9.2.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 39/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 98/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 15 ianuarie 2013

privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Anumite substanțe și amestecuri sunt precursori de explozivi și pot fi utilizate impropriu la fabricarea ilicită de explozivi. Planul de acțiune al Uniunii Europene privind îmbunătățirea securității explozivilor, adoptat de Consiliu la 18 aprilie 2008, a invitat Comisia să instituie un Comitet permanent pentru precursori care să analizeze măsuri și să pregătească recomandări privind reglementarea precursorilor de explozivi disponibili pe piață, luând în considerare costurile și beneficiile acestora.

(2)

Comitetul permanent pentru precursori, instituit de Comisie în 2008, a identificat diferiți precursori de explozivi susceptibili de a fi folosiți pentru a comite atacuri teroriste și a recomandat acțiuni corespunzătoare la nivelul Uniunii.

(3)

Unele state membre au adoptat deja acte cu putere de lege și acte administrative privind introducerea pe piață, punerea la dispoziție și deținerea anumitor precursori de explozivi.

(4)

Respectivele acte cu putere de lege și acte administrative, care sunt divergente și pot constitui bariere în calea comerțului în interiorul Uniunii, ar trebui armonizate cu scopul de a îmbunătăți libera circulație a substanțelor chimice și a amestecurilor pe piața internă și, în măsura posibilului, de a elimina denaturarea concurenței, asigurând în același timp un înalt nivel de protecție a siguranței publicului larg. De asemenea, la nivel național și la nivelul Uniunii au fost instituite alte norme privind anumite substanțe care fac obiectul prezentului regulament referitoare la siguranța lucrătorilor și protecția mediului. Prezentul regulament nu aduce atingere respectivelor norme.

(5)

Pentru a asigura cel mai înalt grad de uniformitate pentru operatorii economici, un regulament este cel mai adecvat instrument juridic de reglementare a comercializării și utilizării de precursori de explozivi.

(6)

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (3) prevede că substanțele și amestecurile clasificate drept periculoase trebuie să fie corect etichetate înainte de a fi introduse pe piață. De asemenea, acesta prevede că operatorii economici, inclusiv comercianții cu amănuntul, fie clasifică și etichetează aceste substanțe, fie se bazează pe clasificarea întocmită de un actor din amonte în lanțul de aprovizionare. Prin urmare, este oportun să se prevadă în prezentul regulament că toți operatorii economici, inclusiv comercianții cu amănuntul, care pun la dispoziția persoanelor din rândul publicului larg substanțe restricționate în temeiul prezentului regulament, se asigură că ambalajul indică faptul că achiziționarea, deținerea sau utilizarea substanței sau a amestecului în cauză de către persoane din rândul publicului larg face obiectul unei restricții.

(7)

Pentru a atinge, la nivel național, un nivel de protecție împotriva utilizării ilicite a precursorilor de explozivi care să fie similar sau mai mare decât cel avut în vedere de prezentul regulament la nivelul Uniunii, unele state membre au deja acte cu putere de lege și acte administrative în vigoare pentru unele substanțe susceptibile de o utilizare ilicită. Unele dintre aceste substanțe sunt enumerate deja în prezentul regulament, iar altele ar putea fi restricționate la nivelul Uniunii în viitor. Întrucât ar fi împotriva scopurilor prezentului regulament să se diminueze protecția prin măsuri la nivelul Uniunii, este oportun să se prevadă un mecanism prin care astfel de măsuri naționale ar putea rămâne în vigoare (o clauză de salvgardare).

(8)

Fabricarea ilicită a explozivilor ar trebui să fie făcută mai dificilă prin fixarea unor valori limită de concentrație pentru anumiți precursori de explozivi. Sub aceste valori limită de concentrație libera circulație a respectivilor precursori de explozivi este asigurată și supusă unui mecanism de salvgardare; peste respectivele valori limită de concentrație accesul publicului larg la respectivii precursori de explozivi ar trebui restricționat.

(9)

Persoanele din rândul publicului larg ar trebui, prin urmare, să nu poată achiziționa, introduce, deține sau utiliza precursorii de explozivi menționați peste valorile limită de concentrație respective. Este, totuși, oportun să se permită persoanelor din rândul publicului larg să achiziționeze, să introducă,să dețină sau să utilizeze astfel de precursori de explozivi în scopuri legitime, dacă dețin o licență pentru asta.

(10)

Mai mult, ținând seama de faptul că unele state membre au deja sisteme de înregistrare bine stabilite, care sunt utilizate pentru a controla punerea la dispoziție pe piață a unora sau a tuturor substanțelor restricționate în temeiul prezentului regulament care nu pot fi puse la dispoziția persoanelor din rândul publicului larg, este oportun să se prevadă în prezentul regulament un sistem de înregistrare aplicabil unora sau tuturor acelor substanțe.

(11)

Peroxidul de hidrogen, nitrometanul și acidul nitric sunt utilizate la scară largă în scopuri legitime de către persoane din rândul publicului larg. Prin urmare ar trebui să fie posibil ca statele membre să permită accesul la acele substanțe în anumite limite de concentrație prin aplicarea mai degrabă a unui sistem de înregistrare prevăzut în conformitate cu prezentul regulament decât a unui sistem de acordare de licențe.

(12)

Având în vedere obiectul extrem de specific al prezentului regulament, obiectivul prezentului regulament poate fi realizat lăsând totodată statelor membre, în conformitate cu principiile subsidiarității și proporționalității, flexibilitatea de a alege dacă să interzică accesul publicului larg la substanțele restricționate de prezentul regulament sau să acorde un acces limitat în conformitate cu prezentul regulament.

