10.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 158/172


DIRECTIVA 2013/15/UE A CONSILIULUI

din 13 mai 2013

de adaptare a anumitor directive în domeniul liberei circulații a mărfurilor, având în vedere aderarea Republicii Croația

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Tratatul de aderare a Croației, în special articolul 3 alineatul (4),

având în vedere Actul de aderare a Croației, în special articolul 50,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 50 din Actul de aderare al Croației, în cazul în care aderarea impune adaptarea unor acte ale instituțiilor adoptate înainte de data aderării, iar adaptările necesare nu sunt prevăzute în Actul de aderare sau în anexele la acesta, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, adoptă în acest scop actele necesare, dacă actul originar nu a fost adoptat de Comisie.

(2)

Actul Final al Conferinței în cursul căreia a fost redactat și adoptat Tratatul de aderare a Croației a indicat faptul că Înaltele Părți Contractante au ajuns la un acord politic cu privire la un set de adaptări ale actelor adoptate de către instituții, necesare având în vedere aderarea, și că acestea invită Consiliul și Comisia să adopte înainte de aderare aceste adaptări, completate și actualizate, dacă este necesar, pentru a ține seama de evoluția dreptului Uniunii.

(3)

Prin urmare, directivele în domeniul liberei circulații a mărfurilor prevăzute în prezenta directivă ar trebui modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directivele următoare se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă:

1.

În domeniul liberei circulații a autovehiculelor:

Directiva 70/157/CEE a Consiliului din 6 februarie 1970 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la nivelul de zgomot admis și la sistemul de evacuare al autovehiculelor (1);

Directiva 70/221/CEE a Consiliului din 20 martie 1970 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la rezervoarele de carburant și la dispozitivele de protecție spate ale autovehiculelor și ale remorcilor acestora (2);

Directiva 70/388/CEE a Consiliului din 27 iulie 1970 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la avertizoarele sonore ale autovehiculelor (3);

Directiva 71/320/CEE a Consiliului din 26 iulie 1971 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la dispozitivele de frânare ale unor categorii de autovehicule și ale remorcilor acestora (4);

Directiva 72/245/CEE a Consiliului din 20 iunie 1972 privind interferențele radio (compatibilitatea electromagnetică) produse de autovehicule (5);

Directiva 74/61/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1973 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la dispozitivele de protecție împotriva utilizării neautorizate a autovehiculelor (6);

Directiva 74/408/CEE a Consiliului din 22 iulie 1974 referitoare la scaunele, ancorajele și tetierele autovehiculelor (7);

Directiva 74/483/CEE a Consiliului din 17 septembrie 1974 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la proeminențele exterioare ale autovehiculelor (8)

Directiva 76/114/CEE a Consiliului din 18 decembrie 1975 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la plăcuțele și inscripționările regulamentare ale autovehiculelor și ale remorcilor, precum și la amplasamentul și modul de aplicare a acestora (9);

Directiva 76/757/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la catadioptrii autovehiculelor și ai remorcilor acestora (10);

Directiva 76/758/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la lămpile de gabarit, lămpile de poziție față, lămpile de poziție spate, lămpile de stop, lămpile pentru circulație diurnă și lămpile de poziție laterale ale autovehiculelor și ale remorcilor acestora (11);

Directiva 76/759/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la lămpile indicatoare de direcție ale autovehiculelor și ale remorcilor acestora (12);

Directiva 76/760/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la dispozitivele de iluminare a plăcuței de înmatriculare spate a autovehiculelor și a remorcilor acestora (13);

Directiva 76/761/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la farurile pentru autovehicule care asigură funcția de lumină de drum și de lumină de întâlnire, precum și la sursele luminoase (lămpi cu bec cu incandescență și altele) destinate utilizării la echipamente de iluminat omologate pentru autovehicule și remorcile acestora (14);

Directiva 76/762/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la lămpile de ceață față pentru autovehicule (15);

Directiva 77/538/CEE a Consiliului din 28 iunie 1977 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la lămpile de ceață spate ale autovehiculelor și ale remorcilor acestora (16);

