17.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 338/109


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 13 decembrie 2013

de aprobare a anumitor programe modificate de eradicare, combatere și monitorizare a bolilor animalelor și a zoonozelor pentru anul 2013, de modificare a Deciziei 2008/897/CE de aprobare a programelor anuale și multianuale pentru 2009 și următorii ani și de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2012/761/UE în ceea ce privește contribuția financiară a Uniunii la anumite programe aprobate prin decizia respectivă

[notificată cu numărul C(2013) 8891]

(2013/766/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2009/470/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (1), în special articolul 27 alineatele (5) și (6),

întrucât:

(1)

Decizia 2009/470/CE stabilește procedurile care reglementează contribuția financiară a Uniunii la programele de eradicare, combatere și monitorizare a bolilor animalelor și a zoonozelor.

(2)

Decizia 2008/341/CE a Comisiei (2) prevede că, pentru a fi aprobate conform măsurii financiare a Uniunii stabilite la articolul 27 alineatul (1) din Decizia 2009/470/CE, programele prezentate Comisiei de statele membre pentru eradicarea, combaterea și monitorizarea bolilor animalelor și a zoonozelor enumerate în anexa I la decizia respectivă trebuie să îndeplinească cel puțin criteriile stabilite în anexa la Decizia 2008/341/CE.

(3)

Decizia 2008/897/CE a Comisiei (3) a aprobat programul Germaniei de eradicare a bolii cauzate de virusul herpetic al crapului koi pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2013.

(4)

Decizia de punere în aplicare 2012/761/UE a Comisiei (4) aprobă anumite programe naționale pentru anul 2013 și stabilește rata și suma maximă a contribuției financiare din partea Uniunii pentru fiecare program prezentat de către statele membre.

(5)

Spania și Grecia au prezentat un program modificat de combatere a anumitor salmonele zoonotice la populațiile de păsări de curte. Germania a prezentat un program modificat de eradicare a bolii cauzate de virusul herpetic al crapului koi. Grecia a prezentat un program modificat de eradicare a brucelozei ovine și caprine. Ungaria și România au prezentat programe modificate de eradicare a rabiei.

(6)

Comisia a evaluat programele modificate respective din punct de vedere veterinar și financiar. Programele respective sunt conforme cu legislația relevantă a Uniunii în domeniul veterinar și, în special, cu criteriile prevăzute în anexa la Decizia 2008/341/CE. Prin urmare, programele ar trebui aprobate.

(7)

În plus, Comisia a evaluat rapoartele tehnice și financiare intermediare transmise de către statele membre în conformitate cu articolul 27 alineatul (7) din Decizia 2009/470/CE în ceea ce privește cheltuielile pe care le-au efectuat pentru finanțarea programelor respective. Rezultatele evaluării respective arată că unele state membre nu vor utiliza întreaga sumă alocată pentru anul 2013, în timp ce altele vor cheltui mai mult decât suma alocată.

(8)

Prin urmare, contribuția financiară a Uniunii pentru anumite programe naționale trebuie ajustată. Pentru a optimiza folosirea creditului alocat, este necesară realocarea fondurilor acordate programelor naționale care nu vor utiliza întreaga sumă alocată către programele pentru care se preconizează depășirea sumelor alocate, datorită unor situații sanitar-veterinare neprevăzute în statele membre respective. Realocarea ar trebui să se bazeze pe cele mai recente informații privind cheltuielile suportate efectiv de statele membre în cauză.

(9)

Exercițiul de realocare necesită efectuarea de numeroase modificări ale anumitor contribuții financiare din partea Uniunii prevăzute prin Decizia de punere în aplicare 2012/761/UE. Din motive de transparență, este necesar să se precizeze întreaga gamă a contribuțiilor financiare din partea Uniunii pentru programele aprobate din 2013 vizate de aceste modificări.

(10)

În plus, experiența recentă a demonstrat că aplicarea strictă a articolului 13 alineatul (3) din Decizia de punere în aplicare 2012/761/UE ar putea duce la rezultate inechitabile. Prin urmare, dispoziția respectivă ar trebui eliminată.

