27.3.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 88/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 251/2013 AL COMISIEI

din 22 martie 2013

de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru aminopiralid, bifezanat, captan, fluazinam, fluopicolid, folpet, kresoxim-metil, pentiopirad, proquinazid, piridat și tembotrionă din sau de pe anumite produse

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului (1), în special articolul 14 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Pentru bifenazat, captan, dimetoat, folpet, iprodion, kresoxim-metil, pimetrozină și piridat, limitele maxime de reziduuri (LMR) au fost stabilite în anexa II și în partea B din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005. Pentru aminopiralid, fluazinam, fluopicolid, proquinazid și tembotrionă, LMR-urile au fost stabilite în partea A din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005. Pentru pentiopirad nu au fost stabilite LMR-uri specifice în anexele II și III și substanța respectivă nu a fost inclusă în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005, astfel încât se aplică valoarea implicită de 0,01 mg/kg.

(2)

În contextul unei proceduri de obținere a autorizației de utilizare pe semințele de rapiță a unui produs de protecție a plantelor care conține substanța activă aminopiralid, a fost depusă o cerere de modificare a LMR existente în temeiul articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(3)

În ceea ce privește bifenazatul, o astfel de cerere a fost depusă pentru citrice, fructe semințoase, fructe sâmburoase, struguri de masă și de vin, hamei, căpșuni, tomate, ardei, vinete și cucurbitacee (cu coajă necomestibilă). Cu privire la captan, o astfel de cerere a fost depusă pentru tomate. În ceea ce privește dimetoatul, o astfel de cerere a fost depusă pentru măslinele de masă și măslinele pentru producția de ulei de măsline. În ceea ce privește fluazinamul, o astfel de cerere a fost depusă pentru mere. În ceea ce privește fluopicolidul, o astfel de cerere a fost depusă pentru lăptucă și alte salate, spanac și similare (frunze) și plante aromatice. În ceea ce privește folpetul, o astfel de cerere a fost depusă pentru mure, zmeură, coacăze și agrișe. În ceea ce privește iprodionul, o astfel de cerere a fost depusă pentru țelina de rădăcină. În ceea ce privește kresoxim-metilul, o astfel de cerere a fost depusă pentru orz, secară și grâu. În ceea ce privește proquinazidul, o astfel de cerere a fost depusă pentru tomate, vinete și cucurbitacee (cu coaja comestibilă). În ceea ce privește pimetrozina, o astfel de cerere a fost depusă pentru fetică și fasole (cu păstăi). În ceea ce privește piridatul, o astfel de cerere a fost depusă pentru frunze de mărar. În ceea ce privește tembotriona, o astfel de cerere a fost depusă pentru rinichi și ficat de bovine și porcine având în vedere limitele de reziduuri în hrana pentru animale care rezultă din utilizarea tembotrionei pentru porumb.

(4)

În conformitate cu articolul 6 alineatele (2) și (4) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005, a fost depusă o cerere privind fluopicolidul pentru morcovi, ridichi și sfeclă de zahăr. Solicitantul susține că, deoarece utilizarea fluopicolidului pe aceste culturi a fost autorizată în Statele Unite, reziduurile depășesc LMR-urile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 396/2005 și că sunt necesare LMR-uri mai ridicate pentru a se evita barierele comerciale la importul acestui tip de culturi.

(5)

În ceea ce privește pentiopiradul, a fost depusă o cerere în conformitate cu articolul 6 alineatele (1) și (4) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005 în vederea stabilirii de LMR-uri pentru fructele nucifere (cu excepția nucilor de cocos și a semințelor de pin), fructe semințoase, cireșe, piersici, prune, căpșuni, legume rădăcinoase și cu tuberculi, usturoi, ceapă, ceapă eșalotă, ceapă de primăvară, tomate, ardei, vinete, cucurbitacee, porumb dulce, brasicacee cu inflorescență, varză cu căpățână, varză chinezească, lăptuci și alte salate similare, inclusiv brasicacee, spanac și similare (frunze), asmățui, pătrunjel frunze, fasole (cu și fără păstăi), mazăre (cu și fără păstăi), cardon, țelină, fenicul, rubarbă, praz, leguminoase uscate, arahide, semințe de floarea-soarelui, semințe de rapiță, boabe de soia, semințe de bumbac, orz, porumb, ovăz, secară, sorg, grâu, sfeclă de zahăr și produse de origine animală, luând în considerare nivelul de reziduuri în hrana pentru animale. Solicitantul susține că, deoarece utilizarea substanței respective pe aceste produse a fost autorizată în Statele Unite și în Canada, reziduurile depășesc LMR-urile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 396/2005 și că LMR-urile solicitate sunt necesare pentru a permite utilizările preconizate în Uniunea Europeană și utilizările autorizate în Statele Unite și Canada. Pentru a se evita barierele comerciale la importul acestor produse, este necesară stabilirea unor LMR mai ridicate.

(6)

În conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005, aceste cereri au fost evaluate de statele membre în cauză, iar rapoartele de evaluare au fost transmise Comisiei.

(7)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, denumită în continuare „autoritatea”, a evaluat cererile și rapoartele de evaluare, analizând în special riscurile pentru consumatori și, după caz, pentru animale și a emis avize motivate cu privire la LMR-urile propuse (2). Autoritatea a înaintat aceste avize Comisiei și statelor membre și le-a pus la dispoziția publicului.

(8)

Autoritatea a concluzionat în avizele sale motivate că, în ceea ce privește utilizarea dimetoatului pe măslinele de masă și măslinele pentru producția de ulei de măsline, evaluarea riscului în cadrul avizului motivat ar trebui să fie considerată provizorie și poate subestima riscul real pentru consumatori, deoarece evaluarea finală urmează a fi furnizată. În ceea ce privește utilizarea iprodionului pe țelina de rădăcină, autoritatea a pus în evidență deficiențele studiilor privind metabolismul plantelor. În ceea ce privește utilizarea pentiopiradului pe varza chinezească și scarola, autoritatea nu recomandă stabilirea LMR-ului propus deoarece nu poate fi exclus riscul pentru consumatori. În plus, studiile referitoare la reziduurile din porumb, rapiță, bumbac, floarea-soarelui și soia au fost efectuate pe o cultură modificată genetic. Solicitantul trebuie să confirme că metabolizarea pentiopiradului în cultura modificată genetic se desfășoară în același mod ca în echivalentul său convențional. În ceea ce privește utilizarea pimetrozinei pe fetică și fasole (cu păstăi), autoritatea a concluzionat că datele prezentate nu sunt suficiente pentru a stabili o nouă LMR. Prin urmare, LMR-urile existente ar trebui să rămână neschimbate.

