20.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 373/1


ACORDUL INTERINSTITUȚIONAL

din 2 decembrie 2013

între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară

2013/C 373/01

PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL UNIUNII EUROPENE ȘI COMISIA EUROPEANĂ,

denumite în continuare „instituțiile”,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

1.

Obiectivul prezentului acord, adoptat în conformitate cu articolul 295 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (denumit în continuare „TFUE”) este de a pune în aplicare disciplina bugetară și de a îmbunătăți funcționarea procedurii bugetare anuale și cooperarea între instituții privind chestiunile bugetare, precum și de a asigura buna gestiune financiară.

2.

Disciplina bugetară prevăzută de prezentul acord se referă la totalitatea cheltuielilor. Acordul este obligatoriu pentru toate instituțiile pentru toată perioada în care este în vigoare.

3.

Prezentul acord nu aduce atingere competențelor bugetare respective ale instituțiilor, astfel cum au fost stabilite în tratate, în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului (1) (denumit în continuare „Regulamentul privind CFM”) și în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (2) (denumit în continuare „Regulamentul financiar”).

4.

Orice modificare a dispozițiilor prezentului acord necesită acordul tuturor instituțiilor.

5.

Prezentul acord cuprinde trei părți:

partea I cuprinde dispoziții complementare privind cadrul financiar multianual (CFM) și dispoziții privind instrumentele speciale care nu sunt incluse în CFM;

partea a II-a se referă la cooperarea interinstituțională pe durata procedurii bugetare;

partea a III-a cuprinde dispoziții referitoare la buna gestiune financiară a fondurilor Uniunii.

6.

Prezentul acord intră în vigoare la 23 decembrie 2013 și înlocuiește Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (3).

PARTEA I

CFM ȘI INSTRUMENTELE SPECIALE

A.   Dispoziții privind CFM

7.

Informațiile privind operațiunile care nu sunt incluse în bugetul general al Uniunii și cele privind evoluția previzibilă a diverselor categorii de resurse proprii ale Uniunii sunt prezentate, cu titlu orientativ, în tabele separate. Informațiile respective se actualizează anual, odată cu documentele care însoțesc proiectul de buget.

8.

În vederea unei bune gestiuni financiare, instituțiile asigură, în măsura posibilităților, pe parcursul procedurii bugetare și în momentul adoptării bugetului, disponibilitatea unor marje suficiente sub plafoanele aferente diverselor rubrici din CFM, cu excepția subrubricii „Coeziune economică, socială și teritorială”.

Actualizarea previziunilor pentru creditele de plată după 2020

9.

În 2017, Comisia actualizează previziunile pentru creditele de plată pentru perioada de după 2020. Actualizarea respectivă ține seama de toate informațiile relevante, inclusiv de execuția efectivă a creditelor bugetare de angajament și a creditelor bugetare de plată, precum și de previziunile privind execuția. Se au în vedere, de asemenea, normele stabilite pentru a se asigura o evoluție ordonată a creditelor de plată în raport cu creditele de angajament și cu previziunile privind creșterea venitului național brut al Uniunii.

B.   Dispoziții referitoare la instrumentele speciale care nu sunt incluse în CFM

Rezerva pentru ajutoare de urgență

10.

Atunci când Comisia consideră că este necesar să se apeleze la rezerva pentru ajutoare de urgență, aceasta prezintă Parlamentului European și Consiliului o propunere de transfer de credite din rezervă către liniile bugetare corespunzătoare.

Cu toate acestea, orice propunere a Comisiei de transfer din rezervă este precedată de o analiză a posibilităților de realocare a creditelor.

În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog.

Transferurile din rezervă se efectuează în conformitate cu Regulamentul financiar.

Fondul de solidaritate al Uniunii Europene

11.

Atunci când sunt îndeplinite condițiile de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene, astfel cum sunt prevăzute în actul de bază relevant, Comisia prezintă o propunere de mobilizare a acestuia. Atunci când există posibilitatea de a se efectua realocări ale creditelor în cadrul rubricii pentru care sunt necesare cheltuieli suplimentare, Comisia ia în considerare această posibilitate la elaborarea propunerii necesare, în conformitate cu Regulamentul financiar, prin utilizarea instrumentului bugetar adecvat. Decizia de mobilizare a Fondului de solidaritate este adoptată de Parlamentul European și de Consiliu. Consiliul hotărăște cu majoritate calificată, iar Parlamentul European, cu majoritatea membrilor care îl compun și trei cincimi din voturile exprimate.

În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog.

Instrumentul de flexibilitate

12.

Comisia prezintă o propunere de mobilizare a instrumentului de flexibilitate după ce a examinat toate posibilitățile de realocare a creditelor în cadrul rubricii pentru care sunt necesare cheltuieli suplimentare.

Propunerea identifică nevoile care urmează a fi acoperite și suma aferentă. Propunerea poate fi prezentată, pentru orice exercițiu financiar, în cursul procedurii bugetare.

Decizia de mobilizare a instrumentului de flexibilitate este adoptată de Parlamentul European și de Consiliu. Consiliul hotărăște cu majoritate calificată, iar Parlamentul European, cu majoritatea membrilor care îl compun și trei cincimi din voturile exprimate.

Obținerea unui acord se realizează în cadrul procedurii bugetare anuale.

Fondul european de ajustare la globalizare

13.

Atunci când sunt îndeplinite condițiile de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare, astfel cum sunt prevăzute în actul de bază relevant, Comisia prezintă o propunere de mobilizare a acestuia. Decizia de mobilizare a fondului de ajustare la globalizare este adoptată de Parlamentul European și de Consiliu. Consiliul hotărăște cu majoritate calificată, iar Parlamentul European, cu majoritatea membrilor care îl compun și trei cincimi din voturile exprimate.

