5.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 325/214


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 4 decembrie 2013

de confirmare a acceptării unui angajament oferit în legătură cu procedurile antidumping și antisubvenție privind importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză pentru perioada de aplicare a măsurilor definitive

(2013/707/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (denumit în continuare „tratatul”),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) (denumit în continuare „regulamentul antidumping de bază”), în special articolele 8 și 9,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 597/2009 al Consiliului din 11 iunie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (2) (denumit în continuare „regulamentul antisubvenție de bază”), în special articolele 13 și 15,

după consultarea comitetului consultativ,

întrucât:

A.   PROCEDURA

1.   Măsuri provizorii

(1)

Prin Regulamentul (UE) nr. 513/2013 (3), Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) a instituit o taxă antidumping provizorie la importurile în Uniune de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și de componente cheie ale acestora (și anume celule și plachete) originare sau expediate din Republica Populară Chineză (RPC).

(2)

Prin Decizia 2013/423/UE (4), Comisia a acceptat un angajament de preț (denumit în continuare „angajamentul”) din partea unui grup de producători-exportatori și a Camerei de Comerț Chineze pentru Importul și Exportul de Mașini și Produse Electronice („CCCME”) în ceea ce privește taxele provizorii. Prin Regulamentul (UE) nr. 748/2013 (5), Comisia a modificat Regulamentul (UE) nr. 513/2013 pentru a introduce modificările tehnice necesare ca urmare a acceptării angajamentului.

(3)

La 8 noiembrie 2012, Comisia a deschis o procedură antisubvenție privind importurile în Uniune de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (de exemplu, celule și plachete) originare din Republica Populară Chineză (6).

2.   Procedura ulterioară

(4)

După adoptarea măsurilor antidumping provizorii, Comisia a continuat ancheta privind dumpingul, prejudiciul și interesul Uniunii, precum și procedura antisubvenție desfășurată în paralel. Plachetele au fost excluse din domeniul de aplicare al celor două anchete și, prin urmare, din domeniul de aplicare al măsurilor definitive.

(5)

Ancheta antidumping a confirmat concluziile provizorii privind existența unui dumping prejudiciabil. Concluziile definitive ale anchetei sunt prezentate în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1238/2013 (7) de instituire a unei taxe antidumping definitive pentru importurile în Uniune de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume, celule) originare sau expediate din RPC.

(6)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2013 (8), Consiliul a instituit, de asemenea, o taxă compensatorie definitivă pentru modulele fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din RPC.

B.   ANGAJAMENTUL ASTFEL CUM A FOST MODIFICAT

1.   Oferta de angajament modificată

(7)

În urma comunicării concluziilor finale ale procedurilor antidumping și antisubvenție, producătorii-exportatori, împreună cu CCCME, au prezentat o notificare în vederea modificării ofertei lor inițiale de angajament.

(8)

În termenul stabilit la articolul 13 alineatul (2) din regulamentul antisubvenție de bază, producătorii-exportatori, împreună cu CCCME, au solicitat acceptarea de către Comisie a termenilor angajamentului, pentru a se elimina și efectele prejudiciabile ale importurilor care fac obiectul unor subvenții.

(9)

În plus, în termenul prevăzut la articolul 8 alineatul (2) din regulamentul antidumping de bază și la articolul 13 alineatul (2) din regulamentul antisubvenție de bază, un număr de producători-exportatori suplimentari au solicitat să participe la angajament.

(10)

Mai mult, CCCME și producătorii-exportatori au solicitat revizuirea angajamentului pentru a ține seama de excluderea plachetelor din domeniul de aplicare al anchetei.

2.   Observațiile părților interesate

(11)

Oferta de angajament, astfel cum a fost modificată, a fost pusă la dispoziția părților interesate. În cele ce urmează, Comisia abordează principalele observații prezentate de părțile interesate în urma primirii ofertei de angajament.

2.1.   Accesul la informații confidențiale

(12)

Numeroase părți au solicitat accesul la informații privind prețurile minime de import („PMI”), nivelul anual sau, în general, diferiți termeni ai angajamentului. O parte a reclamat faptul că nu a fost informată la timp cu privire la oferta inițială de angajament. Comisia observă că versiunea neconfidențială a ofertei inițiale de angajament a fost inclusă în dosarul deschis pentru a fi consultat de către părțile interesate în mod direct la primirea acestuia, astfel cum se prevede la articolul 8 alineatul (4) din regulamentul antidumping de bază.