(9)

Referitor la toate celelalte cereri, autoritatea a concluzionat că toate cerințele privind datele au fost îndeplinite și că modificările LMR-urilor cerute de către solicitanți sunt admisibile în ceea ce privește siguranța consumatorilor, pe baza unei evaluări a expunerii consumatorilor pentru 27 de grupuri specifice de consumatori din Europa. S-a ținut cont de cele mai recente informații privind proprietățile toxicologice ale substanțelor. Nici expunerea pe toată durata vieții la aceste substanțe prin consumul tuturor produselor alimentare care pot conține substanțele respective, nici expunerea pe termen scurt ca urmare a unui consum foarte ridicat de culturi și produse relevante nu indică existența unui risc de depășire a dozei zilnice admise (DZA) sau a dozei acute de referință (DAR).

(10)

Pe baza avizelor motivate ale autorității și ținând seama de factorii relevanți pentru subiectul luat în considerare, modificările adecvate ale LMR-urilor îndeplinesc cerințele articolului 14 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(11)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 396/2005 ar trebui modificat în consecință.

(12)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și nu au întâmpinat nicio opoziție din partea Parlamentului European sau a Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 martie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 70, 16.3.2005, p. 1.

(2)  Rapoarte științifice ale EFSA disponibile online: http://www.efsa.europa.eu:

 

Aviz motivat privind modificarea LMR-urilor existente pentru aminopiralid în semințele de rapiță. EFSA Journal 2012;10(9):2894 [28 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2894.

 

Aviz motivat privind modificarea LMR-urilor existente pentru bifenazat în citrice, fructe semințoase, fructe sâmburoase, struguri, hamei, căpșuni, tomate, ardei, vinete, pepeni galbeni și verzi. EFSA Journal 2012;10(10):2920 [45 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2920.

 

Aviz motivat al EFSA: Modification of the existing MRLs for captan in certain berries (Modificarea LMR-urilor existente pentru captan în anumite bace). Jurnalul EFSA 2011; 9(11):2452 [31 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2452.

 

Aviz motivat privind modificarea LMR-urilor existente pentru dimetoat în măsline pentru producția de ulei de măsline și în măsline de masă. EFSA Journal 2012;10(5):2709 [31 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2709.

 

Aviz motivat privind modificarea LMR-ului existent pentru fluazinam în mere. EFSA Journal 2012;10(5):2710 [27 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2710.

 

Aviz motivat privind modificarea LMR-urilor existente pentru fluopicolid din diverse culturi de legume. EFSA Journal 2012;10(9):2895 [43 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2895.

 

Aviz motivat al EFSA: Modification of the existing MRLs for folpet in wine grapes, garlic and tomatoes (Modificarea LMR-urilor existente pentru folpet în strugurii de vin, usturoi și tomate). EFSA Journal 2011;9(9):2391 [40 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2391.

 

Aviz motivat privind modificarea LMR-ului existent pentru iprodion în țelina de rădăcină. EFSA Journal 2012;10(10):2947 [29 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2947.

 

Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance kresoxim-methyl (Concluzia reexaminării inter pares a riscului utilizării ca pesticid a substanței active kresoxim-metil). EFSA Journal 2010;8(11):1891 [88 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1891.

 

Aviz motivat privind stabilirea de noi LMR-uri pentru pentiopirad în diverse culturi. EFSA Journal 2012;10(10):2948 [96 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2948.

 

Aviz motivat privind modificarea LMR-urilor existente pentru proquinazid în tomate, vinete și cucurbitacee cu coajă comestibilă. EFSA Journal 2012;10(9):2896 [27 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2896.

 

Aviz motivat privind modificarea LMR-urilor existente pentru pimetrozină în fetică și fasole (cu păstăi). EFSA Journal 2012;10(10):2939 [20 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2939.

 

Aviz motivat privind modificarea LMR-ului existent pentru piridat în frunze de țelină (frunze de mărar). EFSA Journal 2012;10(9):2892 [25 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2892.

 

Aviz motivat privind stabilirea de noi LMR-uri pentru tembotrionă în rinichi și ficat de bovine și porcine. EFSA Journal 2012;10(10):2932 [39 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2932.


ANEXĂ

Anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 se modifică după cum urmează:

1.

În anexa II, coloanele referitoare la bifenazat, captan, folpet, kresoxim-metil și piridat se înlocuiesc cu următorul text:

Reziduuri de pesticide și conținuturi maxime de reziduuri (mg/kg)

Număr de cod

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR (1)

Bifenazat

Captan (R)

Folpet (R)

Kresoxim-metil (L) (R)

Piridat (sumă de piridat, produsul de hidroliză al acestuia CL 9673 (6-clor-4-hidroxi-3-fenilpiridazin) și conjugații hidrolizabili ai CL 9673, exprimată în piridat)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

1.

FRUCTE PROASPETE SAU CONGELATE; NUCI

 

 

 

 

0,05 (2)

0110000

(i)

Fructe citrice

0,9

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0110010

Grepfruturi [pomelo (inclusiv «citricul gigant»), sweeties, tangelo (cu excepția mineolei), ugli și alți hibrizi]

 

 

 

 

 

0110020

Portocale (bergamotă, portocală amară, chinote și alți hibrizi)

 

 

 

 

 

0110030

Lămâi (chitră, lămâie)

 

 

 

 

 

0110040

Lămâi verzi «lime»

 

 

 

 

 

0110050

Mandarine (clementină, tangerină, mineolă și alți hibrizi)

 

 

 

 

 

0110990

Altele

 

 

 

 

 

0120000

(ii)

Fructe nucifere (cu sau fără coajă)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0120010

Migdale

 

0,3

 

 

 

0120020

Nuci de Brazilia

 

0,02 (2)

 

 

 

0120030

Anacard

 

0,02 (2)

 

 

 

0120040

Castane

 

0,02 (2)

 

 

 

0120050

Nuci de cocos

 

0,02 (2)

 

 

 

0120060

Alune (alună turcească)

 

0,02 (2)

 

 

 

0120070

Nuci macadamia

 

0,02 (2)

 

 

 

0120080

Nuci de Pecan

 

0,02 (2)

 

 

 

0120090

Semințe de pin

 

0,02 (2)

 

 

 

0120100

Fistic

 

0,02 (2)

 

 

 

0120110

Nuci comune

 

0,02 (2)

 

 

 

0120990

Altele

 

0,02 (2)

 

 

 

0130000

(iii)

Fructe sămânțoase

0,5

3

3

0,2

 

0130010

Mere (merișor)

 

 

 

 

 

0130020

Pere (pară nashi)

 

 

 

 

 

0130030

Gutui

 

 

 

 

 

0130040

Moșmoni

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

Moșmoni japonezi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

Altele

 

 

 

 

 

0140000

(iv)

Fructe sâmburoase

2

 

 

0,05 (2)

 

0140010

Caise

 

4

0,02 (2)

 

 

0140020

Cireșe (cireșe dulci, vișine)

 

5

2

 

 

0140030

Piersici (nectarine și hibrizi similari)

 

4

0,02 (2)

 

 

0140040

Prune (Goldan, renglotă, corcodușă, porumbar)

 

7

0,02 (2)

 

 

