27.11.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 316/33


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI

din 15 noiembrie 2013

de autorizare a Luxemburgului în vederea aplicării unei măsuri speciale de derogare de la articolul 285 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

(2013/677/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată (1), în special articolul 395 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Prin scrisoarea înregistrată la Secretariatul General al Comisiei la 24 octombrie 2012, Luxemburg a solicitat autorizarea de a aplica o măsură de derogare de la dispozițiile articolului 285 din Directiva 2006/112/CE, care ar permite acestei țări să scutească de la plata taxei pe valoarea adăugată (TVA) persoanele impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește 25 000 EUR. Prin această măsură, persoanele impozabile respective ar urma să fie scutite parțial sau total de obligațiile privind TVA menționate în titlul XI capitolele 2-6 din Directiva 2006/112/CE.

(2)

În conformitate cu articolul 395 alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE, prin scrisoarea din 9 noiembrie 2012, Comisia a informat celelalte state membre cu privire la cererea înaintată de Luxemburg. Prin scrisoarea din 12 noiembrie 2012, Comisia a comunicat către Luxemburg că deține toate informațiile necesare pentru a analiza solicitarea.

(3)

În conformitate cu articolul 285 din Directiva 2006/112/CE, statele membre care nu și-au exercitat opțiunea prevăzută la articolul 14 din A doua directivă 67/228/CEE a Consiliului (2) pot acorda scutiri de la plata TVA persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește 5 000 EUR sau echivalentul în monedă națională și, de asemenea, pot acorda o diminuare treptată a taxelor persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri anuală depășește plafonul stabilit pentru aplicarea acesteia.

(4)

Luxemburg a informat Comisia cu privire la faptul că exclude, în prezent, de la plata TVA persoanele impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește 10 000 EUR și că face uz de opțiunea de a acorda o diminuare treptată a taxei persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri anuală este cuprinsă între 10 000 EUR și 25 000 EUR. Luxemburg a solicitat, ca măsură de derogare, autorizarea acordării unei scutiri de la plata TVA a persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește 25 000 EUR.

(5)

Aplicarea unui prag mai ridicat pentru regimul special constituie o măsură de simplificare, prin faptul că ar putea reduce considerabil obligațiile întreprinderilor mici în materie de TVA și ar permite Luxemburgului să înceteze aplicarea regimului de reducere treptată a taxei, care este împovărător pentru întreprinderi. Persoanele impozabile ar trebui să poată opta în continuare pentru regimul normal de TVA.

(6)

La 29 octombrie 2004, Comisia a adoptat o propunere de directivă a Consiliului care modifică Directiva 77/388/CEE (3) în vederea simplificării obligațiilor privind taxa pe valoarea adăugată, care include dispoziții al căror scop este să permită statelor membre să stabilească plafonul cifrei de afaceri anuale aferent regimului de scutire de TVA la o valoare de până la 100 000 EUR sau echivalentul acesteia în monedă națională, cu posibilitatea actualizării acestei valori în fiecare an. Prezenta decizie este în concordanță cu această propunere.

(7)

Măsura de derogare are doar un efect neglijabil asupra valorii globale a taxei colectate în stadiul de consum final și nu va afecta negativ resursele proprii ale Uniunii provenite din TVA,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin derogare de la articolul 285 din Directiva 2006/112/CE, Luxemburg este autorizat să scutească de la plata TVA persoanele impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește 25 000 EUR.

Articolul 2

Prezenta decizie produce efecte de la data notificării.

Prezenta decizie se aplică până la data intrării în vigoare a unor norme ale Uniunii de modificare a valorii plafonului cifrei de afaceri anuale până la care persoanele impozabile pot beneficia de scutire de la plata TVA sau până la 31 decembrie 2016, în funcție de care dintre aceste două date este mai apropiată de prezent.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Marelui Ducat al Luxemburgului.

Adoptată la Bruxelles, 15 noiembrie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

R. ŠADŽIUS


(1)  JO L 347, 11.12.2006, p. 1.

(2)  A doua directivă 67/228/CEE a Consiliului din 11 aprilie 1967 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri, structura și normele de aplicare ale sistemului comun de taxă pe valoarea adăugată (JO 71, 14.4.1967, p. 1303/67).

(3)  A șasea directivă 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare (JO L 145, 13.6.1977, p. 1).