24.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 352/65


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 23 decembrie 2013

de înființare a Agenției executive pentru inovare și rețele și de abrogare a Deciziei 2007/60/CE, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2008/593/CE

(2013/801/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a statutului agențiilor executive cărora urmează să li se încredințeze anumite sarcini în gestionarea programelor comunitare (1), în special articolul 3,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 58/2003 abilitează Comisia să delege competențe agențiilor executive pentru a implementa un program sau un proiect al Uniunii, în întregime sau parțial, în numele și pe răspunderea ei.

(2)

Scopul încredințării către agențiile executive a sarcinilor de implementare a programelor este acela de a permite Comisiei să se concentreze asupra activităților și funcțiilor sale esențiale care nu pot fi externalizate, fără a ceda controlul și responsabilitatea finală asupra activităților gestionate de respectivele agenții executive.

(3)

Delegarea sarcinilor de implementare a programelor către o agenție executivă necesită o separare clară între etapele de programare care implică un nivel mare de discreție în procesul de luare a unor decizii determinate de considerente din sfera politicilor, această etapă fiind realizată de Comisie, și implementarea programelor, care ar trebui încredințată agențiilor executive.

(4)

Prin Decizia 2007/60/CE (2), Comisia a înființat Agenția Executivă pentru Rețeaua Transeuropeană de Transport, căreia i-a încredințat gestionarea acțiunilor Uniunii în domeniul rețelei de transport transeuropene.

(5)

Ulterior, prin Decizia 2008/593/CE (3), Comisia a prelungit perioada de funcționare a Agenției Executive pentru Rețeaua Transeuropeană de Transport și i-a redefinit obiectivele și sarcinile, astfel încât a devenit responsabilă și de implementarea asistenței financiare acordate din bugetul rețelei transeuropene de transport din cadrul financiar multianual 2007-2013.

(6)

Agenția Executivă pentru Rețeaua Transeuropeană de Transport s-a dovedit a fi o agenție bine organizată, care își îndeplinește sarcinile atribuite într-o manieră eficace și eficientă, în conformitate cu cadrul juridic care îi reglementează activitățile. Evaluarea intermediară a agenției a demonstrat că are o productivitate bună și că gestionarea tehnică și financiară se ridică la nivelul așteptărilor părților interesate. Agenția a contribuit cu succes la implementarea programului privind rețeaua transeuropeană de transport și a permis Comisiei să se concentreze asupra gestionării sarcinilor sale politice și instituționale și să o îmbunătățească. Evaluarea intermediară a arătat, de asemenea, că agenția reprezintă o opțiune mai rentabilă din punct de vedere al costurilor pentru gestionarea programului privind rețeaua transeuropeană de transport, în comparație cu scenariul în care Comisia l-ar gestiona intern. Economiile care rezultă din delegarea sarcinilor către agenție au fost estimate la aproximativ 8,66 milioane EUR în perioada 2008-2015.

(7)

În comunicarea sa din 29 iunie 2011„Un buget pentru Europa 2020” (4), Comisia a propus utilizarea opțiunii recurgerii pe scară mai largă la agențiile executive existente pentru punerea în aplicare a programelor Uniunii în cadrul financiar multianual 2014-2020.

(8)

Analiza costuri-beneficii realizată în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 58/2003 a arătat că delegarea către Agenția Executivă pentru Rețeaua Transeuropeană de Transport a gestionării unor părți din programul Mecanismul Conectarea Europei în domeniul transportului, energiei și telecomunicațiilor (5), precum și a unor părți din cercetarea în domeniul transportului și energiei în cadrul programului Orizont 2020 (6), ar face posibilă implementarea unor astfel de programe în mod eficient și cu costuri mai mici decât în cazul gestionării de către Comisie. Se estimează că delegarea gestionării programelor către agenție va economisi aproximativ 54 milioane EUR pe durata cadrului financiar multianual 2014-2020. Analiza a arătat, de asemenea, că reunirea gestionării infrastructurii și a proiectelor de cercetare în domeniile transporturilor și energiei în aceeași agenție va genera economii de scară și sinergii semnificative între astfel de activități. Extinderea mandatului agenției ar permite Comisiei și părților interesate să beneficieze de cunoștințele avansate ale agenției și de înalta calitate a gestionării programelor și a furnizării de servicii de către agenție. De asemenea, ea ar asigura continuitatea activității pentru beneficiarii programului privind rețeaua transeuropeană de transport și un nivel înalt de vizibilitate a Uniunii ca promotor al programelor gestionate de agenție. În plus, analiza a arătat, de asemenea, că, pentru rețeaua transeuropeană de transport (7) și pentru programele Marco Polo (8), revenirea la un regim de gestionare internă ar genera perturbări și scăderi ale eficienței.

