21.3.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 79/7


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 254/2013 AL COMISIEI

din 20 martie 2013

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 340/2008 al Comisiei privind redevențele și drepturile plătite Agenției Europene pentru Produse Chimice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (1), în special articolul 74 alineatul (1) și articolul 132,

întrucât:

(1)

În urma revizuirii Regulamentului (CE) nr. 340/2008 al Comisiei din 16 aprilie 2008 privind redevențele și drepturile plătite Agenției Europene pentru Produse Chimice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (2), revizuire efectuată în conformitate cu dispozițiile articolului 22 alineatul (2) din regulamentul menționat, a rezultat că regulamentul ar trebui modificat în mai multe aspecte.

(2)

Din motive de securitate juridică, este necesară clarificarea consecințelor plăților întârziate către agenție. Agenția nu ar trebui să ramburseze comisioanele sau taxele achitate înainte de respingerea cererii în cauză. Cu toate acestea, comisioanele sau taxele achitate după respingerea cererii ar trebui rambursate ca plăți necuvenite.

(3)

În ceea ce privește actualizările unei înregistrări referitoare la cereri de confidențialitate, este necesară aplicarea consecventă a comisioanelor, indiferent de data cererii. În ceea ce privește actualizările unei înregistrări altele decât cele privind intervalele cantitative, este necesar să se prevadă posibilitatea ca solicitantul înregistrării să ceară prelungirea celui de-al doilea termen pentru plata comisionului corespunzător, pentru a i se oferi mai mult timp pentru efectuarea plății.

(4)

Din motive de securitate juridică, este necesară clarificarea dispozițiilor actuale cu privire la comisioanele reduse pentru cererile de confidențialitate din cererile în comun sau ale solicitanților principali.

(5)

În ceea ce privește comisioanele pentru cererile depuse în conformitate cu articolul 62 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și taxele pentru revizuirea autorizațiilor conform articolului 61 din același regulament, un scenariu de expunere prezentat ar trebui să nu mai fie considerat drept o singură utilizare, întrucât numărul de utilizări suplimentare solicitate în cadrul unei cereri de autorizare sau al unui raport pentru revizuirea autorizației poate să nu fie neapărat identic cu numărul de scenarii de expunere cuprinse în cererile respective.

(6)

De asemenea, ar trebui să se clarifice faptul că Agenția ar trebui să emită o singură factură care să înglobeze comisionul sau taxa de bază, precum și toate comisioanele sau taxele suplimentare, inclusiv în cazurile de cereri de autorizare în comun sau de rapoarte de revizuire comune.

(7)

Agenția poate solicita dovada faptului că se îndeplinesc condițiile necesare pentru reducerea comisioanelor sau taxelor sau pentru scutire de la plata comisioanelor. Pentru a se putea verifica dacă sunt îndeplinite condițiile, este necesar să se solicite prezentarea dovezii într-una dintre limbile oficiale ale Uniunii sau, dacă dovada este disponibilă numai într-o altă limbă, într-o traducere autorizată într-una dintre limbile oficiale ale Uniunii.

(8)

Este necesar, de asemenea, în urma revizuirii comisioanelor și taxelor, conform dispozițiilor articolului 22 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 340/2008, ținând seama de rata medie anuală a inflației de 3,1% aplicabilă pentru aprilie 2012, publicată de Eurostat, ca taxele și comisioanele standard să fie adaptate conform acestei rate.

(9)

Comisioanele și taxele actuale aplicabile microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) ar trebui reduse și mai mult, pentru a se minimiza povara de reglementare suportată de acestea și numeroasele probleme practice cu care se confruntă IMM-urile pentru a-și îndeplini obligațiile în temeiul Regulamentului REACH, în special obligația de înregistrare, astfel cum au fost identificate în Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor în conformitate cu articolul 117 alineatul (4) din REACH și cu articolul 46 alineatul (2) din CLP și cuprinzând o revizie a anumitor elemente ale REACH, în conformitate cu articolul 75 alineatul (2) și cu articolul 138 alineatele (2), (3) și (6) din REACH (3).