0140990

Altele

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0150000

(v)

Bace și fructe mici

 

 

 

 

 

0151000

(a)

Struguri de masă și de vin

0,7

0,02 (2)

 

1

 

0151010

Struguri de masă

 

 

0,02 (2)

 

 

0151020

Struguri de vin

 

 

10

 

 

0152000

(b)

Căpșuni

3

3

3

1

 

0153000

(c)

Fructe de rug

7

 

 

0,05 (2)

 

0153010

Mure

 

10

10

 

 

0153020

Mure de câmp (zmeură varietatea Logan, zmeură varietatea Boysen și mure galbene)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0153030

Zmeură [fructe de Rubus phoenicolasius, mure arctice/zmeură (Rubus arcticus), zmeură hibridă (hibrid de zmeură și mure arctice) (Rubus arcticus x idaeus)]

 

10

10

 

 

0153990

Altele

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0154000

(d)

Alte bace și fructe mici

 

 

 

 

 

0154010

Afine (afine)

0,01 (2)

15

0,02 (2)

0,9

 

0154020

Merișoare (afine roșii)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,9

 

0154030

Coacăze (roșii, albe sau negre)

0,7

15

15

1

 

0154040

Agrișe (inclusiv hibrizii încrucișați cu alte specii de Ribes)

0,01 (2)

15

15

1

 

0154050

Măceș

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

Dud (Arbatus)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

Păducel spaniol (fructe de Actinidia arguta)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

Boabe de soc (scoruș negru, sorbus, crușin, păducel, scoruș de munte și alte bace ale arborilor)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

Altele

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0160000

(vi)

Fructe diverse

0,01 (2)

 

0,02 (2)

 

 

0161000

(a)

Cu coajă comestibilă

 

0,02 (2)

 

 

 

0161010

Curmale

 

 

 

0,05 (2)

 

0161020

Smochine

 

 

 

0,05 (2)

 

0161030

Măsline de masă

 

 

 

0,2

 

0161040

Kumquat [Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)]

 

 

 

0,05 (2)

 

0161050

Carambola (Bilimbi)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

Kaki

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

Prună de Java [fruct de Eugenia javanica, fruct de Syzygium malaccensis, fruct de Syzygium jambos, cireașă de Brazilia (grumichama), fruct de Eugenia uniflora]

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

Altele

 

 

 

0,05 (2)

 

0162000

(b)

Cu coajă necomestibilă, mici

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

0162010

Kiwi

 

 

 

 

 

0162020

Litchi (pulasan, rambutan, mangustan)

 

 

 

 

 

0162030

Fructele pasiunii

 

 

 

 

 

0162040

Smochine indiene (limba soacrei)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

Fructul Chrysophyllum cainito

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

Plaqueminier (kaki de Virginia) (sapote negre, sapote albe, sapote verzi, sapote galbene, sapote)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

Altele

 

 

 

 

 

0163000

(c)

Cu coajă necomestibilă, mari

 

 

 

0,05 (2)

 

0163010

Avocado

 

0,02 (2)

 

 

 

0163020

Banane (banană pitică, banană pentru gătit, banană măr)

 

0,02 (2)

 

 

 

0163030

Mango

 

2

 

 

 

0163040

Papaia

 

0,02 (2)

 

 

 

0163050

Rodii

 

0,02 (2)

 

 

 

0163060

Fructe de Annona cherimola [Custard apple, sugar apple, lama (Annona diversifolia) și alte anonacee de talie medie]

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

Guave [pitaya roșie sau fructul dragonului (Hylocereus undatus)]

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

Ananas

 

0,02 (2)

 

 

 

0163090

Fructul arborelui de pâine (fructul arborelui Jack)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

Durian

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

Soursop

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

Altele

 

0,02 (2)

 

 

 

0200000

2.

LEGUME PROASPETE SAU CONGELATE

 

 

 

 

 

0210000

(i)

Legume rădăcinoase și cu tuberculi

0,01 (2)

 

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0211000

(a)

Cartofi

 

0,05

0,1

 

 

0212000

(b)

Legume rădăcinoase și cu tuberculi tropicale

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0212010

Manioc (tuberculi de Colocasia esculenta, taro, tannia)

 

 

 

 

 

0212020

Batate

 

 

 

 

 

0212030

Igname (yam, jicama)

 

 

 

 

 

0212040

Arorut

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0212990

Altele

 

 

 

 

 

0213000

(c)

Alte legume rădăcinoase și cu tuberculi, cu excepția sfeclei de zahăr

 

 

0,02 (2)

 

 

0213010

Sfecle

 

0,02 (2)

 

 

 

0213020

Morcovi

 

0,1

 

 

 

0213030

Țeline de rădăcină

 

0,1

 

 

 

0213040

Hrean (rădăcini de angelică, rădăcini de leuștean, rădăcini de gențiană)

 

0,02 (2)

 

 

 

0213050

Topinamburi

 

0,02 (2)

 

 

 

0213060

Păstârnaci

 

0,02 (2)

 

 

 

0213070

Pătrunjel rădăcină

 

0,02 (2)

 

 

 

0213080

Ridichi [ridiche neagră, ridiche japoneză, ridiche și varietăți similare, ciufa (Cyperus esculentus)]

 

0,02 (2)

 

 

 

0213090

Barba-caprei (scorțoneră, salsifi)

 

0,02 (2)

 

 

 

0213100

Gulie furajeră

 

0,02 (2)

 

 

 

0213110

Napi

 

0,02 (2)

 

 

 

0213990

Altele

 

0,02 (2)

 

 

 

0220000

(ii)

Legume bulboase

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0220010

Usturoi

 

 

0,1

 

 

0220020

Ceapă (ceapă argintie)

 

 

0,1

 

 

0220030

Ceapă eșalotă

 

 

0,02 (2)

 

 

0220040

Ceapă verde (ceapă de iarnă și varietăți similare)

 

 

0,02 (2)

 

 

0220990

Altele

 

 

0,02 (2)

 

 

0230000

(iii)

Legume fructoase

 

 

 

 

0,05 (2)

0231000

(a)

Solanacee

 

 

 

 

 

0231010

Tomate [roșii cireșe, tamarillo, păpălău (Physalis), goji tibetan, goji chinezesc (Lycium barbarum și L. chinense)]

0,5

3

3

0,5

 

0231020

Ardei (ardei iuți)

3

0,1

0,02 (2)

1

 

0231030

Vinete (Pepino)

0,5

0,02 (2)

0,02 (2)

0,5

 

0231040

Bame

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0231990

Altele

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0232000

(b)

Cucurbitacee cu coaja comestibilă

0,3

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0232010

Castraveți

 

 

 

 

 

0232020

Cornișoni

 

 

 

 

 

0232030

Dovleci [dovlecel (Cucurbita pepo var. melopepo f. clypeiformis)]

 

 

 

 

 

0232990

Altele

 

 

 

 

 

0233000

(c)

Cucurbitacee cu coaja necomestibilă

0,4

 