Concomitent cu prezentarea propunerii de decizie pentru mobilizarea fondului de ajustare la globalizare, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului o propunere de transfer către liniile bugetare relevante.

În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog.

Transferurile referitoare la Fondul de ajustare la globalizare se efectuează în conformitate cu Regulamentul financiar.

Marja pentru situații neprevăzute

14.

Mobilizarea integrală sau parțială a marjei pentru situații neprevăzute este propusă de Comisie după o analiză aprofundată a tuturor celorlalte posibilități financiare. O astfel de propunere poate fi făcută numai în ceea ce privește un proiect de buget rectificativ sau anual, pentru adoptarea căruia ar fi necesară o astfel de propunere. Propunerea Comisiei de mobilizare a marjei pentru situații neprevăzute este însoțită de o propunere de realocare, în cadrul bugetului existent, a unei sume semnificative în măsura în care este validată de analiza Comisiei.

Decizia de mobilizare a marjei pentru situații neprevăzute se adoptă de Parlamentul European și de Consiliu simultan cu aprobarea bugetului rectificativ sau a bugetului general al Uniunii a cărui adoptare este facilitată prin intermediul marjei pentru situații neprevăzute. Parlamentul European și Consiliul acționează în conformitate cu regulile de votare pentru aprobarea bugetului general al Uniunii prevăzute la articolul 314 din TFUE.

PARTEA A II-A

ÎMBUNĂTĂȚIREA COOPERĂRII INTERINSTITUȚIONALE ÎN CHESTIUNI BUGETARE

A.   Procedura de cooperare interinstituțională

15.

Detaliile cooperării interinstituționale pe parcursul procedurii bugetare sunt prevăzute în anexă.

Transparența bugetară

16.

Comisia întocmește un raport anual care urmează să însoțească bugetul general al Uniunii și care reunește informațiile disponibile și neconfidențiale privind:

activele și pasivele Uniunii, inclusiv cele rezultate în urma operațiunilor de acordare și de luare de credite efectuate de Uniune conform competențelor sale în temeiul tratatelor;

veniturile, cheltuielile, activele și pasivele Fondului european de dezvoltare (FED), Fondului european de stabilitate financiară (FESF), Mecanismului european de stabilitate (MES) și ale altor mecanisme viitoare posibile, inclusiv ale fondurilor fiduciare;

cheltuielile suportate de statele membre în cadrul cooperării consolidate, în măsura în care acestea nu sunt incluse în bugetul general al Uniunii.

B.   Încorporarea dispozițiilor financiare în actele legislative

17.

Fiecare act legislativ privind un program multianual adoptat prin procedura legislativă ordinară conține o dispoziție prin care legiuitorul prevede pachetul financiar aferent programului.

Suma respectivă constituie principala valoare de referință pentru Parlamentul European și Consiliu în cursul procedurii bugetare anuale.

Parlamentul European și Consiliul, precum și Comisia atunci când întocmește proiectul de buget, se angajează să nu se abată cu mai mult de 10 % de la suma respectivă pentru întreaga durată a programului în cauză, cu excepția cazului în care apar circumstanțe noi, obiective și pe termen lung, justificate în mod explicit și precis, ținându-se seama de rezultatele obținute prin punerea în aplicare a programului, în special pe baza evaluărilor. Orice majorare rezultată din astfel de variații rămâne sub plafonul existent pentru rubrica respectivă, fără a aduce atingere utilizării instrumentelor menționate în Regulamentul privind CFM și în prezentul acord.

Prezentul punct nu se aplică creditelor pentru coeziune adoptate prin procedura legislativă ordinară și prealocate pentru fiecare stat membru, care cuprind un pachet financiar pentru întreaga durată a programului, și nici proiectelor de mare anvergură prevăzute la articolul 16 din Regulamentul privind CFM.

18.

Actele legislative referitoare la programele multianuale, care nu fac obiectul procedurii legislative ordinare, nu conțin o „sumă considerată necesară”.

În cazul în care Consiliul dorește să includă o valoare de referință financiară, această valoare este considerată ca o expresie a voinței legiuitorului și nu aduce atingere competențelor bugetare ale Parlamentului European și ale Consiliului, astfel cum sunt prevăzute în TFUE. O dispoziție în acest sens este inclusă în toate actele legislative care cuprind o astfel de valoare de referință financiară.

În cazul în care valoarea de referință financiară în cauză a făcut obiectul unui acord ca urmare a procedurii de conciliere prevăzută în Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei din 4 martie 1975 (4), suma respectivă este considerată valoare de referință în sensul punctului 17 din prezentul acord.

C.   Cheltuieli privind acorduri în domeniul pescuitului

19.

Cheltuielile legate de acordurile în domeniul pescuitului sunt supuse următoarelor reguli specifice.

Comisia se angajează să informeze periodic Parlamentul European cu privire la pregătirea și desfășurarea negocierilor, inclusiv implicațiile bugetare ale acestora.

În cursul procedurii legislative privind acordurile în domeniul pescuitului, instituțiile se angajează să depună toate eforturile pentru a asigura executarea tuturor procedurilor în cel mai scurt timp.

Sumele prevăzute în buget pentru noile acorduri în domeniul pescuitului sau pentru reînnoirea acordurilor în domeniul pescuitului care intră în vigoare după data de 1 ianuarie a exercițiului financiar aferent sunt trecute în rezervă.