(13)

Pentru a urmări obiectivele legitime ale securității publice, asigurând în același timp un nivel cât mai mic de perturbare a bunei funcționări a pieței interne, este oportun să se prevadă un sistem de acordare de licențe în conformitate cu care o persoană care a achiziționat o substanță restricționată de prezentul regulament care nu poate fi pusă la dispoziția persoanelor din rândul publicului larg sau un amestec ori o substanță care conține substanța respectivă, într-o concentrație de peste valoarea limită, ar putea să o introducă dintr-un alt stat membru sau dintr-o țară terță într-un stat membru care permite accesul la substanța respectivă în conformitate cu oricare dintre sistemele prevăzute în prezentul regulament.

(14)

Pentru a pune în aplicare în mod eficient dispozițiile privind introducerea de precursori de explozivi, statele membre sunt încurajate să se asigure că condițiile aplicabile pentru introducerea substanțelor restricționate de prezentul regulament care nu pot fi puse la dispoziția persoanelor din rândul publicului larg sunt aduse în atenția călătorilor internaționali. Din același motiv, statele membre sunt de asemenea încurajate să se asigure că publicul larg este sensibilizat cu privire la restricțiile aplicabile loturilor mici de bunuri livrate persoanelor private sau comandate la distanță de către consumatori finali.

(15)

Informațiile furnizate de către statele membre sectorului industrial, în special întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), ar putea constitui un mijloc important de facilitare a conformității cu prezentul regulament, având în vedere importanța minimizării sarcinii administrative pentru IMM-uri.

(16)

Având în vedere că ar fi disproporționat să se interzică utilizarea precursorilor de explozivi în activitățile profesionale, restricțiile privind punerea la dispoziție, introducerea, deținerea și utilizarea acestor precursori de explozivi ar trebui să se aplice numai publicului larg. Totuși, având în vedere scopurile generale ale prezentului regulament, este oportun să se prevadă un mecanism de raportare care să acopere atât utilizatorii profesioniști din lanțul de aprovizionare, cât și persoanele din rândul publicului larg implicate în tranzacții care, prin natura sau amploarea lor, sunt considerate suspecte. În acest scop, statele membre ar trebui să instituie puncte de contact naționale pentru raportarea tranzacțiilor suspecte.

(17)

O serie de tranzacții privind precursori de explozivi ar putea fi considerate suspecte și, prin urmare, ar trebui raportate, antrenând astfel un refuz legitim de furnizare din partea operatorilor economici. De exemplu, în cazul în care cumpărătorul potențial (profesionist sau neprofesionist) pare confuz în ceea ce privește utilizarea preconizată, pare nefamiliarizat cu utilizarea preconizată sau nu poate să o explice în mod plauzibil, intenționează să achiziționeze cantități, concentrații sau combinații neobișnuite de substanțe, nu dorește să ofere o dovadă a identității sau a reședinței sale sau insistă să utilizeze metode neobișnuite de plată, inclusiv sume mari de bani lichizi. Operatorii economici are trebui să își poată rezerva dreptul de a refuza o astfel de tranzacție.

(18)

Având în vedere scopurile generale ale prezentului regulament, autoritățile competente responsabile cu acordarea de licențe sunt încurajate să informeze punctul de contact național relevant despre orice refuz al unei cereri de acordare de licență, în cazul în care refuzul s-a bazat pe motive întemeiate de a suspecta legitimitatea utilizării preconizate sau intențiile utilizatorului. De asemenea, autoritățile competente responsabile cu acordarea de licențe sunt încurajate să informeze punctul de contact național în legătură cu orice suspendare sau revocare a unei licențe.

(19)

În scopul de a preveni și detecta eventuale utilizări ilicite ale precursorilor de explozivi, este de dorit ca punctele de contact naționale să păstreze evidențe ale tranzacțiilor suspecte raportate și ca autoritățile competente să ia măsurile necesare pentru a examina circumstanțele concrete, inclusiv autenticitatea activității economice relevante exercitate de un utilizator profesionist implicat într-o tranzacție suspectă.

(20)

Acolo unde este fezabil, ar trebui stabilite valori limită de concentrație peste care accesul la anumiți precursori de explozivi să fie restricționat, în timp ce pentru anumiți alți precursori ar trebui prevăzută numai raportarea tranzacțiilor suspecte. Criteriile pentru a stabili care măsuri se aplică căror substanțe includ nivelul de amenințare asociat precursorului de exploziv în cauză, volumul comerțului cu precursorul de exploziv în cauză și posibilitatea stabilirii unui nivel de concentrație sub care precursorul ar putea fi totuși utilizat în scopurile legitime pentru care este introdus pe piață. Aceste criterii ar trebui să dea în continuare o orientare noilor acțiuni care pot fi întreprinse cu privire la precursorii care nu intră în prezent în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

(21)

Nu este posibil, din punct de vedere tehnic, să se stabilească valori limită de concentrație pentru combustibilii solizi din hexamină sub formă de pastile. În plus, există multe utilizări legitime ale acidului sulfuric, acetonei, nitratului de potasiu, nitratului de sodiu, nitratului de calciu și nitratului de calciu amoniu. O reglementare la nivelul Uniunii privind limitarea vânzărilor către publicul larg a acestor substanțe ar avea drept rezultat costuri administrative și legate de respectarea legislației disproporționat de mari pentru consumatori, autoritățile publice și întreprinderi. Totuși, având în vedere scopurile prezentului regulament, ar trebui adoptate măsuri pentru a facilita raportarea tranzacțiilor suspecte privind combustibili solizi din hexamină sub formă de pastile și privind acei alți precursori de explozivi pentru care nu există alternative sigure și potrivite.

(22)

Furtul de precursori de explozivi reprezintă un mijloc de a obține materii prime pentru fabricarea ilicită de explozivi. Prin urmare, este oportun să se prevadă raportarea furturilor și disparițiilor semnificative ale substanțelor care fac obiectul măsurilor prevăzute de prezentul regulament și ale altor substanțe cu privire la care se raportează tranzacțiile suspecte. Pentru a facilita urmărirea făptuitorilor și pentru a alerta autoritățile competente din alte state membre cu privire la posibilele amenințări, punctele de contact naționale sunt încurajate, atunci când e cazul, să recurgă la sistemul de alertă timpurie al Europol.

(23)

Statele membre ar trebui să stabilească norme privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării prezentului regulament. Aceste sancțiuni ar trebui să fie eficace, proporționale și disuasive.

(24)

În temeiul anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (4) este interzisă furnizarea către persoane din rândul publicului larg a nitratului de amoniu care ar putea fi ușor utilizat în mod impropriu drept precursor de explozivi. Totuși, furnizarea de nitrat de amoniu către anumiți utilizatori profesioniști, în principal fermieri, este permisă. Prin urmare, furnizarea respectivă ar trebui să facă obiectul mecanismului de raportare pentru tranzacții suspecte instituit prin prezentul regulament, având în vedere că nu există nicio cerință echivalentă în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

(25)

Prezentul regulament prevede prelucrarea datelor cu caracter personal și transmiterea acestora către terți în cazul tranzacțiilor suspecte. Această prelucrare și transmitere implică o imixtiune gravă în drepturile fundamentale la viață privată și la protecția datelor cu caracter personal. Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (5) reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în cadrul prezentului regulament. Prin urmare, ar trebui garantat că este protejat în mod corespunzător dreptul fundamental la protecția datelor cu caracter personal al persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate în aplicarea prezentului regulament. În special prelucrarea datelor cu caracter personal pe care o implică acordarea unei licențe, înregistrarea tranzacțiilor și raportarea tranzacțiilor suspecte ar trebui efectuată în conformitate cu Directiva 95/46/CE, inclusiv cu principiile generale în materie de protecție a datelor, și anume limitarea la minimum a datelor, limitarea scopului, proporționalitatea și necesitatea, precum și cerința de a respecta în mod corespunzător dreptul persoanelor vizate de a avea acces la date și de a obține rectificarea sau ștergerea acestora.

(26)

Substanțele utilizate de teroriști și de alți infractori pentru fabricarea ilicită de explozivi artizanali se pot schimba rapid cu altele. Prin urmare ar trebui prevăzută posibilitatea de a include și alte substanțe în sistemul prevăzut de prezentul regulament, atunci când e necesar în regim de urgență.

(27)

În scopul de a ține seama de evoluțiile constatate în utilizarea improprie a substanțelor ca precursori de explozivi și cu condiția ca, pentru a ține seama de impactul potențial semnificativ asupra operatorilor economici, să se desfășoare consultări corespunzătoare cu părțile interesate relevante, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta acte, în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru a modifica valorile limită de concentrație peste care anumite substanțe nu pot fi puse la dispoziția publicului larg și pentru a întocmi o listă a substanțelor suplimentare cu privire la care tranzacțiile suspecte trebuie raportate. Este deosebit de important ca, pe parcursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. În cursul pregătirii și elaborării actelor delegate, Comisia ar trebui să se asigure că documentele relevante se transmit simultan Parlamentului European și Consiliului în timp util și în mod corespunzător.

(28)

Comisia ar trebui să revizuiască în permanență lista substanțelor care nu pot fi puse la dispoziția publicului larg peste anumite valori limită de concentrație și lista substanțelor cu privire la care tranzacțiile suspecte trebuie raportate. Comisia ar trebui, atunci când se justifică acest lucru, să pregătească propuneri legislative în conformitate cu procedura legislativă ordinară în vederea adăugării sau eliminării de mențiuni în prima listă menționată sau în vederea eliminării de mențiuni din a doua listă menționată pentru a ține seama de evoluțiile utilizării improprii a substanțelor ca precursori de explozivi.

(29)

În ceea ce privește substanțele care nu sunt deja restricționate de prezentul regulament, însă în privința cărora un stat membru descoperă că are motive rezonabile pentru a crede că ar putea fi utilizate pentru fabricarea ilicită de explozivi, ar trebui introdusă o clauză de salvgardare care să prevadă o procedură a Uniunii adecvată.

(30)

În plus, având în vedere riscurile specifice care trebuie abordate de prezentul regulament, este oportun să se permită statelor membre, în anumite circumstanțe, să adopte măsuri de salvgardare și în privința substanțelor care fac deja obiectul măsurilor prevăzute de prezentul regulament.

(31)

Având în vedere cerințele în temeiul prezentului regulament în ceea ce privește informarea Comisiei și a statelor membre, ar fi inoportun ca aceste noi măsuri de salvgardare să facă obiectul regimului prevăzut de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (6), indiferent dacă se referă la substanțe care fac deja obiectul măsurilor prevăzute de prezentul regulament sau la alte substanțe.

