9.11.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 299/38


DECIZIA COMISIEI

din 7 noiembrie 2013

de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru toalete cu apă și pisoare

[notificată cu numărul C(2013) 7317]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2013/641/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică (1), în special articolul 8 alineatul (2),

după consultarea Comitetului Uniunii Europene pentru etichetarea ecologică,

întrucât:

(1)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE poate fi acordată produselor care au un impact redus asupra mediului pe durata întregului lor ciclu de viață.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea unor criterii specifice de acordare a etichetei ecologice a UE pe categorii de produse.

(3)

Întrucât consumul de apă contribuie semnificativ la impactul global al clădirilor rezidențiale și nerezidențiale asupra mediului, este oportun să se stabilească criterii de acordare a etichetei ecologice a UE grupului de produse „toalete cu apă și pisoare”. Criteriile trebuie să promoveze, în special, produse eficiente din punctul de vedere al consumului de apă, care contribuie la reducerea consumului de apă și la obținerea de beneficii conexe, precum reducerea consumului de energie.

(4)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Grupul de produse „toalete cu apă și pisoare” include: echipamente de toaletă cu apă și echipamente de pisoar, astfel cum sunt definite la articolul 2. Grupul de produse cuprinde produse de uz casnic și necasnic.

(2)   Următoarele produse sunt excluse din grupul de produse „toalete cu apă și pisoare”:

(a)

colacele și capacele de toaletă, numai când sunt introduse pe piață sau comercializate separat de un echipament de toaletă cu apă sau de pisoar;

(b)

instalațiile sanitare care nu utilizează apă, care utilizează pentru evacuare substanțe chimice și apă și toaletele al căror sistem de tragere a apei necesită utilizarea energiei.

Articolul 2

În scopul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

1.

„echipamente de toaletă cu apă” înseamnă fie un set de toaletă, fie un vas de toaletă, fie un sistem de tragere a apei pentru toaletă;

2.

„set de toaletă” înseamnă o instalație sanitară care combină, într-o unitate funcțională, un sistem de tragere a apei și un vas de toaletă destinate colectării și evacuării urinei și a materiilor fecale umane și direcționării acestora într-un sistem de canalizare;

3.

„vas de toaletă” înseamnă o instalație sanitară destinată colectării și evacuării urinei și a materiilor fecale umane și direcționării acestora într-un sistem de canalizare;

4.

„echipamente de pisoar” înseamnă fie un set de pisoar, fie un pisoar, fie un pisoar fără apă, fie un sistem de tragere a apei pentru pisoar;

5.

„echipamente de pisoar cu apă” înseamnă fie un set de pisoar, fie un pisoar, fie un sistem de tragere a apei pentru pisoar;

6.

„set de pisoar” înseamnă o instalație sanitară care combină, într-o unitate funcțională, un sistem de tragere a apei și un pisoar destinate colectării și evacuării urinei și direcționării acesteia într-un sistem de canalizare;

7.

„pisoar” înseamnă o instalație sanitară destinată colectării și evacuării urinei și a apei utilizate pentru evacuare și direcționării acestora într-un sistem de canalizare;

8.

„pisoar colectiv” înseamnă o instalație sanitară cu sau fără sistem de tragere a apei care cuprinde o rigolă și o dală sau o placă fixată pe un perete, destinată colectării urinei și a apei utilizate pentru evacuare și direcționării acestora într-un sistem de canalizare;

9.

„pisoar fără apă” înseamnă o instalație sanitară pentru colectarea urinei și direcționarea acesteia într-un sistem de canalizare, care funcționează fără apă;

10.

„sistem de tragere a apei” înseamnă, în cazul echipamentelor de toaletă cu apă și de pisoar cu apă, un rezervor de tragere a apei echipat cu un preaplin, sau un dispozitiv considerat la fel de eficace, dispozitive de intrare/ieșire, sau un robinet de tragere a apei;

11.

„dispozitiv de economisire a apei” înseamnă un dispozitiv de tragere a apei care permite utilizarea unei părți din debitul total al jetului de apă fie sub formă de mecanisme cu dublă acțiune (care pot fi oprite), fie sub formă de mecanisme cu dublă comandă (jet dublu);

12.

„debitul total al jetului de apă” înseamnă debitul total al apei eliberate de sistemul de tragere a apei pe durata unui ciclu de tragere a apei;

13.

„debit redus al jetului de apă” înseamnă partea din debitul total al jetului de apă eliberată de un dispozitiv de economisire a apei pe durata unui ciclu de tragere a apei, care nu depășește două treimi din debitul total al jetului de apă;

14.

„debitul mediu al jetului de apă” înseamnă media aritmetică între un debit total al jetului de apă și trei debite reduse ale jetului de apă, calculate în conformitate cu metodologia stabilită în apendicele 1 la anexă;

15.

„dispozitiv de control la cerere al jetului de apă” înseamnă un dispozitiv de tragere a apei care face parte dintr-o instalație sanitară și care poate fi operat fie manual, cu ajutorul unei manete, al unui levier, al unui buton, al unei pedale sau al oricărui alt element echivalent de acționare a jetului de apă, fie printr-un senzor care detectează utilizarea instalației sanitare;

16.

„dispozitiv de reglare” înseamnă un dispozitiv care permite reglarea debitului total al jetului de apă și, dacă este cazul, a debitului redus al jetului de apă din cadrul unui sistem de tragere a apei.