În cazul în care creditele pentru acordurile în domeniul pescuitului (inclusiv rezerva) se dovedesc insuficiente, Comisia furnizează Parlamentului European și Consiliului informațiile necesare pentru un schimb de opinii sub forma unui trilog, eventual în formă simplificată, privind cauzele situației și măsurile care ar putea fi adoptate în cadrul procedurilor stabilite. Dacă este necesar, Comisia propune măsuri adecvate.

În fiecare trimestru, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului informații detaliate privind punerea în aplicare a acordurilor în vigoare în domeniul pescuitului și previziunile financiare pentru restul anului.

20.

Ținând seama de competențele Parlamentului European privind acordurile în domeniul pescuitului și în conformitate cu punctele 25 și 26 din Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană (5), reprezentanții Parlamentului European pot participa, în calitate de observatori, la conferințele bilaterale și multilaterale de negociere a acordurilor internaționale în domeniul pescuitului.

21.

Fără a aduce atingere procedurii relevante care reglementează negocierea acordurilor în domeniul pescuitului, Parlamentul European și Consiliul se angajează, în cadrul cooperării bugetare, să ajungă în timp util la un acord cu privire la finanțarea corespunzătoare a acordurilor în domeniul pescuitului.

D.   Cheltuieli legate de rezerva de criză pentru sectorul agricol

22.

Creditele aferente rezervei de criză pentru sectorul agricol prevăzute la articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (6) sunt incluse în mod direct în bugetul general al Uniunii. Orice sumă din cadrul rezervei care nu este pusă la dispoziție pentru măsurile de criză este rambursată pentru plăți directe.

Cheltuielile aferente măsurilor pentru crize survenite între 16 octombrie și sfârșitul exercițiului financiar pot fi finanțate din rezerva următorului exercițiu financiar în conformitate cu cerințele prevăzute la al treilea paragraf.

Atunci când Comisia consideră că este necesar să se apeleze la rezervă, în conformitate cu actul legislativ relevant, aceasta prezintă Parlamentului European și Consiliului o propunere de transfer din rezervă către liniile bugetare care finanțează măsurile pe care aceasta le consideră necesare. Orice propunere a Comisiei de transfer din rezervă este precedată de o analiză a posibilităților de realocare a creditelor.

Transferurile din rezervă se efectuează în conformitate cu Regulamentul financiar.

În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog.

E.   Finanțarea politicii externe și de securitate comune (PESC)

23.

Cuantumul total al cheltuielilor operaționale destinate PESC este înscris în întregime într-un singur capitol bugetar, denumit PESC. Cuantumul respectiv acoperă nevoile reale previzibile, evaluate în cadrul elaborării proiectului de buget, pe baza previziunilor realizate anual de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (denumit în continuare „Înaltul Reprezentant”), precum și o marjă rezonabilă pentru acțiuni neprevăzute. Nu pot fi înscrise fonduri într-o rezervă.

24.

În ceea ce privește cheltuielile PESC înscrise în bugetul general al Uniunii, în conformitate cu articolul 41 din Tratatul privind Uniunea Europeană, instituțiile depun eforturi pentru a ajunge în fiecare an, în cadrul comitetului de conciliere și pe baza proiectului de buget elaborat de Comisie, la un acord privind cuantumul cheltuielilor operaționale care urmează a fi incluse în bugetul general al Uniunii și privind defalcarea acestei sume între articolele din capitolul bugetar PESC, astfel cum sunt indicate în al patrulea paragraf de la prezentul punct. În lipsa unui acord, se consideră că Parlamentul European și Consiliul înscriu în buget suma existentă în bugetul anterior sau suma propusă în proiectul de buget, reținându-se valoarea cea mai scăzută.

Cuantumul total al cheltuielilor operaționale PESC este defalcat între articolele din capitolul bugetar PESC, astfel cum se indică în al patrulea paragraf. Fiecare articol vizează instrumentele deja adoptate, instrumentele prevăzute, dar care nu sunt încă adoptate, precum și toate celelalte instrumente viitoare, dar neprevăzute, care urmează să fie adoptate de Consiliu în cursul exercițiului financiar în cauză.

Întrucât Comisia are, în temeiul Regulamentului financiar, autoritatea de a transfera în mod autonom credite între articolele din capitolul bugetar PESC, flexibilitatea considerată necesară pentru punerea rapidă în aplicare a acțiunilor PESC este, prin urmare, asigurată. În cazul în care suma înscrisă în capitolul bugetar PESC este insuficientă în cursul exercițiului financiar pentru a acoperi cheltuielile necesare, Parlamentul European și Consiliul caută de urgență o soluție, la propunerea Comisiei, ținând seama de articolul 3 din Regulamentul privind CFM și de punctul 10 din prezentul acord.

În cadrul capitolului bugetar PESC, articolele la care trebuie înscrise acțiunile PESC ar putea fi următoarele:

misiunile unice majore, astfel cum sunt menționate la articolul 49 alineatul (1) litera (g) din Regulamentul financiar;

operațiuni de gestionare a crizelor, prevenirea, rezolvarea și stabilizarea conflictelor, și monitorizarea și aplicarea proceselor de pace și securitate;

neproliferare și dezarmare;

măsuri de urgență;

acțiuni pregătitoare și de urmărire;

reprezentanți speciali ai Uniunii Europene.

25.

