28.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 354/90


DIRECTIVA 2013/53/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 20 noiembrie 2013

privind ambarcațiunile de agrement și motovehiculele nautice și de abrogare a Directivei 94/25/CE

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Directiva 94/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 iunie 1994 de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la ambarcațiunile de agrement (3) a fost adoptată în contextul creării pieței interne în vederea armonizării caracteristicilor în materie de siguranță ale ambarcațiunilor de agrement în toate statele membre și pentru eliminarea obstacolelor în calea comerțului cu ambarcațiunile de agrement între statele membre.

(2)

Inițial, Directiva 94/25/CE nu acoperea decât ambarcațiunile de agrement cu o lungime a corpului minimă de 2,5 m și cu o lungime maximă de 24 m. Directiva 2003/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 iunie 2003 de modificare a Directivei 94/25/CE (4) a extins domeniul de aplicare al Directivei 94/25/CE astfel încât acesta să includă motovehiculele nautice și a integrat cerințe privind protecția mediului în directiva modificată prin adoptarea de limite pentru emisiile de gaze de eșapament (CO, HC, NOx și particule) și de limite referitoare la zgomot pentru motoarele de propulsie, atât pentru motoarele cu aprindere prin compresie, cât și pentru motoarele cu aprindere prin scânteie.

(3)

Directiva 94/25/CE se bazează pe principiile noii abordări, stabilite prin Rezoluția Consiliului din 7 mai 1985 privind o nouă abordare a armonizării tehnice și a standardelor (5). Prin urmare, directiva stabilește numai cerințele esențiale cu privire la ambarcațiunile de agrement, în timp ce detaliile tehnice sunt adoptate de către Comitetul European de Standardizare (CEN) și Comitetul European de Standardizare în Electrotehnică (Cenelec), în conformitate cu Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul standardelor, reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (6). Conformitatea cu standardele armonizate astfel stabilite, ale căror numere de referință sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, oferă prezumția de conformitate cu cerințele Directivei 94/25/CE. Experiența a demonstrat faptul că aceste principii de bază funcționează bine în acest sector și ar trebui să fie menținute și chiar promovate în continuare.

(4)

Progresul tehnologic de pe piață, cu toate acestea, a ridicat noi probleme referitor la cerințele privind mediul înconjurător prevăzute de Directiva 94/25/CE. Pentru a ține seama de progresul tehnologic și pentru a clarifica cadrul de reglementare aplicabil comercializării produselor reglementate prin prezenta directivă, anumite aspecte ale Directivei 94/25/CE ar trebui să fie revizuite și consolidate, iar în scopul clarității directiva respectivă ar trebui să fie abrogată și înlocuită de prezenta directivă.

(5)

Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor (7) stabilește dispoziții orizontale privind acreditarea organismelor de evaluare a conformității, marcajul CE și cadrul de supraveghere a pieței Uniunii și controlarea produselor care intră pe piața Uniunii care se aplică, de asemenea, produselor reglementate prin prezenta directivă.

(6)

Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor (8) stabilește principii comune și dispoziții de referință pentru legislația bazată pe principiile noii abordări. Pentru a asigura coerența cu legislația sectorială privind alte produse, este adecvată alinierea anumitor dispoziții ale prezentei directive la dispozițiile deciziei menționate anterior, în măsura în care particularitățile sectoriale nu necesită soluții diferite. Prin urmare, anumite definiții, obligațiile generale pentru operatorii economici, prezumția de conformitate, normele privind marcajul CE, cerințele privind organismele de evaluare a conformității și procedurile de notificare, precum și dispozițiile privind procedurile de urmat în cazul produselor care prezintă un risc, ar trebui să fie aliniate la decizia respectivă. Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană (9) prevede o procedură pentru obiecțiile la standardele armonizate în cazul în care standardele respective nu satisfac în totalitate cerințele prezentei directive.

(7)

Pentru a facilita înțelegerea și aplicarea uniformă a prezentei directive de către operatorii economici și de către autoritățile naționale, domeniul de aplicare și definițiile prevăzute de Directiva 94/25/CE ar trebui clarificate. În special, ar trebui să se precizeze că vehiculele amfibii sunt excluse din domeniul de aplicare al prezentei directive. Este, de asemenea, necesar să se precizeze ce tip de canoe și caiace sunt excluse din domeniul de aplicare al prezentei directive și să se clarifice că doar motovehiculele nautice sportive și de agrement sunt reglementate de prezenta directivă.

(8)

De asemenea, este necesar să se prevadă definiții pentru noțiunile de „ambarcațiune construită pentru utilizare proprie”, „lungime a corpului” și „importator privat” specifice acestui sector, pentru a facilita înțelegerea și aplicarea uniformă a prezentei directive. Este necesară extinderea definiției actuale a noțiunii „motor de propulsie”, pentru a acoperi și soluțiile inovatoare privind propulsia.

(9)

Produsele care fac obiectul prezentei directive și care sunt introduse pe piața Uniunii sau puse în funcțiune ar trebui să fie conforme cu legislația relevantă a Uniunii, iar operatorii economici ar trebui să fie răspunzători pentru conformitatea produselor, în funcție de rolul respectiv pe care îl au în lanțul de distribuție, astfel încât să se asigure un nivel ridicat de protecție a intereselor publice, cum ar fi sănătatea, siguranța și protecția consumatorilor și a mediului, și să se garanteze concurența loială pe piața Uniunii.

(10)

Toți operatorii economici care intervin în lanțul de aprovizionare și de distribuție ar trebui să ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că produsele reglementate de prezenta directivă nu pun în pericol sănătatea și siguranța persoanelor, a bunurilor sau a mediului dacă sunt corect construite și întreținute și că pun la dispoziție pe piață numai produse care sunt în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii. Prezenta directivă ar trebui să prevadă o distribuire clară și proporțională a obligațiilor care corespund rolului fiecărui operator în lanțul de aprovizionare și de distribuție.

(11)

Deoarece anumite sarcini pot fi îndeplinite numai de producător, este necesar să se facă distincția clară între producător și operatorii din avalul lanțului de distribuție. De asemenea, este necesar să se facă o distincție clară între importator și distribuitor, deoarece importatorul introduce produse din țări terțe pe piața Uniunii. Astfel, importatorul ar trebui să se asigure că respectivele produse sunt conforme cu cerințele aplicabile ale Uniunii.

(12)

Producătorul, fiind persoana cu cele mai detaliate cunoștințe privind procesul de proiectare și de producție, este cel mai în măsură să efectueze procedura completă de evaluare a conformității. Evaluarea conformității ar trebui, așadar, să rămână exclusiv obligația producătorului.

(13)

Este necesar să se garanteze că produsele reglementate de prezenta directivă care intră pe piața Uniunii din țări terțe sunt conforme cu toate cerințele aplicabile în Uniune și, în special, că procedurile de evaluare corespunzătoare au fost efectuate de producători în ceea ce privește produsele respective. Prin urmare, ar trebui să se prevadă dispoziții care să impună importatorilor obligația de a se asigura că produsele pe care le introduc pe piață respectă cerințele aplicabile și că nu introduc pe piață produse care nu îndeplinesc cerințele respective sau prezintă riscuri. Pentru aceleași motive, ar trebui să se adopte, de asemenea, dispoziții care să impună importatorilor obligația de a asigura aplicarea procedurilor de evaluare a conformității și disponibilitatea marcajului CE și a documentației elaborate de producător pentru a fi inspectate de autoritățile de supraveghere.

(14)

În cazul în care distribuitorul pune la dispoziție pe piață un produs reglementat de prezenta directivă după ce acesta a fost introdus pe piață de producător sau de importator, acesta ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că prin operațiunile sale de manipulare a produsului nu influențează negativ conformitatea acestuia. Atât importatorii, cât și distribuitorii ar trebui să ia toate măsurile necesare în contextul cerințelor aplicabile atunci când introduc sau pun la dispoziție pe piață produse.

(15)

În cazul în care introduc pe piață un produs reglementat de prezenta directivă, importatorii ar trebui să indice pe produs numele lor și adresa la care pot fi contactați. Ar trebui să fie prevăzute excepții în cazurile în care dimensiunea sau natura unei componente nu permite acest lucru.

(16)

Orice operator economic care introduce pe piață un produs sub numele sau marca sa sau care modifică un produs, într-un mod care ar putea afecta conformitatea acestuia cu cerințele aplicabile, ar trebui să fie considerat ca fiind producător și ar trebui să își asume obligațiile producătorului.

(17)

Distribuitorii și importatorii, fiind aproape de piață, ar trebui implicați în sarcinile de supraveghere a pieței derulate de autoritățile naționale competente și ar trebui să fie pregătiți să participe activ, furnizând autorităților respective toate informațiile necesare legate de produsul respectiv.

(18)

Importul de ambarcațiuni de agrement și motovehicule nautice din țări terțe în Uniune de către persoane fizice sau juridice stabilite pe teritoriul Uniunii este o caracteristică specifică a acestui sector. Cu toate acestea, Directiva 94/25/CE conține puține dispoziții care se aplică sau ar putea fi considerate drept aplicabile importatorilor privați în ceea ce privește efectuarea evaluării conformității (evaluarea postconstrucție). Prin urmare, este necesar să se clarifice celelalte obligații ale importatorilor privați, care ar trebui să fie, în principiu, armonizate cu cele ale producătorilor, cu unele excepții legate de natura necomercială a activităților lor.

(19)

Asigurarea trasabilității unui produs pe tot parcursul lanțului de distribuție contribuie la simplificarea și la eficientizarea supravegherii pieței. Un sistem de trasabilitate eficient facilitează sarcina autorităților de supraveghere a pieței de a identifica operatorii economici care au pus la dispoziție pe piață produse neconforme.

(20)

Din motive de claritate și coerență cu alte directive ale noii abordări, este necesar să se precizeze în mod explicit că produsele reglementate de prezenta directivă pot fi introduse pe piață sau puse în funcțiune numai în cazul în care acestea îndeplinesc cerința generală de a nu periclita sănătatea și siguranța persoanelor, a bunurilor sau a mediului și numai în cazul în care respectă cerințele esențiale prevăzute în prezenta directivă.

(21)

În cazul motoarelor adaptate pentru utilizarea în mediul marin ca motoare de propulsie, atunci când motorul inițial a fost deja omologat în conformitate cu Directiva 97/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1997 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la măsurile împotriva emisiei de poluanți gazoși și de pulberi provenind de la motoarele cu ardere internă care urmează să fie instalate pe echipamentele mobile fără destinație rutieră (10), sau cu Regulamentul (CE) nr. 595/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2009 privind omologarea de tip a autovehiculelor și a motoarelor cu privire la emisiile provenite de la vehicule grele (Euro VI) și accesul la informații privind repararea și întreținerea vehiculelor (11), persoanele care adaptează motoare ar trebui să se poată baza pe declarația de conformitate emisă de producătorul inițial al motorului, cu condiția ca adaptările respective să nu fi modificat caracteristicile emisiilor de gaze de eșapament.

(22)

Opțiuni pentru reducerea suplimentară a limitelor emisiilor de gaze de eșapament ale motoarelor ambarcațiunilor de agrement au fost evaluate în raportul privind posibilitățile de îmbunătățire suplimentară a caracteristicilor motoarelor ambarcațiunilor de agrement în ceea ce privește protecția mediului, prezentat în temeiul articolului 2 din Directiva 2003/44/CE. Raportul respectiv a concluzionat că este oportun să se stabilească limite mai stricte decât cele prevăzute în Directiva 2003/44/CE. Limitele ar trebui stabilite la un nivel care reflectă dezvoltarea tehnologiilor de motoare marine mai ecologice și care permite progresul către armonizarea la nivel mondial a limitelor emisiilor de gaze de eșapament. Cu toate acestea, limitele referitoare la CO ar trebui să fie ridicate pentru a permite reducerea semnificativă a altor poluanți atmosferici în scopul de a reflecta fezabilitatea tehnologică și de a realiza punerea în aplicare în modul cel mai rapid posibil, asigurându-se totodată faptul că impactul socio-economic asupra acestui sector economic este acceptabil.

(23)

În funcție de categoria de combustibil și energie electrică, ar trebui să fie folosite ciclurile de încercare pentru motoarele în aplicații marine descrise în standardul armonizat corespunzător, iar până când acestea vor fi disponibile, ar trebui utilizate cele descrise în standardul ISO corespunzător, ținând seama de valorile stabilite în anexa I partea B punctul 2.3. Ar trebui să se elaboreze cicluri de încercare pentru toate motoarele cu ardere internă care fac parte din sistemul de propulsie, inclusiv instalațiile de propulsie hibride.

(24)

Combustibilii de încercare utilizați pentru evaluarea conformității ambarcațiunii cu limitele pentru emisii de gaze de eșapament ar trebui să reflecte componența combustibililor utilizați pe piața relevantă și, prin urmare, la omologarea de tip în Uniune ar trebui utilizați combustibili europeni de încercare. Cu toate acestea, având în vedere faptul că producătorii din țări terțe nu au acces la combustibili europeni de referință, este necesar să se permită ca autoritățile de omologare să accepte ca motoarele să fie testate cu alți combustibili de referință. Alegerea combustibililor de referință ar trebui, cu toate acestea, să se limiteze la specificațiile prevăzute în standardul ISO corespunzător pentru a asigura calitatea și comparabilitatea rezultatelor încercărilor.

(25)

Pentru a contribui la protecția mediului marin, este oportun să se adopte o cerință care impune instalarea obligatorie de rezervoare de stocare pe ambarcațiunile echipate cu toalete.

(26)

Statisticile referitoare la accidente arată că riscul de răsturnare a ambarcațiunilor de agrement cu mai multe corpuri locuibile este scăzut. În ciuda acestui risc redus, este adecvat să se ia în considerare că există un risc de răsturnare a ambarcațiunilor de agrement cu mai multe corpuri locuibile și, dacă sunt susceptibile de a se răsturna, ar trebui să continue să plutească în poziție răsturnată, iar salvarea să fie realizabilă.

(27)

În conformitate cu principiul subsidiarității, dispozițiile prezentei directive nu ar trebui să aducă atingere dreptului statelor membre de a stabili cerințele pe care le pot considera necesare privind navigația în anumite ape pentru a proteja mediul, inclusiv de poluare sonoră, configurația căilor navigabile și asigurarea siguranței acestora, cu condiția ca aceste dispoziții să nu necesite modificarea ambarcațiunilor care sunt conforme cu prezenta directivă și ca aceste dispoziții să fie justificate și proporționale în raport cu obiectivele urmărite.

(28)

Marcajul CE, care indică conformitatea unui produs, este consecința vizibilă a unui întreg proces cuprinzând evaluarea conformității în sensul larg. Principiile generale care reglementează marcajul CE sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 765/2008. Normele care reglementează aplicarea marcajului CE pe ambarcațiuni, componente și motoare de propulsie ar trebui să fie stabilite prin prezenta directivă. Este oportun să se extindă obligația de a aplica marcajul CE, de asemenea, pe toate motoarele inboard și motoarele inboard cu propulsor orientabil fără evacuare integrată care sunt considerate conforme cu cerințele esențiale prevăzute în prezenta directivă.

(29)

Este foarte important să se clarifice pentru producători, importatori privați și utilizatori că aplicând marcajul CE, producătorul declară că produsul este conform cu toate cerințele aplicabile și că își asumă întreaga responsabilitate în acest sens.

(30)

Marcajul CE ar trebui să fie singurul marcaj de conformitate care să indice că produsul reglementat de prezenta directivă este în conformitate cu legislația de armonizare a Uniunii. Cu toate acestea, pot fi utilizate și alte marcaje în măsura în care acestea contribuie la îmbunătățirea protecției consumatorilor și nu intră în domeniul de aplicare a legislației de armonizare a Uniunii.

(31)

Pentru a asigura respectarea cerințelor esențiale, este necesară stabilirea unor proceduri adecvate de evaluare a conformității care urmează să fie urmate de către producător. Aceste proceduri ar trebui să fie stabilite în funcție de modulele de evaluare a conformității prevăzute prin Decizia nr. 768/2008/CE. Aceste proceduri ar trebui să fie concepute în funcție de gradul de risc care poate fi inerent pentru ambarcațiuni, motoare și componente. În consecință, fiecare categorie de conformitate ar trebui să fie completată printr-o procedură adecvată sau prin alegerea între mai multe proceduri echivalente.

(32)

Experiența a arătat că este oportun să se permită o gamă mai largă de module de evaluare a conformității pentru componente. În ceea ce privește evaluarea conformității cu cerințele privind emisiile de gaze de eșapament și de zgomot, ar trebui să se facă o distincție între cazurile în care standardele armonizate au fost utilizate și cele în care acestea nu au fost utilizate, deoarece, în ultimele cazuri, este justificat să se ceară o procedură de evaluare a conformității mai strictă. În plus, posibilitatea de a folosi datele cu privire la ambarcațiunea de referință pentru testarea emisiilor de zgomot ar trebui să fie suprimată, deoarece aceasta este superfluă și nu a fost utilizată în practică.

(33)

Pentru a furniza informații clare despre mediul de funcționare acceptabil al ambarcațiunilor, denumirile categoriilor de proiectare a ambarcațiunilor ar trebui să se bazeze numai pe condițiile de mediu esențiale pentru navigație, și anume forța vântului și înălțimea semnificativă a valurilor. Patru categorii de proiectare, și anume A, B, C și D, precizează intervale de forță a vântului și de înălțime semnificativă a valurilor pentru proiectare cu note explicative.

