3.5.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 122/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 389/2013 AL COMISIEI

din 2 mai 2013

de creare a registrului Uniunii în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și cu Deciziile nr. 280/2004/CE și nr. 406/2009/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 920/2010 și (UE) nr. 1193/2011 ale Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (1), în special articolul 19,

având în vedere Decizia nr. 280/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 februarie 2004 privind un mecanism de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de punere în aplicare a Protocolului de la Kyoto (2), în special articolul 6 alineatul (1) primul paragraf a doua teză,

având în vedere Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020 (3), în special articolul 11 alineatul (3),

după consultarea Autorității Europene pentru Protecția Datelor,

întrucât:

(1)

Sistemul de registre asigură contabilizarea precisă a tranzacțiilor din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) instituite prin Directiva 2003/87/CE, prin Protocolul de la Kyoto și prin Decizia nr. 406/2009/CE. Registrele sunt baze de date electronice standardizate și securizate care conțin elemente de date comune folosite la urmărirea emiterii, deținerii, transferului și anulării unităților relevante, pentru a se asigura în mod corespunzător accesul publicului și confidențialitatea și pentru a se garanta că nu se efectuează transferuri incompatibile cu obligațiile care decurg din Directiva 2003/87/CE, din Protocolul la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (Protocolul de la Kyoto) și din Decizia nr. 406/2009/CE.

(2)

Articolul 19 alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE prevede că toate certificatele emise începând de la 1 ianuarie 2012 trebuie păstrate într-un registru al Uniunii, în conturi gestionate de statele membre. Regulamentul (UE) nr. 920/2010 al Comisiei din 7 octombrie 2010 privind un sistem standardizat și securizat de registre în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și cu Decizia nr. 280/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4) prevede un astfel de registru al Uniunii.

(3)

Directiva 2003/87/CE a fost modificată substanțial prin Directiva 2009/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătățirii și extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră (5), care prevede schimbări majore în sistemul de registre. Modificările se aplică din perioada de comercializare care începe în 2013. În prezent, nu există niciun acord internațional care să înlocuiască Protocolul de la Kyoto aflat în vigoare și care să se aplice statelor membre după 2012. Certificatele pentru aviație au fost licitate începând din 2012 în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea și alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE (6), în același mod ca și certificatele generale. Prin urmare, în temeiul articolului 19 din Directiva 2003/87/CE a fost adoptat Regulamentul (UE) nr. 1193/2011 al Comisiei din 18 noiembrie 2011 de creare a registrului Uniunii pentru perioada de comercializare care începe la 1 ianuarie 2013 și perioadele de comercializare ulterioare ale schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și cu Decizia nr. 280/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2216/2004 și (UE) nr. 920/2010 ale Comisiei (7), care se aplică perioadei de comercializare care începe la 1 ianuarie 2013 din cadrul schemei Uniunii de comercializare a certificatelor de emisii, precum și perioadelor ulterioare. Regulamentul menționat se aplică, de asemenea, în cazul certificatelor pentru aviație licitate în 2012.

(4)

Pentru a se asigura faptul că unitățile și certificatele Kyoto pot fi păstrate în aceleași conturi ale registrului Uniunii, registrul Uniunii trebuie să respecte specificațiile funcționale și tehnice ale standardelor de schimb de date între sistemele de registre în temeiul Protocolului de la Kyoto, adoptate prin Decizia 12/CMP.1 a Conferinței părților la CCONUSC, care funcționează ca reuniune a părților la Protocolul de la Kyoto (Decizia 12/CMP.1).

(5)

Articolul 20 din Directiva 2003/87/CE prevede crearea unui registru independent de tranzacții, registrul de tranzacții al Uniunii Europene (EUTL), în care să se înregistreze emiterea, transferul și anularea certificatelor. Articolul 6 alineatul (2) din Decizia nr. 280/2004/CE prevede că informațiile privind operațiunile de emitere, deținere, transfer, achiziție, anulare și retragere a unităților cantității atribuite, a unităților de eliminare, a unităților de reducere a emisiilor și a reducerilor de emisii certificate, precum și de reportare a unităților cantității atribuite, a unităților de reducere a emisiilor și a reducerilor de emisii certificate trebuie puse la dispoziția registrului de tranzacții.

(6)

Registrul Uniunii trebuie să conțină conturile în care trebuie să fie înregistrate procesele și operațiunile necesare pentru aplicarea dispozițiilor Directivei 2003/87/CE. Fiecare cont trebuie creat în conformitate cu procedurile standardizate, pentru a se asigura integritatea sistemului de registre și accesul public la informațiile păstrate în acest sistem. Certificatele trebuie emise în registrul Uniunii.

(7)

Tranzacțiile cu certificate în cadrul registrului Uniunii trebuie să se desfășoare printr-o legătură de comunicare care să implice EUTL, în timp ce tranzacțiile cu unități Kyoto trebuie să desfășoare printr-o legătură de comunicare care să implice atât EUTL, cât și registrul internațional al tranzacțiilor (ITL) al Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC).

(8)

Deoarece atât certificatele, cât și unitățile Kyoto există doar în stare dematerializată și sunt fungibile, dreptul de proprietate asupra unui certificat sau asupra unei unități Kyoto trebuie să fie stabilit prin existența lor în contul registrului Uniunii în care sunt păstrate. Mai mult, pentru a se reduce riscurile asociate anulării tranzacțiilor introduse într-un registru și perturbării în consecință a sistemului și a pieței pe care o astfel de anulare o poate provoca, este necesar să se asigure că certificatele și unitățile Kyoto sunt complet fungibile. În special, tranzacțiile nu pot fi anulate, revocate sau invalidate, altfel decât este stabilit în regulile de funcționare ale registrului, după un anumit moment prevăzut de regulile respective. Nicio dispoziție a prezentului regulament nu trebuie să împiedice un titular de cont sau o parte terță să își exercite sau să revendice un drept de recuperare sau restituire prevăzut de lege rezultat dintr-o tranzacție care a intrat în sistem, de exemplu, în caz de eroare tehnică sau fraudă, atât timp cât aceasta nu are ca rezultat anularea, revocarea sau invalidarea tranzacției. În plus, achiziționarea cu bună credință a unui certificat sau a unei unități Kyoto trebuie să fie protejată.

(9)

Principalele atribuții ale administratorului central sunt furnizarea, exploatarea și menținerea Registrului Uniunii și a EUTL, administrarea conturilor centrale și realizarea operațiunilor care se desfășoară la nivel central. Atribuțiile principale ale administratorilor naționali sunt să fie punctul de legătură cu titularii lor respectivi de conturi înregistrați în Registrul Uniunii și să realizeze toate operațiunile care implică un contact direct cu aceștia, inclusiv deschiderea, suspendarea și închiderea conturilor.

(10)

În cazul în care statele membre alocă certificate cu titlu gratuit în temeiul articolului 10c din Directiva 2003/87/CE, aceste certificate trebuie emise în conformitate cu articolul 10c din directiva menționată și cu deciziile Comisiei adoptate în temeiul acesteia. În acest sens, tabelele naționale de alocare relevante trebuie să ia în considerare cererile formulate de statele membre în cauză în temeiul articolului 10c alineatul (5) din Directiva 2003/87/CE, precum și deciziile relevante ale Comisiei adoptate în temeiul articolului 10c alineatul (6) din directiva menționată.

(11)

Atunci când un stat membru, ținând seama de cererea sa formulată în temeiul articolului 10c alineatul (5) din Directiva 2003/87/CE și de decizia relevantă a Comisiei adoptată în temeiul articolului 10c alineatul (6) din directiva menționată, întârzie emiterea certificatelor care urmează să fie acordate cu titlu gratuit în temeiul articolului 10c din Directiva 2003/87/CE (emiterea ex post a certificatelor), statul membru respectiv trebuie să includă în tabelul său național de alocare, în temeiul articolului 51 alineatul (1) din prezentul regulament, alocările care urmează să fie acordate cu titlu gratuit în baza investițiilor sau a transferurilor financiare efectuate deja la data notificării tabelului.

(12)

Atunci când un stat membru, ținând seama de cererea sa formulată în temeiul articolului 10c alineatul (5) din Directiva 2003/87/CE și de decizia relevantă a Comisiei adoptată în temeiul articolului 10c alineatul (6) din directiva menționată, emite certificate care urmează să fie acordate cu titlu gratuit în temeiul articolului 10c din Directiva 2003/87/CE indiferent de investițiile efectuate deja (emiterea ex ante a certificatelor), statul membru în cauză trebuie să includă, în tabelul național de alocare, alocările care urmează să fie acordate cu titlu gratuit pentru perioada 2013-2019 în conformitate cu articolul 10c din Directiva 2003/87/CE, atunci când notifică Comisiei tabelul național de alocare în temeiul articolului 51 alineatul (1) din prezentul regulament.

(13)

Pe baza rapoartelor care vor fi înaintate Comisiei în temeiul articolului 10c alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE, statele membre trebuie să aducă modificări tabelelor naționale de alocare pentru a reflecta evoluția investițiilor efectuate și stadiul transferurilor financiare realizate în conformitate cu articolul 10c din Directiva 2003/87/CE și respectiv cu deciziile corespunzătoare ale Comisiei.

(14)

Articolul 11 din Directiva 2003/87/CE prevede că, până la data de 28 februarie a fiecărui an, autoritățile competente trebuie să emită cotele care trebuie alocate în anul respectiv. Dacă un operator a transmis informații, în conformitate cu articolul 24 din Decizia 2011/278/UE a Comisiei din 27 aprilie 2011 de stabilire, pentru întreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată și cu titlu gratuit a cotelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (8), care afectează numărul cotelor care urmează să fie alocate operatorului respectiv, alocarea către operatorul respectiv va trebui să fie recalculată și notificată în conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din decizia respectivă înainte ca un transfer de cote către operatorul respectiv să poată avea loc în temeiul articolului 53 alineatul (2) din prezentul Regulament.

(15)

Niciun element din prezentul regulament nu trebuie să împiedice o autoritate competentă să solicite unui operator să transfere în contul UE de alocare un număr de cote primite în plus față de alocarea către acesta ajustată pentru anul relevant, în cazul în care s-a efectuat o supraalocare de cote, inclusiv ca urmare a unei erori survenite în alocarea inițială sau a faptului că operatorul nu a transmis autorității competente informații corecte sau complete în temeiul articolului 24 din Decizia 2011/278/UE până la data stabilită la articolul respectiv, cu condiția ca administratorul central să fi modificat tabelul național de alocare al statului membru în temeiul articolului 52 alineatul (2) din prezentul regulament pentru a ajusta alocarea în consecință.

(16)

Articolul 11b din Directiva 2003/87/CE interzice emiterea după 31 decembrie 2012 a reducerilor de emisii certificate (CER) și a unităților de reducere a emisiilor (ERU) care au ca rezultat dubla contabilizare a reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră. Cu toate acestea, articolul 5 alineatul (2) din Decizia nr. 2006/780/CE a Comisiei din 13 noiembrie 2006 privind evitarea dublei contabilizări pentru reducerile emisiilor de gaze cu efect de seră în cadrul sistemului comunitar de comercializare a emisiilor pentru activitățile de proiect care intră sub incidența Protocolului de la Kyoto, în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (9) permite ca certificatele din rezervele stabilite în conformitate cu articolul 3 din decizia menționată să fie convertite în unități ale cantității atribuite (AAU) sau să fie vândute drept certificate pentru perioada 2008-2012. În plus, statele membre trebuie să aibă capacitatea de a emite, până la 30 aprilie 2013, ERU rezultate din proiecte cu activități care se înscriu în domeniul de aplicare al Directivei 2003/87/CE doar începând cu 1 ianuarie 2013 pentru reduceri ale emisiilor care au fost realizate înainte de 31 decembrie 2012.

(17)

Uniunea, statele membre și o serie de țări terțe și-au asumat angajamente de reducere a emisiilor la nivelul întregii economii în perioada 2008-2012. Statele membre au obiective obligatorii din punct de vedere juridic de reducere a emisiilor la nivelul întregii economii în perioada 2013-2020, după cum se prevede în Directiva 2003/87/CE și în Decizia nr. 406/2009/CE. O modificare a Protocolului de la Kyoto ar trebui să instituie obiective cuantificate de reducere a emisiilor din perioada 2013-2020, obligatorii din punct de vedere juridic la nivel internațional pentru părțile enumerate în anexa B la acesta, după intrarea sa în vigoare pentru părțile respective. Decizia 13/CMP.1 a Conferinței părților la CCONUSC, care funcționează ca reuniune a părților la Protocolul de la Kyoto (Decizia 13/CMP.1), impune ca ERU să fie emise doar prin conversia AAU sau a unităților de eliminare (RMU) care au un număr de serie ce cuprinde perioada de angajament pentru care sunt emise. Nu se pot emite ERU dacă perioada de angajament marcată în numărul de serie relevant nu corespunde perioadei în care au avut loc reducerile de emisii. Conturile schemei de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) din registrul Uniunii nu trebuie să cuprindă ERU care nu sunt în concordanță cu aceste reguli. În acest scop, ERU emise de către țări terțe care nu au obiective cuantificate, obligatorii din punct de vedere juridic, de reducere a emisiilor din perioada 2013-2020, astfel cum prevede un amendament la Protocolul de la Kyoto în temeiul articolului 3 alineatul (9) din acesta, sau care nu au depus un instrument de ratificare legat de un astfel de amendament la Protocolul de la Kyoto, trebuie păstrate în registrul Uniunii doar dacă s-a certificat că acestea se referă la reduceri de emisii stabilite prin verificări ca fiind produse înainte de 2013. Se preconizează că astfel de ERU transferate în registrul Uniunii după data de 1 mai 2013 vor fi emise în temeiul procedurii de verificare a Comitetului de Supervizare a Proiectelor JI prevăzută în Decizia 9/CMP.1 a Conferinței părților la care funcționează ca reuniune a părților la Protocolul de la Kyoto (Decision 9/CMP.1) (în temeiul așa-numitei „proceduri Track II”).

(18)

Articolul 11a din Directiva 2003/87/CE prevede utilizarea CER și a ERU rezultate din activități de proiect înainte de intrarea în vigoare a unui acord internațional privind schimbările climatice, prin stabilirea posibilității ca operatorii să primească certificate de emisii în schimbul acestor unități.

(19)

Țările terțe sau entitățile lor subfederale sau regionale trebuie să fie în măsură să deschidă conturi în registrul Uniunii de îndată ce modalitățile de a lega ETS de un alt sistem obligatoriu de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră cu un prag absolut de emisii au fost stabilite de comun acord cu o țară terță.

(20)

Articolul 11 din Decizia nr. 406/2009/CE prevede contabilizarea precisă, în sistemul de registre, a tranzacțiilor efectuate în temeiul acestei decizii.

(21)

Unitățile anuale de emisii alocate trebuie emise în conturile create în registrul Uniunii în conformitate cu Decizia privind partajarea eforturilor (ESD), în cantitățile stabilite în temeiul articolului 3 alineatul (2) și al articolului 10 din Decizia nr. 406/2009/CE. Unitățile anuale de emisii alocate (AEA) pot fi păstrate doar în conturile din registrul Uniunii create în conformitate cu ESD.

(22)

Registrul Uniunii trebuie să permită aplicarea ciclului anual de conformitate în temeiul Deciziei nr. 406/2009/CE, prin asigurarea proceselor de introducere a emisiilor anuale revizuite de gaze cu efect de seră în conturile de conformitate cu ESD în vederea stabilirii cifrei care indică starea conformității contului de conformitate cu ESD al fiecărui stat membru pentru fiecare an și în vederea aplicării acțiunilor corective în temeiul articolului 7 din Decizia nr. 406/2009/CE, dacă este necesar.

(23)

Registrul Uniunii trebuie să asigure contabilizarea precisă a tranzacțiilor prevăzute la articolul 3 alineatele (3), (4) și (5) și la articolul 5 din Decizia nr. 406/2009/CE.

(24)

Este necesar ca EUTL să efectueze controale automatizate cu privire la toate procesele din sistemul de registre care implică certificate, emisii verificate, conturi, unități anuale de emisii alocate, unități Kyoto și dreptul la credite, iar ITL trebuie să efectueze controale automatizate ale proceselor care implică unități Kyoto, pentru a se asigura că nu există nereguli. Procesele care nu trec de aceste controale trebuie să fie oprite pentru a se asigura că tranzacțiile din cadrul sistemului de registre al Uniunii sunt în conformitate cu cerințele Directivei 2003/87/CE și Deciziei nr. 406/2009/CE, precum și cu cerințele elaborate în temeiul CCONUSC și al Protocolului de la Kyoto.

(25)

Pentru a se proteja securitatea informațiilor păstrate în sistemul integrat de registre și pentru a se evita fraudele, este necesar să se aplice cerințe adecvate și armonizate în ceea ce privește deschiderea de conturi, autentificarea și drepturile de acces. De asemenea, trebuie să se ia în considerare reexaminarea acestor cerințe în viitor, pentru a se asigura eficacitatea acestora, ținându-se în același timp seama de proporționalitate. Trebuie să se păstreze înregistrări privind toate procesele, toți operatorii și toate persoanele din sistemul de registre.

(26)

Administratorul central trebuie să se asigure că întreruperile în funcționarea sistemului de registre sunt minime, luând toate măsurile rezonabile pentru a asigura disponibilitatea registrului Uniunii și a EUTL și punând la dispoziție sisteme și proceduri solide pentru protejarea informațiilor relevante.

(27)

Întrucât ar putea fi de dorit să se prevadă tipuri suplimentare de conturi sau alte mijloace care ar facilita deținerea de certificate sau de unități Kyoto în numele unor terțe părți sau constituirea unei garanții asupra acestora, aceste aspecte trebuie examinate în contextul unei viitoare revizuiri a prezentului regulament.

(28)

În conformitate cu Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului (10) și cu Decizia 13/CMP.1, trebuie publicate în mod periodic rapoarte specifice pentru a se garanta că publicul are acces la informațiile păstrate în cadrul sistemului integrat de registre, sub rezerva anumitor cerințe de confidențialitate.

(29)

Administratorii naționali, administratorul central și Comisia trebuie să respecte legislația Uniunii și pe cea națională referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (11) și legea națională de aplicare a acesteia, precum și Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (12), în cazul în care aceste dispoziții se aplică informațiilor pentru care au rolul de controlori și care sunt păstrate și prelucrate în temeiul prezentului regulament.

(30)

Regulamentul (UE) nr. 920/2010 al Comisiei din 7 octombrie 2010 privind un sistem standardizat și securizat de registre în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și cu Decizia nr. 280/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului (13) trebuie să se aplice până la finalizarea tuturor operațiunilor necesare în perioada de comercializare 2008-2012. Acesta ar trebui modificat pentru a se prevedea înlocuirea certificatelor pentru aviație deținute de către utilizatori la sfârșitul perioadei de comercializare 2008-2012 cu certificate pentru aviație valabile în perioada de comercializare care începe în 2013, cu efect imediat. Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 920/2010 trebuie abrogat cu efect de la 1 octombrie 2013.

(31)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1193/2011 trebuie abrogat și înlocuit cu un regulament care să cuprindă dispozițiile impuse prin Directiva 2003/87/CE, Decizia nr. 280/2004/CE și Decizia nr. 406/2009/CE, cu efect imediat.

(32)

Regulamentul (UE) 1193/2011 a stabilit termene limită pentru convenirea termenilor de cooperare între administratorul central și administratorii naționali și pentru notificarea tabelelor naționale de alocare și a tabelelor naționale de alocare pentru aviație. La abrogarea Regulamentului (UE) 1193/2011, aceste obligații trebuie menținute.

(33)

Este oportun ca prezentul regulament să intre în vigoare de urgență.

(34)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului privind schimbările climatice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

TITLUL I

DISPOZIȚII GENERALE COMUNE

CAPITOLUL 1

Obiect, domeniu de aplicare și definiții

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește cerințe generale și în materie de gestionare și menținere privind registrul Uniunii pentru perioada de comercializare care începe la 1 ianuarie 2013 și pentru perioadele ulterioare, registrul independent de tranzacții prevăzut la articolul 20 alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE și registrele prevăzute la articolul 6 din Decizia nr. 280/2004/CE.

De asemenea, prezentul regulament prevede un sistem de comunicare între registrul Uniunii și ITL.

Articolul 2

Domeniu de aplicare

Prezentul regulament se aplică certificatelor create pentru perioada de comercializare care începe la 1 ianuarie 2013 și pentru perioadele ulterioare ale schemei Uniunii de comercializare a certificatelor de emisii, precum și unităților anuale de emisii alocate și unităților Kyoto.

De asemenea, regulamentul se aplică certificatelor pentru aviație care urmează să fie licitate și care au fost create pentru perioada de comercializare 1 ianuarie 2012 - 31 decembrie 2012.

Articolul 3

Definiții

Cu excepția cazului în care se prevede altfel, pentru termenii utilizați în titlul II din prezentul regulament se aplică definițiile prevăzute în Directiva 2003/87/CE. Se aplică, de asemenea, definițiile prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 1031/2010 și la articolul 3 din Decizia 2011/278/UE a Comisiei. Se aplică, de asemenea, următoarele definiții:

(1)

„titular de cont” înseamnă o persoană fizică sau juridică ce deține un cont în sistemul de registre;

(2)

„administrator central” înseamnă persoana desemnată de Comisie în temeiul articolului 20 din Directiva 2003/87/CE;

(3)

„autoritate competentă” înseamnă autoritatea sau autoritățile desemnate de un stat membru în temeiul articolului 18 din Directiva 2003/87/CE;

(4)

„platformă de tranzacționare externă” înseamnă orice tip de schimb multilateral care reunește sau facilitează reunirea unor interese multiple de vânzare și cumpărare ale unor terți, astfel cum este definit la articolul 4 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului (14), unde interesele cumpărate și vândute sunt exprimate în certificate de emisii sau în unități Kyoto;

(5)

„verificator” înseamnă un verificator astfel cum este definit la articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 600/2012 al Comisiei (15);

(6)

„unități ale cantității atribuite” („AAU”) înseamnă unități emise în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Decizia nr. 280/2004/CE;

(7)

„certificate pentru aviație” înseamnă certificate create în conformitate cu articolul 3c alineatul (2) din Directiva 2003/87/CE;

(8)

„certificate generale” înseamnă toate celelalte certificate create în conformitate cu Directiva 2003/87/CE;

(9)

„reduceri de emisii certificate pe termen lung” („lCER”) înseamnă unități emise pentru o activitate de proiect de împădurire sau de reîmpădurire în temeiul mecanismului de dezvoltare nepoluantă („CDM”) care, sub rezerva Deciziei 5/CMP.1 a Conferinței părților, care funcționează ca reuniune a părților la Protocolul de la Kyoto, expiră la sfârșitul perioadei de contabilizare a reducerilor de emisii aferente activității de proiect de împădurire sau de reîmpădurire în temeiul CDM pentru care au fost emise;

(10)

„unități de eliminare” („RMU”) înseamnă unități emise în temeiul dispozițiilor relevante din anexa la Decizia 13/CMP.1;

(11)

„reduceri de emisii certificate temporar” („tCER”) înseamnă unități emise pentru o activitate de proiect de împădurire sau de reîmpădurire în temeiul CDM care, sub rezerva Deciziei 5/CMP.1, expiră la sfârșitul perioadei de angajament prevăzute de Protocolul de la Kyoto care urmează perioadei în care au fost emise;

(12)

„unități Kyoto” înseamnă AAU, unități de reducere a emisiilor („ERU”), reduceri de emisii certificate („CER”), RMU, lCER și tCER.