Articolul 3

Criteriile de atribuire a etichetei ecologice a UE în temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010 pentru un produs care se încadrează în grupul de produse „toalete cu apă și pisoare” definit la articolul 1 din prezenta decizie, precum și cerințele de evaluare și de verificare aferente sunt stabilite în anexa la prezenta decizie.

Articolul 4

Criteriile și cerințele de evaluare și de verificare aferente stabilite în anexă sunt valabile pentru o perioadă de patru ani începând cu 7 noiembrie 2013.

Articolul 5

În scopuri administrative, numărul de cod atribuit categoriei de produse „toatele cu apă și pisoare” este 41.

Articolul 6

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 7 noiembrie 2013.

Pentru Comisie

Janez POTOČNIK

Membru al Comisiei


(1)  JO L 27, 30.1.2010, p. 1.


ANEXĂ

CRITERIILE DE ATRIBUIRE A ETICHETEI ECOLOGICE A UE ȘI CERINȚE DE EVALUARE

Criterii de atribuire a etichetei ecologice a UE pentru echipamentele de toaletă cu apă și de pisoar:

1.

utilizarea eficientă a apei;

2.

performanța produsului;

3.

substanțe și amestecuri excluse sau limitate;

4.

utilizarea lemnului gestionat în mod sustenabil ca materie primă;

5.

longevitatea produsului;

6.

impacturi reduse la sfârșitul ciclului de viață;

7.

instrucțiuni de instalare și manual de utilizare;

8.

informațiile care figurează pe eticheta ecologică a UE.

Tabelul 1 indică aplicabilitatea diferitelor criterii la fiecare categorie de echipamente de toaletă cu apă și de pisoar.

Pentru fiecare criteriu sunt indicate cerințe specifice de evaluare și de verificare.

În cazul în care solicitantul trebuie să furnizeze declarații, documentație, analize, rapoarte de încercare sau alte dovezi care să ateste respectarea criteriilor, acestea pot proveni de la solicitant sau de la furnizor sau de la ambii.

Dacă este posibil, încercările trebuie efectuate de laboratoare care îndeplinesc cerințele generale ale standardului european EN ISO 17025 sau ale unui standard echivalent.

Acolo unde este cazul, pot fi folosite și alte metode de încercare decât cele indicate pentru fiecare criteriu, dacă echivalența lor este acceptată de organismul competent care evaluează cererea.

Dacă este cazul, organismele competente pot solicita documente justificative și pot efectua verificări independente.

Solicitantul declară conformitatea produsului cu cerințele juridice ale țării (țărilor) în care se intenționează introducerea sa pe piață.

În standardele de încercare, seturile de toaletă, vasele de toaletă, pisoarele și sistemele de tragere a apei sunt distinse în funcție de clasă, de tip sau de ambele. Clasa (clasele) sau tipul (tipurile) relevant(ă)/relevante ale produsului se declară organismului competent care evaluează cererea și toate testele trebuie efectuate se realizează pentru fiecare clasă și/sau tip declarat(ă) de solicitant în conformitate cu standardul relevant.

Tabelul 1

Aplicabilitatea diferitelor criterii la fiecare categorie de echipamente de toaletă cu apă și de pisoar

Echipament de toaletă cu apă și de pisoar

Criterii

Seturi de toaletă

Vase de toaletă

Sisteme de tragere a apei pentru toalete

Seturi de pisoar

Pisoare

Pisoare fără apă

Sisteme de tragere a apei pentru pisoare

1(a)

– Debitul total al jetului de apă

x

x

x

x

x

 

x

1(b)

– Economisirea apei

x

x

x

x

x

 

x

1(c)

– Debitul mediu al jetului de apă

x

x

x

 

 

 

 

1(d)

– Reglarea debitului jetului de apă

x

 

x

x

 

 

x

2(a)

– Cerințe privind sistemele de tragere a apei

x

 

x

x

 

 

x

2(b)

– Performanța jetului de apă

x

x

 

x

x

 

 

2(c)

– Cerințe privind pisoarele fără apă

 

 

 

 

 

x

 

3(a)

– Substanțe și amestecuri periculoase

x

x

x

x

x

x

x

3(b)

– Substanțe enumerate în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (1)

x

x

x

x

x

x

x

4

– Utilizarea lemnului gestionat în mod sustenabil ca materie primă

x

x

x

x

x

x

x

5(a)

– Posibilitatea de reparare și disponibilitatea pieselor de schimb

x

x

x

x

x

x

x

5(b)

– Garanție

x

x

x

x

x

x

x

6

– Impacturi reduse la sfârșitul ciclului de viață

x

x

x

x

x

x

x

7

– Instrucțiuni de instalare și manual de utilizare

x

x

x

x

x

x

x

8

– Informații care figurează pe eticheta ecologică a UE

x

x

x

x

x

x

x

Criteriul 1   Utilizarea eficientă a apei

(a)   Debitul total al jetului de apă

La introducerea pe piață a unui echipament de toaletă cu apă sau de pisoar cu apă, debitul total al jetului de apă al acestuia, separat de presiunea apei, nu trebuie să depășească valoarea indicată în tabelul 2.