(13)

PMI și nivelul anual sunt supuse secretului profesional în temeiul articolului 339 din tratat și sunt confidențiale în temeiul articolului 19 din regulamentul antidumping de bază și al articolului 29 din regulamentul antisubvenție de bază. Prin urmare, în conformitate cu practicile Comisiei, acestea nu sunt divulgate unor părți terțe. În cazul de față, la solicitarea părților, Comisia a întrebat CCCME dacă pot fi divulgate informații suplimentare legate de PMI și de nivelul anual. CCCME a convenit să divulge o aproximare a PMI (definită ca fiind „inferioară” unei valori specifice). Informația respectivă a putut fi consultată de părțile interesate în dosarul neconfidențial. Comisia consideră că astfel de informații, în acest caz specific, mențin un echilibru adecvat între cerințele de confidențialitate și dreptul la apărare.

(14)

Comisia a luat în considerare, de asemenea, cererile referitoare la diferiți termeni ai angajamentului și a ajuns la concluzia că, prin divulgarea informațiilor solicitate, ar crește riscul de manipulare a prețurilor și de denaturare a pieței panourilor solare. Pentru a nu se denatura în mod nejustificat funcționarea pieței panourilor solare, Comisia apreciază că informațiile solicitate nu ar trebui să fie disponibile pentru cumpărătorii și concurenții societăților care au propus angajamentul. Considerațiile de mai sus sunt valabile, de asemenea, pentru PMI și nivelul anual, care nu ar trebui dezvăluite mai în detaliu.

2.2.   Perioada de tranziție

(15)

O parte interesată a cerut Comisiei să autorizeze o perioadă de tranziție (și scutirea de taxele antidumping) pentru mărfurile care au fost comandate înainte de intrarea în vigoare a angajamentului, dar care au fost prezentate pentru vămuire după această dată, fără o factură conformă cu angajamentul. Pentru a fi scutite de taxe antidumping, mărfurile prezentate pentru vămuire trebuie să îndeplinească condițiile stabilite în Regulamentul (UE) nr. 748/2013. Prin urmare, argumentul trebuie să fie respins.

3.   Evaluarea ofertei de angajament, astfel cum a fost modificată

(16)

Comisia a evaluat oferta de angajament, astfel cum a fost modificată. În primul rând, Comisia a constatat că revizuirea tehnică a angajamentului este necesară pentru a reflecta concluziile definitive ale anchetelor antidumping și antisubvenție (și anume, excluderea plachetelor din domeniul de aplicare al anchetei).

(17)

În al doilea rând, Comisia a concluzionat, pe baza datelor din perioada de anchetă, că societățile comerciale suplimentare prezintă, comparativ cu totalul exporturilor chineze în UE, un volum comercial foarte limitat care, prin urmare, nu modifică evaluarea provizorie a Comisiei că angajamentul elimină efectul prejudiciabil al dumpingului, ținând cont de PMI și de nivelul anual propuse inițial.

(18)

Comisia a evaluat, de asemenea, dacă includerea producătorilor-exportatori suplimentari ar putea periclita monitorizarea eficientă a angajamentului sau ar duce la creșterea riscului de eludare. În acest context, Comisia a observat că CCCME a demonstrat că joacă un rol activ în punerea în aplicare practică a angajamentului. În plus, includerea producătorilor-exportatori suplimentari nu va modifica termenii angajamentului. Prin urmare, Comisia a concluzionat că includerea producătorilor suplimentari nu modifică concluziile inițiale referitoare la monitorizarea eficientă a angajamentului și la riscul limitat de eludare.

(19)

În al treilea rând, în cazul de față, anchetele antisubvenție și antidumping au fost efectuate în paralel. În conformitate cu regula celei mai mici taxe, s-au stabilit o taxă compensatorie definitivă la nivelul marjei de subvenție și o taxă antidumping definitivă la nivelul de eliminare a prejudiciului. Prin urmare, cuantumul taxei antidumping cumulat cu cel al taxei compensatorii va fi egal cu nivelul de eliminare a prejudiciului (taxa compensatorie plus taxa antidumping până la nivelul de eliminare a prejudiciului). În consecință, Comisia a concluzionat că angajamentul elimină în continuare efectele prejudiciabile ale dumpingului și ale subvențiilor, astfel încât nu este necesară modificarea PMI.

(20)

În al patrulea rând, o parte a contestat, în temeiul articolului 6 alineatul (1) din regulamentul antidumping de bază și al articolului 11 alineatul (1) din regulamentul antisubvenție de bază, utilizarea de către Comisie în Decizia 2013/423/UE a unor date ulterioare perioadei de anchetă, pentru a evalua dacă angajamentul a eliminat efectul prejudiciabil al dumpingului. Articolul 6 alineatul (1) din regulamentul antidumping de bază prevede că „informațiile referitoare la o perioadă posterioară perioadei desfășurării anchetei nu se iau în mod normal [subliniere adăugată] în considerare”. O exprimare asemănătoare se regăsește și în articolul 11 alineatul (1) ultima teză din regulamentul antisubvenție de bază. Considerentul 3 din Decizia 2013/423/UE stabilește circumstanțele care au determinat Comisia, în cazul de față, să se bazeze pe date ulterioare perioadei de anchetă. Partea nu a contestat exactitatea faptică a acestor circumstanțe. Prin urmare, argumentul se respinge.