(32)

Având în vedere scopul prezentului regulament și impactul pe care îl poate avea acesta asupra securității cetățenilor și asupra pieței interne, Comisia ar trebui să prezinte, bazându-se pe discuțiile permanente din cadrul Comitetului permanent pentru precursori, un raport către Parlamentul European și Consiliu care să analizeze problemele care pot apărea din punerea în aplicare a prezentului regulament, oportunitatea și fezabilitatea extinderii domeniului de aplicare al acestuia, atât în ceea ce privește acoperirea utilizatorilor profesioniști, cât și includerea în cadrul dispozițiilor privind raportarea tranzacțiilor suspecte, a disparițiilor și a furturilor de substanțe care deși nu fac obiectul măsurilor prevăzute de prezentul regulament, sunt identificate ca fiind utilizate pentru fabricarea ilicită de explozivi (precursori de explozivi neclasificați). Mai mult, Comisia ar trebui, ținând în acest sens seama de experiența relevantă dobândită de statele membre și luând în considerare costurile și beneficiile, să prezinte un raport în care să se analizeze oportunitatea și fezabilitatea consolidării și armonizării în continuare a sistemului, având în vedere amenințările la adresa securității publice. În cadrul revizuirii, Comisia ar trebui să prezinte un raport Parlamentului European și Consiliului în care să fie examinate posibilități de a transfera dispoziții privind nitratul de amoniu din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 în prezentul regulament.

(33)

Deoarece obiectivul prezentului regulament, și anume limitarea accesului publicului larg la substanțele care pot fi utilizate pentru fabricarea ilicită de explozivi neîmpiedicând însă libera circulație a mărfurilor pe piața internă, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de statele membre și, în consecință, având în vedere amploarea limitării, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(34)

În temeiul articolului 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (7) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a emis un aviz (8).

(35)

Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile consacrate în special în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, mai ales protecția datelor cu caracter personal, libertatea de a desfășura o activitate comercială, dreptul la proprietate și principiul nediscriminării. Prezentul regulament ar trebui aplicat de către statele membre cu respectarea acestor drepturi și principii,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament instituie norme armonizate privind punerea la dispoziție, introducerea, deținerea și utilizarea substanțelor sau a amestecurilor care ar putea fi utilizate impropriu la fabricarea ilicită de explozivi, în scopul limitării accesului publicului larg la acestea și al asigurării unei raportări adecvate a tranzacțiilor suspecte de-a lungul lanțului de aprovizionare.

Prezentul regulament nu aduce atingere altor dispoziții mai stricte din dreptul Uniunii privind substanțele enumerate în anexe.

Articolul 2

Domeniu de aplicare

(1)   Prezentul regulament se aplică substanțelor enumerate în anexe și amestecurilor sau substanțelor care conțin astfel de substanțe.

(2)   Prezentul regulament nu se aplică:

(a)

articolelor definite la articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

(b)

articolelor pirotehnice definite în articolul 2 alineatul (1) din Directiva 2007/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 mai 2007 privind introducerea pe piață a articolelor pirotehnice (9), articolelor pirotehnice destinate, în conformitate cu dreptul intern, utilizării în regim necomercial de către forțele armate, autoritățile de asigurarea a aplicării legii sau pompieri, echipamentului pirotehnic care intră în domeniul de aplicare al Directivei 96/98/CE a Consiliului din 20 decembrie 1996 privind echipamentele maritime (10), articolelor pirotehnice destinate utilizării în industria aerospațială sau capselor de percuție destinate jucăriilor;

(c)

medicamentelor care sunt puse, în mod legitim, la dispoziția unei persoane din rândul publicului larg, pe baza unei rețete, în conformitate cu dreptul intern aplicabil.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„substanță” înseamnă o substanță în sensul articolului 3 punctul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

2.

„amestec” înseamnă un amestec în sensul articolului 3 punctul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

3.

„articol” înseamnă un articol în sensul articolului 3 punctul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

4.

„punere la dispoziție” înseamnă orice furnizare, cu titlu oneros sau gratuit;

5.

„introducere” înseamnă actul de a aduce o substanță pe teritoriul unui stat membru dintr-un alt stat membru sau dintr-o țară terță;

6.

„utilizare” înseamnă orice prelucrare, preparare, stocare, tratare sau amestecare, inclusiv în cadrul fabricării unui articol, sau orice altă utilizare;

7.

„persoană din rândul publicului larg” înseamnă orice persoană fizică care acționează în scopuri care nu sunt legate de activitățile sale comerciale sau profesionale;

8.

„tranzacție suspectă” înseamnă orice tranzacție privind substanțele enumerate în anexe sau amestecurile ori substanțele care conțin astfel de substanțe, inclusiv cele în care sunt implicați utilizatori profesioniști, atunci când există motive rezonabile de a suspecta că substanța sau amestecul sunt destinate fabricării ilicite de explozivi;

9.

„operator economic” înseamnă orice persoană fizică sau juridică sau entitate publică sau grup de astfel de persoane și/sau organisme care furnizează produse sau servicii pe piață;

10.

„precursor de exploziv restricționat” înseamnă o substanță enumerată în anexa I într-o concentrație mai mare decât limita maximă corespunzătoare prevăzută pentru aceasta și include un amestec sau altă substanță în care o astfel de substanță listată este prezentă într-o concentrație mai mare decât limita maximă corespunzătoare.

Articolul 4

Punere la dispoziție, introducere, deținere și utilizare

(1)   Precursorii de explozivi restricționați nu sunt puși la dispoziția persoanelor din rândul publicului larg sau nu sunt introduși, deținuți sau utilizați de acestea.