Tabelul 2

Limita maximă a debitului total al jetului de apă pentru un echipament de toaletă cu apă sau de pisoar cu apă

Produsul

Debitul total al jetului de apă [l/jet de apă]

Echipament de toaletă cu apă

6,0

Echipament de pisoar cu apă

1,0

Evaluare și verificare: solicitantul trebuie să declare conformitatea produsului cu aceste cerințe și să specifice debitul total nominal al jetului de apă (în l/jet de apă) al produsului, împreună cu rezultatele testelor efectuate în conformitate cu procedura de încercare indicată în standardele EN corespunzătoare pentru respectivul tip de produs (a se vedea tabelul 3). Pentru pisoarele colective, debitul maxim al jetului de apă se referă la cantitatea de apă necesară pentru a spăla suprafață neîntreruptă cu o lățime de 60 cm.

Tabelul 3

Standardele EN pentru măsurarea debitului total al jetului de apă al echipamentelor de toaletă cu apă și de pisoar

Produsul

Standardul

Titlul standardului

Seturi de toaletă și vase de toaletă

EN 997

Vase WC și vase WC cu rezervor alăturat, cu sifon integrat

Seturi de pisoar și pisoare

EN 13407

Pisoare de perete. Cerințe de funcționare și metode de încercări

Sisteme de tragere a apei formate dintr-un rezervor de tragere a apei

EN 14055

Rezervoare de spălare cu apă pentru WC-uri și pisoare

Sisteme de tragere a apei formate dintr-un robinet cu închidere hidraulică

EN 12541

Robinetărie sanitară. Robinete de spălare cu apă și robinete pentru pisoare cu închidere hidraulică automată la PN 10

Sisteme de tragere a apei formate dintr-un robinet cu închidere hidraulică fără contact

EN 15091

Robinetărie sanitară. Robinet sanitar cu deschidere și închidere electronică

(b)   Economisirea apei

Seturile de toaletă care produc un jet de apă cu un debit total de peste 4,0 litri și sistemele de tragere a apei pentru toalete trebuie să fie echipate cu un dispozitiv de economisire a apei. Atunci când sunt introduse pe piață, debitul redus al jetului de apă, independent de presiunea apei, produs atunci când este acționat dispozitivul de economisire a apei nu trebuie să depășească 3,0 l/jet de apă.

Vasele de toaletă trebuie să permită utilizarea unui dispozitiv de economisire a apei, iar debitul redus al jetului de apă al acestora, independent de presiunea apei, produs atunci când este acționat dispozitivul de economisire a apei, nu trebuie să depășească 3,0 l/jet de apă.

Seturile de pisoar și sistemele de tragere a apei pentru pisoare trebuie să fie echipate cu un dispozitiv individual de control la cerere al jetului de apă. Pentru seturile de pisoar cu sistem de tragere a apei trebuie să existe un dispozitiv individual de control la cerere al jetului de apă pentru o suprafață de perete continuu cu o lățime de maximum 60 cm.

Pisoarele trebuie să permită utilizarea unui dispozitiv individual de control la cerere al jetului de apă. Pisoarele colective fără sistem de tragere a apei trebuie să permită instalarea unor dispozitive individuale de control la cerere al jetului de apă pe o suprafață de perete continuu cu o lățime de maximum 60 cm.

Orice dispozitiv de control al jetului de apă bazat pe senzori trebuie să împiedice tragerea accidentală a apei și să asigure faptul că jetul de apă este produs numai după utilizarea efectivă a produsului.

Evaluare și verificare: solicitantul declară că produsul respectă cerințele respective și furnizează documentație care descrie tehnologia sau dispozitivul utilizat în produs. Pentru echipamentele de toaletă cu apă, solicitantul specifică debitul redus al jetului de apă (în l/jet de apă) al produsului, împreună cu rezultatele încercărilor efectuate în conformitate cu procedura de încercare indicată în standardele EN corespunzătoare pentru tipul de produs în cauză (a se vedea tabelul 4). Pentru produsele echipate cu dispozitiv de control al jetului de apă bazat pe senzori, solicitantul furnizează o scurtă descriere a măsurilor luate în etapa proiectării produsului pentru a preveni tragerea accidentală a apei și pentru a asigura acționarea jetului de apă numai după utilizarea efectivă a produsului.

Tabelul 4

Standardele EN pentru măsurarea debitului redus al jetului de apă al echipamentelor de toaletă cu apă

Produsul

Standardul

Titlul standardului

Seturi de toaletă și vase de toaletă

EN 997

Vase WC și vase WC cu rezervor alăturat, cu sifon integrat

Sisteme de tragere a apei pentru toalete formate dintr-un rezervor de tragere a apei

EN 14055

Rezervoare de spălare cu apă pentru WC-uri și pisoare

(c)   Debitul mediu al jetului de apă

La introducerea pe piață a echipamentelor de toaletă cu apă, debitul mediu al jetului de apă al acestora, calculat conform metodologiei stabilite în apendicele 1, nu trebuie să depășească 3,5 l/jet de apă. Seturile de toaletă care produc un jet de apă cu un debit total de 4,0 litri sau mai mic sunt scutite de această cerință.

Evaluare și verificare: solicitantul declară că produsul respectă cerințele respective și specifică debitul mediu al jetului de apă calculat (în l/jet de apă) al produsului, împreună cu rezultatele încercărilor efectuate în conformitate cu metodologia stabilită în apendicele 1.