(13)

„proces” înseamnă un mijloc tehnic automat de efectuare, într-un registru, a unei acțiuni legate de un cont, de o unitate sau de o parte a dreptului la credite;

(14)

„tranzacție” înseamnă un proces din cadrul registrului Uniunii care include transferul, dintr-un cont în altul, al unui certificat, al unei unități Kyoto, al unei unități anuale de emisii alocate sau a unei părți a dreptului la credite;

(15)

„restituire” înseamnă contabilizarea unui certificat de către un operator sau operator de aeronave în raport cu emisiile verificate ale instalației sau aeronavei sale;

(16)

„anulare” înseamnă eliminarea definitivă a unei unități Kyoto de către deținător, fără contabilizarea acesteia în raport cu emisiile verificate;

(17)

„eliminare” înseamnă eliminarea definitivă a unui certificat de către deținător, fără contabilizarea acestuia în raport cu emisiile verificate;

(18)

„retragere” înseamnă contabilizarea unei unități Kyoto de către o parte la Protocolul de la Kyoto în raport cu emisiile raportate ale părții respective;

(19)

„spălare de bani” are aceeași definiție ca la articolul 1 alineatul (2) din Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului (16);

(20)

„infracțiune gravă” are aceeași definiție ca la articolul 3 alineatul (5) din Directiva 2005/60/CE;

(21)

„finanțarea terorismului” are aceeași definiție ca la articolul 1 alineatul (4) din Directiva 2005/60/CE;

(22)

„administrator național” înseamnă entitatea responsabilă cu administrarea, în numele unui stat membru, a unei serii de conturi de utilizatori care se află sub jurisdicția unui stat membru în registrul Uniunii, desemnată în conformitate cu articolul 8.

(23)

„directori” înseamnă persoanele care conduc efectiv operațiunile de zi cu zi ale unei persoane juridice;

(24)

„ora Europei Centrale” înseamnă ora de vară a Europei Centrale în timpul perioadei de vară, astfel cum este definită la articolele 1, 2 și 3 din Directiva 2000/84/CE;

(25)

„platformă administrativă națională” înseamnă un sistem extern gestionat de către un administrator național sau o autoritate competentă, conectat în condiții de securitate la registrul Uniunii în vederea automatizării funcțiilor legate de administrarea conturilor și a respectării obligațiilor de conformitate în registrul Uniunii;

(26)

„credite internaționale” înseamnă CER, ERU și credite rezultate din proiecte sau din alte activități de reducere a emisiilor, care pot fi utilizate în temeiul articolului 11a alineatul (5) din Directiva 2003/87/CE;

(27)

„unitate anuală de emisii alocate” („AEA”) înseamnă o subdiviziune a nivelului anual de emisii alocate al unui stat membru, așa cum este stabilit în temeiul articolului 3 alineatul (2) și al articolului 10 din Decizia nr. 406/2009/CE, egală cu echivalentul unei tone de dioxid de carbon;

(28)

„drept la credite” înseamnă dreptul unui stat membru, exprimat ca procentaj din emisiile sale de gaze cu efect de seră din 2005, după cum se prevede la articolul 5 alineatul (4) din Decizia nr. 406/2009/CE, de a utiliza creditele menționate la articolul 5 din Decizia nr. 406/2009/CE în vederea respectării obligațiilor care îi revin în temeiul articolului 3 din Decizia nr. 406/2009/CE;

(29)

„drept la credite nefolosit” înseamnă dreptul la credite al unui stat membru, din care se scade suma creditelor internaționale, tCER sau lCER deținute în contul de conformitate cu ESD la data la care se stabilesc cifrele care indică starea de conformitate în temeiul articolului 79 din prezentul regulament.

(30)

„perioadă de conformitate” înseamnă perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2013 și 31 decembrie 2020, în care statele membre își limitează emisiile de gaze cu efect de seră în temeiul articolului 3 din Decizia nr. 406/2009/CE.

CAPITOLUL 2

Sistemul de registre

Articolul 4

Registrul Uniunii

1.   Se instituie un registru al Uniunii pentru perioada de comercializare a schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii care începe la 1 ianuarie 2013 și pentru perioadele ulterioare.

2.   Administratorul central gestionează și menține registrul Uniunii, inclusiv infrastructura tehnică a acestuia.

3.   Statele membre folosesc registrul Uniunii în scopul îndeplinirii obligațiilor care le revin în temeiul articolului 19 din Directiva 2003/87/CE și al articolului 11 din Decizia nr. 406/2009/CE, precum și în vederea asigurării unei contabilizări precise a certificatelor, a AEA și a dreptului la credite ce se înscriu în domeniul de aplicare a prezentului regulament. Registrul Uniunii furnizează administratorilor naționali și titularilor de cont procesele stabilite prin prezentul regulament.

4.   Administratorul central se asigură că registrul Uniunii este conform cu specificațiile funcționale și tehnice ale standardelor de schimb de date între sistemele de registre în temeiul Protocolului de la Kyoto, elaborate în conformitate cu Decizia 12/CMP.1, precum și cu cerințele de hardware, de rețea, de software și de securitate stabilite în specificațiile tehnice și privind schimbul de date prevăzute la articolul 105 din prezentul regulament.

Articolul 5

Registrele naționale și registrele PK ale Uniunii

1.   În vederea îndeplinirii obligațiilor care le revin în calitate de părți la Protocolul de la Kyoto și în temeiul articolului 6 din Decizia nr. 280/2004/CE și pentru a asigura contabilizarea precisă a unităților Kyoto, fiecare stat membru și Uniunea gestionează un registru privind Protocolul de la Kyoto (registrul PK) sub forma unei baze de date electronice standardizate, ținând seama de cerințele CCONUSC în materie de registre și în special de specificațiile funcționale și tehnice ale standardelor de schimb de date între sistemele de registre în temeiul Protocolului de la Kyoto elaborate în conformitate cu Decizia 12/CMP.1, precum și de cerințele de hardware, de rețea, de software și de securitate stabilite în specificațiile tehnice și privind schimbul de date prevăzute la articolul 105 din prezentul regulament.

2.   Administratorul central se asigură că registrul Uniunii funcționează, de asemenea, ca registru PK pentru Uniune, în calitate de parte la Protocolul de la Kyoto. Administratorul central are, de asemenea, rolul de administrator al registrului PK al Uniunii, care face parte din registrul Uniunii.

Articolul 6

Registrul de tranzacții al Uniunii Europene

1.   Se instituie un registru de tranzacții al Uniunii Europene (EUTL), sub forma unei baze de date electronice standardizate, în temeiul articolului 20 din Directiva 2003/87/CE, pentru tranzacțiile care intră sub incidența prezentului regulament. EUTL servește, de asemenea, la înregistrarea tuturor informațiilor privind deținerile și transferurile de unități Kyoto puse la dispoziție în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Decizia nr. 280/2004/CE.

2.   Administratorul central gestionează și menține EUTL în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament.

3.   Administratorul central se asigură că EUTL permite verificarea și înregistrarea tuturor proceselor menționate în prezentul regulament și ține seama de specificațiile funcționale și tehnice ale standardelor de schimb de date între sistemele de registre în temeiul Protocolului de la Kyoto elaborate în temeiul Deciziei 12/CMP.1, respectând și cerințele de hardware, de rețea și de software stabilite în specificațiile tehnice și privind schimbul de date prevăzute la articolul 105 din prezentul regulament.

4.   Administratorul central se asigură că EUTL permite înregistrarea tuturor proceselor descrise în titlul I capitolul 3 și în titlurile II, III și IV.

Articolul 7

Legături de comunicare între registre, ITL și EUTL

1.   Administratorul central și statele membre se asigură că registrul Uniunii și registrele PK mențin o legătură de comunicare cu ITL în scopul comunicării tranzacțiilor cu unități Kyoto.

2.   Administratorul central se asigură că EUTL menține o legătură de comunicare cu ITL în scopul înregistrării și verificării transferurilor menționate la alineatul (1). Toate transferurile propuse care implică un registru PK se prelucrează și se verifică de către EUTL înainte de înregistrarea transferului.

3.   Administratorul central se asigură că registrul Uniunii menține o legătură de comunicare directă cu EUTL în scopul verificării și înregistrării tranzacțiilor cu certificate, AEA sau părți ale dreptului la credite și a proceselor de gestionare a conturilor stabilite în titlul I capitolul 3. Toate tranzacțiile care implică certificate, AEA sau părți ale dreptului la credite se efectuează în cadrul registrului Uniunii și se înregistrează și se verifică de către EUTL. Administratorul central poate stabili o legătură de comunicare restrânsă între EUTL și registrul unui stat terț care a semnat un tratat de aderare la Uniune, cu scopul de a permite ca registrele să comunice cu ITL prin EUTL și să înregistreze în EUTL datele verificate privind emisiile ale operatorilor. Registrele respective trebuie să parcurgă cu succes toate procedurile de testare și inițializare necesare pentru registre înainte de stabilirea unei astfel de legături de comunicare.

Articolul 8

Administratori naționali și administratori de registru PK

1.   Fiecare stat membru desemnează un administrator național. Fără a aduce atingere articolului 13 alineatul (2), statul membru accesează și gestionează conturile proprii și conturile din registrul Uniunii aflate sub jurisdicția sa, în temeiul articolului 11, prin intermediul administratorului său național, după cum se definește în anexa I. Administratorul național al fiecărui stat membru acționează și ca administrator al registrului PK al statului respectiv, în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament.

2.   Statele membre și Comisia se asigură că nu există niciun conflict de interese între administratorii naționali, administratorul central și titularii de conturi.

3.   Fiecare stat membru notifică Comisiei identitatea și datele de contact ale administratorului său național, inclusiv un număr de telefon pentru situații de urgență care să fie folosit în cazul unui incident de securitate.

4.   Comisia coordonează punerea în aplicare a prezentului regulament împreună cu administratorii naționali ai fiecărui stat membru și cu administratorul central. În special, Comisia consultă grupul de lucru al administratorilor aferent Comitetului privind schimbările climatice cu privire la aspectele și procedurile legate de gestionarea registrelor reglementate de prezentul regulament și de punerea în aplicare a acestuia. Până la 31 martie 2012, grupul de lucru al administratorilor convine asupra termenilor de cooperare între administratorul central și administratorii naționali, termeni care includ proceduri operaționale comune în vederea punerii în aplicare a prezentului regulament și proceduri de gestionare a modificărilor și a incidentelor pentru registrul Uniunii, precum și specificații tehnice privind funcționarea și fiabilitatea registrului Uniunii și a EUTL. Termenii de cooperare pot să includă modalități de consolidare a legăturilor externe de comunicare, a infrastructurii informatice, a procedurilor de acces pentru conturile utilizatorilor și a mecanismelor de gestionare a conturilor PK din registrul Uniunii și a celor din alte registre PK într-un sistem consolidat de registre europene, menținut de administratorul central. Regulamentul de procedură al grupului de lucru al administratorilor se adoptă de către Comitetul privind schimbările climatice.

5.   Administratorul central, autoritățile competente și administratorii naționali desfășoară numai procesele necesare pentru îndeplinirea funcțiilor care le revin în conformitate cu dispozițiile Directivei 2003/87/CE, ale Deciziei nr. 280/2004/CE și ale Deciziei nr. 406/2009/CE, precum și pentru aplicarea măsurilor adoptate în temeiul acestora.

CAPITOLUL 3

Conturi

Secțiunea 1

Dispoziții generale aplicabile tuturor conturilor

Articolul 9

Conturi

1.   Statele membre și administratorul central se asigură că fiecare registru PK și registrul Uniunii conțin conturi în conformitate cu anexa I.

2.   Fiecare tip de cont poate deține tipurile de unități prevăzute în anexa I.

Articolul 10

Starea conturilor

1.   Starea conturilor poate fi una dintre următoarele: deschis, blocat, exclus sau închis.

2.   Din conturile blocate nu se poate iniția niciun proces, cu excepția proceselor specificate la articolele 25, 31, 35, 67, 77, 81 și 82.

3.   Din conturile închise nu se poate iniția niciun proces. Un cont închis nu poate fi redeschis și nu poate achiziționa unități.

4.   La momentul excluderii unei instalații din schema Uniunii în temeiul articolului 27 din Directiva 2003/87/CE, administratorul național pune contul de depozit al operatorului respectiv în starea „exclus” pe durata excluderii.

5.   În urma notificării de către autoritatea competentă a faptului că zborurile unui operator de aeronave nu mai sunt incluse în schema Uniunii într-un anumit an, în conformitate cu anexa I la Directiva 2003/87/CE, administratorul național pune contul de depozit al operatorului de aeronave respectiv în starea „exclus”, după ce transmite acestuia o notificare prealabilă și până când autoritatea competentă notifică faptul că zborurile operatorului de aeronave sunt incluse din nou în schema Uniunii.

6.   Din conturile excluse nu se poate iniția niciun proces, cu excepția proceselor specificate la articolele 25 și 68 și a proceselor specificate la articolele 35 și 67 care corespund perioadei în care contul nu era pus în starea „exclus”.

Articolul 11

Administrarea conturilor

1.   Fiecare cont are un administrator care este responsabil de administrarea contului în numele unui stat membru sau în numele Uniunii.

2.   Administratorul unui cont este stabilit pentru fiecare tip de cont, astfel cum reiese din anexa I.

3.   Administratorul unui cont deschide un cont, îl suspendă, limitează accesul la el sau îl închide, îi schimbă starea, aprobă reprezentanții autorizați, permite modificarea detaliilor contului pentru care este necesară aprobarea administratorului și inițiază tranzacții dacă acest lucru este solicitat de titularul de cont în conformitate cu articolul 23 alineatul (5), în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament.

4.   Administratorul poate impune titularilor de cont și reprezentanților aferenți să accepte respectarea unor clauze și condiții rezonabile conforme cu prezentul regulament, având în vedere aspectele menționate în anexa II.

5.   Conturile intră sub incidența legilor statului membru al administratorului și țin de jurisdicția acestui stat, iar unitățile deținute în conturi sunt considerate a fi situate pe teritoriul statului membru respectiv.

Articolul 12

Notificări din partea administratorului central

Administratorul central notifică reprezentanții unui cont și administratorul național cu privire la inițierea și finalizarea sau sistarea oricărui proces legat de cont și cu privire la modificarea stării contului, printr-un mecanism automat descris în specificațiile tehnice și privind schimbul de date prevăzute la articolul 105.

Secțiunea 2

Deschiderea și actualizarea conturilor

Articolul 13

Deschiderea conturilor administrate de către administratorul central

1.   Administratorul central deschide toate conturile de gestionare ale ETS în registrul Uniunii, conturile KP ale Uniunii, contul UE de cantitate totală pentru AEA, contul de eliminare conform ESD și un cont de conformitate cu ESD pentru fiecare stat membru pentru fiecare an din perioada de conformitate, în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea informațiilor prevăzute în anexa III.

2.   Administratorul național desemnat în temeiul articolului 8 alineatul (1) acționează ca reprezentant autorizat al conturilor de conformitate cu ESD dacă statul membru relevant nu desemnează o altă persoană.

3.   Fiecare stat membru pune la dispoziția administratorului central informațiile prevăzute în tabelul VIII-I din anexa VIII pentru fiecare reprezentant autorizat și pentru reprezentantul suplimentar al conturilor de conformitate cu ESD.

Articolul 14

Deschiderea în registrul Uniunii a conturilor pentru platforme administrative naționale

1.   Începând cu 1 ianuarie 2014, administratorul național poate înainta o cerere de deschidere în registrul Uniunii a unui cont pentru platforma administrativă națională. Această solicitare se depune la administratorul central. Administratorul național furnizează informațiile solicitate de către administratorul central. Printre aceste informații se numără cel puțin informațiile prevăzute în anexa III și dovada faptului că platforma administrativă națională asigură un nivel de securitate cel puțin echivalent cu nivelul de securitate asigurat de registrul Uniunii în conformitate cu prezentul regulament, ținând seama de cerințele tehnice și de securitate descrise în specificațiile tehnice și privind schimbul de date prevăzute la articolul 105.

2.   În termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea tuturor informațiilor în conformitate cu alineatul (1), administratorul central deschide în registrul Uniunii un cont pentru platforma administrativă națională sau informează administratorul național că se refuză deschiderea contului dacă nivelul de securitate asigurat de platforma administrativă națională nu este suficient, raportat la cerințele de la alineatul (1).

3.   Administratorul național desemnat în temeiul articolului 8 alineatul (1) acționează ca reprezentant autorizat al contului pentru platforma administrativă națională.

Articolul 15

Deschiderea în registrul Uniunii a unui cont de livrare pentru licitații

1.   Un adjudecător, un sistem de compensare sau un sistem de decontare, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 1031/2010, sau o platformă de licitație desemnată în conformitate cu articolul 26 sau cu articolul 30 din regulamentul menționat poate depune la administratorul național o cerere de deschidere în registrul Uniunii a unui cont de livrare pentru licitații. Persoana care solicită deschiderea contului furnizează informațiile prevăzute în anexa IV.

2.   În termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea tuturor informațiilor în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol și cu articolul 24, administratorul național deschide în registrul Uniunii contul de livrare pentru licitații sau informează persoana care solicită deschiderea contului că se refuză deschiderea acestuia, în temeiul articolului 22.

Articolul 16

Deschiderea în registrul Uniunii a conturilor de depozit pentru operatori

1.   În termen de 20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a unei autorizații privind emisiile de gaze cu efect de seră, autoritatea competentă sau operatorul furnizează administratorului național relevant informațiile prevăzute în anexa VI și solicită administratorului național deschiderea în registrul Uniunii a unui cont de depozit pentru operatori.

2.   În termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea tuturor informațiilor în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol și cu articolul 24, administratorul național deschide în registrul Uniunii, pentru fiecare instalație, câte un cont de depozit pentru operatori sau informează persoana care solicită deschiderea contului că se refuză deschiderea acestuia, în temeiul articolului 22.

Articolul 17

Deschiderea în registrul Uniunii a conturilor de depozit pentru operatorii de aeronave

1.   În termen de 20 de zile lucrătoare de la aprobarea planului de monitorizare a unui operator de aeronave, autoritatea competentă sau operatorul de aeronave furnizează administratorului național relevant informațiile prevăzute în anexa VII și solicită administratorului național deschiderea în registrul Uniunii a unui cont de depozit pentru operatori de aeronave.

2.   Fiecare operator de aeronave deține un cont de depozit pentru operatori de aeronave.

3.   Operatorii de aeronave care desfășoară activități de aviație cu emisii anuale totale situate sub echivalentul a 25 000 de tone de dioxid de carbon pe an sau care operează mai puțin de 243 de zboruri per perioadă pe durata a trei perioade consecutive de câte patru luni pot să împuternicească o persoană fizică sau juridică să deschidă un cont de depozit pentru operatori de aeronave și să restituie în numele lor certificatele, în temeiul articolului 12 alineatul (2a) din Directiva 2003/87/CE. Responsabilitatea asigurării conformității revine în continuare operatorului de aeronave. Atunci când împuternicește o persoană fizică sau juridică, operatorul de aeronave se asigură că nu există niciun conflict de interese între persoana fizică sau juridică împuternicită și autoritățile competente, administratorii naționali, verificatorii sau alte organisme care intră sub incidența dispozițiilor Directivei 2003/87/CE și a actelor adoptate pentru aplicarea acesteia. În acest caz, persoana fizică sau juridică autorizată furnizează informațiile solicitate în conformitate cu alineatul (1).

4.   În termen de 40 de zile lucrătoare de la primirea tuturor informațiilor în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol și cu articolul 24, administratorul național deschide în registrul Uniunii, pentru fiecare operator de aeronave, câte un cont de depozit pentru operatori de aeronave sau informează persoana care solicită deschiderea contului că se refuză deschiderea acestuia, în temeiul articolului 22.

5.   Starea conturilor de depozit pentru operatori de aeronave se schimbă de la „blocat” la „deschis” în urma introducerii de emisii verificate, conform articolului 35 alineatele (1)-(5), și cu condiția ca cifra care indică starea de conformitate, calculată în conformitate cu articolul 37 alineatul (1), să fie mai mare sau egală cu 0. De asemenea, starea contului se schimbă în „deschis” mai devreme, la o dată cuprinsă între data deschiderii contului și data la care emisiile verificate sunt introduse în registrul Uniunii pentru prima dată, în urma primirii de către administratorul național a unei cereri din partea titularului de cont în care acesta solicită activarea contului pentru tranzacționare, cu condiția ca cererea să conțină cel puțin unul dintre elementele necesare prevăzute în specificațiile tehnice și privind schimbul de date prevăzute la articolul 105.

Articolul 18

Deschiderea în registrul Uniunii a conturilor de tranzacționare și de depozit personale

1.   Cererea de deschidere în registrul Uniunii a unui cont de tranzacționare sau a unui cont de depozit personal se înaintează administratorului național de către persoana care solicită deschiderea contului. Persoana care solicită deschiderea contului furnizează informațiile solicitate de administratorul național, care cuprind cel puțin informațiile prevăzute în anexa IV.

2.   Statul membru al administratorului național poate solicita, drept condiție pentru deschiderea unui cont de tranzacționare sau de depozit personal, ca persoanele care solicită deschiderea contului să aibă reședința permanentă sau să fie înregistrate în statul membru al administratorului național care gestionează contul.

3.   Statul membru al administratorului național poate solicita, drept condiție pentru deschiderea unui cont de tranzacționare sau de depozit personal, ca persoanele care solicită deschiderea contului să fie înregistrate în scopuri de TVA (taxa pe valoarea adăugată) în statul membru al administratorului național al contului.

4.   În termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea tuturor informațiilor în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol și cu articolul 24, administratorul național deschide în registrul Uniunii un cont de tranzacționare sau un cont de depozit personal sau informează persoana care solicită deschiderea contului că se refuză deschiderea acestuia, în temeiul articolului 22.

Articolul 19

Deschiderea în registrul Uniunii a conturilor de depozit naționale

Autoritatea competentă a unui stat membru însărcinează administratorul național să deschidă în registrul Uniunii un cont de depozit național în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea informațiilor prevăzute în anexa III.

Articolul 20

Deschiderea în registrul Uniunii a conturilor pentru platforme de tranzacționare externe

1.   Platformele de tranzacționare externe pot înainta o cerere de deschidere în registrul Uniunii a unui cont pentru platforme de tranzacționare externe. Această solicitare se depune la administratorul național. Persoana care solicită contul furnizează informațiile solicitate de administratorul național. Printre aceste informații se numără cel puțin informațiile prevăzute în anexa IV și dovada faptului că platforma de tranzacționare externă asigură un nivel de securitate cel puțin echivalent cu nivelul de securitate asigurat de registrul Uniunii în conformitate cu prezentul regulament și că platforma externă a instituit măsuri de securitate care oferă un nivel de protecție cel puțin echivalent cu cel necesar pentru aprobarea unui reprezentat suplimentar al contului, prevăzut la articolul 23 alineatul (3).

2.   Administratorii naționali se asigură că platformele de tranzacționare externe țin seama de cerințele tehnice și de securitate descrise în specificațiile tehnice și privind schimbul de date prevăzute la articolul 105.

3.   În termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea tuturor informațiilor în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol și cu articolul 24, administratorul național deschide în registrul Uniunii un cont pentru platforme de tranzacționare externe sau informează administratorul central sau persoana care solicită deschiderea contului că se refuză deschiderea acestuia, în temeiul articolului 22. Administratorul național în cauză notifică fără întârziere Comisiei deschiderea unor astfel de conturi.

4.   În cazul tranzacțiilor inițiate de platformele de tranzacționare externe, nu este necesară aprobarea unui reprezentant autorizat suplimentar în conformitate cu articolul 23 alineatul (3) pentru inițierea unei tranzacții.

Articolul 21

Deschiderea în registrul Uniunii a conturilor pentru verificatori

1.   Cererea de deschidere în registrul Uniunii a unui cont pentru verificator se înaintează administratorului național. Persoana care solicită deschiderea contului furnizează informațiile solicitate de administratorul național, inclusiv informațiile prevăzute în anexa III și în anexa V.

2.   În termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea tuturor informațiilor în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol și cu articolul 24, administratorul național deschide în registrul Uniunii un cont pentru verificator sau informează persoana care solicită deschiderea contului că se refuză deschiderea acestuia, în temeiul articolului 22.

Articolul 22

Refuzul de a deschide un cont

1.   Administratorul național verifică dacă informațiile și documentele transmise în vederea deschiderii contului sunt complete, actualizate, exacte și reale.