(2)   Fără a aduce atingere alineatului (1), un stat membru poate menține sau stabili un sistem de acordare de licențe care să permită ca precursorii de explozivi restricționați să fie puși la dispoziția persoanelor din rândul publicului larg, sau să fie deținuți sau utilizați de acestea cu condiția ca persoanele din rândul publicului larg să obțină și, la cerere, să prezinte o licență pentru achiziționarea, deținerea sau utilizarea acestora emisă în conformitate cu articolul 7 de o autoritate competentă din statul membru în care precursorul de exploziv restricționat urmează să fie achiziționat, deținut sau utilizat.

(3)   Fără a aduce atingere alineatelor (1) și (2), un stat membru poate menține sau institui un sistem de înregistrare care să permită următorilor precursori de explozivi restricționați să fie puși la dispoziția persoanelor din rândul publicului larg, sau să fie deținuți sau utilizați de acestea dacă operatorul economic care îi pune la dispoziție înregistrează fiecare tranzacție în conformitate cu sistemul prevăzut la articolul 8:

(a)

peroxid de hidrogen (CAS RN 7722-84-1) în concentrații superioare valorii limită prevăzute în anexa I, dar nu mai mari de 35 % g/g;

(b)

nitrometan (CAS RN 75-52-5) în concentrații superioare valorii limită prevăzute în anexa I, dar nu mai mari de 40 % g/g;

(c)

acid nitric (CAS RN 7697-37-2) în concentrații superioare valorii limită prevăzute în anexa I, dar nu mai mari de 10 % g/g;

(4)   Statele membre notifică Comisiei toate măsurile pe care le iau pentru a pune în aplicare oricare dintre sistemele menționate la alineatele (2) și (3). Notificarea prevede precursorii de explozivi restricționați cu privire la care statul membru prevede o excepție.

(5)   Comisia publică o listă a măsurilor notificate de statele membre în conformitate cu alineatul (4).

(6)   Atunci când o persoană din rândul publicului larg intenționează să introducă un precursor de exploziv restricționat pe teritoriul unui stat membru care a optat pentru o derogare de la alineatul (1) prin aplicarea unui sistem de acordare de licențe în conformitate cu alineatul (2) și/sau a unui sistem de înregistrare în conformitate cu alineatul (3) sau cu articolul 17, persoana respectivă obține și, la cerere, prezintă autorității competente o licență emisă în conformitate cu normele prevăzute la articolul 7 și care este valabilă în statul membru respectiv.

(7)   Un operator economic care pune la dispoziția unei persoane din rândul publicului larg un precursor de exploziv restricționat, în conformitate cu alineatul (2), solicită prezentarea unei licențe pentru fiecare tranzacție, sau, dacă precursorul este pus la dispoziție în conformitate cu alineatul (3), înregistrează tranzacția, cu respectarea sistemului instituit de statul membru în care precursorul de exploziv restricționat a fost pus la dispoziție.

Articolul 5

Etichetare

Un operator economic care intenționează să pună la dispoziția unei persoane din rândul publicului larg precursori de explozivi restricționați se asigură, fie atașând o etichetă adecvată, fie verificând că este atașată o etichetă adecvată, că ambalajul indică în mod clar că achiziționarea, deținerea sau utilizarea precursorului de exploziv restricționat de către persoane din rândul publicului larg face obiectul unei restricții, astfel cum se menționează la articolul 4 alineatele (1), (2) și (3).

Articolul 6

Libera circulație

Fără a aduce atingere articolului 1 al doilea paragraf și articolului 13 și cu excepția cazului în care prezentul regulament sau alte acte juridice ale Uniunii prevăd altfel, statele membre nu interzic, nu restricționează și nu împiedică, din motive legate de prevenirea fabricării ilicite de explozivi, punerea la dispoziție pe piață:

(a)

a substanțelor enumerate în anexa I în concentrații care nu sunt superioare valorilor limită prevăzute în aceasta; sau

(b)

a substanțelor enumerate în anexa II.

Articolul 7

Licențe

(1)   Fiecare stat membru care emite licențe pentru persoanele din rândul publicului larg cu un interes legitim de a achiziționa, introduce, deține sau utiliza precursori de explozivi restricționați stabilește norme de acordare a licenței prevăzute la articolul 4 alineatele (2) și (6). Atunci când examinează acordarea unei licențe, autoritățile competente din statul membru în cauză iau în considerare toate circumstanțele relevante și în special legitimitatea utilizării preconizate a substanței. Se refuză acordarea licenței dacă există motive rezonabile de îndoială privind legitimitatea utilizării preconizate sau privind intențiile utilizatorului de a o utiliza într-un scop legitim.

(2)   Autoritatea competentă poate alege modalitatea de limitare a valabilității licenței, permițând fie utilizarea unică, fie utilizarea multiplă și pe o perioadă de cel mult trei ani. Autoritatea competentă poate obliga persoana care deține licența să demonstreze până la expirarea licenței că îndeplinește în continuare condițiile pe baza cărora a fost acordată licența. Licența menționează precursorii de explozivi restricționați pentru care a fost acordată.

(3)   Autoritățile competente pot impune solicitanților plata unei taxe pentru cererea de acordare a licenței. Această taxă nu poate depăși costurile de prelucrare a cererii.

(4)   Autoritatea competentă poate suspenda sau revoca licența atunci când există motive rezonabile de a crede că nu mai sunt îndeplinite condițiile pe baza cărora a fost acordată licența.