În fiecare an, Înaltul Reprezentant consultă Parlamentul European cu privire la un document prospectiv, care este transmis până la data de 15 iunie a anului în cauză și în care sunt prezentate principalele aspecte și opțiunile de bază ale PESC, inclusiv implicațiile financiare asupra bugetului general al Uniunii, o evaluare a măsurilor lansate în anul n-1 și o evaluare a coordonării și complementarității PESC cu celelalte instrumente financiare externe ale Uniunii. În plus, Înaltul Reprezentant informează periodic Parlamentul European prin organizarea, de cel puțin cinci ori pe an, a unor reuniuni comune de consultare, în cadrul dialogului politic periodic privind PESC, asupra cărora urmează să se convină, cel târziu, în cadrul comitetului de conciliere. Participarea la reuniunile respective este stabilită de Parlamentul European și, respectiv, de Consiliu, ținându-se seama de obiectivul și natura informațiilor schimbate în cadrul reuniunilor respective.

Comisia este invitată să ia parte la aceste reuniuni.

Atunci când Consiliul adoptă o decizie în domeniul PESC care presupune cheltuieli, Înaltul Reprezentant trimite Parlamentului European imediat și, în orice caz, în termen de cel mult cinci zile lucrătoare de la adoptarea deciziei, o estimare a costurilor avute în vedere („situația financiară”), în special costurile privind calendarul, personalul angajat, utilizarea spațiilor și a altor infrastructuri, facilități de transport, cerințele de formare profesională și dispozițiile în materie de securitate.

Trimestrial, Comisia informează Parlamentul European și Consiliul în privința punerii în aplicare a acțiunilor PESC și a previziunilor financiare pentru perioada rămasă până la sfârșitul exercițiului financiar.

F.   Implicarea instituțiilor în ceea ce privește aspectele politicii de dezvoltare și Fondul European de Dezvoltare

26.

Comisia instituie un dialog informal cu Parlamentul European privind aspectele politicii de dezvoltare, indiferent de sursa acestora de finanțare. Controlul exercitat de Parlamentul European în privința Fondului european de dezvoltare (FED) se aliniază, în mod voluntar, la drepturile de control care există în cadrul bugetului general al Uniunii, mai precis cu privire la Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, în temeiul procedurilor detaliate care urmează să se stabilească în cadrul dialogului informal.

Parlamentul European și Consiliul iau act de intenția Comisiei de a propune includerea FED în buget începând cu 2021, în scopul, inter alia, de a consolida controlul democratic al politicii de dezvoltare.

G.   Cooperarea instituțiilor în cadrul procedurii bugetare în materie de cheltuieli administrative

27.

Economiile generate de plafonul aferent rubricii 5, astfel cum este stabilit în anexa la Regulamentul privind CFM, sunt împărțite în mod proporțional între toate instituțiile, precum și între celelalte organe ale Uniunii, pe baza cotelor lor respective din bugetele lor administrative.

Fiecare instituție, organ sau agenție urmează să prezinte cheltuieli estimative în cadrul procedurii bugetare anuale, coerente cu orientările menționate la primul paragraf.

Pentru a compensa consolidarea suplimentară a capacităților prin creșterea timpului de lucru la 40 de ore pe săptămână, Parlamentul European, Consiliul și Comisia convin să reducă în mod progresiv cu 5 % personalul, conform schemei de personal din 1 ianuarie 2013 (7). Reducerea ar trebui să se aplice tuturor instituțiilor, organelor și agențiilor și să se efectueze între 2013 și 2017. Reducerea nu aduce atingere drepturilor bugetare ale Parlamentului European și ale Consiliului.

PARTEA A III-A

BUNA GESTIUNE FINANCIARĂ A FONDURILOR UNIUNII

A.   Gestiunea în comun

28.

Comisia se asigură că Parlamentul European, Consiliul și Curtea de Conturi primesc, la cerere, informațiile și documentația referitoare la fondurile Uniunii cheltuite prin intermediul organizațiilor internaționale, care sunt obținute în temeiul acordurilor de verificare încheiate cu organizațiile respective și care sunt considerate necesare pentru exercitarea competențelor Parlamentului European, ale Consiliului și ale Curții de Conturi care le revin în temeiul TFUE.

Raportul de evaluare

29.

În raportul de evaluare prevăzut la articolul 318 din TFUE, Comisia distinge între politicile interne, axate pe Strategia Europa 2020, și politicile externe și utilizează mai multe informații referitoare la performanță, inclusiv rezultatele auditurilor de performanță, în vederea evaluării finanțelor Uniunii pe baza rezultatelor obținute.

Programarea financiară

30.

Comisia prezintă de două ori pe an, prima dată în aprilie sau mai (împreună cu documentele care însoțesc proiectul de buget) și a doua oară în decembrie sau ianuarie (după adoptarea bugetului general al Uniunii), o programare financiară completă pentru rubricile 1 (cu excepția subrubricii „Coeziune economică, socială și teritorială”), 2 (exclusiv pentru „mediu” și „pescuit”), 3 și 4 din CFM. Programarea respectivă, structurată pe rubrici, domenii de politică și linii bugetare, ar trebui să identifice:

(a)

legislația în vigoare, cu o distincție între programele multianuale și acțiunile anuale:

pentru programele multianuale, Comisia ar trebui să menționeze procedura prin care au fost adoptate (procedura legislativă ordinară sau cea specială), durata acestora, pachetul financiar total și partea alocată pentru cheltuieli administrative;

pentru acțiunile anuale (referitoare la proiecte-pilot, acțiuni pregătitoare și agenții) și pentru acțiunile finanțate în cadrul prerogativelor Comisiei, aceasta ar trebui să furnizeze estimări multianuale și să indice marjele rămase în cadrul plafoanelor autorizate stabilite în Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei (8);

(b)

propunerile legislative în curs: propunerile în curs ale Comisiei, în versiunea lor actualizată.