(34)

Directiva 94/25/CE conține norme privind evaluarea postconstrucție a ambarcațiunilor de agrement, desfășurată de orice persoană fizică sau juridică stabilită pe teritoriul Uniunii care introduce produsul pe piață sau îl pune în funcțiune, în cazul în care producătorul nu își îndeplinește responsabilitățile privind conformitatea produsului cu directiva. Din motive de coerență, este oportun să se extindă domeniul de aplicare al evaluării postconstrucție astfel încât să acopere nu numai ambarcațiunile de agrement, ci și motovehiculele nautice. Din motive de claritate, ar trebui să se prevadă în ce situații se poate utiliza evaluarea postconstrucție. În plus, în ceea ce privește importul, utilizarea acesteia ar trebui să fie limitată la cazuri de import necomercial de către importatorii privați pentru a împiedica orice abuz legat de utilizarea evaluării postconstrucție în scopuri comerciale. Este, de asemenea, necesar să se extindă obligația persoanei care solicită evaluarea postconstrucție de a prezenta documente către organismul notificat, pentru a se asigura o evaluare fiabilă a conformității produsului de către organismul notificat.

(35)

Deoarece se impune să se asigure pe întregul teritoriu al Uniunii un nivel ridicat uniform de performanță a organismelor care efectuează evaluarea conformității pentru produsele reglementate prin prezenta directivă și deoarece toate aceste organisme ar trebui să își îndeplinească funcțiile la același nivel și în condiții de concurență loială, ar trebui să fie stabilite cerințe obligatorii pentru organismele de evaluare a conformității care doresc să fie notificate pentru a oferi servicii de evaluare a conformității în temeiul prezentei directive.

(36)

Pentru a se asigura un nivel coerent al calității la realizarea evaluării conformității produselor reglementate prin prezenta directivă, este necesar nu numai să se consolideze cerințele care trebuie să fie îndeplinite de către organismele de evaluare a conformității, care doresc să fie notificate, ci și să se stabilească în paralel cerințele care trebuie să fie îndeplinite de autoritățile care notifică și de alte organisme implicate în evaluarea, notificarea și monitorizarea organismelor notificate.

(37)

Regulamentul (CE) nr. 765/2008 completează și consolidează cadrul existent de supraveghere a pieței produselor reglementate de legislația de armonizare a Uniunii, inclusiv a produselor reglementate de prezenta directivă. Prin urmare, statele membre ar trebui să organizeze și să efectueze supravegherea pieței produselor respective, în conformitate cu regulamentul menționat anterior și, după caz, în conformitate cu Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor (12).

(38)

Pentru a crește transparența și a reduce timpul de prelucrare, este necesar să se îmbunătățească procedura de salvgardare în vigoare care permite Comisiei să examineze justificarea unei măsuri luate de către un stat membru împotriva produselor pe care le consideră ca fiind neconforme, cu scopul de a o face mai eficientă și de a utiliza expertiza disponibilă în statele membre.

(39)

Sistemul existent ar trebui să fie completat printr-o procedură care să permită părților interesate să fie informate cu privire la măsurile adoptate în privința produselor reglementate prin prezenta directivă, care prezintă riscuri pentru sănătatea și siguranța persoanelor sau cu privire la alte aspecte de protecție a interesului public. De asemenea, acest sistem ar trebui să permită autorităților de supraveghere a pieței ca, în cooperare cu operatorii economici relevanți, să acționeze din timp cu privire la astfel de produse.

(40)

În cazul în care statele membre și Comisia sunt de acord cu privire la justificarea unei măsuri luate de un stat membru, nu ar fi necesară intervenția ulterioară a Comisiei.

(41)

Pentru a ține seama de progresul cunoștințelor tehnice și de noile dovezi științifice, competența de a adopta acte legislative în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei pentru a modifica punctele 2.3, 2.4 și 2.5, precum și secțiunea 3 din partea B și secțiunea 3 din partea C ale anexei I și anexele V, VII și IX. În viitor, acest lucru va permite Comisiei să includă cicluri de încercare pentru motoarele hibride și să introducă combustibili de încercare amestecați cu biocombustibili în tabelul de combustibili de încercare, după ce combustibilii de încercare respectivi au fost acceptați la nivel internațional. Este deosebit de important ca, pe parcursul activităților sale pregătitoare, Comisia să efectueze consultări corespunzătoare, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, la timp și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(42)

Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentei directive, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (13).

(43)

Procedura de consultare ar trebui să fie utilizată pentru adoptarea de acte de punere în aplicare care necesită adoptarea de către statul membru de notificare a măsurilor corective necesare în ceea ce privește organismele notificate care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc cerințele pentru a fi notificate.

(44)

Procedura de examinare ar trebui să fie folosită pentru adoptarea actelor de punere în aplicare pentru a garanta că această directivă va fi aplicată într-un mod uniform, în special în ceea ce privește dispozițiile suplimentare prevăzute la articolul 24 privind procedurile de evaluare a conformității și în ceea ce privește cerințele privind categoriile de proiectare a ambarcațiunilor, identificarea ambarcațiunilor, plăcuța constructorului, manualul proprietarului, sistemul de alimentare cu gaz, prevenirea deversării, chestionarul de raportare și luminile de navigație.

(45)

Prin intermediul actelor de punere în aplicare și, având în vedere natura specială a acestora, acționând fără aplicarea Regulamentului (UE) nr. 182/2011, Comisia ar trebui să determine dacă măsurile adoptate de statele membre în ceea ce privește produsele care prezintă riscuri pentru sănătatea sau siguranța persoanelor, a bunurilor sau a mediului sunt justificate.

(46)

Comisia ar trebui să adopte acte de punere în aplicare imediat aplicabile atunci când, în cazuri justificate corespunzător privind evaluarea conformității, categoriile de proiectare a ambarcațiunilor, luminile de navigație, prevenirea deversării și instalațiile alimentate cu gaz care prezintă riscuri pentru sănătatea sau siguranța persoanelor, a bunurilor sau a mediului, acestea sunt necesare din motive imperioase de urgență.

(47)

Conform practicii stabilite, comitetul instituit prin prezenta directivă poate juca un rol util în examinarea aspectelor privind aplicarea prezentei directive semnalate fie de președintele său, fie de reprezentanții statelor membre, în conformitate cu regulamentul său de procedură.

(48)

Pentru a asigura monitorizarea și eficiența prezentei directive, statele membre ar trebui să completeze un chestionar privind aplicarea prezentei directive. În acest caz, Comisia ar trebui să redacteze și să publice un raport privind aplicarea prezentei directive.

(49)

Este necesar ca statele membre să stabilească norme referitoare la sancțiuni aplicabile în cazurile în care sunt încălcate dispozițiile prezentei directive și să se asigure că acestea sunt puse în aplicare. Sancțiunile respective ar trebui să fie eficace, proporționale și disuasive.

(50)

Pentru a oferi producătorilor și altor operatori economici timp suficient de adaptare la cerințele stabilite în prezenta directivă, este necesar să se prevadă o perioadă de tranziție suficientă după intrarea în vigoare a prezentei directive, perioadă în care produsele care respectă Directiva 94/25/CE pot fi încă introduse pe piață.

(51)

Pentru facilitarea aplicării prezentei directive de către producătorii mici și mijlocii de motoare outboard cu aprindere prin scânteie cu puteri mai mici sau egale cu 15 kW și pentru a le permite acestora să se adapteze la noile cerințe, este adecvat să se prevadă o perioadă de tranziție specifică pentru acești producători.

(52)

Deoarece obiectivul prezentei directive – și anume acela de a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății și siguranței oamenilor, și protecția mediului, garantând în același timp funcționarea pieței interne prin stabilirea unor cerințe armonizate pentru produsele reglementate de prezenta directivă și cerințe minime pentru supravegherea pieței – nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar având în vedere amploarea și efectele sale, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, enunțat la același articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestui obiectiv.

(53)

În consecință, Directiva 94/25/CE ar trebui abrogată,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

Prezenta directivă stabilește cerințe pentru proiectarea și fabricarea produselor menționate la articolul 2 alineatul (1), precum și norme privind libera lor circulație în Uniune.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

(1)   Prezenta directivă se aplică următoarelor produse:

(a)

ambarcațiuni de agrement și ambarcațiuni de agrement parțial finalizate;

(b)

motovehicule nautice și motovehicule nautice parțial finalizate;

(c)

componentele enumerate în anexa II, atunci când sunt introduse separat pe piața Uniunii, denumite în continuare „componentele”;

(d)

motoare de propulsie care sunt instalate sau sunt destinate special pentru a fi instalate pe sau în ambarcațiuni;

(e)

motoare de propulsie instalate pe sau în ambarcațiuni care fac obiectul unei modificări majore a motorului;

(f)

ambarcațiuni care fac obiectul unei transformări majore.

(2)   Prezenta directivă nu se aplică următoarelor produse:

(a)

cu privire la cerințele referitoare la proiectare și construire stabilite în anexa I partea A:

(i)

ambarcațiuni concepute exclusiv pentru competiții sportive, inclusiv ambarcațiuni cu vâsle și ambarcațiunile destinate instruirii în canotaj, care au fost desemnate ca atare de către producător;

(ii)

canoe și caiace concepute pentru propulsie exclusiv prin forță umană, gondole și hidrobiciclete;

(iii)

planșe pentru surfing concepute exclusiv pentru propulsie eoliană și pentru a fi acționate de una sau mai multe persoane care stau în picioare;

(iv)

planșe pentru surfing;

(v)

originale și copii individuale ale ambarcațiunilor istorice, concepute înainte de 1950, construite în cea mai mare parte din materiale originale și desemnate ca atare de către producător;

(vi)

ambarcațiuni experimentale, cu condiția să nu fie introduse pe piața Uniunii;

(vii)

ambarcațiuni construite pentru utilizare personală, cu condiția să nu fie ulterior introduse pe piața Uniunii în decursul unei perioade de cinci ani de la punerea în funcțiune a ambarcațiunii;

(viii)

ambarcațiuni special destinate să aibă echipaj și să transporte pasageri în scop comercial, fără a aduce atingere alineatului (3), indiferent de numărul pasagerilor;

(ix)

submersibile;

(x)

ambarcațiuni pe pernă de aer;

(xi)

ambarcațiuni pe aripi portante;

(xii)

ambarcațiuni propulsate cu aburi produși prin combustie externă pe bază de cărbune, cocs, lemn, petrol sau gaz;

(xiii)

vehicule amfibii, de exemplu, autovehicule cu tracțiune pe roți sau pe șenile, care sunt capabile de funcționare atât pe apă, cât și pe uscat;

(b)

cu privire la cerințele privind emisiile de gaze de eșapament prevăzute în anexa I partea B:

(i)

motoare de propulsie instalate sau destinate în mod special instalării pe următoarele produse:

ambarcațiuni concepute exclusiv pentru competiții sportive care au fost desemnate ca atare de către producător;

ambarcațiuni experimentale, cu condiția să nu fie introduse pe piața Uniunii;

ambarcațiuni special destinate să aibă echipaj și să transporte pasageri în scop comercial, fără a aduce atingere alineatului (3), indiferent de numărul pasagerilor;

submersibile;

ambarcațiuni pe pernă de aer;

ambarcațiuni pe aripi portante;

vehicule amfibii, de exemplu, autovehicule cu tracțiune pe roți sau pe șenile, care sunt capabile de funcționare atât pe apă, cât și pe uscat;

(ii)

originale și copii individuale ale motoarelor de propulsie istorice, realizate pe baza unor modele concepute înainte de 1950, care nu sunt produse în serie și sunt instalate pe ambarcațiunile prevăzute la litera (a) punctele (v) sau (vii);

(iii)

motoare de propulsie construite pentru utilizare proprie, cu condiția să nu fie introduse ulterior pe piața Uniunii în decursul unei perioade de cinci ani de la punerea în funcțiune a ambarcațiunii;

(c)

cu privire la cerințele privind emisiile de zgomot prevăzute în anexa I partea C:

(i)

toate ambarcațiunile prevăzute la litera (b);

(ii)

ambarcațiuni construite pentru utilizare personală, cu condiția să nu fie ulterior introduse pe piața Uniunii pe o perioadă de cinci ani de la punerea în funcțiune a ambarcațiunii.

(3)   Faptul că aceeași ambarcațiune poate fi utilizată pentru navlosire sau de asemenea pentru pregătirea în scopuri sportive și de agrement nu exclude ca aceasta să intre sub incidența prezentei directive atunci când este introdusă pe piața Uniunii în scopul agrementului.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

1.

„ambarcațiune” înseamnă orice ambarcațiune de agrement sau motovehicul nautic;

2.

„ambarcațiune de agrement” înseamnă orice ambarcațiune de orice tip, cu excepția motovehiculelor nautice, destinată a fi utilizată în scopuri sportive și de agrement, având o lungime a corpului între 2,5 m și 24 m, indiferent de modul de propulsie;

3.

„motovehicul nautic” înseamnă o ambarcațiune destinată utilizării în scopuri sportive și de agrement, având o lungime a corpului mai mică de 4 m, care utilizează un motor de propulsie cu o pompă cu jet de apă ca sursă principală de propulsie și concepută să fie operată de către una sau mai multe persoane care stau jos, în picioare sau în genunchi, mai degrabă pe corpul ambarcațiunii decât în interiorul acesteia;

4.

„ambarcațiune construită pentru utilizare proprie” înseamnă o ambarcațiune construită în cea mai mare parte de către viitorul său utilizator, pentru utilizare proprie;

5.

„motor de propulsie” înseamnă orice motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie sau prin compresie, utilizat direct sau indirect pentru propulsie;

6.

„modificare majoră a motorului” înseamnă modificarea unui motor de propulsie care poate eventual cauza depășirea de către motor a limitelor pentru emisii stabilite în anexa I partea B sau poate mări puterea nominală a motorului cu peste 15 %;

7.

„transformări majore ale ambarcațiunii” înseamnă o transformare a unei ambarcațiuni care schimbă modul de propulsie a acesteia, implică o modificare majoră a motorului sau modifică ambarcațiunea într-o asemenea măsură încât ar putea să nu îndeplinească cerințele esențiale aplicabile în materie de siguranță și de mediu prevăzute în prezenta directivă;

8.

„mod de propulsie” înseamnă metoda prin care este propulsată ambarcațiunea;

9.

„familie de motoare” înseamnă gruparea de motoare efectuată de producător, care, prin proiectarea lor, au caracteristici similare privind emisiile de gaze de eșapament sau de zgomot;

10.

„lungime a corpului” înseamnă lungimea corpului măsurată în conformitate cu standardul armonizat;

11.

„punere la dispoziție pe piață” înseamnă orice furnizare a unui produs în vederea distribuirii, consumului sau utilizării pe piața Uniunii, în cadrul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit;

12.

„introducere pe piață” înseamnă punerea la dispoziție a unui produs pentru prima dată pe piața Uniunii;

13.

„punere în funcțiune” înseamnă folosirea pentru prima dată în Uniune de utilizatorul final a unui produs reglementat de prezenta directivă;

14.

„producător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care fabrică un produs sau care comandă proiectarea sau fabricarea unui produs și comercializează produsul respectiv sub numele sau marca comercială proprie;

15.

„reprezentant autorizat” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune care a primit un mandat scris din partea producătorului pentru a acționa în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice;

16.

„importator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune, care introduce pe piața Uniunii un produs dintr-o țară terță;

17.

„importator privat” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune care importă în Uniune în cursul unei activități necomerciale un produs dintr-o țară terță cu intenția de a-l pune în funcțiune pentru uz propriu;

18.

„distribuitor” înseamnă orice persoană fizică sau juridică din lanțul de aprovizionare, alta decât producătorul sau importatorul, care pune la dispoziție pe piață un produs;

19.

„operatori economici” înseamnă producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul și distribuitorul;

20.

„standard armonizat” înseamnă standard armonizat astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012;

21.

„acreditare” înseamnă acreditare astfel cum este definită la articolul 2 punctul 10 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;

22.

„organism național de acreditare” înseamnă organism național de acreditare, astfel cum este definit la articolul 2 punctul 11 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;

23.

„evaluare a conformității” înseamnă procesul care demonstrează dacă au fost respectate cerințele prevăzute în prezenta directivă referitoare la un produs;

24.

„organism de evaluare a conformității” înseamnă un organism care efectuează activități de evaluare a conformității, inclusiv etalonare, testare, certificare și inspecție;

25.

„rechemare” înseamnă orice măsură ce are scopul de a returna un produs care a fost pus deja la dispoziția utilizatorului final;

26.

„retragere” înseamnă orice măsură ce are scopul de a împiedica punerea la dispoziție pe piață a unui produs în lanțul de aprovizionare;

27.

„supraveghere a pieței” înseamnă activitățile desfășurate și măsurile luate de autoritățile publice pentru a asigura că produsele sunt conforme cerințelor aplicabile stabilite în legislația Uniunii de armonizare și că nu pun în pericol sănătatea, siguranța sau alte aspecte referitoare la protecția intereselor publice;

28.

„marcaj CE” înseamnă un marcaj prin care producătorul indică faptul că produsul este în conformitate cu cerințele aplicabile stabilite în legislația Uniunii de armonizare care prevede aplicarea respectivului marcaj pe produs;

29.

„legislația Uniunii de armonizare” înseamnă orice legislație a Uniunii care armonizează condițiile de comercializare a produselor.

Articolul 4

Cerințe esențiale

(1)   Produsele menționate la articolul 2 alineatul (1) pot fi puse la dispoziție sau puse în funcțiune doar în cazul în care nu pun în pericol sănătatea și siguranța persoanelor, a bunurilor sau a mediului, dacă sunt corect întreținute și utilizate în conformitate cu scopul căruia îi sunt destinate, și numai cu condiția ca acestea să îndeplinească cerințele esențiale aplicabile enunțate în anexa I.

(2)   Statele membre se asigură că produsele menționate la articolul 2 alineatul (1) sunt puse la dispoziție pe piață sau puse în funcțiune numai dacă respectă cerințele de la alineatul (1).