(11)

Prin urmare, Decizia de punere în aplicare 2012/761/UE ar trebui modificată în consecință.

(12)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Aprobarea programelor modificate de combatere a anumitor salmonele zoonotice, prezentate de Spania și Grecia

Programul modificat de combatere a anumitor salmonele zoonotice la populațiile de păsări de curte, prezentat de Spania la 26 decembrie 2012, se aprobă pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2013 și 31 decembrie 2013.

Programul modificat de combatere a anumitor salmonele zoonotice la populațiile de păsări de curte, prezentat de Grecia la 24 octombrie 2013, se aprobă pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2013 și 31 decembrie 2013.

Articolul 2

Aprobarea programului modificat de eradicare a brucelozei ovine și caprine prezentat de Grecia

Programul modificat de eradicare a brucelozei ovine și caprine, prezentat de Grecia la 29 iulie 2013, se aprobă pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2013 și 31 decembrie 2013.

Articolul 3

Aprobarea programelor modificate de eradicare a rabiei prezentate de Ungaria și România

Programele modificate de eradicare a rabiei, prezentate de Ungaria la 1 octombrie 2013 și de România la 30 octombrie 2013, se aprobă pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2013 și 31 decembrie 2013.

Articolul 4

Modificarea Deciziei 2008/897/CE

Articolul 16 din Decizia 2008/897/CE se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 16

Boli ale animalelor de acvacultură

Programul multianual de eradicare a septicemiei hemoragice virale (SHV), prezentat de Danemarca, se aprobă pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2013.

Programul multianual de eradicare a bolii cauzate de virusul herpetic al crapului koi (KHV), prezentat de Germania, se aprobă pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2014.”

Articolul 5

Modificări ale Deciziei de punere în aplicare 2012/761/UE

Decizia de punere în aplicare 2012/761/UE se modifică după cum urmează:

1.

la articolul 1 alineatul (2), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

nu depășește următoarele sume:

(i)

3 440 000 EUR pentru Spania;

(ii)

100 000 EUR pentru Croația;

(iii)

2 000 000 EUR pentru Italia;

(iv)

940 000 EUR pentru Portugalia;

(v)

800 000 EUR pentru Regatul Unit.”;

2.

la articolul 2 alineatul (2) litera (a), punctul (i) se înlocuiește cu următorul text:

„(i)

0,5 EUR pentru fiecare animal domestic de la care s-au prelevat probe pentru testul cu interferon gamma și care este suspectat ca fiind pozitiv în abator;”;

3.

la articolul 2 alineatul (2), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

nu depășește următoarele sume:

(i)

12 000 000 EUR pentru Irlanda;

(ii)

13 390 000 EUR pentru Spania;

(iii)

400 000 EUR pentru Croația;

(iv)

4 000 000 EUR pentru Italia;

(v)

2 230 000 EUR pentru Portugalia;

(vi)

31 900 000 EUR pentru Regatul Unit.”;

4.

la articolul 3 alineatul (2), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

nu depășește următoarele sume:

(i)

8 200 000 EUR pentru Spania;

(ii)

3 380 000 EUR pentru Italia;

(iii)

170 000 EUR pentru Cipru;

(iv)

1 760 000 EUR pentru Portugalia.”;

5.

la articolul 3 alineatul (3), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

nu depășește 1 740 000 EUR.”;

6.

la articolul 4 alineatul (2), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

nu depășește următoarele sume:

(i)

9 000 EUR pentru Belgia;

(ii)

11 000 EUR pentru Bulgaria;

(iii)

5 000 EUR pentru Republica Cehă;

(iv)

86 000 EUR pentru Germania;

(v)

10 000 EUR pentru Irlanda;

(vi)

78 000 EUR pentru Grecia;

(vii)

1 200 000 EUR pentru Spania;

(viii)

650 000 EUR pentru Italia;

(ix)

10 000 EUR pentru Letonia;

(x)

10 000 EUR pentru Lituania;

(xi)

2 000 EUR pentru Luxemburg;

(xii)

3 000 EUR pentru Ungaria;

(xiii)

10 000 EUR pentru Malta;