1

0,2

 

0233010

Pepeni galbeni (Kiwano)

 

0,1

 

 

 

0233020

Dovleci (dovleac alb turcesc)

 

0,02 (2)

 

 

 

0233030

Pepeni verzi

 

0,02 (2)

 

 

 

0233990

Altele

 

0,02 (2)

 

 

 

0234000

(d)

Porumb zaharat

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0239000

(e)

Alte legume fructoase

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0240000

(iv)

Brasicacee

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

0241000

(a)

Varză cu inflorescență

 

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0241010

Broccoli (broccoli calabrese, broccoli chinezesc, frunze de nap)

 

 

 

 

 

0241020

Conopidă

 

 

 

 

 

0241990

Altele

 

 

 

 

 

0242000

(b)

Varză cu căpățână

 

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0242010

Varză de Bruxelles

 

 

 

 

 

0242020

Varză cu căpățână (varză cu căpățână, varză roșie, varză creață de Milano, varză albă)

 

 

 

 

 

0242990

Altele

 

 

 

 

 

0243000

(c)

Varză pentru frunze

 

 

0,02 (2)

 

 

0243010

Varză chinezească [muștar indian (muștar chinezesc cu frunze de varză), pakchoï, pakchoï sub formă de rozetă (tai goo choi), choi sum (Brassica parachinensis), varză chinezească (petsai)]

 

 

 

 

0,05 (2)

0243020

Varză fără căpățână [varză creață fără căpățână, varză de iarnă, varză portugheză fără căpățână (Brassica olerácea var. acephala), varză portugheză (Brassica olerácea var. tronchuda), Brassica alba vulgaris]

 

 

 

 

0,2

0243990

Altele

 

 

 

 

0,05 (2)

0244000

(d)

Gulii

 

 

0,05

 

0,05 (2)

0250000

(v)

Legume cu frunze și plante aromatice

0,01 (2)

 

 

0,05 (2)

 

0251000

(a)

Lăptuci și alte salate similare, inclusiv brasicacee

 

 

 

 

0,05 (2)

0251010

Fetică (fetică italiană)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0251020

Lăptucă (salată cu căpățână, salată de foi, salată iceberg, marulă)

 

0,02 (2)

2

 

 

0251030

Scarolă (cicoare cu frunze întregi) (cicoare sălbatică, cicoare cu frunze roșii, radicchio, cicoare creață de grădină, cicoare pentru păpuși)

 

2

0,02 (2)

 

 

0251040

Creson

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0251050

Barbarea verna

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

Rucolă (rucolă sălbatică)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0251070

Muștar vânăt

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

Frunze și lăstari de Brassica spp. [Mizuna, frunze de mazăre și ridiche și alți lăstari tineri de brasicacee (produse recoltate până în stadiul de 8 frunze adevărate)]

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0251990

Altele

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0252000

(b)

Spanac și similare (frunze)

 

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

0252010

Spanac (spanac din Noua Zeelandă, spanac amaranthus)

 

 

10

 

 

0252020

Iarbă-grasă [Montia perfoliata, iarbă-grasă de grădină, iarbă-grasă comună, măcriș, salicornie, săricica (Salsola soda)]

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0252030

Sfeclă pentru pețiol și frunze (frunze de sfeclă)

 

 

0,02 (2)

 

 

0252990

Altele

 

 

0,02 (2)

 

 

0253000

(c)

Frunze de viță-de-vie

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

(d)

Năsturel

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0255000

(e)

Cicoare witloof

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0256000

(f)

Plante aromatice

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0256010

Asmățui

 

 

 

 

0,05 (2)

0256020

Arpagic

 

 

 

 

0,05 (2)

0256030

Frunze de țelină (frunze de fenicul, frunze de coriandru, frunze de mărar, frunze de chimen, leuștean, angelică, asmățui și alte apiacee)

 

 

 

 

0,3

0256040

Pătrunjel

 

 

 

 

0,05 (2)

0256050

Salvie (cimbru sălbatic, cimbru de grădină)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

Rozmarin

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

Cimbru (măghiran, oregano)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

Busuioc (frunze de roiniță, izmă, izmă-bună)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

Frunze de dafin

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

Tarhon (Isop)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

Altele (flori comestibile)

 

 

 

 

0,05 (2)

0260000

(vi)

Leguminoase (proaspete)

 

 

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0260010

Fasole (păstăi) (fasole verde, fasole spaniolă, fasole fideluță, fasoliță)

7

2

2

 

 

0260020

Fasole (boabe) [bob mare, flageolet, mazăre-sabie (de Madagascar), fasole de Lima, fasoliță]

0,4

2

2

 

 

0260030

Mazăre (păstăi) (mazăre dulce)

7

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0260040

Mazăre (boabe) (mazăre pentru consum, mazăre proaspătă, năut)

0,4

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0260050

Linte

7

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0260990

Altele

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0270000

(vii)

Legume cu tulpină (proaspete)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

 

 

0270010

Sparanghel

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270020

Cardon

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270030

Țelină

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270040

Fenicul

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270050

Anghinare

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270060

Praz

 

2

 

5

1

0270070

Rubarbă

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270080

Lăstari de bambus

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

Miez de palmier

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

Altele

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0280000

(viii)

Ciuperci

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0280010

Ciuperci de cultură (ciupercă de gunoi/șampinion, burete negru de fag, shi-take)

 

 

 

 

 

0280020

Ciuperci sălbatice (gălbiori, trufe, zbârciogi, mânătarcă)

 

 

 

 

 

0280990

Altele

 

 

 

 

 

0290000

(ix)

Alge

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

LEGUME PĂSTĂI

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0300010

Fasole (bob mare, fasole comună, fasole oloagă, mazăre-sabie, fasole de Lima, boabe, fasoliță)

0,3

 

 

 

 

0300020

Linte

0,01 (2)

 

 

 

 

0300030

Mazăre (năut, mazăre de câmp, latir)

0,01 (2)

 

 

 

 

0300040

Lupin

0,01 (2)

 

 

 

 

0300990

Altele

0,01 (2)

 

 

 

 

0400000

4.

SEMINȚE ȘI FRUCTE OLEAGINOASE

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0401000

(i)

Semințe oleaginoase

0,02 (2)

 

 

0,1 (2)

 

0401010

Semințe de in

 

 

 

 

 

0401020

Arahide

 

 

 

 

 

0401030

Semințe de mac

 

 

 

 

 

0401040

Semințe de susan

 

 

 

 

 

0401050

Semințe de floarea-soarelui

 

 

 

 

 

0401060

Semințe de rapiță (rapiță sălbatică, navetă)

 

 

 

 

 

0401070

Boabe de soia

 

 

 

 

 

0401080

Semințe de muștar

 

 

 

 

 

0401090

Semințe de bumbac

 

 

 

 

 

0401100

Semințe de dovleac (alte semințe de curcubitacee)

 

 

 

 

 

0401110

Șofrănel

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

Limba mielului

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

Camelină

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

Cânepă

 

 

 

 

 

0401150

Ricin

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

Altele

 

 

 

 

 

0402000

(ii)

Fructe oleaginoase

0,01 (2)

 

 

 

 

0402010

Măsline pentru ulei

 

 

 

0,05 (2)

 

0402020

Nuci de palmier

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

Fructe de palmier pentru ulei

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

Kapok

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

Altele

 

 

 

0,1 (2)

 

0500000

5.