Articolul 5

Dispozițiile naționale privind navigația

Prezenta directivă nu împiedică statele membre să adopte dispoziții privind navigația în anumite ape în scopul protecției mediului, pentru configurarea căilor navigabile, precum și pentru a asigura siguranța căilor navigabile, cu condiția ca aceste dispoziții să nu necesite modificarea ambarcațiunilor conforme cu prezenta directivă și ca dispozițiile respective să fie justificate și proporționale.

Articolul 6

Libera circulație

(1)   Statele membre nu pot împiedica punerea la dispoziție pe piață sau, fără a aduce atingere articolului 5, punerea în funcțiune pe teritoriul lor a ambarcațiunilor care sunt conforme cu prezenta directivă.

(2)   Statele membre nu pot împiedica punerea la dispoziție pe piață a ambarcațiunilor parțial finalizate, în cazul în care producătorul sau importatorul declară, în conformitate cu anexa III, că sunt destinate să fie finalizate de alte persoane.

(3)   Statele membre nu pot împiedica punerea la dispoziție pe piață sau punerea în funcțiune a componentelor care sunt conforme cu prezenta directivă și care sunt destinate încorporării în ambarcațiuni, în conformitate cu declarația producătorului sau a importatorului, astfel cum este menționată la articolul 15.

(4)   Statele membre nu pot împiedica punerea la dispoziție pe piață sau punerea în funcțiune a niciunuia din următoarele motoare de propulsie:

(a)

motoare, chiar montate pe ambarcațiuni, conforme cu prezenta directivă;

(b)

motoare montate pe ambarcațiuni și omologate în conformitate cu Directiva 97/68/CE care sunt conforme cu etapele III A, III B sau IV ale limitelor de emisii pentru motoarele AC utilizate în alte aplicații decât propulsia vaselor pentru navigație interioară, locomotivelor, automotoarelor, astfel cum se prevede în anexa I punctul 4.1.2 a directivei respective, conforme cu prezenta directivă, cu excepția cerințelor privind emisiile de gaze de eșapament prevăzute în anexa I partea B;

(c)

motoarele montate pe ambarcațiuni și omologate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 595/2009, conforme cu prezenta directivă, cu excepția cerințelor privind emisiile de gaze de eșapament prevăzute în anexa I partea B.

Literele (b) și (c) de la primul paragraf se aplică cu condiția ca, atunci când un motor este adaptat pentru instalarea pe o ambarcațiune, persoana care realizează adaptarea să se asigure că s-a ținut pe deplin cont de datele și de alte informații disponibile de la producătorul motorului pentru a se asigura că, atunci când este instalat în conformitate cu instrucțiunile de instalare furnizate de persoana care adaptează motorul, motorul respectiv continuă să îndeplinească cerințele privind emisiile de gaze de eșapament prevăzute fie în Directiva 97/68/CE, fie în Regulamentul (CE) nr. 595/2009, conform declarației producătorului motorului. Persoana care adaptează motorul declară, astfel cum se menționează la articolul 15, că motorul continuă să îndeplinească cerințele privind emisiile de gaze de eșapament prevăzute fie în Directiva 97/68/CE, fie în Regulamentul (CE) nr. 595/2009, conform declarației producătorului motorului, atunci când este instalat în conformitate cu instrucțiunile de instalare furnizate de persoana care adaptează motorul.

(5)   La târguri, expoziții, demonstrații și la alte evenimente de acest tip, statele membre nu împiedică prezentarea produselor menționate la articolul 2 alineatul (1) care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentei directive, cu condiția ca un semn vizibil să indice clar că aceste produse nu sunt conforme cu prezenta directivă și că nu vor fi puse la dispoziție sau puse în circulație în Uniune înainte ca acestea să devină conforme.

CAPITOLUL II

OBLIGAȚIILE OPERATORILOR ECONOMICI ȘI ALE IMPORTATORILOR PRIVAȚI

Articolul 7

Obligațiile producătorilor

(1)   Atunci când introduc pe piață produsele lor, producătorii se asigură că acestea au fost proiectate și fabricate în conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 4 alineatul (1) și în anexa I.

(2)   Producătorii întocmesc documentația tehnică în conformitate cu articolul 25 și efectuează procedura aplicabilă de evaluare a conformității sau contractează efectuarea acesteia în conformitate cu articolele 19-22 și cu articolul 24.

În cazul în care s-a demonstrat conformitatea unui produs cu cerințele aplicabile prin procedura menționată, producătorii întocmesc o declarație, astfel cum se prevede la articolul 15 și marchează și aplică marcajul CE, astfel cum se prevede la articolele 17 și 18.

(3)   Producătorii păstrează documentația tehnică și o copie a declarației, astfel cum se prevede la articolul 15, timp de 10 ani după ce produsul a fost introdus pe piață.

(4)   Producătorii se asigură că există proceduri care garantează conformitatea permanentă a producției de serie. Modificările în proiectarea sau caracteristicile produsului și modificările standardelor armonizate în referință cu care se declară conformitatea unui produs se iau în considerare în mod corespunzător.

Ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de un produs, pentru a proteja sănătatea și siguranța consumatorilor, producătorii testează prin eșantionare produsele puse la dispoziție pe piață, investighează și, după caz, țin un registru de plângeri, produse neconforme și rechemări ale unor produse, și informează distribuitorii privind orice astfel de activități de monitorizare.

(5)   Producătorii se asigură de faptul că produsele lor afișează tipul, lotul sau numărul de serie sau alt element de identificare, sau, în cazul în care mărimea sau natura componentelor nu permite acest lucru, producătorii se asigură că informația solicitată este menționată pe ambalaj sau într-un document care însoțește produsul.

(6)   Producătorii indică pe produs numele lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată și adresa la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoțește produsul. Adresa indică un singur punct de contact pentru producător.

(7)   Producătorii se asigură că produsul este însoțit de instrucțiuni și informații privind siguranța care se regăsesc în manualul proprietarului într-o limbă sau limbi care pot fi ușor înțelese de către consumatori și alți utilizatori finali, după cum se stabilește de către statul membru în cauză.

(8)   Producătorii care consideră sau au motive să creadă că un produs pe care l-au introdus pe piață nu este conform prezentei directive iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce în conformitate respectivul produs, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. În plus, în cazul în care produsul prezintă un risc, producătorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață produsul, indicând detalii, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.

(9)   Producătorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea produsului, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către autoritatea în cauză. Producătorii cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de produsele pe care aceștia le-au introdus pe piață.

Articolul 8

Reprezentanți autorizați

(1)   Un producător poate numi un reprezentant autorizat printr-un mandat scris.

(2)   Obligațiile prevăzute la articolul 7 alineatul (1) și întocmirea documentației tehnice nu sunt incluse în mandatul reprezentantului autorizat.

(3)   Reprezentantul autorizat îndeplinește sarcinile specificate în mandatul primit de la producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puțin următoarele sarcini:

(a)

să păstreze o copie a declarației, astfel cum se prevede la articolul 15, și documentația tehnică la dispoziția autorităților naționale de supraveghere timp de 10 ani după ce produsul a fost introdus pe piață;

(b)

în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, să furnizeze acestei autorități toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea unui produs;

(c)

să coopereze cu autoritățile naționale competente, la cererea acestora, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de produsele acoperite de mandatul lor.

Articolul 9

Obligațiile importatorilor

(1)   Importatorii introduc pe piața Uniunii numai produse conforme.

(2)   Înainte de introducerea unui produs pe piață, importatorii garantează că procedura corespunzătoare de evaluare a conformității a fost efectuată de către producător. Importatorii se asigură că producătorul a întocmit documentația tehnică, că produsul poartă marcajul CE, astfel cum se prevede la articolul 17, că acesta este însoțit de documentele cerute în conformitate cu articolul 15 și cu anexa I partea A punctul 2.5, anexa I partea B punctul 4 și anexa I partea C punctul 2 și că producătorul a respectat cerințele prevăzute la articolul 7 alineatele (5) și (6).

Atunci când un importator consideră sau are motive să creadă că un produs nu este conform cu cerințele prevăzute la articolul 4 alineatul (1) și anexa I, acesta nu introduce produsul pe piață până când acesta nu a devenit conform. În plus, atunci când produsul prezintă un risc, importatorul informează producătorul și autoritățile de supraveghere a pieței în acest sens.

(3)   Importatorii indică pe produs numele lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată și adresa la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoțește produsul.

(4)   Importatorii se asigură că produsul este însoțit de instrucțiuni și informații privind siguranța, care se regăsesc în manualul proprietarului într-o limbă sau limbi care pot fi ușor înțelese de către consumatori și alți utilizatori finali, după cum se stabilește de către statul membru în cauză.

(5)   Importatorii se asigură de faptul că, atâta timp cât un produs se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport nu periclitează conformitatea acestuia cu cerințele prevăzute la articolul 4 alineatul (1) și în anexa I.

(6)   Ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de un produs, pentru a proteja sănătatea și siguranța consumatorilor, importatorii testează prin eșantionare produsele puse la dispoziție pe piață, investighează și, după caz, țin un registru de plângeri, produse neconforme și rechemări ale unor produse, și informează distribuitorii privind orice astfel de activități de monitorizare.

(7)   Importatorii care consideră sau au motive să creadă că un produs pe care l-au introdus pe piață nu este conform prezentei directive, iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce în conformitate respectivul produs, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. În plus, în cazul în care produsul prezintă un risc, importatorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață produsul, indicând detalii, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.

(8)   Importatorii păstrează o copie a declarației, astfel cum se prevede la articolul 15, la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței timp de 10 ani de la introducerea pe piață a produsului și se asigură că documentația tehnică poate fi pusă la dispoziția acestor autorități, la cerere.

(9)   Importatorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea unui produs, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către autoritatea în cauză. Importatorii cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de produsele pe care aceștia le-au introdus pe piață.

Articolul 10

Obligațiile distribuitorilor

(1)   În cazul în care pun la dispoziție un produs pe piață, distribuitorii acționează cu grija cuvenită în ceea ce privește cerințele prevăzute în prezenta directivă.

(2)   Înainte de punerea la dispoziție a unui produs pe piață, distribuitorii verifică dacă produsul poartă marcajul CE, astfel cum se prevede la articolul 17, dacă acesta este însoțit de documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (7), al articolului 15 și al anexei I partea A punctul 2.5, al anexei I partea B punctul 4 și al anexei I partea C punctul 2, precum și de instrucțiuni și informații privind siguranța într-o limbă sau în limbi care pot fi ușor de înțeles de către consumatori și alți utilizatori finali în statul membru în care produsul va fi pus la dispoziție pe piață, și că producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute la articolul 7 alineatele (5) și (6) și articolul 9 alineatul (3).

Atunci când un distribuitor consideră sau are motive să creadă că un produs nu este în conformitate cu cerințele stabilite la articolul 4 alineatul (1) și în anexa I, acesta nu pune la dispoziție produsul pe piață până când acesta nu devine conform. În plus, în cazul în care produsul prezintă un risc, distribuitorul informează în acest sens producătorul sau importatorul, precum și autoritățile de supraveghere a pieței.

(3)   Distribuitorii asigură faptul că, atât timp cât un produs se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport nu periclitează conformitatea acestuia cu cerințele prevăzute la articolul 4 alineatul (1) și în anexa I.

(4)   Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că un produs pe care l-au pus la dispoziție pe piață nu este conform prezentei directive iau de îndată măsurile corective necesare pentru a pune în conformitate respectivul produs, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. În plus, în cazul în care produsul prezintă un risc, distribuitorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață produsul, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.

(5)   Distribuitorii, la cererea motivată a unei autorități naționale competente, furnizează respectivei autorități toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea produsului. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune de eliminare a riscurilor prezentate de produsele puse la dispoziție pe piață.

Articolul 11

Situațiile în care obligațiile producătorilor se aplică importatorilor și distribuitorilor

Un importator sau un distribuitor este considerat producător în sensul prezentei directive și este supus obligațiilor ce revin producătorului în temeiul articolului 7 atunci când introduce pe piață un produs sub numele său sau marca sa sau modifică un produs deja introdus pe piață într-o manieră care poate afecta conformitatea cu cerințele prezentei directive.

Articolul 12

Obligațiile importatorilor privați

(1)   În cazul în care producătorul nu își îndeplinește responsabilitățile privind conformitatea produsului cu prezenta directivă, un importator privat se asigură, înainte de a pune produsul în funcțiune, că acesta a fost proiectat și fabricat în conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 4 alineatul (1) și în anexa I și îndeplinește sau contractează îndeplinirea obligațiilor producătorului stabilite la articolul 7 alineatele (2), (3), (7) și (9).

(2)   În cazul în care documentația tehnică solicitată nu este pusă la dispoziție de către producător, importatorul privat întocmește documentația respectivă folosind expertiza corespunzătoare.

(3)   Importatorul privat se asigură că numele și adresa organismului notificat care a efectuat evaluarea conformității produsului sunt marcate pe produs.

Articolul 13

Identificarea operatorilor economici

(1)   Operatorii economici transmit, la cerere, către autoritățile de supraveghere a pieței datele de identificare ale:

(a)

oricărui operator economic care le-a furnizat un produs;

(b)

oricărui operator economic căruia i-au furnizat un produs.

Operatorii economici sunt în măsură să prezinte informațiile prevăzute la primul paragraf timp de 10 ani după ce produsul le-a fost furnizat și pentru o perioadă de 10 ani după ce au furnizat produsul.

(2)   Importatorii privați transmit, la cerere, către autoritățile de supraveghere a pieței datele de identificare a operatorului economic care le-a furnizat produsul.

Importatorii privați sunt în măsură să prezinte informațiile prevăzute la primul paragraf pentru o perioadă de 10 ani după ce produsul le-a fost furnizat.

CAPITOLUL III

CONFORMITATEA PRODUSULUI

Articolul 14

Prezumția de conformitate

Produsele care sunt conforme cu standardele armonizate sau cu părți ale acestora, ale căror referințe sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt considerate ca fiind conforme cu cerințele aflate sub incidența respectivelor standarde sau a unor părți ale acestora, stabilite la articolul 4 alineatul (1) și în anexa I.

Articolul 15

Declarația de conformitate UE și declarația în conformitate cu anexa III

(1)   Declarația de conformitate UE stipulează faptul că îndeplinirea cerințelor specificate la articolul 4 alineatul (1) și în anexa I sau a celor menționate la articolul 6 alineatul (4) literele (b) sau (c) a fost demonstrată.

(2)   Declarația de conformitate UE se structurează după modelul prevăzut în anexa IV la prezenta directivă, cuprinzând elementele menționate în modulele relevante stabilite în anexa II la Decizia nr. 768/2008/CE, precum și în anexa V la prezenta directivă, și se actualizează în permanență. Aceasta este tradusă în limba sau în limbile solicitată (solicitate) de statul membru pe piața căruia produsul este pus la dispoziție sau pus în circulație.

(3)   Prin redactarea declarației de conformitate UE, producătorul, importatorul privat sau persoana care adaptează motorul menționată la articolul 6 alineatul (4) literele (b) și (c) își asumă responsabilitatea pentru conformitatea produsului.

(4)   Declarația de conformitate UE menționată la alineatul (3) însoțește următoarele produse atunci când sunt puse la dispoziție pe piață sau puse în funcțiune:

(a)

ambarcațiunile;

(b)

componentele, atunci când sunt introduse pe piață separat;

(c)

motoarele de propulsie.

(5)   Declarația din partea producătorului sau a importatorului prevăzută în anexa III pentru ambarcațiunile parțial finalizate conține elementele specificate în anexa respectivă și însoțește ambarcațiunile parțial finalizate. Aceasta este tradusă în limba sau în limbile solicitată (solicitate) de statul membru pe piața căruia produsul este pus la dispoziție.

Articolul 16

Principii generale ale marcajului CE

Marcajul CE este reglementat de principiile generale prevăzute la articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

Articolul 17

Produsele care fac obiectul marcajului CE

(1)   Următoarele produse fac obiectul marcajului CE, în cazul în care acestea sunt puse la dispoziție pe piață sau puse în funcțiune:

(a)

ambarcațiunile;

(b)

componentele;

(c)

motoarele de propulsie.

(2)   Statele membre presupun că produsele menționate la alineatul (1) care poartă marcajul CE sunt conforme cu prezenta directivă.

Articolul 18

Norme și condiții pentru aplicarea marcajului CE

(1)   Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil și imposibil de șters pe produsele menționate la articolul 17 alineatul (1). În cazul componentelor, în cazul în care acest lucru nu este posibil sau nu se justifică având în vedere mărimea sau natura produsului respectiv, marcajul poate fi, de asemenea, aplicat pe ambalaj și pe documentele însoțitoare. În cazul ambarcațiunilor, marcajul CE se aplică pe plăcuța producătorului ambarcațiunii, montată separat de numărul de identificare al ambarcațiunii. În cazul unui motor de propulsie, marcajul CE se aplică pe motor.

(2)   Marcajul CE se aplică înainte ca produsul să fie introdus pe piață sau pus în funcțiune. Marcajul CE și numărul de identificare menționat la alineatul (3) pot fi urmate de o pictogramă sau orice alt însemn care indică un risc special sau o utilizare specială.

(3)   Marcajul CE este urmat de numărul de identificare al organismului notificat, în cazul în care un astfel de organism este implicat în faza de control a producției sau în evaluarea postconstrucție.

Numărul de identificare al organismului notificat se aplică chiar de către organismul notificat sau, conform instrucțiunilor acestuia, de către producător sau reprezentantul său autorizat ori de către persoana menționată la articolul 19 alineatele (2), (3) sau (4).