(9)

Pentru a conferi agențiilor executive o identitate coerentă, Comisia, la stabilirea noilor mandate ale acestora, a grupat, în măsura posibilului, activitățile în funcție de domeniile tematice de politici.

(10)

Noua agenție ar trebui să aibă un mandat extins, cuprinzând gestionarea unor părți din următoarele programe:

Noul program Mecanismul Conectarea Europei; gestionarea acestui program implică implementarea unor proiecte tehnice care nu necesită decizii politice, în schimb necesită un nivel înalt de cunoștințe tehnice și financiare pe parcursul întregului ciclu de viață al proiectului;

Părți din Partea III Provocări societale ale programului specific Orizont 2020; gestionarea acestui program implică implementarea unor proiecte tehnice care nu necesită decizii politice, în schimb necesită un nivel înalt de cunoștințe tehnice și financiare pe parcursul întregului ciclu de viață al proiectului;

Moștenirea programului referitor la rețeaua transeuropeană de transport, care a fost deja delegat Agenției Executive pentru Rețeaua Transeuropeană de Transport în cadrul financiar multianual 2000-2006 (începând cu 2007) și al cadrului financiar multianual 2007-2013; gestionarea acestui program implică implementarea unor proiecte tehnice care nu necesită decizii politice, în schimb necesită un nivel înalt de cunoștințe tehnice și financiare pe parcursul întregului ciclu de viață al proiectului;

Moștenirea programului Marco Polo, care, în cadrul financiar multianual 2007-2013, a fost gestionat de Agenția Executivă pentru Competitivitate și Inovare; gestionarea acestui program implică implementarea unor proiecte tehnice care nu necesită decizii politice, în schimb necesită un nivel înalt de cunoștințe tehnice și financiare pe parcursul întregului ciclu de viață al proiectului.

(11)

Pentru a asigura o implementare coerentă în timp a prezentei decizii și a programelor în cauză, este necesar să se asigure faptul că agenția își realizează sarcinile legate de implementarea respectivelor programe de la data intrării lor în vigoare, dacă acesta va fi cazul.

(12)

Ar trebui înființată Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele. Ea ar trebui să înlocuiască Agenția Executivă pentru Rețeaua Transeuropeană de Transport înființată prin Decizia 2007/60/CE, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2008/593/CE și să îi succeadă acesteia. Ea ar trebui să funcționeze în conformitate cu statutul general prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 58/2003.

(13)

Prin urmare, Decizia 2007/60/CE și Decizia 2008/593/CE ar trebui abrogate și ar trebui prevăzute dispoziții tranzitorii.

(14)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru agenții executive,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Înființare

Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (denumită în continuare „agenția”) este înființată pentru perioada 1 ianuarie 2014-31 decembrie 2024.

Statutul agenției este reglementat prin Regulamentul (CE) nr. 58/2003.

Agenția înlocuiește agenția executivă înființată prin Decizia 2007/60/CE, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2008/593/CE și îi succede acesteia.

Articolul 2

Sediu

Agenția are sediul în Bruxelles.

Articolul 3

Obiective și sarcini

(1)   Agenției îi este încredințată implementarea unor părți ale următoarelor programe ale Uniunii:

(a)

Mecanismul Conectarea Europei;

(b)

partea III Provocări societale ale programului specific Orizont 2020.

Prezentul alineat se aplică de la data intrării în vigoare a fiecăruia dintre aceste programe, dacă acesta va fi cazul.