Directiva 77/539/CEE a Consiliului din 28 iunie 1977 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la lămpile de mers înapoi ale autovehiculelor și ale remorcilor acestora (17);

Directiva 77/540/CEE a Consiliului din 28 iunie 1977 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la lămpile de staționare ale autovehiculelor (18);

Directiva 77/541/CEE a Consiliului din 28 iunie 1977 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la centurile de siguranță și la sistemele de reținere ale autovehiculelor (19);

Directiva 78/318/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1977 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la dispozitivele de ștergere și de spălare a parbrizului autovehiculelor (20);

Directiva 78/764/CEE a Consiliului din 25 iulie 1978 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la scaunul pentru conducătorul de tractoare agricole sau forestiere pe roți (21);

Directiva 78/932/CEE a Consiliului din 16 octombrie 1978 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la tetierele scaunelor autovehiculelor (22);

Directiva 86/298/CEE a Consiliului din 26 mai 1986 privind dispozitivele de protecție în caz de răsturnare, montate în partea din spate a tractoarelor agricole și forestiere pe roți, cu ecartament îngust (23);

Directiva 87/402/CEE a Consiliului din 25 iunie 1987 privind dispozitivele de protecție în caz de răsturnare, montate în partea din față a tractoarelor agricole și forestiere pe roți, cu ecartament îngust (24);

Directiva 94/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 1994 privind dispozitivele de cuplare mecanică ale autovehiculelor și ale remorcilor acestora, precum și fixarea lor pe aceste vehicule (25);

Directiva 95/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind reacția la foc a materialelor utilizate în amenajarea interioară a unor categorii de autovehicule (26);

Directiva 2000/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2000 privind măsurile care trebuie luate împotriva emisiei de poluanți gazoși și de pulberi provenind de la motoarele pentru tractoare agricole și forestiere (27);

Directiva 2000/40/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2000 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la dispozitivele de protecție antiîncastrare față ale autovehiculelor (28);

Directiva 2001/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie 2001 privind sistemul de încălzire a autovehiculelor și a remorcilor acestora (29);

Directiva 2001/85/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2001 privind dispozițiile speciale aplicabile vehiculelor destinate transportului de pasageri care au mai mult de opt locuri pe scaune în plus față de locul conducătorului auto (30);

Directiva 2002/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 martie 2002 privind omologarea autovehiculelor cu două sau trei roți (31);

Directiva 2003/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 privind omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor acestora și a echipamentului remorcat interschimbabil, împreună cu sistemele, componentele și unitățile lor tehnice separate (32);

Directiva 2003/97/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 noiembrie 2003 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la omologarea de tip a dispozitivelor de vizibilitate indirectă și a vehiculelor echipate cu dispozitivele respective (33);

Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru) (34);

Directiva 2009/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind dispozitivele de protecție în caz de răsturnare a tractoarelor agricole sau forestiere pe roți (35);

Directiva 2009/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind suprimarea paraziților radio electrici produși de tractoarele agricole sau forestiere (compatibilitate electromagnetică) (36);

Directiva 2009/75/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind dispozitivele de protecție în caz de răsturnare a tractoarelor agricole sau forestiere pe roți (încercări statice) (37);

Directiva 2009/144/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind anumite componente și caracteristici ale tractoarelor agricole și forestiere pe roți (38).

2.

În domeniul liberei circulații a încălțămintei: Directiva 94/11/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 martie 1994 de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la etichetarea materialelor folosite la producerea principalelor componente ale articolelor de încălțăminte destinate vânzării către consumatori (39).

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică, cel târziu până la data aderării Croației la Uniune, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte.

Statele membre aplică actele respective de la data aderării Croației la Uniune.

Atunci când statele membre adoptă aceste măsuri, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre transmit Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare sub rezerva și de la data intrării în vigoare a Tratatului de aderare a Croației.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 13 mai 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

S. COVENEY


(1)  JO L 42, 23.2.1970, p. 16.

(2)  JO L 76, 6.4.1970, p. 23.

(3)  JO L 176, 10.8.1970, p. 12.