(d)   Reglarea debitului jetului de apă

Sistemele de tragere a apei trebuie să fie echipate cu un dispozitiv de reglare astfel încât debitele jeturilor de apă să poată fi reglate de către instalator pentru a ține seama de condițiile locale ale sistemului de canalizare. Debitul total al jetului de apă, după reglarea sa conform instrucțiunilor de instalare, nu trebuie să depășească 6 l/jet de apă în cazul echipamentelor de toaletă cu apă sau 4 l/jet de apă, dacă setul de toaletă nu este echipat cu un dispozitiv de economisire a apei, și 1 l/jet de apă în cazul echipamentelor de pisoar cu apă. Debitul redus al jetului de apă, după reglarea sa conform instrucțiunilor de instalare, nu trebuie să depășească 3 l/jet de apă în cazul echipamentelor de toaletă cu apă.

În cazul sistemelor de tragere a apei formate dintr-un rezervor de tragere a apei, debitul total maxim al jetului de apă, după reglare, trebuie indicat pe rezervorul respectiv printr-o linie sau un semn care să indice nivelul apei.

Evaluare și verificare: solicitantul declară că produsul respectă cerințele respective și furnizează documentație care descrie tehnologia sau dispozitivul utilizat în produs.

Criteriul 2.   Performanța produsului

(a)   Cerințe privind sistemele de tragere a apei

Sistemele de tragere a apei trebuie să respecte cerințele standardelor EN corespunzătoare, enumerate în tabelul 5. Acest criteriu nu se aplică secțiunilor standardelor EN relevante din tabelul 5 de mai jos referitoare la debitul total și la cel redus ale jetului de apă.

Evaluare și verificare: solicitantul declară că produsul respectă cerințele respective și furnizează rezultatele încercărilor efectuate în conformitate cu procedurile de încercare indicate în respectivele standarde EN pentru tipul de produs în cauză (a se vedea tabelul 5).

Tabelul 5

Conformitatea cu standardele EN a sistemului de tragere a apei

Sistemul de tragere a apei

Standardul

Titlul standardului

Rezervoare de tragere a apei pentru toalete și pisoare

EN 14055

Rezervoare de spălare cu apă pentru WC-uri și pisoare

Robinete manuale de tragere a apei pentru toalete și pisoare

EN 12541

Robinetărie sanitară. Robinete de spălare cu apă și robinete pentru pisoare cu închidere hidraulică automată la PN 10

Robinete de tragere a apei fără contact pentru toalete și pisoare

EN 15091

Robinetărie sanitară. Robinet sanitar cu deschidere și închidere electronică

(b)   Performanța jetului de apă

Performanța jetului de apă al seturilor de toaletă și de pisoar, al vaselor de toaletă și al pisoarelor trebuie să respecte cerințele standardelor EN corespunzătoare, enumerate în tabelul 6.

Evaluare și verificare: solicitantul declară că produsul respectă cerințele respective și furnizează rezultatele încercărilor efectuate în conformitate cu procedurile de încercare indicate în respectivele standarde EN pentru tipul de produs în cauză (a se vedea tabelul 6). Seturile de toaletă și vasele de toaletă nereglementate de niciun standard EN trebuie să demonstreze niveluri de performanță a jetului de apă similare cu cele ale unei clase și ale unui tip echivalente reglementate de standardul EN 997. În acest caz, solicitantul furnizează rezultatele încercărilor efectuate în conformitate cu procedura de încercare indicată în standardul EN 997 pentru produse de tip și dintr-o clasă echivalente. Seturile de pisoar și pisoarele nereglementate de niciun standard EN trebuie să demonstreze niveluri de performanță a jetului de apă similare cu cele ale unei clase și ale unui tip echivalente reglementate de standardul EN 13407. În acest caz, solicitantul furnizează rezultatele încercărilor efectuate în conformitate cu procedura de încercare indicată în standardul EN 13407 pentru produse de tip și dintr-o clasă echivalente.

Tabelul 6

Conformitatea cu standardele EN a performanței jetului de apă al produsului

Produsul

Standardul

Titlul standardului

Seturi de toaletă și vase de toaletă

EN 997

Vase WC și vase WC cu rezervor alăturat, cu sifon integrat

Seturi de pisoar și pisoare

EN 13407

Pisoare de perete. Cerințe de funcționare și metode de încercări

(c)   Cerințe privind pisoarele fără apă

Pisoarele fără apă trebuie să îndeplinească cerințele definite în apendicele 2.

Evaluare și verificare: solicitantul declară că produsul respectă cerințele respective și furnizează rezultatele încercărilor efectuate în conformitate cu procedura de încercare stabilită în apendicele 2. Se acceptă, de asemenea, orice metodologie echivalentă care demonstrează respectarea cerințelor stabilite în apendicele 2.

