17.1.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 13/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 25/2013 AL COMISIEI

din 16 ianuarie 2013

de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei în ceea ce privește aditivul alimentar di(acetat) acid de potasiu

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari (1), în special articolul 10 alineatul (3) articolul 14 și articolul 30 alineatul (5),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1331/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 de instituire a unei proceduri comune de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare si aromele alimentare (2), în special articolul 7 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 prevede o listă a Uniunii cu aditivii alimentari autorizați pentru utilizare în produsele alimentare și condițiile de utilizare a acestora.

(2)

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 stabilește o listă a Uniunii cu aditivii alimentari autorizați pentru utilizare în aditivii alimentari, enzimele alimentare, nutrienții și aromele alimentare, precum și condițiile de utilizare a acestora.

(3)

Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei (3) stabilește specificațiile pentru aditivii alimentari enumerați în anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008.

(4)

Listele respective pot fi modificate în conformitate cu procedura prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1331/2008.

(5)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1331/2008, lista de aditivi alimentari a Uniunii poate fi actualizată fie la inițiativa Comisiei, fie în urma unei cereri.

(6)

O cerere de autorizare a utilizării di(acetatului) acid de potasiu în calitate de conservant a fost prezentată la 27 septembrie 2010 și a fost pusă la dispoziția statelor membre.

(7)

Se solicită utilizarea di(acetatului) acid de potasiu ca alternativă la aditivul alimentar di(acetat) acid de sodiu E 262 (ii) care este utilizat ca inhibitor de creștere a microorganismelor. Înlocuirea di(acetatului) acid de sodiu E 262 (ii) cu di(acetatul) acid de potasiu poate contribui la reducerea consumului alimentar de sodiu.

(8)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1331/2008, Comisia trebuie să solicite avizul autorității pentru a actualiza lista de aditivi alimentari a Uniunii prevăzută în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008, cu excepția cazului în care actualizarea în cauză nu este susceptibilă de a avea un efect asupra sănătății umane. Di(acetatul) acid de potasiu este un compus echimolecular de doi aditivi alimentari autorizați [acetat de potasiu (E 261) și acid acetic (E 260)]. În 1990, Comitetul științific pentru alimentație a evaluat diferite funcții tehnologice îndeplinite de aditivii alimentari. Pentru acizi, baze și sărurile lor, evaluările s-au bazat pe anionii și cationii enumerați. Evaluarea a cuprins acidul acetic (E 260), precum și sărurile sale, acetații și diacetații de amoniu, de sodiu, de potasiu și de calciu. Pentru toate aceste substanțe, comitetul a stabilit un grup pentru care nu a fost specificată doza zilnică acceptabilă. Aceasta înseamnă că utilizarea lor în vederea obținerii efectului tehnologic dorit nu reprezintă un pericol pentru sănătate. Autorizarea utilizării di(acetatului) acid de potasiu în mod asemănător cu acetatul de potasiu nu este susceptibilă de a avea un efect asupra sănătății umane și, prin urmare, nu este necesar să se solicite avizul autorității.

(9)

Ar trebui autorizată utilizarea di(acetatului) acid de potasiu în același fel ca acetatul de potasiu. Prin urmare, în anexele la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008, denumirea actuală a aditivului E 261, adică „acetat de potasiu”, ar trebui înlocuită cu expresia „acetați de potasiu”, care va cuprinde atât acetatul de potasiu, cât și di(acetatul) acid de potasiu.

(10)

Specificațiile pentru di(acetatul) acid de potasiu ar trebui să fie incluse în Regulamentul (UE) nr. 231/2012. În anexa la regulamentul menționat anterior, numărul E 261 (ii) ar trebui să fie alocat di(acetatului) acid de potasiu, iar numărul alocat acetatului de potasiu, în prezent E 261, ar trebui schimbat în E 261 (i). Această renumerotare nu are consecințe asupra cerințelor de etichetare prevăzute la articolele 22 și 23 din Regulamentul (CE) nr. 1333/2008.

(11)

În conformitate cu dispozițiile tranzitorii din Regulamentul (UE) nr. 1129/2011 al Comisiei din 11 noiembrie 2011 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea unei liste a Uniunii a aditivilor alimentari (4), anexa II care stabilește lista Uniunii de aditivi alimentari autorizați pentru utilizarea în produsele alimentare și condițiile de utilizare se aplică de la 1 iunie 2013. Pentru a permite utilizarea di(acetatului) acid de potasiu înainte de data respectivă, este necesar să se prevadă o dată anterioară de aplicare cu privire la aditivul alimentar menționat.

(12)

Prin urmare, Regulamentele (CE) nr. 1333/2008 și (UE) nr. 231/2012 ar trebui modificate în consecință.