(10)

Pentru reechilibrarea distribuției comisioanelor și taxelor între întreprinderile de diferite categorii de mărime, comisioanele și taxele standard ar trebui majorate în continuare cu 4% în faza de înregistrare și cu 3,5% în faza de autorizare, ținând seama, pe de-o parte, de costurile Agenției și de costurile conexe ale serviciilor furnizate de autoritățile competente din statele membre, precum și, pe de altă parte, de reducerea în continuare a comisioanelor și taxelor pentru IMM-uri și de numărul de IMM-uri avute în vedere.

(11)

Ajustarea globală a comisioanelor și a taxelor este stabilită la un asemenea nivel încât veniturile provenite din acestea, combinate cu alte surse de venituri ale Agenției, conform articolului 96 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, să fie suficiente pentru a acoperi costurile serviciilor furnizate.

(12)

Prin urmare, este necesară modificarea în consecință a Regulamentului (CE) nr. 340/2008.

(13)

Din motive de securitate juridică, prezentul regulament nu ar trebui să se aplice cererilor valabile aflate în curs de tratare la data intrării sale în vigoare.

(14)

Dat fiind că substanțele care beneficiază de un regim tranzitoriu menționate la articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 trebuie înregistrate până la 31 mai 2013, prezentul regulament ar trebui să intre urgent în vigoare.

(15)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului înființat în temeiul articolului 133 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 340/2008 se modifică după cum urmează:

(1)

La articolul 3, alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

„7.   Atunci când cererea de înregistrare este respinsă ca urmare a nerespectării de către solicitant a obligației de a prezenta informațiile lipsă sau ca urmare a nerespectării termenelor de plată a comisionului, comisioanele plătite pentru înregistrare anterior respingerii acesteia nu sunt rambursate sau returnate solicitantului sub altă formă.”

(2)

La articolul 4, alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

„7.   Atunci când cererea de înregistrare este respinsă ca urmare a nerespectării de către solicitant a obligației de a prezenta informațiile lipsă sau ca urmare a nerespectării termenelor de plată a comisionului, comisioanele plătite pentru înregistrare anterior respingerii acesteia nu sunt rambursate sau returnate solicitantului sub altă formă.”

(3)

Articolul 5 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2), după al doilea paragraf se adaugă următoarele paragrafe:

„Pentru schimbarea accesului la informații acordat la înregistrare, Agenția percepe un comision pentru fiecare intrare pentru care se face o actualizare, astfel cum se specifică în tabelele 3 și 4 din anexa III.

În cazul unei actualizări referitoare la rezumate ale studiilor sau rezumate detaliate ale studiilor, Agenția percepe un comision pentru fiecare rezumat al studiilor sau rezumat detaliat al studiilor pentru care s-a solicitat o actualizare.”

(b)

la alineatul (6), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Atunci când plata nu se efectuează înainte de expirarea celui de-al doilea termen, pentru alte cereri de actualizare, Agenția respinge cererea. Atunci când solicitantul cere acest lucru, Agenția prelungește cel de-al doilea termen, cu condiția ca cererea de prelungire să fie depusă înainte de expirarea celui de-al doilea termen. Atunci când plata nu se efectuează înainte de expirarea termenului prelungit, Agenția respinge actualizarea.”

(c)

alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

„7.   Atunci când cererea de actualizare este respinsă ca urmare a nerespectării de către solicitant a obligației de a prezenta informațiile lipsă sau ca urmare a nerespectării termenelor de plată a comisionului, comisioanele plătite pentru actualizare anterior respingerii acesteia nu sunt rambursate sau returnate solicitantului sub altă formă.”

(4)

La articolul 6, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„3.   În cazul unei solicitări care se referă la o transmitere în comun, Agenția percepe un comision redus, astfel cum este specificat în anexa IV. În cazul unei solicitări depuse de un solicitant principal, Agenția percepe un comision redus numai de la solicitantul principal, astfel cum este specificat în anexa IV.”

(5)

La articolul 7, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„5.   Atunci când cererea de notificare sau de prelungire este respinsă ca urmare a nerespectării de către fabricant, importator sau producător al articolelor a obligației de a prezenta informațiile lipsă sau ca urmare a nerespectării termenelor de plată, comisioanele sau taxele plătite în legătură cu acea notificare sau prelungire înaintea respingerii sale nu sunt rambursate sau returnate solicitantului sau notificatorului sub altă formă.”