2.   Un administrator național poate refuza deschiderea unui cont:

(a)

dacă informațiile și documentele furnizate sunt incomplete, neactualizate, inexacte sau false;

(b)

dacă persoana care solicită deschiderea contului sau, în cazul unei persoane juridice, oricare dintre directorii acesteia, este cercetat(ă) sau a fost condamnat(ă) în ultimii cinci ani pentru activități frauduloase implicând certificate sau unități Kyoto, spălare de bani, finanțare a terorismului sau alte infracțiuni grave pentru care contul poate servi drept instrument;

(c)

dacă administratorul național are motive rezonabile să creadă că respectivele conturi ar putea fi folosite în activități frauduloase implicând certificate sau unități Kyoto, spălare de bani, finanțare a terorismului sau alte infracțiuni grave;

(d)

din motive prevăzute de legislația națională.

3.   Dacă administratorul național refuză deschiderea unui cont, persoana care solicită deschiderea contului poate contesta refuzul înaintea autorității relevante în temeiul legislației naționale, care solicită administratorului național fie să deschidă contul, fie să își susțină refuzul printr-o decizie motivată, sub rezerva cerințelor prevăzute de legislația națională care urmăresc un obiectiv legitim compatibil cu prezentul regulament și sunt proporționate.

Articolul 23

Reprezentanți autorizați

1.   Fiecare cont, cu excepția contului pentru verificator, are cel puțin doi reprezentanți autorizați. Contul pentru verificator are cel puțin un reprezentant autorizat. Reprezentanții autorizați inițiază tranzacții și alte procese în numele titularului de cont.

2.   În afară de reprezentanții autorizați menționați la alineatul (1), conturile pot avea și reprezentanți autorizați care au doar drept de vizualizare a contului.

3.   Conturile pot avea unul sau mai mulți reprezentanți autorizați suplimentari. În plus față de aprobarea unui reprezentant autorizat, pentru a iniția o tranzacție este necesară și aprobarea unui reprezentant autorizat suplimentar, cu excepția:

(a)

transferurilor într-un cont al titularului, aflat pe lista de conturi de încredere din registrul Uniunii;

(b)

tranzacțiilor inițiate de platformele de tranzacționare externe, ale căror conturi sunt deschise în temeiul articolului 20; și

(c)

schimbului de certificate prevăzut la articolul 60, restituirii certificatelor în temeiul articolului 67, eliminării certificatelor în temeiul articolului 68 și anulării unităților Kyoto în temeiul articolului 69, în cazul în care nu a fost desemnat niciun reprezentant autorizat suplimentar. În acest caz, inițierea tranzacției este confirmată de către un alt reprezentant al contului.

4.   Titularii de cont pot permite accesul la conturile lor prin intermediul unei platforme de tranzacționare externe. Acești titulari de cont desemnează ca reprezentant autorizat o persoană care este deja reprezentantul autorizat al unui cont pentru platforme de tranzacționare externe.

5.   Dacă un reprezentant autorizat nu poate accesa registrul Uniunii din motive tehnice sau de altă natură, administratorul național poate să inițieze tranzacții în numele reprezentantului autorizat, la cerere, cu condiția ca administratorul național să admită astfel de cereri și ca accesul să nu fi fost suspendat în conformitate cu prezentul regulament.

6.   Specificațiile tehnice și privind schimbul de date pot stabili un număr maxim de reprezentanți autorizați și de reprezentanți autorizați suplimentari pentru fiecare tip de cont.

7.   Reprezentanții autorizați și reprezentanții autorizați suplimentari trebuie să fie persoane fizice cu vârsta de peste 18 ani. Toți reprezentanții autorizați și reprezentanții autorizați suplimentari ai unui singur cont trebuie să fie persoane diferite, dar aceeași persoană poate fi reprezentant autorizat sau reprezentant autorizat suplimentar pentru mai multe conturi. Statul membru al administratorului național poate impune ca cel puțin unul dintre reprezentanții autorizați ai unui cont să aibă reședința permanentă în statul membru respectiv, cu excepția conturilor pentru verificatori.

Articolul 24

Desemnarea și aprobarea reprezentanților autorizați și a reprezentanților autorizați suplimentari

1.   Atunci când se solicită deschiderea unui cont, persoana care solicită deschiderea contului desemnează o serie de reprezentanți autorizați și reprezentanți autorizați suplimentari în conformitate cu articolul 23.

2.   La desemnarea unui reprezentant autorizat sau a unui reprezentant autorizat suplimentar, titularul de cont furnizează informațiile solicitate de administrator. Aceste informații includ cel puțin datele prevăzute în anexa VIII.

3.   În termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea tuturor informațiilor necesare în conformitate cu alineatul (2), administratorul național aprobă un reprezentant autorizat sau un reprezentant autorizat suplimentar sau informează titularul de cont că se refuză aprobarea. În cazul în care evaluarea informațiilor privind persoana propusă necesită mai mult timp, administratorul poate prelungi procesul de evaluare cu cel mult 20 de zile lucrătoare suplimentare, transmițând titularului de cont o notificare privind prelungirea.

4.   Administratorul național verifică dacă informațiile și documentele furnizate pentru desemnarea unui reprezentant autorizat sau a unui reprezentant autorizat suplimentar sunt complete, actualizate, exacte și reale.

5.   Un administrator național poate refuza aprobarea unui reprezentant autorizat sau a unui reprezentant autorizat suplimentar:

(a)

dacă informațiile și documentele furnizate sunt incomplete, neactualizate, inexacte sau false;

(b)

dacă persoana propusă ca reprezentant este cercetată sau a fost condamnată în ultimii cinci ani pentru activități frauduloase implicând certificate sau unități Kyoto, spălare de bani, finanțare a terorismului sau alte infracțiuni grave pentru care contul poate servi drept instrument;

(c)

din motive prevăzute de legislația națională.

6.   Dacă administratorul național refuză să aprobe un reprezentant autorizat sau un reprezentant autorizat suplimentar, titularul de cont poate contesta refuzul înaintea autorității relevante în temeiul legislației naționale, care solicită administratorului național fie să aprobe reprezentantul, fie să își susțină refuzul printr-o decizie motivată, sub rezerva cerințelor prevăzute de legislația națională care urmăresc un obiectiv legitim compatibil cu prezentul regulament și sunt proporționate.

Articolul 25

Actualizarea informațiilor privind contul și a informațiilor privind reprezentanții autorizați

1.   Toți titularii de conturi notifică administratorului național, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare a informațiilor transmise în vederea deschiderii contului. Pe lângă aceasta, titularii de conturi confirmă administratorului național, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, că informațiile privind contul lor sunt în continuare complete, actualizate, exacte și reale.

2.   În cazul în care a avut loc fuziunea a doi sau mai mulți operatori de aeronave sau dacă a avut loc o sciziune în doi sau mai mulți operatori de aeronave, operatorii de aeronave notifică administratorul contului lor în termen de 10 zile lucrătoare.

3.   Notificarea modificărilor este însoțită de dovezile solicitate de administratorul național în conformitate cu prezenta secțiune. În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea notificării și a informațiilor justificative, administratorul național relevant aprobă actualizarea informațiilor. Administratorul poate refuza să actualizeze informațiile în conformitate cu articolul 24 alineatele (4) și (5). Orice astfel de refuz se comunică titularului de cont. Refuzul poate fi contestat înaintea autorității competente sau a autorității relevante în temeiul legislației naționale, conform articolului 22.

4.   Cel puțin o dată la trei ani, administratorul național verifică dacă informațiile furnizate pentru deschiderea unui cont sunt în continuare complete, actualizate, exacte și reale și solicită titularului de cont să notifice orice modificare, dacă este cazul.

5.   Titularul unui cont de depozit pentru operatori poate să vândă sau să cedeze contul său de depozit pentru operatori numai împreună cu instalația aferentă contului respectiv.

6.   Sub rezerva alineatului (5), niciun titular de cont nu poate să vândă sau să cedeze altei persoane dreptul său de proprietate asupra contului.

7.   Un reprezentant autorizat sau un reprezentant autorizat suplimentar nu poate transfera statutul său ca atare unei alte persoane.

8.   Un titular de cont poate solicita revocarea unui reprezentant autorizat aferent unui cont. La primirea solicitării, administratorul național suspendă accesul reprezentantului autorizat sau al reprezentantului autorizat suplimentar. În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării, administratorul pertinent îl revocă din această calitate pe reprezentantul autorizat.

9.   Un titular de cont poate desemna noi reprezentanți autorizați sau reprezentanți autorizați suplimentari în conformitate cu articolul 24.

10.   Dacă statul membru de administrare al unui operator de aeronave se schimbă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18a din Directiva 2003/87/CE sau ca urmare a extinderii Uniunii Europene, administratorul central actualizează administratorul național al contului de depozit pentru operatori de aeronave aferent. Dacă se schimbă administratorul unui cont de depozit pentru operatori de aeronave, noul administrator poate solicita operatorului de aeronave să prezinte informațiile pentru deschiderea contului de care are nevoie în conformitate cu articolul 17 și informațiile cu privire la reprezentanții autorizați de care are nevoie în conformitate cu articolul 24.

11.   Sub rezerva alineatului (10), statul membru responsabil de administrarea contului nu se schimbă.

Articolul 26

Lista de conturi de încredere

1.   Conturile de livrare pentru licitații, conturile de depozit și conturile de tranzacționare pot dispune de o listă de conturi de încredere în registrul Uniunii.

2.   Conturile deținute de același titular de cont sunt incluse automat în lista conturilor de încredere.

3.   Modificarea listei de conturi de încredere se inițiază și se finalizează prin procedura stabilită la articolul 39 pentru transferurile specificate în titlul II capitolul 2 secțiunea 6. Modificarea se confirmă de către un reprezentant autorizat suplimentar sau, dacă nu a fost desemnat niciun reprezentant autorizat suplimentar, de către un alt reprezentant autorizat. Termenul prevăzut la articolul 39 alineatul (3) nu se aplică ștergerii conturilor din lista de conturi de încredere; pentru toate celelalte modificări aduse listei conturilor de încredere, termenul este de șapte zile.

Secțiunea 3

Închiderea conturilor

Articolul 27

Închiderea conturilor

Sub rezerva articolului 32 alineatul (1), administratorul închide contul în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea titularului unui cont diferit de cele menționate la articolele 28, 29, 30 și 31.

Articolul 28

Închiderea conturilor de depozit pentru operatori

1.   Autoritatea competentă notifică administratorul național în termen de 10 zile lucrătoare de la revocarea sau suspendarea unei autorizații de emisii de gaze cu efect de seră sau de la data la care a aflat că instalația a fost închisă. În termen de 10 zile lucrătoare de la această notificare, administratorul național consemnează data relevantă în registrul Uniunii.

2.   Administratorul național poate să închidă un cont de depozit pentru operatori până la data de 30 iunie a anului care urmează celui în care a fost închisă instalația ori a fost revocată sau suspendată autorizația de emisii de gaze cu efect de seră, dacă instalația relevantă a restituit o cantitate de certificate cel puțin egală cu emisiile sale verificate și nu este exclusă în conformitate cu articolul 27 din Directiva 2003/87/CE.

Articolul 29

Închiderea conturilor de depozit pentru operatorii de aeronave

Conturile de depozit pentru operatorii de aeronave se închid numai de către administratorul național, dacă acesta este însărcinat de autoritatea competentă să facă acest lucru deoarece autoritatea competentă a constatat că operatorul de aeronave a fuzionat cu un alt operator de aeronave sau și-a încetat toate operațiunile vizate de anexa I la Directiva 2003/87/CE, fie printr-o notificare din partea titularului de cont, fie prin alte dovezi.

Articolul 30

Închiderea conturilor pentru verificatori

1.   În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea din partea unui verificator a unei solicitări de închidere a contului său, administratorul național închide contul verificatorului.

2.   Autoritatea competentă poate, de asemenea, să îl însărcineze pe administratorul național să închidă un cont pentru verificator atunci când este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

a)

acreditarea verificatorului a expirat sau a fost retrasă;

b)

verificatorul și-a încetat activitatea.

Articolul 31

Închiderea contului de conformitate cu ESD

1.   Administratorul central închide contul de conformitate cu ESD nu mai devreme de o lună de la stabilirea cifrei care indică starea de conformitate a contului respectiv în temeiul articolului 79 și nu mai târziu de data de 21 decembrie, după transmiterea unei notificări prealabile către titularul de cont.

2.   Administratorul central se asigură că registrul Uniunii efectuează transferul tuturor creditelor internaționale, tCER și lCER folosite în temeiul articolului 81 către contul de retragere PK relevant.

3.   În cazul în care transferul direct către contul de retragere PK relevant este interzis prin regulile privind tranzacțiile aplicabile ITL, elaborate în temeiul Protocolului de la Kyoto, creditele internaționale, tCER și lCER care au fost folosite pentru conformitate sunt transferate mai întâi către un cont de depozit special, creat de către administratorul național în acest scop.

4.   La închiderea contului de conformitate cu ESD, administratorul național se asigură că registrul Uniunii transferă unitățile AEA rămase în contul de conformitate cu ESD către contul de eliminare conform ESD.

Articolul 32

Soldul pozitiv al conturilor în curs de închidere

1.   Dacă într-un cont pe care un administrator urmează să îl închidă conform articolelor 27, 28 și 29 există un sold pozitiv de certificate sau de unități Kyoto, administratorul solicită titularului de cont să specifice un alt cont în care să fie transferate certificatele sau unitățile Kyoto respective. Dacă titularul de cont nu a răspuns solicitării administratorului în termen de 40 de zile lucrătoare, administratorul transferă certificatele și unitățile Kyoto în contul său național de depozit.

2.   Dacă într-un cont la care s-a suspendat accesul în conformitate cu articolul 34 există un sold pozitiv de certificate sau de unități Kyoto, autoritatea competentă poate solicita ca certificatele și unitățile Kyoto respective să fie transferate imediat în contul național de depozit relevant.

Articolul 33

Închiderea conturilor și revocarea reprezentantului autorizat la inițiativa administratorului

1.   Dacă, în pofida notificărilor repetate, situația care a dus la suspendarea accesului la conturi în temeiul articolului 34 nu este rezolvată într-o perioadă de timp rezonabilă, autoritatea competentă îl poate însărcina pe administratorul național să închidă sau, în cazul conturilor de depozit pentru operatori sau al conturilor de depozit pentru operatorii de aeronave, să pună în starea „blocat” conturile la care este suspendat accesul până când autoritatea competentă stabilește că situația care a determinat suspendarea nu mai există.

2.   Dacă un cont de tranzacționare sau un cont de depozit personal prezintă un sold egal cu zero și nu s-a înregistrat nicio tranzacție timp de un an, administratorul național poate adresa titularului contului de tranzacționare sau de depozit personal o notificare privind închiderea contului în termen de 40 de zile lucrătoare în cazul în care administratorul național nu primește o cerere de menținere a contului. Dacă nu primește o astfel de cerere din partea titularului de cont, administratorul național poate închide contul.

3.   Administratorul național închide orice cont de depozit pentru operator dacă autoritatea competentă îl însărcinează să facă acest lucru deoarece nu există nicio perspectivă rezonabilă ca operatorul să restituie alte certificate.

4.   Administratorul național poate să revoce un reprezentant autorizat sau un reprezentant autorizat suplimentar în cazul în care consideră că aprobarea reprezentantului autorizat sau a reprezentantului autorizat suplimentar ar fi trebuit refuzată în temeiul articolului 24 alineatul (3), în special dacă descoperă că documentele și datele de identificare furnizate la numirea acestuia au fost incomplete, neactualizate, inexacte sau false.

5.   În termen de 30 de zile calendaristice, titularul de cont poate contesta schimbarea stării contului în conformitate cu alineatul (1) ori revocarea unui reprezentant autorizat sau a unui reprezentant autorizat suplimentar în conformitate cu alineatul (4), înaintea autorității competente în temeiul legislației naționale, care fie solicită administratorului național să redeschidă contul sau să restabilească în funcție reprezentantul autorizat sau reprezentantul autorizat suplimentar, fie să susțină schimbarea stării contului sau revocarea printr-o decizie motivată, sub rezerva unor cerințe prevăzute de legislația națională care urmăresc un obiectiv legitim, compatibil cu prezentul regulament, și sunt proporționate.

Secțiunea 4

Suspendarea accesului la conturi

Articolul 34

Suspendarea accesului la conturi

1.   Un administrator poate suspenda accesul unui reprezentant autorizat sau al unui reprezentant autorizat suplimentar la orice cont din registru sau la procesele la care reprezentantul autorizat ar avea în mod normal acces, dacă are motive rezonabile să creadă că reprezentantul autorizat:

(a)

a încercat să acceseze conturi sau procese pentru care nu este autorizat;

(b)

a încercat în mod repetat să acceseze un cont sau un proces utilizând un nume de utilizator și o parolă care nu corespund; sau

(c)

a încercat să compromită securitatea, disponibilitatea, integritatea sau confidențialitatea registrului Uniunii sau ale EUTL ori ale datelor prelucrate sau stocate în acestea.

2.   Un administrator poate suspenda accesul tuturor reprezentanților autorizați sau al tuturor reprezentanților autorizați suplimentari la un anumit cont dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

(a)

titularul de cont a decedat și nu are un succesor legal sau a încetat să existe ca persoană juridică;

(b)

titularul de cont nu și-a achitat taxele;

(c)

titularul de cont a încălcat clauzele și condițiile aplicabile contului;

(d)

titularul de cont nu a fost de acord cu modificările clauzelor și condițiilor stabilite de administratorul național sau de administratorul central;

(e)

titularul de cont nu a notificat modificarea informațiilor privind contul sau nu a furnizat dovezi legate de modificarea informațiilor privind contul sau de noi cerințe de informații privind contul;

(f)

titularul de cont nu a menținut numărul minim necesar de reprezentanți autorizați pentru cont;

(g)

titularul de cont nu a continuat să respecte cerința statului membru de a avea un reprezentant autorizat cu reședința permanentă în statul membru al administratorului național;

(h)

titularul de cont nu a continuat să respecte cerința statului membru ca titularul de cont să aibă reședința permanentă sau să fie înregistrat în statul membru al administratorului contului.

3.   Un administrator poate suspenda accesul tuturor reprezentanților autorizați sau al tuturor reprezentanților autorizați suplimentari la un anumit cont, precum și posibilitatea de a iniția procese din acel cont:

(a)

pentru o perioadă de maximum patru săptămâni, în cazul în care administratorul are motive rezonabile să creadă că respectivul cont a fost sau va fi folosit în scopuri frauduloase, pentru spălare de bani, finanțare a terorismului, corupție sau alte infracțiuni grave, sau

(b)

în baza unor prevederi ale legislației naționale care urmăresc un obiectiv legitim și în conformitate cu acestea.

4.   Administratorul național poate suspenda accesul la un cont în cazul în care consideră că deschiderea contului ar fi trebuit refuzată în conformitate cu articolul 22 sau că titularul de cont nu mai îndeplinește cerințele pentru deschiderea contului.

5.   Administratorul contului ridică suspendarea imediat după rezolvarea situației care a determinat suspendarea.

6.   În termen de 30 de zile calendaristice, titularul de cont poate contesta suspendarea accesului în conformitate cu alineatele (1) și (3) înaintea autorității competente sau a autorității relevante în temeiul legislației naționale, care solicită administratorului național fie să restabilească accesul, fie să își susțină suspendarea printr-o decizie motivată, sub rezerva unor cerințe prevăzute de legislația națională care urmăresc un obiectiv legitim compatibil cu prezentul regulament și sunt proporționate.

7.   De asemenea, autoritatea competentă sau Comisia poate însărcina administratorul național sau administratorul central să introducă o suspendare pentru unul dintre motivele prevăzute la alineatele (1), (2), (3) și (4).

8.   O autoritate națională de aplicare a legii din statul membru al administratorului poate solicita, de asemenea, administratorului să pună în aplicare o suspendare în temeiul legislației naționale și în conformitate cu aceasta.

9.   Atunci când accesul la un cont pentru platforme de tranzacționare externe este suspendat, administratorul suspendă și accesul platformei de tranzacționare externe la conturile de utilizatori, acordat în conformitate cu articolul 23 alineatul (4). Atunci când se suspendă accesul reprezentanților autorizați și al reprezentanților autorizați suplimentari ai unui cont pentru platforme de tranzacționare externe, administratorul suspendă și accesul la platforma de tranzacționare externă al reprezentanților autorizați de un titular de cont în conformitate cu articolul 23 alineatul (4).

10.   În cazul în care, din cauza suspendării în conformitate cu prezentul articol, titularul unui cont de depozit pentru operatori sau al unui cont de depozit pentru operatorii de aeronave este împiedicat să restituie certificatele în cele 10 zile lucrătoare care precedă termenul limită de restituire prevăzut la articolul 12 alineatele (2a) și (3) din Directiva 2003/87/CE, administratorul național, la solicitarea titularului contului, restituie numărul de certificate specificat de titularul contului.

TITLUL II

DISPOZIȚII SPECIFICE APLICABILE REGISTRULUI UNIUNII PENTRU SCHEMA UNIUNII DE COMERCIALIZARE A CERTIFICATELOR DE EMISII

CAPITOLUL 1

Emisiile verificate și conformitatea

Articolul 35

Date privind emisiile verificate pentru un operator de instalații sau de aeronave

1.   Ori de câte ori acest lucru este impus prin legislația națională, fiecare operator și operator de aeronave alege un verificator din lista verificatorilor înregistrați la administratorul național care îi administrează contul. Dacă un operator sau un operator de aeronave este, de asemenea, verificator, acesta nu se poate alege pe sine ca verificator.

2.   Administratorul național, autoritatea competentă sau, în urma hotărârii autorității competente, titularul de cont sau verificatorul introduce date privind emisiile pentru anul anterior până la data de 31 martie.

3.   Datele privind emisiile anuale sunt transmise utilizând formatul prevăzut în anexa IX.

4.   În urma verificării în mod satisfăcător, în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE, a raportului unui operator cu privire la emisiile generate de o instalație în cursul unui an anterior sau a raportului unui operator de aeronave cu privire la emisiile generate de toate activitățile aviatice pe care le-a desfășurat în cursul unui an anterior, verificatorul sau autoritatea competentă aprobă emisiile anuale verificate.

5.   Emisiile aprobate conform alineatului (4) se marchează ca verificate în registrul Uniunii de către administratorul național sau autoritatea competentă. Autoritatea competentă poate hotărî ca, în locul administratorului național, verificatorul să fie responsabil de marcarea emisiilor ca verificate în registrul Uniunii.

6.   Autoritatea competentă îl poate însărcina pe administratorul național să corecteze emisiile anuale verificate pentru o instalație sau pentru un operator de aeronave în scopul asigurării conformității cu articolele 14 și 15 din Directiva 2003/87/CE, prin introducerea în registrul Uniunii a emisiilor verificate sau estimate corectate pentru anul respectiv pentru instalația în cauză sau pentru operatorul de aeronave.

7.   În cazul în care, la data de 1 mai a fiecărui an, nu s-a înregistrat în registrul Uniunii nicio valoare pentru emisiile verificate ale unei instalații sau ale unui operator de aeronave pentru anul precedent sau dacă valoarea emisiilor verificate s-a dovedit a fi incorectă, orice estimare a emisiilor introdusă în locul acesteia în registrul Uniunii se calculează cât mai apropiat posibil în conformitate cu articolele 14 și 15 din Directiva 2003/87/CE.

Articolul 36

Blocarea conturilor din cauza netransmiterii emisiilor verificate

1.   În cazul în care, la data de 1 aprilie a fiecărui an, emisiile anuale verificate ale unei instalații sau ale unui operator de aeronave pentru anul precedent nu au fost înregistrate în registrul Uniunii, administratorul central se asigură că registrul Uniunii pune contul de depozit al operatorului sau al operatorului de aeronave respectiv în starea „blocat”.

2.   Atunci când toate emisiile verificate întârziate ale instalației sau ale operatorului de aeronave pentru anul respectiv au fost înregistrate în registrul Uniunii, administratorul central se asigură că registrul Uniunii pune contul în starea „deschis”.