(4)  JO L 202, 6.9.1971, p. 37.

(5)  JO L 152, 6.7.1972, p. 15.

(6)  JO L 38, 11.2.1974, p. 22.

(7)  JO L 221, 12.8.1974, p. 1.

(8)  JO L 266, 2.10.1974, p. 4.

(9)  JO L 24, 30.1.1976, p. 1.

(10)  JO L 262, 27.9.1976, p. 32.

(11)  JO L 262, 27.9.1976, p. 54.

(12)  JO L 262, 27.9.1976, p. 71.

(13)  JO L 262, 27.9.1976, p. 85.

(14)  JO L 262, 27.9.1976, p. 96.

(15)  JO L 262, 27.9.1976, p. 122.

(16)  JO L 220, 29.8.1977, p. 60.

(17)  JO L 220, 29.8.1977, p. 72.

(18)  JO L 220, 29.8.1977, p. 83.

(19)  JO L 220, 29.8.1977, p. 95.

(20)  JO L 81, 28.3.1978, p. 49.

(21)  JO L 255, 18.9.1978, p. 1.

(22)  JO L 325, 20.11.1978, p. 1.

(23)  JO L 186, 8.7.1986, p. 26.

(24)  JO L 220, 8.8.1987, p. 1.

(25)  JO L 195, 29.7.1994, p. 1.

(26)  JO L 281, 23.11.1995, p. 1.

(27)  JO L 173, 12.7.2000, p. 1.

(28)  JO L 203, 10.8.2000, p. 9.

(29)  JO L 292, 9.11.2001, p. 21.

(30)  JO L 42, 13.2.2002, p. 1.

(31)  JO L 124, 9.5.2002, p. 1.

(32)  JO L 171, 9.7.2003, p. 1.

(33)  JO L 25, 29.1.2004, p. 1.

(34)  JO L 263, 9.10.2007, p. 1.

(35)  JO L 261, 3.10.2009, p. 1.

(36)  JO L 216, 20.8.2009, p. 1.

(37)  JO L 261, 3.10.2009, p. 40.

(38)  JO L 27, 30.1.2010, p. 33.

(39)  JO L 100, 19.4.1994, p. 37.


ANEXĂ

PARTEA A

AUTOVEHICULE

1.

În anexa II la Directiva 70/157/CEE, pe lista de la punctul 4.2, după mențiunea referitoare la Irlanda se adaugă următorul text:

„«25» pentru Croația”.

2.

În anexa II la Directiva 70/221/CEE, pe lista de la punctul 6.2, după mențiunea referitoare la Grecia se introduce următorul text:

„25 pentru Croația”.

3.

În anexa I la Directiva 70/388/CEE, la punctul 1.4.1, în textul dintre paranteze se adaugă următoarea mențiune:

„25 pentru Croația”.

4.

În anexa XV la Directiva 71/320/CEE, pe lista de la punctul 4.4.2, după mențiunea referitoare la Grecia se introduce următorul text:

„25. pentru Croația”.

5.

În anexa I la Directiva 72/245/CEE, pe lista de la punctul 5.2, după mențiunea referitoare la Irlanda se introduce următorul text:

„25. pentru Croația”.

6.

În anexa I la Directiva 74/61/CEE, pe lista de la punctul 5.1.1, după mențiunea referitoare la Grecia se introduce următorul text:

„—

«25» Croația”.

7.

În anexa I la Directiva 74/408/CEE, pe lista de la punctul 6.2.1, după mențiunea referitoare la Grecia se introduce următorul text:

„25. pentru Croația”.

8.

În anexa I la Directiva 74/483/CEE, în nota de subsol 1 aferentă punctului 3.2.2.2 se adaugă următorul text:

„25= Croația”.

9.

În anexa la Directiva 76/114/CEE, la punctul 2.1.2, la textul din paranteze se adaugă următorul text:

„25 pentru Croația”.

10.

În anexa I la Directiva 76/757/CEE, pe lista de la punctul 4.2.1, după mențiunea referitoare la Grecia se introduce următorul text:

„25 pentru Croația”.

11.