(6)

La articolul 8, alineatul (2) al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Agenția emite o singură factură cuprinzând comisionul de bază și toate comisioanele suplimentare aplicabile, inclusiv în cazul unei cereri de autorizare comune.”

(7)

La articolul 9, alineatul (2) al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Agenția emite o singură factură cuprinzând taxele de bază și toate taxele suplimentare aplicabile, inclusiv în cazul unui raport de revizuire comun.”

(8)

La articolul 13 alineatul (3), se introduce următorul paragraf după primul paragraf:

„Atunci când dovada care urmează să fie furnizată Agenției nu este într-una dintre limbile oficiale ale Uniunii, ea trebuie însoțită de o traducere autorizată în oricare dintre limbile oficiale.”

(9)

La articolul 22, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„2.   Comisia revizuiește, de asemenea, în mod continuu prezentul regulament, în funcție de informațiile semnificative care devin disponibile cu privire la ipotezele de bază referitoare la anticiparea veniturilor și cheltuielilor Agenției. Comisia va revizui, până la 31 ianuarie 2015, prezentul regulament cu scopul de a-l modifica, în cazul în care acest lucru va fi necesar, luând în considerare în special costurile Agenției și costurile conexe aferente serviciilor furnizate de autoritățile competente ale statelor membre.”

(10)

Anexele de la I la VIII la Regulamentul (CE) nr. 340/2008 se înlocuiesc cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament nu se aplică cererilor valabile aflate în curs de examinare la 22 martie 2013.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 martie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 107, 17.4.2008, p. 6.

(3)  COM(2013) 49 final, SWD(2013) 25 final.


ANEXĂ

ANEXA I

Comisioane pentru înregistrările prezentate în conformitate cu articolele 6, 7 sau 11 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Tabelul 1

Comisioane standard

 

Transmitere individuală

Transmitere în comun

Comision pentru substanțe în intervalul cantitativ de la 1 la 10 tone

1 714 EUR

1 285 EUR

Comision pentru substanțe în intervalul cantitativ de la 10 la 100 de tone

4 605 EUR

3 454 EUR

Comision pentru substanțe în intervalul cantitativ de la 100 la 1 000 de tone

12 317 EUR

9 237 EUR

Comision pentru substanțe în cantități peste 1 000 de tone

33 201 EUR

24 901 EUR


Tabelul 2

Comisioane reduse pentru IMM-uri

 

Întreprindere mijlocie

(transmitere individuală)

Întreprindere mijlocie

(transmitere în comun)

Întreprindere mică

(transmitere individuală)

Întreprindere mică

(transmitere în comun)

Microîntreprindere

(transmitere individuală)

Microîntreprindere

(transmitere în comun)

Comision pentru substanțe în intervalul cantitativ de la 1 la 10 tone

1 114 EUR

835 EUR

600 EUR

450 EUR

86 EUR

64 EUR

Comision pentru substanțe în intervalul cantitativ de la 10 la 100 de tone

2 993 EUR

2 245 EUR

1 612 EUR

1 209 EUR

230 EUR

173 EUR

Comision pentru substanțe în intervalul cantitativ de la 100 la 1 000 de tone

8 006 EUR

6 004 EUR

4 311 EUR

3 233 EUR

616 EUR

462 EUR

Comision pentru substanțe în cantități peste 1 000 de tone

21 581 EUR

16 185 EUR

11 620 EUR

8 715 EUR

1 660 EUR

1 245 EUR

ANEXA II

Comisioane pentru înregistrările prezentate în conformitate cu articolul 17 alineatul (2), articolul 18 alineatul (2) și (3) sau articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Tabelul 1

Comisioane standard

 

Transmitere individuală

Transmitere în comun

Comision

1 714 EUR

1 285 EUR


Tabelul 2

Comisioane reduse pentru IMM-uri

 

Întreprindere mijlocie

(transmitere individuală)

Întreprindere mijlocie

(transmitere în comun)

Întreprindere mică

(transmitere individuală)

Întreprindere mică

(transmitere în comun)

Microîntreprindere

(transmitere individuală)

Microîntreprindere

(transmitere în comun)