Comisia ar trebui să ia în considerare modalitățile de corelare a programării financiare cu programarea sa legislativă, pentru a emite previziuni mai precise și mai fiabile. Pentru fiecare propunere legislativă, Comisia ar trebui să indice dacă aceasta este sau nu inclusă în programarea pentru aprilie sau în programarea pentru decembrie. Parlamentul European și Consiliul ar trebui informate în special cu privire la:

(a)

toate noile actele legislative adoptate și toate propunerile în curs de adoptare prezentate, dar neincluse în programarea pentru aprilie sau în programarea pentru decembrie (cu sumele corespunzătoare);

(b)

legislația prevăzută în programul de lucru legislativ anual al Comisiei, indicându-se dacă acțiunile sunt susceptibile de a avea un impact financiar.

Comisia ar trebui să menționeze, ori de câte ori este cazul, reprogramarea generată de noile propuneri legislative.

B.   Agențiile și școlile Europene

31.

Înaintea prezentării unei propuneri de creare a unei noi agenții, Comisia ar trebui să efectueze o evaluare solidă, completă și obiectivă a impactului, ținând seama, printre altele, de masa critică a personalului și a competențelor, de aspectele legate de raportul costuri-beneficii, de subsidiaritate și proporționalitate, de impactul asupra activităților naționale și la nivelul Uniunii, precum și de implicațiile bugetare pentru rubrica de cheltuieli în cauză. Pe baza informațiilor respective și fără a aduce atingere procedurilor legislative care reglementează înființarea agenției, Parlamentul European și Consiliul se angajează, în cadrul cooperării bugetare, să ajungă în timp util la un acord cu privire la finanțarea agenției propuse.

Se aplică următoarele etape procedurale:

în primul rând, Comisia prezintă în mod sistematic orice propunere de înființare a unei noi agenții în cadrul primului trilog care urmează adoptării propunerii sale, și prezintă fișa financiară care însoțește proiectul de act legislativ prin care se propune crearea agenției și descrie consecințele acesteia pentru restul perioadei din programarea financiară;

în al doilea rând, în cursul procesului legislativ, Comisia asistă legiuitorul la evaluarea consecințelor financiare ale modificărilor propuse. Consecințele financiare respective ar trebui să fie luate în considerare în cadrul trilogurilor legislative relevante;

în al treilea rând, înainte de încheierea procesului legislativ, Comisia prezintă o situație financiară actualizată care ține seama de posibilele modificări efectuate de legiuitor; această situație financiară finală este inclusă pe ordinea de zi a trilogului legislativ final și este aprobată în mod oficial de legiuitor. Aceasta este, de asemenea, inclusă pe ordinea de zi a unui trilog bugetar ulterior, care, în cazuri urgente, poate avea loc în formă simplificată, în vederea obținerii unui acord cu privire la finanțare;

în al patrulea rând, acordul la care s-a ajuns în cadrul trilogului, ținând seama de evaluarea bugetară a Comisiei privind conținutul procesului legislativ, este confirmat printr-o declarație comună. Acordul respectiv este supus aprobării de către Parlamentul European și Consiliu, în conformitate cu propriile regulamente de procedură.

Aceeași procedură s-ar aplica oricărei modificări a unui act juridic referitor la o agenție care ar avea impact asupra resurselor agenției în cauză.

În cazul modificării substanțiale a sarcinilor unei agenții fără modificarea actului juridic de înființare a agenției în cauză, Comisia informează Parlamentul European și Consiliul printr-o situație financiară revizuită, astfel încât să permită Parlamentului European și Consiliului să ajungă la un acord în timp util cu privire la finanțarea agenției.

32.

Dispozițiile relevante din abordarea comună anexată la Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului UE și a Comisiei Europene privind agențiile descentralizate semnată la 19 iulie 2012 ar trebui să fie luate în considerare în mod corespunzător în cadrul procedurii bugetare.

33.

Atunci când Consiliul guvernatorilor are în vedere crearea unei noi școli europene, se aplică o procedură similară, mutatis mutandis, în ceea ce privește implicațiile bugetare ale acesteia asupra bugetului general al Uniunii.

Adoptat la Bruxelles, 9 decembrie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

J. BERNATONIS

Pentru Comisie

J. LEWANDOWSKI

Membru al Comisiei

Adoptat la Strasbourg, 10 decembrie 2013.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ


(1)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 din 20 decembrie 2013 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

(2)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

(3)  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(4)  JO C 89, 22.4.1975, p. 1.

(5)  JO L 304, 20.11.2010, p. 47.

(6)  Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune (JO L 347, 20.12.2013, p. 549).

(7)  Consiliul și Comisia au aplicat deja o primă reducere de 1 % a personalului, conform schemei lor de personal din 1 ianuarie 2013.

(8)  Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (JO L 362, 31.12.2012, p. 1).


ANEXĂ

Cooperarea interinstituțională în cursul procedurii bugetare

Partea A   Calendarul procedurii bugetare

1.

Instituțiile convin în fiecare an asupra unui calendar pragmatic, în timp util înainte de demararea procedurii bugetare, pe baza practicii curente.

Partea B   Prioritățile procedurii bugetare

2.

În timp util înainte de adoptarea de către Comisie a proiectului de buget, se convoacă un trilog pentru a fi discutate eventualele priorități bugetare ale exercițiului financiar următor.

Partea C   Întocmirea proiectului de buget și actualizarea estimărilor

3.