Articolul 37

Calcularea cifrei care indică starea de conformitate

1.   Administratorul central se asigură că, la data de 1 mai a fiecărui an, registrul Uniunii afișează cifra care indică starea de conformitate pentru anul precedent pentru fiecare instalație și fiecare operator de aeronave cu un cont de depozit pentru operatori sau pentru operatorii de aeronave deschis sau blocat, cifra fiind obținută prin calcularea sumei tuturor certificatelor restituite pentru perioada în curs minus suma tuturor emisiilor verificate din perioada în curs, până în anul în curs inclusiv, plus un factor de corecție.

2.   Factorul de corecție menționat la alineatul (1) este egal cu zero dacă cifra care indică starea de conformitate din ultimul an al perioadei precedente a fost mai mare decât zero, însă este egal cu cifra care indică starea de conformitate din ultimul an al perioadei precedente dacă această ultimă cifră este mai mică sau egală cu zero.

3.   Administratorul central se asigură că registrul Uniunii înregistrează cifra care indică starea de conformitate pentru fiecare instalație și pentru fiecare operator de aeronave, pentru fiecare an.

CAPITOLUL 2

Tranzacții

Secțiunea 1

Generalități

Articolul 38

Doar tranzacțiile menționate în mod expres în prezentul regulament pentru fiecare tip de cont sunt inițiate de respectivul tip de cont.

Articolul 39

Executarea transferurilor

1.   Pentru toate tranzacțiile specificate în prezentul capitol care nu sunt inițiate de o platformă de tranzacționare externă, registrul Uniunii solicită o confirmare în afara benzii înainte de inițierea tranzacției. O tranzacție este inițiată doar dacă un reprezentant autorizat suplimentar sau un alt reprezentant al unui cont, după caz, a cărui aprobare este necesară în temeiul articolului 23 alineatul (3), a confirmat tranzacția în afara benzii.

2.   Pentru toate transferurile specificate la articolul 64 și în secțiunea 8 din prezentul capitol, transferul este inițiat imediat dacă este confirmat între orele 10.00 și 16.00, ora Europei Centrale, de luni până vineri inclusiv, cu excepția sărbătorilor naționale din statele membre care decid să suspende curgerea intervalului de timp în temeiul alineatului (3).

Un transfer confirmat la orice altă oră este inițiat în aceeași zi, de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor naționale, în conformitate cu primul paragraf, la 10:00, ora Europei Centrale, dacă este confirmat înainte de 10:00, ora Europei Centrale, sau în ziua următoare la 10.00, ora Europei Centrale, de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor naționale menționate la primul paragraf, dacă este confirmat după 16:00, ora Europei Centrale.

3.   Pentru toate transferurile de certificate și de unități Kyoto specificate la articolele 64 și 65 și pentru toate transferurile specificate la articolul 66 către conturi din afara listei de încredere a titularului contului de tranzacționare, între inițierea și comunicarea transferului spre finalizare în temeiul articolului 104 se aplică un interval de 26 de ore. Curgerea acestui interval de timp se suspendă sâmbăta și duminica, între orele 00.00 și 24.00, ora Europei Centrale. Statele membre pot decide să suspende curgerea acestui interval de timp și între orele 00.00 și 24.00, ora Europei Centrale, în zilele de sărbătoare națională dintr-un anumit an, cu condiția publicării deciziei respective până la data de 1 decembrie a anului anterior.

4.   Dacă reprezentantul unui cont suspectează că un transfer a fost inițiat în mod fraudulos, cu cel puțin două ore înainte de sfârșitul intervalului de timp prevăzut la alineatul (3) acesta poate solicita administratorului național sau administratorul central, după caz, să anuleze transferul în numele său, înainte ca transferul să fie comunicat spre finalizare. Titularul de cont raportează frauda suspectată autorității naționale competente de aplicare a legii imediat după înaintarea solicitării. Raportarea respectivă se înaintează administratorului național sau administratorului central, după caz, în termen de 7 zile.

5.   După inițierea transferului în temeiul alineatelor (1) și (2), se transmite o notificare către toți reprezentanții contului, indicând propunerea de inițiere a transferului.

Articolul 40

Caracterul certificatelor și finalitatea tranzacțiilor

1.   Un certificat sau o unitate Kyoto este un instrument dematerializat fungibil care poate fi tranzacționat pe piață.

2.   Caracterul dematerializat al certificatelor și al unităților Kyoto implică faptul că evidențele registrului Uniunii constituie o dovadă prima facie și suficientă a dreptului de proprietate asupra unui certificat sau unei unități Kyoto și a oricărui alt aspect a cărui înregistrare în registru este impusă sau autorizată de prezentul regulament.

3.   Fungibilitatea certificatelor și a unităților Kyoto implică faptul că orice obligații de recuperare sau restituire care ar putea apărea în temeiul legislației naționale cu privire la un certificat sau la o unitate Kyoto se aplică doar certificatului sau unității Kyoto în natură.

Sub rezerva articolului 70 și a procesului de reconciliere prevăzut la articolul 103, o tranzacție devine finală și irevocabilă din momentul finalizării sale conform articolului 104. Fără a se aduce atingere niciunei dispoziții sau căi de atac din dreptul intern care ar putea genera o cerință sau un ordin de executare a unei noi tranzacții în registrul Uniunii, niciun act cu putere de lege și nicio reglementare, normă sau uzanță privind anularea contractelor sau a tranzacțiilor nu duce la invalidarea în registru a unei tranzacții care a devenit finală și irevocabilă în temeiul prezentului regulament.

Niciun titular de cont sau terță parte nu este împiedicat(ă) să își exercite orice drept sau revendicare ce rezultă din tranzacție și care îi revine conform legii, inclusiv de recuperare, de restituire sau de solicitare de daune, în legătură cu o tranzacție care a devenit finală în registrul Uniunii, de exemplu în caz de fraudă sau de eroare tehnică, atât timp cât acest lucru nu are ca rezultat anularea, revocarea sau invalidarea tranzacției din registru.

4.   Dacă acționează cu bună credință, cumpărătorul sau deținătorul unui certificat sau al unei unități Kyoto obține titlul de proprietate asupra certificatului sau unității Kyoto degrevat de orice sarcină aferentă titlului de proprietate al persoanei care transferă.

Secțiunea 2

Crearea certificatelor

Articolul 41

Crearea certificatelor

1.   Administratorul central poate crea un cont UE de cantitate totală, un cont UE de cantitate totală pentru aviație, un cont UE de licitații, un cont UE de licitații pentru aviație, un cont UE pentru schimbul de credite și un cont UE pentru credite internaționale, după caz, și creează sau anulează conturile și certificatele în funcție de necesitățile care decurg din dreptul Uniunii, inclusiv conform prevederilor de la articolul 3e alineatul (3), articolul 9, articolul 9a, articolul 10a alineatul (8) și articolul 11a din Directiva 2003/87/CE, articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1031/2010 sau articolul 41 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 920/2010.

2.   La momentul sau momentele adecvate, Comisia îl poate însărcina pe administratorul central să creeze o serie de certificate generale, echivalente în total cu numărul determinat în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din Decizia nr. 2010/670/UE a Comisiei (17), în conturi sau pentru transferul în conturi deschise în scopurile prevăzute la articolul 10a alineatul (8) din Directiva 2003/87/CE.

3.   Administratorul central se asigură că registrul Uniunii alocă fiecărui certificat, la crearea acestuia, un cod unic de identificare a unității.

Secțiunea 3

Transferuri între conturi înainte de licitații și alocare

Articolul 42

Transferul certificatelor generale care urmează să fie licitate

1.   Administratorul central transferă, în timp util, în numele adjudecătorului relevant desemnat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1031/2010, certificatele generale din contul UE de cantitate totală în contul UE de licitații, într-o cantitate corespunzătoare volumelor anuale determinate în temeiul articolului 10 din regulamentul menționat.

2.   În cazul modificării volumelor anuale în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 1031/2010, administratorul central transferă o cantitate corespunzătoare de certificate generale din contul UE de cantitate totală în contul UE de licitații sau din contul UE de licitații în contul UE de cantitate totală, după caz.

Articolul 43

Transferul certificatelor generale care urmează să fie alocate cu titlu gratuit

Administratorul central transferă, în timp util, certificatele generale din contul UE de cantitate totală în contul UE de alocare, într-o cantitate corespunzătoare sumei certificatelor alocate cu titlu gratuit în conformitate cu tabelele naționale de alocare ale fiecărui stat membru.

Articolul 44

Transferul certificatelor generale pentru rezerva pentru instalațiile nou-intrate

1.   Administratorul central transferă, în timp util, certificatele generale din contul UE de cantitate totală în contul UE de rezervă pentru instalațiile nou-intrate, într-o cantitate echivalentă cu 5 % din volumul de certificate la nivelul întregii Uniuni, determinat prin deciziile adoptate în temeiul articolelor 9 și 9a din Directiva 2003/87/CE, din care se scade numărul celor care urmează să fie create în temeiul articolului 41 alineatul (2) din prezentul regulament.

2.   Dacă volumul de certificate la nivelul întregii Uniuni crește în urma unei decizii adoptate în temeiul articolelor 9 și 9a din Directiva 2003/87/CE, administratorul central transferă certificate generale suplimentare din contul UE de cantitate totală în contul UE de rezervă pentru instalațiile nou-intrate, într-o cantitate echivalentă cu 5 % din creșterea volumului de certificate la nivelul întregii Uniuni.

3.   Dacă volumul de certificate la nivelul întregii Uniuni scade în urma unei decizii adoptate în temeiul articolelor 9 și 9a din Directiva 2003/87/CE, administratorul central elimină certificatele generale din contul UE de rezervă pentru instalațiile nou-intrate, într-o cantitate echivalentă cu 5 % din scăderea volumului de certificate la nivelul întregii Uniuni.

4.   În cazul alocării de certificate instalațiilor nou-intrate sau al alocării de certificate instalațiilor nou-intrate în urma extinderii semnificative a capacității în temeiul articolelor 19 și 20 din Decizia nr. 2011/278/UE, volumul final rezultat de certificate alocate cu titlu gratuit operatorului pentru întreaga perioadă de comercializare, care este introdus în EUTL în conformitate cu articolul 51 alineatul (2) din prezentul regulament, se transferă de către administratorul central din contul UE de rezervă pentru instalațiile nou-intrate în contul UE de alocare.

Articolul 45

Transferul certificatelor pentru aviație care urmează să fie licitate

1.   Administratorul central transferă, în timp util și în numele adjudecătorului relevant desemnat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1031/2010, certificatele pentru aviație din contul UE de cantitate totală pentru aviație în contul UE de licitații pentru aviație, într-o cantitate echivalentă cu volumele anuale determinate în temeiul articolului 12 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1031/2010.

2.   În cazul ajustării la volumele anuale în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 1031/2010, administratorul central transferă o cantitate echivalentă de certificate pentru aviație din contul UE de cantitate totală pentru aviație în contul UE de licitații pentru aviație sau, după caz, din contul UE de licitații pentru aviație în contul UE de cantitate totală pentru aviație.

Articolul 46

Transferul certificatelor pentru aviație care urmează să fie alocate cu titlu gratuit

1.   Administratorul central transferă, în timp util, certificatele pentru aviație din contul UE de cantitate totală pentru aviație în contul UE de alocare pentru aviație, într-o cantitate echivalentă cu numărul certificatelor pentru aviație care urmează să fie alocate cu titlu gratuit, determinat prin decizia Comisiei adoptată în temeiul articolului 3e alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE.

2.   Dacă numărul certificatelor pentru aviație care urmează să fie alocate cu titlu gratuit crește în urma unei decizii adoptate în temeiul articolului 3e alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE, administratorul central transferă certificate pentru aviație suplimentare din contul UE de cantitate totală pentru aviație în contul UE de alocare pentru aviație, într-o cantitate echivalentă cu creșterea numărului de certificate pentru aviație care urmează să fie alocate cu titlu gratuit.

3.   Dacă numărul certificatelor pentru aviație care urmează să fie alocate cu titlu gratuit scade în urma unei decizii adoptate în temeiul articolului 3e alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE, administratorul central elimină certificate pentru aviație din contul UE de alocare pentru aviație, într-o cantitate echivalentă cu scăderea numărului de certificate pentru aviație care urmează să fie alocate cu titlu gratuit.

Articolul 47

Transferul certificatelor pentru aviație în rezerva specială

1.   Administratorul central transferă, în timp util, certificatele pentru aviație din contul UE de cantitate totală pentru aviație în contul UE de rezervă specială, într-o cantitate echivalentă cu numărul de certificate pentru aviație din rezerva specială, determinat prin decizia adoptată în temeiul articolului 3e alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE.

2.   Dacă numărul certificatelor pentru aviație din rezerva specială crește în urma unei decizii adoptate în temeiul articolului 3e alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE, administratorul central transferă certificate pentru aviație suplimentare din contul UE de cantitate totală pentru aviație în contul UE de rezervă specială, într-o cantitate echivalentă cu creșterea numărului de certificate pentru aviație din rezerva specială.

3.   Dacă numărul certificatelor pentru aviație din rezerva specială scade în urma unei decizii adoptate în temeiul articolului 3e alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE, administratorul central elimină certificate pentru aviație din contul UE de rezervă specială, într-o cantitate echivalentă cu scăderea numărului de certificate din rezerva specială.

4.   În ceea ce privește alocarea de certificate din rezerva specială, în temeiul articolului 3f din Directiva 2003/87/CE, volumul final rezultat de certificate pentru aviație alocate cu titlu gratuit operatorului de aeronave pentru întreaga perioadă de comercializare, care este introdus în EUTL în conformitate cu articolul 54 alineatul (2) din prezentul regulament, se transferă automat din contul UE de rezervă specială în contul UE de alocare pentru aviație.

Articolul 48

Transferul certificatelor generale în contul UE de cantitate totală

La sfârșitul fiecărei perioade de comercializare, administratorul central transferă toate certificatele rămase în contul UE de alocare și în contul UE de rezervă pentru instalațiile nou-intrate în contul UE de cantitate totală.

Articolul 49

Transferul certificatelor pentru aviație în contul UE de cantitate totală pentru aviație

La sfârșitul fiecărei perioade de comercializare, administratorul central transferă toate certificatele rămase în contul UE de rezervă specială în contul UE de cantitate totală pentru aviație.

Articolul 50

Eliminarea certificatelor pentru aviație

Administratorul central se asigură că, la sfârșitul fiecărei perioade de comercializare, toate certificatele rămase în contul UE de alocare pentru aviație sunt transferate în contul UE de eliminare a certificatelor.

Secțiunea 4

Alocarea certificatelor pentru instalațiile staționare

Articolul 51

Introducerea tabelelor naționale de alocare în EUTL

1.   Până la 31 decembrie 2012, fiecare stat membru notifică Comisiei tabelul său național de alocare pentru perioada 2013-2020. Statele membre se asigură că tabelele naționale de alocare cuprind informațiile prevăzute în anexa X.

2.   Comisia îl însărcinează pe administratorul central să introducă tabelul național de alocare din EUTL în cazul în care consideră că acesta este în conformitate cu Directiva 2003/87/CE, cu Decizia nr. 2011/278/UE și cu deciziile adoptate de Comisie în temeiul articolului 10c alineatul (6) din Directiva 2003/87/CE. În caz contrar, Comisia respinge tabelul național de alocare într-un interval rezonabil de timp și informează fără întârziere statul membru în cauză, motivându-și decizia și stabilind criteriile care trebuie îndeplinite în vederea acceptării unei notificări ulterioare. În termen de trei luni, statul membru respectiv prezintă Comisiei un tabel național de alocare revizuit.

Articolul 52

Modificarea tabelelor naționale de alocare

1.   Administratorul național modifică tabelul național de alocare din EUTL în cazul în care:

(a)

autorizația unei instalații a fost revocată sau a expirat;

(b)

o instalație își încetează activitatea;

(c)

o instalație a fost scindată în două sau mai multe instalații;

(d)

două sau mai multe instalații au fuzionat într-o singură instalație.

2.   Statul membru notifică Comisiei modificările aduse tabelului său național de alocare în legătură cu:

(a)

alocările acordate instalațiilor nou-intrate sau alocările acordate instalațiilor nou-intrate în urma extinderii semnificative a capacității;

(b)

încetarea parțială a activității și reducerea semnificativă a capacității;

(c)

alocarea cu titlu gratuit în temeiul articolului 10c din Directiva 2003/87/CE care este justificată în lumina progresului investițiilor efectuate și raportate Comisiei în temeiul articolului 10c alineatul (1) din directiva menționată;

(d)

orice altă modificare ce nu este menționată la alineatul (1).

La primirea unei notificări în temeiul primului paragraf, Comisia îl însărcinează pe administratorul central să efectueze modificările corespunzătoare în tabelul național de alocare din EUTL în cazul în care consideră că aceste modificări sunt în conformitate cu Directiva 2003/87/CE, cu Decizia nr. 2011/278/UE și cu deciziile adoptate de Comisie în conformitate cu articolul 10c alineatul (6) din Directiva 2003/87/CE. În caz contrar, Comisia respinge modificările într-un interval rezonabil de timp și informează fără întârziere statul membru în cauză, motivându-și decizia și stabilind criteriile care trebuie îndeplinite în vederea acceptării unei notificări ulterioare.

Articolul 53

Alocarea gratuită a certificatelor generale

1.   Administratorul național indică în tabelul național de alocare, pentru fiecare operator, pentru fiecare an și pentru fiecare temei juridic prevăzut în anexa IX, dacă instalația respectivă trebuie sau nu să primească o alocare pentru anul respectiv.

2.   Începând cu 1 februarie 2013, administratorul central se asigură că registrul Uniunii transferă automat certificatele generale din contul UE de alocare, în conformitate cu tabelul național de alocare relevant, în contul de depozit corespunzător, deschis sau blocat, al operatorului în cauză, ținând seama de modalitățile de transfer automat menționate în specificațiile tehnice și privind schimbul de date prevăzute la articolul 105.

3.   În cazul în care un cont de depozit pentru operator exclus nu primește certificate în temeiul alineatului (2), certificatele respective nu sunt transferate în cont dacă acesta este ulterior redeschis.

4.   Administratorul central se asigură că un operator poate efectua transferuri pentru a retransfera cotele excedentare în contul UE de alocare, dacă administratorul central a modificat tabelul național de alocare al unui stat membru, în temeiul articolului 52 alineatul (2), pentru a corecta o supraalocare de cote către operatorul respectiv și dacă autoritatea competentă a solicitat operatorului să restituie respectivele cote excedentare.

Secțiunea 5

Alocarea pentru operatorii de aeronave

Articolul 54

Introducerea în EUTL a tabelelor naționale de alocare pentru aviație

1.   Până la 30 septembrie 2012, fiecare stat membru notifică Comisiei tabelul său național de alocare pentru aviație pentru perioada 2013-2020. Statele membre se asigură că tabelele naționale de alocare pentru aviație includ informațiile prevăzute în anexa XI.

2.   Comisia îl însărcinează pe administratorul central să introducă tabelul național de alocare pentru aviație din EUTL în cazul în care consideră că acesta este în conformitate cu Directiva 2003/87/CE, în special cu alocările calculate și publicate de statele membre în temeiul articolului 3e alineatul (4) din directiva menționată. În caz contrar, Comisia respinge tabelul național de alocare pentru aviație într-un interval rezonabil de timp și informează fără întârziere statul membru în cauză, motivându-și decizia și stabilind criteriile care trebuie îndeplinite în vederea acceptării unei notificări ulterioare. În termen de trei luni, statul membru respectiv prezintă Comisiei un tabel național de alocare pentru aviație revizuit.

Articolul 55

Modificarea tabelelor naționale de alocare pentru aviație

1.   Administratorul național modifică tabelul național de alocare pentru aviație din EUTL în cazul în care:

(a)

un operator de aeronave și-a încetat toate activitățile vizate în anexa I la Directiva 2003/87/CE;

(b)

un operator de aeronave s-a scindat în doi sau mai mulți operatori de aeronave;

(c)

doi sau mai mulți operatori de aeronave au fuzionat într-un singur operator de aeronave.

2.   Statul membru notifică Comisiei modificările aduse tabelului său național de alocare pentru aviație în legătură cu:

(a)

orice alocare din rezerva specială efectuată în temeiul articolului 3f din Directiva 2003/87/CE;

(b)

orice ajustare efectuată în urma adoptării unor măsuri în temeiul articolului 25a din Directiva 2003/87/CE;

(c)

orice altă modificare care nu este menționată la alineatul (1).

3.   Comisia îl însărcinează pe administratorul central să efectueze modificările corespunzătoare în tabelul național de alocare pentru aviație din EUTL în cazul în care consideră că modificările aduse tabelului național de alocare pentru aviație sunt conforme cu Directiva 2003/87/CE, în special cu alocările calculate și publicate în temeiul articolului 3f alineatul (7) din directiva menționată, în cazul alocărilor din rezerva specială. În caz contrar, Comisia respinge modificările într-un interval rezonabil de timp și informează fără întârziere statul membru, motivându-și decizia și stabilind criteriile care trebuie îndeplinite în vederea acceptării unei notificări ulterioare.

4.   Dacă o fuziune între operatorii de aeronave implică operatori de aeronave administrați de state membre diferite, modificarea în temeiul alineatului (1) litera (c) este inițiată de administratorul național care gestionează operatorul de aeronave a cărui alocare urmează să fie încorporată prin fuziune în alocarea altui operator de aeronave. Înainte de a se efectua modificarea, trebuie obținut consimțământul administratorului național care gestionează operatorul de aeronave a cărui alocare va încorpora alocarea operatorului de aeronave cu care realizează fuziunea.

Articolul 56

Alocarea cu titlu gratuit a certificatelor pentru aviație

1.   Administratorul național indică, pentru fiecare operator de pentru anul respectiv o alocare în tabelul național de alocare pentru aviație.

2.   Începând cu 1 februarie 2013, administratorul central se asigură că registrul Uniunii transferă automat certificatele pentru aviație din contul UE de alocare pentru aviație în contul de depozit corespunzător, deschis sau blocat, al operatorului de aeronave în cauză, în conformitate cu tabelul de alocare relevant și ținând seama de modalitățile de transfer automat menționate în specificațiile tehnice și privind schimbul de date prevăzute la articolul 105.

3.   În cazul în care un cont de depozit pentru operator de aeronave exclus nu primește certificate în temeiul alineatului (2), certificatele respective nu sunt transferate în cont dacă acesta este ulterior redeschis.

Articolul 57

Returnarea certificatelor pentru aviație

Atunci când se aduce o modificare tabelului național de alocare pentru aviație în temeiul articolului 25a din Directiva 2003/87/CE după transferul certificatelor pentru un anumit an în conturile de depozit ale operatorului de aeronave în conformitate cu articolul 56 din prezentul regulament, administratorul central execută orice transfer prevăzut de orice măsură adoptată în temeiul articolului 25a din Directiva 2003/87/CE.

Secțiunea 6

Utilizarea CER și a ERU

Articolul 58

Depozitele de credite internaționale din registrul Uniunii

1.   Administratorul central se asigură că CER și ERU aferente proiectelor derulate în statele membre sunt păstrate în conturile ETS din registrul Uniunii numai dacă eliberarea acestora nu a fost interzisă prin articolul 11b din Directiva 2003/87/CE.

Administratorul central se asigură că ERU eliberate pentru reducerile de emisii care s-au produs până la 31 decembrie 2012, dar care au legătură cu proiecte derulate în statele membre ce presupun activități care nu sunt enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE așa cum a fost modificată de Regulamentul (CE) nr. 219/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (18) ci sunt enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE astfel cum a fost modificată de Directiva 2009/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului (19) se depozitează în conturile ETS din registrul Uniunii numai dacă sunt emise înainte de 30 aprilie 2013.

2.   Administratorul central se asigură că ERU eliberate după 31 decembrie 2012 pentru reducerile de emisii care s-au produs până la 31 decembrie 2012 și care sunt legate de proiecte derulate în țări terțe care nu au obiective de emisii cuantificate, obligatorii din punct de vedere juridic, în perioada 2013-2020 în conformitate cu un amendament la Protocolului de la Kyoto în temeiul articolului 3 alineatul (9) din acesta sau care nu au depus un instrument de ratificare legat de un astfel de amendament la Protocolul de la Kyoto, sunt păstrate în conturile ETS din registrul Uniunii numai dacă sunt legate de reduceri de emisii verificate în conformitate cu procedura de verificare a Comitetului de Supervizare a Proiectelor JI prevăzută în Decizia 9/CPM.1. (în temeiul așa-numitei „proceduri track 2”) sau, în cazul în care o astfel de verificare nu este posibilă, dacă s-a certificat că acestea au fost emise în legătură cu reducerile de emisii realizate până la 31 decembrie 2012, de către o entitate independentă acreditată în temeiul Deciziei 9/CMP.1.

3.   Administratorul central pune la dispoziția administratorilor naționali o listă a conturilor ETS în care sunt păstrate creditele internaționale care nu pot fi deținute, conform alineatelor (1) și (2), după datele prevăzute. Pe baza acestei liste, administratorul național solicită titularului de cont să indice un cont PK în care să fie transferate creditele internaționale respective.

Dacă titularul de cont nu a răspuns solicitării administratorului în termen de 40 de zile lucrătoare, administratorul transferă creditele internaționale într-un cont PK național.

Articolul 59

Introducerea în EUTL a tabelelor privind dreptul la credite internaționale

1.   Fiecare stat membru notifică Comisiei tabelul său privind dreptul la credite internaționale în termen de o lună de la adoptarea de măsuri în temeiul articolului 11a alineatul (8) din Directiva 2003/87/CE. Statele membre se asigură că tabelul privind dreptul la credite internaționale include dreptul total inițial la credite internaționale aferent perioadei 2008-2020 pentru fiecare operator și operator de aeronave, precum și informațiile prevăzute în anexa XII.

2.   Comisia îl însărcinează pe administratorul central să introducă în EUTL tabelul privind dreptul la credite internaționale dacă, în opinia sa, acest tabel este conform cu Directiva 2003/87/CE și cu măsurile adoptate în temeiul articolului 11a alineatul (8) din directiva menționată. În caz contrar, Comisia respinge tabelul privind dreptul la credite internaționale într-un interval rezonabil de timp și informează fără întârziere statul membru, motivându-și decizia și stabilind criteriile care trebuie îndeplinite în vederea acceptării unei notificări ulterioare. În termen o lună, statul membru prezintă Comisiei un tabel privind dreptul la credite internaționale revizuit.

3.   Oricare stat membru notifică Comisiei modificările aduse tabelului privind dreptul la credite internaționale, inclusiv drepturile care le revin instalațiilor nou-intrate. Comisia îl însărcinează pe administratorul central să efectueze modificările corespunzătoare în tabelul privind dreptul la credite internaționale din EUTL dacă, în opinia sa, modificările aduse tabelului sunt conforme cu Directiva 2003/87/CE și cu măsurile adoptate în temeiul articolului 11a alineatul (8) din directiva menționată. În caz contrar, Comisia respinge modificările într-un interval rezonabil de timp și informează fără întârziere statul membru, motivându-și decizia și stabilind criteriile care trebuie îndeplinite în vederea acceptării unei notificări ulterioare.

Articolul 60

Utilizarea creditelor internaționale prin schimbul de certificate

1.   Un operator poate solicita schimbarea unui credit internațional cu un certificat general în temeiul articolului 11a alineatul (2) din Directiva 2003/87/CE până la 31 martie 2015, respectiv până la 31 decembrie 2020 în temeiul articolului 11a alineatele (3) și (4) din directiva menționată. Operatorul propune un transfer de credite internaționale din contul de depozit al operatorului în cauză în contul UE pentru credite internaționale din registrul Uniunii.

Un operator de aeronave poate solicita schimbarea unui credit internațional cu un certificat pentru aviație în temeiul articolului 11a alineatul (2) din Directiva 2003/87/CE până la 31 martie 2015 și în temeiul articolului 11a alineatele (3) and (4) din directiva respectivă până la 31 decembrie 2020. Acesta propune un transfer de credite internaționale din contul de depozit al operatorului de aeronave în cauză în contul UE pentru credite internaționale destinat operatorilor de aeronave din registrul Uniunii.

2.   La cerere, administratorul central se asigură că registrul Uniunii efectuează un transfer de credite internaționale în contul UE pentru credite internaționale relevant dacă:

(a)

transferul este permis de starea contului care inițiază transferul;

(b)

tabelul relevant privind dreptul la credite internaționale a fost introdus în EUTL, iar operatorul sau operatorul de aeronave este înregistrat în tabel în temeiul articolului 59;

(c)

numărul de unități propuse pentru transfer nu depășește dreptul la credite rămas în temeiul articolului 61;

(d)

toate unitățile propuse pentru transfer sunt eligibile în vederea utilizării în temeiul articolelor 11a și 11b din Directiva 2003/87/CE, al articolului 58 din prezentul regulament și al oricăror măsuri adoptate în temeiul articolului 11a alineatul (9) din Directiva 2003/87/CE.

3.   După finalizarea transferului în temeiul alineatului (1) primul paragraf, administratorul central se asigură că registrul Uniunii creează un număr echivalent de certificate generale în contul UE pentru schimb de credite destinat operatorilor și că transferă, în numele autorității competente relevante, un număr echivalent de certificate generale în contul de depozit pentru operatori din care a fost inițiat transferul.

După finalizarea transferului în temeiul alineatului (1) al doilea paragraf, administratorul central se asigură că registrul Uniunii creează un număr echivalent de certificate pentru aviație, după caz, în contul UE pentru schimb de credite destinat operatorilor de aeronave și că transferă, în numele autorității competente relevante, un număr echivalent de certificate pentru aviație în contul de depozit pentru operatori de aeronave din care a fost inițiat transferul.

Articolul 61

Calculul dreptului la credite internaționale rămas

1.   Administratorul central se asigură că registrul Uniunii stabilește în mod automat dreptul la credite internaționale rămas pentru fiecare operator sau operator de aeronave prin scăderea, din dreptul la credite internaționale total inițial precizat în conformitate cu articolul 59, a:

(a)

sumei tuturor CER și ERU restituite de un operator sau de un operator de aeronave în temeiul articolului 11a din Directiva 2003/87/CE astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 219/2009;

(b)

sumei tuturor CER și ERU transferate în contul UE pentru credite internaționale în temeiul articolului 60 din prezentul regulament.

2.   Administratorul central se asigură că registrul Uniunii corectează dreptul la credite internaționale rămas pentru a reflecta operațiunile de anulare efectuate în temeiul articolului 70.

Secțiunea 7

Licitație

Articolul 62

Introducerea în EUTL a tabelelor de licitație

1.   În termen de o lună de la stabilirea și publicarea unui calendar de licitație în temeiul articolului 11 alineatul (1), al articolului 13 alineatele (1) și (2) sau al articolului 32 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1031/2010, platforma de licitație relevantă furnizează Comisiei tabelul de licitație corespunzător. Platforma de licitație furnizează două tabele de licitație pentru fiecare an calendaristic începând cu 2012, unul pentru licitarea certificatelor generale, iar celălalt pentru licitarea certificatelor pentru aviație, și se asigură că tabelele de licitație includ informațiile prevăzute în anexa XIII.

2.   Comisia îl însărcinează pe administratorul central să introducă tabelul de licitație în EUTL, în cazul în care consideră că acesta este conform cu Regulamentul (UE) nr. 1031/2010. În caz contrar, Comisia respinge tabelul de licitație într-un interval rezonabil de timp și informează fără întârziere platforma de licitație, motivându-și decizia și stabilind criteriile care trebuie îndeplinite în vederea acceptării unei notificări ulterioare. În termen de trei luni, platforma de licitație prezintă Comisiei un tabel de licitație revizuit.

Articolul 63

Modificarea tabelelor de licitație

1.   Platforma de licitație relevantă notifică imediat Comisiei orice modificări care trebuie aduse tabelului de licitație.

2.   Comisia îl însărcinează pe administratorul central să introducă tabelul de licitație revizuit în EUTL, în cazul în care consideră că tabelul este conform cu Regulamentul (UE) nr. 1031/2010. În caz contrar, Comisia respinge modificările într-un interval rezonabil de timp și informează fără întârziere platforma de licitație, motivându-și decizia și stabilind criteriile care trebuie îndeplinite în vederea acceptării unei notificări ulterioare.

3.   Comisia îl poate însărcina pe administratorul central să suspende transferul certificatelor specificate într-un tabel de licitație dacă sesizează necesitatea unei modificări a tabelului pe care platforma de licitație nu a notificat-o.

Articolul 64

Licitarea certificatelor

1.   Comisia îl însărcinează pe administratorul central, în timp util, să transfere, la cererea adjudecătorului relevant, desemnat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1031/2010, certificate generale din contul UE de licitații și/sau certificate pentru aviație din contul UE de licitații pentru aviație în contul de livrare pentru licitații relevant, în conformitate cu tabelele de licitație. Pentru certificatele create în vederea licitațiilor în temeiul articolului 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1031/2010, Comisia îl însărcinează pe administratorul central, în timp util, să transfere certificatele, la cererea adjudecătorului relevant, din contul în care au fost create în contul stabilit pentru livrare în urma licitației, astfel cum reiese din tabelul de licitație relevant. Cererea este reprezentată de prezentarea tabelului de licitație în conformitate cu articolul 62.

2.   Titularul contului de livrare pentru licitații relevant asigură transferul certificatelor licitate către ofertanții câștigători sau către succesorii în titlu ai acestora în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1031/2010.

3.   În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1031/2010, s-ar putea ca reprezentantul autorizat al unui cont de livrare pentru licitații să trebuiască să transfere toate certificatele care nu au fost livrate din contul de livrare pentru licitații în contul UE de licitații.

Secțiunea 8

Comercializare

Articolul 65

Transferuri de certificate sau de unități Kyoto inițiate de un cont de depozit

1.   Sub rezerva alineatului (2), la cererea titularului unui cont de depozit, administratorul central se asigură că registrul Uniunii efectuează transferul certificatelor sau al unităților Kyoto către orice alt cont, cu excepția cazului în care un astfel de transfer este imposibil din cauza stării contului care inițiază sau care primește transferul.

2.   Conturile de depozit pentru operatori, conturile de depozit pentru operatorii de aeronave și conturile de depozit personale pot transfera certificate sau unități Kyoto numai către un cont aflat pe lista de conturi de încredere întocmită în conformitate cu articolul 26, cu excepția:

(a)

schimbului de credite internaționale în temeiul articolului 60;

(b)

restituirii certificatelor în temeiul articolului 67;

(c)

eliminării certificatelor în temeiul articolului 68;

(d)

anulării unităților Kyoto în temeiul articolului 69.

Articolul 66

Transferuri de certificate sau de unități Kyoto inițiate de un cont de tranzacționare

La cererea titularului unui cont de tranzacționare, administratorul central se asigură că registrul Uniunii efectuează transferul certificatelor sau al unităților Kyoto către un cont de depozit sau către un cont de tranzacționare din registrul Uniunii, cu excepția cazului în care transferul este imposibil din cauza stării contului care inițiază transferul.

Secțiunea 9

Restituirea certificatelor

Articolul 67

Restituirea certificatelor

1.   Un operator sau un operator de aeronave restituie certificate propunând registrului Uniunii:

(a)

să transfere un număr specificat de certificate create pentru conformitate în aceeași perioadă de comercializare din contul de depozit pentru operator relevant sau din contul de depozit pentru operatorul de aeronave relevant către contul UE de eliminare a certificatelor;

(b)

să înregistreze numărul și tipul de certificate transferate ca fiind restituite pentru emisiile instalației operatorului sau pentru emisiile operatorului de aeronave pentru perioada în curs.

2.   Certificatele pentru aviație pot fi restituite numai de operatorii de aeronave.

3.   Un certificat care a fost deja restituit nu poate fi restituit din nou.

Secțiunea 10

Eliminarea certificatelor și anularea unităților Kyoto

Articolul 68

Eliminarea certificatelor

1.   Administratorul central se asigură că registrul Uniunii dă curs oricărei cereri din partea unui titular de cont, în temeiul articolului 12 alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE, pentru eliminarea certificatelor deținute în contul titularului, prin:

(a)

transferarea unui număr specificat de certificate din contul corespunzător către contul UE de eliminare a certificatelor;

(b)

înregistrarea numărului de certificate transferate ca fiind eliminate pentru anul în curs.

2.   Certificatele eliminate nu se înregistrează ca fiind restituite pentru nicio categorie de emisii.

Articolul 69

Anularea unităților Kyoto

Administratorul central se asigură că registrul Uniunii dă curs oricărei cereri efectuate de un titular de cont, în temeiul articolului 12 alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE, pentru anularea unităților Kyoto deținute în conturile titularului, prin transferarea unui anumit număr și a unui anumit tip de unități Kyoto din contul corespunzător către contul de anulare al registrului PK al administratorului contului sau către contul de anulare al registrului Uniunii.

Secțiunea 11

Anularea tranzacțiilor

Articolul 70

Anularea proceselor finalizate care au la bază o eroare

1.   În cazul în care un titular de cont sau un administrator național acționând în numele titularului de cont a inițiat, în mod involuntar sau eronat, una dintre tranzacțiile menționate la alineatul (2), titularul contului poate propune administratorului contului, printr-o cerere scrisă, să efectueze anularea tranzacției finalizate. Cererea se semnează în mod corespunzător de reprezentantul sau reprezentanții autorizați ai titularului contului care sunt abilitați să inițieze tipul de tranzacție ce urmează să fie anulată și se trimite prin poștă în termen de cinci zile lucrătoare de la finalizarea procesului. Cererea trebuie să conțină o declarație care să indice faptul că tranzacția a fost inițiată în mod eronat sau involuntar.

2.   Titularii de cont pot propune anularea următoarelor tranzacții:

(a)

restituirea de certificate;

(b)

eliminarea de certificate;

(c)

schimbul de credite internaționale.

3.   În cazul în care consideră că cererea îndeplinește condițiile prevăzute la alineatul (1) și este de acord cu cererea, administratorul contului poate propune anularea tranzacției în registrul Uniunii.

4.   Dacă un administrator național a inițiat în mod involuntar sau eronat una dintre tranzacțiile menționate la alineatul (5), acesta poate propune administratorului central, printr-o cerere scrisă, să efectueze anularea tranzacției finalizate. Cererea trebuie să conțină o declarație care să indice faptul că tranzacția a fost inițiată în mod eronat sau involuntar.

5.   Administratorii naționali pot propune anularea următoarelor tranzacții:

(a)

alocarea de certificate generale;

(b)

alocarea de certificate pentru aviație.

6.   Administratorul central se asigură că registrul Uniunii acceptă propunerea de anulare făcută în temeiul alineatelor (1) și (4), blochează unitățile care urmează să fie transferate prin anulare și înaintează propunerea administratorului central, cu condiția îndeplinirii tuturor condițiilor următoare:

(a)

tranzacția de restituire sau de eliminare a certificatelor care urmează să fie anulată nu a fost finalizată cu peste 30 de zile lucrătoare anterior propunerii administratorului contului în conformitate cu alineatul (3);

(b)

anularea nu are ca rezultat neconformitatea niciunui operator într-un an anterior;

(c)

contul de destinație al tranzacției care urmează să fie anulată conține încă numărul de unități de tipul celor care au fost implicate în tranzacția ce urmează să fie anulată;

(d)

alocarea de certificate generale care urmează să fie anulată a fost efectuată după data de expirare a autorizației instalației.

7.   Administratorul central se asigură că registrul Uniunii finalizează anularea cu unități de același tip care se află în contul de destinație al tranzacției ce urmează să fie anulată.

CAPITOLUL 3

Legătura cu alte scheme de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

Articolul 71

Punerea în aplicare a acordurilor care asigură legătura cu alte scheme de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

Administratorul central poate crea conturi și procese și se poate angaja în tranzacții și în alte operațiuni la momentele potrivite pentru a pune în aplicare acordurile încheiate în temeiul articolului 25 alineatul (1b) din Directiva 2003/87/CE.

TITLUL 3

DISPOZIȚII SPECIFICE PENTRU REGISTRELE PK

Articolul 72

Deschiderea conturilor de depozit personale în registrele PK

Cererea de deschidere în registrul PK a unui cont de depozit personal se înaintează administratorului național de către persoana care solicită deschiderea contului. Persoana care solicită deschiderea contului furnizează aceleași informații ca și cele solicitate de către administratorul național în temeiul articolului 18.

Articolul 73

Executarea transferurilor

Articolele 38, 39, 65 și 66 se aplică tuturor transferurilor efectuate din conturile registrelor PK.

TITLUL 4

DISPOZIȚII SPECIFICE PRIVIND TRANZACȚIILE DE CONTABILIZARE CONFORM DECIZIEI NR. 406/2009/CE

Articolul 74

Crearea AEA

1.   La începutul perioadei de conformitate, administratorul central creează în contul UE de cantitate totală pentru AEA un număr de AEA egal cu suma nivelurilor anuale de emisii alocate pentru toate statele membre și pentru toți anii perioadei de conformitate, după cum se stabilește în deciziile adoptate în temeiul articolului 3 alineatul (2) și al articolului 10 din Decizia nr. 406/2009/CE.

2.   Administratorul central se asigură că registrul Uniunii alocă fiecărei AEA, la momentul creării acesteia, un cod unic de identificare a unității.

Articolul 75

Unitățile anuale de emisii alocate

AEA sunt valabile numai în scopul respectării cerințelor privind limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră ale statelor membre, în conformitate cu articolul 3 din Decizia nr. 406/2009/CE, și sunt transferabile numai în condițiile prevăzute la articolul 3 alineatele (3), (4) și (5) din decizia menționată.

Articolul 76

Transferul AEA către fiecare cont de conformitate cu ESD

La începutul perioadei de conformitate, administratorul central transferă, din contul UE de cantitate totală pentru AEA în contul de conformitate cu ESD relevant, o cantitate de AEA corespunzătoare cu nivelul anual de emisii alocate pentru fiecare stat membru pentru fiecare an, după cum s-a stabilit în deciziile adoptate în temeiul articolului 3 alineatul (2) și al articolului 10 din Decizia nr. 406/2009/CE.

Articolul 77

Introducerea datelor relevante privind emisiile de gaze cu efect de seră

1.   Din momentul în care datele relevante privind emisiile de gaze cu efect de seră dintr-un anumit an al perioadei de conformitate devin disponibile pentru majoritatea statelor membre, administratorul central introduce în timp util cantitatea totală de emisii de gaze cu efect de seră relevantă pentru fiecare stat membru, exprimată în tone de dioxid de carbon echivalent, în contul de conformitate cu ESD pentru anul de conformitate respectiv.

2.   De asemenea, administratorul central introduce suma datelor relevante privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru toate statele membre pentru un an dat în contul UE de cantitate totală pentru AEA.

Articolul 78

Calculul soldului contului de conformitate cu ESD

1.   La momentul introducerii datelor relevante privind emisiile de gaze cu efect de seră conform articolului 77, administratorul central se asigură că registrul Uniunii calculează soldul respectivului cont de conformitate cu ESD prin scăderea cantității totale de emisii de gaze cu efect de seră aflată în contul de conformitate ESD respectiv, exprimată în tone de dioxid de carbon echivalent, din suma tuturor AEA aflate în același cont de conformitate cu ESD.

2.   Administratorul central se asigură că registrul Uniunii afișează soldul fiecărui cont de conformitate cu ESD.

Articolul 79

Stabilirea cifrelor care indică starea de conformitate

1.   Administratorul central se asigură că, după introducerea datelor relevante privind emisiile de gaze cu efect de seră în conformitate cu articolul 77 și după expirarea perioadei de timp prevăzute în legislația Uniunii pentru utilizarea mecanismelor de flexibilitate în temeiul articolelor 3 și 5 din Decizia nr. 406/2009/CE, registrul Uniunii stabilește cifra care indică starea de conformitate pentru fiecare cont de conformitate cu ESD prin calculul sumei tuturor AEA, creditelor internaționale, tCER și lCER minus cantitatea totală de emisii de gaze cu efect de seră exprimată în tone de dioxid de carbon echivalent din același cont de conformitate cu ESD.

2.   Administratorul central se asigură că registrul Uniunii înregistrează cifra care indică starea de conformitate pentru fiecare cont de conformitate cu ESD.

Articolul 80

Aplicarea articolului 7 alineatul (1) literele (a) și (c) din Decizia nr. 406/2009/CE

1.   În cazul în care cifra care indică starea de conformitate, stabilită conform articolului 79, este negativă, administratorul central se asigură că registrul Uniunii transferă cantitatea de gaze cu efect de seră în exces, exprimată în tone de dioxid de carbon echivalent și înmulțită cu factorul de reducere a emisiilor menționat la articolul 7 alineatul (1) litera (a) din Decizia nr. 406/2009/CE, din contul de conformitate cu ESD al unui stat membru pentru anul respectiv în contul de conformitate cu ESD al acestuia pentru anul următor.

2.   În același timp, administratorul central blochează conturile de conformitate cu ESD ale statului membru în cauză corespunzătoare anilor rămași din perioada de conformitate.

3.   Administratorul central modifică starea contului de conformitate cu ESD din „blocat” în „deschis” pentru toți anii rămași din perioada de conformitate, începând cu anul pentru care cifra care indică starea de conformitate stabilită în temeiul articolului 79 demonstrează conformitatea.

Articolul 81

Utilizarea creditelor internaționale, a tCER și a lCER

Administratorul central se asigură că, la cererea unui stat membru, registrul Uniunii efectuează transferul creditelor internaționale, al tCER sau al lCER către contul de conformitate cu ESD al statului membru pentru un anumit an al perioadei de conformitate. Acest transfer nu se efectuează în cazul în care:

(a)

cererea statului membru este depusă înainte de calcularea soldului contului de conformitate cu ESD sau după stabilirea cifrei care indică starea de conformitate pentru anul respectiv; sau

(b)

nu sunt respectate condițiile prevăzute la articolul 5 din Decizia nr. 406/2009/CE.

Articolul 82

Transferul AEA

Administratorul central se asigură că, la cererea unui stat membru, registrul Uniunii transferă AEA din contul de conformitate cu ESD pentru anul următor al perioadei de conformitate al statului membru respectiv în contul de conformitate cu ESD pentru un anumit an al perioadei de conformitate al aceluiași stat. Acest transfer nu se efectuează în cazul în care:

(a)

cererea statului membru este depusă înainte de calcularea soldului contului de conformitate cu ESD sau după stabilirea cifrei care indică starea de conformitate pentru anul respectiv; sau

(b)

suma transferată depășește 5 procente din nivelul anual de emisii alocate aferent anului următor, stabilit în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Decizia nr. 406/2009/CE, sau un procent mai ridicat în cazul în care Comisia a acordat un nivel de reportare mai ridicat în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) al doilea paragraf din Decizia nr. 406/2009/CE.

Articolul 83

Reportarea AEA

Administratorul central se asigură că, la cererea unui stat membru, registrul Uniunii efectuează transferul AEA din contul de conformitate cu ESD al statului membru respectiv pentru un anumit an al perioadei de conformitate în contul de conformitate cu ESD pentru oricare dintre anii următori ai perioadei de conformitate al aceluiași stat. Acest transfer nu se efectuează în cazul în care:

(a)

cererea statului membru este depusă înainte de calcularea soldului contului de conformitate cu ESD pentru anul respectiv; sau

(b)

suma transferată depășește soldul pozitiv al contului, calculat în conformitate cu articolul 78; sau

(c)

starea contului de conformitate cu ESD care inițiază transferul nu permite efectuarea transferului.

Articolul 84

Reportarea dreptului la credite nefolosit

Administratorul central se asigură că, la cererea unui stat membru, registrul Uniunii efectuează transferul întregului drept la credite nefolosit sau al unei porțiuni din acesta din contul de conformitate cu ESD pentru un anumit an al perioadei de conformitate al statului membru respectiv în contul de conformitate cu ESD al acestuia pentru oricare dintre următorii ani ai perioadei de conformitate. Acest transfer nu se efectuează în cazul în care transferul este inițiat înainte de stabilirea cifrei care indică starea de conformitate pentru anul dat.

Articolul 85

Transferuri de până la 5 % din nivelul anual de emisii alocate al unui stat membru

Administratorul central se asigură că, la cererea unui stat membru, registrul Uniunii efectuează transferul de AEA din contul de conformitate cu ESD pentru un anumit an al statului membru respectiv în contul de conformitate cu ESD al unui alt stat membru. Acest transfer nu se efectuează în cazul în care:

(a)

suma transferată depășește cinci procente din nivelul anual de emisii alocate aferent anului respectiv al statului membru care inițiază transferul, stabilit în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Decizia nr. 406/2009/CE, sau suma rămasă disponibilă;

(b)

statul membru a cerut transferul către un cont de conformitate cu ESD pentru un an anterior anului respectiv; sau

(c)

starea contului de conformitate cu ESD care inițiază transferul nu permite efectuarea transferului.

Articolul 86

Transferuri efectuate după calcularea soldului contului de conformitate cu ESD

Administratorul central se asigură că, la cererea unui stat membru, registrul Uniunii efectuează transferul de AEA din contul de conformitate cu ESD pentru un anumit an al statului membru respectiv în contul de conformitate cu ESD al unui alt stat membru. Acest transfer nu se efectuează în cazul în care:

(a)

cererea statului membru este depusă înainte de calcularea soldului contului în conformitate cu articolul 78; sau

(b)

suma transferată depășește soldul pozitiv al contului, calculat în conformitate cu articolul 78; sau

(c)

starea contului de conformitate cu ESD care inițiază transferul nu permite efectuarea transferului.

Articolul 87

Transferul a până la 3 % din dreptul la credite

Administratorul central se asigură că, la cererea unui stat membru, registrul Uniunii efectuează transferul întregului drept la credite sau al unei porțiuni din acesta din contul de conformitate cu ESD pentru un anumit an al statului membru respectiv în contul de conformitate cu ESD al unui alt stat membru. Acest transfer nu se efectuează în cazul în care:

(a)

cererea statului membru este depusă înainte de calcularea cifrei care indică starea de conformitate pentru anul respectiv;

(b)

cantitatea transferată depășește cantitatea permisă a unui stat membru, egală cu trei procente în conformitate cu articolul 5 alineatul (6) din Decizia nr. 406/2009/CE minus suma creditelor internaționale, a tCER sau a lCER deținute în contul de conformitate cu ESD la momentul stabilirii cifrelor care indică starea de conformitate în temeiul articolului 79 din prezentul regulament; sau

(c)

starea contului de conformitate cu ESD care inițiază transferul nu permite efectuarea transferului.

Articolul 88

Ajustări

1.   În cazul ajustărilor efectuate în conformitate cu articolul 10 din Decizia nr. 406/2009/CE sau al oricărei alte modificări a sumei specificate la articolul 74 din prezentul regulament care ar conduce la creșterea nivelului anual de emisii alocate în timpul perioadei de conformitate al unui stat membru, administratorul central creează suma corespunzătoare de AEA în contul UE de cantitate totală pentru AEA și o transferă în contul de conformitate cu ESD relevant al statului membru în cauză.

2.   În cazul ajustărilor efectuate în conformitate cu articolul 10 din Decizia nr. 406/2009/CE sau al oricărei alte modificări a sumei specificate la articolul 74 din prezentul regulament care ar conduce la descreșterea nivelului anual de emisii alocate în timpul perioadei de conformitate al unui stat membru, administratorul central transferă suma corespunzătoare de AEA din contul de conformitate cu ESD relevant al statului membru în cauză în contul de eliminare conform ESD.

Articolul 89

Înlocuirea tCER și a lCER

1.   În cazul în care o tCER sau o lCER trebuie înlocuită în timp ce se află în registrul Uniunii, statul membru în cauză, în temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (d) din Decizia nr. 406/2009/CE, solicită transferul unei unități Kyoto din registrul său PK în contul de depozit al părții în cauză din registrul Uniunii.

2.   O lCER expirată nu se ia în considerare la stabilirea cifrei care indică starea de conformitate în temeiul articolului 79.

Articolul 90

Executarea și anularea transferurilor

1.   Articolele 38, 39, 65 și 66 se aplică tuturor transferurilor specificate în prezentul titlu.

2.   Transferurile în conturile de conformitate cu ESD inițiate în mod eronat pot fi anulate la cererea administratorului național. În astfel de cazuri, se aplică articolul 70 alineatele (4), (6) și (7).

TITLUL V

DISPOZIȚII TEHNICE COMUNE

CAPITOLUL 1

Cerințe tehnice ale sistemului de registre

Secțiunea 1

Disponibilitate

Articolul 91

Disponibilitatea și fiabilitatea registrului Uniunii și ale EUTL

1.   Administratorul central ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că:

(a)

registrul Uniunii este disponibil pentru a fi accesat de reprezentanții conturilor și de administratorii naționali 24 de ore din 24, 7 zile din 7;

(b)

legăturile de comunicare dintre registrul Uniunii, EUTL și ITL menționate la articolul 7 sunt menținute 24 de ore din 24, 7 zile din 7;

(c)

sunt prevăzute componente hardware și software de rezervă necesare în caz de avarie a componentelor primare de hardware și software;

(d)

registrul Uniunii și EUTL răspund prompt cererilor efectuate de reprezentanții conturilor.

2.   Administratorul central se asigură că registrul Uniunii și EUTL sunt dotate cu sisteme și proceduri solide care permit protejarea tuturor datelor relevante și facilitează recuperarea rapidă a datelor și a operațiunilor în caz de defectare sau de catastrofă.

3.   Administratorul central limitează la minimum întreruperile în funcționarea registrului Uniunii și a EUTL.

Articolul 92

Servicii de helpdesk

1.   Administratorii naționali oferă asistență și sprijin, administrate de ei prin servicii naționale de helpdesk, titularilor conturilor și reprezentanților conturilor din registrul Uniunii.

2.   Administratorul central oferă sprijin administratorilor naționali printr-un serviciu central de helpdesk, cu scopul de a-i ajuta să ofere asistență în conformitate cu alineatul (1).

Secțiunea 2

Securitate și autentificare

Articolul 93

Autentificarea registrului Uniunii și a registrelor PK naționale

1.   Identitatea registrului Uniunii este autentificată de EUTL, ținându-se cont de specificațiile tehnice și privind schimbul de date prevăzute la articolul 105.

2.   Statele membre și Uniunea Europeană utilizează certificatele digitale eliberate de Secretariatul CCONUSC sau de o entitate desemnată de acesta pentru a autentifica registrele PK proprii în raport cu ITL, în scopul stabilirii legăturii de comunicare menționate la articolul 7.

Articolul 94

Accesarea conturilor din registrul Uniunii

1.   Reprezentanții conturilor pot să își acceseze conturile din registrul Uniunii prin zona securizată a registrului Uniunii. Administratorul central se asigură că zona securizată a site-ului registrului Uniunii este accesibilă prin internet. Site-ul internet al registrului Uniunii este disponibil în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.

2.   În urma deschiderii unui cont pentru o platformă în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) sau cu articolul 20 alineatul (1), administratorul central stabilește conectivitatea dintre platformă și registrul Uniunii. Administratorul central se asigură că toate conturile din registrul Uniunii pentru care este activat accesul prin intermediul platformelor de tranzacționare externe în conformitate cu articolul 21 alineatul (4) și în cazul cărora unul dintre reprezentanții autorizați este și reprezentantul autorizat al unui cont de platformă de tranzacționare externă pot fi accesate de platforma de tranzacționare externă gestionată de titularul contului pentru platforma de tranzacționare externă respectivă.

3.   Comunicările între reprezentanții autorizați sau platforme și zona securizată a registrului Uniunii sunt criptate ținându-se seama de cerințele de securitate stipulate în specificațiile tehnice și privind schimbul de date prevăzute la articolul 105.

4.   Administratorul central ia toate măsurile necesare pentru ca niciun utilizator neautorizat să nu poată accesa zona securizată a site-ului internet al registrului Uniunii.

5.   În cazul în care securitatea acreditărilor unui reprezentant autorizat sau ale unui reprezentant autorizat suplimentar a fost compromisă, reprezentantul autorizat sau reprezentantul autorizat suplimentar suspendă imediat accesul la contul relevant, informează administratorul contului în această privință și solicită o înlocuire.

Articolul 95

Autentificarea și autorizarea reprezentanților autorizați în registrul Uniunii

1.   Administratorul central se asigură că registrul Uniunii emite un nume de utilizator și o parolă pentru fiecare reprezentant autorizat și reprezentant autorizat suplimentar, pentru ca aceștia să se autentifice în scopul accesării registrului.

2.   Un reprezentant autorizat sau un reprezentant autorizat suplimentar are acces numai la conturile din registrul Uniunii pentru care este autorizat și poate solicita numai inițierea proceselor pentru care este autorizat în conformitate cu articolul 23. Accesul sau solicitarea respectivă se efectuează printr-o zonă securizată a site-ului internet al registrului Uniunii.

3.   Pe lângă numele de utilizator și parola menționate la alineatul (1), un reprezentant autorizat sau un reprezentant autorizat suplimentar utilizează și autentificarea secundară pentru a accesa registrul Uniunii, având în vedere tipurile de mecanisme de autentificare secundară menționate în specificațiile tehnice și cele privind schimbul de date prevăzute la articolul 105.

4.   Administratorul unui cont poate presupune că un utilizator care a fost autentificat cu succes de registrul Uniunii este reprezentantul autorizat sau reprezentantul autorizat suplimentar înregistrat în temeiul acreditărilor de autentificare furnizate, cu excepția cazului în care reprezentantul autorizat sau reprezentantul autorizat suplimentar informează administratorul contului că securitatea acreditărilor sale a fost compromisă și solicită înlocuirea acestora.

5.   Reprezentantul autorizat ia toate măsurile necesare pentru a preveni pierderea, furtul sau compromiterea acreditărilor sale. Reprezentantul autorizat raportează imediat administratorului național pierderea, furtul sau compromiterea acreditărilor sale.

Articolul 96

Suspendarea totală a accesului din cauza încălcării securității sau a unui risc de securitate

1.   Comisia îl poate însărcina pe administratorul central să suspende accesul la registrul Uniunii sau la EUTL sau la orice parte din acestea dacă are motive rezonabile să suspecteze că securitatea registrului Uniunii sau a EUTL a fost încălcată sau că există riscuri serioase de securitate pentru registrul Uniunii sau EUTL care pun în pericol integritatea sistemului, inclusiv a mecanismelor de back-up menționate la articolul 91.

2.   În cazul unei încălcări a securității sau al unui risc privind securitatea care poate duce la suspendarea accesului, administratorul național care sesizează încălcarea sau riscul informează prompt administratorul central cu privire la posibilele riscuri la care sunt expuse alte părți ale registrului Uniunii. Administratorul central îi informează pe toți administratorii naționali.

3.   În cazul în care constată o situație care impune suspendarea totală a accesului la conturile pe care le administrează în conformitate cu prezentul regulament, administratorul național transmite cât mai curând posibil un preaviz cu privire la suspendare administratorului central și titularilor de cont. Administratorul central îi informează pe toți administratorii naționali în cel mai scurt timp posibil.

4.   Preavizul menționat la alineatul (3) indică durata probabilă a suspendării și este afișat în mod vizibil în zona publică a site-ului EUTL.

Articolul 97

Suspendarea accesului la certificate sau la unitățile Kyoto în cazul suspectării unei tranzacții frauduloase

1.   Un administrator național sau un administrator național care acționează la solicitarea autorității competente poate suspenda accesul la certificatele sau la unitățile Kyoto din partea registrului Uniunii pe care o administrează:

(a)

pentru o perioadă de maximum patru săptămâni, dacă suspectează că certificatele sau unitățile Kyoto au fost folosite într-o tranzacție în scopuri frauduloase, pentru spălare de bani, finanțarea terorismului, corupție sau alte infracțiuni grave; sau

(b)

pe baza unor prevederi ale legislației naționale care urmăresc un obiectiv legitim și în conformitate cu acestea.

2.   Comisia îl poate însărcina pe administratorul central să suspende accesul la certificatele sau unitățile Kyoto din registrul Uniunii sau din EUTL, pentru o perioadă de maximum patru săptămâni, dacă suspectează că certificatele sau unitățile Kyoto au fost folosite într-o tranzacție în scopuri frauduloase, pentru spălare de bani, finanțarea terorismului, corupție sau alte infracțiuni grave.

3.   Administratorul național sau Comisia informează imediat autoritatea competentă de aplicare a legii cu privire la suspendare.

4.   De asemenea, o autoritate națională de aplicare a legii din statul membru al administratorului național poate însărcina administratorul să pună în aplicare o suspendare în temeiul legislației naționale și în conformitate cu aceasta.

Articolul 98

Cooperarea cu autoritățile competente și notificarea situațiilor de spălare de bani, finanțare a terorismului sau alte infracțiuni grave

1.   Administratorul național, directorii și angajații acestuia cooperează pe deplin cu autoritățile competente relevante în vederea stabilirii unor proceduri corespunzătoare și adecvate pentru anticiparea și prevenirea operațiunilor legate de spălarea de bani și de finanțarea terorismului.

2.   Administratorul național, directorii și angajații acestuia cooperează pe deplin cu UIF menționată la articolul 21 din Directiva 2005/60/CE, prin:

(a)

informarea promptă a UIF, din proprie inițiativă, în cazul în care știu, suspectează sau au motive rezonabile să bănuiască faptul că se desfășoară, s-au desfășurat, se încearcă sau s-a încercat desfășurarea de activități implicând spălarea de bani, finanțarea terorismului sau alte infracțiuni grave;

(b)

transmiterea promptă către UIF, la cererea acesteia, a tuturor informațiilor necesare, în conformitate cu procedurile stabilite prin legislația aplicabilă.

3.   Informațiile menționate la alineatul (2) se transmit către unitatea de informații financiare (UIF) din statul membru al administratorului național. Măsurile naționale de transpunere a politicilor și procedurilor de management al conformității și de comunicare menționate la articolul 34 alineatul (1) din Directiva 2005/60/CE desemnează persoana sau persoanele responsabile cu transmiterea informațiilor în temeiul prezentului articol.

4.   Statul membru al administratorului național se asigură că măsurile naționale de transpunere a articolelor 26-29, a articolului 32 și a articolului 35 din Directiva 2005/60/CE se aplică administratorului național.

Articolul 99

Suspendarea proceselor

1.   Comisia îl poate însărcina pe administratorul central să suspende temporar acceptarea de către EUTL a unora sau a tuturor proceselor inițiate în registrul Uniunii, în cazul în care acesta nu este operat și întreținut conform dispozițiilor prezentului regulament, și adresează imediat o notificare în acest sens administratorilor naționali în cauză.

2.   Administratorul central poate suspenda temporar inițierea sau acceptarea unora sau a tuturor proceselor din registrul Uniunii în scopul de a efectua întreținerea programată sau de urgență a registrului Uniunii.

3.   Un administrator național poate solicita Comisiei să restabilească procesele suspendate în conformitate cu alineatul (1) dacă consideră că problemele grave care au determinat suspendarea au fost soluționate. În acest caz, Comisia îl însărcinează pe administratorul central să restabilească procesele respective. În caz contrar, aceasta respinge solicitarea într-un interval rezonabil de timp și informează fără întârziere administratorul național, motivându-și decizia și stabilind criteriile care trebuie îndeplinite în vederea acceptării unei solicitări ulterioare.

Secțiunea 3

Verificarea, înregistrarea și finalizarea automată a proceselor

Articolul 100

Verificarea automată a proceselor

1.   Toate procesele trebuie să se conformeze cerințelor TI generale pentru transmiterea mesajelor electronice care asigură citirea, verificarea și înregistrarea reușită a unui proces de către registrul Uniunii. Toate procesele trebuie să se conformeze cerințelor specifice legate de procese, prevăzute în prezentul regulament.

2.   Administratorul central se asigură că EUTL efectuează verificări automate în conformitate cu specificațiile tehnice și privind schimbul de date prevăzute la articolul 105 pentru toate procesele, în vederea identificării neregulilor și a discrepanțelor, atunci când un proces propus nu este conform cu cerințele Directivei 2003/87/CE, ale Deciziei nr. 406/2009/CE și ale prezentului regulament.

Articolul 101

Detectarea discrepanțelor

1.   În cazul proceselor finalizate prin intermediul legăturii de comunicare directă între registrul Uniunii și EUTL menționate la articolul 7 alineatul (3), administratorul central se asigură că EUTL sistează orice procese dacă identifică discrepanțe la efectuarea controalelor automatizate prevăzute la articolul 102 alineatul (2) și informează în acest sens registrul Uniunii, precum și administratorul conturilor implicate în tranzacția sistată, prin transmiterea unui cod de răspuns de control automatizat. Administratorul central se asigură că registrul Uniunii îi informează imediat pe titularii de cont în cauză cu privire la faptul că procesul a fost sistat.

2.   În cazul tranzacțiilor finalizate prin ITL menționate la articolul 7 alineatul (1), ITL sistează orice procese dacă ITL sau EUTL identifică discrepanțe la efectuarea controalelor automatizate prevăzute la articolul 102 alineatul (2). În urma sistării de către ITL, administratorul central se asigură că și EUTL sistează tranzacția. ITL informează administratorii registrelor în cauză cu privire la sistarea tranzacției, prin transmiterea unui cod de răspuns de control automatizat. Dacă unul dintre registrele implicate este registrul Uniunii, administratorul central se asigură că acesta informează, de asemenea, administratorul conturilor din registrul Uniunii implicate în tranzacția sistată, prin transmiterea unui cod de răspuns de control automatizat. Administratorul central se asigură că registrul Uniunii informează imediat titularii de cont respectivi cu privire la faptul că procesul a fost sistat.

Articolul 102

Detectarea discrepanțelor din registrul Uniunii și din registrele PK naționale

1.   Administratorul central și statele membre se asigură că registrul Uniunii și alte registre PK conțin coduri de control de intrare și coduri de control de răspuns pentru a se asigura interpretarea corectă a informațiilor transmise în timpul fiecărui proces. Codurile de control țin seama de cele indicate în specificațiile tehnice și privind schimbul de date prevăzute la articolul 105.

2.   Administratorul central se asigură că, înainte de executarea tuturor proceselor și pe parcursul acestora, registrul Uniunii efectuează controale automate corespunzătoare pentru a se asigura că discrepanțele sunt detectate și că procesele incorecte sunt sistate înainte de efectuarea controalelor automate de către EUTL.

Articolul 103

Reconcilierea datelor – detectarea neconcordanțelor de către EUTL

1.   Administratorul central se asigură că EUTL inițiază periodic un proces de reconciliere a datelor cu scopul de a garanta că înregistrările EUTL privind conturile și deținerile de certificate și de unități Kyoto sunt identice cu evidențele registrului Uniunii privind deținerile. Administratorul central se asigură că EUTL înregistrează toate procesele.

2.   În cazul în care, în timpul procesului de reconciliere a datelor menționat la alineatul (1), EUTL identifică o neconcordanță constând în faptul că informațiile privind conturile sau deținerile de unități Kyoto sau de certificate furnizate de registrul Uniunii în cadrul procesului periodic de reconciliere diferă de informațiile conținute în EUTL, administratorul central se asigură că EUTL previne finalizarea oricăror alte procese în ceea ce privește conturile, certificatele sau unitățile Kyoto care fac obiectul neconcordanței. Administratorul central se asigură că EUTL informează imediat administratorul central și administratorii conturilor în cauză cu privire la orice neconcordanță.

Articolul 104

Finalizarea proceselor

1.   Toate tranzacțiile comunicate către ITL în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) sunt considerate finale în momentul în care ITL notifică EUTL că a finalizat procesul.

2.   Toate tranzacțiile și celelalte procese comunicate către EUTL în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) sunt considerate finale în momentul în care EUTL notifică registrul Uniunii că a finalizat procesele. Administratorul central se asigură că EUTL întrerupe automat finalizarea unei tranzacții sau a unui proces dacă aceasta sau acesta nu a putut fi finalizat(ă) în termen de 24 de ore de la comunicarea sa.

3.   Procesul de reconciliere a datelor menționat la articolul 103 alineatul (1) este finalizat atunci când toate neconcordanțele dintre informațiile conținute în registrul Uniunii și informațiile conținute în EUTL la o anumită dată și oră au fost soluționate, iar procesul de reconciliere a datelor a fost reinițiat și finalizat cu succes.

Secțiunea 4

Specificații și gestionarea modificărilor

Articolul 105

Specificații tehnice și privind schimbul de date

1.   Comisia pune la dispoziția administratorilor naționali specificațiile tehnice și privind schimbul de date care sunt necesare pentru efectuarea schimburilor de date între registre și registrele de tranzacții, inclusiv codurile de identificare, controalele automatizate, codurile de răspuns și cerințele de înregistrare a datelor, precum și procedurile de testare și cerințele de securitate necesare pentru lansarea schimbului de date.

2.   Specificațiile tehnice și privind schimbul de date sunt elaborate în consultare cu grupul de lucru al administratorilor aferent Comitetului privind schimbările climatice și sunt în concordanță cu specificațiile funcționale și tehnice ale standardelor de schimb de date între sistemele de registre în temeiul Protocolului de la Kyoto, elaborate în conformitate cu Decizia 12/CMP.1.

Articolul 106

Gestionarea modificărilor și a versiunilor

În cazul în care este necesară o nouă versiune intermediară sau publicată a software-ului registrului Uniunii, administratorul central se asigură că procedurile de testare stabilite în specificațiile tehnice și privind schimbul de date prevăzute la articolul 105 sunt finalizate înainte de stabilirea și activarea unei legături de comunicare între noua versiune intermediară sau publicată a software-ului în cauză și EUTL sau ITL.

CAPITOLUL 2

Evidențe, rapoarte, confidențialitate și taxe

Articolul 107

Prelucrarea informațiilor și a datelor personale

1.   Administratorul central și statele membre se asigură că registrul Uniunii, EUTL și alte registre PK stochează și prelucrează doar informațiile referitoare la conturi, titularii conturilor și reprezentanții conturilor, după cum se prevede în tabelul III-I din anexa III, în tabelele VI-I și VI-II din anexa VI, în tabelul VII-I din anexa VII și în tabelul VIII-I din anexa VIII.

2.   Categoriile speciale de date, astfel cum sunt definite la articolul 8 din Directiva 95/46/CE și la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001, nu se înregistrează în registrul Uniunii, în EUTL sau în alte registre PK.

3.   Administratorul central și statele membre se asigură că numai datele personale referitoare la tranzacțiile prin care se transferă unități Kyoto sunt transferate în ITL.

Articolul 108

Evidențe

1.   Administratorul central se asigură că registrul Uniunii stochează evidențe referitoare la toate procesele, datele din registru și titularii conturilor pe o perioadă de cinci ani de la închiderea unui cont.

Administratorul central și statele membre se asigură că registrul Uniunii și alte registre PK stochează evidențe referitoare la toate procesele PK relevante, datele legate de operațiuni și titularii conturilor PK pe o perioadă de 15 ani de la închiderea contului sau până la rezolvarea oricărei probleme apărute în legătură cu acestea în contextul organismelor CCONUSC, dacă această dată este ulterioară.

2.   Administratorul central se asigură că administratorii naționali pot accesa, efectua căutări și exporta toate evidențele păstrate în registrul Uniunii privind conturile pe care le administrează sau pe care le-au administrat.

Articolul 109

Raportare

1.   Administratorul central pune la dispoziția destinatarilor menționați în anexa XIV informațiile enumerate în anexa XIV, în mod transparent și organizat, prin intermediul site-ului EUTL. Administratorul central ia toate măsurile rezonabile pentru a furniza informațiile menționate în anexa XIV la intervalele de timp menționate în aceasta. Administratorul central nu publică alte informații deținute în EUTL sau în registrul Uniunii, cu excepția cazului în care dispozițiile articolului 110 permit acest lucru.

2.   De asemenea, administratorii naționali pot pune la dispoziția destinatarilor menționați în anexa XIV partea din informațiile enumerate în anexa XIV la care au acces în temeiul articolului 110, la intervalele indicate în aceeași anexă, în mod transparent și organizat, prin intermediul unui site accesibil public pe internet. Administratorii naționali nu publică alte informații deținute în registrul Uniunii, cu excepția cazului în care dispozițiile articolului 110 permit acest lucru.