CAPITOLUL IV

EVALUAREA CONFORMITĂȚII

Articolul 19

Procedurile aplicabile de evaluare a conformității

(1)   Producătorul aplică procedurile prevăzute în modulele menționate la articolele 20, 21 și 22, înainte de introducerea pe piață a produselor prevăzute la articolul 2 alineatul (1).

(2)   Importatorul privat aplică procedura prevăzută la articolul 23, înainte de punerea în funcțiune a unui produs menționat la articolul 2 alineatul (1) în cazul în care producătorul nu a efectuat evaluarea conformității pentru produsul în cauză.

(3)   Orice persoană care introduce pe piață sau pune în funcțiune un motor de propulsie sau o ambarcațiune după o modificare ori transformare majoră a acesteia sau orice persoană care schimbă destinația unei ambarcațiuni care nu este reglementată de prezenta directivă astfel încât aceasta să se încadreze în domeniul de aplicare al directivei, aplică procedura prevăzută la articolul 23, înainte de introducerea produsului pe piață sau punerea acestuia în funcțiune.

(4)   Orice persoană care introduce pe piață o ambarcațiune construită pentru utilizare proprie înainte de sfârșitul perioadei de cinci ani menționată la articolul 2 alineatul (2) litera (a) punctul (vii) aplică procedura prevăzută la articolul 23, înainte de introducerea produsului pe piață.

Articolul 20

Proiectare și construcție

(1)   Cu privire la proiectarea și construcția ambarcațiunilor de agrement, următoarele proceduri stabilite în anexa II la Decizia nr. 768/2008/CE se aplică:

(a)

pentru categoriile de proiectare A și B menționate în anexa I partea A punctul 1:

(i)

pentru ambarcațiunile de agrement cu lungimea corpului între 2,5 m și mai puțin de 12 m, oricare din următoarele module:

modulul A1 (controlul intern al producției plus încercarea supravegheată a produsului);

modulul B (examinarea de tip UE) împreună cu modulul C, D, E sau F;

modulul G (conformitatea bazată pe verificarea unității de produs);

modulul H (conformitatea bazată pe asigurarea totală a calității);

(ii)

pentru ambarcațiunile de agrement cu lungimea corpului între 12 m și 24 m, oricare din următoarele module:

modulul B (examinarea de tip UE) împreună cu modulul C, D, E sau F;

modulul G (conformitatea bazată pe verificarea unității de produs);

modulul H (conformitatea bazată pe asigurarea totală a calității);

(b)

pentru categoria de proiectare C menționată în anexa I partea A punctul 1:

(i)

pentru ambarcațiunile de agrement cu lungimea corpului între 2,5 m și mai puțin de 12 m, oricare din următoarele module:

atunci când standardele armonizate referitoare la punctele 3.2 și 3.3 din anexa I partea A sunt respectate: modulul A (controlul intern al producției), modulul A1 (controlul intern al producției plus încercarea supravegheată a produsului), modulul B (examinarea de tip UE) împreună cu modulul C, D, E sau F, modulul G (conformitatea bazată pe verificarea unității de produs) sau modulul H (conformitatea bazată pe asigurarea totală a calității);

atunci când standardele armonizate referitoare la anexa I partea A punctele 3.2 și 3.3 nu sunt respectate: modulul A1 (controlul intern al producției plus încercarea supravegheată a produsului), modulul B (examinarea de tip UE) împreună cu modulul C, D, E sau F, modulul G (conformitatea bazată pe verificarea unității de produs) sau modulul H (conformitatea bazată pe asigurarea totală a calității);

(ii)

pentru ambarcațiunile de agrement cu lungimea corpului între 12 m și 24 m, oricare din următoarele module:

modulul B (examinarea de tip UE) împreună cu modulul C, D, E sau F;

modulul G (conformitatea bazată pe verificarea unității de produs);

modulul H (conformitatea bazată pe asigurarea totală a calității);

(c)

pentru categoria de proiectare D menționată la punctul 1 din partea A a anexei I:

pentru ambarcațiunile de agrement cu lungimea corpului între 2,5 m și 24 m, oricare din următoarele module:

modulul A (controlul intern al producției);

modulul A1 (controlul intern al producției plus încercarea supravegheată a produsului);

modulul B (examinarea de tip UE) împreună cu modulul C, D, E sau F;

modulul G (conformitatea bazată pe verificarea unității de produs);

modulul H (conformitatea bazată pe asigurarea totală a calității).

(2)   În ceea ce privește proiectarea și construcția motovehiculelor nautice, se aplică oricare din următoarele proceduri prevăzute în anexa II la Decizia nr. 768/2008/CE:

(a)

modulul A (controlul intern al producției);

(b)

modulul A1 (controlul intern al producției plus încercarea supravegheată a produsului);

(c)

modulul B (examinarea de tip UE) împreună cu modulul C, D, E sau F;

(d)

modulul G (conformitatea bazată pe verificarea unității de produs);

(e)

modulul H (conformitatea bazată pe asigurarea totală a calității).

(3)   În ceea ce privește proiectarea și construcția de componente, se aplică oricare din următoarele proceduri stabilite în anexa II la Decizia nr. 768/2008/CE:

(a)

modulul B (examinarea de tip UE) împreună cu modulul C, D, E sau F;

(b)

modulul G (conformitatea bazată pe verificarea unității de produs);

(c)

modulul H (conformitatea bazată pe asigurarea totală a calității).

Articolul 21

Emisii de gaze de eșapament

În ceea ce privește emisiile de gaze de eșapament, pentru produsele menționate la articolul 2 alineatul (1) literele (d) și (e), producătorul motorului aplică următoarele proceduri stabilite în anexa II la Decizia nr. 768/2008/CE:

(a)

atunci când testele sunt efectuate utilizând standardul armonizat, oricare din următoarele module:

(i)

modulul B (examinarea de tip UE), împreună cu modulul C, D, E sau F;

(ii)

modulul G (conformitatea bazată pe verificarea unității de produs);

(iii)

modulul H (conformitatea bazată pe asigurarea totală a calității);

(b)

atunci când testele sunt efectuate fără a se utiliza standardul armonizat, oricare din următoarele module:

(i)

modulul B (examinarea de tip UE), împreună cu modulul C1;

(ii)

modulul G (conformitatea bazată pe verificarea unității de produs).

Articolul 22

Emisii de zgomot

(1)   Cu privire la emisiile de zgomot pentru ambarcațiunile de agrement cu motoare de propulsie inboard cu propulsor orientabil fără evacuare integrată sau cu instalații cu motor de propulsie inboard și pentru ambarcațiunile de agrement cu motoare de propulsie inboard cu propulsor orientabil fără evacuare integrată sau cu instalații cu motor de propulsie inboard, care fac obiectul unei transformări majore a ambarcațiunilor și sunt introduse ulterior pe piață în termen de cinci ani de la efectuarea transformării, producătorul aplică următoarele proceduri stabilite în anexa II la Decizia nr. 768/2008/CE:

(a)

atunci când testele sunt efectuate utilizând standardul armonizat pentru măsurarea zgomotului, oricare din următoarele module:

(i)

modulul A1 (controlul intern al producției plus încercarea supravegheată a produsului);

(ii)

modulul G (conformitatea bazată pe verificarea unității de produs);

(iii)

modulul H (conformitatea bazată pe asigurarea totală a calității);

(b)

atunci când testele sunt efectuate fără a se utiliza standardul armonizat pentru măsurarea zgomotului, modulul G (conformitatea bazată pe verificarea unității de produs);

(c)

atunci când numărul Froude și metoda raportului putere/deplasament sunt utilizate pentru evaluare, oricare dintre următoarele module:

(i)

modulul A (controlul intern al producției);

(ii)

modulul G (conformitatea bazată pe verificarea unității de produs);

(iii)

modulul H (conformitatea bazată pe asigurarea totală a calității).

(2)   Cu privire la emisiile de zgomot pentru motovehiculele nautice și motoarele de propulsie outboard și motoarele de propulsie inboard cu propulsor orientabil cu evacuare integrată destinate instalării pe ambarcațiunile de agrement, producătorul motovehiculului nautic sau al motorului aplică următoarele proceduri stabilite în anexa II la Decizia nr. 768/2008/CE:

(a)

atunci când testele sunt efectuate utilizând standardul armonizat pentru măsurarea zgomotului, oricare din următoarele module:

(i)

modulul A1 (controlul intern al producției plus încercarea supravegheată a produsului);

(ii)

modulul G (conformitatea bazată pe verificarea unității de produs);

(iii)

modulul H (conformitatea bazată pe asigurarea totală a calității);

(b)

atunci când testele sunt efectuate fără a se utiliza standardul armonizat pentru măsurarea zgomotului, modulul G (conformitatea bazată pe verificarea unității de produs).

Articolul 23

Evaluarea postconstrucție

Evaluarea postconstrucție, menționată la articolul 19 alineatele (2), (3) și (4) se efectuează în conformitate cu anexa V.

Articolul 24

Cerințe suplimentare

(1)   Când se utilizează modulul B din anexa II la Decizia nr. 768/2008/CE, examinarea de tip UE se desfășoară astfel cum se prevede la punctul 2 a doua liniuță din modulul menționat.

Un tip de produs menționat în modulul B poate acoperi mai multe variante ale produsului în măsura în care:

(a)

diferențele între variante nu afectează nivelul de siguranță și celelalte cerințe de performanță ale produsului; și

(b)

se menționează variante ale produsului în certificatul de examinare de tip UE corespunzător, dacă este cazul prin intermediul unor modificări ale certificatului original.

(2)   Când se utilizează modulul A1 din anexa II la Decizia nr. 768/2008/CE, controalele asupra produsului se efectuează pe una sau mai multe ambarcațiuni care reprezintă fabricația producătorului și se aplică cerințele suplimentare prevăzute în anexa VI la prezenta directivă.

(3)   Posibilitatea de a utiliza organismele interne acreditate menționate în modulele A1 și C1 din anexa II la Decizia nr. 768/2008/CE nu se aplică.

(4)   Când se utilizează modulul F din anexa II la Decizia nr. 768/2008/CE, procedura descrisă în anexa VII la prezenta directivă se aplică pentru evaluarea conformității cu cerințele privind emisiile de gaze de eșapament.

(5)   Când se utilizează modulul C din anexa II la Decizia nr. 768/2008/CE, cu privire la evaluarea conformității cu cerințele privind emisiile de gaze de eșapament prevăzute de prezenta directivă și în cazul în care producătorul nu funcționează în conformitate cu un sistem de calitate relevant, astfel cum este descris în modulul H din anexa II la Decizia nr. 768/2008/CE, un organism notificat ales de producător efectuează verificarea produselor sau poate dispune efectuarea acesteia la intervale aleatorii stabilite de organismul respectiv, pentru a verifica calitatea controalelor interne asupra produsului. În cazul în care nivelul calității pare nesatisfăcător sau când se consideră necesar să se verifice valabilitatea datelor prezentate de către producător, se aplică procedura prevăzută în anexa VIII la prezenta directivă.

Articolul 25

Documentația tehnică

(1)   Documentația tehnică menționată la articolul 7 alineatul (2) conține toate datele și detaliile relevante referitoare la mijloacele utilizate de producător pentru a garanta faptul că produsul respectă cerințele prevăzute la articolul 4 alineatul (1) și în anexa I. În special, conține documentele relevante enumerate în anexa IX.

(2)   Documentația tehnică permite înțelegerea clară a proiectării, a construcției, a funcționării și a evaluării conformității.

CAPITOLUL V

NOTIFICAREA ORGANISMELOR DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII

Articolul 26

Notificarea

Statele membre notifică Comisiei și celorlalte state membre organismele autorizate să îndeplinească sarcini de evaluare a conformității ca părți terțe în temeiul prezentei directive.

Articolul 27

Autoritățile de notificare

(1)   Statele membre desemnează o autoritate de notificare care este responsabilă de instituirea și îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea și notificarea organismelor de evaluare a conformității în sensul prezentei directive și pentru monitorizarea organismelor notificate, inclusiv de conformitatea cu dispozițiile articolului 32.

(2)   Statele membre pot decide ca evaluarea și monitorizarea menționate la alineatul (1) să fie efectuate de către un organism național de acreditare în înțelesul și conform Regulamentului (CE) nr. 765/2008.

(3)   În cazul în care autoritatea de notificare deleagă sau încredințează într-un alt mod evaluarea, notificarea sau monitorizarea menționate la alineatul (1) unui organism care nu este entitate guvernamentală, respectivul organism este o persoană juridică care se conformează mutatis mutandis cerințelor stabilite la articolul 28. În plus, un astfel de organism dispune de un regim care acoperă responsabilitățile care decurg din activitățile pe care le desfășoară.

(4)   Autoritatea de notificare își asumă întreaga răspundere pentru sarcinile îndeplinite de organismul menționat la alineatul (3).

Articolul 28

Cerințe referitoare la autoritățile de notificare

(1)   Autoritatea de notificare este instituită în așa fel încât să nu apară conflicte de interese cu organismele de evaluare a conformității.

(2)   Autoritatea de notificare este organizată și funcționează astfel încât să garanteze obiectivitatea și imparțialitatea activităților sale.

(3)   Autoritatea de notificare este organizată în așa fel încât fiecare decizie cu privire la notificarea unui organism de evaluare a conformității să fie luată de persoane competente, diferite de cele care au efectuat evaluarea.

(4)   Autoritatea de notificare nu oferă și nu prestează activități pe care le prestează organismele de evaluare a conformității și nici servicii de consultanță în condiții comerciale sau concurențiale.

(5)   Autoritatea de notificare garantează confidențialitatea informațiilor pe care le obține.

(6)   Autoritatea de notificare are la dispoziția sa un număr suficient de personal competent pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor sale.

Articolul 29

Obligația de informare a autorităților de notificare

Statele membre informează Comisia în legătură cu procedurile lor de evaluare și notificare a organismelor de evaluare a conformității și de monitorizare a organismelor notificate, precum și în legătură cu orice modificări aduse acestora.

Comisia pune la dispoziția publicului informațiile respective.

Articolul 30

Cerințe cu privire la organismele notificate

(1)   În sensul notificării în temeiul prezentei directive, un organism de evaluare a conformității îndeplinește cerințele prevăzute la alineatele (2)-(11).

(2)   Organismul de evaluare a conformității este înființat în baza dreptului intern și are personalitate juridică.

(3)   Organismul de evaluare a conformității este un organism terț, independent de organizația sau de produsul pe care îl evaluează.

Un organism care aparține unei asociații de afaceri sau unei federații profesionale care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau întreținerea produselor pe care le evaluează poate fi considerat a fi un astfel de organism, cu condiția să se demonstreze că este independent și că nu există conflicte de interese.

(4)   Organismul de evaluare a conformității, personalul de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității nu acționează ca proiectant, producător, furnizor, instalator, cumpărător, proprietar, utilizator sau operator de întreținere a produselor pe care le evaluează și nici ca reprezentant al vreuneia dintre acele părți. Acest lucru nu împiedică utilizarea produselor evaluate care sunt necesare pentru operațiunile organismului de evaluare a conformității sau utilizarea unor astfel de produse în scopuri personale.

Un organism de evaluare a conformității, personalul din conducerea generală a acestuia și personalul responsabil cu îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității nu pot fi direct implicați în proiectarea sau fabricarea, comercializarea, instalarea, utilizarea sau întreținerea produselor respective și nici nu reprezintă părțile angajate în acele activități. Aceștia nu se implică în activități care le-ar putea afecta imparțialitatea sau integritatea în ceea ce privește activitățile de evaluare a conformității pentru care sunt notificați. Aceste dispoziții se aplică în special serviciilor de consultanță.

Organismele de evaluare a conformității se asigură că activitățile filialelor sau ale subcontractanților lor nu afectează confidențialitatea, obiectivitatea sau imparțialitatea activităților lor de evaluare a conformității.

(5)   Organismele de evaluare a conformității și personalul acestora îndeplinesc activitățile de evaluare a conformității la cel mai înalt grad de integritate profesională și de competență tehnică necesară în domeniul respectiv și sunt liberi de orice presiuni și stimulente, îndeosebi financiare, care le-ar putea influența aprecierea sau rezultatele activităților lor de evaluare a conformității, în special în ceea ce privește persoanele sau grupurile de persoane interesate de rezultatele activităților în cauză.

(6)   Un organism de evaluare a conformității este capabil să îndeplinească atribuțiile de evaluare a conformității care îi sunt atribuite prin dispozițiile articolelor 19-24 și pentru care a fost notificat, indiferent dacă atribuțiile respective sunt îndeplinite chiar de către organismul de evaluare a conformității sau în numele și sub responsabilitatea acestuia.

De fiecare dată și pentru fiecare procedură de evaluare a conformității și pentru fiecare tip sau categorie de produse pentru care este notificat, organismul de evaluare a conformității are la dispoziție:

(a)

personalul necesar având cunoștințe tehnice și experiență suficientă și corespunzătoare pentru a îndeplini sarcinile de evaluare a conformității;

(b)

descrierile necesare ale procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformității, asigurându-se transparența și posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză.

Acesta dispune de politici și proceduri adecvate care fac o distincție între sarcinile îndeplinite ca organism notificat și orice alte activități;

(c)

procedurile necesare pentru a-și desfășura activitățile ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate al tehnologiei utilizate pentru realizarea produsului respectiv, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție.

Organismul competent are mijloacele necesare pentru a-și îndeplini sarcinile tehnice și administrative legate de activitățile de evaluare a conformității în mod corespunzător și are acces la toate echipamentele sau facilitățile necesare.