(xiv)

10 000 EUR pentru Țările de Jos;

(xv)

10 000 EUR pentru Austria;

(xvi)

50 000 EUR pentru Polonia;

(xvii)

145 000 EUR pentru Portugalia;

(xviii)

130 000 EUR pentru România;

(xix)

18 000 EUR pentru Slovenia;

(xx)

40 000 EUR pentru Slovacia;

(xxi)

10 000 EUR pentru Finlanda;”;

7.

la articolul 5 alineatul (2), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

nu depășește următoarele sume:

(i)

910 000 EUR pentru Belgia;

(ii)

30 000 EUR pentru Bulgaria;

(iii)

810 000 EUR pentru Republica Cehă;

(iv)

90 000 EUR pentru Danemarca;

(v)

790 000 EUR pentru Germania;

(vi)

10 000 EUR pentru Estonia;

(vii)

160 000 EUR pentru Irlanda;

(viii)

970 000 EUR pentru Grecia;

(ix)

1 760 000 EUR pentru Spania;

(x)

1 210 000 EUR pentru Franța;

(xi)

200 000 EUR pentru Croația;

(xii)

3 520 000 EUR pentru Italia;

(xiii)

60 000 EUR pentru Cipru;

(xiv)

200 000 EUR pentru Letonia;

(xv)

10 000 EUR pentru Luxemburg;

(xvi)

950 000 EUR pentru Ungaria;

(xvii)

40 000 EUR pentru Malta;

(xviii)

2 940 000 EUR pentru Țările de Jos;

(xix)

640 000 EUR pentru Austria;

(xx)

2 900 000 EUR pentru Polonia;

(xxi)

25 000 EUR pentru Portugalia;

(xxii)

460 000 EUR pentru România;

(xxiii)

10 000 EUR pentru Slovenia;

(xxiv)

450 000 EUR pentru Slovacia;

(xxv)

60 000 EUR pentru Regatul Unit.”;

8.

la articolul 6 alineatul (2), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

nu depășește următoarele sume:

(i)

200 000 EUR pentru Bulgaria;

(ii)

950 000 EUR pentru Germania;

(iii)

100 000 EUR pentru Croația;

(iv)

224 000 EUR pentru Ungaria;

(v)

1 100 000 EUR pentru România;

(vi)

25 000 EUR pentru Slovenia;

(vii)

400 000 EUR pentru Slovacia;”;

9.

la articolul 7 alineatul (2), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

nu depășește 1 060 000 EUR.”;

10.

la articolul 8 alineatul (2), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

nu depășește 1 400 000 EUR.”;

11.

la articolul 9 alineatul (2) litera (a), punctul (i) se înlocuiește cu următorul text:

„(i)

0,5 EUR pentru fiecare pasăre domestică de la care s-au prelevat probe”;

12.

la articolul 9 alineatul (2), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

nu depășește următoarele sume:

(i)

24 000 EUR pentru Belgia;

(ii)

9 000 EUR pentru Bulgaria;

(iii)

14 000 EUR pentru Republica Cehă;

(iv)

53 000 EUR pentru Danemarca;

(v)

135 000 EUR pentru Germania;

(vi)

62 000 EUR pentru Irlanda;

(vii)

8 000 EUR pentru Grecia;

(viii)

67 000 EUR pentru Spania;

(ix)

108 000 EUR pentru Franța;

(x)

40 000 EUR pentru Croația;

(xi)

1 300 000 EUR pentru Italia;

(xii)

4 000 EUR pentru Cipru;

(xiii)

13 000 EUR pentru Letonia;

(xiv)

5 000 EUR pentru Lituania;

(xv)

6 000 EUR pentru Luxemburg;

(xvi)

61 000 EUR pentru Ungaria;

(xvii)

8 000 EUR pentru Malta;

(xviii)

154 000 EUR pentru Țările de Jos;

(xix)

30 000 EUR pentru Austria;

(xx)

70 000 EUR pentru Polonia;

(xxi)

14 000 EUR pentru Portugalia;

(xxii)

350 000 EUR pentru România;

(xxiii)