În anexa I la Directiva 76/758/CEE, pe lista de la punctul 5.2.1, după mențiunea referitoare la Grecia se introduce următorul text:

„25 pentru Croația”.

12.

În anexa I la Directiva 76/759/CEE, pe lista de la punctul 4.2.1 după mențiunea referitoare la Grecia se introduce următorul text:

„25 pentru Croația”.

13.

În anexa I la Directiva 76/760/CEE, pe lista de la punctul 4.2.1, după mențiunea referitoare la Grecia se introduce următorul text:

„25 pentru Croația”.

14.

Anexa I la Directiva 76/761/CEE se modifică după cum urmează:

(a)

pe lista de la punctul 5.2.1, după mențiunea referitoare la Irlanda se introduce următorul text:

„25 pentru Croația”;

(b)

pe lista de la punctul 6.2.1, după mențiunea referitoare la Irlanda se introduce următorul text:

„25 pentru Croația”.

15.

În anexa I la Directiva 76/762/CEE, în coloana de la punctul 4.2.1, după mențiunea referitoare la Grecia se introduce următorul text:

„25 pentru Croația”.

16.

În anexa I la Directiva 77/538/CEE, pe lista de la punctul 4.2.1, după mențiunea referitoare la Grecia se introduce următorul text:

„25 pentru Croația”.

17.

În anexa I la Directiva 77/539/CEE, pe lista de la punctul 4.2.1, după mențiunea referitoare la Grecia se introduce următorul text:

„25 pentru Croația”.

18.

În anexa I la Directiva 77/540/CEE, pe lista de la punctul 4.2.1, după mențiunea referitoare la Grecia se introduce următorul text:

„25 pentru Croația”.

19.

În anexa III la Directiva 77/541/CEE, pe lista de la punctul 1.1.1, după mențiunea referitoare la Grecia se introduce următorul text:

„25 pentru Croația,”.

20.

În anexa I la Directiva 78/318/CEE, pe lista de la punctul 7.2, după mențiunea referitoare la Grecia se introduce următorul text:

„25 pentru Croația”.

21.

În anexa II la Directiva 78/764/CEE, la punctul 3.5.2.1 se adaugă următorul text:

„25 pentru Croația”.

22.

În anexa VI la Directiva 78/932/CEE, la punctul 1.1.1 se adaugă următorul text:

„25 pentru Croația”.

23.

În anexa VI la Directiva 86/298/CEE, la prima liniuță se adaugă următorul text:

„25 pentru Croația,”.

24.

În anexa VII la Directiva 87/402/CEE, la prima liniuță, după mențiunea referitoare la Irlanda se introduce următorul text:

„25 pentru Croația,”.

25.

În anexa I la Directiva 94/20/CE, pe lista de la punctul 3.3.4, după mențiunea referitoare la Portugalia se introduce următorul text:

„25 pentru Croația”.

26.

În anexa I la Directiva 95/28/CE, pe lista de la punctul 6.1.1, după mențiunea referitoare la Grecia se introduce următorul text:

„25. pentru Croația”.

27.

În apendicele 4 la anexa I la Directiva 2000/25/CE, pe lista de la secțiunea 1 punctul 1, după mențiunea referitoare la Irlanda se introduce următorul text:

„«25» pentru Croația”.

28.

În anexa I la Directiva 2000/40/CE, pe lista de la punctul 3.2, după mențiunea referitoare la Irlanda se introduce următorul text:

„25 pentru Croația”.

29.

În apendicele 5 la anexa I la Directiva 2001/56/CE, pe lista de la punctul 1.1.1, după mențiunea referitoare la Irlanda se introduce următorul text:

„25 pentru Croația”.

30.

Anexa I la Directiva 2001/85/CE se modifică după cum urmează:

(a)

pe lista de la punctul 7.6.11.1 se adaugă următorul text:

„«Izlaz u slučaju opasnosti»”;

(b)

pe lista de la punctul 7.7.9.1 se adaugă următorul text:

„«Autobus se zaustavlja»”.

31.