Criteriul 3.   Substanțe și amestecuri excluse sau limitate

(a)   Substanțe și amestecuri periculoase

În conformitate cu articolul 6 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE nu poate fi acordată niciunui produs sau niciunui articol al unui produs definit la articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 sau niciunei părți omogene a acestuia care conține substanțe ce îndeplinesc criteriile pentru a fi clasificate în funcție de frazele de pericol sau de risc indicate în tabelul 7 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (2) sau cu Directiva 67/548/CE a Consiliului (3), sau substanțele menționate la articolul 57 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. În cazul în care pragul pentru clasificarea unei substanțe sau a unui amestec într-o clasă de pericol diferă de cel aplicat în cazul unei fraze de risc, primul prag are întâietate. Frazele de risc din tabelul 7 se referă, în general, la substanțe. Cu toate acestea, în cazul în care nu pot fi obținute informații despre substanțe, se aplică regulile de clasificare pentru amestecuri. Criteriul 3 litera (a) nu se aplică în cazul substanțelor sau al amestecurilor care își schimbă proprietățile în urma prelucrării, nemaifiind astfel biodisponibile, sau care suferă modificări chimice astfel încât pericolul identificat în prealabil dispare.

Tabelul 7

Fraze de pericol și de risc

Frază de pericol

Frază de risc

H300 Mortal în caz de înghițire

R28

H301 Toxic în caz de înghițire

R25

H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii

R65

H310 Mortal în contact cu pielea

R27

H311 Toxic în contact cu pielea

R24

H330 Mortal în caz de inhalare

R23/26

H331 Toxic în caz de inhalare

R23

H340 Poate provoca anomalii genetice

R46

H341 Susceptibil de a provoca anomalii genetice

R68

H350 Poate provoca cancer

R45

H350i Poate provoca cancer în cazul inhalării

R49

H351 Susceptibil de a provoca cancer

R40

H360F Poate afecta fertilitatea

R60

H360D Poate dăuna fătului

R61

H360FD Poate afecta fertilitatea. Poate dăuna fătului

R60/61/60-61

H360Fd Poate dăuna fertilității. Susceptibil de a dăuna fătului

R60/63

H360Df Poate dăuna fătului. Susceptibil de a afecta fertilitatea

R61/62

H361f Susceptibil de a afecta fertilitatea

R62

H361d Susceptibil de a dăuna fătului

R63

H361fd Susceptibil de a afecta fertilitatea. Susceptibil de a dăuna fătului

R62-63

H362 Poate dăuna copiilor alăptați la sân

R64

H370 Provoacă leziuni ale organelor

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Poate provoca leziuni ale organelor

R68/20/21/22

H372 Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată

R48/25/24/23

H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată

R48/20/21/22

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic

R50

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung

R50-53

H411 Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung

R51-53

H412 Nociv pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung

R52-53

H413 Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic

R53

EUH059 Periculos pentru stratul de ozon

R59

EUH029 În contact cu apa degajă un gaz toxic

R29

EUH031 În contact cu acizi degajă un gaz toxic

R31

EUH032 În contact cu acizi degajă un gaz foarte toxic

R32

EUH070 Toxic în caz de contact cu ochii

R39-41

Limitele de concentrație pentru substanțele sau amestecurile cărora le-ar putea fi atribuite sau le-au fost atribuite frazele de pericol sau de risc enumerate în tabelul 7 și care îndeplinesc criteriile de clasificare în clasele sau categoriile de pericol, precum și pentru substanțele care îndeplinesc criteriile stabilite la articolul 57 litera (a), (b) sau (c) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 nu trebuie să depășească limitele de concentrație generice sau specifice determinate în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. Acolo unde se determină limite de concentrație specifice, acestea prevalează asupra celor generice.

Limitele de concentrație pentru substanțele care îndeplinesc criteriile stabilite la articolul 57 litera (d), (e) sau (f) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 nu trebuie să depășească 0,1 % greutate/greutate.

Produsul final nu trebuie să fie etichetat cu o frază de pericol.

În cazul echipamentelor de toaletă cu apă și al echipamentelor de pisoar, substanțele/componentele din tabelul 8 sunt scutite de obligația prevăzută la articolul 6 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 66/2010 ca urmare a aplicării articolului 6 alineatul (7) din respectivul regulament.

Tabelul 8

Substanțe/componente care fac obiectul derogării

Substanța/componenta

Fraze de pericol și de risc

Articole cu greutatea mai mică de 25 g

Toate frazele de pericol și de risc

Părți omogene de articole complexe cu greutatea mai mică de 25 g

Toate frazele de pericol și de risc

Nichel în toate tipurile de oțel inoxidabil

H351, H372 și R40/48/23

Componente electronice ale echipamentelor de toaletă cu apă și de pisoar, care îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 4 din Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului (4)

Toate frazele de pericol și de risc

Evaluare și verificare: în cazul produsului, al oricărui articol sau al oricărei părți omogene a acestuia, solicitantul furnizează o declarație de conformitate cu criteriul 3 litera (a), împreună cu documentația aferentă, precum declarații de conformitate semnate de furnizori, privind neclasificarea substanțelor sau materialelor în niciuna dintre clasele de pericol asociate frazelor de pericol indicate în tabelul 7 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, în măsura în care acest lucru poate fi determinat cel puțin din informațiile care îndeplinesc cerințele enumerate în anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. Această declarație trebuie să fie sprijinită de informații sintetizate referitoare la caracteristicile relevante asociate cu frazele de pericol menționate în tabelul 7, la nivelul de detaliere indicat în secțiunile 10, 11 și 12 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Informațiile privind proprietățile intrinseci ale substanțelor pot fi generate cu ajutorul altor metode decât încercările, de exemplu prin folosirea unor metode alternative, cum ar fi metodele in vitro, prin modele cantitative ale relației structură-activitate sau prin utilizarea grupării sau a trimiterilor încrucișate în conformitate cu anexa XI la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. Schimbul de date relevante în cadrul întregului lanț de aprovizionare este puternic încurajat.