CEREALE

0,01 (2)

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

0500010

Orz

 

 

2

0,1

 

0500020

Hrișcă (amarant, quinoa)

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500030

Porumb

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500040

Mei (mei comun, teff)

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500050

Ovăz

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500060

Orez

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500070

Secară

 

 

0,02 (2)

0,1

 

0500080

Sorg

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500090

Grâu (alac, triticale)

 

 

2

0,1

 

0500990

Altele

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0600000

6.

CEAI, CAFEA, INFUZII ȘI CACAO

0,02 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

 

0610000

(i)

Ceai (Camellia sinensis frunze și codițe uscate, fermentat sau nu)

 

 

 

 

0,1 (2)

0620000

(ii)

Boabe de cafea

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

(iii)

Infuzii (uscate)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

(a)

Flori

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

Flori de mușețel

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

Flori de hibiscus

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

Petale de trandafir

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

Flori de iasomie [flori de soc (Sambucus nigra)]

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

Tei pucios

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

Altele

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

(b)

Frunze

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

Frunze de căpșun

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

Frunze de rooibos (frunze de ginkgo)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

Maté

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

Altele

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

(c)

Rădăcini

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

Rădăcină de valeriană

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

Rădăcină de ginseng

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

Altele

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

(d)

Alte infuzii

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

(iv)

Cacao (boabe fermentate)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

(v)

Roșcove

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

HAMEI (deshidratat), inclusiv granulele de hamei și pudra neconcentrată

20

0,05 (2)

150

0,1 (2)

0,1 (2)

0800000

8.

CONDIMENTE

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

(i)

Semințe

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

Anason

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

Chimen negru

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

Semințe de țelină (semințe de leuștean)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Semințe de coriandru

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810050

Semințe de chimen

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810060

Semințe de mărar

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810070

Semințe de fenicul

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810080

Schinduf

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810090

Nucșoară

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810990

Altele

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820000

(ii)

Fructe și bace

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820010

Piper de Jamaica

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820020

Piper de anason (piper de Sichuan)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820030

Chimen

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820040

Cardamom

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820050

Fructe de ienupăr

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820060

Piper, negru și alb (piper lung, piper roz)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820070

Păstăi de vanilie

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820080

Tamarin

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820990

Altele

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830000

(iii)

Scoarță

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830010

Scorțișoară (scorțișoară cassia)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830990

Altele

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840000

(iv)

Rădăcini sau rizomi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840010

Lemn-dulce

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840020

Ghimbir

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840030

Curcuma (șofran de India)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840040

Hrean

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840990

Altele

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850000

(v)

Muguri

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850010

Cuișoare

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850020

Capere

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850990

Altele

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860000

(vi)

Stigmate de flori

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860010

Șofran

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860990

Altele

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870000

(vii)

Tegumente accesorii

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870010

Nucșoară

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870990

Altele

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900000

9.

PLANTE UTILIZATE ÎN PRODUCȚIA ZAHĂRULUI

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900010

Sfeclă de zahăr

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900020

Trestie de zahăr

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900030

Rădăcini de cicoare

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900990

Altele

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1000000

10.

PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ – ANIMALE TERESTRE

 

 

 

 

 

1010000

(i)

Carne, preparate din carne, organe comestibile, sânge, grăsimi animale proaspete, refrigerate sau congelate, sărate, în saramură, uscate sau afumate sau transformate în făinuri alte produse transformate având pe bază de aceste produse, precum cârnații și preparatele alimentare

0,01 (2)

0,02 (2)

 

 

 

1011000

(a)

Porcine

 

 

 

 

 

1011010

Carne

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1011020

Carne fără grăsime sau macră

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1011030

Ficat

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1011040

Rinichi

 

 

 

0,05

0,4

1011050

Organe comestibile

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1011990

Altele

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1012000

(b)

Bovine

 

 

 

 

 

1012010

Carne

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1012020

Grăsime

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1012030

Ficat

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1012040

Rinichi

 

 

 

0,05

0,4

1012050

Organe comestibile

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1012990

Altele

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1013000

(c)

Ovine

 

 

 

 

 

1013010

Carne

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1013020

Grăsime

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1013030

Ficat

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1013040

Rinichi

 

 

 

0,05

0,4

1013050

Organe comestibile

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1013990

Altele

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1014000

(d)

Caprine

 

 

 

 

 

1014010

Carne

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1014020

Grăsime

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1014030

Ficat

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1014040

Rinichi

 

 

 

0,05

0,4

1014050

Organe comestibile

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1014990

Altele

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1015000

(e)

Animale din specia cabaline, asini sau catâri

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015010

Carne

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015020

Grăsime

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015030

Ficat

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015040

Rinichi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015050

Organe comestibile

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015990

Altele

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1016000

(f)

Păsări de curte – pui, gâște, rațe, curci și bibilici –, struți, porumbei

 

 

 

 

0,05 (2)

1016010

Carne

 

 

 

0,02 (2)

 

1016020

Grăsime

 

 

 

0,02 (2)

 

1016030

Ficat

 

 

 

0,02 (2)

 

1016040

Rinichi

 

 

 

0,05

 

1016050

Organe comestibile

 

 

 

0,02 (2)

 

1016990

Altele

 

 

 

0,02 (2)

 

1017000

(g)

Alte animale de crescătorie (iepuri de casă, canguri)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017010

Carne

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017020

Grăsime

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017030

Ficat

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017040

Rinichi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017050

Organe comestibile

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017990

Altele

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1020000

(ii)

Lapte și smântână, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau îndulcitori, unt și alte grăsimi derivate din lapte, brânză și caș

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

1020010

Bovine

 

 

 

 

 

1020020

Ovine

 

 

 

 

 

1020030

Caprine

 

 

 

 

 

1020040

Cai

 

 

 

 

 

1020990

Altele

 

 

 

 

 

1030000

(iii)

Ouă de pasăre, proaspete, conservate sau congelate ouă fără coajă și gălbenușuri de ouă, proaspete, deshidratate, preparate în apă sau la abur, puse în forme, congelate sau altfel conservate, cu sau fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1030010

Pui

 

 

 

 

 

1030020

Rață

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030030

Gâscă

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030040

Prepeliță

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030990

Altele

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1040000

(iv)

Miere (lăptișor de matcă, polen)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1050000

(v)

Amfibieni și reptile (pulpe de broască, crocodili)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1060000

(vi)

Melci

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1070000

(vii)

Alte produse derivate din animale terestre

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

(L)= liposolubil

Captan (R)

Definiția reziduurilor aplicabile pentru următoarele coduri este „sumă de captan și folpet”:013000; 0152000;0153010;0153030;0154030;0154040;0231010;0260010;0260020;

Folpet (R)

Definiția reziduurilor aplicabile pentru următoarele coduri este „sumă de captan și folpet”:013000; 0152000;0153010;0153030;0154030;0154040;0231010;0260010;0260020;

Kresoxim-metil (L) (R)

(R)

=

definiția reziduului diferă în cazul următoarelor combinații pesticid-număr de cod:

 

Kresoxim-metil -cod 1010000: 490M1 exprimat în kresoxim-metil

 

Kresoxim-metil -cod 1020000: 490M9 exprimat în kresoxim-metil

 

Metabolitul 490M1 = acid 2-metoxiimino-2-[2-(o-toliloximetil)fenil]acetic. Metabolitul 490M9 = acid 2-[2-(4-hidroxi-2-metilfenoximetil)fenil]-2-metoxi-iminoacetic”

2.