(7)   Personalul responsabil de îndeplinirea activităților de evaluare a conformității dispune de următoarele:

(a)

o pregătire tehnică și profesională solidă care acoperă toate activitățile de evaluare a conformității din domeniul de aplicare relevant pentru care organismul de evaluare a conformității a fost notificat;

(b)

cunoașterea satisfăcătoare a cerințelor evaluărilor pe care le efectuează și autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări;

(c)

cunoașterea și înțelegerea corespunzătoare a cerințelor esențiale, a standardelor armonizate aplicabile, a legislației de armonizare relevantă a Uniunii și a legislației naționale relevante;

(d)

capacitatea de a întocmi certificate, evidențe și rapoarte care să demonstreze că au fost realizate evaluări.

(8)   Imparțialitatea organismelor de evaluare a conformității, a conducerii generale și a personalului de evaluare al acestora este garantată.

Remunerația conducerii generale și a personalului de evaluare al unui organism de evaluare a conformității nu depinde de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele evaluărilor respective.

(9)   Organismele de evaluare a conformității încheie o asigurare de răspundere în cazul în care răspunderea nu revine, în conformitate cu dreptului intern, statului membru sau în cazul în care statul membru nu este direct responsabil pentru evaluarea conformității.

(10)   Personalul unui organism de evaluare a conformității păstrează secretul profesional referitor la toate informațiile obținute în îndeplinirea sarcinilor sale în temeiul articolelor 19-24 sau al oricărei dispoziții din dreptul intern de punere în aplicare a acestuia, mai puțin față de autoritățile competente ale statului membru în care sunt îndeplinite activitățile sale. Drepturile de autor sunt protejate.

(11)   Organismele de evaluare a conformității participă la activitățile de standardizare relevante și la activitățile grupului de coordonare a organismelor notificate înființat în temeiul articolului 42 sau se asigură de informarea personalului lor de evaluare cu privire la aceste activități și pun în aplicare, ca orientare generală, deciziile și documentele administrative produse ca rezultat al activității grupului respectiv.

Articolul 31

Prezumția de conformitate

În cazul în care un organism de evaluare a conformității demonstrează conformitatea sa cu criteriile prevăzute în standardele armonizate relevante sau în părți din acestea, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se consideră că acesta este în conformitate cu prevederile articolului 30 în măsura în care standardele armonizate aplicabile reglementează aceste cerințe.

Articolul 32

Filiale și subcontractanți ai organismelor notificate

(1)   În cazul în care un organism notificat subcontractează anumite sarcini referitoare la evaluarea conformității sau recurge la o filială, acesta se asigură că subcontractantul sau filiala îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 30 și informează autoritatea de notificare în acest sens.

(2)   Organismele notificate preiau întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de subcontractanți sau filiale oriunde ar fi acestea stabilite.

(3)   Activitățile pot fi subcontractate sau îndeplinite de o filială doar cu acordul clientului.

(4)   Organismele notificate pun la dispoziția autorităților de notificare documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei și privind activitățile îndeplinite de aceștia în temeiul articolelor 19-24.

Articolul 33

Cererea de notificare

(1)   Un organism de evaluare a conformității depune o cerere de notificare către autoritatea de notificare a statului membru în care este constituit.

(2)   Cererea menționată la alineatul (1) este însoțită de o descriere a activităților de evaluare a conformității, a modulului sau modulelor de evaluare a conformității și a produsului sau produselor pentru care organismul se consideră a fi competent, precum și de un certificat de acreditare, în cazul în care acesta există, eliberat de un organism național de acreditare, care să ateste că organismul de evaluare a conformității îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 30.

(3)   În cazul în care organismul de evaluare a conformității în cauză nu poate prezenta un certificat de acreditare, acesta prezintă autorității de notificare toate documentele justificative necesare pentru verificarea, recunoașterea și monitorizarea periodică a conformității acestuia cu cerințele prevăzute la articolul 30.

Articolul 34

Procedura de notificare

(1)   Autoritățile de notificare pot notifica numai organismele de evaluare a conformității care îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 30.

(2)   Autoritățile de notificare înștiințează Comisia și celelalte state membre folosind instrumentul de notificare electronică dezvoltat și administrat de Comisie.

(3)   Notificarea include detalii complete ale activităților de evaluare a conformității, ale modulului sau modulelor de evaluare a conformității și ale produsului sau produselor în cauză și atestarea competenței necesare.

(4)   În cazul în care o notificare nu se bazează pe un certificat de acreditare menționat la articolul 33 alineatul (2), autoritatea de notificare prezintă Comisiei și celorlalte state membre documentele justificative care atestă competența organismului de evaluare a conformității și măsurile adoptate pentru a se asigura că organismul respectiv va fi monitorizat periodic și că va îndeplini în continuare cerințele prevăzute la articolul 30.

(5)   Organismul în cauză poate îndeplini activitățile unui organism notificat numai în cazul în care nu există obiecții din partea Comisiei sau a celorlalte state membre, transmise în termen de două săptămâni de la notificare, în cazul în care se utilizează un certificat de acreditare, sau în termen de două luni de la notificare, în cazul în care nu se utilizează acreditarea.

Numai un astfel de organism este considerat organism notificat în sensul prezentei directive.

(6)   Comisia și celelalte state membre sunt înștiințate cu privire la orice modificări relevante ulterioare aduse notificării.

Articolul 35

Numerele de identificare și listele cu organisme notificate

(1)   Comisia atribuie un număr de identificare fiecărui organism notificat.

Comisia atribuie un singur astfel de număr, chiar dacă organismul este notificat în baza mai multor acte ale Uniunii.

În plus, statele membre alocă un cod de identificare unui organism notificat care a fost autorizat de o autoritate de notificare să îndeplinească evaluări ale conformității post- construcție.

(2)   Comisia pune la dispoziția publicului lista organismelor notificate în temeiul prezentei directive, inclusiv numerele de identificare și, după caz, codurile care le-au fost alocate și activitățile pentru care au fost notificate.

Comisia se asigură că această listă este menținută la zi.

Articolul 36

Modificări aduse notificărilor

(1)   În cazul în care o autoritate de notificare a constatat sau a fost informată că un organism notificat nu mai îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 30 sau că acesta nu își îndeplinește obligațiile, autoritatea de notificare restricționează, suspendă sau retrage notificarea, după caz, în funcție de gravitatea încălcării cerințelor sau a neîndeplinirii obligațiilor. Statul membru informează de îndată Comisia și celelalte state membre cu privire la aceasta.

(2)   În caz de restricționare, suspendare sau retragere a notificării sau în cazul în care organismul notificat și-a încetat activitatea, statul membru notificator ia măsurile adecvate pentru a se asigura că dosarele organismului respectiv sunt fie prelucrate de un alt organism notificat, fie sunt puse la dispoziția autorităților de notificare și de supraveghere a pieței responsabile, la cererea acestora.

Articolul 37

Contestarea competenței organismelor notificate

(1)   Comisia investighează toate cazurile în care are îndoieli sau i se aduce la cunoștință o îndoială cu privire la competența unui organism notificat sau la continuarea îndeplinirii de către un organism notificat a cerințelor și a responsabilităților care îi revin.

(2)   Statul membru care a transmis notificarea prezintă Comisiei, la cerere, toate informațiile referitoare la motivele notificării sau la menținerea competenței organismului în cauză.

(3)   Comisia se asigură că toate informațiile sensibile obținute pe parcursul investigațiilor sale sunt tratate confidențial.

(4)   În cazul în care constată că un organism notificat nu satisface sau nu mai satisface cerințele pentru a fi notificat, Comisia adoptă un act de punere în aplicare prin care solicită statului membru care notifică să ia măsurile corective necesare, inclusiv retragerea notificării, după caz.

Actul de punere în aplicare respectiv se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 50 alineatul (2).

Articolul 38

Obligații operaționale ale organismelor notificate

(1)   Organismele notificate îndeplinesc evaluări ale conformității în concordanță cu procedurile de evaluare a conformității prevăzute la articolele 19-24.

(2)   Evaluarea conformității se efectuează în mod proporțional, evitând sarcinile inutile pentru operatorii economici și importatorii privați. Organismul de evaluare a conformității își desfășoară activitatea ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei utilizate pentru realizarea produselor, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție.

Procedând astfel, organismele în cauză respectă totuși gradul de precizie și nivelul de protecție necesare pentru conformitatea produsului cu prezenta directivă.

(3)   În cazul în care un organism notificat constată că cerințele prevăzute la articolul 4 alineatul (1) și în anexa I sau în standardele armonizate corespunzătoare nu sunt îndeplinite de către un producător sau un importator privat, acesta solicită producătorului sau importatorului privat să ia măsurile corective corespunzătoare și nu emite un certificat de conformitate.

(4)   În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformității, ulterior eliberării certificatului, un organism notificat constată că un produs nu mai este conform, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și suspendă sau retrage certificatul, în funcție de necesitate.

(5)   În cazul în care nu sunt luate măsuri corective sau acestea nu au efectul necesar, organismul notificat restricționează, suspendă sau retrage orice certificat, după caz.

Articolul 39

Cale de atac

Statele membre se asigură că este disponibilă o cale de atac împotriva deciziilor organismelor notificate.

Articolul 40

Obligația de informare a organismelor notificate

(1)   Organismele notificate informează autoritatea de notificare cu privire la:

(a)

orice refuz, restricție, suspendare sau retragere a unui certificat;

(b)

orice circumstanță care afectează domeniul de aplicare și condițiile notificării;

(c)

orice cerere de informare cu privire la activitățile de evaluare a conformității, primită de la autoritățile de supraveghere a pieței;

(d)

la cerere, activitățile de evaluare a conformității realizate în limita domeniului de aplicare al notificării și orice altă activitate realizată, inclusiv activitățile și subcontractările transfrontaliere.

(2)   Organismele notificate furnizează celorlalte organisme notificate în temeiul prezentei directive, care îndeplinesc activități similare de evaluare a conformității cu privire la aceleași produse, informații relevante privind aspecte legate de rezultate negative și, la cerere, pozitive ale evaluării conformității.

Articolul 41

Schimbul de experiență

Comisia prevede organizarea schimbului de experiență între autoritățile naționale ale statelor membre responsabile de politica privind notificarea.

Articolul 42

Coordonarea organismelor notificate

Comisia se asigură de existența unei coordonări și a unei cooperări adecvate între organismele notificate în temeiul prezentei directive și de buna funcționare a acestora în cadrul unui grup sau unor grupuri sectoriale ale organismelor notificate.

Statele membre se asigură că organismele notificate de acestea participă la activitatea grupului sau grupurilor respective, în mod direct sau prin reprezentanți desemnați.

CAPITOLUL VI

SUPRAVEGHEREA PIEȚEI UNIUNII, CONTROLUL PRODUSELOR CARE INTRĂ PE PIAȚA UNIUNII ȘI PROCEDURILE DE SALVGARDARE

Articolul 43

Supravegherea pieței Uniunii și controlul produselor care intră pe piața Uniunii

Articolul 15 alineatul (3) și articolele 16-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică în cazul produselor reglementate de prezenta directivă.

Articolul 44

Procedura aplicabilă produselor care prezintă un risc la nivel național

(1)   În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței dintr-un stat membru au motive suficiente să creadă că un produs reglementat prin prezenta directivă reprezintă un risc pentru sănătatea sau siguranța persoanelor, a bunurilor sau a mediului, acestea efectuează o evaluare cu privire la produsul în cauză, acoperind cerințele relevante prevăzute în prezenta directivă. Operatorii economici relevanți sau importatorul privat cooperează, după caz, cu autoritățile de supraveghere a pieței.

În cazul unui operator economic pentru care, pe parcursul evaluării respective, autoritățile de supraveghere a pieței constată că produsul nu este conform cerințelor prevăzute în prezenta directivă, acestea solicită de îndată operatorului economic relevant să întreprindă acțiunile corective corespunzătoare pentru a aduce produsul în conformitate cu acele cerințe, să retragă produsul de pe piață sau să îl recheme în decursul unei perioade rezonabile, proporțională cu natura riscului, pe care o stabilesc acestea.

În cazul unui importator privat pentru care, pe parcursul evaluării respective, autoritățile de supraveghere a pieței constată că produsul nu este conform cerințelor prevăzute în prezenta directivă, importatorul privat este informat de îndată cu privire la acțiunea corectivă corespunzătoare care urmează a fi întreprinsă pentru a aduce produsul în conformitate cu acele cerințe, pentru a suspenda punerea în funcțiune a produsului sau pentru a suspenda utilizarea produsului, proporțional cu natura riscului.

Autoritățile de supraveghere a pieței informează în consecință organismul notificat pertinent.

Articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică măsurilor menționate la prezentul alineat paragraful al doilea și al treilea.

(2)   În cazul în care consideră că neconformitatea nu este limitată la teritoriul lor național, autoritățile de supraveghere a pieței informează Comisia și celelalte state membre cu privire la rezultatele evaluării și la acțiunile solicitate să fie întreprinse de operatorul economic relevant.

(3)   Operatorul economic se asigură că sunt întreprinse acțiunile corective adecvate pentru toate produsele vizate pe care acesta le-a pus la dispoziție pe piață în cadrul Uniunii.

Importatorul privat se asigură că se iau măsurile corective corespunzătoare în ceea ce privește produsul pe care l-a importat în Uniune pentru uz propriu.

(4)   În cazul în care operatorul economic relevant nu întreprinde acțiunile corective adecvate în termenul menționat la alineatul (1) paragraful al doilea, autoritățile de supraveghere a pieței iau toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restrânge punerea la dispoziție a produsului pe piața națională sau a retrage sau a rechema produsul de pe piață.

În cazul în care importatorul privat nu ia măsurile corective adecvate, autoritățile de supraveghere a pieței iau toate măsurile provizorii adecvate pentru a interzice punerea în funcțiune a produsului sau pentru a interzice sau a limita utilizarea produsului pe teritoriul lor.

Autoritățile de supraveghere a pieței informează Comisia și celelalte state membre, fără întârziere, cu privire la astfel de măsuri.

(5)   Informațiile menționate la alineatul (4) furnizează toate detaliile disponibile, în special cu privire la datele necesare pentru a identifica produsul neconform, originea produsului, natura neconformității invocate și a riscului implicat, natura și durata măsurilor naționale luate, precum și punctul de vedere al operatorului economic relevant sau al importatorului privat. În special, autoritățile de supraveghere a pieței precizează dacă neconformitatea se datorează fie:

(a)

neîndeplinirii de către produs a cerințelor cu privire la sănătatea sau siguranța persoanelor, a bunurilor sau a mediului prevăzute în prezenta directivă; sau

(b)

deficiențelor existente în standardele armonizate menționate la articolul 14, care conferă o prezumție de conformitate.

(6)   Statele membre, altele decât statul membru care a inițiat procedura în temeiul prezentului articol, informează imediat Comisia și celelalte state membre cu privire la măsurile adoptate și informațiile suplimentare referitoare la neconformitatea produsului în cauză aflate la dispoziția lor și cu privire la obiecțiile lor, în caz de dezacord cu măsura națională notificată.

(7)   În cazul în care, în termen de trei luni de la primirea informațiilor menționate la alineatul (4), niciun stat membru și nici Comisia nu ridică vreo obiecție cu privire la o măsură provizorie luată de un stat membru, măsura respectivă este considerată justificată.

(8)   Statele membre se asigură că se iau măsurile restrictive corespunzătoare în legătură cu produsul în cauză, cum ar fi retragerea fără întârziere a produsului de pe piețele lor.

Articolul 45

Procedura de salvgardare la nivelul Uniunii

(1)   În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la articolul 44 alineatele (3) și (4), se ridică obiecții la adresa unei măsuri luate de un stat membru sau în cazul în care Comisia consideră că o măsură națională contravine legislației Uniunii, Comisia inițiază fără întârziere consultări cu statele membre și cu operatorul (operatorii) economic(i) relevant (relevanți) sau importatorul privat și evaluează măsura națională. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia adoptă un act de punere în aplicare prin care determină dacă măsura națională este justificată sau nu.

Comisia adresează decizia sa tuturor statelor membre și o comunică imediat acestora și operatorului sau operatorilor economici relevanți sau importatorului privat.

(2)   În cazul în care măsura națională este considerată justificată, toate statele membre iau măsurile necesare pentru a garanta că produsul neconform este retras de pe piețele lor și informează Comisia în consecință. În cazul în care măsura națională este considerată nejustificată, statul membru în cauză retrage măsura.

(3)   În cazul în care măsura națională este considerată justificată, iar neconformitatea produsului este atribuită unor deficiențe ale standardelor armonizate, astfel cum sunt menționate la articolul 44 alineatul (5) litera (b) din prezenta directivă, Comisia aplică procedura prevăzută la articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012.

Articolul 46

Neconformitatea formală

(1)   Fără a aduce atingere articolului 44, un stat membru solicită operatorului economic relevant sau importatorului privat să pună capăt neconformității în cauză, în cazul în care acesta constată unul dintre următoarele aspecte:

(a)

marcajul CE este aplicat prin încălcarea articolului 16, a articolului 17 sau a articolului 18;

(b)

marcajul CE, astfel cum este menționat la articolul 17, nu este aplicat;

(c)

declarația de conformitate UE sau declarația menționată în anexa III nu este întocmită;

(d)

declarația de conformitate UE sau declarația menționată în anexa III nu este întocmită corect;

(e)

documentația tehnică este fie absentă, fie incompletă;

(f)

informațiile prevăzute la articolul 7 alineatul (6) sau la articolul 9 alineatul (3) sunt fie absente, fie false, fie incomplete;

(g)

orice alte cerințe administrative prevăzute la articolul 7 sau la articolul 9 nu sunt îndeplinite.

(2)   În cazul în care neconformitatea menționată la alineatul (1) se menține, statul membru în cauză ia toate măsurile corespunzătoare pentru a restricționa sau interzice punerea la dispoziție pe piață a produsului sau pentru a se asigura că acesta este rechemat sau retras de pe piață, sau – în cazul unui produs importat de un importator privat pentru utilizarea proprie – că utilizarea acestuia este interzisă sau restricționată.