Informațiile furnizate trebuie să se refere la formele sau la stările fizice ale substanței sau ale amestecurilor, astfel cum sunt utilizate în produsul final.

În ceea ce privește substanțele enumerate în anexele IV și V la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 care sunt scutite de obligațiile de înregistrare prevăzute la articolul 2 alineatul (7) literele (a) și (b) din regulamentul respectiv, o declarație din partea solicitantului este suficientă pentru a se conforma criteriului 3 litera (a).

(b)   Substanțe enumerate în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Nu se acordă nicio derogare de la excluderea prevăzută la articolul 6 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 66/2010 pentru substanțele identificate ca fiind substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită și incluse în lista prevăzută la articolul 59 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (5), prezente în amestecuri, într-un articol sau în orice parte omogenă a unui articol complex, în concentrații > 0,1 %. În cazul în care concentrația este mai mică de 0,1 %, se aplică limitele de concentrație specifice determinate în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Evaluare și verificare: trimiterea la lista de substanțe identificate ca fiind substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită se face la data depunerii cererii. Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate cu criteriul 3 litera (b), împreună cu documentele aferente, precum declarații de conformitate semnate de furnizorii materialelor și copii ale fișelor relevante cu date de securitate privind substanțele sau amestecurile, în conformitate cu anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 pentru substanțe sau amestecuri. Limitele de concentrație trebuie specificate în fișele cu date de securitate conform articolului 31 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 pentru substanțe și amestecuri.

Criteriul 4.   Utilizarea lemnului gestionat în mod sustenabil

Lemnul sau părțile pe bază de lemn utilizate la fabricarea toaletelor cu apă și a pisoarelor pot fi materiale reciclate sau neprelucrate.

Lemnul neprelucrat trebuie trebuie să facă obiectul unor certificate valabile privind gestionarea sustenabilă a pădurilor și lanțul de custodie eliberate de un sistem terț de certificare independent, precum FSC, PEFC sau echivalente.

Cu toate acestea, acolo unde schemele de certificare permit amestecul de materiale certificate și necertificate într-un produs sau într-o gamă de produse, proporția materialelor necertificate nu trebuie să depășească 50 %. Aceste materiale necertificate trebuie să facă obiectul unui sistem de verificare care să garanteze că acestea provin din surse legale și îndeplinesc orice alte cerințe ale schemei de certificare referitoare la materialele necertificate.

Organismele de certificare care eliberează certificate privind gestionarea pădurilor și/sau lanțul de custodie trebuie să fie acreditate/recunoscute de respectiva schemă de certificare.

Evaluare și verificare: solicitantul trebuie să furnizeze documentația corespunzătoare care indică tipurile, cantitățile și originea lemnului sau a părților pe bază de lemn utilizate la fabricarea toaletelor cu apă și a pisoarelor.

În cazul în care se utilizează lemn neprelucrat, produsul trebuie să facă obiectul unor certificate valabile privind gestionarea pădurilor și lanțul de custodie eliberate de un sistem terț de certificare independent, precum FSC, PEFC sau echivalente. Dacă produsul sau gama de produse includ materiale necertificate, trebuie furnizată dovada faptului că materialele necertificate reprezintă mai puțin de 50 % și fac obiectul unui sistem de verificare care garantează că acestea provin din surse legale și îndeplinesc orice alte cerințe ale schemei de certificare referitoare la materialele necertificate.

Criteriul 5.   Longevitatea produsului

(a)   Posibilitatea de reparare și disponibilitatea pieselor de schimb

Produsul trebuie să fie conceput astfel încât componentele care pot fi înlocuite să poată fi înlocuite cu ușurință de către utilizatorul final sau de către o persoană calificată, după caz. Informațiile privind componentele care pot fi înlocuite se indică în mod clar în fișa informativă furnizată în format tipărit sau electronic sau în ambele formate. De asemenea, solicitantul furnizează instrucțiuni clare pentru a permite utilizatorului final sau personalului calificat, după caz, să efectueze reparații simple.

În plus, solicitantul se asigură că piesele de schimb originale sau echivalentul acestora sunt disponibile pentru o perioadă de cel puțin zece ani de la data achiziționării.

Evaluare și verificare: solicitantul declară că produsul respectă cerințele respective și furnizează un eșantion sau eșantioane ale fișei informative a produsului, în format tipărit sau electronic sau în ambele formate.

(b)   Garanție

Produsul trebuie să fie acoperit de o garanție pentru reparații sau înlocuire de minimum cinci ani.

Evaluare și verificare: solicitantul declară că produsul respectă cerințele respective și furnizează un eșantion al termenilor de garanție.

Criteriul 6.   Impacturi reduse la sfârșitul ciclului de viață

Componentele din plastic cu o greutate mai mare sau egală cu 25 g se marchează în conformitate cu cerințele standardului EN ISO 11469, astfel încât materialele să poată fi identificate pentru reciclare, recuperare sau eliminare în etapa de sfârșit al ciclului de viață.