Partea A din anexa III se modifică după cum urmează:

(a)

Coloanele referitoare la aminopiralid, fluazinam, fluopicolid, proquinazid și tembotrionă se înlocuiesc cu următorul text:

Reziduuri de pesticide și conținuturi maxime de reziduuri (mg/kg)

Număr de cod

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR (4)

Aminopyralid

Fluazinam (L)

Fluopicolide

Proquinazid

Tembotrione (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

1.

FRUCTE PROASPETE SAU CONGELATE; NUCI

0,01 (5)

 

 

 

0,02 (5)

0110000

(i)

Fructe citrice

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0110010

Grepfruturi [pomelo (inclusiv «citricul gigant»), sweeties, tangelo (cu excepția mineolei), ugli și alți hibrizi]

 

 

 

 

 

0110020

Portocale (bergamotă, portocală amară, chinote și alți hibrizi)

 

 

 

 

 

0110030

Lămâi (chitră, lămâie)

 

 

 

 

 

0110040

Lămâi verzi «lime»

 

 

 

 

 

0110050

Mandarine (clementină, tangerină, mineolă și alți hibrizi)

 

 

 

 

 

0110990

Altele

 

 

 

 

 

0120000

(ii)

Fructe nucifere (cu sau fără coajă)

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0120010

Migdale

 

 

 

 

 

0120020

Nuci de Brazilia

 

 

 

 

 

0120030

Anacard

 

 

 

 

 

0120040

Castane

 

 

 

 

 

0120050

Nuci de cocos

 

 

 

 

 

0120060

Alune (alună turcească)

 

 

 

 

 

0120070

Nuci macadamia

 

 

 

 

 

0120080

Nuci de Pecan

 

 

 

 

 

0120090

Semințe de pin

 

 

 

 

 

0120100

Fistic

 

 

 

 

 

0120110

Nuci comune

 

 

 

 

 

0120990

Altele

 

 

 

 

 

0130000

(iii)

Fructe sămânțoase

 

 

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0130010

Mere (merișor)

 

0,3

 

 

 

0130020

Pere (pară nashi)

 

0,05 (5)

 

 

 

0130030

Gutui

 

0,05 (5)

 

 

 

0130040

Moșmoni

 

0,05 (5)

 

 

 

0130050

Moșmoni japonezi

 

0,05 (5)

 

 

 

0130990

Altele

 

0,05 (5)

 

 

 

0140000

(iv)

Fructe sâmburoase

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0140010

Caise

 

 

 

 

 

0140020

Cireșe (cireșe dulci, vișine)

 

 

 

 

 

0140030

Piersici (nectarine și hibrizi similari)

 

 

 

 

 

0140040

Prune (Goldan, renglotă, corcodușă, porumbar)

 

 

 

 

 

0140990

Altele

 

 

 

 

 

0150000

(v)

Bace și fructe mici

 

 

 

 

 

0151000

(a)

Struguri de masă și de vin

 

 

2

0,5

 

0151010

Struguri de masă

 

0,05 (5)

 

 

 

0151020

Struguri de vin

 

3

 

 

 

0152000

(b)

Căpșuni

 

0,05 (5)

0,01 (5)

1,5

 

0153000

(c)

Fructe de rug

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0153010

Mure

 

 

 

 

 

0153020

Mure de câmp (zmeură varietatea Logan, zmeură varietatea Boysen și mure galbene)

 

 

 

 

 

0153030

Zmeură [fructe de Rubus phoenicolasius, mure arctice/zmeură (Rubus arcticus), zmeură hibridă (hibrid de zmeură și mure arctice) (Rubus arcticus x idaeus)]

 

 

 

 

 

0153990

Altele

 

 

 

 

 

0154000

(d)

Alte bace și fructe mici

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0154010

Afine (afine)

 

 

 

 

 

0154020

Merișoare (afine roșii)

 

 

 

 

 

0154030

Coacăze (roșii, albe sau negre)

 

 

 

 

 

0154040

Agrișe (inclusiv hibrizii încrucișați cu alte specii de Ribes)

 

 

 

 

 

0154050

Măceș

 

 

 

 

 

0154060

Dud (Arbatus)

 

 

 

 

 

0154070

Păducel spaniol (fructe de Actinidia arguta)

 

 

 

 

 

0154080

Boabe de soc (scoruș negru, sorbus, crușin, păducel, scoruș de munte și alte bace ale arborilor)

 

 

 

 

 

0154990

Altele

 

 

 

 

 

0160000

(vi)

Fructe diverse

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0161000

(a)

Cu coajă comestibilă

 

 

 

 

 

0161010

Curmale

 

 

 

 

 

0161020

Smochine

 

 

 

 

 

0161030

Măsline de masă

 

 

 

 

 

0161040

Kumquat [Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)]

 

 

 

 

 

0161050

Carambola (Bilimbi)

 

 

 

 

 

0161060

Kaki

 

 

 

 

 

0161070

Prună de Java [fruct de Eugenia javanica, fruct de Syzygium malaccensis, fruct de Syzygium jambos, cireașă de Brazilia (grumichama), fruct de Eugenia uniflora]

 

 

 

 

 

0161990

Altele

 

 

 

 

 

0162000

(b)

Cu coajă necomestibilă, mici

 

 

 

 

 

0162010

Kiwi

 

 

 

 

 

0162020

Litchi (pulasan, rambutan, mangustan)

 

 

 

 

 

0162030

Fructele pasiunii

 

 

 

 

 

0162040

Smochine indiene (limba soacrei)

 

 

 

 

 

0162050

Fructul Chrysophyllum cainito

 

 

 

 

 

0162060

Plaqueminier (kaki de Virginia) (sapote negre, sapote albe, sapote verzi, sapote galbene, sapote)

 

 

 

 

 

0162990

Altele

 

 

 

 

 

0163000

(c)

Cu coajă necomestibilă, mari

 

 

 

 

 

0163010

Avocado

 

 

 

 

 

0163020

Banane (banană pitică, banană pentru gătit, banană măr)

 

 

 

 

 

0163030

Mango

 

 

 

 

 

0163040

Papaia

 

 

 

 

 

0163050

Rodii

 

 

 

 

 

0163060

Fructe de Annona cherimola [Custard apple, sugar apple, lama (Annona diversifolia) și alte anonacee de talie medie]

 

 

 

 

 

0163070

Guave [pitaya roșie sau fructul dragonului (Hylocereus undatus)]

 

 

 

 

 

0163080

Ananas

 

 

 

 

 

0163090

Fructul arborelui de pâine (fructul arborelui Jack)

 

 

 

 

 

0163100

Durian

 

 

 

 

 

0163110

Soursop

 

 

 

 

 

0163990

Altele

 

 

 

 

 

0200000

2.