CAPITOLUL VII

ACTE DELEGATE ȘI ACTE DE PUNERE ÎN APLICARE

Articolul 47

Delegarea de competențe

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 48, pentru a modifica următoarele:

(a)

pentru a ține seama de progresele cunoștințelor tehnice și de noile dovezi științifice:

(i)

punctele 2.3, 2.4 și 2.5, precum și partea B secțiunea 3 și partea C secțiunea 3 din anexa I;

(ii)

anexele VII și IX; și

(b)

anexa V, pentru a ține seama de progresele cunoștințelor științifice, de adecvarea asigurării conformității echivalente și de noile dovezi științifice.

Articolul 48

Exercitarea delegării de competențe

(1)   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta actele delegate menționată la articolul 47 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 17 ianuarie 2014. Comisia întocmește un raport cu privire la delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 47 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în respectiva decizie. Decizia produce efecte din ziua următoare datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Decizia nu aduce atingere validității actelor delegate deja în vigoare.

(4)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 47 intră în vigoare doar dacă nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat nicio obiecție în termen de două luni de la notificarea actului către Parlamentul European și Consiliu sau dacă, înainte de expirarea acestui termen, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Acest termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 49

Acte de punere în aplicare

(1)   Pentru a ține seama de progresele cunoștințelor tehnice și pentru a se asigura că această directivă se aplică în mod uniform, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare referitoare la:

(a)

proceduri detaliate privind punerea în aplicare a articolului 24, ținând seama de nevoile specifice în materie de evaluare a conformității produselor reglementate de prezenta directivă;

(b)

aplicarea detaliată a categoriilor de proiectare a ambarcațiunilor prevăzute în partea A punctul 1 din anexa I, inclusiv utilizarea terminologiei în domeniul meteorologiei și a scărilor de măsurare utilizate în cadrul acesteia;

(c)

proceduri detaliate pentru identificarea ambarcațiunilor prevăzută în partea A punctul 2.1 din anexa I, inclusiv clarificarea terminologiei și desemnarea și administrarea codurilor care au fost acordate producătorilor stabiliți în afara Uniunii;

(d)

informațiile de pe plăcuța constructorului prevăzute în partea A punctul 2.2 din anexa I;

(e)

aplicarea regulamentelor cu privire la luminile de navigație prevăzute în partea A punctul 5.7 din anexa I;

(f)

măsuri pentru prevenirea deversării, în special în ce privește funcționarea rezervoarelor de stocare, prevăzută în partea A punctul 5.8 din anexa I;

(g)

instalarea și testarea instalațiilor alimentate cu gaz și a sistemelor de alimentare cu gaz instalate permanent pe ambarcațiuni;

(h)

formatul și conținutul manualului proprietarului;

(i)

formatul și conținutul chestionarului de raportare care trebuie să fie completat de statele membre astfel cum se menționează la articolul 51.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 50 alineatul (3).

(2)   Din motive imperioase de urgență justificate corespunzător, atunci când un produs prezintă riscuri grave pentru sănătatea și siguranța persoanelor, a bunurilor sau a mediului, în ceea ce privește alineatul (1) literele (a), (b), (e), (f) și (g), Comisia adoptă acte de punere în aplicare imediat aplicabile în conformitate cu procedura menționată la articolul 50 alineatul (4).

Articolul 50

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de un comitet. Respectivul comitet este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(4)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011, coroborat cu articolul 5 din respectivul regulament.

(5)   Comisia consultă comitetul cu privire la orice chestiune pentru care Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 sau orice alt act legislativ al Uniunii impune consultarea experților sectoriali.

(6)   Comitetul poate să examineze, de asemenea, orice altă chestiune privind aplicarea prezentei directive semnalată fie de președintele său, fie de un reprezentant al unui stat membru, în conformitate cu regulamentul său de procedură.

CAPITOLUL VIII

DISPOZIȚII ADMINISTRATIVE SPECIFICE

Articolul 51

Raportare

Până la 18 ianuarie 2021 și, ulterior, la fiecare cinci ani, statele membre completează un chestionar emis de Comisie cu privire la aplicarea prezentei directive.

Până la 18 ianuarie 2022 și, ulterior, la fiecare cinci ani, Comisia, cu trimitere la răspunsurile statelor membre la chestionarul menționat la primul paragraf, elaborează și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea prezentei directive.

Articolul 52

Reexaminare

Până la 18 ianuarie 2022, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului cu privire la:

(a)

fezabilitatea din punct de vedere tehnic a reducerii suplimentare a emisiilor motoarelor de propulsie ale ambarcațiunilor și introducerea de cerințe pentru emisiile prin evaporare și sistemele de alimentare care se aplică motoarelor și sistemelor de propulsie, ținând seama de eficiența tehnologiilor din punct de vedere al costului și de necesitatea de a conveni asupra unor valori armonizate la nivel global pentru sector, ținând seama de orice inițiative majore de pe piață; și

(b)

impactul asupra informării consumatorilor și asupra producătorilor, în special a întreprinderilor mici și mijlocii, pe care îl au categoriile de proiectare a ambarcațiunilor enumerate în anexa I, care sunt bazate pe rezistența la forța vântului și la înălțimea semnificativă a valurilor, ținând seama de evoluțiile standardizării la nivel internațional. Acest raport cuprinde o evaluare a necesității unor specificații sau subdiviziuni suplimentare pentru categoriile de proiectare a ambarcațiunilor și propune subcategorii suplimentare, după caz.

Rapoartele menționate la alineatul (1) literele (a) și (b) sunt însoțite, dacă este cazul, de propuneri legislative.

Articolul 53

Sancțiuni

Statele membre stabilesc norme privind sancțiunile, care pot include sancțiuni penale pentru încălcări grave, aplicabile încălcării dispozițiilor naționale adoptate în temeiul prezentei directive și adoptă toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora.

Sancțiunile prevăzute sunt eficace, proporționale și cu efect de descurajare și pot fi mai severe în cazul în care operatorul economic sau importatorul privat în cauză a comis anterior o încălcare similară a dispozițiilor prezentei directive.

CAPITOLUL IX

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Articolul 54

Transpunere

(1)   Statele membre adoptă și publică, până la 18 ianuarie 2016, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul respectivelor acte.

Statele membre aplică respectivele acte de la 18 ianuarie 2016. Atunci când statele membre adoptă aceste acte, acestea cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 55

Perioada de tranziție

(1)   Statele membre nu împiedică punerea la dispoziție pe piață sau punerea în funcțiune a produselor reglementate prin Directiva 94/25/CE care sunt în conformitate cu directiva menționată și care au fost introduse pe piață sau puse în funcțiune înainte de 18 ianuarie 2017.

(2)   Statele membre nu împiedică punerea la dispoziție pe piață sau punerea în funcțiune a motoarelor de propulsie AS outboard cu o putere inferioară sau egală cu 15 kW care sunt conforme cu limitele de emisii de gaze de eșapament din etapa I prevăzută în anexa I partea B punctul 2.1 și care au fost fabricate de către întreprinderi mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei (14) și care au fost introduse pe piață înainte de 18 ianuarie 2020.

Articolul 56

Abrogare

Directiva 94/25/CE se abrogă cu efect de la 18 ianuarie 2016. Trimiterile la directiva abrogată se interpretează drept trimiteri la prezenta directivă.

Articolul 57

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 58

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 20 noiembrie 2013.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  JO C 43, 15.2.2012, p. 30.

(2)  Poziția Parlamentului European din 9 octombrie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 15 noiembrie 2013.

(3)  JO L 164, 30.6.1994, p. 15.

(4)  JO L 214, 26.8.2003, p. 18.

(5)  JO C 136, 4.6.1985, p. 1.

(6)  JO L 204, 21.7.1998, p. 37.

(7)  JO L 218, 13.8.2008, p. 30.

(8)  JO L 218, 13.8.2008, p. 82.

(9)  JO L 316, 14.11.2012, p. 12.

(10)  JO L 59, 27.2.1998, p. 1.

(11)  JO L 188, 18.7.2009, p. 1.

(12)  JO L 11, 15.1.2002, p. 4.

(13)  JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

(14)  JO L 124, 20.5.2003, p. 36.


ANEXA I

CERINȚE ESENȚIALE

A.   Cerințe esențiale pentru proiectare și construcție a produselor menționate la articolul 2 alineatul (1)

1.   CATEGORII DE PROIECTARE A AMBARCAȚIUNILOR

Categorie de proiectare

Forța vântului

(pe scara Beaufort)

Înălțimea semnificativă a valurilor

(H ⅓, metri)

A

peste 8

peste 4

B

până la și inclusiv 8

până la și inclusiv 4

C

până la și inclusiv 6

până la și inclusiv 2

D

până la și inclusiv 4

până la și inclusiv 0,3

Note explicative:

A.

Se consideră că o ambarcațiune de agrement încadrată în categoria de proiectare A este proiectată pentru condiții de vânt cu o forță care poate depăși 8 (pe scara Beaufort) și valuri cu o înălțime semnificativă de cel puțin 4 metri, excluzând totuși situațiile extreme cum ar fi furtunile, furtunile violente, uraganele, tornadele și condițiile extreme pe mare sau valurile gigant.

B.

Se consideră că o ambarcațiune de agrement încadrată în categoria de proiectare B este proiectată pentru condiții de vânt cu o forță de până la 8 inclusiv și valuri cu o înălțime semnificativă de până la 4 metri inclusiv.

C.

Se consideră că o ambarcațiune încadrată în categoria de proiectare C este proiectată pentru condiții de vânt cu o forță de maximum 6 inclusiv și valuri cu o înălțime semnificativă de până la 2 metri inclusiv.

D.

Se consideră că o ambarcațiune încadrată în categoria de proiectare D este proiectată pentru condiții de vânt cu o forță de maximum 4 inclusiv și valuri cu o înălțime semnificativă de până la 0,3 metri inclusiv, cu valuri ocazionale cu o înălțime de maximum 0,5 metri.

Ambarcațiunile din fiecare categorie de proiectare trebuie proiectate și construite pentru a corespunde parametrilor în ceea ce privește stabilitatea, flotabilitatea, precum și celorlalte cerințe esențiale relevante prevăzute în prezenta anexă, precum și caracteristicilor de conducere și manevrare.

2.   SPECIFICAȚII GENERALE

2.1.   Identificarea ambarcațiunii

Fiecare ambarcațiune se marchează cu un număr de identificare care include următoarele informații:

1.

codul țării producătorului;

2.

codul unic al producătorului, alocat de autoritatea națională a statului membru;

3.

numărul unic de serie;

4.

luna și anul de fabricație;

5.

anul modelului.

Cerințele detaliate privind numărul de identificare menționat la primul paragraf sunt stabilite în standardul armonizat relevant.

2.2.   Plăcuța constructorului ambarcațiunii

Fiecare ambarcațiune poartă o plăcuță fixată permanent și separată de numărul de identificare al ambarcațiunii, cuprinzând cel puțin următoarele informații:

(a)

numele producătorului, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată a acestuia, precum și adresa de contact;

(b)

marcajul CE, astfel cum este menționat la articolul 18;

(c)

categoria de proiectare a ambarcațiunii în conformitate cu secțiunea 1;

(d)

capacitatea maximă de încărcare recomandată de producător, conform punctului 3.6, exclusiv greutatea conținutului rezervoarelor fixe atunci când sunt pline;

(e)

numărul de persoane recomandat de către producător, pentru care a fost proiectată ambarcațiunea.

În cazul unei evaluări după terminarea construcției, datele de contact și cerințele menționate la litera (a) le includ pe cele ale organismului notificat care a efectuat evaluarea conformității.

2.3.   Prevenirea căderilor peste bord și mijloace care permit revenirea la bord

Ambarcațiunile se proiectează astfel încât riscul de cădere peste bord să fie redus la minimum și să se faciliteze revenirea la bord. Mijloacele de revenire la bord sunt accesibile pentru o persoană aflată în apă sau pot fi desfășurate de aceasta fără ajutor.

2.4.   Vizibilitatea de la postul principal de comandă

Pe ambarcațiunile de agrement, postul principal de comandă oferă conducătorului, în condiții normale de utilizare (viteză și încărcătură), o vizibilitate bună de jur-împrejur.

2.5.   Manualul proprietarului

Fiecare produs dispune de un manual al proprietarului în conformitate cu articolul 7 alineatul (7) și cu articolul 9 alineatul (4). Manualul respectiv furnizează toate informațiile necesare pentru utilizarea produsului în condiții de siguranță, atrăgând atenția în mod special asupra instalării, întreținerii, exploatării în condiții normale, prevenirii riscurilor și gestionării riscurilor.

3.   CERINȚE REFERITOARE LA INTEGRITATEA ȘI LA CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIEI

3.1.   Structură

Alegerea și combinarea materialelor, cât și construcția, garantează că ambarcațiunea este suficient de robustă din toate punctele de vedere. O atenție specială se acordă categoriei de proiectare, în conformitate cu secțiunea 1, și capacității maxime de încărcare recomandată de către producător, în conformitate cu punctul 3.6.

3.2.   Stabilitatea și bordul liber

Ambarcațiunea are o stabilitate și un bord liber suficiente, ținându-se seama de categoria sa de proiectare în conformitate cu secțiunea 1 și de capacitatea maximă de încărcare recomandată de producător în conformitate cu punctul 3.6.

3.3.   Plutire și flotabilitate

Ambarcațiunea este construită în așa fel încât să i se confere caracteristici de flotabilitate corespunzătoare categoriei sale de proiectare în conformitate cu secțiunea 1 și capacității maxime de încărcare recomandate de producător în conformitate cu punctul 3.6. Toate ambarcațiunile de agrement cu mai multe corpuri locuibile susceptibile de răsturnare au o flotabilitate suficientă pentru a le permite să plutească în poziție răsturnată.

Ambarcațiunile cu o lungime de mai puțin de 6 metri care sunt susceptibile de inundare atunci când sunt utilizate conform categoriei lor de proiectare sunt prevăzute cu mijloace adecvate de plutire în condiții de inundare.

3.4.   Deschideri în corp, punte și suprastructură

Deschiderile practicate la nivelul corpului, al punții (sau al punților) și al suprastructurii nu afectează integritatea structurală a ambarcațiunii sau etanșeitatea acesteia atunci când sunt închise.

Ferestrele, hublourile, ușile și bocaporții rezistă la presiunea apei care ar putea să se înregistreze în locul unde acestea sunt amplasate, ca și la sarcini punctuale, aplicate prin greutatea persoanelor care se deplasează pe punte.

Armăturile destinate să permită trecerea apei către sau provenind dinspre interiorul corpului, aflate sub linia de plutire corespunzând capacității maxime de încărcare recomandate de către producător în conformitate cu punctul 3.6, se prevăd cu dispozitive de închidere ușor accesibile.

3.5.   Inundare

Toate ambarcațiunile se proiectează astfel încât riscul de scufundare să fie redus la minimum.

Dacă este cazul, se acordă o atenție deosebită:

(a)

cockpiturilor și altor adâncituri de pe punte, care ar trebui să fie cu autodrenare sau să fie prevăzute cu alte mijloace care să împiedice apa să intre în interiorul ambarcațiunii;

(b)

dispozitivelor de ventilare;

(c)

evacuării apei prin pompe sau prin alte mijloace.

3.6.   Capacitatea maximă de încărcare recomandată de producător

Capacitatea maximă de încărcare recomandată de producător [combustibil, apă, provizii, echipamente diverse și persoane (în kilograme)] pentru care a fost proiectată ambarcațiunea se determină în conformitate cu categoria de proiectare (secțiunea 1), stabilitatea și bordul liber (punctul 3.2) și de plutire și flotabilitate (punctul 3.3) acesteia.

3.7.   Amplasarea plutei de salvare

Toate ambarcațiunile de agrement din categoriile de proiectare A și B, precum și cele din categoriile de proiectare C și D cu o lungime mai mare de 6 metri sunt prevăzute cu unul sau mai multe amplasamente pentru una sau mai multe plute de salvare, de dimensiuni suficiente pentru a prelua numărul de persoane pe care ambarcațiunea de agrement este destinată să le transporte, în conformitate cu recomandarea producătorului. Acest(e) amplasament(e) pentru pluta (plutele) de salvare este (sunt) ușor accesibil(e) în orice moment.

3.8.   Evacuarea

Toate ambarcațiunile de agrement cu mai multe corpuri locuibile sunt prevăzute cu mijloace de evacuare eficiente în caz de răsturnare. Atunci când se prevede un mijloc de evacuare pentru utilizarea în poziție răsturnată, acesta nu compromite structura (punctul 3.1), stabilitatea (punctul 3.2) sau flotabilitatea (punctul 3.3), indiferent dacă ambarcațiunea de agrement este în poziție normală sau răsturnată.

Toate ambarcațiunile de agrement cu mai multe spații locuibile se prevăd cu mijloace de evacuare eficiente în caz de incendiu.

3.9.   Ancorarea, amararea și remorcarea

Toate ambarcațiunile, ținându-se seama de categoria lor de proiectare și de caracteristicile lor, se prevăd cu unul sau mai multe puncte de ancorare sau cu alte mijloace capabile să poată îndeplini în deplină siguranță funcții de ancorare, amarare și remorcare.

4.   CARACTERISTICI DE CONDUCERE ȘI MANEVRARE

Producătorul se asigură că ambarcațiunea prezintă caracteristici de conducere și manevrare satisfăcătoare atunci când este echipată cu motorul de propulsie cel mai puternic pentru care ambarcațiunea este proiectată și construită. Pentru toate motoarele de propulsie, puterea nominală maximă se declară în manualul proprietarului.