(5)   Căile de atac împotriva oricărei decizii a autorității competente, precum și litigiile privind respectarea condițiilor licenței sunt aduse în fața unui organism competent în conformitate cu legislația internă.

(6)   Licențele acordate de autoritățile competente ale unui stat membru pot fi recunoscute în alte state membre. Până la 2 septembrie 2014, Comisia elaborează, în urma consultării Comitetului permanent pentru precursori, orientări privind detaliile tehnice ale licențelor pentru a facilita recunoașterea reciprocă a acestora. Aceste orientări conțin, de asemenea, informații privind datele care trebuie să fie incluse în licențele valabile pentru introducerea de precursori de explozivi restricționați, inclusiv un proiect de model pentru astfel de licențe.

Articolul 8

Înregistrarea tranzacțiilor

(1)   În scopul înregistrării în temeiul articolului 4 alineatul (3), persoanele din rândul publicului larg se identifică cu ajutorul unui document oficial de identitate.

(2)   Înregistrarea conține cel puțin următoarele informații:

(a)

numele, adresa și, după caz, fie numărul de identificare al persoanei din rândul publicului larg, fie tipul și numărul documentului oficial de identitate;

(b)

denumirea substanței sau a amestecului, inclusiv concentrația sa;

(c)

cantitatea substanței sau a amestecului;

(d)

utilizarea preconizată a substanței sau a amestecului, în conformitate cu declarația persoanei din rândul publicului larg;

(e)

data și locul tranzacției;

(f)

semnătura persoanei din rândul publicului larg.

(3)   Înregistrarea se păstrează timp de cinci ani de la data la care a avut loc tranzacția. În această perioadă, înregistrarea este pusă la dispoziție în vederea unui eventual control la cererea autorităților competente.

(4)   Înregistrarea se păstrează pe hârtie sau pe alt suport durabil și este pusă la dispoziție în vederea unui eventual control în orice moment pe întreaga perioadă stabilită la alineatul (3). Toate datele stocate electronic trebuie:

(a)

să corespundă formatului și conținutului documentelor corespunzătoare pe hârtie și

(b)

să fie disponibile imediat în orice moment pe întreaga perioadă stabilită la alineatul (3).

Articolul 9

Raportarea tranzacțiilor suspecte, a disparițiilor și a furturilor

(1)   Tranzacțiile suspecte cu substanțele enumerate în anexe sau cu amestecuri ori substanțe care conțin astfel de substanțe sunt raportate în conformitate cu prezentul articol.

(2)   Fiecare stat membru creează unul sau mai multe puncte naționale de contact, cu un număr de telefon și o adresă de e-mail clar identificate, pentru raportarea tranzacțiilor suspecte.

(3)   Operatorii economici își pot rezerva dreptul de a refuza tranzacția suspectă și raportează acest lucru fără întârzieri nejustificate punctului național de contact din statul membru în care a avut loc tranzacția sau s-a intenționat efectuarea tranzacției în cazul în care au motive rezonabile să creadă că o tranzacție propusă care implică una sau mai multe substanțe enumerate în anexe sau care implică amestecuri ori substanțe care conțin astfel de substanțe este o tranzacție suspectă, având în vedere toate împrejurările și în special atunci când cumpărătorul potențial:

(a)

pare confuz în ceea ce privește utilizarea preconizată a substanței sau amestecului;

(b)

pare nefamiliarizat cu utilizarea preconizată a substanței sau amestecului sau nu poate să o explice în mod plauzibil;

(c)

intenționează să achiziționeze substanțe în cantități, combinații sau concentrații neobișnuite pentru uz domestic;

(d)

nu dorește să ofere o dovadă a identității sau a reședinței; sau

(e)

insistă să utilizeze metode neobișnuite de plată, inclusiv sume mari de bani lichizi.

(4)   Operatorii economici raportează, de asemenea, disparițiile și furturile semnificative de substanțe enumerate în anexe și de amestecuri ori substanțe care conțin astfel de substanțe către punctul național de contact din statul membru în care au avut loc disparițiile sau furturile.

(5)   Pentru a facilita cooperarea dintre autoritățile competente și operatorii economici, Comisia, în urma consultării Comitetului permanent pentru precursori, elaborează până la 2 septembrie 2014 orientări pentru a oferi asistență lanțului de aprovizionare pentru substanțele chimice și, după caz, autorităților competente. Orientările furnizează în special:

(a)

informații privind mijloacele de recunoaștere și de raportare a tranzacțiilor suspecte, în special în ceea ce privește concentrațiile și/sau cantitățile de substanțe enumerate în anexa II sub nivelul cărora nu este nevoie, în mod normal, de nicio acțiune;

(b)

informații privind mijloacele de recunoaștere și de raportare a disparițiilor și furturilor semnificative;

(c)

alte informații considerate utile.

Comisia actualizează regulat orientările.

(6)   Autoritățile competente din statele membre se asigură că orientările prevăzute la alineatul (5) sunt difuzate periodic în modul considerat adecvat de autoritățile competente în conformitate cu obiectivele orientărilor.

Articolul 10

Protecția datelor

Statele membre se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în aplicarea prezentului regulament este în conformitate cu Directiva 95/46/CE. În special, statele membre se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal legată de acordarea unei licențe în temeiul articolului 4 alineatele (2) și (6) și articolului 7 din prezentul regulament sau de înregistrarea tranzacțiilor în temeiul articolului 4 alineatul (3) și articolelor 8 și 17 din prezentul regulament și raportarea tranzacțiilor suspecte în temeiul articolului 9 din prezentul regulament este în conformitate cu Directiva 95/46/CE.