(2)   Agenției îi este încredințată implementarea moștenirilor următoarelor programe ale Uniunii:

(a)

programul privind rețeaua transeuropeană de transport;

(b)

programul Marco Polo.

(3)   Agenția este responsabilă de realizarea următoarelor sarcini legate de implementarea unor părți ale programelor Uniunii menționate la alineatele (1) și (2):

(a)

gestionarea unor etape ale implementării programelor și a unor etape ale ciclului de viață al proiectelor specifice pe baza programelor de lucru relevante adoptate de Comisie, în cazul în care Comisia a împuternicit-o în acest sens prin actul de delegare;

(b)

adoptarea instrumentelor de execuție bugetară pentru venituri și cheltuieli și efectuarea tuturor operațiunilor necesare pentru gestionarea programelor, în cazul în care Comisia a împuternicit-o în acest sens prin actul de delegare;

(c)

acordarea de sprijin în implementarea programelor în cazul în care Comisia a împuternicit-o în acest sens prin actul de delegare.

Articolul 4

Durata numirilor

(1)   Membrii Comitetului de conducere sunt numiți pentru 2 ani.

(2)   Directorul este numit pentru 5 ani.

Articolul 5

Supraveghere și cerințe privind raportarea

Agenția este supravegheată de Comisie și raportează cu regularitate cu privire la progresele implementării programelor Uniunii sau a părților acestora pentru care este răspunzătoare în conformitate cu acordurile și la intervalele prevăzute în actul de delegare.

Articolul 6

Implementarea bugetului operațional

Agenția implementează bugetul operațional în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1653/2004 al Comisiei (9).

Articolul 7

Abrogare și dispoziții tranzitorii

(1)   Decizia 2007/60/CE, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2008/593/CE, se abrogă cu efect din 1 ianuarie 2014. Trimiterile la decizia abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta decizie.

(2)   Agenția este considerată succesorul legal al agenției executive înființate prin Decizia 2007/60/CE, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2008/593/CE.

(3)   Fără a se aduce atingere articolului 28 alineatul (2), articolului 29 alineatul (2), articolului 30 și articolului 31 alineatul (2) din Decizia C(2013) 9235, prezenta decizie nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor personalului angajat de agenție, inclusiv ale directorului acesteia.

Articolul 8

Intrare în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Adoptată la Bruxelles, 23 decembrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 11, 16.1.2003, p. 1.

(2)  Decizia 2007/60/CE a Comisiei din 26 octombrie 2006 de înființare a Agenției Executive pentru Rețeaua Transeuropeană de Transport, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului (JO L 32, 6.2.2007, p. 88).

(3)  Decizia 2008/593/CE a Comisiei din 11 iulie 2008 de modificare a Deciziei 2007/60/CE în ceea ce privește sarcinile și perioada de funcționare a Agenției Executive pentru Rețeaua Transeuropeană de Transport (JO L 190, 18.7.2008, p. 35).

(4)  COM(2011) 500 final.

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de înființare a Mecanismului Conectarea Europei (JO L 348, 20.12.2013, p. 129).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Orizont 2020 – Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) (JO L 347, 20.12.2013, p. 104) și Decizia 2013/743/UE a Consiliului din 3 decembrie 2013 de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului Orizont 2020 – Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) (JO L 347, 20.12.2013, p. 965).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 680/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 de stabilire a normelor generale pentru acordarea asistenței financiare comunitare în domeniul rețelelor transeuropene de transport și energetice (JO L 162, 22.6.2007, p. 1).

(8)  Regulamentul (CE) nr. 1692/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a celui de-al doilea program „Marco Polo” de acordare a asistenței financiare comunitare pentru îmbunătățirea performanțelor de mediu ale sistemului de transport de mărfuri (Marco Polo II) (JO L 328, 24.11.2006, p. 1).

(9)  Regulamentul (CE) nr. 1653/2004 al Comisiei din 21 septembrie 2004 de stabilire a regulamentului financiar tip pentru agențiile executive, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului de stabilire a statutului agențiilor executive cărora urmează să li se încredințeze anumite sarcini privind gestionarea programelor comunitare (JO L 297, 22.9.2004, p. 6).