5.   CERINȚE DE INSTALARE

5.1.   Motoarele și compartimentele motoarelor

5.1.1.   Motoarele inboard

Toate motoarele inboard se amplasează într-un loc închis și izolat de spațiul pentru locuit și de o manieră care să reducă la minimum riscurile de incendiu sau de propagare a incendiilor, ca și riscurile cauzate de emanațiile toxice, căldură, zgomot sau vibrații în spațiul pentru locuit.

Părțile și accesoriile motorului, care necesită un control și/sau o întreținere frecvente, sunt ușor accesibile.

Materialele izolante utilizate în interiorul compartimentelor motoarelor nu susțin combustia.

5.1.2.   Ventilarea

Compartimentul motorului este ventilat. Trebuie să se reducă la minimum intrarea apei în compartimentul motorului prin deschideri.

5.1.3.   Părțile expuse

Atunci când motorul nu este protejat de o carcasă sau nu are un locaș propriu închis, părțile expuse mobile sau fierbinți care ar putea provoca vătămări corporale se protejează efectiv.

5.1.4.   Pornirea motorului de propulsie outboard

Orice motoare outboard instalate pe orice ambarcațiuni se prevăd cu un dispozitiv care să prevină pornirea în viteză a motorului, cu excepția cazurilor următoare:

(a)

când forța de tracțiune la punct fix produsă de motor este inferioară valorii de 500 de newtoni (N);

(b)

când motorul este echipat cu un limitator de putere care limitează forța de tracțiune la 500 N în momentul pornirii motorului.

5.1.5.   Motovehicule nautice care funcționează fără pilot

Motovehiculele nautice sunt echipate cu un dispozitiv de oprire automată a motorului de propulsie sau cu un dispozitiv automat care să asigure o mișcare circulară înainte cu viteză redusă atunci când pilotul părăsește ambarcațiunea în mod deliberat sau atunci când cade peste bord.

5.1.6.   Motoarele de propulsie outboard prevăzute cu eche se echipează cu un dispozitiv de oprire de avarie care poate fi atașat timonierului.

5.2.   Sistemul de alimentare

5.2.1.   Observații generale

Dispozitivele și echipamentele de umplere, de înmagazinare, de ventilație și de aducție a carburantului se concep și se instalează de o manieră care să reducă la minimum riscurile de incendiu și de explozie.

5.2.2.   Rezervoare de combustibil

Rezervoarele, conductele și furtunurile de combustibil sunt fixate în condiții de siguranță și separate sau protejate de orice sursă de căldură importantă. Alegerea materialelor constitutive și a metodelor de fabricație a rezervoarelor se face în conformitate cu conținutul rezervorului și de tipul de combustibil.

Spațiile destinate rezervoarelor de benzină sunt ventilate.

Rezervoarele de benzină nu constituie o parte a corpului și sunt:

(a)

protejate împotriva pericolului de incendiu provocat de orice motor și de alte surse de aprindere;

(b)

izolate de spațiile pentru locuit de la bord.

Rezervoarele de combustibil diesel pot fi integrate în corpul ambarcațiunii.

5.3.   Sistemul electric

Circuitele electrice se proiectează și se instalează de o manieră în care să asigure buna funcționare a ambarcațiunii în condiții de utilizare normale și să reducă la minimum riscurile de incendiu și de electrocutare.

Toate circuitele electrice, cu excepția circuitelor de pornire a motorului care provin de la baterii, rămân în siguranță atunci când sunt supuse supraîncărcării.

Circuitele electrice de propulsie nu interacționează cu alte circuite, astfel încât oricare dintre acestea să nu funcționeze astfel cum au fost concepute.

Se asigură ventilație pentru a preveni acumularea de gaze explozive pe care bateriile le-ar putea degaja. Bateriile se fixează solid și se protejează împotriva infiltrării apei.

5.4.   Sistemul de guvernare

5.4.1.   Observații generale

Sistemul de guvernare și cel de control al propulsiei se proiectează, se construiesc și se instalează astfel încât să permită transmisia forțelor de ghidare, în condiții de funcționare previzibile.

5.4.2.   Ghidarea de avarie

Toate velierele de agrement și ambarcațiunile de agrement cu propulsie asigurată doar de un motor echipate cu un sistem de guvernare telecomandat se prevăd cu un sistem de ghidare de avarie care să permită ghidarea ambarcațiunii de agrement la viteză redusă.

5.5.   Aparate cu gaz

Aparatele cu gaz de folosință domestică sunt de tipul celor cu evacuare a vaporilor și se proiectează și se instalează de o manieră care să prevină scurgerile și riscurile de explozie și să permită verificări ale etanșeității. Materialele și componentele sunt adecvate gazului specific utilizat pentru a rezista solicitărilor și acțiunilor specifice mediului marin.

Fiecare aparat cu gaz destinat de producător aplicației pentru care este utilizat se instalează în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Fiecare aparat cu gaz trebuie să fie alimentat printr-o racordare separată din sistemul de distribuție și fiecare aparat trebuie să fie prevăzut cu un dispozitiv de închidere propriu. Trebuie să se asigure o ventilare adecvată pentru a preveni riscurile datorate scurgerilor și produselor rezultate din ardere.

Toate ambarcațiunile dotate cu aparate cu gaz instalate permanent se echipează cu o incintă destinată tuturor buteliilor de gaz. Incinta se izolează față de spațiile pentru locuit de la bord, este accesibilă doar de la exterior și se ventilează către exterior astfel încât gazele care scapă să se evacueze peste bord.

În mod special, orice sistem de alimentare cu gaz instalat permanent se testează după instalare.

5.6.   Protecție împotriva incendiilor

5.6.1.   Observații generale

Tipurile de echipament instalate și planul de amenajare a ambarcațiunii sunt determinate luând în considerare riscurile de incendiu și de propagare a focului. Se acordă o atenție deosebită zonelor din apropierea dispozitivelor cu flacără liberă, zonelor fierbinți sau motoarelor și mașinilor auxiliare, revărsării de ulei și de combustibil, conductelor de ulei și combustibil neacoperite, precum și direcționării cablajului electric, în special departe de surse de căldură și de zonele calde.

5.6.2.   Echipamentul de combatere a incendiilor

Ambarcațiunile de agrement sunt prevăzute cu echipamente de combatere a incendiilor adecvate pericolului de incendiu sau se indică amplasarea și capacitatea echipamentului corespunzătoare pericolului de incendiu. Ambarcațiunea este dată în folosință doar după montarea echipamentelor corespunzătoare de combatere a incendiilor. Compartimentele motoarelor pe benzină se protejează printr-un sistem de stingere a incendiului care evită necesitatea deschiderii lor în caz de incendiu. Extinctoarele portabile se amplasează în locuri ușor accesibile și unul dintre ele se amplasează de așa manieră încât să se poată ajunge ușor la el din postul principal de comandă al ambarcațiunii de agrement.

5.7.   Lumini de navigație și semnale optice și sonore

Atunci când sunt instalate lumini de navigație și semnale optice și sonore, acestea se conformează normelor COLREG 1972 (Regulamentele internaționale privind prevenirea coliziunii pe mare) sau CEVNI (Codul european pentru căile navigabile interioare), după caz.

5.8.   Prevenirea deversării poluanților și instalațiile care facilitează evacuarea deșeurilor la țărm

Ambarcațiunile se construiesc astfel încât să se prevină orice deversare accidentală de substanțe poluante (ulei, combustibil etc.) peste bord.

Orice grup sanitar instalat pe o ambarcațiune de agrement se conectează doar la un sistem cu rezervor de stocare sau la un sistem de tratare a apei.

Ambarcațiunile de agrement echipate cu rezervoare de stocare sunt prevăzute cu un racord standard de evacuare pentru a permite tubulaturii instalațiilor de recepție să fie racordată la tubulatura de evacuare a ambarcațiunii de agrement.

În plus, orice tubulatură pentru deversarea dejecțiilor în exteriorul ambarcațiunii este prevăzută cu clapete care să poată fi asigurate în poziția închis.

B.   Cerințe esențiale pentru emisiile de gaze de eșapament produse de motoarele de propulsie

Motoarele de propulsie respectă cerințele esențiale privind emisiile de gaze de eșapament menționate în prezenta parte.

1.   IDENTIFICAREA MOTORULUI DE PROPULSIE

1.1.

Fiecare motor este clar marcat cu următoarele informații:

(a)

numele, marca înregistrată sau denumirea comercială înregistrată și adresa de contact ale producătorului motorului și, după caz, numele și adresa de contact ale persoanei care adaptează motorul;

(b)

tipul motorului, familia de motoare, după caz;

(c)

numărul unic de serie al motorului;

(d)

marcajul CE, astfel cum se prevede la articolul 18.

1.2.

Marcajele menționate la punctul 1.1 trebuie să fie durabile pe durata normală de viață a motorului și trebuie să fie lizibile în mod clar și să nu poată fi șterse. În cazul în care se utilizează etichete sau plăci, acestea trebuie să fie atașate astfel încât fixarea lor să fie durabilă pe durata normală de viață a motorului și să nu poată fi îndepărtate fără să fie distruse sau deformate.

1.3.

Marcajele trebuie să fie fixate pe o componentă a motorului necesară funcționării normale a acestuia și care, în mod normal, nu trebuie înlocuită în cursul duratei de viață a motorului.

1.4.

Marcajele trebuie să fie aplicate în așa fel încât să fie ușor vizibile și după ce motorul a fost asamblat cu toate componentele necesare pentru funcționarea sa.

2.   CERINȚELE PRIVIND EMISIILE DE GAZE DE EȘAPAMENT

Motoarele de propulsie sunt proiectate, construite și asamblate astfel încât, atunci când sunt instalate corect și utilizate normal, emisiile să nu depășească valorile limită obținute de la punctul 2.1, tabelul 1 și punctul 2.2, tabelele 2 și 3:

2.1.   Valori aplicabile în sensul articolului 55 alineatul (2) și al tabelului 2 punctul 2.2:

Tabelul 1

(g/kWh)

Tip

Monoxid de carbon

Formula

Hidrocarburi

Formula

Oxizi de azot

NOx

Particule

PT

 

A

B

n

A

B

n

 

 

Aprindere prin scânteie în doi timpi

150,0

600,0

1,0

30,0

100,0

0,75

10,0

Nu se aplică

Aprindere prin scânteie în patru timpi

150,0

600,0

1,0

6,0

50,0

0,75

15,0

Nu se aplică

Aprindere prin compresie

5,0

0

0

1,5

2,0

0,5

9,8

1,0

Unde A, B și n sunt constante conform tabelului, PN este puterea nominală a motorului în kW.

2.2.   Valori aplicabile după 18 ianuarie 2016:

Tabelul 2

Limitele pentru emisiile de gaze de eșapament produse de motoarele cu aprindere prin compresie (AC)  (2)

Cilindree

SV

(L/cyl)

Puterea nominală a motorului PN

(kW)

Particule

PT

(g/kWh)

Hidrocarburi + oxizi de azot

Formula

(g/kWh)

Formula

Formula

Valorile menționate în tabelul 1

Formula

 (1)

0,30

4,7

Formula

0,15

5,8

Formula

Formula

0,14

5,8

Formula

0,12

5,8

Formula

0,12

5,8

Formula

0,11

5,8


Tabelul 3

Limitele pentru emisiile de gaze de eșapament produse de motoarele cu aprindere prin scânteie (AS)

Tipul de motor

Puterea nominală a

motorului PN

(kW)

Monoxid de carbon

CO

(g/kWh)

Hidrocarburi + oxizi de azot

Formula

(g/kWh)

Motoare inboard cu propulsor orientabil și motoare inboard

Formula

75

5

Formula

350

16

Formula

350

22

Motoare outboard și motoare de PWC

Formula

Formula

30

Formula

Formula

Formula

Formula

300

Formula

2.3.   Ciclurile de încercare:

Ciclurile de încercare și coeficienții de ponderare ce trebuie să fie aplicați:

Se utilizează următoarele cerințe ale standardului ISO 8178-4:2007, ținând seama de valorile stabilite în tabelul de mai jos.

Pentru motoarele AC cu turație variabilă, se aplică ciclul de încercare E1 sau E5 sau, alternativ, la peste 130 kW se poate aplica ciclul de încercare E3. Pentru motoarele AS cu turație variabilă, se aplică ciclul de încercare E4.

Ciclul E1, numărul de mod

1

2

3

4

5

Viteză

Nominală

Intermediară

Viteză de mers în gol

Cuplu, %

100

75

75

50

0

Coeficient de ponderare

0,08

0,11

0,19

0,32

0,3

Viteză

Nominală

Intermediară

Viteză de mers în gol

Ciclul E3, numărul de mod

1

2

3

4

 

Viteză, %

100

91

80

63

 

Putere, %

100

75

50

25

 

Coeficient de ponderare

0,2

0,5

0,15

0,15

 

Ciclul E4, numărul de mod

1

2

3

4

5

Viteză, %

100

80

60

40

Idle

Cuplu, %

100

71,6

46,5

25,3

0

Coeficient de ponderare

0,06

0,14

0,15

0,25

0,40

Ciclul E5, numărul de mod

1

2

3

4

5

Viteză, %

100

91

80

63

Idle

Putere, %

100

75

50

25

0

Coeficient de ponderare

0,08

0,13

0,17

0,32

0,3

Organismele notificate pot accepta încercările efectuate pe baza altor cicluri de încercare specificate într-un standard armonizat și aplicabile pentru ciclul de funcționare al motorului.

2.4.   Aplicarea familiei de motoare de propulsie și alegerea motorului de propulsie prototip

Constructorul motorului este răspunzător pentru definirea motoarelor din seria sa, care urmează a fi incluse într-o familie de motoare.

Un motor prototip este selectat dintr-o familie de motoare astfel încât caracteristicile sale în ceea ce privește emisiile să fie reprezentative pentru toate tipurile de motoare din familia de motoare respectivă. Motorul care include acele caracteristici care se preconizează că produc emisiile specifice cele mai ridicate (exprimate în g/kWh), atunci când sunt măsurate în cadrul ciclului de încercare aplicabil, ar trebui în mod normal să fie selectat drept motor prototip pentru o familie.

2.5.   Combustibili de încercare

Combustibilul de încercare folosit pentru încercarea emisiilor de gaze de eșapament îndeplinește următoarele caracteristici:

Combustibili pe bază de benzină

Proprietate

RF-02-99

Fără plumb

RF-02-03

Fără plumb

 

min

max

min

max

Cifra octanică utilizată la cercetare (RON)

95

95

Cifra octanică a motorului (MON)

85

85

Densitatea la 15 °C (kg/m3)

748

762

740

754

Punctul inițial de fierbere (°C)

24

40

24

40

Fracția masică de sulf (mg/kg)

100

10

Conținut de plumb (mg/l)

5

5

Presiunea vaporilor (metoda Reid) (kPa)

56

60

Presiunea vaporilor (DVPE) (kPa)

56

60

Combustibili diesel

Proprietate

RF-06-99

RF-06-03

 

min

max

min

max

Cifra cetanică

52

54

52

54

Densitatea la 15 °C (kg/m3)

833

837

833

837

Punctul final de fierbere (°C)

370

370

Punct de aprindere (°C)

55

55

Fracția masică de sulf (mg/kg)

Se raportează

300 (50)

10

Fracția masică de cenușă (%)

Se raportează

0,01

0,01

Organismele notificate pot accepta încercările efectuate pe baza altor combustibili de încercare specificați într-un standard armonizat.

3.   DURABILITATE

Producătorul motorului furnizează instrucțiuni de instalare și întreținere a motorului, a căror aplicare ar trebui să asigure faptul că motorul utilizat normal respectă limitele specificate la punctele 2.1 și 2.2 pe întreaga sa durată de viață normală, în condiții normale de utilizare.

Producătorul motorului obține informațiile în cauză prin încercări prealabile de anduranță, bazate pe cicluri de funcționare normală, și prin calcularea uzurii componentelor, astfel încât să poată elabora instrucțiunile necesare pentru întreținere și să le pună la dispoziția utilizatorilor odată cu prima introducere pe piață a motoarelor noi.

Durata de viață normală a motorului este, după caz, următoarea:

(a)

pentru motoare AC: 480 de ore de funcționare sau 10 ani, în funcție de care dintre acestea survine mai întâi;

(b)

pentru motoarele AS inboard sau motoarele AS inboard cu propulsor orientabil cu sau fără evacuare integrată:

(i)

pentru categoria de motoare

Formula

: 480 de ore de funcționare sau 10 ani, în funcție de care dintre acestea survine mai întâi;

(ii)

pentru motoarele din categoria

Formula

: 150 de ore de funcționare sau trei ani, în funcție de care dintre acestea survine mai întâi;

(iii)

pentru categoria de motoare

Formula

: 50 de ore de funcționare sau un an, în funcție de care dintre acestea survine mai întâi;

(c)

pentru motoarele motovehiculelor nautice: 350 de ore de funcționare sau cinci ani, în funcție de care dintre acestea survine mai întâi;

(d)

pentru motoare outboard: 350 de ore de funcționare sau 10 ani, în funcție de care dintre acestea survine mai întâi.

4.   MANUALUL PROPRIETARULUI

Fiecare motor este însoțit de manualul proprietarului, redactat într-o limbă sau limbi ușor de înțeles de către consumatori și alți utilizatori finali, stabilită (stabilite) de statul membru în care motorul urmează a fi introdus pe piață.

Manualul proprietarului:

(a)

furnizează instrucțiunile în vederea instalării, utilizării și întreținerii necesare pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a motorului în conformitate cu cerințele prevăzute la secțiunea 3 (Durabilitate);

(b)

specifică puterea motorului, atunci când a fost măsurată în conformitate cu standardul armonizat.