Articolul 11

Sancțiuni

Statele membre stabilesc norme privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive.

Articolul 12

Modificarea anexelor

(1)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 14 în ceea ce privește modificarea valorilor limită din anexa I, în măsura necesară pentru a ține seama de evoluțiile utilizării improprii a substanțelor ca precursori de explozivi sau pe baza cercetărilor și a testelor, precum și în ceea ce privește adăugarea de substanțe în anexa II, după caz, pentru a ține seama de evoluțiile utilizării improprii a substanțelor ca precursori de explozivi. În cadrul pregătirii actelor delegate, Comisia depune eforturi pentru a consulta părțile interesate relevante în special din industria chimică și din sectorul comerțului cu amănuntul.

Procedura prevăzută la articolul 15 se aplică actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol atunci când sunt motive imperioase de urgență și când are loc o schimbare subită în evaluarea riscului în ceea ce privește utilizarea improprie a substanțelor pentru fabricarea ilicită de explozivi.

(2)   Comisia adoptă un act delegat separat pentru fiecare modificare a valorilor limită din anexa I și pentru fiecare substanță nouă adăugată în anexa II. Fiecare act delegat se bazează pe o analiză care demonstrează că este puțin probabil ca modificarea să cauzeze sarcini disproporționate pentru operatorii economici sau pentru consumatori, acordând atenția cuvenită obiectivelor urmărite.

Articolul 13

Clauza de salvgardare

(1)   În cazul în care un stat membru are motive rezonabile să creadă că o substanță specifică ce nu este enumerată în anexe ar putea fi utilizată pentru fabricarea ilicită de explozivi, acesta poate restricționa sau interzice punerea la dispoziție, deținerea și utilizarea substanței respective sau a oricărui amestec sau a oricăror substanțe care conțin respectiva substanță sau poate prevedea că respectiva substanță face obiectul raportării tranzacțiilor suspecte, în conformitate cu articolul 9.

(2)   În cazul în care un stat membru are motive rezonabile să creadă că o substanță specifică enumerată în anexa I ar putea fi utilizată pentru fabricarea ilicită de explozivi, la un nivel de concentrație mai scăzut decât valoarea limită prevăzută în anexa I, acesta poate restricționa suplimentar sau interzice punerea la dispoziție, deținerea și utilizarea substanței respective prin impunerea unei valori limită de concentrație mai scăzute.

(3)   În cazul în care un stat membru are motive rezonabile să stabilească o valoare limită de concentrație peste care o substanță enumerată în anexa II ar trebui să facă obiectul restricțiilor care se aplică altfel precursorilor de explozivi restricționați, acesta poate să restricționeze sau să interzică punerea la dispoziție, deținerea și utilizarea respectivei substanțe prin impunerea unei concentrații maxime permise.

(4)   Un stat membru care restricționează sau interzice anumite substanțe în conformitate cu alineatele (1), (2) sau (3) informează imediat Comisia și celelalte state membre în acest sens, motivându-și decizia.

(5)   Ținând seama de informațiile comunicate în temeiul alineatului (4), Comisia analizează imediat oportunitatea pregătirii unor modificări ale anexelor, în conformitate cu articolul 12 alineatul (1), sau a pregătirii unei propuneri legislative de modificare a anexelor. Statul membru vizat modifică sau abrogă, după caz, măsurile sale naționale pentru a lua în considerare orice astfel de modificare a anexelor.

(6)   Până la 2 iunie 2013, statele membre notifică Comisiei orice măsuri naționale existente care restricționează sau interzic punerea la dispoziție, deținerea și utilizarea unei substanțe sau a oricărui amestec sau a oricărei substanțe care conține respectiva substanță pe motiv că ar putea fi folosită pentru fabricarea ilicită de explozivi.

Articolul 14

Exercitarea delegării

(1)   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 12 este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la 1 martie 2013. Comisia întocmește un raport privind delegarea de competență cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competență se reînnoiește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 12 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 12 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 15

Procedura de urgență

(1)   Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în vigoare și se aplică atâta timp cât nu se formulează nicio obiecțiune în conformitate cu alineatul (2). Notificarea actului transmisă Parlamentului European și Consiliului prezintă motivele pentru care s-a recurs la procedura de urgență.

(2)   Parlamentul European sau Consiliul pot formula obiecțiuni cu privire la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la articolul 14 alineatul (5). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul fără întârziere, în urma notificării deciziei Parlamentului European sau a Consiliului de a formula obiecțiuni.

Articolul 16

Dispoziție tranzitorie

Deținerea și utilizarea de către persoane din rândul publicului larg de precursori de explozivi restricționați este permisă până la 2 martie 2016.

Articolul 17

Sisteme de înregistrare existente

Statele membre care la 1 martie 2013 dispun de un sistem care cere operatorilor economici să înregistreze tranzacțiile prin care pun la dispoziția persoanelor din rândul publicului larg precursori de explozivi restricționați pot deroga de la articolul 4 alineatele (1) și (2) prin aplicarea sistemului de înregistrare respectiv în conformitate cu articolul 8, unora sau mai multor substanțe enumerate în anexa I. Normele prevăzute la articolul 4 alineatele (4)-(7) se aplică mutatis mutandis.