LEGUME PROASPETE SAU CONGELATE

0,01 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0210000

(i)

Legume rădăcinoase și cu tuberculi

 

 

 

0,02 (5)

0,02 (5)

0211000

(a)

Cartofi

 

 

0,03

 

 

0212000

(b)

Legume rădăcinoase și cu tuberculi tropicale

 

 

0,01 (5)

 

 

0212010

Manioc (tuberculi de Colocasia esculenta, taro, tannia)

 

 

 

 

 

0212020

Batate

 

 

 

 

 

0212030

Igname (yam, jicama)

 

 

 

 

 

0212040

Arorut

 

 

 

 

 

0212990

Altele

 

 

 

 

 

0213000

(c)

Alte legume rădăcinoase și cu tuberculi, cu excepția sfeclei de zahăr

 

 

 

 

 

0213010

Sfecle

 

 

0,01 (5)

 

 

0213020

Morcovi

 

 

0,15

 

 

0213030

Țeline de rădăcină

 

 

0,01 (5)

 

 

0213040

Hrean (rădăcini de angelică, rădăcini de leuștean, rădăcini de gențiană)

 

 

0,01 (5)

 

 

0213050

Topinamburi

 

 

0,01 (5)

 

 

0213060

Păstârnaci

 

 

0,01 (5)

 

 

0213070

Pătrunjel rădăcină

 

 

0,01 (5)

 

 

0213080

Ridichi [ridiche neagră, ridiche japoneză, ridiche și varietăți similare, ciufa (Cyperus esculentus)]

 

 

0,15

 

 

0213090

Barba-caprei (scorțoneră, salsifi)

 

 

0,01 (5)

 

 

0213100

Gulie furajeră

 

 

0,01 (5)

 

 

0213110

Napi

 

 

0,01 (5)

 

 

0213990

Altele

 

 

0,01 (5)

 

 

0220000

(ii)

Legume bulboase

 

 

 

0,02 (5)

0,02 (5)

0220010

Usturoi

 

 

0,01 (5)

 

 

0220020

Ceapă (ceapă argintie)

 

 

1

 

 

0220030

Ceapă eșalotă

 

 

0,01 (5)

 

 

0220040

Ceapă verde (ceapă de iarnă și varietăți similare)

 

 

10

 

 

0220990

Altele

 

 

0,01 (5)

 

 

0230000

(iii)

Legume fructoase

 

 

 

 

 

0231000

(a)

Solanacee

 

 

1

 

0,02 (5)

0231010

Tomate [roșii cireșe, tamarillo, păpălău (Physalis), goji tibetan, goji chinezesc (Lycium barbarum și L. chinense)]

 

 

 

0,15

 

0231020

Ardei (ardei iuți)

 

 

 

0,02 (5)

 

0231030

Vinete (Pepino)

 

 

 

0,15

 

0231040

Bame

 

 

 

0,02 (5)

 

0231990

Altele

 

 

 

0,02 (5)

 

0232000

(b)

Cucurbitacee cu coaja comestibilă

 

 

0,5

0,05

0,02 (5)

0232010

Castraveți

 

 

 

 

 

0232020

Cornișoni

 

 

 

 

 

0232030

Dovleci [dovlecel (Cucurbita pepo var. melopepo f. clypeiformis)]

 

 

 

 

 

0232990

Altele

 

 

 

 

 

0233000

(c)

Cucurbitacee cu coaja necomestibilă

 

 

0,5

0,02 (5)

0,02 (5)

0233010

Pepeni galbeni (Kiwano)

 

 

 

 

 

0233020

Dovleci (dovleac alb turcesc)

 

 

 

 

 

0233030

Pepeni verzi

 

 

 

 

 

0233990

Altele

 

 

 

 

 

0234000

(d)

Porumb zaharat

 

 

0,01 (5)

0,02 (5)

0,05

0239000

(e)

Alte legume fructoase

 

 

0,01 (5)

0,02 (5)

0,02 (5)

0240000

(iv)

Brasicacee

 

 

 

0,02 (5)

0,02 (5)

0241000

(a)

Varză cu inflorescență

 

 

2

 

 

0241010

Broccoli (broccoli calabrese, broccoli chinezesc, frunze de nap)

 

 

 

 

 

0241020

Conopidă

 

 

 

 

 

0241990

Altele

 

 

 

 

 

0242000

(b)

Varză cu căpățână

 

 

 

 

 

0242010

Varză de Bruxelles

 

 

0,2

 

 

0242020

Varză cu căpățână (varză cu căpățână, varză roșie, varză creață de Milano, varză albă)

 

 

0,2

 

 

0242990

Altele

 

 

0,01 (5)

 

 

0243000

(c)

Varză pentru frunze

 

 

 

 

 

0243010

Varză chinezească [muștar indian (muștar chinezesc cu frunze de varză), pakchoï, pakchoï sub formă de rozetă (tai goo choi), choi sum (Brassica parachinensis), varză chinezească (petsai)]

 

 

0,1

 

 

0243020

Varză fără căpățână [varză creață fără căpățână, varză de iarnă, varză portugheză fără căpățână (Brassica olerácea var. acephala), varză portugheză (Brassica olerácea var. tronchuda), Brassica alba vulgaris]

 

 

2

 

 

0243990

Altele

 

 

0,1

 

 

0244000

(d)

Gulii

 

 

0,03

 

 

0250000

(v)

Legume cu frunze și plante aromatice

 

 

 

0,02 (5)

0,02 (5)

0251000

(a)

Lăptuci și alte salate similare, inclusiv brasicacee

 

 

 

 

 

0251010

Fetică (fetică italiană)

 

 

9

 

 

0251020

Lăptucă (salată cu căpățână, salată de foi, salată iceberg, marulă)

 

 

9

 

 

0251030

Scarolă (cicoare cu frunze întregi) (cicoare sălbatică, cicoare cu frunze roșii, radicchio, cicoare creață de grădină, cicoare pentru păpuși)

 

 

1,5

 

 

0251040

Creson

 

 

9

 

 

0251050

Barbarea verna

 

 

9

 

 

0251060

Rucolă (rucolă sălbatică)