Instituțiile, cu excepția Comisiei, sunt invitate să își adopte situația estimativă înainte de sfârșitul lunii martie.

4.

Comisia prezintă în fiecare an un proiect de buget în care evidențiază necesitățile reale de finanțare ale Uniunii.

Comisia ține seama de:

(a)

previziunile furnizate de statele membre referitoare la fondurile structurale;

(b)

capacitatea de utilizare a creditelor, încercând să se asigure menținerea unei relații stricte între creditele de angajament și creditele de plată;

(c)

posibilitățile de a demara noi politici prin proiecte-pilot, noi acțiuni pregătitoare sau ambele, sau de a continua acțiuni multianuale care se apropie de finalizare, după evaluarea posibilității de a obține un act de bază, în sensul Regulamentului financiar (definiția actului de bază, necesitatea unui act de bază în vederea execuției și excepții);

(d)

necesitatea de a se asigura că orice modificare a cheltuielilor în raport cu exercițiul anterior este conformă cu imperativele disciplinei bugetare.

5.

Instituțiile evită, pe cât posibil, înscrierea în buget a unor elemente care implică valori nesemnificative ale cheltuielilor privind operațiunile.

6.

Parlamentul European și Consiliul se angajează, de asemenea, să țină seama de evaluarea posibilităților de execuție bugetară, efectuată de Comisie în proiectele sale, precum și în legătură cu executarea bugetului curent.

7.

În scopul unei bune gestiuni financiare și dat fiind efectul pe care modificările majore ale titlurilor și ale capitolelor din nomenclatorul bugetar îl au asupra responsabilităților serviciilor Comisiei în materie de raportare privind gestiunea, Parlamentul European și Consiliul se angajează să discute cu Comisia orice modificare majoră, în cadrul procedurii de conciliere.

8.

În vederea unei cooperări instituționale loiale și solide, Parlamentul European și Consiliul se angajează să mențină contacte periodice și active la toate nivelurile, prin intermediul negociatorilor lor respectivi, pe întreaga durată a procedurii bugetare și, în special, în perioada de conciliere. Parlamentul European și Consiliul se angajează să asigure schimbul reciproc prompt și constant de informații și documente relevante la nivel formal și informal, precum și să organizeze, în cooperare cu Comisia, reuniuni tehnice sau informale, după caz, în perioada de conciliere. Comisia asigură accesul prompt și echitabil la informații și documente pentru Parlamentul European și Consiliu.

9.

Până la convocarea comitetului de conciliere, Comisia poate modifica proiectul de buget, dacă este cazul, în conformitate cu articolul 314 alineatul (2) din TFUE, inclusiv printr-o scrisoare rectificativă de actualizare a estimărilor privind cheltuielile din domeniul agriculturii. Comisia transmite spre examinare Parlamentului European și Consiliului informații privind actualizările, de îndată ce acestea sunt disponibile. Comisia furnizează Parlamentului European și Consiliului toate justificările pe care acestea le-ar putea solicita.

Partea D   Procedura bugetară înainte de procedura de conciliere

10.

Pentru a permite instituțiilor să realizeze un schimb de opinii cu privire la proiectul de buget, se convoacă un trilog în timp util înainte de lectura de către Consiliu.

11.

Pentru a permite Comisiei să evalueze în timp util posibilitățile de punere în aplicare a modificărilor avute în vedere de Parlamentul European și de Consiliu, prin care se creează noi acțiuni pregătitoare sau proiecte-pilot sau se prelungesc cele existente, Parlamentul European și Consiliul informează Comisia cu privire la intențiile pe care le au în acest sens, astfel încât o primă discuție să poată avea loc deja în cadrul acestui trilog.

12.

Se poate convoca un trilog înainte de votul în plen al Parlamentului European.

Partea E   Procedura de conciliere

13.

În cazul în care Parlamentul European adoptă amendamente la poziția Consiliului, președintele Consiliului ia act, în cursul aceleiași ședințe plenare, de diferențele dintre pozițiile celor două instituții și își dă acordul ca președintele Parlamentului European să convoace de îndată comitetul de conciliere. Scrisoarea prin care este convocat comitetul de conciliere este trimisă cel târziu în prima zi lucrătoare a săptămânii ce urmează după încheierea perioadei de sesiune parlamentară în care a avut loc votul în plen, iar perioada de conciliere începe în ziua imediat următoare. Perioada de 21 de zile se calculează în conformitate cu Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71 al Consiliului (1).

14.

În cazul în care nu poate accepta toate amendamentele adoptate de Parlamentul European, Consiliul ar trebui să își confirme poziția printr-o scrisoare, trimisă înaintea primei reuniuni prevăzute în perioada de conciliere. În acest caz, comitetul de conciliere procedează conform condițiilor stabilite la punctele următoare.

15.

Președinția comitetului de conciliere este exercitată în comun de reprezentanții Parlamentului European și ai Consiliului. Reuniunile comitetului de conciliere sunt prezidate de copreședintele instituției care găzduiește reuniunea. Fiecare instituție își desemnează, în conformitate cu propriile regulamente de procedură, participanții pentru fiecare reuniune și își definește mandatul pentru negocieri. Parlamentul European și Consiliul sunt reprezentate în cadrul comitetului de conciliere la un nivel corespunzător, care să permită fiecărei delegații să angajeze din punct de vedere politic instituția respectivă și care să facă posibilă realizarea unor progrese reale în vederea acordului final.

16.

În conformitate cu articolul 314 alineatul (5) al doilea paragraf din TFUE, Comisia participă la lucrările comitetului de conciliere și ia toate inițiativele necesare pentru reconcilierea poziției Parlamentului European cu cea a Consiliului.