Articolul 110

Confidențialitate

1.   Informațiile păstrate în EUTL, în registrul Uniunii și în toate celelalte registre PK, inclusiv cele privind deținerile tuturor conturilor, toate tranzacțiile realizate, codul unic de identificare a unității aferent certificatelor și valoarea numerică unică a numărului de ordine a unității aferent unităților Kyoto deținute sau afectate de o tranzacție, sunt considerate confidențiale, cu excepția unor cerințe contrare din dreptul UE sau conținute în dispoziții din legislația națională care urmăresc un obiectiv legitim compatibil cu prezentul regulament și sunt proporționate.

2.   Administratorul central sau administratorul național poate furniza date stocate în registrul Uniunii și în EUTL următoarelor entități:

(a)

autoritățile fiscale și de aplicare a legii dintr-un stat membru;

(b)

Oficiul European de Luptă Antifraudă al Comisiei Europene;

(c)

Curtea de Conturi Europeană;

(d)

Eurojust;

(e)

autoritățile competente menționate la articolul 11 din Directiva 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului (20) și la articolul 37 alineatul (1) din Directiva 2005/60/CE;

(f)

autoritățile de supraveghere competente de la nivel național;

(g)

administratorii naționali ai statelor membre și autoritățile competente menționate la articolul 18 din Directiva 2003/87/CE.

3.   Datele pot fi furnizate entităților menționate la alineatul (2) la cererea acestora adresată administratorului central sau unui administrator național, dacă aceste cereri sunt justificate, datele fiind necesare în vederea investigării, detectării, urmăririi, administrării fiscale sau punerii în executare, auditării și supervizării financiare a certificatelor sau a unităților Kyoto implicate în activități frauduloase, de spălare de bani, de finanțare a terorismului sau în alte infracțiuni grave, de manipulare a pieței pentru care conturile din registrul Uniunii sau din registrele PK pot constitui un instrument sau de încălcări ale dreptului Uniunii sau ale dreptului intern care asigură funcționarea ETS a Uniunii.

4.   O entitate care primește date în conformitate cu alineatul (3) se asigură că datele primite sunt utilizate numai în scopurile menționate în solicitarea efectuată în conformitate cu alineatul (3) și nu sunt puse, în mod deliberat sau întâmplător, la dispoziția unor persoane care nu au legătură cu scopul vizat al utilizării datelor. Această dispoziție nu împiedică entitățile respective să pună datele la dispoziția altor entități enumerate la alineatul (2), dacă acest lucru este necesar pentru scopurile menționate în solicitarea efectuată în conformitate cu alineatul (3).

5.   La cererea entităților menționate în alineatul (2), administratorul central poate asigura accesul acestora la date de tranzacționare care nu permit identificarea directă a persoanelor specifice, în vederea identificării unor forme repetitive de tranzacții suspicioase. Entitățile care dispun de un astfel de acces pot notifica formele repetitive de tranzacții suspicioase altor entități enumerate la alineatul (2).

6.   Europol obține acces permanent pentru citirea datelor stocate în registrul Uniunii și în EUTL, în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în conformitate cu Decizia 2009/371/JAI a Consiliului (21). Europol ține Comisia la curent cu privire la modul în care utilizează aceste date.

7.   Administratorii naționali pun la dispoziția tuturor celorlalți administratori naționali și a administratorului central, prin modalități securizate, numele și identitatea persoanelor cărora le-au refuzat deschiderea unui cont în conformitate cu articolul 22 alineatul (2) literele (a), (b) și (c) sau cărora le-au refuzat desemnarea ca reprezentant autorizat sau ca reprezentant autorizat suplimentar în conformitate cu articolul 24 alineatul (5) literele (a) și (b), precum și numele și identitatea titularilor de cont, a reprezentanților autorizați sau a reprezentanților autorizați suplimentari ai conturilor la care a fost suspendat accesul în conformitate cu articolul 34 sau ai conturilor care au fost închise în conformitate cu articolul 33. Administratorii naționali informează persoanele în cauză.

8.   Administratorii naționali pot hotărî să notifice autorităților naționale fiscale și de aplicare a legii toate tranzacțiile care implică un număr de unități ce depășește numărul stabilit de administratorul național, precum și orice cont implicat, într-o perioadă de timp, într-un număr de tranzacții ce depășește un număr stabilit de administratorul național.

9.   Nici EUTL, nici registrul Uniunii și nici alte registre PK nu solicită titularilor de cont să transmită informații privind prețul aferent certificatelor sau unităților Kyoto.

10.   Autoritatea de monitorizare a licitațiilor desemnată în temeiul articolului 24 din Regulamentul (UE) nr. 1031/2010 are acces la toate informațiile privind contul de livrare pentru licitații deținut în registrul Uniunii.

Articolul 111

Taxe

1.   Administratorul central nu percepe nicio taxă de la titularii conturilor din registrul Uniunii.

2.   Administratorii naționali pot percepe taxe rezonabile de la titularii conturilor pe care le administrează.

3.   Administratorii naționali notifică administratorului central taxele percepute și orice modificare a taxelor în termen de zece zile lucrătoare. Administratorul central afișează taxele pe un site internet public.

Articolul 112

Întreruperea funcționării

Administratorul central se asigură că întreruperile în funcționarea registrului Uniunii sunt minime, luând toate măsurile rezonabile pentru a asigura disponibilitatea și securitatea registrului Uniunii și a EUTL și punând la dispoziție sisteme și proceduri solide care permit protejarea tuturor informațiilor.

TITLUL IV

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Articolul 113

Punere în aplicare

Statele membre adoptă actele cu putere de lege și dispozițiile administrative necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament și în special pentru a permite administratorilor naționali să își respecte obligațiile de verificare și examinare a informațiilor furnizate în conformitate cu articolul 22 alineatul (1), articolul 24 alineatul (4) și articolul 25 alineatul (4).

Articolul 114

Utilizarea în continuare a conturilor

Conturile specificate în titlul I capitolul 3 din prezentul regulament, deschise sau folosite în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 920/2010, rămân active, în scopurile descrise în prezentul regulament.

Conturile pentru platforme de tranzacționare deschise în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 920/2010 rămân active drept conturi pentru platforme de tranzacționare externe, în scopurile descrise în prezentul regulament.

Articolul 115

Intrarea în vigoare a restricțiilor privind utilizarea

Administratorul central furnizează administratorilor naționali o listă a conturilor ETS în care sunt păstrate credite internaționale care nu pot fi utilizate în conformitate cu măsurile adoptate în temeiul articolului 11a alineatul (9) din Directiva 2003/87/CE după data fixată de aceste măsuri. Pe baza acestei liste, administratorul național solicită titularului de cont să precizeze contul PK în care să fie transferate creditele internaționale respective.

Dacă titularul de cont nu răspunde solicitării administratorului în termen de 40 de zile lucrătoare, administratorul transferă creditele internaționale într-un cont PK național.

Articolul 116

Modificări ale Regulamentului (UE) nr. 920/2010

Regulamentul (UE) nr. 920/2010 se modifică după cum urmează:

1.

Articolele 3-28 se elimină.

2.

Articolul 32 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 32

Conturi de depozit excluse pentru operator de aeronave

(1)   În cazul în care, până la expirarea termenului limită pentru restituirea certificatelor prevăzut la articolul 12 alineatul (2a) din Directiva 2003/87/CE, se introduce în registrul Uniunii valoarea 0 pentru emisiile verificate ale unui operator de aeronave pentru anul precedent în conformitate cu articolul 29, registrul Uniunii pune respectivul cont de depozit pentru operator de aeronave în starea «exclus».

(2)   Registrul Uniunii pune contul în starea «deschis» în momentul în care valoarea emisiilor verificate pentru anul anterior anului în curs nu este 0.”

3.

La articolul 41, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   În cazul în care un cont de depozit pentru un operator de aeronave exclus nu primește certificate în temeiul alineatului (1), certificatele respective nu sunt create în cont dacă acesta este ulterior redeschis.”

(4)

Articolul 57 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 57

Constituirea de rezerve între perioade

În termen de zece zile lucrătoare de la finalizarea tranzacțiilor de compensare prevăzute la articolul 56, registrul Uniunii elimină certificatele prevăzute la capitolul II valabile pentru perioada 2008-2012 deținute în conturile utilizatorilor din registrul Uniunii și emite o cantitate egală de certificate prevăzute la Capitolul II valabile pentru perioada 2013-2020 în aceleași conturi; șterge certificatele prevăzute la capitolul III valabile pentru perioada 2008-2012 deținute în conturile utilizatorilor din registrul Uniunii și emite o cantitate egală de certificate prevăzute la capitolul III valabile pentru perioada 2013-2020 în aceleași conturi.”

(5)

La articolul 52, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Administratorul central efectuează deducerea unei cantități din cantitatea minimă de depozit înregistrată în EUTL după ce au avut loc tranzacțiile de compensare în conformitate cu articolul 56. Deducerea este egală cu cantitatea totală de certificate vizate de capitolul III restituite de conturile de depozit pentru operatori administrate de administratorul național al statului membru pentru perioada 2008-2012; plus valoarea compensată calculată în conformitate cu articolul 56 alineatul (3).”

(6)

Articolele 59-79 se elimină.

Articolul 117

Abrogare

Regulamentul (UE) nr. 1193/2011 se abrogă.

Regulamentul (UE) nr. 920/2010 se abrogă cu efect de la 1 octombrie 2013.

Articolul 118

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 mai 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 275, 25.10.2003, p. 32.

(2)  JO L 49, 19.2.2004, p. 1.

(3)  JO L 140, 5.6.2009, p. 136.

(4)  JO L 270, 14.10.2010, p. 1.

(5)  JO L 140, 5.6.2009, p. 63.

(6)  JO L 302, 18.11.2010, p. 1.

(7)  JO L 315, 29.11.2011, p. 1.

(8)  JO L 130, 17.5.2011, p. 1.

(9)  JO L 316, 16.11.2006, p. 12.

(10)  JO L 41, 14.2.2003, p. 26.

(11)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(12)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(13)  JO L 270, 14.10.2010, p. 1.

(14)  JO L 145, 30.4.2004, p. 1.

(15)  JO L 181, 12.7.2012, p. 1.

(16)  JO L 309, 25.11.2005, p. 15.

(17)  JO L 290, 6.11.2010, p. 39.

(18)  JO L 87, 31.3.2009, p. 109.

(19)  OJ L 140, 5.6.2009, p. 63.

(20)  JO L 96, 12.4.2003, p. 16

(21)  JO L 121, 15.5.2009, p. 37.


ANEXA I

Tabelul I-I

Tipuri de conturi și tipuri de unități care pot fi deținute în fiecare tip de cont (articolul 9)

Denumirea tipului de cont

Titularul contului

Administratorul contului

Nr. conturilor de acest tip

Unități care nu sunt unități Kyoto

Unități Kyoto

Certificate

AEA

AAU

CER

ERU

lCER/tCER,

RMU/ERU din RMU

Certificate generale

Certificate pentru aviație

I.   

Conturi de gestionare ETS în registrul Uniunii

Contul UE de cantitate totală

UE

Administratorul central

1

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Contul UE de cantitate totală pentru aviație

UE

Administratorul central

1

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Contul UE de licitații

UE

Administratorul central

1

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Contul UE de alocare

UE

Administratorul central

1

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Contul UE de rezervă pentru instalațiile nou-intrate

UE

Administratorul central

1

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Contul UE de licitații pentru aviație

UE

Administratorul central

1

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Contul UE de rezervă specială

UE

Administratorul central

1

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Contul UE de alocare pentru aviație

UE

Administratorul central

1

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Contul de eliminare al Uniunii

UE

Administratorul central

1

Da

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Contul de livrare pentru licitații

Adjudecător, platformă de licitație, sistem de decontare sau sistem de compensare

Administratorul național care a deschis contul

Unul sau mai multe pentru fiecare platformă de licitație

Da

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Contul UE pentru credite internaționale

UE

Administratorul central

2

Nu

Nu

Nu

Nu

Da  (2)

Da  (2)

Nu

Nu

Contul UE pentru schimbul de credite

UE

Administratorul central

2

Da

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

II.   

Conturi de depozit ETS în registrul Uniunii

Cont de depozit pentru operator

Operator

Administratorul național al statului membru în care este amplasată instalația

Unul pentru fiecare instalație

Da

Nu

Nu

Nu

Da  (2)

Da  (2)

Nu

Nu

Cont de depozit pentru operator de aeronave

Operator de aeronave

Administratorul național al statului membru care administrează operatorul de aeronave

Unul pentru fiecare operator de aeronave

Da

Da

Nu

Nu

Da  (2)

Da  (2)

Nu

Nu

Cont de depozit personal

Persoană

Administratorul național sau administratorul central care a deschis contul

Precum s-a aprobat

Da

Da

Nu

Nu

Da  (2)

Da  (2)

Nu

Nu

Cont de depozit național

Stat membru

Administratorul național al statului membru care deține contul

Unul sau mai multe pentru fiecare stat membru

Da

Da

Nu

Nu

Da  (2)

Da  (2)

Nu

Nu

III.   

Conturi de tranzacționare ETS în registrul Uniunii

Cont de tranzacționare

Persoană

Administratorul național sau administratorul central care a deschis contul

Precum s-a aprobat

Da

Da

Nu

Nu

Da  (2)

Da  (2)

Nu

Nu

IV.   

Alte conturi ETS în registrul Uniunii

Cont pentru platforme de tranzacționare externe

Platformă de tranzacționare externă

Administratorul național care a deschis contul

Unul per stat membru pentru fiecare platformă de tranzacționare externă

În acest tip de cont nu este stocată nicio unitate.

Cont pentru verificator

Verificator

Administratorul național care a deschis contul

Unul per stat membru pentru fiecare verificator

În acest tip de cont nu este stocată nicio unitate.

Cont pentru platforma administrativă națională

Stat membru

Administratorul central

Maximum unul pentru fiecare stat membru

În acest tip de cont nu este stocată nicio unitate.

V.   

Conturi PK în sistemul consolidat de registre europene

Cont de depozit al părții

Parte la Protocolul de la Kyoto

Administratorul registrului PK (în registrul Uniunii: administratorul central)

Cel puțin unul

Nu

Nu

Nu

Da

Da

Da

Da

Da

Cont de anulare

1

Nu

Nu

Nu

Da

Da

Da

Da

Da

Cont de retragere

1

Nu

Nu

Nu

Da

Da

Da

Da

Da

Cont de depozit de AAU al ETS

1

Nu

Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Cont de înlocuire tCER

UE

Administratorul central

1

Nu

Nu

Nu

Da

Da

Da

Da

Da

Cont de înlocuire lCER

UE

Administratorul central

1

Nu

Nu

Nu

Da

Da

Da

Da

Da

Cont de depozit personal (3)

Persoană

Administratorul național sau administratorul central care a deschis contul

1

Nu

Nu

Nu

SM (1)

SM (1)

SM (1)

SM (1)

SM (1)

VI.   

Conturi în scopul contabilizării tranzacțiilor în temeiul titlului 4

Cont UE de cantitate totală pentru AEA

UE

Administratorul central

1

Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Cont de eliminare conform ESD

UE

Administratorul central

1

Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Cont de conformitate cu ESD

Stat membru

Administratorul central

Unul pentru fiecare dintre cei 8 ani de conformitate pentru fiecare stat membru

Nu

Nu

Da

Nu

Da

Da

Da

Nu


(1)  Administratorul național din statul membru (SM) poate stabili dacă tipul de cont poate stoca acest tip de unitate.

(2)  Excluzând unitățile care nu sunt eligibile pentru utilizare conform articolelor 11a și 11b din Directiva 2003/87/CE, articolului 58 din prezentul regulament și măsurilor adoptate în temeiul articolului 11a alineatul (9) din Directiva 2003/87/CE.

(3)  Conturile de depozit ale operatorilor PK existente în registrele PK naționale înainte de consolidarea menționată la articolul 8 alineatul (4) pot stoca aceleași tipuri de unități.


ANEXA II

Clauze și condiții (articolul 11)

Plata taxelor

1.

Clauze și condiții privind toate taxele de registru pentru crearea și întreținerea conturilor.

Modificarea clauzelor și a condițiilor de bază

2.

Modificarea clauzelor de bază pentru a reflecta modificările aduse prezentului regulament sau legislației naționale.

Soluționarea litigiilor

3.

Dispoziții referitoare la conflictele dintre titularii de conturi și alegerea forului aplicabil administratorului național.

Responsabilitate și răspundere

4.

Limitarea răspunderii administratorului național.

5.

Limitarea răspunderii titularului de cont.


ANEXA III

Informații care trebuie furnizate odată cu cererile de deschidere a contului (articolele 13, 14 și 19)

1.

Informațiile prevăzute în tabelul III-I.

Tabelul III-I

Detalii privind contul (pentru toate conturile)

 

A

B

C

D

E

F

Nr. crt.

Detaliu privind contul

Obligatoriu sau facultativ?

Tip

Poate fi actualizat?

Actualizarea necesită aprobarea administratorului?

Afișat pe site-ul public al EUTL?

1

Codul de identificare a contului (atribuit de registrul Uniunii)

O

Prestabilit

Nu

n.a.

Nu

2

Tipul de cont

O

La alegere

Nu

n.a.

Da

3

Perioada de angajament

O

La alegere

Nu

n.a.

Da

4

Codul de identificare a titularului contului (atribuit de registrul Uniunii)

O

Liber

Da

Da

Nu

5

Numele titularului contului

O

Liber

Da

Da

Da

6

Identificatorul contului (atribuit de titularul contului)

O

Liber

Da

Nu

Nu

7

Adresa titularului contului – țara

O

La alegere

Da

Da

Da

8

Adresa titularului contului – regiunea sau statul

F

Liber

Da

Da

Da

9

Adresa titularului contului – localitatea

O

Liber

Da

Da

Da

10

Adresa titularului contului – codul poștal

O

Liber

Da

Da

Da

11

Adresa titularului contului – rândul 1

O

Liber

Da

Da

Da

12

Adresa titularului contului – rândul 2

F

Liber

Da

Da

Da

13

Numărul de înregistrare a întreprinderii titularului

O

Liber

Da

Da

Da

14

Numărul de telefon al titularului contului 1

O

Liber

Da

Nu

Nu

15

Numărul de telefon al titularului contului 2

O

Liber

Da

Nu

Nu

16

Adresa de e-mail a titularului contului

O

Liber

Da

Nu

Nu

17

Data nașterii (pentru persoane fizice)

O – pentru persoane fizice

Liber

Nu

n.a.

Nu

18

Locul nașterii – localitatea (pentru persoane fizice)

O – pentru persoane fizice

Liber

Nu

n.a.

Nu

19

Locul nașterii – țara

F

Liber

Nu

n.a.

Nu

20

Tipul de document de confirmare a identității (pentru persoane fizice)

O

La alegere

Da

Da

Nu

21

Numărul documentului de identitate (pentru persoane fizice)

O

Liber

Da

Da

Nu

22

Data expirării documentului de identitate

F

Liber

Da

Da

Nu

23

Numărul de înregistrare în scopuri de TVA, cu codul țării

O – dacă este alocat

Liber

Da

Da

Nu

24

Data deschiderii contului

O

Prestabilit

Nu

n.a.

Da

25

Data închiderii contului

F

Prestabilit

Da

Da

Da

2.

Identificatorul contului trebuie să fie unic în cadrul sistemului de registre.


ANEXA IV

Informații care trebuie furnizate pentru deschiderea unui cont de livrare pentru licitații, a unui cont de depozit personal, a conturilor de tranzacționare sau a conturilor pentru platformă de tranzacționare externă (articolele 15, 18 și 20)

1.

Informațiile prevăzute în tabelul III-I din anexa III. (Codul de identificare a contului și identificatorul alfanumeric trebuie să fie unice în cadrul sistemului de registre.)

2.

O dovadă că persoana care solicită deschiderea contului are un cont bancar deschis într-un stat membru al Spațiului Economic European.

3.

O dovadă a identității persoanei fizice care solicită deschiderea contului, care poate fi o copie a unuia dintre următoarele documente:

(a)

carte de identitate emisă de un stat membru al Spațiului Economic European sau al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică;

(b)

pașaport.

4.

O dovadă a adresei reședinței permanente a titularului de cont persoană fizică, care poate fi o copie a unuia dintre următoarele documente:

(a)

documentul de identitate prezentat în temeiul punctului 3, dacă indică adresa reședinței permanente;

(b)

orice alt document de identitate eliberat de autorități care conține adresa reședinței permanente;

(c)

dacă țara de reședință permanentă nu eliberează documente de identitate care conțin adresa reședinței permanente, o adeverință din partea autorităților locale care să confirme reședința permanentă a persoanei desemnate;

(d)

orice alt document acceptat în mod obișnuit în statul membru al administratorului contului ca dovadă a reședinței permanente a persoanei desemnate.

5.

Următoarele documente în cazul în care persoana care solicită deschiderea contului este o persoană juridică:

(a)

o copie a documentelor de înființare a entității juridice și o copie a unui document care să dovedească înregistrarea entității juridice;

(b)

detalii privind contul bancar;

(c)

o confirmare a înregistrării în scopuri de TVA;

(d)

informații privind beneficiarul efectiv al persoanei juridice, astfel cum este definit în Directiva 2005/60/CE, inclusiv tipul de proprietate sau de control pe care îl exercită;

(e)

lista directorilor;

(f)

o copie a raportului anual sau a ultimelor situații financiare auditate sau, dacă nu sunt disponibile situații financiare auditate, o copie a situațiilor financiare ștampilate de serviciul de impozite sau de directorul financiar.

6.

O dovadă a adresei sediului social al titularului de cont persoană juridică, dacă această adresă nu reiese clar din documentul depus în conformitate cu punctul 5.

7.

Cazierul judiciar al persoanei fizice care solicită deschiderea contului sau, în cazul persoanei juridice, cazierul judiciar al directorilor.

8.

Toate copiile documentelor depuse ca dovadă în temeiul prezentei anexe trebuie să fie copii certificate de un notar public sau de o persoană similară specificată de administratorul național. În ceea ce privește documentele eliberate în afara statului membru care solicită copia, aceasta trebuie să fie legalizată. Data certificării sau a legalizării nu trebuie să fie anterioară cu mai mult de trei luni datei de depunere a solicitării.

9.

Administratorul contului poate solicita ca documentele depuse să fie însoțite de o traducere legalizată într-o limbă precizată de administrator.

10.

În loc să obțină documentele tipărite, administratorul contului poate folosi mecanisme electronice pentru a verifica dovezile care trebuie transmise în conformitate cu prezenta anexă.


ANEXA V

Informații suplimentare care trebuie furnizate în vederea deschiderii unui cont pentru verificator (articolul 21)

1.

Un document care atestă că persoana care solicită deschiderea contului este acreditată ca verificator în conformitate cu articolul 15 din Directiva 2003/87/CE.


ANEXA VI

Informațiile care trebuie furnizate în vederea deschiderii unui cont de depozit pentru operator (articolul 16)

1.

Informațiile prevăzute în tabelul III-I din anexa III.

2.

În cadrul datelor furnizate în conformitate cu tabelul III-I din anexa III, operatorul instalației apare ca titular al contului. Numele titularului contului trebuie să fie identic cu numele persoanei fizice sau juridice care este titulara autorizației relevante privind emisiile de gaze cu efect de seră.

3.

Informațiile prevăzute în tabelele VI-I și VI-II din prezenta anexă.

Tabelul VI-I

Detalii privind conturile de depozit pentru operator

 

A

B

C

D

E

F

Nr. crt.

Detaliu privind contul

Obligatoriu sau facultativ?

Tip

Poate fi actualizat?

Actualizarea necesită aprobarea administratorului?

Afișat pe site-ul public al EUTL?