Pisoarele fără apă trebuie fie să utilizeze un lichid ușor biodegradabil, fie să funcționeze fără niciun lichid.

Evaluare și verificare: solicitantul declară că produsul respectă cerințele respective. În plus, în cazul pisoarelor fără apă, solicitantul furnizează documentație care descrie tehnologia utilizată și, în cazul utilizării unui lichid, un raport de încercare care să demonstreze biodegradabilitatea facilă a lichidului, în conformitate cu definiția și cu metodele de încercare prevăzute în documentul „Orientări privind aplicarea criteriilor CLP” (6) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Criteriul 7.   Instrucțiunile de instalare și manualul de utilizare

Produsul trebuie să fie însoțit de informațiiile relevante privind instalarea și utilizarea, care oferă toate detaliile tehnice necesare pentru o instalare corectă, sfaturi cu privire la utilizarea corectă și respectuoasă față de mediu a produsului, precum și la întreținerea acestuia. Instrucțiunile de instalare și manualul de utilizare trebuie să conțină cel puțin instrucțiuni și informații cu privire la următoarele elemente de pe pachet sau din documentația care însoțește produsul, în format tipărit sau electronic:

(a)

instrucțiuni pentru o instalare corectă, inclusiv:

în cazul vaselor de toaletă, al pisoarelor și al sistemelor de tragere a apei introduse pe piață separat, informații privind produsele cu care trebuie combinate pentru a se obține o unitate pe deplin funcțională care utilizează apa în mod eficient;

informații privind clasa (clasele) și/sau tipul (tipurile) pentru care a fost testat produsul;

informații privind presiunile de funcționare specifice compatibile cu produsul;

informații privind tipurile de sisteme de canalizare, în conformitate cu standardul EN 12056, compatibile cu produsul;

informații care să prezinte modul de reglare a debitelor jeturilor de apă, precum și consecințele în termeni de nivel al apei reziduale și de nivel de umplere;

o mențiune privind necesitatea de a consulta reglementările naționale și locale relevante înainte de instalarea produselor;

(b)

informații care indică faptul că principalul impact asupra mediului este legat de consumul de apă, precum și sfaturi cu privire la modul în care utilizarea rațională poate reduce la minimum impactul asupra mediului, în special informații privind utilizarea corectă a produsului în vederea reducerii la minimum a consumului de apă;

(c)

informații care indică faptul că produsului i s-a acordat eticheta ecologică a UE, cu o explicație specifică scurtă despre ce înseamnă aceasta și care completează informațiile generale ce figurează alături de logo-ul etichetei ecologice a UE;

(d)

debitul total al jetului de apă în l/jet de apă [testat în conformitate cu criteriul 1 litera (a)];

(e)

În cazul echipamentelor de toaletă cu apă dotate cu un dispozitiv de economisire a apei sau care permit utilizarea unui astfel de dispozitiv, debitul redus și cel mediu al jetului de apă în l/jet de apă [testat în conformitate cu criteriul 1 literele (b) și, respectiv, (c)];

(f)

în cazul vaselor de toaletă și al pisoarelor introduse pe piață separat, informații care să indice faptul că, pentru a se obține o unitate pe deplin funcțională care utilizează apa în mod eficient, produsul trebuie combinat cu un sistem de tragere a apei adecvat, care are o etichetă ecologică; în special, se indică debitul total al jetului de apă și, dacă este cazul, debitul redus și cel mediu ale jetului de apă din cadrul sistemului de tragere a apei cu care trebuie combinat produsul;

(g)

în cazul sistemelor de tragere a apei introduse pe piață separat, informații care să indice faptul că, pentru a se obține o unitate pe deplin funcțională care utilizează apa în mod eficient, produsul trebuie combinat cu un vas de toaletă și/sau un pisoar adecvat (adecvate), care are o etichetă ecologică; în special, se indică debitul total al jetului de apă și, dacă este cazul, debitul redus și cel mediu ale jetului de apă specific vasului de toaletă și/sau pisoarului cu care trebuie combinat produsul;

(h)

recomandări privind utilizarea și întreținerea corectă a produsului, cu menționarea tuturor instrucțiunilor relevante, în special:

sfaturi cu privire la întreținerea și utilizarea produselor;

informații cu privire la piesele de schimb care pot fi înlocuite;

instrucțiuni privind înlocuirea garniturilor sau a altor accesorii în caz de scurgeri;

sfaturi privind curățarea produsului cu instrumente și agenți de curățare adecvați pentru a preveni distrugerea suprafeței produsului;

(i)

pentru pisoarele fără apă, instrucțiuni privind regimul de întreținere, inclusiv, dacă este cazul, informații despre modul de conservare și de întreținere a cartușului și despre cum și când trebuie schimbat acesta, precum și o listă de furnizori de servicii pentru întreținerea periodică;

(j)

pentru pisoarele fără apă, se furnizează recomandări adecvate privind eliminarea cartușelor care pot fi înlocuite, detaliind în special eventualul (eventualele) sistem(e) de retur instituit(e);

(k)

recomandări privind eliminarea corespunzătoare la sfârșitul ciclului de viață al produsului.

Evaluare și verificare: solicitantul declară că produsul respectă cerințele respective și furnizează un eșantion sau eșantioane ale manualului de utilizare și/sau un link la site-ul internet al producătorului care conține aceste informații.