(21)

În al cincilea rând, angajamentul asigură pentru Uniune stabilitatea aprovizionării la un nivel sustenabil al prețurilor. Prin urmare, nu există motive de politică generală pentru neacceptarea angajamentului.

(22)

O parte a considerat că PMI este fixat la un nivel prea ridicat, iar o parte a considerat că este prea mic. După cum se arată în considerentul 7 din Decizia 2013/423/UE, pentru a evalua dacă angajamentul de preț respectiv elimină efectul prejudiciabil al dumpingului, Comisia a analizat, printre altele, prețurile de export actuale și nivelul taxei provizorii. După analizarea informațiilor suplimentare furnizate de părți, a informațiilor disponibile privind evoluția curentă și preconizată a costurilor de producție, precum și a evoluției prețurilor de la adoptarea Deciziei 2013/423/UE, Comisia confirmă concluzia la care se ajunge în considerentul 7 din Decizia 2013/423/UE.

(23)

În lipsa altor observații, se confirmă concluziile enunțate la considerentele 3-9 din Decizia 2013/423/UE, astfel cum au fost completate de concluziile prezentate la considerentele 16-22.

4.   Modificări ale denumirilor societăților și modificările aduse listei de societăți afiliate din UE

(24)

Includerea de noi societăți în cadrul angajamentului duce la modificări ale listei de societăți afiliate din UE, astfel cum a fost prezentată în oferta de angajament inițială. În plus, un producător-exportator a solicitat includerea unei noi societăți afiliate din UE, pentru a înlocui o altă societate.

(25)

În sfârșit, o societate și-a schimbat denumirea.

C.   ACCEPTAREA ANGAJAMENTULUI ASTFEL CUM A FOST MODIFICAT

(26)

Având în vedere cele de mai sus, angajamentul astfel cum a fost modificat este acceptabil. Părțile interesate au fost informate în legătură cu faptele, considerațiile și obligațiile esențiale care stau la baza acestei acceptări. Comisia nu a primit observații cu privire la oferta de angajament modificată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se acceptă angajamentul oferit de producătorii-exportatori enumerați în anexa la prezenta decizie, împreună cu Camera de Comerț Chineză pentru Importul și Exportul de Mașini și Produse Electronice („CCCME”), în legătură cu procedurile antidumping și antisubvenție privind importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la 6 decembrie 2013.

Adoptată la Bruxelles, 4 decembrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 188, 18.7.2009, p. 93.

(3)  JO L 152, 5.6.2013, p. 5.

(4)  JO L 209, 3.8.2013, p. 26.

(5)  JO L 209, 3.8.2013, p. 1.

(6)  JO C 340, 8.11.2012, p. 13.

(7)  A se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial.

(8)  A se vedea pagina 66 din prezentul Jurnal Oficial.


ANEXĂ

Lista societăților:

Denumirea societății

Cod adițional TARIC

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

CSI Solar Power (China) Inc.

Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc.

Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc.

CSI Cells Co. Ltd

B805

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd

Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd

Changzhou Youze Technology Co. Ltd

Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd

Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd

B791

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD.

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD.

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD.

B812

CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd

B813

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd

B810

Delsolar (Wujiang) Ltd

B792

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Era Solar Co. Ltd

B818

ET Solar Industry Limited

ET Energy Co. Ltd

B819

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

GCL Solar System (Suzhou) Limited

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Technology Co. Ltd

B824

Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd

Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd

B825

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

JingAo Solar Co.Ltd

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

B794

Jinko Solar Co. Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

B845

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy (Zhuozhou) Co. Ltd

B851

MOTECH (SUZHOU) RENEWABLE ENERGY CO. LTD

B852

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

B859

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

B860

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

RISEN ENERGY CO. LTD

B868

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

B869

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD(Shangluo)Industrial Co.Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shanghai ST-Solar Co. Ltd

Jiangsu ST-Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy(Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

B796

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Xi'an LONGi Silicon Materials Corp.

Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd

B897

Years Solar Co. Ltd

B898

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd

B919

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

RENESOLA ZHEJIANG LTD

RENESOLA JIANGSU LTD

B921

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922

ZNSHINE PV-TECH CO. LTD

B923