7.9.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 240/23


DECIZIA COMISIEI

din 5 septembrie 2013

privind factorul de utilizare standard a capacității în temeiul articolului 18 alineatul (2) din Decizia 2011/278/UE

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2013/447/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (1), în special articolul 10a,

întrucât:

(1)

Pentru a permite statelor membre să stabilească, în conformitate cu articolul 18 alineatele (1) și (3) din Decizia 2011/278/UE a Comisiei (2), nivelurile de activitate ale instalațiilor nou-intrate în conformitate cu articolul 3 litera (h) din Directiva 2003/87/CE, Comisia trebuie să stabilească și să publice factorii de utilizare standard a capacității.

(2)

Pentru a calcula numărul de certificate gratuite de emisii care urmează să fie alocate instalațiilor nou-intrate eligibile pentru un astfel de certificat în perioada 2013-2020, statele membre trebuie să determine nivelurile de activitate ale acestor instalații. În acest context, este necesar factorul de utilizare standard a capacității pentru a stabili nivelul activității legat de produs pentru produsele în cazul cărora a fost stabilit un produs de referință în anexa I la Decizia 2011/278/UE. Pentru instalațiile nou-intrate, cu excepția instalațiilor nou-intrate cu extinderi semnificative, acest nivel de activitate este determinat prin înmulțirea capacității instalate inițiale a instalației pentru producția acestui produs, în conformitate cu articolul 17 alineatul (4) din Decizia 2011/278/UE cu factorul de utilizare standard a capacității. În cazul instalațiilor care au făcut obiectul unei extinderi sau reduceri semnificative a capacității, statele membre trebuie să aplice factorul de utilizare standard a capacității pentru a determina nivelul activității legat de produs corespunzător capacității adăugate sau suprimate a subinstalației respective.

(3)

Factorul de utilizare standard a capacității ar trebui să reprezinte a 80-a percentilă din utilizarea anuală medie a capacității pentru toate instalațiile care produc produsul respectiv. Ca parte din procesul general de colectare a datelor de referință pentru instalațiile autorizate în vederea stabilirii măsurilor naționale de punere în aplicare, statele membre au colectat date privind producția anuală medie a produsului în cauză în perioada 2005-2008. Prin împărțirea acestor cifre de producție la capacitatea instalată inițială, astfel cum se menționează la articolul 7 alineatul (3) din Decizia 2011/278/UE, statele membre determină ulterior, pe această bază, factorii de utilizare a capacității pentru instalațiile relevante de pe teritoriul lor. Ulterior, statele membre au partajat aceste informații cu Comisia în cadrul măsurilor naționale de punere în aplicare.

(4)

După ce a primit măsurile naționale de punere în aplicare din toate statele membre și luând în considerare măsurile naționale de punere în aplicare din țările SEE-AELS, Comisia a determinat cea de a 80-a percentilă din factorii de utilizare anuală medie a capacității pentru instalațiile care produc un produs pentru care există un criteriu de referință, ținând seama de necesitatea de a asigura condiții neutre de concurență pentru activitățile industriale desfășurate în cadrul instalațiilor exploatate de un singur operator și pentru producția din cadrul unor instalații externalizate. Calculul se bazează pe informațiile de care dispunea Comisia la 31 decembrie 2012.

(5)

Factorii de utilizare standard a capacității pentru fiecare produs de referință figurează în anexa la prezenta decizie. Acești factori se aplică pentru perioada 2013-2020,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Factorii de utilizare standard a capacității care figurează în anexă se utilizează de către statele membre pentru a determina nivelul activității legat de produs al instalațiilor menționate la articolul 3 litera (h) din Directiva 2003/87/CE, în conformitate cu articolul 18 din Decizia 2011/278/UE.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 5 septembrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 275, 25.10.2003, p. 32.

(2)  Decizia 2011/278/UE a Comisiei din 27 aprilie 2011 de stabilire, pentru întreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată și cu titlu gratuit a cotelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 130, 17.5.2011, p. 1).


ANEXĂ

Produs de referință care figurează în anexa I la Decizia 2011/278/UE

Factorul de utilizare standard a capacității

Cocs

0,960

Minereu sinterizat

0,886

Metal lichid

0,894

Anozi prearși

0,928

Aluminiu

0,964

Clincher de ciment gri

0,831

Clincher de ciment alb

0,787

Var

0,813

Var dolomitic

0,748

Var dolomitic sinterizat

0,784

Sticlă flotată

0,946

Sticle și borcane din sticlă incoloră

0,883

Sticle și borcane din sticlă colorată

0,912

Produse din fibră de sticlă cu filament continuu

0,892

Cărămizi de fațadă

0,809

Cărămizi de pavaj

0,731

Țigle de acoperiș

0,836

Pulbere atomizată

0,802

Ipsos

0,801

Ghips secundar uscat

0,812

Pastă kraft cu fibre scurte

0,808

Pastă kraft cu fibre lungi

0,823

Pastă cu sulfit, pastă termomecanică și pastă mecanică

0,862

Pasta din hârtie reciclabilă

0,887

Hârtie de ziar

0,919

Hârtie fină necretată

0,872

Hârtie fină cretată

0,883

Hârtie tissue

0,900

Hârtie „testliner” și hârtie pentru caneluri

0,889

Carton necretat

0,863

Carton cretat

0,868

Acid azotic

0,876

Acid adipic

0,849

Clorură de vinil monomer (VCM)

0,842

Fenol/acetonă

0,870

S-PVC (PVC suspensie)

0,873

E-PVC (PVC emulsie)

0,834

Sodă calcinată

0,926

Produse de rafinărie

0,902

Oțel carbon de cuptor electric cu arc

0,798

Oțel înalt aliat de cuptor electric cu arc

0,802

Turnarea fierului

0,772

Vată minerală

0,851

Plăci de ipsos

0,843

Negru de fum

0,865

Amoniac

0,888

Cracare cu abur

0,872

Compuși aromatici

0,902

Stiren

0,879

Hidrogen

0,902

Gaz de sinteză

0,902

Oxid de etilenă/glicoli de etilenă

0,840