28.3.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 90/71


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 300/2013 AL COMISIEI

din 27 martie 2013

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 605/2010 de stabilire a condițiilor de sănătate animală și sănătate publică și de certificare veterinară pentru introducerea în Uniunea Europeană a laptelui crud și a produselor lactate destinate consumului uman

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (1), în special articolul 8 teza introductivă, punctul 1 primul paragraf și punctul 4, precum și articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman (2), în special articolul 11 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 605/2010 al Comisiei (3) stabilește condițiile de sănătate publică și sănătate animală precum și cerințele de certificare pentru introducerea în Uniunea Europeană a transporturilor de lapte crud și de produse lactate și lista țărilor terțe din care este autorizată introducerea în Uniune a unor astfel de transporturi.

(2)

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 605/2010 stabilește o listă de țări terțe sau părți ale unor țări terțe din care este autorizată introducerea în Uniunea Europeană a transporturilor de lapte crud și de produse lactate și indică tipul de tratament termic necesar pentru astfel de mărfuri. Articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 605/2010 prevede că statele membre autorizează importurile de produse lactate derivate din lapte crud de vacă, oaie, capră sau bivoliță, provenind din țări terțe sau din părți ale acestora expuse riscului de febră aftoasă, care sunt menționate în coloana C din anexa I la respectivul regulament, cu condiția ca aceste produse lactate să fi fost supuse sau să fi fost produse din lapte crud care a fost supus unui tratament termic, astfel cum este menționat la articolul respectiv.

(3)

Riscul care decurge din importurile în Uniune de produse lactate fabricate din lapte crud de cămile din specia Camelus dromedarius (dromader) din țări terțe sau părți ale acestora expuse riscului de febră aftoasă, enumerate în coloana C din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 605/2010, nu este mai mare decât la importurile de produse lactate derivate din lapte crud de vacă, oaie, capră sau bivoliță, cu condiția ca aceste produse lactate să fi fost supuse sau să fi fost produse din lapte crud care a fost supus tratamentelor termice menționate la articolul 4 din regulamentul respectiv. În consecință, articolul respectiv ar trebui modificat pentru a include produsele lactate derivate din lapte crud al speciei respective.

(4)

În plus, Emiratul Dubai din Emiratele Arabe Unite, țară terță care nu este inclusă de Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor pe lista țărilor indemne de febră aftoasă, și-a exprimat interesul de a exporta în Uniune produse lactate fabricate din lapte crud provenind de la dromader, lapte supus unui tratament fizic sau chimic în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 605/2010, și a transmis informații în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (4).

(5)

Serviciul de inspecție al Comisiei a auditat, din perspectiva sănătății animalelor și a sănătății publice, controalele producției de lapte de dromader în Emiratul Dubai, iar rezultatele sunt satisfăcătoare. În plus, recomandările serviciul de inspecție al Comisiei au fost abordate în mod corespunzător de Emiratul Dubai.

(6)

Pe baza informațiilor respective, se poate concluziona că Emiratul Dubai poate furniza garanțiile necesare pentru a asigura că produsele lactate fabricate în Emiratul Dubai din lapte crud de dromader sunt în conformitate cu cerințele privind sănătatea animalelor și sănătatea publică aplicabile importurilor în Uniune de produse lactate din țări terțe sau părți ale acestora expuse riscului de febră aftoasă enumerate în coloana C din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 605/2010.

(7)

Pentru a autoriza importurile în Uniune de produse lactate fabricate din lapte de dromader din anumite părți ale teritoriului Emiratelor Arabe Unite, Emiratul Dubai ar trebui adăugat pe lista de țări terțe sau părți ale acestora menționată în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 605/2010, cu precizarea că autorizația prevăzută în coloana C din lista respectivă se aplică numai produselor lactate fabricate din laptele speciei respective.

(8)

Modelul de certificat sanitar „Milk-HTC” din partea 2 a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 605/2010 ar trebui modificat pentru a include o trimitere la produsele lactate fabricate din lapte de dromader.

(9)

Anumite produse lactate care intră sub incidența Regulamentului (UE) nr. 605/2010 nu se încadrează la codurile mărfurilor (coduri SA) menționate în modelele de certificate sanitare pentru produsele lactate. Pentru a permite o identificare mai exactă a acestor produse în modelele de certificate sanitare, este necesar să se adauge codurile SA lipsă și anume 15.17 (margarină) și 28.35 (fosfați) în respectivele modele de certificate sanitare „Milk-HTB”, „Milk-HTC” și „Milk-T/S” din anexa II la regulamentul respectiv.

(10)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 605/2010 ar trebui modificat în consecință.

(11)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 605/2010 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 4 alineatul (1), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Statele membre autorizează importul de produse lactate derivate din lapte crud de vacă, oaie, capră, bivoliță sau, dacă este autorizat în mod expres în anexa I, de cămilă din specia Camelus dromedarius, provenite din țările terțe sau din părți ale acestora expuse riscului de febră aftoasă care sunt menționate în coloana C din anexa I, cu condiția ca aceste produse lactate să fi fost supuse, sau să fi fost produse din lapte crud supus unui tratament termic care implică:”.

2.

Anexele I și II se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 aprilie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 martie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 18, 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 139, 30.4.2004, p. 206.

(3)  JO L 175, 10.7.2010, p. 1.

(4)  JO L 165, 30.4.2004, p. 1.


ANEXĂ

Anexele la Regulamentul (UE) nr. 605/2010 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa I se modifică după cum urmează:

(a)

se inserează următoarea rubrică după rubrica pentru Andorra din tabelul inclus în anexă:

„AE

Emiratul Dubai din Emiratele Arabe Unite (1)

0

0

+(2)”

(b)

următoarele note de subsol se adaugă la tabelul din anexă:

„(1)

Numai produsele lactate fabricate din lapte de cămilă din specia Camelus dromedarius.

(2)

Sunt autorizate produsele lactate fabricate din lapte de cămilă din specia Camelus dromedarius.”

2.

În anexa II, partea 2 se modifică după cum urmează:

(a)

în modelul Milk-HTB, în note, în partea I, rubrica de referință I.19 se înlocuiește cu următorul text:

„—

Rubrica de referință I.19: se utilizează codul corespunzător din Sistemul armonizat (SA) cu următoarele rubrici: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 21.05; 22.02; 28.35; 35.01; 35.02 sau 35.04.”;

(b)

modelul Milk-HTC se înlocuiește cu următorul text:

Model Milk-HTC

Certificat sanitar pentru produse lactate destinate consumului uman, provenind din țări terțe sau părți ale unor țări terțe autorizate conform coloanei C din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 605/2010 și destinate importului în Uniunea Europeană

Image

Image

Image

(c)

în modelul Milk-T/S, în note, în partea I, rubrica de referință I.19 se înlocuiește cu următorul text:

„—

Rubrica de referință I.19: se utilizează codul corespunzător din Sistemul armonizat (SA) cu următoarele rubrici: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 19.01; 21.05; 21.06; 22.02; 28.35; 35.01; 35.02 sau 35.04.”