Criteriul 8.   Informații care figurează pe eticheta ecologică a UE

Eticheta facultativă prevăzută cu spațiu pentru text trebuie să conțină următoarele mențiuni:

foarte eficient din punctul de vedere al consumului de apă și reduce apa reziduală;

acest produs cu etichetă ecologică vă permite să economisiți apă și bani;

impacturi reduse la sfârșitul ciclului de viață.

Orientările privind utilizarea etichetei opționale prevăzute cu spațiu pentru text sunt disponibile în „Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo” (Orientări privind utilizarea logo-ului etichetei ecologice a UE) la adresa:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Evaluare și verificare: solicitantul declară că produsul respectă cerințele respective și furnizează un eșantion al etichetei.


(1)  OJ L 396, 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 353, 31.12.2008, p. 1.

(3)  JO 196, 16.8.1967, p. 1.

(4)  JO L 174, 1.7.2011, p. 88.

(5)  http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

(6)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf

Apendicele 1

Metodologia de măsurare și calculare a debitului mediu al jetului de apă

1.   Metode de testare

Asamblați toaleta cu apă sau echipamentul de toaletă cu apă conform instrucțiunilor furnizate de producător. În cazul vaselor de toaletă, echipamentul se asamblează cu un sistem de tragere a apei de testare, conform standardelor EN aplicabile.

Instalați echipamentul asamblat pe o suprafață orizontală sau verticală, după caz.

Conectați robinetul de intrare la o sursă de alimentare cu apă cu o presiune statică a apei de (0,2 ± 0,01) MPa [(2 ± 0,1 bari)] și deschideți robinetul de alimentare cu apă. Lăsați alimentarea cu apă deschisă pe durata tuturor testelor.

Acționați dispozitivul de control al întregului sistem de tragere a apei, colectați apa rezultată și apoi evacuați-o.

1.1.   Evaluarea debitului total al jetului de apă

Acționați dispozitivul de control al întregului sistem de tragere a apei și colectați apa rezultată.

Măsurați debitul cu ajutorul unui recipient calibrat.

Înregistrați debitul măsurat.

Efectuați testul de trei ori.

Dacă apar diferențe între debitele obținute, calculați debitul total al jetului de apă (Vf) ca media aritmetică a celor trei debite înregistrate.

1.2.   Evaluarea debitului redus al jetului de apă

Acționați dispozitivul de control al sistemului de tragere a apei redus și colectați apa rezultată.

Măsurați debitul cu ajutorul unui recipient calibrat.

Înregistrați debitul măsurat.

Efectuați testul de trei ori.

Dacă apar diferențe între debitele obținute, calculați debitul redus al jetului de apă (Vr) ca media aritmetică a celor trei debite înregistrate.

2.   Calcularea debitului mediu al jetului de apă

Calculați debitul mediu al jetului de apă conform formulei:

Formula

Apendicele 2

Cerințe care trebuie respectate de pisoarele fără apă și metode de testare

1.   Cerințe privind pisoarele fără apă

Pisoarele fără apă trebuie să treacă toate testele de mai jos:

testul de rezistență la sarcină;

testul de evacuare;

testul de etanșeitate;

testul privind prevenirea refluxului de aer și apă viciate.

2.   Metode de testare a pisoarelor fără apă

2.1.   Testul rezistenței la sarcină

Se consideră că pisoarele fără apă sunt conforme cu testul de rezistență la sarcină dacă îndeplinesc cerințele privind rezistența la sarcină ca urmare a trecerii unui test de sarcină statică similar celor definite în standardul EN 13407. Se acceptă orice metodă echivalentă.

2.2.   Testul de evacuare

Se consideră că pisoarele fără apă sunt conforme cu testul de evacuare dacă îndeplinesc cerințele privind evacuarea apei ca urmare a trecerii unui test de evacuare a apei similar celor definite în standardul EN 14688. Dat fiind că testul definit de standardul EN 14688 se referă la lavoare, se acceptă orice modificare a testului în scopul adaptării sale la pisoarele fără apă. Se acceptă orice metodă echivalentă.

2.3.   Testul de etanșeitate

Se consideră că pisoarele fără apă sunt conforme cu testul de etanșeitate dacă garantează că orice lichid turnat în ele este evacuat numai prin racordul de ieșire. Pentru acest test se utilizează apă colorată, care ajută la detectarea eventualelor scurgeri. Se acceptă orice metodă echivalentă.

Alternativ, se consideră că pisoarele fără apă sunt conforme cu testul de etanșeitate dacă îndeplinesc cerințele privind absorbția apei ca urmare a trecerii unui test de absorbție a apei similar celor definite în standardul EN 13407. Se acceptă orice metodă echivalentă.

2.4.   Testul privind prevenirea refluxului de aer și apă viciate

Se consideră că pisoarele fără apă sunt conforme cu testul privind prevenirea refluxului de aer și apă viciate dacă îndeplinesc cerințele privind etanșeitatea la mirosuri și rezistența închizătorului hidraulic la presiuni similare cu cele definite de standardul EN 1253-1 ca urmare a trecerii unui test de etanșeitate la mirosuri și, respectiv, a unui test de rezistență a închizătorului hidraulic la presiuni, similare cu cele definite în standardul EN 1253-2. Se acceptă orice metodă echivalentă.