Directiva 2002/24/CE se modifică după cum urmează:

(a)

în partea A din anexa IV, punctul 47 de pe pagina 2 modelului se înlocuiește cu următorul text:

„47.

Competitivitatea fiscală sau codul (codurile) național(e), dacă este cazul:

Belgia: …

Bulgaria: …

Republica Cehă: …

Danemarca: …

Germania: …

Estonia: …

Irlanda: …

Grecia: …

Spania: …

Franța: …

Croația: …

Italia: …

Cipru: …

Letonia: …

Lituania: …

Luxemburg: …

Ungaria: …

Malta: …

Țările de Jos: …

Austria: …

Polonia: …

Portugalia: …

România: …

Slovenia: …

Slovacia: …

Finlanda: …

Suedia: …

Regatul Unit: …”

 

 

(b)

anexa V se modifică după cum urmează:

(i)

în partea A, pe lista de la punctul 1 secțiunea 1, după mențiunea referitoare la Irlanda se introduce următorul text:

„25 pentru Croația;”;

(ii)

în partea B, pe lista de la punctul 1.1, după mențiunea referitoare la Irlanda se introduce următorul text:

„—

25 pentru Croația”.

32.

Directiva 2003/37/CE se modifică după cum urmează:

(a)

în anexa II capitolul C apendicele 1, la punctul 1 prima liniuță, după mențiunea referitoare la Irlanda se introduce următorul text:

„25 pentru Croația;”;

(b)

anexa III se modifică după cum urmează:

(i)

în partea I, în modelul „A — Tractoare complete/completate”, punctul 16 se înlocuiește cu următorul text:

„16.

Puterea (puterile) sau clasa fiscală (clasele fiscale)

Belgia: …

Bulgaria: …

Republica Cehă: …

Danemarca: …

Germania: …

Estonia: …

Irlanda: …

Grecia: …

Spania: …

Franța: …

Croația: …

Italia: …

Cipru: …

Letonia: …

Lituania: …

Luxemburg: …

Ungaria: …

Malta: …

Țările de Jos: …

Austria: …

Polonia: …

Portugalia: …

România: …

Slovenia: …

Slovacia: …

Finlanda: …

Suedia: …

Regatul Unit: …”

 

 

(ii)

în partea I, în modelul „B — Remorci agricole sau forestiere – complete/completate”, punctul 16 se înlocuiește cu următorul text:

„16.

Puterea (puterile) sau clasa fiscală (clasele fiscale) (dacă este cazul)

Belgia: …

Bulgaria: …

Republica Cehă: …

Danemarca: …

Germania: …

Estonia: …

Irlanda: …

Grecia: …

Spania: …

Franța: …

Croația: …

Italia: …

Cipru: …

Letonia: …

Lituania: …

Luxemburg: …

Ungaria: …

Malta: …

Țările de Jos: …

Austria: …

Polonia: …

Portugalia: …

România: …

Slovenia: …

Slovacia: …

Finlanda: …

Suedia: …

Regatul Unit: …”

 

 

(iii)

în partea I, în modelul „C — Echipament remorcat interschimbabil – complet/completat”, punctul 16 se înlocuiește cu următorul text:

„16.

Puterea (puterile) sau clasa fiscală (clasele fiscale) (dacă este cazul)

Belgia: …

Bulgaria: …

Republica Cehă: …

Danemarca: …

Germania: …

Estonia: …

Irlanda: …

Grecia: …

Spania: …

Franța: …

Croația: …

Italia: …

Cipru: …

Letonia: …

Lituania: …

Luxemburg: …

Ungaria: …

Malta: …

Țările de Jos: …

Austria: …

Polonia: …

Portugalia: …

România: …

Slovenia: …

Slovacia: …

Finlanda: …

Suedia: …

Regatul Unit: …”

 

 

(iv)

în partea II, „A — Remorci agricole sau forestiere – incomplete”, punctul 16 se înlocuiește cu următorul text:

„16.