Articolul 18

Revizuire

(1)   Până la 2 septembrie 2017, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport care analizează:

(a)

orice problemă apărută ca urmare a aplicării prezentului regulament;

(b)

oportunitatea și fezabilitatea consolidării și armonizării în continuare a sistemului, având în vedere amenințarea pentru securitatea publică pe care o constituie terorismul și alte activități infracționale grave, ținând seama de experiența dobândită de statele membre în contextul aplicării prezentului regulament, inclusiv orice deficiențe identificate în materie de securitate și luând în considerare costurile și beneficiile pentru statele membre, operatorii economici și alte părți interesate relevante;

(c)

oportunitatea și fezabilitatea extinderii domeniului de aplicare al prezentului regulament la utilizatorii profesioniști, ținând seama de sarcinile impuse operatorilor economici și având în vedere obiectivul prezentului regulament;

(d)

oportunitatea și fezabilitatea includerii unor precursori de explozivi neclasificați în cadrul dispozițiilor privind raportarea tranzacțiilor suspecte, a disparițiilor și a furturilor.

(2)   Până la 2 martie 2015, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport care analizează posibilitățile de a transfera dispozițiile relevante privind nitratul de amoniu din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 în prezentul regulament.

(3)   Dacă este cazul, ținând seama de rapoartele menționate la alineatele (1) și (2), Comisia prezintă o propunere legislativă Parlamentului European și Consiliului în vederea modificării prezentului regulament în consecință.

Articolul 19

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 2 septembrie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 15 ianuarie 2013.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

L. CREIGHTON


(1)  JO C 84, 17.3.2011, p. 25.

(2)  Poziția Parlamentului European din 20 noiembrie 2012 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 11 decembrie 2012.

(3)  JO L 353, 31.12.2008, p. 1.

(4)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(5)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(6)  JO L 204, 21.7.1998, p. 37.

(7)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(8)  JO C 101, 1.4.2011, p. 1.

(9)  JO L 154, 14.6.2007, p. 1.

(10)  JO L 46, 17.2.1997, p. 25.


ANEXA I

Substanțe care nu se pun la dispoziția persoanelor din rândul publicului larg, izolate sau în amestecuri ori substanțe care le conțin, cu excepția cazului în care concentrația este egală sau mai mică decât valorile limită stabilite mai jos

Denumirea substanței și numărul de înregistrare al Chemical Abstracts Service

(CAS RN)

Valoarea limită

Codul din Nomenclatura combinată (NC) pentru un compus separat, definit chimic, care îndeplinește condițiile din nota 1 la capitolul 28, respectiv 29 din NC (1)

Codul din Nomenclatura combinată (NC) pentru un amestec fără constituenți (de ex. mercur, metale prețioase sau metale de pământuri rare sau substanțe radioactive) care ar duce la clasificarea sub un alt cod NC (1)

Peroxid de hidrogen

(CAS RN 7722 – 84-1)

12 % g/g

2847 00 00

3824 90 97

Nitrometan

(CAS RN 75 – 52-5)

30 % g/g

2904 20 00

3824 90 97

Acid nitric

(CAS RN 7697 – 37-2)

3 % g/g

2808 00 00

3824 90 97

Clorat de potasiu

(CAS RN 3811 – 04-9)

40 % g/g

2829 19 00

3824 90 97

Perclorat de potasiu

(CAS RN 7778 – 74-7)

40 % g/g

2829 90 10

3824 90 97

Clorat de sodiu

(CAS RN 7775 – 09-9)

40 % g/g

2829 11 00

3824 90 97

Perclorat de sodiu

(CAS RN 7601 – 89-0)

40 % g/g

2829 90 10

3824 90 97


(1)  Regulamentul (CE) nr. 948/2009 al Comisiei (JO L 287, 31.10.2009, p. 1).


ANEXA II

Substanțe izolate sau în amestecuri ori în substanțe pentru care se raportează tranzacțiile suspecte

Denumirea substanței și numărul de înregistrare al Chemical Abstracts Service

(CAS RN)

Codul din Nomenclatura combinată (NC) pentru un compus separat, definit chimic, care îndeplinește condițiile din nota 1 la capitolul 28, nota 1 la capitolul 29, respectiv nota 1 (b) la capitolul 31 din NC (1)

Codul din Nomenclatura combinată (NC) pentru amestecuri fără constituenți (de ex. mercur, metale prețioase sau metale de pământuri rare sau substanțe radioactive) care ar duce la clasificarea sub un alt cod NC (1)

Hexamină

(CAS RN 100 – 97-0)

2921 29 00

3824 90 97

Acid sulfuric

(CAS RN 7664 – 93-9)

2807 00 10

3824 90 97

Acetonă

(CAS RN 67 – 64-1)

2914 11 00

3824 90 97

Nitrat de potasiu

(CAS RN 7757 – 79-1)

2834 21 00

3824 90 97

Nitrat de sodiu

(CAS RN 7631 – 99-4)

3102 50 10 (natural)

3824 90 97

3102 50 90 (altele)

3824 90 97

Nitrat de calciu

(CAS RN 10124 – 37-5)

2834 29 80

3824 90 97

Nitrat de calciu amoniu

(CAS RN 15245 – 12-2)

3102 60 00

3824 90 97

Nitrat de amoniu

(CAS RN 6484 – 52-2) [în concentrație de 16 % în greutate azot având drept proveniență nitratul de amoniu sau mai mare]

3102 30 10 (în soluție apoasă)

3824 90 97

3102 30 90 (altele)


(1)  Regulamentul (CE) nr. 948/2009.