Comision

1 114 EUR

835 EUR

600 EUR

450 EUR

86 EUR

64 EUR

ANEXA III

Comisioane pentru actualizările înregistrărilor prezentate în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Tabelul 1

Comisioane standard pentru actualizarea intervalului cantitativ

 

Transmitere individuală

Transmitere în comun

De la intervalul cantitativ 1-10 tone la intervalul cantitativ 10-100 de tone

2 892 EUR

2 169 EUR

De la intervalul cantitativ 1-10 tone la intervalul cantitativ 100-1 000 tone

10 603 EUR

7 952 EUR

De la intervalul cantitativ 1-10 tone la intervalul cantitativ peste 1 000 tone

31 487 EUR

23 616 EUR

De la intervalul cantitativ 10-100 tone la intervalul cantitativ 100-1 000 tone

7 711 EUR

5 783 EUR

De la intervalul cantitativ 10-100 tone la intervalul cantitativ peste 1 000 tone

28 596 EUR

21 447 EUR

De la intervalul cantitativ 100-1 000 de tone la intervalul cantitativ peste 1 000 de tone

20 885 EUR

15 663 EUR


Tabelul 2

Comisioane reduse pentru IMM-uri pentru actualizarea intervalului cantitativ

 

Întreprindere mijlocie

(transmitere individuală)

Întreprindere mijlocie

(transmitere în comun)

Întreprindere mică

(transmitere individuală)

Întreprindere mică

(transmitere în comun)

Microîntreprindere

(transmitere individuală)

Microîntreprindere

(transmitere în comun)

De la intervalul cantitativ 1-10 tone la intervalul cantitativ 10-100 de tone

1 880 EUR

1 410 EUR

1 012 EUR

759 EUR

145 EUR

108 EUR

De la intervalul cantitativ 1-10 tone la intervalul cantitativ 100-1 000 de tone

6 892 EUR

5 169 EUR

3 711 EUR

2 783 EUR

530 EUR

398 EUR

De la intervalul cantitativ 1-10 de tone la intervalul cantitativ peste 1 000 de tone

20 467 EUR

15 350 EUR

11 021 EUR

8 265 EUR

1 574 EUR

1 181 EUR

De la intervalul cantitativ 10-100 tone la intervalul cantitativ 100-1 000 de tone

5 012 EUR

3 759 EUR

2 699 EUR

2 024 EUR

386 EUR

289 EUR

De la intervalul cantitativ 10-100 de tone la intervalul cantitativ peste 1 000 de tone

18 587 EUR

13 940 EUR

10 008 EUR

7 506 EUR

1 430 EUR

1 072 EUR

De la intervalul cantitativ 100-1 000 de tone la intervalul cantitativ peste 1 000 de tone

13 575 EUR

10 181 EUR

7 310 EUR

5 482 EUR

1 044 EUR

783 EUR


Tabelul 3

Comisioane pentru alte actualizări

Tipul actualizării

Modificare a identității solicitantului care implică o modificare a personalității juridice

1 607 EUR

Tipul actualizării

Transmitere individuală

Transmitere în comun

Modificarea accesului la informații acordat în cadrul cererii

Gradul de puritate și/sau identitatea impurităților sau a aditivilor

4 820 EUR

3 615 EUR

Intervalul cantitativ relevant

1 607 EUR

1 205 EUR

Un rezumat al studiilor sau un rezumat detaliat al studiilor

4 820 EUR

3 615 EUR

Informații din fișa cu date de securitate

3 213 EUR

2 410 EUR

Denumirea comercială a substanței

1 607 EUR

1 205 EUR

Denumirea IUPAC pentru substanțele care nu beneficiază de un regim tranzitoriu menționate la articolul 119 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

1 607 EUR

1 205 EUR

Denumirea IUPAC pentru substanțele menționate la articolul 119 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 folosite ca intermediari, în activitățile științifice de cercetare și dezvoltare sau în cercetarea și dezvoltarea orientate spre produs sau proces

1 607 EUR

1 205 EUR


Tabelul 4

Comisioane reduse pentru IMM-uri pentru alte actualizări

Tipul actualizării

Întreprindere mijlocie

Întreprindere mică

Microîntreprindere

Modificare a identității solicitantului care implică o modificare a personalității juridice