(13)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și nu au întâmpinat nicio opoziție din partea Parlamentului European sau a Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 ianuarie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354, 31.12.2008, p. 16.

(2)  JO L 354, 31.12.2008, p. 1.

(3)  JO L 83, 22.3.2012, p. 1.

(4)  JO L 295, 12.11.2011, p. 1.


ANEXA I

A.

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 se modifică după cum urmează:

1.

în partea B, la punctul 3 „Aditivi alimentari, alții decât coloranții și îndulcitorii”, rubrica referitoare la aditivul E 261 se înlocuiește cu următorul text:

„E 261

Acetați de potasiu (1)

2.

în partea C, la grupa I, rubrica referitoare la aditivul E 261 se înlocuiește cu următorul text:

„E 261

Acetați de potasiu (2)

quantum satis

3.

în partea E:

(a)

în categoria de produse alimentare 04.2.3 „Fructe și legume conservate în cutii sau borcane”, rubrica referitoare la aditivul E 261 se înlocuiește cu următorul text:

„E 261

Acetați de potasiu

quantum satis

 

Perioada de aplicare:

de la 6 februarie 2013.”

(b)

în categoria de produse alimentare 07.1.1 „Pâine preparată exclusiv cu următoarele ingrediente: făină de grâu, apă, drojdie sau agent de fermentare, sare”, rubrica referitoare la aditivul E 261 se înlocuiește cu următorul text:

„E 261

Acetați de potasiu

quantum satis

 

Perioada de aplicare:

de la 6 februarie 2013.”

(c)

în categoria de produse alimentare 07.1.2 „Pain courant français; Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek”, rubrica referitoare la aditivul E 261 se înlocuiește cu următorul text:

„E 261

Acetați de potasiu

quantum satis

 

numai Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

Perioada de aplicare:

de la 6 februarie 2013.”

(d)

în categoria de produse alimentare 08.1.2 „Preparate din carne, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 853/2004”, rubrica referitoare la aditivul E 261 se înlocuiește cu următorul text:

„E 261

Acetați de potasiu

quantum satis

 

numai preparate preambalate din carne tocată proaspătă

Perioada de aplicare:

de la 6 februarie 2013.”

(e)

În categoria de produse alimentare 13.1.3 „Alimente pe bază de cereale prelucrate și alimente pentru sugari și copii de vârstă mică, astfel cum sunt definite în Directiva 2006/125/CE a Comisiei”, rubrica referitoare la aditivul E 261 se înlocuiește cu următorul text:

„E 261

Acetați de potasiu

quantum satis

 

numai preparate pe bază de cereale și alimente pentru copii, numai pentru ajustarea pH-ului

Perioada de aplicare:

de la 6 februarie 2013.”

B.

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 se modifică după cum urmează:

(a)

în partea 3, rubrica referitoare la E 261 se înlocuiește cu următorul text:

„E 261

Acetați de potasiu

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

(b)

în partea 5 secțiunea A, rubrica referitoare la E 261 se înlocuiește cu următorul text:

„E 261

Acetați de potasiu

quantum satis

Toți nutrienții”

 

(c)

în partea 6, în tabelul 1, rubrica referitoare la aditivul E 261 se înlocuiește cu următorul text:

„E 261

Acetați de potasiu”


(1)  Perioada de aplicare: de la 6 februarie 2013.”

(2)  Perioada de aplicare: de la 6 februarie 2013.”


ANEXA II

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 se modifică după cum urmează:

(a)

în rubrica referitoare la aditivul E 261, titlul se înlocuiește cu următorul text:

E 261 (i) ACETAT DE POTASIU

(b)

după rubrica referitoare la aditivul E 261 (i), se introduce următoarea rubrică:

E 261 (ii) DI(ACETAT) ACID DE POTASIU

Sinonime

 

Definiție

Di(acetatul) acid de potasiu este un compus molecular al acetatului de potasiu cu acidul acetic

EINECS

224-217-7

Denumire chimică

Di(acetat) acid de potasiu

Formulă chimică

C4H7KO4

Masă moleculară

158,2

Compoziție

Conține 36-38 % acid acetic liber și 61-64 % acetat de potasiu

Descriere

Cristale albe

Identificare

pH

4,5-5 (soluție apoasă 10 %)

Testul pentru acetat

Test pozitiv

Testul pentru potasiu

Test pozitiv

Puritate

Conținut de apă

Nu mai mult de 1 % (metoda Karl Fischer)

Acid formic, formiați și alte substanțe oxidabile

Nu mai mult de 1 000 mg/kg exprimat ca acid formic

Arsen

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 2 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg”