28.5.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 141/30


DIRECTIVA 2013/13/UE A CONSILIULUI

din 13 mai 2013

de adaptare a anumitor directive în domeniul fiscalității, având în vedere aderarea Republicii Croația

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Tratatul de aderare a Croației, în special articolul 3 alineatul (4),

având în vedere Actul de aderare a Croației, în special articolul 50,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 50 din Actul de aderare a Croației, în cazul în care aderarea impune adaptarea unor acte ale instituțiilor adoptate înainte de data aderării, iar adaptările necesare nu sunt prevăzute în actul de aderare respectiv sau în anexele la acesta, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, adoptă în acest scop actele necesare, dacă actul originar nu a fost adoptat de Comisie.

(2)

Actul final al Conferinței în cursul căreia a fost redactat și adoptat Tratatul de aderare a Croației a indicat faptul că Înaltele Părți Contractante au ajuns la un acord politic cu privire la un set de adaptări ale actelor adoptate de către instituții, necesare având în vedere aderarea, și că acestea invită Consiliul și Comisia să adopte înainte de aderare aceste adaptări, completate și actualizate, dacă este necesar, pentru a ține seama de evoluția dreptului Uniunii.

(3)

Prin urmare, Directivele 83/182/CEE (1), 2003/49/CE (2), 2008/7/CE (3), 2009/133/CE (4) și 2011/96/UE (5) ar trebui modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directivele 83/182/CEE, 2003/49/CE, 2008/7/CE, 2009/133/CE și 2011/96/UE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică, cel târziu până la data aderării Croației la Uniune, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Comisiei îi este comunicat de îndată de statele membre textul acestor acte.

Statele membre aplică actele respective de la data aderării Croației la Uniune.

Atunci când statele membre adoptă aceste măsuri, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre transmit Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare sub rezerva și de la data intrării în vigoare a Tratatului de aderare a Croației.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 13 mai 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

S. COVENEY


(1)  Directiva 83/182/CEE a Consiliului din 28 martie 1983 privind scutirile de taxă în interiorul Comunității pentru anumite mijloace de transport importate temporar dintr-un stat membru în altul (JO L 105, 23.4.1983, p. 59).

(2)  Directiva 2003/49/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind sistemul comun de impozitare, aplicabil plăților de dobânzi și de redevențe efectuate între societăți asociate din state membre diferite (JO L 157, 26.6.2003, p. 49).

(3)  Directiva 2008/7/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 privind impozitarea indirectă a majorării de capital (JO L 46, 21.2.2008, p. 11).

(4)  Directiva 2009/133/CE a Consiliului din 19 octombrie 2009 privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor, divizărilor parțiale, cesionării de active și schimburilor de acțiuni între societățile din state membre diferite și transferului sediului social al unei SE sau SCE între statele membre (JO L 310, 25.11.2009, p. 34).

(5)  Directiva 2011/96/UE a Consiliului din 30 noiembrie 2011 privind regimul fiscal comun care se aplică societăților-mamă și filialelor acestora din diferite state membre (JO L 345, 29.12.2011, p. 8).


ANEXĂ

1.

În anexa la Directiva 83/182/CEE se adaugă următorul text:

„CROAȚIA

poseban porez na motorna vozila [Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine broj 15/13)]”.

2.

Directiva 2003/49/CE se modifică după cum urmează:

(a)

la articolul 3 litera (a) punctul (iii), după mențiunea referitoare la Franța, se introduce următorul text:

„—

«porez na dobit» în Croația;”;

(b)

în anexă se adaugă următorul punct:

„(z)

societăți aflate sub incidența legislației croate, denumite «dioničko društvo», «društvo s ograničenom odgovornošću» și alte societăți constituite în conformitate cu legislația croată și care sunt supuse impozitului pe profit în Croația.”

3.

În anexa I la Directiva 2008/7/CE se introduce următorul punct:

„(11a)

societăți aflate sub incidența legislației croate, denumite:

(i)

dioničko društvo

(ii)

društvo s ograničenom odgovornošću”.

4.

Anexa I la Directiva 2009/133/CE se modifică după cum urmează:

(a)

în partea A se introduce următoarea literă:

„(ka)

societăți aflate sub incidența legislației croate, denumite «dioničko društvo», «društvo s ograničenom odgovornošću», și alte societăți constituite în conformitate cu legislația croată și care sunt supuse impozitului pe profit în Croația;”;

(b)

în partea B, după mențiunea referitoare la Franța se introduce următorul text:

„—

porez na dobit în Croația,”.

5.

Anexa I la Directiva 2011/96/UE se modifică după cum urmează:

(a)

în partea A se introduce următoarea literă:

„(ka)

societăți aflate sub incidența legislației croate, denumite «dioničko društvo», «društvo s ograničenom odgovornošću», și alte societăți constituite în conformitate cu legislația croată și care sunt supuse impozitului pe profit în Croația;”;

(b)

în partea B, după mențiunea referitoare la Franța se introduce următorul text:

„—

porez na dobit în Croația;”.