1

Codul de identificare al instalației

O

Prestabilit

Nu

Da

2

Codul de identificare al autorizației

O

Liber

Da

Da

Da

3

Data intrării în vigoare a autorizației

O

Liber

Nu

Da

4

Data de expirare a autorizației

F

Liber

Da

Da

Da

5

Denumirea instalației

O

Liber

Da

Da

Da

6

Tipul de activitate al instalației

O

La alegere

Da

Da

Da

7

Adresa instalației – țara

O

Prestabilit

Da

Da

Da

8

Adresa instalației – regiunea sau statul

F

Liber

Da

Da

Da

9

Adresa instalației – localitatea

O

Liber

Da

Da

Da

10

Adresa instalației – codul poștal

O

Liber

Da

Da

Da

11

Adresa instalației – rândul 1

O

Liber

Da

Da

Da

12

Adresa instalației – rândul 2

F

Liber

Da

Da

Da

13

Instalație – telefon 1

O

Liber

Da

Nu

Nu

14

Instalație – telefon 2

O

Liber

Da

Nu

Nu

15

Adresa de e-mail a instalației

O

Liber

Da

Nu

Nu

16

Întreprinderea-mamă

F

Liber

Da

Nu

Da

17

Filiala

F

Liber

Da

Nu

Da

18

Numărul de identificare EPRTR

O - dacă este alocat

Liber

Da

Nu

Da

19

Latitudine

F

Liber

Da

Nu

Da

20

Longitudine

F

Liber

Da

Nu

Da

Tabelul VI-II

Detalii privind persoana de contact de la instalație

 

A

B

C

D

E

F

Nr. crt.

Detaliu privind contul

Obligatoriu sau facultativ?

Tip

Poate fi actualizat?

Actualizarea necesită aprobarea administratorului?

Afișat pe site-ul public al EUTL?

1

Verificatorul

F

La alegere

Da

Nu

Nu

 

Denumirea întreprinderii

F

Liber

Da

Nu

Nu

 

Departamentul întreprinderii

F

Liber

Da

Nu

Nu

2

Prenumele persoanei de contact din cadrul statului membru

F

Liber

Da

Nu

Nu

3

Numele de familie al persoanei de contact din cadrul statului membru

F

Liber

Da

Nu

Nu

4

Adresa persoanei de contact – țară

F

Prestabilit

Da

Nu

Nu

5

Adresa persoanei de contact – regiune sau stat

F

Liber

Da

Nu

Nu

6

Adresa persoanei de contact – localitate

F

Liber

Da

Nu

Nu

7

Adresa persoanei de contact – cod poștal

F

Liber

Da

Nu

Nu

8

Adresa persoanei de contact – rândul 1

F

Liber

Da

Nu

Nu

9

Adresa persoanei de contact – rândul 2

F

Liber

Da

Nu

Nu

10

Persoana de contact – telefon 1

F

Liber

Da

Nu

Nu

11

Persoana de contact – telefon 2

F

Liber

Da

Nu

Nu

12

Adresa de e-mail a persoanei de contact

F

Liber

Da

Nu

Nu


ANEXA VII

Informații care trebuie furnizate pentru deschiderea unui cont de depozit pentru operatori de aeronave (articolul 17)

1.

Informațiile prevăzute în tabelul III-I din anexa III și în tabelul VII-I din anexa VII.

2.

În cadrul datelor furnizate în conformitate cu tabelul III-I, operatorul de aeronave apare ca titular al contului. Numele înregistrat pentru titularul contului trebuie să fie identic cu numele din planul de monitorizare. În cazul în care numele din planul de monitorizare nu mai este de actualitate, se utilizează numele din registrul comerțului sau numele utilizat de Eurocontrol.

Tabelul VII-I

Detalii privind conturile de depozit pentru operatori de aeronave

 

A

B

C

D

E

F

Nr. crt.

Detaliu privind contul

Obligatoriu sau facultativ?

Tip

Poate fi actualizat?

Actualizarea necesită aprobarea administratorului?

Afișat pe site-ul public al EUTL?

1

Codul de identificare al operatorului de aeronave (atribuit de registrul Uniunii)

O

Liber

Nu

Da

2

Codul unic în temeiul Regulamentului nr. 748/2009 al Comisiei

O

Liber

Da

Da

Da

3

Indicativul de apel (indicativul OACI)

F

Liber

Da

Da

Da

4

Codul de identificare al planului de monitorizare

O

Liber

Da

Da

Da

5

Planul de monitorizare – primul an de aplicabilitate

O

Liber

Nu

Da

6

Planul de monitorizare – anul expirării

F

Liber

Da

Da

Da

3.

Indicativul de apel este indicativul Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI) din caseta 7 a planului de zbor sau, dacă acesta nu este disponibil, marca de înmatriculare a aeronavei.


ANEXA VIII

Informații privind reprezentanții autorizați și reprezentanții autorizați suplimentari, care trebuie furnizate administratorului contului (articolul 24)

1.

Informațiile prevăzute în tabelele VIII-I din Anexa VIII.

Tabelul VIII-I

Detalii privind reprezentantul autorizat

 

A

B

C

D

E

F

Nr. crt.

Detaliu privind contul

Obligatoriu sau facultativ?

Tip

Poate fi actualizat?

Actualizarea necesită aprobarea administratorului?

Afișat pe site-ul public al EUTL?

1

Codul de identificare al persoanei

O

Liber

Nu

n.a.

Nu

2

Tipul de reprezentant al contului

O

La alegere

Da

Nu

Nu

3

Prenumele

O

Liber

Da

Da

Nu

4

Numele

O

Liber

Da

Da

Nu

5

Titlul

F

Liber

Da

Nu

Nu

6

Funcția

F

Liber

Da

Nu

Nu

 

Denumirea întreprinderii

F

Liber

Da

Nu

Nu

 

Departamentul întreprinderii

F

Liber

Da

Nu

Nu

7

Țara

O

Prestabilit

Nu

n.a.

Nu

8

Regiunea sau statul

F

Liber

Da

Da

Nu

9

Localitatea

O

Liber

Da

Da

Nu

10

Codul poștal

O

Liber

Da

Da

Nu

11

Adresa – rândul 1

O

Liber

Da

Da

Nu

12

Adresa – rândul 2

F

Liber

Da

Da

Nu

13

Telefon 1

O

Liber

Da

Nu

Nu

14

Telefon mobil

O

Liber

Da

Da

Nu

15

Adresa de e-mail

O

Liber

Da

Da

Nu

16

Data nașterii

O

Liber

Nu

n.a.

Nu

17

Locul nașterii – localitatea

O

Liber

Nu

n.a.

Nu

18

Locul nașterii – țara

O

Liber

Nu

n.a.

Nu

19

Tipul documentului care dovedește identitatea

O

La alegere

Da

Da

Nu

20

Numărul documentului de identitate

O

Liber

Da

Da

Nu

21

Data expirării documentului de identitate

F

Liber

Da

Da

Nu

22

Limba preferată

F

La alegere

Da

Nu

Nu

23

Nivelul de confidențialitate

F

La alegere

Da

Nu

Nu

24

Drepturile în calitate de reprezentant suplimentar al contului

O

Alegeri multiple

Da

Da

Nu

2.

O declarație semnată din partea titularului de cont care să indice că acesta dorește să desemneze o anumită persoană în calitate de reprezentant autorizat sau reprezentant autorizat suplimentar, confirmând că reprezentantul autorizat are dreptul de a iniția tranzacții sau că reprezentantul autorizat suplimentar are dreptul de a aproba tranzacții în numele titularului de cont și indicând toate limitările acestui drept.

3.

O dovadă a identității persoanei desemnate, care poate fi o copie a unuia dintre următoarele documente:

(a)

carte de identitate emisă de un stat membru al Spațiului Economic European sau al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică;

(b)

pașaport.

4.

O dovadă a adresei reședinței permanente a persoanei desemnate, care poate fi o copie a unuia dintre următoarele documente:

(a)

documentul de identitate prezentat în temeiul punctului 3, dacă indică adresa reședinței permanente;

(b)

orice alt document de identitate eliberat de autorități care conține adresa reședinței permanente;

(c)

dacă țara de reședință permanentă nu eliberează documente de identitate care conțin adresa reședinței permanente, o adeverință din partea autorităților locale care să confirme reședința permanentă a persoanei desemnate;

(d)

orice alt document acceptat în mod obișnuit în statul membru al administratorului contului ca dovadă a reședinței permanente a persoanei desemnate.

5.

Cazierul judiciar al persoanei desemnate.

6.

Toate copiile documentelor depuse ca dovadă în temeiul prezentei anexe trebuie să fie copii certificate de un notar public sau de o persoană similară specificată de administratorul național. În ceea ce privește documentele eliberate în afara statului membru care solicită copia, aceasta trebuie să fie legalizată. Data certificării sau a legalizării nu trebuie să fie anterioară cu mai mult de trei luni datei de depunere a solicitării.

7.

Administratorul contului poate solicita ca documentele depuse să fie însoțite de o traducere legalizată într-o limbă precizată de administratorul național.

8.

În loc să obțină documentele tipărite, administratorul contului poate folosi mecanisme electronice pentru a verifica dovezile care trebuie transmise în conformitate cu prezenta anexă.


ANEXA IX

Formate pentru transmiterea datelor anuale privind emisiile (articolul 35)

1.

Datele privind emisiile operatorilor conțin informațiile prevăzute în tabelul IX-I, ținându-se cont de formatul electronic pentru transmiterea datelor privind emisiile descris în specificațiile tehnice și privind schimbul de date prevăzute la articolul 105.

Tabelul IX-I

Date privind emisiile operatorilor

1

Codul de identificare al instalației sau al operatorului de aeronave:

 

2

Anul de raportare

 

Emisii de gaze cu efect de seră

 

în tone

în tone de echivalent CO2

3

Emisii de CO2

 

 

4

Emisii de N2O

 

 

5

Emisii de PFC

 

 

6

Emisii totale

Formula


ANEXA X

Tabelul național de alocare pentru perioada 2013-2020 (articolul 51)

Nr. crt.

 

Cantitatea de certificate generale alocate cu titlu gratuit

 

În temeiul articolului 10a alineatul (7) din Directiva 2003/87/CE

În temeiul articolului 10c din Directiva 2003/87/CE (transferabil)

În temeiul unei alte dispoziții a Directivei 2003/87/CE

Total

 

1

Codul de țară al statului membru

 

 

 

 

Intrare manuală

2

 

Codul de identificare al instalației

 

 

 

 

Intrare manuală

3

 

Cantitatea care se va aloca:

 

 

 

 

 

4

 

 

în anul 2013

 

 

 

 

Intrare manuală

5

 

 

în anul 2014

 

 

 

 

Intrare manuală

6

 

 

în anul 2015

 

 

 

 

Intrare manuală

7

 

 

în anul 2016

 

 

 

 

Intrare manuală

8

 

 

în anul 2017

 

 

 

 

Intrare manuală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

în anul 2018

 

 

 

 

Intrare manuală

10

 

 

în anul 2019

 

 

 

 

Intrare manuală

11

 

 

în anul 2020

 

 

 

 

Intrare manuală

Rândurile 2-11 se repetă pentru fiecare instalație.


ANEXA XI

Tabelul național de alocare pentru aviație pentru perioada 2013-2020 (articolul 54)

Nr. crt.

 

Cantitatea de certificate pentru aviație alocate cu titlu gratuit

 

În temeiul articolului 3e din Directiva 2003/87/CE

În temeiul articolului 3f din Directiva 2003/87/CE

Total

 

1

Codul de țară al statului membru

 

 

 

Intrare manuală

2

 

Codul de identificare al operatorului de aeronave

 

 

 

Intrare manuală

3

 

Cantitatea care se va aloca

 

 

 

 

4

 

 

în anul 2013

 

 

 

Intrare manuală

5

 

 

în anul 2014

 

 

 

Intrare manuală

6

 

 

în anul 2015

 

 

 

Intrare manuală

7

 

 

în anul 2016

 

 

 

Intrare manuală

8

 

 

în anul 2017

 

 

 

Intrare manuală

9

 

 

în anul 2018

 

 

 

Intrare manuală

10

 

 

în anul 2019

 

 

 

Intrare manuală

11

 

 

în anul 2020

 

 

 

Intrare manuală

Rândurile 2-11 se repetă pentru fiecare operator de aeronave.


ANEXA XII

Tabelul privind dreptul național la credite internaționale pentru perioada 2008-2020 (articolul 59)

Nr. crt.

 

Dreptul la credite internaționale

 

În temeiul articolului 11a alineatul (8) al treilea paragraf din Directiva 2003/87/CE

În temeiul unei alte dispoziții de la articolul 11a alineatul (8) din Directiva 2003/87/CE

Total

 

1

Codul țării pentru statul membru

 

 

 

Intrare manuală

2

 

Codul de identificare al instalației

 

 

 

Intrare manuală

3

 

Dreptul inițial la credite internaționale

 

 

 

Intrare manuală

4

 

Codul de identificare al operatorului de aeronave

 

 

 

Intrare manuală

5

 

Dreptul inițial la credite internaționale

 

 

 

Intrare manuală

Rândurile 2-3 se repetă pentru fiecare instalație.

Rândurile 4-5 se repetă pentru fiecare operator de aeronave.


ANEXA XIII

Tabel de licitație (articolul 63)

Nr. crt.

Informații privind platforma de licitație

 

 

1

Codul de identificare al platformei de licitație

 

 

2

Identitatea autorității de monitorizare a licitațiilor

 

 

3

Numărul contului de livrare pentru licitații

 

 

4

Informații privind licitațiile individuale de [certificate generale/certificate pentru aviație]

 

5

Volumul individual al licitației

Data și ora livrării în contul de livrare pentru licitații

Identitatea adjudecătorului (adjudecătorilor) pentru fiecare licitație

Intrare manuală

6

 

 

 

Intrare manuală

7

 

Intrare manuală

8

 

Intrare manuală

9

 

Intrare manuală

10

 

Intrare manuală

11

 

Intrare manuală

12

 

Intrare manuală

13

 

 

 

Intrare manuală

14

 

Intrare manuală

15

 

Intrare manuală

16

 

Intrare manuală

17

 

Intrare manuală

18

 

Intrare manuală

19

 

Intrare manuală


ANEXA XIV

Obligații de raportare ale administratorului central (articolul 109)

I.   INFORMAȚII DIN REGISTRUL UNIUNII PRIVIND SCHEMA UNIUNII DE COMERCIALIZARE A CERTIFICATELOR DE EMISII

Informații accesibile publicului

1.

EUTL afișează pe site-ul său public următoarele informații pentru fiecare cont:

(a)

toate informațiile pentru care există indicația „afișat pe site-ul public al EUTL” în tabelul III-I din anexa III, în tabelul VI-I din anexa VI și în tabelul VII-I din anexa VII. Aceste informații trebuie actualizate la fiecare 24 de ore;

(b)

certificatele alocate titularilor de cont individuali în temeiul articolelor 43 și 44. Aceste informații trebuie actualizate la fiecare 24 de ore;

(c)

starea contului în conformitate cu articolul 10 alineatul (1). Aceste informații trebuie actualizate la fiecare 24 de ore;

(d)

numărul de certificate restituite în conformitate cu articolul 67;

(e)

valoarea emisiilor verificate, împreună cu corecturile pentru instalația aferentă contului de depozit al operatorului pentru anul X, se afișează începând cu data de 1 aprilie a anului (X+1);

(f)

un simbol și o declarație care indică dacă instalația sau operatorul de aeronave aferent(ă) contului de depozit al operatorului a restituit până la data de 30 aprilie un număr de certificate cel puțin egal cu toate emisiile sale din toți anii anteriori. Simbolurile și declarațiile care urmează să fie afișate sunt prevăzute în tabelul XIV-I. Simbolul se actualizează la 1 mai și, cu excepția adăugării semnului * în situațiile descrise la rândul 5 din tabelul XIV-I, nu se modifică până la data de 1 mai a anului următor.

Tabelul XIV-I

Declarații de conformitate

Nr. crt.

Cifra care indică starea de conformitate, conform articolului 34

Emisiile verificate sunt înregistrate pentru ultimul an complet?

Simbol

Declarație

se afișează pe site-ul EUTL

1

0 sau orice număr pozitiv

Da

A

„Numărul certificatelor restituite până la 30 aprilie este mai mare sau egal cu emisiile verificate.”

2

Orice număr negativ

Da

B

„Numărul de certificate restituite până la 30 aprilie este mai mic decât emisiile verificate.”

3

Orice număr

Nu

C

„Emisiile verificate pentru anul precedent nu au fost introduse până la 30 aprilie.”

4

Orice număr

Nu (deoarece procesul de restituire a certificatelor și/sau procesul de actualizare a emisiilor verificate este suspendat pentru registrul statului membru respectiv)

X

„Introducerea emisiilor verificate și/sau restituirea nu a fost posibilă până la 30 aprilie din cauza suspendării procesului de restituire a certificatelor și/sau a procesului de actualizare a emisiilor verificate pentru registrul statului membru.”

5

Orice număr

Da sau Nu (însă sunt actualizate ulterior de autoritatea competentă)

* [adăugat la simbolul inițial]

„Emisiile verificate au fost estimate sau corectate de autoritatea competentă.”

2.

EUTL afișează pe site-ul său public următoarele informații generale, pe care trebuie să le actualizeze la fiecare 24 de ore:

(a)

tabelul național de alocare al fiecărui stat membru, cu indicarea oricăror modificări aduse tabelului în conformitate cu articolul 52;

(b)

tabelul național de alocare pentru aviație al fiecărui stat membru, cu indicarea oricăror modificări aduse tabelului în conformitate cu articolul 55;

(c)

tabelul privind dreptul la credite internaționale al fiecărui stat membru;

(d)

numărul total de certificate, de ERU și de CER deținute în registrul Uniunii în toate conturile utilizatorilor în ziua precedentă;

(e)

o listă a tipurilor de unități Kyoto, altele decât CER și ERU, care pot fi deținute în conturile de utilizatori din registrele PK administrate de un anumit administrator național în conformitate cu anexa I;

(f)

informații actualizate privind eligibilitatea creditelor internaționale, în conformitate cu articolele 11a și 11b din Directiva 2003/87/CE, cu articolul 58 din prezentul regulament și cu orice măsură adoptată în temeiul articolului 11a alineatul (9) din Directiva 2003/87/CE;

(g)

taxele percepute de administratorii naționali în conformitate cu articolul 111.

3.

EUTL afișează pe site-ul său public următoarele informații generale, la data de 30 aprilie a fiecărui an:

(a)

suma emisiilor verificate, per stat membru, introduse pentru anul calendaristic precedent, ca procentaj din suma emisiilor verificate din anul anterior anului respectiv;

(b)

ponderea procentuală a conturilor administrate de un anumit stat membru în numărul și volumul total al tranzacțiilor de transfer de certificate și unități Kyoto în anul calendaristic precedent;

(c)

ponderea procentuală a conturilor administrate de un anumit stat membru în numărul și volumul total al tranzacțiilor de transfer de certificate și unități Kyoto în anul calendaristic anterior între conturi administrate de state membre diferite.

4.

În ziua de 1 mai, cu trei ani mai târziu, EUTL afișează pe site-ul său public următoarele informații despre fiecare tranzacție finalizată înregistrată de EUTL până la data de 30 aprilie a unui anumit an:

(a)

numele titularului și codul de identificare al contului din care s-a efectuat transferul;

(b)

numele titularului și codul de identificare al contului de destinație al transferului;

(c)

volumul de certificate sau de unități Kyoto implicate în tranzacție, fără codul unic de identificare a unității aferent certificatelor și fără valoarea numerică unică a numărului de ordine al unității aferentă unităților Kyoto;

(d)

codul de identificare a tranzacției;

(e)

data și ora la care s-a finalizat tranzacția (ora Europei Centrale);

(f)

tipul tranzacției.

Informații accesibile titularilor de cont

5.

În partea din site-ul registrului Uniunii care este accesibilă numai titularilor de cont, registrul Uniunii afișează următoarele informații, pe care trebuie să le actualizeze în timp real:

(a)

deținerile curente de certificate și de unități Kyoto, fără codul unic de identificare a unității aferent certificatelor și fără valoarea numerică unică a numărului de ordine al unității aferentă unităților Kyoto;

(b)

lista tranzacțiilor propuse inițiate de titularul de cont, în care, pentru fiecare tranzacție propusă, se detaliază următoarele:

(i)

elementele menționate la punctul 4 al prezentei anexe;

(ii)

data și ora la care s-a propus tranzacția (ora Europei Centrale);

(iii)

starea curentă a tranzacției propuse;

(iv)

toate codurile de răspuns transmise în urma controalelor efectuate de registru și de EUTL;

(c)

lista certificatelor sau unităților Kyoto dobândite de contul respectiv în urma tranzacțiilor finalizate, în care, pentru fiecare tranzacție, se detaliază elementele menționate la punctul 4;

(d)

lista certificatelor sau unităților Kyoto transferate din contul respectiv în urma tranzacțiilor finalizate, în care, pentru fiecare tranzacție, se detaliază elementele menționate la punctul 4 din prezenta anexă.

Informații accesibile administratorilor naționali

6.

În partea din site-ul registrului Uniunii care este accesibilă numai administratorilor naționali, registrul Uniunii afișează titularii de cont și reprezentanții autorizați al căror acces la orice cont din registrul Uniunii a fost suspendat de orice administratorul național în conformitate cu articolul 34.

II.   INFORMAȚII PRIVIND CONTABILIZAREA TRANZACȚIILOR CONFORM DECIZIEI NR. 406/2009/CE

Informații accesibile publicului

7.

Administratorul central face publice următoarele informații pentru fiecare cont și le actualizează în 24 de ore dacă este cazul:

(a)

toate informațiile pentru care există indicația „afișat pe site-ul public al EUTL” în tabelul III-I din anexa III;

(b)

nivelul anual de emisii alocate, stabilit în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Decizia nr. 406/2009/CE și orice ajustare ulterioară în temeiul articolului 10 din Decizia nr. 406/2009/CE;

(c)

starea contului de conformitate cu ESD în conformitate cu articolul 10;

(d)

numărul total de ERU, CER, tCER și lCER utilizate în conformitate cu articolul 81;

(e)

datele relevante referitoare la emisiile de gaze cu efect de seră, în conformitate cu articolul 77;

(f)

cifra care indică starea de conformitate în temeiul articolului 79 pentru fiecare cont de conformitate cu ESD, după cum urmează:

(i)

A pentru conformitate;

(ii)

I pentru neconformitate;

(g)

cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră introduse în conformitate cu articolul 80;

(h)

următoarele informații referitoare la fiecare tranzacție finalizată înregistrată de EUTL:

(i)

numele și codul de identificare ale titularului contului din care s-a efectuat transferul;

(ii)

numele și codul de identificare ale titularului contului de destinație al transferului;

(iii)

cantitatea de AEA sau dreptul la credite implicat(ă) în tranzacție, fără codul unic de identificare a unității aferent AEA;

(iv)

codul de identificare a tranzacției;

(v)

data și ora la care s-a finalizat tranzacția (ora Europei Centrale);

(vi)

tipul tranzacției.

Informații accesibile titularilor de cont

8.

În partea de site al registrului Uniunii care este accesibilă numai titularilor de cont, registrul Uniunii afișează următoarele informații, pe care trebuie să le actualizeze în timp real:

(a)

deținerile curente de AEA, drepturi la credite și unități Kyoto, fără codul unic de identificare a unității aferent AEA și fără valoarea numerică unică a numărului de ordine al unității aferentă unităților Kyoto;

(b)

lista tranzacțiilor propuse inițiate de titularul de cont, în care, pentru fiecare tranzacție propusă, se detaliază următoarele:

(i)

elementele de la punctul 7 litera (f) punctul (i) din prezenta anexă;

(ii)

data și ora la care s-a propus tranzacția (ora Europei Centrale);

(iii)

starea curentă a tranzacției propuse;

(iv)

toate codurile de răspuns transmise în urma controalelor efectuate de registru și de EUTL;

(c)

o listă a AEA, a unităților Kyoto și a drepturilor la credite dobândite de respectivul cont ca urmare a tranzacțiilor finalizate, detaliind pentru fiecare tranzacție elementele specificate la punctul 7 litera (f) punctul (i) din prezenta anexă;

(d)

o listă a AEA și a drepturilor la credite transferate din respectivul cont ca urmare a tranzacțiilor finalizate, detaliind pentru fiecare tranzacție elementele specificate la punctul 7 litera (f) punctul (i) din prezenta anexă.