29 000 EUR pentru Slovenia;

(xxiv)

16 000 EUR pentru Slovacia;

(xxv)

25 000 EUR pentru Finlanda;

(xxvi)

30 000 EUR pentru Suedia;

(xxvii)

100 000 EUR pentru Regatul Unit.”;

13.

la articolul 10 alineatul (2), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

nu depășește următoarele sume:

(i)

290 000 EUR pentru Belgia;

(ii)

360 000 EUR pentru Bulgaria;

(iii)

380 000 EUR pentru Republica Cehă;

(iv)

300 000 EUR pentru Danemarca;

(v)

4 700 000 EUR pentru Germania;

(vi)

60 000 EUR pentru Estonia;

(vii)

1 300 000 EUR pentru Irlanda;

(viii)

1 700 000 EUR pentru Grecia;

(ix)

3 000 000 EUR pentru Spania;

(x)

10 900 000 EUR pentru Franța;

(xi)

3 600 000 EUR pentru Italia;

(xii)

230 000 EUR pentru Croația;

(xiii)

950 000 EUR pentru Cipru;

(xiv)

80 000 EUR pentru Letonia;

(xv)

435 000 EUR pentru Lituania;

(xvi)

50 000 EUR pentru Luxemburg;

(xvii)

790 000 EUR pentru Ungaria;

(xviii)

25 000 EUR pentru Malta;

(xix)

1 000 000 EUR pentru Țările de Jos;

(xx)

500 000 EUR pentru Austria;

(xxi)

2 600 000 EUR pentru Polonia;

(xxii)

1 000 000 EUR pentru Portugalia;

(xxiii)

1 400 000 EUR pentru România;

(xxiv)

160 000 EUR pentru Slovenia;

(xxv)

220 000 EUR pentru Slovacia;

(xxvi)

160 000 EUR pentru Finlanda;

(xxvii)

210 000 EUR pentru Suedia;

(xxviii)

2 520 000 EUR pentru Regatul Unit.”;

14.

la articolul 11 alineatul (2), litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

nu depășește următoarele sume:

(i)

1 650 000 EUR pentru Bulgaria;

(ii)

1 500 000 EUR pentru Grecia;

(iii)

620 000 EUR pentru Estonia;

(iv)

190 000 EUR pentru Italia;

(v)

2 200 000 EUR pentru Lituania;

(vi)

1 080 000 EUR pentru Ungaria;

(vii)

7 240 000 EUR pentru Polonia;

(viii)

2 300 000 EUR pentru România;

(ix)

810 000 EUR pentru Slovenia;

(x)

380 000 EUR pentru Slovacia;”;

15.

la articolul 12 alineatul (3), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

nu depășește următoarele sume:

(i)

1 500 000 EUR pentru Letonia;

(ii)

400 000 EUR pentru Finlanda;”;

16.

la articolul 13, alineatul (3) se elimină.

Articolul 6

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 13 decembrie 2013.

Pentru Comisie

Tonio BORG

Membru al Comisiei


(1)  JO L 155, 18.6.2009, p. 30.

(2)  Decizia 2008/341/CE a Comisiei din 25 aprilie 2008 de stabilire a criteriilor comunitare pentru programele naționale de eradicare, combatere și monitorizare a unor boli animale și a zoonozelor (JO L 115, 29.4.2008, p. 44).

(3)  Decizia 2008/897/CE a Comisiei din 28 noiembrie 2008 de aprobare a programelor anuale și multianuale de eradicare, combatere și monitorizare a anumitor boli ale animalelor și zoonoze, prezentate de statele membre pentru 2009 și următorii ani, precum și a contribuției financiare a Comunității la aceste programe (JO L 322, 2.12.2008, p. 39).

(4)  Decizia de punere în aplicare 2012/761/UE a Comisiei din 30 noiembrie 2012 de aprobare a programelor anuale și multianuale și a contribuțiilor financiare din partea Uniunii pentru eradicarea, combaterea și monitorizarea anumitor boli ale animalelor și a anumitor zoonoze, prezentate de statele membre pentru 2013 (JO L 336, 8.12.2012, p. 83).