17.

Pe parcursul procedurii de conciliere au loc triloguri, la diferite niveluri de reprezentare, în vederea soluționării problemelor restante și a pregătirii terenului pentru obținerea unui acord în cadrul comitetului de conciliere.

18.

Reuniunile comitetului de conciliere și cele ale trilogurilor se organizează alternativ în clădirile Parlamentului European și ale Consiliului, în vederea împărțirii în mod egal a resurselor, inclusiv a serviciilor de interpretare.

19.

Datele reuniunilor comitetului de conciliere și cele ale trilogurilor sunt stabilite în prealabil de comun acord de cele trei instituții.

20.

Mai multe documente comune („documente de lucru”) care compară diferitele etape ale procedurii bugetare sunt puse la dispoziția comitetului de conciliere (2). Aceste documente includ cifrele „linie cu linie”, totalurile pentru fiecare rubrică a CFM și un document consolidat cu cifre și observații pentru toate liniile bugetare considerate ca fiind „deschise” din punct de vedere tehnic. Fără a aduce atingere deciziei finale a comitetului de conciliere, toate liniile bugetare considerate ca fiind închise din punct de vedere tehnic sunt cuprinse într-un document specific (3). Aceste documente sunt clasificate în funcție de nomenclatorul bugetar.

Se anexează și alte documente la documentele de lucru destinate comitetului de conciliere, inclusiv o scrisoare privind executabilitatea, elaborată de Comisie, referitoare la poziția Consiliului și amendamentele Parlamentului European și orice scrisoare sau scrisori din partea altor instituții privind poziția Consiliului sau amendamentele Parlamentului European.

21.

În vederea ajungerii la un acord până la sfârșitul perioadei de conciliere, trilogurile:

definesc sfera negocierilor privind aspectele bugetare care urmează să fie abordate;

aprobă lista liniilor bugetare considerate închise din punct de vedere tehnic, sub rezerva acordului final privind întregul buget aferent exercițiului financiar;

discută problemele menționate la prima liniuță în vederea ajungerii la eventuale acorduri care urmează să fie supuse aprobării de către comitetul de conciliere;

abordează chestiuni tematice, inclusiv pe rubricile CFM.

Pe parcursul fiecărui trilog sau imediat după acesta, sunt desprinse în comun concluzii provizorii, și, concomitent, se cade de acord cu privire la ordinea de zi a viitoarei reuniuni. Concluziile respective sunt înregistrate de instituția ce găzduiește trilogul și sunt considerate aprobate cu titlu provizoriu după 24 de ore, fără a aduce atingere deciziei finale a comitetului de conciliere.

22.

Concluziile trilogurilor și un document pentru o eventuală aprobare sunt disponibile în cadrul reuniunilor comitetului de conciliere, împreună cu liniile bugetare asupra cărora s-a ajuns la un acord provizoriu în cursul acestor triloguri.

23.

Proiectul comun prevăzut la articolul 314 alineatul (5) din TFUE este elaborat de Secretariatele Parlamentului European și Consiliului, cu sprijinul Comisiei. Proiectul comun constă într-o scrisoare de transmitere adresată de președinții celor două delegații președinților Parlamentului European și Consiliului, menționând data la care s-a obținut acordul comitetului de conciliere, precum și anexe care includ:

sumele aferente fiecărei linii pentru toate posturile bugetare și un rezumat al sumelor defalcate pe rubricile CFM;

un document consolidat cuprinzând sumele și textul final pentru toate liniile care au fost modificate în cadrul procedurii de conciliere;

lista liniilor care nu sunt modificate în raport cu proiectul de buget sau poziția Consiliului cu privire la acesta.

Comitetul de conciliere poate aproba și concluziile și eventualele declarații comune referitoare la buget.

24.

Proiectul comun este tradus în limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii (de către serviciile Parlamentului European) și este înaintat Parlamentului European și Consiliului spre aprobare într-un termen de paisprezece zile calculat de la data acordului privind proiectul comun în temeiul punctului 23.

Bugetul face obiectul unei finalizări juridico-lingvistice după adoptarea proiectului comun prin integrarea anexelor proiectului comun și a liniilor bugetare care nu au fost modificate pe parcursul procedurii de conciliere.

25.

Instituția care găzduiește reuniunea (trilog sau conciliere) furnizează servicii de interpretare cu un regim lingvistic integral aplicabil reuniunilor comitetului de conciliere și un regim lingvistic ad-hoc pentru triloguri.

Instituția care găzduiește reuniunea asigură multiplicarea și distribuirea documentelor de ședință.

Serviciile celor trei instituții cooperează pentru a codifica rezultatele negocierii în vederea finalizării proiectului comun.

Partea F   Bugetele rectificative

Principii generale

26.

Ținând seama de faptul că bugetele rectificative sunt adesea consacrate chestiunilor specifice și uneori urgente, instituțiile convin asupra următoarelor principii pentru a asigura cooperarea interinstituțională adecvată în vederea derulării rapide și în bune condiții a procesului decizional privind bugetele rectificative, evitând în același timp, pe cât posibil, necesitatea convocării unei reuniuni de conciliere cu privire la bugetele rectificative.

27.

În măsura posibilităților, instituțiile încearcă să limiteze numărul bugetelor rectificative.

Calendar

28.

Comisia informează în avans Parlamentul European și Consiliul cu privire la datele la care pot fi adoptate proiectele de bugete rectificative, fără a aduce atingere datei finale de adoptare.

29.