1 044 EUR

562 EUR

80 EUR

Tipul actualizării

Întreprindere mijlocie

(transmitere individuală)

Întreprindere mijlocie

(transmitere în comun)

Întreprindere mică

(transmitere individuală)

Întreprindere mică

(transmitere în comun)

Microîntreprindere

(transmitere individuală)

Microîntreprindere

(transmitere în comun)

Modificarea accesului la informații acordat în cadrul cererii

Gradul de puritate și/sau identitatea impurităților sau a aditivilor

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Intervalul cantitativ relevant

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Un rezumat al studiilor sau un rezumat detaliat al studiilor

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Informații din fișa cu date de securitate

2 088 EUR

1 566 EUR

1 125 EUR

843 EUR

161 EUR

120 EUR

Denumirea comercială a substanței

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Denumirea IUPAC pentru substanțele care nu beneficiază de un regim tranzitoriu menționate la articolul 119 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Denumirea IUPAC pentru substanțele menționate la articolul 119 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 folosite ca intermediari, în activitățile științifice de cercetare și dezvoltare sau în cercetarea și dezvoltarea orientate spre produs sau proces

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

ANEXA IV

Comisioane pentru cererile prezentate în conformitate cu articolul 10 litera (a) punctul (xi) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Tabelul 1

Comisioane standard

Element pentru care se solicită confidențialitatea

Transmitere individuală

Transmitere în comun

Gradul de puritate și/sau identitatea impurităților sau a aditivilor

4 820 EUR

3 615 EUR

Intervalul cantitativ relevant

1 607 EUR

1 205 EUR

Un rezumat al studiilor sau un rezumat detaliat al studiilor

4 820 EUR

3 615 EUR

Informații din fișa cu date de securitate

3 213 EUR

2 410 EUR

Denumirea comercială a substanței

1 607 EUR

1 205 EUR

Denumirea IUPAC pentru substanțele care nu beneficiază de un regim tranzitoriu menționate la articolul 119 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

1 607 EUR

1 205 EUR

Denumirea IUPAC pentru substanțele menționate la articolul 119 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 folosite ca intermediari, în activitățile științifice de cercetare și dezvoltare sau în cercetarea și dezvoltarea orientate spre produs sau proces

1 607 EUR

1 205 EUR


Tabelul 2

Comisioane reduse pentru IMM-uri

Element pentru care se solicită confidențialitatea

Întreprindere mijlocie

(transmitere individuală)

Întreprindere mijlocie

(transmitere în comun)

Întreprindere mică

(transmitere individuală)

Întreprindere mică

(transmitere în comun)

Microîntreprindere

(transmitere individuală)

Microîntreprindere

(transmitere în comun)

Gradul de puritate și/sau identitatea impurităților sau a aditivilor

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Intervalul cantitativ relevant

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Un rezumat al studiilor sau un rezumat detaliat al studiilor

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Informații din fișa cu date de securitate

2 088 EUR

1 566 EUR

1 125 EUR

843 EUR

161 EUR

120 EUR

Denumirea comercială a substanței

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Denumirea IUPAC pentru substanțele care nu beneficiază de un regim tranzitoriu menționate la articolul 119 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Denumirea IUPAC pentru substanțele menționate la articolul 119 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 folosite ca intermediari, în activitățile științifice de cercetare și dezvoltare sau în cercetarea și dezvoltarea orientate spre produs sau proces

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

ANEXA V

Comisioane și taxe pentru notificările PPORD prezentate în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Tabelul 1

Comisioane pentru notificări PPORD

Comision standard

536 EUR

Comision redus pentru întreprinderi mijlocii

348 EUR

Comision redus pentru întreprinderi mici

187 EUR

Comision redus pentru microîntreprinderi

27 EUR


Tabelul 2

Taxe pentru prelungirea perioadei de scutire PPORD

Taxă standard

1 071 EUR

Taxă redusă pentru întreprinderi mijlocii

696 EUR

Taxă redusă pentru întreprinderi mici

375 EUR

Taxă redusă pentru microîntreprinderi

54 EUR

ANEXA VI

Comisioane pentru cererile de autorizare prezentate în conformitate cu articolul 62 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Tabelul 1