 

 

9

 

 

0251070

Muștar vânăt

 

 

9

 

 

0251080

Frunze și lăstari de Brassica spp. [Mizuna, frunze de mazăre și ridiche și alți lăstari tineri de brasicacee (produse recoltate până în stadiul de 8 frunze adevărate)]

 

 

9

 

 

0251990

Altele

 

 

9

 

 

0252000

(b)

Spanac și similare (frunze)

 

 

4

 

 

0252010

Spanac (spanac din Noua Zeelandă, spanac amaranthus)

 

 

 

 

 

0252020

Iarbă-grasă [Montia perfoliata, iarbă-grasă de grădină, iarbă-grasă comună, măcriș, salicornie, săricica (Salsola soda)]

 

 

 

 

 

0252030

Sfeclă pentru pețiol și frunze (frunze de sfeclă)

 

 

 

 

 

0252990

Altele

 

 

 

 

 

0253000

(c)

Frunze de viță-de-vie

 

 

0,01 (5)

 

 

0254000

(d)

Năsturel

 

 

0,01 (5)

 

 

0255000

(e)

Cicoare witloof

 

 

0,01 (5)

 

 

0256000

(f)

Plante aromatice

 

 

9

 

 

0256010

Asmățui

 

 

 

 

 

0256020

Arpagic

 

 

 

 

 

0256030

Frunze de țelină (frunze de fenicul, frunze de coriandru, frunze de mărar, frunze de chimen, leuștean, angelică, asmățui și alte apiacee)

 

 

 

 

 

0256040

Pătrunjel

 

 

 

 

 

0256050

Salvie (cimbru sălbatic, cimbru de grădină)

 

 

 

 

 

0256060

Rozmarin

 

 

 

 

 

0256070

Cimbru (măghiran, oregano)

 

 

 

 

 

0256080

Busuioc (frunze de roiniță, izmă, izmă-bună)

 

 

 

 

 

0256090

Frunze de dafin

 

 

 

 

 

0256100

Tarhon (Isop)

 

 

 

 

 

0256990

Altele (flori comestibile)

 

 

 

 

 

0260000

(vi)

Leguminoase (proaspete)

 

 

0,01 (5)

0,02 (5)

0,02 (5)

0260010

Fasole (păstăi) (fasole verde, fasole spaniolă, fasole fideluță, fasoliță)

 

 

 

 

 

0260020

Fasole (boabe) [bob mare, flageolet, mazăre-sabie (de Madagascar), fasole de Lima, fasoliță]

 

 

 

 

 

0260030

Mazăre (păstăi) (mazăre dulce)

 

 

 

 

 

0260040

Mazăre (boabe) (mazăre pentru consum, mazăre proaspătă, năut)

 

 

 

 

 

0260050

Linte

 

 

 

 

 

0260990

Altele

 

 

 

 

 

0270000

(vii)

Legume cu tulpină (proaspete)

 

 

 

0,02 (5)

0,02 (5)

0270010

Sparanghel

 

 

0,01 (5)

 

 

0270020

Cardon

 

 

0,01 (5)

 

 

0270030

Țelină

 

 

0,01 (5)

 

 

0270040

Fenicul

 

 

0,01 (5)

 

 

0270050

Anghinare

 

 

0,01 (5)

 

 

0270060

Praz

 

 

1,5

 

 

0270070

Rubarbă

 

 

0,01 (5)

 

 

0270080

Lăstari de bambus

 

 

0,01 (5)

 

 

0270090

Miez de palmier

 

 

0,01 (5)

 

 

0270990

Altele

 

 

0,01 (5)

 

 

0280000

(viii)

Ciuperci

 

 

0,01 (5)

0,02 (5)

0,02 (5)

0280010

Ciuperci de cultură (ciupercă de gunoi/șampinion, burete negru de fag, shi-take)

 

 

 

 

 

0280020

Ciuperci sălbatice (gălbiori, trufe, zbârciogi, mânătarcă)

 

 

 

 

 

0280990

Altele

 

 

 

 

 

0290000

(ix)

Alge

 

 

0,01 (5)

0,02 (5)

0,02 (5)

0300000

3.

LEGUME PĂSTĂI

0,01 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

0,02 (5)

0300010

Fasole (bob mare, fasole comună, fasole oloagă, mazăre-sabie, fasole de Lima, boabe, fasoliță)

 

 

 

 

 

0300020

Linte

 

 

 

 

 

0300030

Mazăre (năut, mazăre de câmp, latir)

 

 

 

 

 

0300040

Lupin

 

 

 

 

 

0300990

Altele

 

 

 

 

 

0400000

4.

SEMINȚE ȘI FRUCTE OLEAGINOASE

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

0,02 (5)

0401000

(i)

Semințe oleaginoase

 

 

 

 

 

0401010

Semințe de in

0,01 (5)

 

 

 

 

0401020

Arahide

0,01 (5)

 

 

 

 

0401030

Semințe de mac

0,01 (5)

 

 

 

 

0401040

Semințe de susan

0,01 (5)

 

 

 

 

0401050

Semințe de floarea-soarelui

0,01 (5)

 

 

 

 

0401060

Semințe de rapiță (rapiță sălbatică, navetă)

0,03

 

 

 

 

0401070

Boabe de soia

0,01 (5)

 

 

 

 

0401080

Semințe de muștar

0,01 (5)

 

 

 

 

0401090

Semințe de bumbac

0,01 (5)

 

 

 

 

0401100

Semințe de dovleac (alte semințe de curcubitacee)

0,01 (5)

 

 

 

 

0401110

Șofrănel

0,01 (5)

 

 

 

 

0401120

Limba mielului

0,01 (5)

 

 

 

 

0401130

Camelină

0,01 (5)

 

 

 

 

0401140

Cânepă

0,01 (5)

 

 

 

 

0401150

Ricin

0,01 (5)

 

 

 

 

0401990

Altele

0,01 (5)

 

 

 

 

0402000

(ii)

Fructe oleaginoase

0,01 (5)

 

 

 

 

0402010

Măsline pentru ulei

 

 

 

 

 

0402020

Nuci de palmier

 

 

 

 

 

0402030

Fructe de palmier pentru ulei

 

 

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

 

 

0402990

Altele

 

 

 

 

 

0500000

5.

CEREALE

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

0,02 (5)

0500010

Orz

0,1

 

 

 

 

0500020

Hrișcă (amarant, quinoa)

0,01 (5)

 

 

 

 

0500030

Porumb

0,01 (5)

 

 

 

 

0500040

Mei (mei comun, teff)

0,01 (5)

 

 

 

 

0500050

Ovăz

0,1

 

 

 

 

0500060

Orez

0,01 (5)

 

 

 

 

0500070

Secară

0,1

 

 

 

 

0500080

Sorg

0,01 (5)

 

 

 

 

0500090

Grâu (alac, triticale)

0,1

 

 

 

 

0500990

Altele

0,01 (5)

 

 

 

 

0600000