 13-18 din regulamentul respectiv.

Articolul 14

Supravegherea ulterioară aplicării programului

(1)   Un stat membru face obiectul supravegherii ulterioare aplicării programului atât timp cât nu a fost rambursat un procentaj de minimum 75 % din asistența financiară primită din partea unuia sau mai multor alte state membre, a MESF, a MES sau a FESF. Consiliul, la propunerea Comisiei, poate prelungi durata de supraveghere ulterioară aplicării programului în cazul unor riscuri persistente la adresa stabilității financiare sau a sustenabilității bugetare a statului membru în cauză. Se consideră că propunerea Comisiei este adoptată de Consiliu cu excepția cazului în care acesta hotărăște cu majoritate calificată să o respingă în termen de 10 zile de la data la care propunerea a fost adoptată de Comisie.

(2)   La cererea Comisiei, statul membru care face obiectul supravegherii ulterioare aplicării programului respectă cerințele prevăzute la articolul 3 alineatul (3) din prezentul regulament și furnizează informațiile menționate la articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 473/2013.

(3)   Comisia desfășoară, în colaborare cu BCE, misiuni periodice de evaluare în statele membre care fac obiectul supravegherii ulterioare aplicării programului, pentru a evalua situația economică, bugetară și financiară din aceste state. La fiecare șase luni, Comisia transmite evaluarea sa comisiei competente a Parlamentului European, CEF și parlamentului statului membru în cauză și stabilește în special dacă sunt necesare măsuri corective.

Comisia competentă a Parlamentului European poate oferi statului membru în cauză și Comisiei posibilitatea de a participa la un schimb de opinii cu privire la progresele realizate în cadrul supravegherii ulterioare aplicării programului.

(4)   Consiliul, la propunerea Comisiei, poate să recomande statului membru care face obiectul supravegherii ulterioare aplicării programului să adopte măsuri corective. Se consideră că propunerea Comisiei este adoptată de Consiliu cu excepția cazului în care Consiliul hotărăște cu majoritate calificată să o respingă în termen de 10 zile de la data la care propunerea a fost adoptată de Comisie.

(5)   Parlamentul statului membru în cauză poate invita reprezentanți ai Comisiei să participe la un schimb de opinii cu privire la supravegherea ulterioară aplicării programului.

Articolul 15

Votul în cadrul Consiliului

Pentru măsurile menționate în prezentul regulament votează numai acei membri ai Consiliului care reprezintă state membre a căror monedă este euro, iar Consiliul hotărăște fără a ține seama de votul membrului Consiliului care reprezintă statul membru în cauză.

Majoritatea calificată a membrilor Consiliului menționați la primul paragraf se calculează în conformitate cu articolul 238 alineatul (3) litera (a) din TFUE.

Articolul 16

Aplicarea în cazul statelor membre care primesc asistență financiară

Statelor membre care primesc asistență financiară la 30 mai 2013 li se aplică prezentul regulament de la acea dată.

Articolul 17

Dispoziții tranzitorii

Fără a aduce atingere articolului 14, statelor membre care fac obiectul supravegherii ulterioare aplicării programului la 30 mai 2013 li se aplică normele, condițiile și procedurile privind supravegherea ulterioară aplicării programului aplicabile asistenței financiare de care beneficiază.

Articolul 18

Informarea Parlamentului European

Parlamentul European poate invita reprezentanți ai Consiliului și ai Comisiei pentru un dialog cu privire la aplicarea prezentului regulament.

Articolul 19

Rapoarte

Până la 1 ianuarie 2014 și, ulterior, o dată la cinci ani, Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului un raport referitor la aplicarea prezentului regulament, însoțit, după caz, de o propunere de modificare a prezentului regulament. Comisia asigură publicarea raportului respectiv.

Rapoartele menționate la primul paragraf evaluează, printre altele:

(a)

eficacitatea prezentului regulament;

(b)

progresele înregistrate în asigurarea unei coordonări mai strânse a politicilor economice și a unei convergențe durabile a performanțelor economice ale statelor membre, în conformitate cu TFUE;

(c)

contribuția prezentului regulament la realizarea strategiei Uniunii pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă.

Articolul 20

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Strasbourg, 21 mai 2013.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

L. CREIGHTON


(1)  JO C 141, 17.5.2012, p. 7.

(2)  Poziția Parlamentului European din 12 martie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 13 mai 2013.

(3)  JO L 331, 15.12.2010, p. 12.

(4)  JO L 331, 15.12.2010, p. 48.

(5)  JO L 331, 15.12.2010, p. 84.

(6)  JO L 331, 15.12.2010, p. 1.

(7)  JO L 145, 31.5.2001, p. 43.

(8)  JO L 306, 23.11.2011, p. 25.

(9)  JO L 209, 2.8.1997, p. 1.

(10)  JO L 209, 2.8.1997, p. 6.

(11)  A se vedea pagina 11 din prezentul Jurnal Oficial.