În conformitate cu propriile regulamente de procedură, Parlamentul European și Consiliul depun eforturi pentru examinarea proiectului de buget rectificativ propus de Comisie la scurt timp după adoptarea acestuia de către Comisie.

30.

Pentru a accelera procedura, Parlamentul European și Consiliul asigură, în măsura posibilităților, coordonarea calendarelor lor de lucru respective în vederea facilitării unei desfășurări coerente și convergente a procedurilor. Prin urmare, acestea încearcă să stabilească, în cel mai scurt timp, un calendar indicativ al diverselor etape care conduc la adoptarea finală a bugetului rectificativ.

Parlamentul European și Consiliul țin seama de caracterul relativ urgent al bugetului rectificativ și de necesitatea de a îl aproba în timp util pentru a putea produce efecte în cursul exercițiului financiar vizat.

Cooperarea pe parcursul lecturilor

31.

Instituțiile cooperează cu bună-credință pe parcursul procedurii pentru a permite, în măsura posibilităților, adoptarea bugetelor rectificative într-un stadiu incipient al procedurii.

Dacă este cazul și atunci când există posibile divergențe, Parlamentul European și Consiliul, înainte de a adopta fiecare o poziție finală privind bugetul rectificativ, sau Comisia în orice moment, pot propune convocarea unui trilog specific pentru a discuta divergențele și pentru a încerca să ajungă la un compromis.

32.

Toate proiectele de bugete rectificative propuse de Comisie care nu au fost încă aprobate definitiv sunt introduse sistematic pe ordinea de zi a trilogurilor planificate în cadrul procedurii bugetare anuale. Comisia prezintă proiectele de bugete rectificative, iar Parlamentul European și Consiliul fac cunoscute, în măsura posibilităților, pozițiile lor respective înainte de trilog.

33.

În cazul în care se ajunge la un compromis în timpul trilogului, Parlamentul European și Consiliul se angajează să țină cont de rezultatele trilogului atunci când deliberează cu privire la bugetul rectificativ în conformitate cu TFUE și cu regulamentele lor de procedură.

Cooperarea după lecturi

34.

În cazul în care Parlamentul European aprobă fără amendamente poziția Consiliului, bugetul rectificativ este adoptat în conformitate cu TFUE.

35.

În cazul în care Parlamentul European adoptă amendamente cu majoritatea membrilor săi, se aplică articolul 314 alineatul (4) litera (c) din TFUE. Cu toate acestea, înainte de reuniunea comitetului de conciliere, se convoacă un trilog:

în cazul în care se ajunge la un acord în cadrul trilogului și cu condiția ca Parlamentul European și Consiliul să fie de acord cu rezultatele trilogului, concilierea se încheie printr-un schimb de scrisori, fără o reuniune a comitetului de conciliere;

în cazul în care nu se ajunge la un acord în cadrul trilogului, comitetul de conciliere se reunește și își organizează activitățile în funcție de circumstanțe, în scopul de a finaliza cât mai mult posibil din procesul de elaborare a deciziilor înainte de expirarea termenului de douăzeci și una de zile stabilit la articolul 314 alineatul (5) din TFUE. Comitetul de conciliere își poate încheia lucrările printr-un schimb de scrisori.

Partea G.   Angajamente restante („Reste à liquider” – RAL)

36.

Având în vedere necesitatea asigurării unei evoluții ordonate a creditelor totale de plată în raport cu creditele de angajament pentru a se evita transferul anormal de RAL de la un an la altul, Parlamentul European, Consiliul și Comisia convin să monitorizeze îndeaproape nivelul RAL cu scopul de a reduce riscul împiedicării punerii în aplicare a programelor Uniunii din cauza lipsei creditelor de plată la încheierea CFM.

Pentru a asigura un nivel și un profil gestionabile ale plăților în cadrul tuturor rubricilor, normele privind dezangajarea se aplică cu strictețe în cadrul tuturor rubricilor, în special normele privind dezangajările automate.

În cursul procedurii bugetare, instituțiile se întrunesc periodic pentru a efectua o evaluare comună privind stadiul lucrărilor și perspectiva execuției bugetare în anul curent și în anii viitori. Aceste întruniri îmbracă forma unor reuniuni interinstituționale specifice, desfășurate la nivelul adecvat, înaintea cărora Comisia furnizează situația actuală detaliată, defalcată pentru fiecare fond și stat membru în parte, cu privire la executarea plăților, la cererile de rambursare primite și la previziunile revizuite. În special, pentru a asigura faptul că Uniunea este în măsură să își îndeplinească toate obligațiile financiare care rezultă din angajamentele existente și viitoare în perioada 2014-2020 în conformitate cu articolul 323 din TFUE, Parlamentul European și Consiliul analizează și discută estimările Comisiei referitoare la nivelul necesar al creditelor de plată.


(1)  Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71 al Consiliului din 3 iunie 1971 privind stabilirea regulilor care se aplică termenelor, datelor și expirării termenelor (JO L 124, 8.6.1971, p. 1).

(2)  Diversele etape includ: bugetul aferent exercițiului financiar în curs (inclusiv bugetele rectificative adoptate); proiectul inițial de buget; poziția Consiliului privind proiectul de buget; amendamentele Parlamentului European la poziția Consiliului și scrisorile rectificative ale Comisiei (dacă nu au fost deja aprobate de toate instituțiile).

(3)  O linie bugetară închisă din punct de vedere tehnic este o linie în cazul căreia nu se înregistrează dezacorduri între Parlamentul European și Consiliu și pentru care nu a fost prezentată nicio scrisoare rectificativă.