Comisioane standard

Comision de bază

53 300 EUR

Comision suplimentar pe substanță

10 660 EUR

Comision suplimentar pe utilizare

10 660 EUR

Comision suplimentar pe solicitant

Solicitantul suplimentar nu este IMM: 39 975 EUR

Solicitantul suplimentar este întreprindere mijlocie: 29 981 EUR

Solicitantul suplimentar este întreprindere mică: 17 989 EUR

Solicitantul suplimentar este microîntreprindere: 3 998 EUR


Tabelul 2

Comisioane reduse pentru întreprinderi mijlocii

Comision de bază

39 975 EUR

Comision suplimentar pe substanță

7 995 EUR

Comision suplimentar pe utilizare

7 995 EUR

Comision suplimentar pe solicitant

Solicitantul suplimentar este întreprindere mijlocie: 29 981 EUR

Solicitantul suplimentar este întreprindere mică: 17 989 EUR

Solicitantul suplimentar este microîntreprindere: 3 998 EUR


Tabelul 3

Comisioane reduse pentru întreprinderi mici

Comision de bază

23 985 EUR

Comision suplimentar pe substanță

4 797 EUR

Comision suplimentar pe utilizare

4 797 EUR

Comision suplimentar pe solicitant

Solicitantul suplimentar este întreprindere mică: 17 989 EUR

Solicitantul suplimentar este microîntreprindere: 3 998 EUR


Tabelul 4

Comisioane reduse pentru microîntreprinderi

Comision de bază

5 330 EUR

Comision suplimentar pe substanță

1 066 EUR

Comision suplimentar pe utilizare

1 066 EUR

Comision suplimentar pe solicitant

Solicitant suplimentar: 3 998 EUR

ANEXA VII

Taxe pentru revizuirea unei autorizații prezentate în conformitate cu articolul 61 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Tabelul 1

Taxe standard

Taxă de bază

53 300 EUR

Taxă suplimentară pe utilizare

10 660 EUR

Taxă suplimentară pe substanță

10 660 EUR

Taxă suplimentară pe solicitant

Solicitantul suplimentar nu este IMM: 39 975 EUR

Solicitantul suplimentar este întreprindere mijlocie: 29 981 EUR

Solicitantul suplimentar este întreprindere mică: 17 989 EUR

Solicitantul suplimentar este microîntreprindere: 3 998 EUR


Tabelul 2

Taxe reduse pentru întreprinderi mijlocii

Taxă de bază

39 975 EUR

Taxă suplimentară pe utilizare

7 995 EUR

Taxă suplimentară pe substanță

7 995 EUR

Taxă suplimentară pe solicitant

Solicitantul suplimentar este întreprindere mijlocie: 29 981 EUR

Solicitantul suplimentar este întreprindere mică: 17 989 EUR

Solicitantul suplimentar este microîntreprindere: 3 998 EUR


Tabelul 3

Taxe reduse pentru întreprinderi mici

Taxă de bază

23 985 EUR

Taxă suplimentară pe utilizare

4 797 EUR

Taxă suplimentară pe substanță

4 797 EUR

Taxă suplimentară pe solicitant

Solicitantul suplimentar este întreprindere mică: 17 989 EUR

Solicitantul suplimentar este microîntreprindere: 3 998 EUR


Tabelul 4

Taxe reduse pentru microîntreprinderi

Taxă de bază

5 330 EUR

Taxă suplimentară pe utilizare

1 066 EUR

Taxă suplimentară pe substanță

1 066 EUR

Taxă suplimentară pe solicitant

Solicitantul suplimentar este microîntreprindere: 3 998 EUR

ANEXA VIII

Comisioane pentru acțiuni introduse în conformitate cu articolul 92 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Tabelul 1

Comisioane standard

Acțiune împotriva unei decizii adoptate în conformitate cu:

Comision

Articolul 9 sau 20 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

2 356 EUR

Articolul 27 sau 30 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

4 712 EUR

Articolul 51 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

7 069 EUR


Tabelul 2

Comisioane reduse pentru IMM-uri

Acțiune împotriva unei decizii adoptate în conformitate cu:

Comision

Articolul 9 sau 20 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

1 767 EUR

Articolul 27 sau 30 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

3 534 EUR

Articolul 51 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

5 301 EUR