Puterea (puterile) sau clasa fiscală (clasele fiscale) (dacă este cazul)

Belgia: …

Bulgaria: …

Republica Cehă: …

Danemarca: …

Germania: …

Estonia: …

Irlanda: …

Grecia: …

Spania: …

Franța: …

Croația: …

Italia: …

Cipru: …

Letonia: …

Lituania: …

Luxemburg: …

Ungaria: …

Malta: …

Țările de Jos: …

Austria: …

Polonia: …

Portugalia: …

România: …

Slovenia: …

Slovacia: …

Finlanda: …

Suedia: …

Regatul Unit: …”

 

 

(v)

în partea II, în modelul „B — Echipament remorcat interschimbabil – incomplet”, punctul 16 se înlocuiește cu următorul text:

„16.

Puterea (puterile) sau clasa fiscală (clasele fiscale) (dacă este cazul)

Belgia: …

Bulgaria: …

Republica Cehă: …

Danemarca: …

Germania: …

Estonia: …

Irlanda: …

Grecia: …

Spania: …

Franța: …

Croația: …

Italia: …

Cipru: …

Letonia: …

Lituania: …

Luxemburg: …

Ungaria: …

Malta: …

Țările de Jos: …

Austria: …

Polonia: …

Portugalia: …

România: …

Slovenia: …

Slovacia: …

Finlanda: …

Suedia: …

Regatul Unit: …”

 

 

33.

În apendicele 5 la anexa I la Directiva 2003/97/CE, la punctul 1.1, după mențiunea referitoare la Irlanda se introduce următorul text:

„25 pentru Croația,”.

34.

Anexa VII la Directiva 2007/46/CE se modifică după cum urmează:

(a)

pe lista de la punctul 1 secțiunea 1, după mențiunea referitoare la Irlanda se introduce următorul text:

„25 pentru Croația;”;

(b)

pe lista de la punctul 1.1 din apendice, după mențiunea referitoare la Irlanda se introduce următorul text:

„25 pentru Croația”.

35.

În anexa VI la Directiva 2009/57/CE, pe lista de la primul paragraf, după mențiunea referitoare la Irlanda se introduce următorul text:

„25. pentru Croația,”.

36.

În anexa I la Directiva 2009/64/CE, pe lista de numere distinctive de la punctul 5.2, după mențiunea referitoare la Irlanda se introduce următorul text:

„25 pentru Croația;”.

37.

În anexa VI la Directiva 2009/75/CE, pe lista de la primul paragraf, după mențiunea referitoare la Irlanda se introduce următorul text:

„25 pentru Croația”.

38.

Directiva 2009/144/CE se modifică după cum urmează:

(a)

în anexa III A, în nota de subsol 1 de la punctul 5.4.1, după mențiunea referitoare la Irlanda se introduce următorul text:

„25 pentru Croația,”;

(b)

în anexa IV apendicele 4, la prima liniuță, după mențiunea referitoare la Irlanda se introduce următorul text:

„25 pentru Croația;”;

(c)

în anexa V, pe lista de coduri distinctive de la punctul 2.1.3, după mențiunea referitoare la Irlanda se introduce următorul text:

„25 pentru Croația;”.

PARTEA B

ÎNCĂLȚĂMINTE

Anexa I la Directiva 94/11/CE se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 1 se modifică după cum urmează:

(i)

la litera (a), pe lista de „Indicații scrise” se adaugă următorul text:

„HR

Gornjište”;

(ii)

la litera (b), pe lista de „Indicații scrise” se adaugă următorul text:

„HR

Podstava i uložna tabanica”;

(iii)

la litera (c), pe lista de „Indicații scrise” se adaugă următorul text:

„HR

Potplat (donjište)”;

(b)

punctul 2 se modifică după cum urmează:

(i)

la litera (a) subpunctul (i), pe lista de „Indicații scrise” se adaugă următorul text:

„HR

Koža”;

(ii)

la litera (a) subpunctul (ii), pe lista de „Indicații scrise” se adaugă următorul text:

„HR

Koža korigiranog lica”;

(iii)

la litera (b), pe lista de „Indicații scrise” se adaugă următorul text:

„HR

Tekstil”;

(iv)

la litera (c), pe lista de „Indicații scrise” se adaugă următorul text:

„HR

Drugi materijali”.