C.   Cerințe esențiale pentru emisiile de zgomot

Ambarcațiunile de agrement cu motoare inboard sau motoare inboard cu propulsor orientabil fără evacuare integrată, motovehiculele nautice și motoarele outboard și motoarele inboard cu propulsor orientabil cu evacuare integrată respectă cerințele esențiale pentru emisiile de zgomot stabilite în prezenta parte.

1.   NIVELURILE EMISIILOR DE ZGOMOT

1.1.

Ambarcațiunile de agrement cu motoare inboard sau motoare inboard cu propulsor orientabil fără evacuare integrată, motovehiculele nautice și motoarele outboard și motoarele inboard cu propulsor orientabil cu evacuare integrată sunt proiectate, construite și asamblate astfel încât emisiile de zgomot să nu depășească valorile limită din următorul tabel:

Puterea nominală a motorului

(motor unic)

În kW

Nivelul maxim al presiunii acustice = LpASmax

În dB

Formula

67

Formula

72

Formula

75

unde PN = puterea nominală a motorului unic în kW în regim nominal, iar LpASmax = nivelul maxim al presiunii acustice, în dB.

Pentru instalațiile cu două motoare identice și motoare multiple, indiferent de tipul acestora, se poate aplica o toleranță de 3 dB.

1.2.

Ca alternativă la încercările de măsurare acustică, ambarcațiunile de agrement echipate cu motor inboard sau cu motor inboard cu propulsor orientabil, fără evacuare integrată, sunt considerate conforme cu cerințele referitoare la zgomot specificate la punctul 1.1 în cazul în care au un număr Froude ≤ 1,1 și un raport putere/deplasament ≤ 40 și atunci când motorul și sistemul de evacuare sunt instalate în conformitate cu specificațiile producătorului motorului.

1.3.

„Numărul Froude” Fn se calculează prin împărțirea vitezei maxime a ambarcațiunii de agrement V (m/s) la rădăcina pătrată a produsului dintre lungimea liniei de plutire lwl (m) și accelerația gravitațională dată g = 9,8 m/s2.

Formula

„Raportul putere/deplasament” se calculează împărțind puterea nominală a motorului PN (în kW) la deplasamentul ambarcațiunii de agrement D (în tone).

Formula

2.   MANUALUL PROPRIETARULUI

Pentru ambarcațiunile de agrement echipate cu motor inboard sau motor inboard cu propulsor orientabil fără evacuare integrată și pentru motovehiculele nautice, manualul proprietarului, prevăzut în partea A punctul 2.5 include informațiile necesare pentru menținerea ambarcațiunii de agrement și a sistemului de evacuare într-o stare care, pe cât posibil, să asigure conformitatea cu valorile limită de zgomot specificate, atunci când sunt utilizate în mod normal.

Pentru motoarele outboard și motoarele inboard cu propulsor orientabil cu evacuare integrată, manualul proprietarului prevăzut în partea B secțiunea 4 furnizează instrucțiunile necesare pentru ca motorul să se mențină într-o stare care, pe cât posibil, să asigure conformitatea cu valorile limită de zgomot specificate, atunci când este utilizat în mod normal.

3.   DURABILITATE

Dispozițiile privind durabilitatea din partea B secțiunea 3 se aplică mutatis mutandis în cazul conformității cu cerințele privind emisiile de zgomot prevăzute în prezenta parte la secțiunea 1.


(1)  

+

Alternativ, motoarele cu aprindere prin compresie cu puterea nominală a motorului mai mare sau egală cu 37 kW, dar mai mică de 75 kW și cu o cilindree sub 0,9 L/cyl nu depășesc o limită a emisiilor de PT de 0,20 g/kWh și o limită a emisiilor combinate de

Formula

de 5,8 g/kWh.

(2)  

++

Orice motor cu aprindere prin compresie nu depășește o limită a emisiilor de monoxid de carbon (CO) de 5,0 g/kWh.


ANEXA II

COMPONENTELE AMBARCAȚIUNILOR

1.

Echipament ignifug pentru motoarele inboard și motoarele inboard cu propulsor orientabil care funcționează pe bază de benzină și pentru spațiile destinate rezervoarelor de benzină;

2.

Dispozitive de protecție contra pornirii motoarelor outboard atunci când schimbătorul de viteze este cuplat;

3.

Timone, mecanisme de ghidare și sisteme de cabluri;

4.

Rezervoare de combustibil destinate instalațiilor fixe și furtunuri pentru combustibil;

5.

Bocaporți prefabricați și hublouri prefabricate.


ANEXA III

DECLARAȚIA DIN PARTEA PRODUCĂTORULUI SAU A IMPORTATORULUI AMBARCAȚIUNII PARȚIAL FINALIZATE [ARTICOLUL 6 ALINEATUL (2)]

Declarația din partea producătorului sau a importatorului stabilit în Uniune, menționată la articolul 6 alineatul (2), conține următoarele:

(a)

numele și adresa producătorului;

(b)

numele și adresa reprezentantului producătorului stabilit în Uniune sau, după caz, ale persoanei responsabile cu introducerea pe piață;

(c)

o descriere a ambarcațiunii parțial finalizate;

(d)

o declarație că ambarcațiunea parțial finalizată respectă cerințele esențiale care se aplică în această etapă de construcție; aceasta include trimiteri la standardele armonizate relevante folosite sau trimiteri la specificațiile în legătură cu care se declară conformitatea, în această etapă de construcție; în plus, declarația este menită să fie completată de alte persoane juridice sau fizice în deplină conformitate cu prezenta directivă.


ANEXA IV

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE UE Nr. xxxxx  (1)

1.

Nr. xxxxx (Produs: produs, lot, tip sau număr de serie):

2.

Numele și adresa producătorului sau ale reprezentantului său autorizat (reprezentantul autorizat trebuie să specifice, de asemenea, denumirea comercială și adresa producătorului) sau ale importatorului privat.

3.

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului sau a importatorului privat sau a persoanei menționate la articolul 19 alineatul (3) sau (4) din Directiva 2013/53/UE.

4.

Obiectul declarației (identificarea produsului permițând trasabilitatea. Poate include și o fotografie, dacă este cazul):

5.

Obiectul declarației descris la punctul 4 este în conformitate cu legislația armonizată relevantă a Uniunii:

6.

Trimiterile la standardele armonizate relevante folosite sau trimiterile la alte specificații tehnice în legătură cu care se declară conformitatea:

7.

După caz, organismul notificat … (denumire, număr) a efectuat … (descrierea intervenției) și a emis certificatul:

8.

Datele de identificare ale persoanei împuternicite să semneze în numele producătorului sau al reprezentantului autorizat al acestuia

9.

Informații suplimentare:

 

Declarația de conformitate UE include o declarație a producătorului motorului de propulsie și pe cea a persoanei care adaptează motorul în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) literele (b) și (c) conform căreia:

(a)

atunci când este instalat pe o ambarcațiune în conformitate cu instrucțiunile de instalare care însoțesc motorul, motorul satisface:

(i)

cerințele privind emisiile de gaze de eșapament din prezenta directivă;

(ii)

limitele din Directiva 97/68/CE în ceea ce privește motoarele omologate în conformitate cu Directiva 97/68/CE care sunt conforme cu etapele III A, III B sau IV ale limitelor de emisii pentru motoarele AC utilizate în alte aplicații decât propulsia vaselor pentru navigație interioară, a locomotivelor și a automotoarelor, astfel cum se prevede la punctul 4.1.2 din anexa I la directiva respectivă; sau

(iii)

limitele Regulamentului (CE) nr. 595/2009 în ceea ce privește motoarele omologate în conformitate cu regulamentul respectiv.

 

Motorul nu trebuie să fie pus în funcțiune decât după ce ambarcațiunea pe care urmează să fie instalat a fost declarată în conformitate, după caz, cu dispozițiile relevante din prezenta directivă.

 

În cazul în care motorul a fost introdus pe piață pe parcursul perioadei suplimentare de tranziție prevăzute la articolul 55 alineatul (2), declarația de conformitate UE cuprinde o mențiune cu privire la aceasta.

 

Semnat pentru și în numele:

 

(locul și data emiterii)

 

(numele, funcția) (semnătura)


(1)  Alocarea unui număr pentru declarația de conformitate este opțională.


ANEXA V

CONFORMITATE ECHIVALENTĂ BAZATĂ PE EVALUAREA POSTCONSTRUCȚIE (MODULUL EPC)

1.   Conformitatea bazată pe evaluarea postconstrucție este procedura de evaluare a conformității echivalente a unui produs pentru care producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru conformitatea produsului cu prezenta directivă, și prin care o persoană fizică sau juridică prevăzută la articolul 19 alineatul (2), (3) sau (4), care introduce produsul pe piață sau îl pune în funcțiune pe propria răspundere își asumă responsabilitatea pentru conformitatea echivalentă a produsului. Această persoană îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2 și 4 și asigură și declară pe răspunderea sa exclusivă că produsul în cauză, care a făcut obiectul dispozițiilor de la punctul 3, este conform cu cerințele aplicabile din prezenta directivă.

2.   Persoana care introduce produsul pe piață sau îl pune în funcțiune depune, la un organism notificat, o cerere pentru o evaluare postconstrucție a produsului și trebuie să furnizeze organismului notificat documentele și dosarul tehnic care permit organismului notificat să evalueze conformitatea produsului cu cerințele prezentei directive, precum și orice informații disponibile privind utilizarea produsului după prima punere în funcțiune a acestuia.

Persoana care introduce produsul pe piață sau îl pune în funcțiune menține aceste documente și informații la dispoziția autorităților naționale relevante pe o perioadă de 10 ani după ce produsul a fost evaluat cu privire la conformitatea sa echivalentă în conformitate cu procedura de evaluare postconstrucție.

3.   Organismul notificat examinează produsul în cauză și efectuează calcule, încercări și alte evaluări, în măsura în care este necesar pentru a asigura demonstrarea conformității echivalente a produsului cu cerințele relevante din prezenta directivă.

Organismul notificat elaborează și prezintă un certificat și un raport aferent de conformitate cu privire la evaluarea efectuată și păstrează o copie a certificatului respectiv, precum și a raportului aferent de conformitate la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de 10 ani de la data la care s-au emis aceste documente.

Organismul notificat aplică numărul său de identificare lângă marcajul CE pe produsul aprobat sau dispune aplicarea acestuia sub responsabilitatea sa.

În cazul în care produsul evaluat este o ambarcațiune, organismul notificat dispune, de asemenea, aplicarea, pe răspunderea sa, a numărului de identificare, astfel cum se menționează în partea A punctul 2.1 din anexa I, unde spațiul destinat codului țării producătorului este utilizat pentru a indica țara în care este stabilit organismul notificat, iar spațiile destinate pentru a indica codul unic al producătorului atribuit de autoritatea națională a statului membru pentru a indica codul de identificare a evaluării postconstruire, urmat de numărul de serie al certificatului de evaluare postconstruire. Spațiile din numărul de identificarea ambarcațiunii destinate lunii și anului de producție, precum și spațiul destinat anului modelului trebuie să fie utilizate pentru a indica luna și anul în care a avut loc evaluarea postconstrucție.

4.   Marcajul CE și declarația de conformitate UE

4.1.

Persoana care introduce produsul pe piață sau îl pune în funcțiune aplică marcajul CE și, pe răspunderea organismului notificat menționat la secțiunea 3, numărul de identificare al acestuia din urmă pe produsul a cărui conformitate echivalentă cu cerințele relevante din prezenta directivă a fost evaluată și certificată de organismul notificat.

4.2.

Persoana care introduce produsul pe piață sau îl pune în funcțiune elaborează o declarație de conformitate UE și o păstrează la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de 10 ani de la data la care a fost eliberat certificatul de evaluare postconstrucție. Declarația de conformitate identifică produsul pentru care a fost întocmită.

O copie a declarației de conformitate UE este pusă la dispoziția autorităților relevante la cerere.

4.3.

În cazul în care produsul evaluat este o ambarcațiune, persoana care introduce ambarcațiunea pe piață sau o pune în funcțiune aplică pe ambarcațiune plăcuța producătorului descrisă în partea A punctul 2.2 din anexa I, care include cuvintele „evaluare după terminarea construcției” și numărul de identificare al ambarcațiunii descris în anexa I partea A punctul 2.1, în conformitate cu dispozițiile prevăzute la secțiunea 3.

5.   Organismul notificat informează persoana care introduce produsul pe piață sau îl pune în funcțiune asupra obligațiilor care îi revin în conformitate cu prezenta procedură de evaluare după terminarea construcției.


ANEXA VI

CERINȚE SUPLIMENTARE ATUNCI CÂND SE UTILIZEAZĂ CONTROLUL INTERN AL PRODUCȚIEI PLUS TESTĂRILE SUPRAVEGHEATE ASUPRA PRODUCȚIEI PREVĂZUTE ÎN MODULUL A1 [ARTICOLUL 24 ALINEATUL (2)]

Proiectare și construcție

Producătorul efectuează sau dispune efectuarea în numele său, pe una sau mai multe ambarcațiuni care reprezintă fabricația producătorului, unul sau mai multe dintre următoarele teste, calcule sau controale echivalente:

(a)

testul de stabilitate, în conformitate cu partea A punctul 3.2 din anexa I;

(b)

testul caracteristicilor de flotabilitate în conformitate cu partea A punctul 3.3 din anexa I.

Emisii de zgomot

Pentru ambarcațiunile de agrement echipate cu motoare inboard sau motoare inboard cu propulsor orientabil fără evacuare integrată și pentru motovehiculele nautice, testele privind emisiile sonore prevăzute în partea C din anexa I sunt efectuate de către producător, pe una sau mai multe ambarcațiuni reprezentative pentru producția sa, sau în numele acestuia, sub responsabilitatea unui organism notificat ales de producător.

Pentru motoarele outboard și motoarele interioare cu propulsor orientabil cu evacuare integrată, testele privind emisiile sonore prevăzute în partea C din anexa I sunt efectuate de producător, pe unul sau mai multe motoare din fiecare familie de motoare reprezentative pentru producția sa, sau în numele acestuia, sub responsabilitatea unui organism notificat ales de producător.

Atunci când sunt testate mai multe motoare dintr-o familie, se aplică metoda statistică prevăzută în anexa VII pentru a se asigura conformitatea eșantionului.


ANEXA VII

EVALUAREA CONFORMITĂȚII PRODUCȚIEI ÎN CE PRIVEȘTE EMISIILE DE GAZE DE EȘAPAMENT ȘI EMISIILE DE ZGOMOT

1.

Pentru verificarea conformității unei familii de motoare, se ia un eșantion de motoare din seria de fabricație. Producătorul stabilește dimensiunea (n) a eșantionului, de comun acord cu organismul notificat.

2.

Media aritmetică X a rezultatelor obținute pe baza eșantionului se calculează pentru fiecare componentă reglementată a emisiilor de gaze și a emisiilor de zgomot. Fabricarea seriilor este considerată în conformitate cu cerințele („decizie pozitivă”) în cazul în care se respectă următoarea condiție:

Formula

S este abaterea standard, unde:

Formula

X

=

media aritmetică a rezultatelor obținute pe baza eșantionului

x

=

rezultatele individuale obținute din eșantion

L

=

valoarea limită relevantă

n

=

numărul de motoare din eșantion

k

=

factorul statistic în funcție de n (a se vedea tabelul de mai jos)

n

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

k

0,973

0,613

0,489

0,421

0,376

0,342

0,317

0,296

0,279

0,265

0,253

0,242

0,233

0,224

0,216

0,210

0,203

0,198

În cazul în care n ≥ 20, atunci Formula.


ANEXA VIII

PROCEDURA SUPLIMENTARĂ APLICATĂ ÎN TEMEIUL CONFORMITĂȚII DE TIP BAZATĂ PE CONTROLUL INTERN AL PRODUCȚIEI (MODULUL C)

În cazurile menționate la articolul 24 alineatul (5), atunci când nivelul calității pare a nu fi satisfăcător, se aplică următoarea procedură:

Se ia un motor din seria de fabricație și se supune testelor descrise în partea B din anexa I. Motoarele supuse testelor sunt anterior rodate, parțial sau complet, conform specificațiilor producătorului. În cazul în care emisiile de gaze de eșapament specifice ale motorului luat din seria de fabricație depășesc valorile limită în conformitate cu partea B din anexa I, producătorul poate cere efectuarea măsurătorilor pe un eșantion de motoare luat din seria de fabricație care să includă și motorul încercat inițial. Pentru a asigura conformitatea eșantionului de motoare cu cerințele prezentei directive, se aplică metoda statistică descrisă în anexa VII.


ANEXA IX

DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ

Documentația tehnică la care se face referire la articolul 7 alineatul (2) și la articolul 25, în măsura în care este relevantă pentru evaluare, conține următoarele:

(a)

o descriere generală a tipului;

(b)

proiectul de execuție, desenele de fabricație și schemele componentelor, subansamblelor, circuitelor și alte informații relevante;

(c)

descrieri și explicații necesare pentru înțelegerea acestor desene și scheme și a funcționării produsului;

(d)

o listă cu standardele menționate la articolul 14, aplicate integral sau parțial și descrieri ale soluțiilor adoptate pentru a respecta cerințele esențiale, atunci când nu au fost aplicate standardele prevăzute la articolul 14;

(e)

rezultatele calculelor de proiectare efectuate, ale examinărilor efectuate și alte date relevante;

(f)

rapoartele încercărilor efectuate sau calcule, în special privind stabilitatea, în conformitate cu partea A punctul 3.2 din anexa I și privind flotabilitatea, în conformitate cu partea A punctul 3.3 din anexa I;

(g)

rapoartele încercărilor privind emisiile de gaze de eșapament, care demonstrează conformitatea cu partea B secțiunea 2 din anexa I;

(h)

rapoartele încercărilor privind emisiile sonore care demonstrează conformitatea cu partea C secțiunea 1 din anexa I.